KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 19/10/2005       No : 2005/9617

Dayandığı Kanunun Tarihi                      : 8/1/1985           No : 3143

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi  : 18/11/2005       No : 25997

Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 5                          Cilt :  44

18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/3/2022 tarihli ve 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

Amaç

Madde 1 – 

Bu Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi ve bu tanım ve esasların tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarında esas alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – 

Bu Yönetmelik; küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile bu işletmelerin tanımlarına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini kapsar.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır. Ancak; KOBİ’lere yönelik destek sağlayan kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla, kendi sektör ve büyüklük önceliklerini belirleyebilirler. Devlet destekleri dışındaki uygulamalar için sadece çalışan sayıları dikkate alınabilir.(1)

Dayanak

Madde 3 – (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

(Değişik birinci fıkra:RG-18/3/2022-31782-CK-5315/1 md.) Bu Yönetmelik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,

–––––––––––––––

(1) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Devlet yardımları” ibaresi “Devlet destekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,(1)(3)

c) Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,

d) Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı,

e) Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan bir kişiyi,

f) (Mülga: 10/9/2012-2012/3834 K.)

ifade eder.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması(2)

Madde 5 – (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.(2)(4)

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.(2)(4)

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.(2)(4)

Sınıf değiştirme ve vasfın kaybı

Madde 6 – 

Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.

(Ek fıkra: 10/9/2012-2012/3834 K.) Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri, verilerin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilir.

İşletme türleri

Madde 7 – 

KOBİ’ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olmak üzere üçe ayrılır.

–––––––––––––––

(1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bir” ibaresi “üç” şeklinde, (b) bendinde yer alan “sekiz” ibaresi “yirmibeş” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle (a) bendinde yer alan “üç milyon” ibaresi “beş milyon” şeklinde, (b) bendinde yer alan “yirmibeş milyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirilmiştir.

Bağımsız işletme

Madde 8 – 

Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ve bu Yönetmeliğe göre ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme;

a) Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,

b) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,

c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,

bağımsız işletme kabul edilir.

Ortak işletme

Madde 9 – (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranı;

a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri,

b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,

c) Yıllık bütçesi yirmibeşmilyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri, tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.

Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, sekiz milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılır.

Bağlı işletme

Madde 10 – 

(Değişik birinci fıkra: 10/9/2012-2012/3834 K.) Bir işletme;

a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma,

b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme yetkisine sahip olma,

c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma, şartlarından en az birini taşıması halinde bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise bağlı işletmedir. Bu Yönetmelik kapsamında, hakim işletmeye bağlı işletmeye ilişkin hükümler uygulanır

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan yatırımcıların; hissedarlık hakları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu şirketlerin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almaması halinde, hiçbir hakim etkinin olmadığı kabul edilir ve bu işletmeler bağımsız işletme sayılır. Ancak söz konusu yatırımcıların bir veya birden fazla işletme ile bağlı işletme ilişkilerinden herhangi birine sahip olması durumunda bunlar bağlı işletme sayılır.

(Mülga üçüncü fıkra: 10/9/2012-2012/3834 K.)

Kamu kontrolündeki işletmeler

Madde 11 – (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmibeşveya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.

İşletme türünün beyanı

Madde 12 – 

Herhangi bir destek programına başvuran işletmeler, bağımsız işletme, ortak işletme ve bağlı işletme olarak 5 inci maddede belirtilen eşik değerlerle ilgili verileri içeren statü beyanında bulunabilirler (Ek 1).

Sermayenin kime ait olduğunun tam olarak belirlenemeyecek şekilde dağılmış olduğu ve bu işletmede, bir işletme veya birbirine bağlı işletmeler tarafından müştereken % 25 veya daha fazla sermaye hissesine sahip olunmadığının beyan edilebildiği durumlarda, işletme statü beyanında bulunabilir.

