22 Eylül 2000      CUMA    Sayı: 24178

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

DAMIZLIK HARİCİ CANLI HAYVANLAR İLE HAYVAN MADDELERİNİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No:2000/ 32 )

Amaç

Madde 1-

Bu Tebliğin amacı damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddeleri için kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında aranacak belgeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 –

Bu Tebliğ, su ürünleri ve her türlü damızlık hayvan dışındaki hayvan ile hayvan maddelerinin ithalatını kapsar.

Dayanak

Madde 3 –

Bu Tebliğ. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4 –

Bu Tebliğ’ de yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir

a)         Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.

b)         Damızlık Harici Canlı Hayvan: Su Ürünleri dışında damızlık amacı taşımayan her türden canlı hayvanlardır.

c)         Hayvan Maddeleri: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen hayvan maddeleridir.

d)         Yenilebilir Hayvan Maddeleri: Hayvan maddelerinin yenilebilir ve içilebilir olanlarını.

e)         Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde örneği verilen belcelerdir,

f)         Orijinal Fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma için düzenlenen ihraç edilecek malların cins miktar ve tutarlarını vs belirten kaşe ve imzalı belgelerdir.

g)         Proforma Fatura: Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgileri içeren kaşe ve imzalı belgelerdir.

h)         Orijinal Resmi Veteriner Sağlık Sertifikası (hayvan sağlık sertifikası, veteriner sertifikası): Canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalatında, ihracatçı ülke veteriner servisleri tarafından ihraç edilecek canlı hayvan ve hayvan maddelerinin yüklenmelerinden en fazla 2 (iki) gün Önce yetkili bir resmi veteriner tarafından gerekli muayenelerden sonra doldurulup, imzalanıp, mühürlenecek olan ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre uzatılmadıkça geçerlilik süresi 30 (otuz) gün olan belgelerdir

i)          Örnek veya Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası: Damızlık harici canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında gümrüklere ibraz edilecek onaylı orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasında bulunacak sağlıkla ilgili husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasını düzenleyecek ihracatçı ülke resmi veteriner servislerinden alınacak örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgelerdir.

j)          Orijin Sertifikası (orijin belgesi): İhracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca düzenlenip, onaylanacak damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddelerinin menşe ülkesini belirten belgelerdir.

k)         Tüketilebilirlik Belgesi: Yenilenilir hayvan maddelerinin insan tüketimine uygun olduğunu belirten ilgili resmi makamdan alınan onaylı belgelerdir.

I)         Test Belgesi: Damızlık harici canlı hayvan ithalatında Bakanlıkça talep edilebilecek, ihraç edilecek canlı hayvanların bazı hastalıkları taşımadığına dair ihracatçı ülke resmi veteriner laboratuarlarınca yapılan test sonuçlarını belirtir, onaylı belgelerdir

m)        Pedigri (soy kütüğü) Belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların soy ağacını belirten belgelerdir,

n)         Eşkâl Belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların eşkâllerini belirten belgelerdir.

Kontrol Belgesi Müracaatında İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Madde 5 –

Damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalatı için kontrol belgesi müracaatında

a)         1 adet dilekçe,

b)         Daktilo veya bilgisayarda (12 punto) usulüne uygun doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş 1 asıl, 2 suret kontrol belgesi,

c)         1 asıl. 2 suret proforma fatura veya 3 suret fatura; İlgili yılın mali mevzuatına göre gerekli miktarda damga pulu yapıştırılacak veya para miktarı olarak karşılığı Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumuna yatırılacaktır,

d)         3 suret örnek ya da proforma veteriner sağlık sertifikası; eğer mallar yüklenmişse, orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasının dış temsilciliklerimiz ya da noter tasdikli 3 sureti ibraz edilebilir,

e)         3 suret orijin sertifikası; ancak malların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.

f)         Yenilebilir hayvan maddelerinin ithalatı için 3 suret tüketilebilirlik belgesi, söz konusu maddelerin insan tüketimi için uygun olduklar, veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.

g)         Bakanlıkça talep edilmesi durumunda, 3 suret test belgesi; test sonuçları veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur,

h)         Damızlık harici yarış ve engel atlama vs. amaçlı at ithalatında 3 suret pedigri ve 3 suret eşkâl belgesi,

i)          İbraz edilen örnek veya proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası, tüketilebilirlik belgesi ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici ithalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında Bakanlık ilgili il veya Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüğüne ibraz edeceklerine dair ithalatçı firma İmza yetkilisince imzalanmış noter tasdikli 3 adet taahhütname.

Bakanlığa İbraz Edilecektir,

Madde 6 –

Bakanlığa ibraz edilen gerekli bütün belgelerin birer suretleri düzenlenecek kontrol belgesi ile beraber Bakanlık ilgili il veya Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüğüne gönderilecek ve bu belgeler serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında onaylı orijinalleri ile karşılaştırılacaktır.

Madde 7-

Veteriner sağlık sertifikalarında bulunulması gereken husus ve bilgiler ile dezenfeksiyon belgesi aşı belgesi, analiz sertifikası ve kulak küpe listesi vs gibi gerekli her türlü bilgi ve belgeler yürürlükte aksine mevzuat bulunmadığı sürece Bakanlıkça belirlenir ve talep edilir.

Yürürlük

Madde 8-

Bu Tebliğ yayım, tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9-

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakan, yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s