4 Eylül 2012 SALI                                  Resmî Gazete                                    Sayı : 28401 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2012/64)BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, ç) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları, d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, e) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını, f) İl müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü, g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu, ğ) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten ve ilgili şube müdürü ile il müdürlüğü elemanları ve gerektiğinde diğer kamu kurumu elemanlarının görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi, h) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporunu, ı) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonu, i) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu, j) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu, k) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını, l) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini, m) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını, n) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini, o) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etüdleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi, ö) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları, p) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, r) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri, s) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama BirimleriGenel MüdürlükMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir. (2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar. (3) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır. İl müdürlüğüMADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimiMADDE 7 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu; a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler. b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur. (2) İl proje yürütme birimi; a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde diğer kamu kurumu elemanlarının görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur. b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir. c) İl proje değerlendirme komisyonunda görev alabilir. ç) Başvuruların hibe sözleşmesine bağlanması aşamasında hibe sözleşmesi ve eklerinin uygunluğunu inceler. d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı TarımaDayalı Ekonomik Yatırım Konuları ve Yatırım SüresiYatırım konularıMADDE 8 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. (3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir. (4) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. (5) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir. (6) Daha önce bu program ile ilgili olarak 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47) ve 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz. (7) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir. (8) Yeni ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Milli Emlak Müdürlüğü, belediye, il özel idaresi, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Milli Emlak Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresinden kiralanmış olması gerekmektedir.Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir. Uygulama illeriMADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir. Yatırım süresiMADDE 10 –(Değişik: R.G: 23.07.2014-29069) (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2013’tür. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile on dört ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMBaşvuru Sahiplerinde Aranılacak ÖzelliklerEkonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özelliklerMADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. (2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. (3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. (4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. (5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. (6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir. Başvuruda bulunamayacaklarMADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz. BEŞİNCİ BÖLÜMHibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme OranıEkonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranıMADDE 13 – (1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez. (2) Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. (3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. (4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. (5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır. ALTINCI BÖLÜMProje GiderleriHibe desteği kapsamındaki proje gider esaslarıMADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin; a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması, c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 600.000 Türk Lirası içerisinde kalması, ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir. Gider kalemleriMADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Yatırım uygulamalarına ait; a) İnşaat işleri alım giderlerine, b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir. (3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. (4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz. (5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. (6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir. (7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir. İnşaat işleri alım giderleriMADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar. (2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir. (3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur. (4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. (5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz. (6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür. (7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur. Makine, ekipman ve malzeme alım giderleriMADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir. (2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının %10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yapılacak depolama ya da soğuk hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmez. (3) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir. (4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir. (5) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. (6) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. (7) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. (8) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderlerMADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır: a) Her türlü borçlanma giderleri, b) Faizler, c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kira giderleri, d) Kur farkı giderleri, e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, ğ) Bankacılık giderleri, h) Denetim giderleri, ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, i) İkinci el mal alım giderleri, j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri. (2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez. (3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz. Ayni katkılarMADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez. (2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler. (3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır. (4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. (5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez. YEDİNCİ BÖLÜMProje BaşvurularıBaşvuru süresiMADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuracaklara sağlanacak teknik destekMADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. (2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. (3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz. (4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilebilir. (5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır. Başvurulacak yerlerMADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yaparlar. Başvuru şekliMADDE 23 – (1) Proje başvuruları; a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır. b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır. (2) Başvurular dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişinin önünde ekonomik yatırım başvuruları için EK-I doldurulur ve kapalı zarfa konulur. Zarfın üzerine projeye ait hibe başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi verilir. Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz. (3) Kapalı zarfın üzerine “Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi büyük harflerle yazılır. (4) Proje başvuru dosyaları hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir. (5) Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez. SEKİZİNCİ BÖLÜMProje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesiİl proje değerlendirme komisyonuMADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başvuruların, tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur. (2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme komisyonu en az beş temsilciden oluşur. (3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir. (4) İl müdürlükleri tarafından son başvuru tarihine kadar teslim alınan başvuru dosyaları son başvuru tarihini takip eden iki iş günü içinde il proje değerlendirme komisyonuna teslim edilir. Son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda belirlenen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç otuz gün içerisinde tamamlar. (5) İl proje yürütme biriminden en fazla üç kişi gerek duyulması halinde il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilebilir. Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesiMADDE 25 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını EK-I’de yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre eksiksiz ve içeriğinin uygun olması yönünden inceler. (2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ekleri, 26 ncı maddede açıklanan, başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından değerlendirmeye alınır. Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesiMADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-II’de yer alan Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre yapılır. (2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafından verilmiş hiçbir evrakta düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır. Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesiMADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu, başvuruya esas projenin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/9) kapsamında bütçe yetersizliği nedeniyle programa alınamayan projelerden olması gibi kriterler göz önüne alınır. (2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-III’te belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır. (3) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları için il proje değerlendirme komisyonu tarafından teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden önce ve sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar açısından ilgili birimlerce incelemeler yaptırılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır. Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesiMADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan ve il proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan 27 nci maddede açıklanan rapor kapsamında uygun ve yeterli görülen proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-IV’te yer alan Genel Değerlendirme Cetveli kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda; a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları, b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları, dikkate alınır. (2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir. (3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir: a) 1-Çok zayıf, b) 2-Zayıf, c) 3-Yeterli, ç) 4-İyi, d) 5-Çok iyi. (4) EK-IV Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez. (5) EK-IV Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan Bölüm 2. Uygunluk kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez. (6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir. İl proje değerlendirme raporuMADDE 29 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmışbeş ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının %70’i ve genel değerlendirme puanının %30’u toplanarak nihai puan belirlenir. (2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Nihai puanların eşit olması halinde evrak kayıt tarih ve numarasına göre daha önce yapılan başvuru tercih edilir. İki nüsha olarak hazırlanan program teklif listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. (3) Tüm yatırım tekliflerine ait genel değerlendirme raporları ve değerlendirme sonuç tabloları da iki nüsha olarak hazırlanır ve il müdürlüğünde muhafaza edilir. (4) Başvuru sahiplerine ait başvuru dosyalarının tümü il müdürlükleri tarafından muhafaza edilir. (5) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ilgili değerlendirme raporlarının ve/veya başvuru dosyalarının onaylı bir suretini ve/veya elektronik kopyasını il müdürlüğünden ister. Hibe başvurusunun reddedilme nedenleriMADDE 30 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir. (2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur: a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması, b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması, c) Başvuru sahibinin ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması, ç) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması, d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması, e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması, f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması, g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması, ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yerinin uyumsuz olması, h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması, ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üzerinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması, i) Yeni yatırım ve tamamlama konularında yatırım yerinin; ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması, j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek ile program kapsamında daha önce hibe desteklerinden yararlanmış tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerh hariç, ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması. DOKUZUNCU BÖLÜMNihai Değerlendirme Kararı ve Hibe SözleşmesiNihai değerlendirme kararıMADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır. (2) Komisyonca; Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak hesaplanan katsayı ile illerin bütçesi belirlenir. (3) Belirlenen bütçenin yeterli olması durumunda, o ilin program teklif listesinde yer alan tüm başvurular yatırım programına alınır. Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak, o il için belirlenen bütçe kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki birinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkanları dahilinde aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilerek program oluşturulur. (4) Programın oluşturulmasında il proje değerlendirme komisyonunun hazırlamış olduğu program teklif listesi esas alınmakla birlikte, Bakanlığın hedef politikaları doğrultusunda, tarım sektörünün iller arasındaki ekonomik gelişiminden hareketle, iç ve dış pazarlardaki ürün arzı da dikkate alınarak programa alınacak tüm proje sayısının %10’u oranında Bakanlıkça belirlenen ve uygulanmasında yarar görülen projelere öncelik verilir. Bu tespit yapılırken gerekçelendirilmiş bir rapor hazırlanır. Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. (5) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıMADDE 32 – (1) Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. (2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder. Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanmasıMADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. (2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler. a) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir. b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir. Hibe sözleşmesiMADDE 34 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir. (2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur. (3) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur. (4) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden altmış gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayamayan yatırımcıların proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir. (5) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ve ekleri il müdürlüklerince incelenir ve uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmelerinde teminat alınmasıMADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının %5’ini il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir. (2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir. (3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. (4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir. Hibe sözleşmesi akdiMADDE 36 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir. Hibenin nihai tutarıMADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar. (2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesiMADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir. (2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir. ONUNCU BÖLÜMUygulamalar, Satın Almalar ve ÖdemelerProje uygulamalarının izlenmesiMADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyi hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dahilinde süresi içerisinde uygulamaya başlar. (2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapılır. Gerek duyulması halinde, ilgili kamu kurumu elemanları ile takviye yapılabilir. (3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır. (4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. (5) Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir. (6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işlemini başlatır. Satın alma ve uygulama sözleşmeleriMADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. (2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz. (3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır. (4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilir. (5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler. (6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulunmaması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler. (7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir. (8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler. Proje harcamalarının kontrolüMADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler. (2) İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbeş gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ay sonunda o aya ait hakediş bilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. (3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden az olamaz. ÖdemelerMADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe yatırımcının hesabına aktarılır. (2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmiş olması gereklidir. (3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü tarafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere ister. (4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır. (5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A Sıra No:2) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşamasında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Proje hesaplarıMADDE 43 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları düzenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür. Hibe sözleşmesinde yapılacak değişikliklerMADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep ve/veya kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında mevzuata uygun olarak değiştirilebilir. (2) Proje değişiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde yapılabilir. Satın alma işleminden sonra yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artışı öngöremez. (3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra mücbir sebep ve/veya kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği olmadıkça yatırım yeri değiştirilemez ve değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içeremez. Projenin konusu ve amacı ise hiç bir şekilde değiştirilemez. Yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir. Bütçe içi değişikliklerMADDE 45 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden önce bir kez yapılabilir. (2) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. (3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla % 20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir. (4) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir. (5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz. Uygulama sorumluluğuMADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur. (2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyetiMADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez. (2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir. ONBİRİNCİ BÖLÜMDenetim ve Cezai HükümlerDenetimMADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur. Cezai hükümlerMADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. ONİKİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerDiğer desteklerden yararlanmaMADDE 50 – (1) Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamaz. Programın uygulanmasına ilişkin yayınlarMADDE 51 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler tarimreformu.gov.tr internet adresinde yayımlanır. Bu yayımlar Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler. Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir. YürürlükMADDE 52 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 53 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. EK- IBAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

NoKONTROL EDİLECEK BELGELERVAR/YOK
1VII. Etap (2012/64 No’lu Tebliğ) formatına uygun doldurulmuş başvuru formu, ekleri bir takım olarak ve ayrıca CD ortamında sunulmuştur 
2Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır. 
3Ortaklık varsa; formu ortaklar tarafından imzalanmıştır. 
4Başvuru formunun sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanmıştır. 
5Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge eklenmiştir. 
6Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi eklenmiştir. 
7Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesi eklenmiştir. 
8Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı eklenmiştir. 
9Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri eklenmiştir. 
10Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. 
11İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi eklenmiştir. 
12Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi eklenmiştir. 
13Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). 
14Proje bütçesi, EK-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
15Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri EK-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
16Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri EK-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
17Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı EK-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
18Gider gerekçeleri EK-2 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
19Finansman kaynakları EK-3 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
20Tahmini iş takvimi EK- 4 tablosuna göre hazırlanmıştır. 
21Yatırım işletme planı dosyası EK- 5 formatına göre hazırlanmıştır. 
22Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi eklenmiştir. 
23Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı eklenmiştir. 
24Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi eklenmiştir. 
25Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi eklenmiştir. 
26Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi eklenmiştir. 
27Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu eklenmiştir. 
28Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir. 
29Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir. 
30Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı eklenmiştir. 
31Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir. 
32Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir. Yatırım yeri ipotekli ise, ilgili bankadan alınan olumlu görüş yazısı eklenmiştir. 
33Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2009/47 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve 2011/9 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname eklenmiştir. 
34Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname eklenmiştir. 

