657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması, Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi, 12.03.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 09.04.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 01.06.1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 27.06.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Madde 0001: 

(08.07.1991 tarih ve 20923 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 sayılı KHK.’nın 11 inci maddesiyle değişen şekli.) (Anayasa Mahkemesinin: 30.11.1993 tarih ve 21774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.1991 tarih ve E: 1991/33, K: 1992/32 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.) (20.05.1994 tarih ve 21939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 527 sayılı KHK.’nin 28 inci maddesiyle yeniden düzenlenen şekli.) 

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir. 

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (31.12.1994 tarih ve 22158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 08.11.1994 tarih ve 94/6302 sayılı Kararıyla 01.01.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 500) olarak uygulanır. 

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 

Birinci fıkra kapsamına giren personele aşağıda yer alan esas ve usullere göre her ay lojman tazminatı ödenir. 

Kapsama dahil personelden; 

(09.03.1995 tarih ve 22222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 547 sayılı KHK.’nın 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar, 

Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar, 

(a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri, 

Sözleşmeli personel, 

Lojman tazminatından yararlanamaz. 

Kapsama dâhil personelden; 

Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri; 

2500 (dâhil) ve daha fazla olanlara 600.000 

1500 (dâhil) ve 2500 arasında olanlara 400.000 

Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dâhil) 200.000 

Lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de tazminata müstahak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır. 

Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dâhil edilmez ve tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Mahalli idareler kapsama dahil personele lojman tazminatı ödeyip ödememeye ve bu madde uyarınca tespit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük miktarlarda ödeme yapmaya yetkilidir. 

(09.03.1995 tarih ve 22222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 547 sayılı KHK.’nın 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kapsama dâhil personele ödenecek lojman tazminat miktarlarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro derecesi, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi hususları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan kapsama dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı net aylığının %25’ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tespit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. Kira bedeli alınan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır. 

(13.07.2001 tarih ve 24461 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 631 sayılı KHK.’nin 11 inci maddesiyle eklenmiştir.) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden; 

7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 

Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 

(1) ve (2) numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(19.01.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4736 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenmiştir.) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

(12.08.2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenmiştir.) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın beş yüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.

Madde 0002: 

(03.04.1997 tarih ve 22953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 570 sayılı KHK.’nin 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki Kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. 

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir. 

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez. 

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir. 

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 0003: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a)

Genelkurmay Başkanı,

4500

b)

Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı,

4200

c)

Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı,

4000

d)

Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,

3800

e)

 (15.02.1990 tarih ve 20434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 402 sayılı KHK.’nın 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Tümgeneral – Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 

3500

f)

Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları.

2600

g)

(Ek: 23.10.1989 tarih ve 386 sayılı KHK./2 nci md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 

2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

30.06.1989 itibariyle uygulanmakta olan Ek Göstergeler

15.07.1989 tarihinden itibaren uygulanacak Ek Göstergeler

3300

3800

3000

3500

2700

3200

2400

2900

1950

2400

1800

2150

1650

2000

1500

1800

1200

1500

900

1100

600

750

450

550

300

400

150

200

 

Madde 0004: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasının “Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, …” ibaresinden sonra yer alan bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine ve Dış Ticaret Uzman Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Kontrolörlüğe, Devlet Bütçe Uzmanlığına, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine ve Dış Ticaret Uzmanlığına, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.”

Madde 0005: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrasının (c) bendinde yer alan “… 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 1500; …” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiştir. 

“diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinden 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 4 ve 3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 550, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 750 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 1100;”

Madde 0006: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) fıkrasının (k) bendinde yer alan “Devlet Personel Uzmanları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanlarından…” ibaresi “Devlet Personel Uzmanları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanları, Hazine ve Dış Ticaret Uzmanları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlarından” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0007: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasının (c) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.”

Madde 0008: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

“Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.”

Madde 0009: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin değişik 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanun gereğince ödenecek aylığın (memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı dahil) brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.”