Bu beyanlar, kanunların izin verdiği kontrol ve incelemeler saklı kalmak kaydıyla ilgili kuruma yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.(1)

Çalışan sayısı, mali durum ve referans dönemi için kullanılan veriler(2)

Madde 13 – 

5 inci maddeye göre işletmelerin mali durumları ve çalışan sayılarının belirlenmesinde yıllık olarak hesaplanan en son veriler esas alınır.

Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır. (Ek cümle: 30/4/2018-2018/11828 K.) Son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınır.(3)

––––––––––––––––

(1)  30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yapılır” ibaresi “yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Çalışan sayısı, finansman tutarı ve referans dönemi için kullanılan veriler” iken, 10/9/2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin  9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “onaylanmamış” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutmayan” ibaresi eklenmiştir.

Çalışan sayısı ve yıllık iş birimleri

Madde 14 – 

Bir işletmede çalışanların toplam sayısı, o işletmedeki yıllık iş birimlerinin toplam sayısına göre belirlenir. Hangi süre ile olursa olsun, yılın veya günün belirli bölümlerinde veya mevsimlik işlerde çalışan kişiler yıllık iş biriminin kesirlerini oluştururlar. Doğum izni ve birinci dereceden yakınların ölümü veya hastalık sebebiyle kullanılan izinler hesaba katılmaz.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) İlgili işletmede çalışan işçi, işveren vekilleri ve işverenler ile işletme sahipleri,

b) İşletmede düzenli olarak bir iş gören ve bunun karşılığında bir ücret alan ortaklar, çalışan olarak dikkate alınırlar.

Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında işletmede mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmez.

İşletme verilerinin bulunması(1)

Madde 15 – 

Bağımsız işletmelerin çalışan sayılarını da kapsayan verileri, sadece o işletmenin hesaplarına göre belirlenir.

Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletmenin başvurusunda kullanacağı veriler; işletmenin hesapları ve varsa işletmenin konsolide hesapları veya işletmenin konsolidasyon yoluyla dahil olduğu başka konsolide hesaplar ile ek-2’de belirtilen diğer verilere göre belirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra: 10/9/2012-2012/3834 K.) İkinci fıkrada belirtilen verilere, (…)(1) ilgili işletmenin (…)(1) ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hakkı veya sermayedeki hisselerin (hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok işletmenin karşılıklı katılma durumlarında her birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır.(1)

İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ikinci (…)(1) fıkrada atıf yapılan veriye eklenir.(1)

Bu madde kapsamında hesaplamalar yapılırken, başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri dikkate alınmaz.(1)

(Mülga altıncı fıkra: 30/4/2018-2018/11828 K.) (…)

(Mülga yedinci fıkra: 30/4/2018-2018/11828 K.) (…)

Bir işletmenin konsolide hesaplarında çalışanlara ilişkin verilerin bulunmadığı durumlarda çalışan sayıları; ortak işletmelerin çalışan sayıları ortaklık oranında, bağlı işletmelerin çalışan sayıları % 100 olarak eklenerek hesaplanır.

––––––––––––––––

(1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan herhangi bir başka işletmenin” ibaresi “İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “de göz önüne alınır” ibaresi “dikkate alınmaz” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “varsa” ibaresi, “ürettiği ürün veya hizmetle ilgili” ibaresi ve dördüncü fıkrasında yer alan “ve üçüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İstatistik çalışmaları

Madde 16 – (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan Resmi İstatistik Programı kapsamında kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda yapılacak sınıflandırmada, aşağıda belirtilen çalışan sayıları esas alınır.

a) Yıllık çalışan sayısı 0-1 kişi,

b) Yıllık çalışan sayısı 2-9 kişi,

c) Yıllık çalışan sayısı 10-49 kişi,

d) Yıllık çalışan sayısı 50-249 kişi,

e) Yıllık çalışan sayısı 249’dan fazla.

Beyan

Madde 17 – 

Bu Yönetmelik ekinde yer alan formlar ilgili işletme tarafından beyan esasına göre doldurulur. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde esas alınan belge ve formların içerdiği her türlü bilgiden başvuran işletme sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı bilgilere ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerle elde edilen menfaatler kazanılmış hak sayılmaz.