Not 1:Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Not 2: Proje konusuna göre belgelerin karşılığı mutlaka var-yok olarak yazılacaktır. Proje konusuna göre eksik belgeli başvurular teslim alınmayacaktır. Not 3: 32. maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder. EK-IIBAŞVURU SAHİBİ VE PROJENİN UYGUNLUKDEĞERLENDİRME TABLOSU

 KONTROL EDİLECEK KRİTERLEREVETHAYIR
1Başvuru sahibi bu tebliğin ilgili maddelerine haizdir.  
2Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.  
3Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.  
4Proje bütçesinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 TL, tüzel kişilik başvurularında ise 600 000 TL’yi aşmamaktadır.  
5Hibe desteği tutarı hibeye esas proje tutarının %50’sini aşmamaktadır.  
6Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.  
7Ekonomik yatırımlarda idari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inşaat giderinin % 20’sini aşmamaktadır.  

 EK-IIIPROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

KriterlerPuanReferansPuanProjeninAldığı Puan
1- Başvuru sahibinin niteliği
Bireysel başvurular2010 
Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğt. Merk. Belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular*14
Şirket başvuruları16
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler20
2- Yatırım yerinin karakteristiği
İl ve büyükşehir belediye sınırları içinde olması205   
İlçe ve belde belediye sınırları içinde olması10
Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması15
Köy sınırları içinde olması20
3-Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı
5 kişiye kadar108 
5 – 10 kişi9
10 kişiden fazla10
4- Yatırım Konusu
Yeni tesis2012 
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme14
Alternatif enerji üretim tesisleri**15
Tamamlama18
Koyun, keçi ve manda konusundaki sabit yatırımlar ***20
5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı
Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise155 
Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise10
Yararlanan tesis yok ise15
6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu
Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise105 
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise10
7- 2011/9 nolu Tebliğ kapsamında kaynak yetersizliğinden Bakanlıkça programa alınmayan projeler
VI. Etapta (2011/9 nolu Tebliğ ) kaynak yetersizliğinden Bakanlıkça programa alınamayan proje ise****55 
TOPLAM100  

   * Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğitim Merkezi Belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir. ** Alternatif enerji üretim tesisleri için: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvurularda yatırım niteliğinin teknoloji yenileme olmasına bakılmaksızın 15 puan verilir. *** Koyun, keçi ve manda konusundaki sabit yatırımlar için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve teknoloji yenileme) bakılmaksızın 20 puan verilir. **** Projenin konusu, amacı, başvuru sahibi ve uygulama ili aynı olmalıdır. EK-IVGENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

BölümAzami PuanProje Puanı
1.Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi20 
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?5 
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise) yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi)5 
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?5 
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere)5 
2. Uygunluk25 
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir?5 
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır?5 
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler)5 
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?5 
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?5 
3. Metodoloji25 
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur?5 
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özellikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır?5 
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir?5 
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi?5 
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur?5 
4. Sürdürülebilirlik20 
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir?5 
4.2. Teklifin yaygın (çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere)5 
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?·   Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)·   Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)5 
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir?5 
5. Bütçe ve maliyet etkinliği10 
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı?5 
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?5 
Toplam puan100 

