2008 yılında, Mühendislik ve Danışmanlık konularında hizmet vermek üzere Zir.Yük.Müh. Mehmet FURKAN, Çevre Mühendisi A. Taha FURKAN ve Şehir ve Bölge Planlamacısı H.İbrahim FURKAN tarafından kurulmuştur.

Teknolojideki her ilerleme, insanın daha mutlu, daha rahat yaşamasını sağlamak amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Dünya nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talebin yoğunluğu; bitkisel ve hayvansal üretimin, konvansiyonel üretimden tedricen vazgeçilerek entansif tarım şeklinde yapılmasına neden olmuştur.

Ulusal kaynakların sosyal ve ekonomik yönden maksimum faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, iş imkanları oluşturularak iş göçün önlenmesi, ülkemizin başlıca hedeflerindendir.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal politikaların, birbirine olan etkilerinin de dikkate alınması suretiyle tarım sektörü; milli gelir, istihdam, dış ticaret, tarıma dayalı sanayileri destekleme, tüketim harcamalarındaki payı, ekonomiye katkısı, temel ihtiyaç maddeleri üreten bir sektör olması ve ihracat potansiyeli bakımından stratejik olarak diğer sektörlerden farklı bir yerde bulunmaktadır.

Ülkemiz ekonomisinde sanayi sektörü etkin olsa da artan dünya nüfusu, küresel ısınmaya bağlı ekim sahalarının daralması ve beslenme ihtiyacının karşılanması en önemli problem olarak önümüzde durmaktadır. Bu durum entansif tarım uygulamalarına geçilmesini, üretim kaynaklarını daha etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Modern tarım uygulamaları ile tarım sektöründeki verimlilik düzeyinin arttırılması, çiftçilerimizin iç ve dış pazar için üretim yapmaları; insanlarımızın beslenmesinde yürüteceği etkin görev yanında, ülkemizin ekonomik olarak gelişmesinde ve çiftçimizin hayat standartlarının yükselmesinde çok önemli bir paya sahip olacaktır.

Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, bölgeler arasındaki gelişmişlik durumuna bağlı olarak sorunların tespiti ve bu sorunlara kalıcı çözümler bulunması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, bölge ve il master planları çıkartılarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.

Ülkemizde, AB’ye üyelik sürecinde, AB standartlarını yakalayabilmek için bir takım reformlar yapılmıştır. AB’katılım öncesi uygulanan mali destek programlarıyla da kırsal kesimin kalkınması başta olmak üzere sivil toplumun bilinçlendirilmesi, kadın ve gençlere yönelik projeler, istihdam artırıcı projeler, eğitim projeleri, sivil toplum kuruluşlarına yönelik projeler, odalara yönelik projeler, özürlülere yönelik projeler, tüketici haklarının, çocuk haklarının, çevrenin korunması, iç göçle şehir merkezlerine gelen insanların şehir hayatına adaptasyonu projeleri, altyapı, bilişim, bölgeler ve ülkeler arasında ortak kullanım projeleri, hibe programlarıyla hayata geçirilmiştir. AB müktesebatı uyum sürecinde hibe ve düşük faizli (subvasiyonlu) yukarıda adı geçen başlıkları kapsayan projeler hakkında siz değerli çiftçilerimize ve müteşebbislerimize hizmet üretmek amacıyla Furkanlar Danışmanlık olarak sektördeki yerimizi almış bulunuyoruz.

Furkanlar Danışmanlık olarak amacımız; sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanan master planlardan istifade ederek, çiftçilerimize yaşadıkları bölgenin mevcut kaynakları, fırsatları ve kısıtları çerçevesinde projeler yapmak ve yatırım yapacak olan müteşebbisin ve ülkenin imkanlarını riske sokmadan potansiyelin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik projeler üretmektir. Bu projeleri üretirken;Ülkemiz tarımsal politikasında benimsenen “kendi kendine yeterlilik” ilkesine uygun, AB müktesebatı çerçevesinde uygulanacak tarım politikaları ile dengeli, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu tarımsal kalkınmanın sağlanması dikkate alınacaktır.

Proje yaparken ilkemiz; artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesinin sağlanması, ihracatta mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlerde üretim artırılarak kapasite oluşturulması, hayvansal üretimde orta ve büyük işletmelerin yaygınlaştırılması, tarımsal ürünlerde verimliliğin artırılması, Eurogap ve HACCP standartlarının üretici ve sanayiciye kazandırılması, markalaşmaya çiftçilerimizin özendirilmesi, tarımsal ürün işleyen sanayici ve hammaddeyi kaliteli olarak üreten üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi ve kamu kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasıdır.