Resmi Gazete Tarihi: 06.05.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27926

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/26)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile, 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’da yer alan usul ve esaslar kapsamında, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arı ve su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan buzağısı doğan ve organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin, besilik erkek sığır yetiştiriciliğinin ve projeli damızlık koyun-keçi işletmelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

c) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

e) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

f) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

g) Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı Bakanlıkça kurulan birlikleri,

ğ) Çiftçi belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

h) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

ı) Damızlık anaç koyun-keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

i) E-ıslah: Bakanlık ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

j) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

k) Hareketli sistemlerde su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünleri yetiştirmek üzere tasarlanan gemi ve benzeri sistemlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini,

l) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

m) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin, sığır cinsi hayvanlar ve koyun-keçi kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını,

n) Irk: Destek ödemesine konu olan saf yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

o) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ö) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

p) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,

r) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

s) İşletme Tescil Belgesi: 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

ş) Kombina/mezbaha: Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça çalışma izni verilmiş, resmi ve özel kombinaları veya 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahaları,

t) KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

u) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri,

ü) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince tutulan koyun ve keçilerin kaydedildiği küçükbaş e-ıslah veri tabanını,

v) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

y) Organik su ürünleri üretimi: Denizler, içsular ve çiftliklerde organik tarım metotları kullanılarak balık, deniz yosunu, sünger, yumuşakça, kabuklu ve su memelileri ile bunlardan imal edilen ürünlerden insan gıdası, stok takviyesi ve tarıma dayalı sanayide kullanılacak hammadde temini, sportif, tıbbi ve bilimsel amaçlarla her aşaması Organik Tarım Yönetmeliğine göre yetkilendirilmiş kuruluşun denetiminde kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetlerini,

z) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

aa) Ortak: Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarını,

bb) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veritabanını,

cc) Pasaport: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre kulak küpesi ile tanımlanıp Türkvet veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,

çç) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

dd) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyonu,

ee) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

ff) Sertifika: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,

gg) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları,

ğğ) Soy kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

hh) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

ıı) Su ürünleri işleme tesisi: Su ürünlerinin hammaddeden başlayarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek veya ihraç edilmek üzere depolandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesisleri tamamlayıcı ünitelerini ihtiva eden ve Bakanlıktan çalışma izni alınmış yerleri,

ii) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

jj) Su ürünleri kuluçkahane yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,

kk) Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme faaliyetini,

ll) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,

mm) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

nn) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

oo) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

öö) Türkvet: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

pp) Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemini,

rr) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak çiftlik hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,

ss) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

şş) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

tt) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını,

uu) Yetiştiricilik tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

üü) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği, Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı, Damızlık

Anaç Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik Üretiminin

Arttırılması ile Çiğ Süt Desteklemeleri

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 – (1) Anaç Sığır ve manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

1) Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2011 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

c) İstenecek belgeler;

1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),

2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2011 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

3) Anaç sığırlara, 1/11/2010 ile 31/12/2011 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış ve e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda ondört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

4) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletme adına 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.

5) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve e-ıslah, diğer tüm bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

6) Soykütüğü farkından faydalanacak üretici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2011 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2011 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2011 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

4) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2012 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar.

e) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Türkvet veri tabanının 31/12/2011 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2011 ve 15/1/2012 tarihli verilerinden yararlanılarak, tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2012 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

3) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2011 ve 15/2/2012 tarihli verileri esas alınarak TÜGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

f) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2012 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2012 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

3) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Şubat ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.

g) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

ğ) Hastalıklardan ari işletme desteklemesinden faydalandırılan işletmeler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, destekleme ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;

1) Bu destekleme e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise etçi ırk boğa sperması ile suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet’te de kayıtlı olan 2011 yılı doğumlu tüm buzağıları için ödenir.

2) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

3) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.

4) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.

5) İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.

6) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

7) Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.

8) Ondört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.

9) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.

10) Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur. Yetiştiriciler, buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten sorumludur.

b) Müracaat şekli, zamanı, yeri ve duyuru;

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir.

c) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

2) İl/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

3) Destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2012 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.

ç) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2012 tarihli verilerinden, 20/1/2012 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

2) 15/2/2012 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler TÜGEM tarafından gerçekleştirilir.

3) 1/7/2012 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2012 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2 deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) TÜGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

4) 1/8/2012 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Ağustos ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.

5) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.

d) Desteklemede kullanılacak dilekçe ve icmal örnekleri;

1) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 – (1) Anaç koyun-keçi desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye olan, hayvanları KKKS ve Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler damızlık anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde hayvanlarının kulak numarası listesi bulunan dilekçe ile başvurur. (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir).

2) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvanlarının kulak numarası listesi ile 1/11/2011 ile 30/11/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

3) (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1) Hayvan kayıtları 30/11/2011 tarihine kadar KKKS’ye kaydedilir.

c) İstenecek belgeler;

1) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe,

2) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine üyelik belgesi,

ç) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

1) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

2) Anaç koyun keçiler en az 15 aylık yaşta olmalıdır.

3) Destekleme, işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

4) Destekleme ödemesi, anaç koyun-keçinin 30/11/2011 tarihinde bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2011 ile il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur.

d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını, yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

2) Anaç koyun keçi desteklemesinde; işletmenin anaç koyun keçi mevcudu ve desteklemeye esas bilgileri Türkvet ve KKKS’ den alır ve gerekli kontrolleri yapar.

3) Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS üzerinden ve yerinde kontrol eder.

4) Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKKS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar. İcmal-1, icmal-2, icmal-3 listelerini KKKS’ den alarak hazırlar.

5) İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları kabul eder.

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) KKKS veri tabanından yararlanılarak, bu Tebliğ’de yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlükleri tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanarak KKKS veri tabanından yayınlanır ve aynı tarihte il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.

2) (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1) Damızlık koyun ve keçilerin kesim ve satış işlemlerinin kayıtlı olduğu birliğe bildirilmesinden hayvan sahibi, destekleme ile ilgili kayıtların, düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKKS’ye girilmesinden birlikler sorumludur.

3) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

4) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

5) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi TÜGEM’ce belirlenir.

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

2) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilerek KKKS üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak sonuçlandırılır.

g) İcmallerin gönderilmesi;

1) KKKS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde KKKS’ den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanır ve beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.

ğ) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri KKKS üzerinden yayınlanır.

h) Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri;

1) Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30/11/2011 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında;

a) Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçileri, gittikleri ildeki il/ilçe müdürlükleri tarafından tespit tutanağına bağlanarak KKKS üzerinde ve yerinde kontrol edilir. Tespit tutanakları ve sevk raporu hayvanların kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.

b) Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme primi ödenir.

a) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler;

1) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

2) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

3) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.

4) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

5) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

6) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.

b) Müracaat yeri ve şekli;

1) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.

2) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

c) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

1) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

2) Yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrı ayrı gösterildiği Hak Ediş icmali düzenler.

3) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği “Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini” onaylar. Onaylanan listeyi 2011 Temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

4) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımını gerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.

5) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklemesi

MADDE 9 – (1) Süt desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne en geç bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar üye olan üreticilere; USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak sığır, manda, koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılır.

a) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve USKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları en geç takip eden ayın sonuna kadar icmal-1’i hazırlayacak süt üretici birliklerine ve/veya il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. 1/1/2011 ile 31/3/2011 tarihleri arasında satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

b) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

1) Üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,

2) Üretici örgütünce düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmaline Esas Tablo,

3) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha halinde ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzunun aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları destekleme için esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numaraları ile birlikte süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

2) USKS’ye, süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları ve kapasiteleri ile ilgili bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesinden süt teşvik kod numarasının verildiği il müdürlükleri sorumludur.

3) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere USKS’ye veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. USKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, USKS üzerinden yayınlanır.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

1) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

2) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve USKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin USKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

3) USKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

4) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

d) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

1) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların sisteme doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ve satılan süt miktarının uyumlu olması dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar icmal listesinden çıkartılır.

2) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir. Bu örgütçe beş yıl süre ile saklanır.

e) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

1) Aylar bazında USKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere USKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

2) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

3) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

4) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

5) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, USKS ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

f) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve USKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile USKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

4) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında USKS’ den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.

g) Diğer hususlar;

1) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi TÜGEM tarafından belirlenir.

2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.

3) Bu Tebliğ’de yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri USKS üzerinden yayınlanır.

4) İl/ ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

5) USKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

6) Birden çok örgüte üye üreticinin iş ve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği örgüt üzerinden yapılır.

7) Çiğ Süt desteklemesi ve USKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları TÜGEM tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arı Yetiştiriciliği, Bombus Arısı Kullanımı ve İpekböceği Desteklemeleri

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 10 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30 (otuz) adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır. Ayrıca, Bingöl, Bitlis, Siirt, Kırklareli ve Van illerinde AKS’ye kayıtlı etiket (plaka) takılmış, geleneksel olarak eski tip arılı kovan ile üretim yapan arıcılar da bu desteklemeden faydalandırılır.

a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 16/5/2011 – 15/7/2011 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;

1) Dilekçe (Ek-1),

2) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu,

b) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde kurulmuş birlik üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir birlik olmaması durumunda arıcının komşu ildeki birliğe kayıt olması gerekmektedir.

c) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 16/5/2011-14/10/2011 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Arılıkta yapılan tespit, dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılı kovan üzerinden değerlendirilir. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 30/9/2011’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 10/10/2011 tarihine kadar gönderir.

ç) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri (Ek-3) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 21/10/2011 tarihine kadar gönderilir.

d) AKS’de birliklere göre düzenlenen Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri 24/10/2011 – 4/11/2011 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlı olarak birliklerde askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askı süresi bitiminde 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, Ek-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri 25/11/2011 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlüğünce AKS den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmalinin (Ek-4) onaylı bir sureti 2/12/2011 tarihine kadar TÜGEM’e ve excel formatında elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

g) Bir işletme 1000 adet arılı kovandan fazlası için destekleme alamaz.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

MADDE 11 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 25/8/2010 tarih ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2011 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2011 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) Fatura bilgileri il/ilçe müdürlükleri tarafından “Bombus Arısı Destekleme” butonu kullanılarak ÖKS’ye kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 10/2/2012 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS’den alınan İcmal 1 listeleri 13/2/2012 – 24/2/2012 tarihleri arasında on iş günü süre ile askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, İcmal 1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) İlçe Müdürlükleri ÖKS’den aldıkları İcmal-1’i (Ek-6) onaylayarak 29/2/2012 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak İcmal-2 (Ek-7) listeleri onaylanarak 5/3/2012 tarihine kadar TÜGEM’e gönderilir.

g) O yıla ait üretim sezonunda üreticinin bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin, üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 12 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

a) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

1) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

2) Üreticiler ipekböceği tohum talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

3) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

4) Kozabirlik; il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflerce bildirilen talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-8) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

5) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde Bakanlıkça belirlenen kutu başına verilecek olan destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-9) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

6) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve mayıs ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

7) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderir.

b) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

1) Ürününü Kozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalanır.

2) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler bu talebini bir dilekçe ile ilgili kooperatife bildirir.

3) Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler bir nüshasını üreticiye verir.

4) Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

5) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-11) icmallerini düzenler ve temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

6) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatife ödenmek üzere, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderir.

7) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine yedi gün içerisinde yapar.

(2) Kozabirlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise açacağı geçici alım yerleri aracılığı ile, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlü olduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi, düzenlenmesi ve muhafaza edilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Ürün desteklemeleri

MADDE 13 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

a) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı, yılan balığı, kerevit, karides, kalkan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığını projeli olarak kurulmuş su ürünleri tesislerinde pazar boyuna getiren ve/veya pazar boyuna gelmiş bu canlı materyalleri kullanarak ağırlık artışı sağlayan su ürünleri yetiştiricisi kişi ve kuruluşlar, su ürünleri ürün desteklemelerinden yararlandırılır.

b) İstenen Belgeler;

1) Desteklemeye konu ürününü, canlı veya cansız olarak doğrudan pazarlayan veya Bakanlıktan çalışma izni alınmış işleme tesislerinde ücreti mukabilinde işleterek fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Pazar boyuna getirdikleri ürünlerini su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde ağırlık artışı sağlanmak üzere canlı olarak veya tüketim amacıyla doğrudan pazarlayan yetiştiriciler, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı,

– Pazar boyuna gelmiş su ürünleri canlı materyallerinde ağırlık artışı sağlayarak elde ettikleri ürünlerini tüketim için doğrudan pazarlayan yetiştiriciler, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı, ayrıca üretim için kullandıkları su ürünleri canlı materyallerini satın aldılar ise, “canlı” ibaresinin yer aldığı, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı, kendilerine ait su ürünleri tesislerinden temin ettiler ise, su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağı,