EK-VSEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI

İLİ*SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI
123456789
ADANABÜİTÜDSHDHÜİSÜİSERKKMHOGAEÜ
ADIYAMANBÜİSHDSERKKMHOGTÜDHÜİAEÜSÜİ
AFYONKARAHİSARBÜİSHDSERKKMHÜİSÜİHOGTÜDAEÜ
AĞRIHÜİTÜDBÜİSHDAEÜKKMHOGSERSÜİ
AMASYABÜİHÜİSHDKKMSERTÜDHOGAEÜSÜİ
ANKARATÜDSHDBÜİSERHÜİHOGKKMSÜİAEÜ
ANTALYABÜİSHDKKMHÜİTÜDSERSÜİAEÜHOG
ARTVİNKKMHÜİBÜİSÜİSERSHDTÜDAEÜHOG
AYDINBÜİHÜİSHDTÜDSÜİSERAEÜHOGKKM
BALIKESİRKKMHÜİSÜİAEÜBÜİTÜDSHDSERHOG
BİLECİKBÜİSHDHÜİHOGKKMTÜDSÜİSERAEÜ
BİNGÖLKKMBÜİHÜİTÜDSHDSERSÜİAEÜHOG
BİTLİSSHDHÜİBÜİKKMSÜİTÜDSERAEÜHOG
BOLUHÜİTÜDBÜİSHDHOGKKMSÜİAEÜSER
BURDURHÜİBÜİKKMHOGAEÜSÜİSHDTÜDSER
BURSABÜİSHDKKMHÜİTÜDSÜİSERHOGAEÜ
ÇANAKKALEBÜİHÜİKKMHOGSÜİAEÜSHDTÜDSER
ÇANKIRIHÜİBÜİSÜİSHDSERHOGAEÜTÜDKKM
ÇORUMSHDHOGKKMTÜDBÜİHÜİSÜİSERAEÜ
DENİZLİBÜİHÜİSERTÜDSHDSÜİAEÜHOGKKM
DİYARBAKIRKKMTÜDHOGBÜİHÜİSERSHDAEÜSÜİ
EDİRNEBÜİHÜİSHDTÜDAEÜKKMSERSÜİHOG
ELAZIĞBÜİHÜİSHDSÜİTÜDHOGKKMSERAEÜ
ERZİNCANBÜİHÜİSHDKKMTÜDHOGSÜİSERAEÜ
ERZURUMHÜİBÜİSHDTÜDKKMSÜİHOGSERAEÜ
ESKİŞEHİRTÜDBÜİHÜİSHDKKMSERHOGAEÜSÜİ
GAZİANTEPBÜİTÜDHÜİKKMSHDSÜİSERAEÜHOG
GİRESUNBÜİHÜİSÜİKKMSHDHOGTÜDSERAEÜ
GÜMÜŞHANEBÜİHÜİKKMSÜİTÜDSHDHOGSERAEÜ
HAKKARİHÜİBÜİKKMTÜDSHDSÜİHOGSERAEÜ
HATAYSHDHÜİBÜİSÜİTÜDSERAEÜHOGKKM
ISPARTABÜİHÜİSHDSÜİTÜDAEÜKKMHOGSER
MERSİNSHDBÜİHÜİAEÜSÜİHOGKKMTÜDSER
İSTANBULHÜİBÜİSÜİSHDTÜDHOGSERKKMAEÜ
İZMİRHÜİBÜİSÜİSHDSERKKMAEÜTÜDHOG
KARSHÜİHOGKKMBÜİSHDSÜİTÜDAEÜSER
KASTAMONUSHDKKMHÜİBÜİSÜİTÜDSERAEÜHOG
KAYSERİKKMBÜİHÜİSÜİTÜDSHDAEÜHOGSER
KIRKLARELİBÜİSHDTÜDHÜİHOGKKMSERAEÜSÜİ
KIRŞEHİRSERBÜİHÜİSHDHOGAEÜSÜİKKMTÜD
KOCAELİKKMSÜİBÜİHÜİSHDHOGTÜDSERAEÜ
KONYABÜİHÜİSHDKKMTÜDAEÜHOGSÜİSER
KÜTAHYASERSÜİSHDHÜİKKMBÜİTÜDHOGAEÜ
MALATYASHDBÜİHÜİSÜİHOGKKMTÜDAEÜSER
MANİSABÜİHÜİSHDTÜDKKMSERAEÜHOGSÜİ
KAHRAMANMARAŞSHDKKMBÜİTÜDHÜİHOGSÜİAEÜSER
MARDİNBÜİTÜDSERHÜİSHDKKMAEÜHOGSÜİ
MUĞLABÜİKKMHÜİSÜİSHDSERAEÜTÜDHOG
MUŞBÜİHÜİKKMSÜİTÜDSHDHOGAEÜSER
NEVŞEHİRBÜİHÜİTÜDSERSHDKKMHOGAEÜSÜİ
NİĞDESHDBÜİHÜİKKMTÜDHOGAEÜSÜİSER
ORDUBÜİHÜİSÜİSHDKKMHOGTÜDAEÜSER
RİZEBÜİSÜİSHDHÜİHOGKKMSERTÜDAEÜ
SAKARYAHÜİBÜİTÜDSHDSÜİKKMHOGSERAEÜ
SAMSUNBÜİHÜİSÜİAEÜKKMSHDHOGTÜDSER
SİİRTBÜİHÜİSHDSERKKMTÜDHOGAEÜSÜİ
SİNOPHÜİSÜİBÜİKKMSERSHDHOGAEÜTÜD
SİVASKKMSHDSÜİHÜİBÜİHOGTÜDAEÜSER
TEKİRDAĞBÜİHÜİAEÜHOGSHDKKMTÜDSÜİSER
TOKATBÜİSERSHDKKMHÜİTÜDSÜİAEÜHOG
TRABZONBÜİSÜİHÜİSHDTÜDKKMHOGAEÜSER
TUNCELİHÜİBÜİKKMSÜİSHDTÜDHOGSERAEÜ
ŞANLIURFABÜİTÜDSERSHDHÜİKKMAEÜHOGSÜİ
UŞAKHÜİBÜİKKMTÜDSERSHDHOGAEÜSÜİ
VANSHDTÜDKKMHÜİBÜİSÜİAEÜSERHOG
YOZGATTÜDKKMBÜİHÜİSHDSERHOGAEÜSÜİ
ZONGULDAKHÜİBÜİSÜİHOGSHDKKMTÜDAEÜSER
AKSARAYKKMSERHÜİSHDAEÜHOGTÜDBÜİSÜİ
BAYBURTHÜİKKMSHDSERHOGTÜDBÜİAEÜSÜİ
KARAMANBÜİHÜİSHDTÜDAEÜSÜİHOGKKMSER
KIRIKKALETÜDBÜİHÜİKKMSHDHOGSERAEÜSÜİ
BATMANBÜİHÜİSERTÜDHOGSHDKKMAEÜSÜİ
ŞIRNAKKKMTÜDSERBÜİHÜİSHDHOGSÜİAEÜ
BARTINSÜİKKMHOGSHDBÜİHÜİSERAEÜTÜD
ARDAHANHÜİBÜİSHDSÜİKKMHOGTÜDAEÜSER
IĞDIRBÜİHÜİSHDTÜDKKMHOGSÜİAEÜSER
YALOVASHDBÜİKKMSÜİHÜİHOGSERAEÜTÜD
KARABÜKBÜİHÜİTÜDKKMHOGSERAEÜSHDSÜİ
KİLİSBÜİSERSHDKKMHÜİTÜDAEÜHOGSÜİ
OSMANİYEBÜİTÜDKKMSHDHOGHÜİSERAEÜSÜİ
DÜZCEBÜİHÜİHOGSHDKKMTÜDSÜİSERAEÜ

 

 * SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI
BÜİBİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASIBÜİ
HÜİHAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASIHÜİ
SÜİSU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASISÜİ
TÜDTARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI (ÇELİK SİLO)TÜD
SHDSOĞUK HAVA DEPOSUSHD
SERALTERNETİF ENERJİ KULLANAN SERALARSER
AEÜALTERNETİF ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİAEÜ
HOGHAYVANSAL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİHOG
KKMKOYUN KEÇİ VE MANDA KONUSUNDA SABİT YATIRIMLARKKM

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s