Madde 0010: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 250, çocuklarından her biri için de 50 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.”

Madde 0011: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı değişik “Ek Madde”nin 7 nci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin 5 ve 6 numaralı alt bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki 7 numaralı bend eklenmiş ve (c) bendinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı alt bentlerindeki % 65 oranı % 67, % 55 oranı % 57, % 51 oranı % 53, % 42 oranı % 44, olarak değiştirilmiş olup, aynı fıkranın, (b) bendindeki % 8 oranı % 10, % 22 oranı % 24, % 33 oranı % 35, % 61 oranı % 63; (d) bendindeki % 30 oranı % 36 olarak değiştirilmiştir. 

“a) Kurumların sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına atanmış olanlardan ortaokul dengi mesleki okul mezunları için % 14’üne, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına atanmış olanlardan; lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 36’sına; dört yıldan az süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 43’üne ve dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 50’sine, 

Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar için bu oranlara 5 puana kadar ilave yapılabilir. 

4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında 1 inci derece yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilenlerin özel hizmet tazminatları, derece, kadro unvanı veya hizmet mahalleri itibariyle tespit olunan özel hizmet tazminatlarının bir katını geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulu Kararıyla belirtilen miktara kadar artırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumun başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her yirmi milyar lirası (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. 

Yabancı dil bilgisinin tesbitine dair esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenir. Yabancı dille eğitim yapan üniversite mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerde en az dört yıl öğrenim görerek lisans diploması alanlar veya yurtiçinde lisans düzeyinde görmüş oldukları öğrenim üzerine yabancı ülkelerdeki üniversitelerden master veya doktora diploması almış olanlar için yabancı dil bilgisi tespiti yapılmaz.” 

“5- İlköğretim Müfettişleri, Belediye ve Belediyelere bağlı genel müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile defterdarlık Kontrol Memurları için % 34’üne, 

6- Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanları ile Hazine ve Dış Ticaret Uzmanlarına ve bunların yardımcılarına % 22’sine, 

7- İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları ile bunların yardımcılarına % 15’ine,”

Madde 0012: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yazılı Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlara her ay en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 15’i oranında tazminat ödenir. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine ise bu tazminat % 5 oranında ödenir. 

Bu tazminatların ödenmesinde ve tazminata hak kazanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminatlar gelir vergisine tabi tutulmaz.”

Madde 0013: 

2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanununun değişik 1 inci maddesine göre halen uygulanmakta olan % 55, % 48 ve % 37 oranları 15.07.1989 tarihinden geçerli olmak üzere sırasiyle % 62, % 53 ve % 40 olarak değiştirilmiştir.

Madde 0014: 

2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesine göre halen 550 olan gösterge rakamı 15.07.1989-14.01.1990 döneminde 700, 15.01.1990-14.01.1991 döneminde 800, 15.01.1991-14.01.1992 döneminde 900, daha sonra 1000 olarak uygulanır.

Madde 0015: 

10.10.1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 23.12.1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi ile değişik 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “net ve peşin olarak” ibaresi “gelir vergisine tabi olmaksızın peşin olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0016: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 58 inci maddesinin (a) bendinin 4 üncü fıkrası ile (b) bendinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır, kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için ise % 50’sini geçemez. Şu kadar ki, öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında nazara alınmaz.” 

“Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu kararı ile rektörlüğe bağlı o üniversitede mevcut tüm döner sermayelerin gelirlerinden araştırma fonu kurulabilir. Bu fonun gelirleri şunlardır; “

Madde 0017: 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, teorik derslerle diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Gerek ödemeye esas olmak gerekse ders yükünden sayılmak üzere bu ders ve faaliyetler ancak fiilen yapıldıkları haftanın ders ücretlerinin hesabında nazara alınabilir ve diğer haftalara aktarılamaz. 

Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına tam ders yaptıkları son ayda okuttukları ek ders saati üzerinden ayrıca ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. 

Unvanı

Ek Ders Ücreti Göstergesi

Profesör

150

Doçent

125

Yardımcı Doçent

100

Öğretim Görevlisi ve Okutman

80

Ancak haftalık ders yükünü tamamlamış olanlara teorik dersler dışındaki diğer faaliyetleri için bu ücretler yarısı tutarında ödenir. 

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez. 

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.”

Madde 0018: 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değişik 12 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Öğretim elemanlarına ek gösterge dahil almakta oldukları aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için % 100’ü, diğerleri için ise % 90’ı her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir.”

Madde 0019: 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun değişik 106 ncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki % 95 oranı % 100 olarak değiştirilmiştir.

Madde 0020: 

 (17.09.1993 tarih ve 21701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 524 sayılı KHK.’nin 13 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 0021: 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Ek Madde 1- (E) Tipi ve Özel Tip cezaevi mümessil Cumhuriyet savcılıklarına, adli yargı hakimlik ve savcılık mesleğinde en az üç yıl görev yapmış olan ve başarısı ile cezaevi hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınmak suretiyle atama yapılır. 

Bu göreve atananlara bu görevlerinin devamı süresince, aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatından ayrı olarak (800) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde bu Kanunun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

Madde 0022: 

4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevlerinde görevli mümessil Cumhuriyet savcısı, müdür ve diğer personele ayrıca yıllık tevhit bilançosunda tespit edilen, faiz gelirleri hariç safi kardan yüzde yirmi beşini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ele geçen ücretinin yüzde ellisini geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca tespit olunacak miktarlar ve esaslar dahilinde çalıştığı süreler hesap edilmek suretiyle kardan pay verilir. Kar payları bilanço yılını takip eden yıl içinde defaten ödenir.”

Madde 0023: 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Ek 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); tuğgeneral-tuğamirallere % 15’i, tümgeneral-tümamirallere % 20’si, korgeneral-koramirallere % 25’i, orgeneral-oramirallere % 30’u oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz.” 

“Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara da yukarıda belirtilen aylığın (ek gösterge dahil) % 12’si kadrosuzluk tazminatı olarak verilir ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen esas ve usuller uygulanır.”

Madde 0024: 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel idare hizmetleri sınıfında aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.”

Madde 0025: 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 17 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Korgenerale” ifadesi “Orgenerale” olarak değiştirilmiş olup aynı fıkradaki tazminat oranları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

RÜTBELER

TAZMİNAT ORANLARI

Subaylar

 

 

Orgeneral ve Oramiral

75

Korgeneral ve Koramiral

70

Tümgeneral ve Tümamiral

65

Tuğgeneral ve Tuğamiral

60

Kıdemli Albay

55

Albay

51

Yarbay

47

Kd. Binbaşı

44

Binbaşı

40

Kd. Yüzbaşı (Önyüzbaşı)

35

Yüzbaşı (Kd. Yzb.)

32

Kd. Üsteğmen (Yzb.)

29

Üsteğmen

26

Teğmen

24

Asteğmen

17

Astsubaylar

 

 

II. Kad. Kd. Bçvş.

42

Kad. Kd. Bçvş.

38

Kd. Bçvş.

35

Kad. Bçvş.

32

Bçvş.

27

Kd. Üçvş.

24

Üçvş.

22

Kd. Çvş.

19

Çvş.

14

Uzman Jandarma

 

 

VIII. Kad. Çvş.

22

VII. Kad. Çvş.

20

VI. Kad. Çvş.

18

V. Kad. Çvş.

17

IV. Kad. Çvş.

16

III. Kad. Çvş.

15

II. Kad. Çvş.

14

I. Kad. Çvş.

13

Çvş.

12

Uzman Erbaşlar

 

 

Uzman Çavuş

14

Uzman Onbaşı

13

Madde 0026: 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesindeki “% 12” nisbetleri “% 14” olarak değiştirilmiştir. Ancak, bu nisbetler 15.07.1989-14.01.1990 döneminde % 13 olarak uygulanır.