Yetki(1)

Madde 18 – 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemeye ve tebliğ çıkarmaya yetkilidir.(2)

Hazine destekli kefaletler

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 30/4/2018-2018/11828 K.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, 31/12/2018 tarihine kadar 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri doğrultusunda belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.

Yürürlük

Madde 19 – 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – 

Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(3)

–––––––––––––––––

(1) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

EK 1

(Değişik: 30/4/2018-2018/11828 K.)

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN NİTELİĞİ HAKKINDA

BİLGİ BEYANNAMESİ

 

Başvuran İşletmenin:

Adı veya ticaret unvanı: ………………………….……………………… İlgili sektör: ……………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….…………………

Tel: .…………………….. Faks: .…………………….. Web adresi: .…………………….. E-posta: .………………………

Vergi dairesi ve vergi numarası: .….…………………………………………………..…………………….………………..

Yasal yetkili(lerin/nin) adı ve unvanı(1): ……………………………………………….……………………………………..

İşletme Türü

Başvuran işletmenin türünü işaretleyiniz.

¨ Bağımsız işletme

Aşağıdaki tabloyu sadece kendi işletme verilerinize göre doldurunuz, ek koymayınız.

¨ Ortak işletme

Ek 2.1 veya Ek 2.2’yi (ve ilave belgeleri) doldurun ve beyannameye iliştirdikten sonra hesaplamaların sonuçlarını aşağıda yer alan tabloya aktararak beyannameyi tamamlayınız.

¨ Bağlı İşletme

İşletme Sınıfını Belirlemek İçin Kullanılan Veriler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre hesaplanmıştır.

İlgili Olduğu Mali Yıl (*):

Yıllık Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı  (TL)

Mali Bilanço Toplamı  (TL)

 

 

 

(*) Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalıdır. Hesapları henüz onaylanmamış yeni kurulan işletmeler için ver iler mali yılın durumuna göre kabul edilebilir bir tahminle çıkarılmalıdır.

İşletme verilerinizde, bir önceki hesap dönemi ile karşılaştırıldığında sınıf değişikliği ile sonuçlanan bir durum var mıdır?

¨ Hayır

¨ Evet (Bu durumda bir önceki hesap dönemiyle ilgili bir beyannameyi doldurun ve ekleyin.(2))

 

İşletmeyi temsile yetkili imza sahibinin adı ve unvanı:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

Bu beyannamenin ve ilgili eklerinin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

Bu beyan …/…/……. tarihinde ………………….’da yapılmıştır.         

 

–––––––––––––––––

(1)    İşletmenin Sahibi, Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Muadilleri.

(2)    Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi.

(3)    Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi kapsamında, beyan elektronik ortamda yapıldı ise belgenin yazılı olarak ilgili kuruma teslim edilmesine gerek yoktur.

 

EK 2

(Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

BAĞLI VEYA ORTAK İŞLETMELER İÇİN HESAPLAMA BEYANNAMESİ

Gerektiğinde iliştirilecek ekler;

–           Başvuran işletme en az bir ortak işletmeye sahip ise; Ek 2.1 (ve ilave belgeler).

–           Başvuran işletme en az bir bağlı işletmeye sahip ise; Ek 2.2 (ve ilave belgeler).

Bağlı veya Ortak İşletmelerin Yapacağı Hesaplama (1)

İlgili Dönem (2)

 

Çalışan Kişi Sayısı

(YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı

(TL)

1.Başvuran işletmenin verileri(2) veya konsolide hesaplar. (Ek 2.2 (3)’de yer alan Tablo B(1)’in verileri aktarılacaktır.)

 

 

 

2.Tüm işletme ortaklıklarının varsa oransal olarak hesaplanmış ve toplanmış verileri.(2)

(Ek 2.1’de yer alan Tablo A’nın toplam satırındaki veriler aktarılacaktır.)