– Ürününü pazar boyuna getirdikten sonra Bakanlıktan çalışma izni alınmış işleme tesislerinde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiriciler, ürün işleme faturasının aslı veya ikinci sureti,

– Pazar boyuna gelmiş su ürünleri canlı materyallerinde ağırlık artışı sağlayarak elde ettikleri ürünlerini Bakanlıktan çalışma izni alınmış işleme tesislerinde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiriciler, ürün işleme faturasının aslı veya ikinci sureti, ayrıca üretim için kullandıkları su ürünleri canlı materyallerini satın aldılar ise, “canlı” ibaresinin yer aldığı, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı, kendilerine ait su ürünleri tesislerinden temin ettiler ise, su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağı,

– Desteklemeye konu ürünün elde edilmesi için tüketilmesi gereken balık yemine ilişkin fatura,

– Desteklemeye konu ürünlerinin organik olduğuna dair sertifikasyon kuruluşlarından alınan belge (organik su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesisler için),

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağı düzenlenmesini sağlamak suretiyle, yetiştirdikleri ürünleri Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendiren veya hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan veya kendilerine ait su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde pazar boyuna getirdikleri ürünlerini yine kendilerine ait su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, ağırlık artışı sağlamak için, canlı materyal olarak kullanan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı (Ek-12),

– Pazar boyuna gelmiş su ürünleri canlı materyallerinde ağırlık artışı sağlayarak elde ettikleri ürünlerini Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendiren yetiştiriciler, üretim için kullandıkları su ürünleri canlı materyallerini satın aldılar ise, “canlı” ibaresinin yer aldığı, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı, kendilerine ait su ürünleri tesislerinden temin ettiler ise, su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağı,

– Desteklemeye konu ürünün elde edilmesi için tüketilmesi gereken balık yemine ilişkin fatura,

– Desteklemeye konu ürünlerinin organik olduğuna dair sertifikasyon kuruluşlarından alınan belge (organik su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesisler için),

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– İşleme tesisine ait çalışma izin belgesi (Yetiştirdikleri ürünleri, Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendiren yetiştiriciler için),

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi, ile birlikte tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

c) Uygulama Esasları

1) Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 (ikibin) ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 (ikibin) ton/yıl ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu miktar ise, 2.000 (ikibin) ton/yıl’ı aşmamak kaydıyla, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve raporlarında da yer verecekleri miktar ile sınırlıdır. Projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından tespit edilen bu miktar, yine bu kuruluş veya teknik ekip tarafından ilgili il/ilçe müdürlüğüne ve TÜGEM’e bildirilir.

2) Yetiştiricilerin desteklemelerden faydalanabilmeleri için, yetiştirilen tür, bölgenin çevre şartları, üretim sistemleri ve benzeri diğer teknik hususlar dikkate alınarak, miktarı ile ilgili il/ilçe müdürlüklerince belirlenecek olan, desteklemeye konu ürünün elde edilmesi için tüketilmesi gereken balık yemine ilişkin faturayı ibraz etmeleri gerekmektedir. Desteklemeye konu nihai miktar ise, ibraz edilen balık yemi faturasına karşılık gelen ürün ile sınırlıdır.

3) Desteklemeye konu ürününü, Bakanlıktan çalışma izni alınmış işletmelerde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiricilerin ibraz ettikleri ürün işleme faturasında, işlenmemiş balık miktarının belirtilmesi halinde, faturada yer alan miktar, işlenmiş ürünün yani fileto veya fümenin belirtilmesi halinde ise, faturada yer alan miktarın iki katı desteklemeye esas miktar olarak alınır ve işlemler buna uygun olarak yürütülür.

4) Pazar boyuna gelmiş su ürünleri canlı materyallerinde ağırlık artışı sağlayarak elde edilen ürünlerle ilgili desteklemeye konu ürün miktarı, desteklemeden faydalanmak için ibraz edilen satış faturası veya müstahsil makbuzu veya su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağındaki ürün miktarından, bu üretimi gerçekleştirmek için kullanılan su ürünleri canlı materyalleri için düzenlenmiş ve “canlı” ibaresinin yer aldığı satış faturası veya müstahsil makbuzu veya su ürünleri destekleri hasat tespit tutanağındaki ürün miktarından düşülerek hesaplanır. Yetiştiricilerin bu kapsamdaki desteklemelerden yararlanabilmeleri için söz konusu üretim şeklini yıllık üretim planlarında belirtmeleri gerekmektedir.

5) Desteklemeye konu ürünleri organik olan ve SKS inde ürünlerinin girişi organik ürün olarak yapılan yetiştiriciler, OTBİS inde kayıtlı olduklarına dair teyidin alınması halinde ilave destek ödemelerinden faydalandırılır.

6) Yetiştiriciliği yapılan türün pazar boyuna ulaşması veya canlı materyallerde ağırlık artışı için ihtiyaç duyulan büyüme süresi, bölgenin çevre şartları, üretim sistemleri ve benzeri diğer teknik hususlar dikkate alınarak, il müdürlüklerince belirlenecek olup; Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerindeki onay tarihi başlangıç kabul edilerek, büyüme için gerekli olan söz konusu sürenin tamamlanmasından önceki tarihlere ait fatura, müstahsil makbuzu ve Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları için hak ediş işlemleri yapılmaz. Bu tesislerin daha sonraki dönemlerine ait üretimleri ile ilgili hak ediş işlemlerinde de, bahsedilen büyüme süresinin tamamlanması hususuna riayet edilecektir. Kapasite artırımında bulunan tesislerin başlangıç ve ilave kapasiteleri ise, bu uygulamaya uygun olarak, ayrı ayrı değerlendirilir.

7) Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, faturalar ve müstahsil makbuzların kesim tarihinden itibaren, yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak aralık ayına ait faturalar ve müstahsil makbuzları için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son mesai günüdür.

8) Ürününü, Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendiren veya hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan veya kendilerine ait su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde pazar boyuna getirdikleri ürünlerini yine kendilerine ait ağırlık artışı sağlayan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde canlı materyal olarak kullanan, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, ürününü hasat etmeden en az 5 (beş) gün önce, dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağının (Ek-12) tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildireceklerdir. Hasat tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son mesai günüdür. Hasat Tespit Tutanağı en az 2 (iki) yetkili tarafından 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilerek 2 (iki) nüshası tesis yetkilisine verilir.