Madde 0027: 

04.01.1961 gün ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının % 50’sini, diğer personele ise % 100’ünü aşmamak üzere, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek esas ve oranlarda ek ödeme yapılabilir.”

Madde 0028: 

(10.12.1993 tarih ve 21784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3920 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ve 15.01.1994 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) 

(14.11.1996 tarih ve 22817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4206 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ve 15.12.1996 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir. 

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir. 

Bu görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedek subay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez ve 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.02.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer. 

Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca belirlenir. 

Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır ve ay sonunda ödenir. 

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. 

Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir. 

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir. 

Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez. 

Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir. 

Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.

Madde 0029: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 7 nci maddesindeki % 95 oranı % 100 olarak değiştirilmiştir.

Madde 0030: 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak her ay 500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek ödenek verilir.”

Madde 0031: 

(1. Fıkranın: 25.07.1995 tarih ve 22354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 562 sayılı KHK.nin 12 nci maddesiyle değişen şekli.) (…) (1) Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yardımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mahkemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahkemelerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise (3000), ikinci derece öncelikli yörelerde ise (2500) olarak uygulanır. 

Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

(1) (Bu kısımda yer alan “Devlet Güvenlik ve” ibaresi; 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29/e maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ek Madde 0001: 

(27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 25/a maddesiyle eklenmiştir.) Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve özel bütçeli kurumların amaç ve görevleri ile ilgili olarak yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi yayınlar için ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücretleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yayın kurullarına kurum dışından katılan üyelere ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda toplantı ücreti ödenir. 

Ansiklopedi yazı kuruluna kurum dışından katılan üyelere her fasikül için; başkana 3600, üyelere 3000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda ücret ödenir. 

Bu madde kapsamına giren eserlerin seçilmesi, yayımlanması, yayım ve ansiklopedi yazı kurullarının kurulması, çalışma esasları, görevleri ve yetkileri ile diğer hususlar kurumlar tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.

Geçici Madde 0001: 

(08.07.1991 tarih ve 20923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 sayılı KHK.’nin 13 üncü maddesiyle değişen şekli.) (Anayasa Mahkemesinin: 30.11.1993 tarih ve 21774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 05.05.1991 tarih ve E: 1991/33, 1992/32 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

Geçici Madde 0002: 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile değişik 11 inci maddesindeki ek ders ücreti göstergeleri 01.07.1989-31.12.1989 döneminde profesörler için 90, doçentler için 75, yardımcı doçentler için 60, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 50 olarak uygulanır, aynı maddenin son fıkrasındaki % 60 zam ise aynı dönem için uygulanmaz.

Geçici Madde 0003: 

Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 0004: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve tazminatlar” başlıklı ek maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 20 Milyar Liraya çıkarılan yatırım ödeneği limiti 01.01.1990 tarihine kadar 5 Milyar Lira olarak uygulanır.

Geçici Madde 0005: 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göçe zorlanan ve Türkiye’de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ve her türlü düzenlenişleri yapmaya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın görüşlerini almak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 0006: 

(10.12.1993 tarih ve 21784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3920 sayılı Kanunun 2/c maddesiyle 15.01.1994 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 0007: 

(08.07.1991 tarih ve 20923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 sayılı KHK.’nin 14 üncü maddesiyle eklenmiştir.) (Anayasa Mahkemesinin: 30.11.1993 tarih ve 21774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 05.05.1991 tarih ve E: 1991/33, 1992/32 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

Geçici Madde 0008: 

(27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 25/b maddesiyle eklenmiştir.) Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 01.12.1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur. 

Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrası gereğince çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.

Madde 0032: 

Aşağıda gösterilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik Geçici 1 inci maddesi, 

652 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi, 

5434 T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı maddesi.

Madde 0033: 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12,13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 15.07.1989 tarihinde; 28 inci maddesi, tazminat nispetlerinin tespit edildiği tarihi izleyen aybaşında, diğer maddeleri ise 1 Temmuz 1989 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0034: 

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s