 

 

 

3.Birinci satırda konsolidasyon yoluyla dahil edilmemişse tüm bağlı işletmelerin eğer varsa eklenmiş verileri. (Ek 2.2’de yer alan Tablo B (2)’nin toplam satırındaki veriler aktarılacaktır.)

 

 

 

Toplam:

 

 

 

Yukarıdaki çizelgede “Toplam” satırına girilen veri Beyannamedeki “İşletme Sınıfını Belirlemek İçin Kullanılan Veriler” tablosuna işlenmelidir.

–––––––––––––––––

(1)   Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi.

(2)   Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalı ve yıllık bazda hesaplanmalıdır. Hesapları henüz onaylanmamış yeni kurulan işletmeler için uygulanacak veriler içinde bulunulan mali yılın durumuna göre kabul edilebilir bir tahminle çıkarılmalıdır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi.

(3)   Çalışan kişi sayısı da dahil olmak üzere veriler; işletmenin kendi hesaplarına ve diğer işletme verilerine veya varsa işletmenin konsolide hesaplarına veya konsolidasyon yoluyla işletmenin dahil edildiği diğer konsolide hesaplara göre belirlenmelidir.

EK 2.1

(Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.)

ORTAK İŞLETMELER VERİ BEYANNAMESİ

Ortak Olduğunu Gösteren Belgenin doldurulduğu her bir işletme için “Ortaklık Tablosu”ndaki veriler aşağıdaki tabloya özet halinde girilmelidir. (Başvuran işletmenin her bir ortak işletmesi için ve verileri bağlı işletmenin konsolide hesaplarına henüz dahil edilmemiş ortak işletmeleri için bir belge. (1)) 

Tablo A

Ortak İşletme

(Adı /Tanımı)

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı

(TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       (Gerekirse belgeler ekleyiniz veya mevcut tabloyu genişletiniz.)

Hatırlatma : Bu veri, her bir doğrudan veya dolaylı ortak işletme için, Ortak Olduğunu Gösteren Belgede yapılan orantısal hesaplamanın bir  sonucudur.

Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veri,  Ek 2’de verilen tablonun ikinci satırına (ortak işletme ile ilgili) girilmelidir.

–––––––––––––––––

(1)    Bir işletmenin verileri, konsolide hesaplara, 15 inci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse o maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır. 

EK 2.1.1

(Değişik: 30/4/2018-2018/11828 K.)  

ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

1. Ortak işletmenin:

Adı veya ticaret unvanı: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon, faks ve e-posta: …………………………………………………………………………………………………………

Vergi dairesi ve vergi numarası: ………………………………………………………………………………………………..

Yasal yetkili(lerin/nin) adı ve unvanı(1): …………………………………………………………………………………………..

2. Ortak işletme ile ilgili ham veriler

İlgili Dönem:

 

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

Ham Veri

 

 

 

Hatırlatma: Bu ham veriler, ortak işletmelerin hesaplarından ve eğer varsa, konsolide edilmiş diğer verilerinden elde edilir.

3. Orantısal Hesaplama

a)     Bu belgenin ilgili olduğu işletme ortaklığında, beyannameyi düzenleyen işletmenin payını(2) kesin olarak belirtiniz.

         …………………………………………………………………………………………………………………………        …………………………………………………………………………………………………………………………

         Ayrıca, bu beyannameyi düzenleyen işletmede bu belgenin ilgili olduğu ortak işletmesinin payını da belirtiniz.

         …………………………………………………………………………………………………………………………         …………………………………………………………………………………………………………………………

b)     Bir önceki tabloda girilen ham verilere,  yukarıdaki pay yüzdelerinden daha büyük olanı uygulanmalıdır. Bu orantısal hesaplamanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmelidir.

Ortaklık Tablosu

Yüzde …….

Çalışan            Kişi        Sayısı

(YİB)

Yıllık Net Satış Hasılatı

(TL)

Mali Bilanço Toplamı

(TL)

Orantısal Sonuçlar

 

 

 

Bu veriler Ek 2.1’de yer alan Tablo A’ya girilmelidir.

