• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

21 Ekim 2020 ÇARŞAMBAResmî Gazete Sayı: 31281

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3099

Ekli "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karardın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Yazdır

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2018/11201)

Karar Sayısı: 2018/11201

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/12/2017 tarihli ve 141554 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Yazdır

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

 
 

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

Karar Sayısı: 2016/8299

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tanın Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatının ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 23/12/2016 tarihli ve 36269 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı: 2016/8299)

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1-

(l) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; hu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo I ve 2’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.

(3) Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo-1’de belirtilen indirim oranlan uygulanır.

(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(5) Tablo 1’de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, salın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo l ve 2’de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

 

TABLO 1:

 

İNDİRİM ORANI (%)

(KREDİ ÜST LİMİTİ TL)

KREDİ KONULARI

Yatırım Dönemi

İşletme

Dönemi/Kredisi

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI

Damızlık süt sığır yetiştiriciliği

 

 

12 500.000

750.000 TL'ye kadar

100

50

750.001 -5.000.000 TL

75

50

5.000.001 - 12.500.000 TL

50

25

Yaygın hayvansal üretim

75

50

200.000

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği

 

75

7.500.000

750.000 TL'ye kadar

100

50

12 500.000

750.001 -5.000.000 TL

75

50

5.000.001 - 12.500.000 TL

50

25

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

50

25

3.000.000

Büyükbaş hayvan besiciliği

50

50

5.000.000

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

75

5.000.000

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

50

1.500.000

Arıcılık

50

50

1.500.000

Kanatlı sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Su ürünleri yetiştiriciliği

100

50

5.000.000

Su ürünleri avcılığı

50

50

2.000.000

Hindi besiciliği

50

75

1.000.000

BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI

Kontrollü örtüaltı (Sera) tarını

 

 

10.000.000

750.000 TL’ye kadar

75

50

750.001 -5.000.000 TL

50

25

5.000.001 - 10.000.000 TL

25

25

Yaygın bitkisel üretim

 

 

750.000

100.000 TL’ye kadar

50

50

100.001 -750.000 TL

25

25

Çok yıllık yem bitkisi üretimi

100

75

2.500.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

100

100

10.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı

50

50

1.000.000

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı

50

50

5.000.000

Süs bitkisi üretimi

50

50

2.500.000

Stratejik bitkisel üretim

50

50

2.000.000

2.000.000 TL’ye kadar

-

50

3.000.000

2.000.001 -3.000.000 TL

-

25

Sera modernizasyonu

100

50

100.000

MUHTELİF KONULAR

İyi tarım / Organik tarım uygulamaları

50

50

5.000.000

Tarımsal mekanizasyon (Traktör ayrık)

75

-

1.500.000

Traktör

 

 

250.000

50.000 TL’ye kadar

 

 

50.001 -250.000 TL

 

 

Modem basınçlı sulama

100

-

1.500.000

Arazi alımı

25

25

500.000

Lisanslı depoculuk yatırımları/Soğuk hava deposu yatrımları

50

25

5.000.000

 

TABLO 2:

TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

100

50

7.500.000

Büyükbaş hayvan besiciliği

75

50

5.000.000

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

50

5.000.000

Kontrollü örtüaltı (Sera) tarını

75

50

7.500.000

Su ürünleri avcılığı

50

50

3.000.000

Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi (**)

75

50

5.000.000

Yaş çay yaprağı üretimi

 

50

5.000.000

 

(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo-l’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.

 

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.

 

(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

 

(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

(9) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2017 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.

 

(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortalan Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.

 

Gelir kayıplarının karşılanması

 

MADDE 2-

 

(1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

 

(3) Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

 

Gelir kayıplarının tespiti

 

MADDE 3-

 

(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

 

(2) 2017 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

 

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

 

Diğer hükümler

 

MADDE 4-

 

(1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

 

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluklarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

 

(3) Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

 

(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

(5) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.

 

(6) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon/traktör ve modem basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

 

(7) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.

 

(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 5-

 

(1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 6-

 

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete-2. Mükerrer

 

Karar Sayısı: 2016/9666

 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 19/12/2016 tarihli ve 35558 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

27/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9666 SAYILI

 

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

 

MADDE 1-

 

(1) Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2017 yılına devreden krediler ile 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

 

(2) TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için de 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oram uygulanır.

 

(3) Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2017 yılına devreden krediler ile 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

 

Gelir kayıplarının karşılanması

 

MADDE 2-

 

(1) Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

(2) Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Hâzinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilir.

 

Faiz indirim oranı

 

MADDE 3-

 

(1) Bu Karar kapsamında, 2017 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, %50 faiz indirim oranı uygulanır.

 

(2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2017 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yılda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

 

(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, bu Karar kapsamında 2017 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz.

 

(4) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar %100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilir. Bu imkândan bakiyesi 2017 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2017 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

 

(5) Esnaf ve sanatkârların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

 

Gelir- kayıplarının tespiti

 

MADDE 4-

 

(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.

 

(2) 2017 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

 

(3) Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

 

Diğer hükümler

 

MADDE 5-

 

(1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye okunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz. Esnaf ve sanatkârların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yasal takibe alınması halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır.

 

(2) Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir.

 

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

 

(4) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.

 

(5) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

 

(6) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

(7) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 6-

 

(1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 7-

 

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44