9) Destekleme konu ürününü Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendiren veya hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan veya kendilerine ait su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde pazar boyuna getirdikleri ürünlerini yine kendilerine ait ağırlık artışı sağlayan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde canlı materyal olarak kullanan ve desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin desteklemeden faydalanması için, tanzim edilen Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları ile belirlenen miktarlar, il/ilçe müdürlüklerince, müteakip ayın icmallerine dahil edilir.

10) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait, farklı illerde üretim ve işleme tesisi bulunması halinde, desteklemeden faydalanabilmek amacıyla, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince düzenlenecek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı (Ek-12) ile birlikte yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

11) Yetiştiricilik tesislerinin ticari amaçla diğer yetiştiricilik tesislerinden satın aldıkları su ürünlerine mükerrer destekleme ödemesi yapılmaması için, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından yetiştiricilik tesislerinin üretim faaliyetleri takip edilerek gerekli tedbirler alınır.

12) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler için, üretici birliğine üyelik şartı aranmaz.

13) Üretici birliğinin kurulu olduğu farklı il/ilçelerde tesisi bulunan üreticiler, desteklemeden faydalanabilmek için, müracaat sırasında, müracaata konu tesisin bulunduğu il/ilçedeki üretici birliğine ait üyelik belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

14) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulur.

15) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-13) düzenler. 1/1/2011 tarihinden itibaren 4’er (dört) aylık dönemler halinde, SKS kayıtları üzerinde veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki İcmal-1’ler (Ek-14) SKS vasıtasıyla oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler, her dönem için, ilçe müdürlüklerince ilçe merkezinde ilan panosunda 5 (beş) mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı tutanağının 2 (iki) yetkili tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden mesai günü askıya çıkarılır. Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. İl ve ilçe müdürlüklerinden alınan İcmal 1’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözümlenir. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın 7’sine (yedi) kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan İcmal 3’ler (Ek-15), kontrol edilip onaylanarak, 1/1/2011 tarihinden itibaren 4’er (dört) aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın 10’una (on) kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

Yavru balık desteklemeleri

MADDE 14 – (1) Yavru balık desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yararlanacak kişiler/kuruluşlar;

1) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan yetiştiriciler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden ve/veya kuluçkahaneli tesislerden, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere, alabalık, çipura, levrek, mersin balığı, kalkan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığı yavrularını satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yukarıda belirtilen yavru balıkları kendi tesisinde üretip bu yavruları yine kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler, yavru balık desteklemelerinden yararlandırılır.

b) İstenen Belgeler;

1) Desteklemeye konu yavru balığı satın alan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya müstahsil makbuzunun aslı,

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi, ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-16),

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

c) Uygulama Esasları;

1) Desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 (ikibin) ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 (ikibin) ton/yıl’a karşılık gelen yavru balık ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesine karşı gelen yavru miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu yavru balık miktarı da, 2.000 (ikibin) ton/yıl’a karşı gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek olan üretime karşı gelen yavru miktarını aşamaz. Desteklemeye konu söz konusu yavru balık adedinin hesaplanmasında,

– Alabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliğinde 1 (bir) kg balık üretimi için 4 (dört) adet yavru,

– Çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, sargoz, mırmır ve sarıağız yetiştiriciliğinde 1 (bir) kg balık üretimi için 3 (üç) adet yavru,

– Kalkan, mersin balığı, yayın ve karabalık yetiştiriciliğinde ise 1 (bir) kg balık üretimi için 2 (iki) adet yavru balık esas alınır.

2) Yavru balık, kuluçkahanelerde üretilen 10 (on) gram ağırlığa kadar olan balıkları ifade eder. Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla stoklanacak 30 (otuz) grama kadar olan balıklar da destekleme kapsamındadır.

3) Desteklemeye konu yavru balığın, su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni bulunan ve kendi ihtiyacından fazla yavru balık üreten yetiştiricilere ait tesislerden ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden satın alınması gerekmektedir.

4) Yetiştiricilikte kullanmak üzere doğrudan ithal edilen veya ithal yumurta ve larvadan elde edilen yavrular, yavru balık desteklemeleri kapsamı dışındadır.

5) Kuluçkahanelerde üretimi yapılabilen türlerin yetiştiriciliğinde, doğadan toplanan canlı materyalleri kullanan tesisler, yavru balık desteklemesinden faydalanamazlar.

6) Pazar boyuna gelmiş su ürünleri canlı materyallerinde ağırlık artışı sağlamaya yönelik faaliyette bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, yavru balık desteklemelerinden faydalanamazlar.

7) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait yavru balıklarla ilgili faturalar, müstahsil makbuzları ve Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanakları destekleme kapsamı dışında olup; bu tesislerin daha sonraki üretim dönemlerine ait yavru balık desteği ile ilgili hak ediş işlemlerinde, il müdürlükleri tarafından tespit edilecek olan, pazar boyuna ulaşması ile ilgili büyüme süresinin tamamlanması hususu göz önünde bulundurulur.

8) Yavru balık desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden ve il/ilçe müdürlükleri tarafından fiilen yavru balık üretimi yaptığı tespit edilen alabalık işletmeleri, yetiştiricilik belgesinde yavru balık üretiminin belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-16) düzenlenerek yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi ile sınırlıdır.

9) Yavru balık satın alarak büyüten yetiştiriciler, bu destekten faydalanmak için, istenilen belgelerle birlikte yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak aralık ayına ait faturalar ve müstahsil makbuzu için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son mesai günüdür.

10) İl/ilçe müdürlükleri tarafından desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve yine kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere, müracaatları durumunda, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-16), en az 2 (iki) yetkili tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilir. Yavru balık miktarının tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son mesai günüdür.

11) Birden fazla tesise sahip olan ve tesislerinden herhangi birinde, diğerleri için de kullanabileceği miktarda yavru balık üreten alabalık yetiştiricileri, yetiştiricilik belgelerinde uygun miktarda yavru balık üretim-kapasitesi bulunması kaydıyla, yavru balığın üretildiği il’deki il/ilçe müdürlükleri tarafından tutulacak Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-16) ile birlikte, yavruların büyütmeye alınacağı tesisin bulunduğu il’deki il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; bu kapsamda desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan yavru balık üretim kapasitesi ile sınırlıdır.

12) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler için, üretici birliğine üyelik şartı aranmaz.

13) Üretici birliğinin kurulu olduğu farklı il/ilçelerde tesisi bulunan üreticiler, desteklemeden faydalanabilmek için, müracaat sırasında, müracaata konu tesisin bulunduğu il/ilçedeki üretici birliğine ait üyelik belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

14) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulacaktır.

15) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-13) düzenler. 1/1/2011 tarihinden itibaren dörder aylık dönemler halinde, SKS kayıtları üzerinde veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki İcmal-1’ler (Ek-14) SKS vasıtasıyla oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler, her dönem için, ilçe müdürlüklerince ilçe merkezinde ilan panosunda 5 (beş) mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı tutanağının 2 (iki) yetkili tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden mesai günü askıya çıkarılır. Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. İl ve ilçe müdürlüklerinden alınan İcmal 1’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözümlenir. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın 7’sine (yedi) kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan İcmal 3’ler (Ek-15), kontrol edilip onaylanarak, 1/1/2011 tarihinden itibaren 4’er (dört) aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın 10’una (on) kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yem Bitkileri Desteklemeleri

Yem bitkileri üretimi desteklemeleri

MADDE 15 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Destekleme ödemesinden yararlanacak üreticiler;

1) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına; valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

3) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlattırılan proje il müdürü tarafından onaylanır.

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2011 tarihinde başlar ve 15/11/2011 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-17) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat süreleri yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak ve İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararı almak şartıyla bu süreyi ilin ekolojik şartlarına göre belirler.

ç) İstenen belgeler;

1) Müracaat dilekçesi (Ek-17),

2) Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF),

3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.

d) Destekleme şekli;

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yılda bir, Korunga için üç yılda bir ilk hasat edildiği yıl destekleme ödemesi yapılır. Aynı parsele bu sürenin sonunda yapılan yeni ekilişlere destekleme yapılır.

e) Destekleme uygulama esasları;

1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

2) Silajlık mısır ekilişlerinde danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

3) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-18) düzenlenir.

4) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan üretici, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan üretici, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

5) Üreticilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-19) alınır.

6) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan üreticilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS sisteminde yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca ve yapay çayır mera ekilişlerini ikinci ve dördüncü yıllarda, korunga ekilişini de üçüncü yılda kontrol eder. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa, tutanak icmali (Ek-20) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

7) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.

8) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

9) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

10) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak Tahkim Komisyonu Kararı ile belirlenir.

f) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) 1 Ocak –15 Kasım 2011 tarihleri arasında müracaat eden üreticilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal 1’ler (Ek-21) 30 Kasım tarihinde hazırlanır.

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal 1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal 1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

g) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

1) Askı süresince yapılmış itirazlar beş işgünü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru olarak kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

ğ) İcmallerin gönderilmesi;

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-22) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-23) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

h) Sorunların çözümü; destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda İl/İlçe Tahkim Komisyonları yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

ı) Destekleme kapsamı dışında kalan üreticiler;

1) Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümlere uymayan,

2) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

4) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,

5) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,

6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapan,

7) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapan,

8) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan,

9) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen,

10) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyen,

11) Doğal afetler sonucu verilen desteklemelerden yararlanan üreticiler yem bitkileri desteklemesinden yararlanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Hayvan Hastalığı Tazminatı, Hastalıktan Ari İşletmeler, Hayvan Hastalıkları ile

Mücadele, Programlı Aşı Uygulamaları ve Besilik Erkek Sığır Desteklemeleri

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 16 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği tazminat ödenecek hastalıklar tespit edilene kadar, söz konusu kanun gereği yürürlükten kaldırılan kanunlara yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağından, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği aşağıdaki esaslara göre, 5996 sayılı Kanun gereği tazminat ödenecek hastalıklar belirlendiğinde ise Bakanlıkça açıklanan yeni esaslara göre yapılır;

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği çerçevesinde, Tüberkülin Teamül Cetveli 3 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığı şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet sığırların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlüğünce sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, hasta sığırların 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Ruam hastalığında; işletmede bulunan tek tırnaklı hayvanlarda mallein uygulaması yapılır. 19/12/1977 tarihli ve 16144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ruam Savaş Yönetmeliği çerçevesinde, Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Ruam yönünden müspet hayvanların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir. Ayrıca, hastalığın açık belirtisini gösteren tek tırnaklı hayvanlar, kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir ve Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) At vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlüğünce at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Şap hastalığında; Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde bulunan hayvanlarda, hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra mihrakta bulunan hasta hayvanların kıymet takdiri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre yapılarak öldürülür ya da şarta tabi kestirilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Aşı, serum ve ilaç reaksiyonlarında; ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yapılır. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Düzenlenen Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-24) 3 nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(2) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 17 – (1) “Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dahilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-25)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

f) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlara, sığır başına destekleme ödenir.

g) Destekleme ödemesi her işletme için bir sertifika döneminde bir kez olmak üzere, Hak Ediş Belgesine göre (Ek-26) banka şubesince yapılır.

ğ) Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.

h) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.

ı) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

i) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi üç nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte KORGEM’e, bir nüshası banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemeleri

MADDE 18 – (1) Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi sığırlar Türkvet veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

b) Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brusella S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, uygulanan aşılar Türkvet kayıt sistemine işlenmiş olmalıdır.

c) Desteklemeden her sığır bir kez faydalanır.

ç) Türkvet’e her iki aşı kaydı yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan sığır sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.

d) Desteklemede her iki aşı uygulamasının aynı işletmede yapılması esas olup destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.

e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 1/10/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen ya da yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi için yapılan başvurular bu desteklemeye de başvuru olarak kabul edilecektir. Yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir.

f) Desteklemede 15/1/2012 tarihli Türkvet veri tabanı kayıtları kullanılır.

g) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyularak, gerekli tedbirler alınır.

ğ) Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi uygulamasında e-ıslah veri tabanından yararlanılacaktır. İl/ilçe müdürlükleri, e-ıslah sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin sığırlarına ait desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

h) İl/İlçe müdürlükleri, destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2012 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.

ı) 31/1/2012 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/İlçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

i) 15/2/2012 tarihli Türkvet verilerinden yararlanarak hazırlanan icmal-2’ler 28/2/2012 tarihine kadar e-ıslah’tan yayınlanır, ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e ve KORGEM’e gönderilir.

j) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır.

k) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

(2) Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.

b) Uygulanan aşılar KKKS kayıt sistemine işlenmiş olmalıdır.

c) Desteklemeden her dişi kuzu ve oğlak bir kez faydalanır.

