28 Şubat 2004    CUMARTESİ        Sayı : 25387

DAMIZLIK HARİCİ CANLI HAYVANLAR İLE HAYVAN MADDELERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No:2004/8)

MADDE 1 — 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Orijinal Resmi Veteriner Sağlık Sertifikası (hayvan sağlık sertifikası, veteriner sertifikası): Canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalatında, ihracatçı ülke veteriner servisleri tarafından ihraç edilecek canlı hayvan ve hayvan maddelerinin yüklenmelerinden en fazla 2 (iki) gün önce yetkili bir resmi veteriner tarafından gerekli muayenelerden sonra doldurulup, imzalanıp, mühürlenecek olan ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenen belgedir.

m) Eşya: Canlı hayvan, hayvan maddesi ve hayvansal ürünlerdir.”

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (d), (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış 1 asıl, 2 suret kontrol belgesi.

d) 3 suret örnek ya da proforma veteriner sağlık sertifikası (formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya diğer ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde Kontrol Belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmayabilir.)

h) At ithalatında 3 suret eşkal belgesi.

i) İbraz edilen örnek veya proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası, tüketilebilirlik belgesi ve her türlü diğer belgeleri ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Bakanlık ilgili İl veya Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğüne ibraz edeceklerine ve ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına dair ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış noter tasdikli 1 suret taahhütname.”

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 5 inci Maddesinden sonra gelmek üzere 6 ncı madde eklenmiş, sonraki maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Madde 6 — Aşağıdaki haller için düzenlenecek Kontrol Belgelerinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

a) Ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvan ve hayvan maddeleri,

b) Yarışma, fuar ve gösteri amaçlı gelen hayvan ve hayvan maddeleri,

c) Üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri,

d) Ülkemizdeki yabancı temsilciliklerdeki görevli yabancı misyon şeflerine ait hayvanlar,

e) Üst düzey askeri ve mülki erkana hediye edilen hayvanlar,

f) Pikle ve/veya daha ileri koruma yöntemiyle işleme tabi tutulmuş deriler,”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s