–––––––––––––––––

(1)    Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(2)    Sermaye veya oy haklarının payında hangisi yüksekse o alınır. Bu paya aynı işletmedeki her bir bağlı işletmenin payı eklenmelidir. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası.)

EK 2.2

(Değişik: 30/4/2018-2018/11828 K.)

BAĞLI İŞLETMELER

A. Başvuran işletmeye uygulanabilir durumu belirtiniz.

     Durum 1: Başvuran işletme konsolide hesaplar düzenlemekte veya başka bir işletmenin konsolide hesaplarında konsolidasyon yoluyla yer almaktadır. TABLO B (1)

   Durum 2: Başvuran işletme veya bağlı işletmelerinin bir veya daha fazlası konsolide hesaplar düzenlememekte veya başka konsolide hesaplarda yer almamaktadır. TABLO B (2)

DİKKAT: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarından veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir.

B. Her Bir Durum İçin Hesaplama Metotları:

Durum 1’de: Konsolide hesaplar, hesaplamaların temelini oluşturur. Aşağıdaki Tablo B (1)’i doldurunuz.

TABLO B (1)

 

Çalışan Kişi Sayısı

(YİB)

Net Satış Hasılatı (*)

(TL)

Mali Bilanço Toplamı (*)

(TL)

Toplam

 

 

 

(*) Konsolide hesaplarda çalışan kişi sayısına ilişkin hiçbir veri bulunmaması durumunda hesaplama,  bahse konu işletmenin bağlı olduğu işletmelerin verilerinden eklenerek yapılır.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veriler, beyannamenin ekinde yer alan tablonun (Ek 2) birinci satırına işlenmelidir.

Konsolidasyonla dahil edilen işletmelere ilişkin açıklama

Bağlı İşletme

(Adı/Tanımı)

Adres

Vergi Numarası

Yasal Yetkili(lerin/nin) Adı ve Unvanı (*)

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

(*) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Durum 2’de: Her bir bağlı işletme için bağlı olduğunu gösteren belgeyi doldurunuz ve aşağıda yer alan Tablo B (2)’yi doldurarak, tüm bağlı işletmelerin hesaplarını bir araya getiriniz.

EK 2.2.1

(Değişik: 30/4/2018-2018/11828 K.)

BAĞLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

(Sadece, B Tablosunda konsolidasyon yoluyla dahil edilmemiş bağlı işletmeler için)

1. İşletmenin Tanımı

Adı veya Ticaret Unvanı: …………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon, Faks, E-posta: …………………………………………………………………………………………………… 

Vergi Dairesi ve Vergi  Numarası: ………………………………………………………………………………………… 

Yasal Yetkili (lerin/nin) Adı ve Unvanı(1): ……………………………………………………………………………….. 

2. İşletmedeki Veriler

İlgili Dönem:

 

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

Toplam

 

 

 

Bu veriler EK 2.2’de yer alan Tablo B (2)’ye girilmelidir.

Önemli: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarından veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir.(2)

Bu tür şirket ortaklıklarına, başvuran işletmenin, doğrudan şirket ortaklıkları gibi muamele edilir. Bu nedenle bunların verileri ve Ortak Olduğunu Gösteren Belge EK 2.1’e eklenmelidir.

–––––––––––––––––

(1)   Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(2)   Bir işletmenin verileri konsolide hesaplara, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse, bu maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır.

 

19/10/2005 TARİHLİ VE 2005/9617 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

2005/9617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

10/9/2012

2012/3834

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, EK 1, EK 2, EK 2.1, EK 2.1.1, EK 2.2, EK 2.2.1

4/11/2012

30/4/2018

2018/11828

4, 5, 12, 13, 15, GEÇİCİ MADDE 1, EK 1, EK 2.1.1, EK 2.2, EK 2.2.1

24/6/2018

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

2005/9617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

17/3/2022

5315

3, 4, 5, 18, 20

18/3/2022

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s