ç) Aşılama yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan koyun keçi sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.

d) Destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.

e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile ya da şahsen 1/10/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında dilekçe ile müracaat eder.

f) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyurularak, gerekli tedbirler alınır.

g) Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi uygulamasında damızlık koyun keçi kayıt sistemi veri tabanından yararlanılacaktır. İl/ilçe müdürlükleri, koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin hayvanlarına ait desteklemeye esas bilgilerin, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

ğ) İl/ilçe müdürlüklerince, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından alınan (icmal-1) askı listesi 31/1/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.

h) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ı) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

i) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

j) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

k) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.

l) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

(3) Bakanlıkça bruselloz hastalığı ile mücadele kapsamında konjunktival aşılama uygulaması başlatıldığında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını aşılatacak yetiştiricilere uygulanacak aşılama destekleri Bakanlıkça açıklanan usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır.

Programlı aşı uygulamaları

MADDE 19 – (1) Bakanlıkça açıklanan programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan 2 ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, 3-6 ay arası yaştaki dişi buzağılara S-19 Genç aşısı, 3-6 ay arası yaştaki erkek-dişi kuzu ve oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella genç), aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekimler, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

d) Kampanya dönemlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kullanılacak şap aşıları Bakanlıkça karşılanacaktır.

e) Proje dışında kullanılacak aşılar il müdürlüğü döner sermayelerinden temin edilebileceği gibi, il müdürlüğüne yapılan müracaat ve bilgisi dahilinde doğrudan Bakanlıktan üretim izinli laboratuarlardan ya da ithal izni almış ithalatçı firmalardan temin edilebilir.

f) Serbest veteriner hekimlerin aşı uygulama bedelinin tespitinde, il müdürlüğü, uygulama tatbik ücretinin fahiş fiyatla üreticiye yansımaması için gerekli incelemeyi yapacak (araç, benzin, sarf malzemesi v.b.) ve uygun bulunan teklifler onaylanacaktır. Uygulayıcılar, onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemezler.

g) Büyükbaş şap aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekim, programındaki köyde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş hayvanları aşılayacaktır. Büyükbaş hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca Bakanlıkça belirlenen aşılama ücreti alınacaktır.

ğ) Küçükbaş şap aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekim, şap aşısı ile birlikte PPR aşısını uygulaması durumunda destekten faydalanacaktır. Şap ve PPR aşısı aynı anda uygulanacaktır.

h) Küçükbaş şap aşılama programı il müdürlüklerince onaylanan veteriner hekimlerin, şap aşısı ile birlikte uygulayacakları koyun keçi vebası aşıları, proje kapsamında ücretsiz olarak karşılanacaktır.

ı) Aşılanan büyükbaş hayvanların küpe numaraları aşılama ve serumlama makbuzuna yazılacak, küçükbaş hayvanların küpe numaraları var ise aşılama ve serumlama makbuzuna yazılacaktır.

i) Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme kapsamına alınmış büyükbaş hayvan aşılamalarında, hayvanların küpelenerek tanımlanmış olmaları ve yapılan aşıların Türkvet kayıt sistemine veri girişlerinin yapılmış olması destekleme ödemesi için şarttır.

j) Serbest veteriner hekimler, desteklemelerden yararlanmak için, aşıladıkları büyükbaş hayvanlarla ilgili aşı kayıtlarını Türkvet kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili aşı kayıtlarına KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

k) Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.

l) Destekleme ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, destekleme almak için aşılama yapılan işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine Aşılama ve Serumlama Makbuzunun aslı ve programlı aşılamalarda uygulayıcıların destekleme müracaat formu (Ek-27) ile müracaat eder.

m) Hak Ediş Belgesi düzenlenmeden önce aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

n) Aşı yapılan hayvanlarda il/ilçe müdürlükleri aşılamanın yapılıp yapılmadığını ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir.

o) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

ö) İl/ilçe müdürlükleri gerekli kontrolleri yaparak, Hak Ediş Belgesini üç nüsha halinde düzenler (Ek-28) Düzenlenen Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ilgili banka şubesine bir nüshası KORGEM’e gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

p) Aşılama ve Serumlama Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “DESTEKLEME ÖDEMESİNDEN YARARLANMIŞTIR” kaşesi basılarak imza altına alınır.

r) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-29) de yer alan icmal tablosu il müdürlüklerince aylık olarak KORGEM’e gönderilir.

(2) Bakanlıkça Bruselloz hastalığı ile mücadele kapsamında konjunktival aşılama uygulaması başlatıldığında, Ülkesel aşılama programı açıklanacak ve açıklanan program kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılayan uygulayıcılara, aşılama destekleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır.

Besilik erkek sığır

MADDE 20 – (1) Besi sığırı desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

1) Yurt içinden temin edilerek besi süresini müracaatçının işletmesinde tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren üreticilere; Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile 1/1/2011 ile 31/7/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

2) Kırmızı et üretici birliklerine yapılan müracaatlar 31/8/2011 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.

c) Birliklerden istenecek belgeler;

1) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenmiş dilekçe ve ekinde üye listesi,

2) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenen Besi Sığırı Destekleme İcmaline Esas Tablo,

3) Merkez birliğine üye olduğuna dair belge.

ç) Üreticiden istenen belgeler;

1) Birlik olmayan yerlerde dilekçe,

2) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu,

3) Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesi,

4) Veteriner Sağlık Raporu,

5) İl veya ilçe müdürlüklerince kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,

6) Kesim cetveli.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, fatura ve/veya müstahsil makbuzu destekleme için esas alınır, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Fatura ve /veya müstahsil makbuzu ekinde, mezbaha veya kombina tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, veya kombina yetkilisinin imzası ve kaşesi, hayvan kulak no’su, karkas ağırlığı (kg olarak), etin kg fiyatı, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve kesilen hayvan sayısı (baş olarak) bulunmalıdır.

2) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne, mezbaha veya kombinaların ruhsat tarih ve numaraları, kapasiteleri, adresleri ile ilgili bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

3) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere sisteme veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. Bakanlıktan veri girişi yetkisi alan birlikler sistem üzerinden yayınlanır.

e) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

1) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları bu birliklerce aylar bazında hazırlanır.

2) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

3) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne veri girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

4) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde üyesinin bulunması halinde bu üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

f) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

1) Üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile sığır cinsi hayvanlara ait pasaportunu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır,

2) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmelidir,

3) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu bilgileri, Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne doğru girilmelidir,

4) Hayvan sayısı ve karkas miktarını uyumlu olmalıdır,

5) Karkas ağırlığı en az 190 kg olmalıdır,

6) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılmalıdır,

7) Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır,

8) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzu yazı ile icmali hazırlayan örgüte iade edilir ve örgütçe beş yıl süre ile saklanır.

g) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

1) Aylar bazında veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

2) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

3) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

4) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

5) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il ve ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

ğ) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile sistem’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

4) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.

h) Diğer hususlar;

1) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi TÜGEM’ce belirlenir.

2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.

3) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi üzerinden yayınlanır.

4) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, besi sığırı desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

5) Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi’nde görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

6) Besi sığırı desteklemesi ve sistem ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları TÜGEM tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi, Projeli Damızlık Koyun-Keçi ile Organik Tarım Desteklemeleri

Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi

MADDE 21 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları ile yerli küçükbaş hayvan ırkları ve kafkas arı ırkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı; yerli hayvan ırklarını koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve programa alınan çiftçilerden herhangi bir sebeple projeden çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için TAGEM’in talebiyle ilgili ilde, il müdürlüklerince hayvan ırk ve sayıları ilan edilir. İl müdürlükleri (Değişik ibare:RG-12/11/2011-28110)(1) 2011 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, Tiftik (Ankara) ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 600 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 4.200 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman için 88.200, Morkaraman ve Kangal Akkaraman her bir ırk için 31.500, Kıl Keçisi için 107.100, Kıvırcık koyunlarında 56.700, Karayaka Koyunlarında 44.100, Ankara Keçisi 25.200, Tiftik Keçisi (Farklı Renkli Ankara Keçisi) 6.300, Karacabey ve Orta Anadolu Merinoslarında ve Pırlak koyununda her bir ırk için 25.200, İvesi, Kayra (Sakız x Kıvırcık), Dağlıç, Karakaş (Akkaraman Tipi) koyunlarında ve Honamlı keçisinde her bir ırk için 18.900, Hemşin, Şavak (Akkaraman Tipi), Ramlıç (Dağlıç Melezi), Zom (Akkaraman Tipi) koyunları ile Kilis keçisinde her bir ırk için 12.600, Eşme (Kıvırcık Tipi), Norduz ve Anadolu Merinosu koyunlarında her bir ırk için 6.300 baş; Anadolu Mandası için 14.000 baş olmak üzere verim kaydı ve doğum kaydı alınan sürülerde doğan yavru, ana ve baba (kullanılan koç/teke/manda boğası) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. Geliştirme programına katılan çiftçiler birliğe üye olmak zorundadır, birlik TAGEM ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.

ç) İstenecek belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (Ek-30),

2) T.C. kimlik numarasını gösterir belge,

3) Hak Ediş Formu (Ek-31),

4) Taahhütname (Ek-32),

5) İkamet ilmühaberi,

6) Sözleşme.

d) Uygulama esasları;

1) Koruma ve geliştirme mevkileri;

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

Boz Sığır IrkıEdirne, Bursa, Balıkesir, Yalova
Yerli Kara SığırıAnkara, Çankırı, Konya, Karaman,
Yerli Güney Sarısı SığırıAdana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa,
Doğu Anadolu Kırmızısı SığırıErzurum, Kars, Artvin,
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) SığırıHatay, Şanlıurfa,
Zavot SığırıArdahan, Kars,
Anadolu MandasıBalıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ,
Kıvırcık KoyunuKırklareli, Balıkesir,
Sakız Koyunuİzmir, Uşak,
Gökçeada KoyunuÇanakkale,
Karagül KoyunuTokat
Herik KoyunuAmasya,
Çine Çaparı KoyunuAydın,
Hemşin KoyunuArtvin, Erzurum
Norduz KoyunuVan,
Dağlıç KoyunuAfyon, Konya
Kilis KeçisiKilis, Hatay,
Honamlı KeçisiKonya, Antalya, Burdur,
Ankara KeçisiAnkara,
Tuj KoyunuArdahan, Kars,
Karakaçan KoyunuÇanakkale, İzmir, Balıkesir
Abaza KeçisiArtvin,
Kaçkar KeçisiArtvin, Rize,
Osmanlı (Gürcü) KeçisiKars, Ardahan,
Tiftik (Farklı Renkli Ankara Keçisi) KeçisiSiirt,
Halep KeçisiKilis, Hatay, Şanlıurfa,
Kafkas ArısıArdahan, Artvin.

Destekleme, bu illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller:

Ankara KeçisiAnkara, Eskişehir,
Tiftik KeçisiSiirt
Akkaraman KoyunuKonya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Erzincan
İvesi KoyunuŞanlıurfa, Kilis
Karacabey MerinosuBalıkesir, Bursa, Kocaeli
Orta Anadolu MerinosuEskişehir, Konya, Karaman
Anadolu MerinosuAnkara
Karayaka KoyunuTokat, Samsun, Giresun, Sinop, Amasya, Ordu
Karya KoyunuAydın ve Denizli,
Morkaraman KoyunuErzurum, Muş, Iğdır, Bingöl
Kangal Akkaraman KoyunuSivas,
Pırlak KoyunuAfyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir
Hemşin KoyunuArtvin,
Kilis KeçisiKilis ve Hatay,
(Değişik:RG-12/11/2011-28110)(1) Kıl KeçisiBurdur, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Muğla, Antalya, Isparta, Aydın, Denizli, Konya, Karaman, Hatay, Bingöl, Bitlis, İzmir, Kahramanmaraş, Amasya, Tokat
Kıvırcık KoyunuKırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Manisa, Bursa, Sakarya,
Ramlıç KoyunuAfyonkarahisar, Eskişehir
Norduz KoyunuVan
Karakaş KoyunuVan, Diyarbakır.
Şavak KoyunuElazığ.
Honamlı KeçisiKonya, Antalya, Burdur.
Eşme KoyunuUşak
Zom KoyunuDiyarbakır.
Dağlıç KoyunuKonya ve Afyon.
Anadolu Mandasıİstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır.

2) Yerinde koruma ve geliştirme;

Yerinde koruma: Sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralanarak kaydı tutulur. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı proje sözleşmesinde belirlenen sayıda olacaktır. Bu oranlar sözleşme süresince belirtilen sayının altına düşürülemez. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 dan ve dişi sayısı 56 dan az olmayacaktır. Koruma programına katılan çiftçi, enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmi veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

Yerinde geliştirme: Seçilecek çiftçilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı küçükbaş geliştirme projeleri çerçevesinde yetiştirme yapılır. Her ırk ve ilde uygulamaya alınan alt projelerde en az hayvan materyali sayısı elit sürülerde 1.000 baş, taban sürülerde 5.000 baş anaç dişi koyun ve 300 baş koç olmak üzere toplam 6.300 baş hayvandan oluşur. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan sayısı; yerli koyun ırk, tip ve melezleri için 75 alt projede 472.500 baş, Ankara keçisi için 5 alt projede 31.500 baş, kıl keçi ırk tip ve melezleri için 22 alt projede 138.600 baş olmak üzere toplam 642.600 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır. Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası sayısı her alt projede 1.000 baş hayvandan az olmamak kaydıyla 11 alt projede toplam 14.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yerleşim biriminde manda ineği ve düve sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır.

3) Sözleşme

Programa 2011- 2015 yılları için seçilen çiftçi/birliklerle beş yıl süreyle noter tasdikli bir sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşmenin noter masrafları çiftçi/birlik tarafından karşılanır ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen çiftçi/birliklere ödeme yapılmaz. Programa katılan çiftçi her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile saf olmayan yerli ırkları yetiştirmeyeceğini köy muhtarı ve ihtiyar heyeti huzurunda ve bir sureti Seçim Komisyonuna verilmek üzere tutulan tutanakla taahhüt eder. Çiftçi, koruma ve geliştirme amaçlı olarak bulundurduğu saf hayvanları ile arzu ettiği kadar sürüsünü genişletebilir ve kovan sayısını artırabilir. Ancak sürü ve kovan sayısı sözleşmede belirlenen sayının altına düşürülmez ve erkek dişi oranı değiştirilmez. Sözleşme süresi sona ermeden doğal afet, salgın hastalık, çiftçinin ölümü durumları hariç her ne sebeple olursa olsun programdan ayrılan çiftçi/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Koruma programında, sözleşme süresi sona erdiğinde yeni bir sözleşme yapılmadığı/yapılamadığı takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir çiftçiye veya enstitüye devredilir. Bakanlık gerek görüldüğü takdirde, geliştirme projeleri kapsamında döl kontrolünden geçmiş koç ve tekeleri o günkü rayiç bedeli mukabilinde satın alabilir.

e) Müracaatların değerlendirilmesi

Destekleme kapsamına alınacak çiftçilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Seçim Komisyonu TAGEM yetkilisi başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü hayvan genetik kaynaklarını koruma projesi lideri/geliştirme proje lideri, il müdürü/il müdürlüğü ilgili şube müdürü/ilçe müdüründen oluşur.

f) Hak ediş ve ödemeler

Hak Ediş Belgesi; Seçim Komisyonunca belirlenen ve programa dahil edilen çiftçilerin sürülerinde, Proje Liderlerinin yapacağı çalışma sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek TAGEM’e gönderilir. Ödemeler TAGEM talimatı doğrultusunda il/ilçe müdürlüğünün hazırlayacağı Hak Ediş Belgesine istinaden Banka şubesince yapılır.

Projeli damızlık koyun keçi

MADDE 22 – (1) Projeli damızlık koyun-keçi işletmesi desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından verim kayıtları tutulan yurtiçindeki işletmelerden temin edilen asgari 200 baş küçükbaş damızlık hayvan ile projeli yeni işletme kuran yetiştiricilere, damızlık hayvanlarını en az 3 yıl elde tutma koşuluyla hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Müracaat yeri ve zamanı;

1) Projeli koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler il müdürlüklerine 2011 Eylül ayı sonuna kadar dilekçe ile başvurur.

c) Destekleme başvurularının kabulü;

1) İl müdürlükleri gelen başvuruları değerlendirir ve uygun görülen başvuruları 2011 Ekim ayı sonuna kadar form halinde düzenleyip TÜGEM’e gönderir. TÜGEM başvuruları bütçe imkanlarını gözeterek değerlendirir ve projesi kabul edilen başvuruları il müdürlüğüne bildirir.

2) İl müdürlükleri kabul edilen proje sahiplerini bilgilendirir.

(2) Desteklemenin dönemi, müracaatta istenecek belgeler, işletme ve hayvanlarda aranacak şartlar ile ödemeye ilişkin esaslar, TÜGEM tarafından 2011 Haziran ayı sonuna kadar hazırlanacak uygulama rehberi ile belirlenir.

Organik hayvancılık ilave desteklemeleri

MADDE 23 – (1) Organik hayvancılık ilave desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

1) Bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şartları taşıyan ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere anaç sığır, damızlık koyun-keçi, ile arı yetiştiriciliği konularında ilave organik hayvancılık ilave desteklemesi ödemesi yapılır.

b) Müracaat yeri ve zamanı;

1) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen zamanda il müdürlüklerinin organik tarım birimlerine dilekçe (Ek-33) ile müracaat eder.

c) Desteklemede aranacak şartlar;

1) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, destekleme konusuna göre bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

ç) Denetimler;

1) Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri organik tarım birimlerince yürütülür.

d) İcmallerin hazırlanmasına ilişkin esaslar;

1) Organik hayvancılık ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi, destekleme konusuna göre bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen esas ve usuller dikkate alınarak il müdürlükleri organik tarım birimlerince hazırlanarak TÜGEM’ne gönderilir.

2) TÜGEM’ne gönderilen, organik hayvancılık ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi, destekleme konusuna göre bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen icmallere dahil edilir.

3) Gerektiğinde destekleme konusuna göre organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanacak yetiştiricilerin listesi, hayvanların küpe numarası, koloni numarası ve işletme bilgileri TÜGEM ve il organik tarım birimleri tarafından verilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 24 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri üyelerine, ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi on beş gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı veya üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ve bu Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 27 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 28 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 29 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanacaktır.

Süre uzatımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-9/12/2011-28137)(1)

(1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan il/ilçe müdürlüklerine müracaat, aşı ve hayvan kayıtlarının KKKS’ye kaydedilme tarihleri, aynı fıkranın (ç) bendindeki destekleme ödemesinin anaç koyun-keçinin işletmede bulunma tarihi ile hayvanların, il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunlu olma tarihleri, Van İli için 15/1/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Tebliğin ekleri için tıklayınız

(1) Bu değişiklik 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
6/5/201127926
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.12/11/201128110
2.9/12/201128137
3.2/6/201228311

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s