YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 27.02.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29280

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezinin yönetimi ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik; Yatırımcı Tazmin Merkezinin görevleri, yönetimi, gelirleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83’üncü maddesine ve 85 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,

b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

f) Özel Fon: Kanunun geçici 3’üncü maddesi kapsamında, 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulan fonu,

g) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

ğ) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

h) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,

ı) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YTM’nin Görev ve Yetkileri ile Personeli

YTM’nin görev ve yetkileri

MADDE 5 –

(1) YTM’nin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurulca Kanun çerçevesinde alınan tazmin ve tedrici tasfiye kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,

b) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Kanunun 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde YTM’ye intikal etmiş sermaye piyasası araçlarının 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

c) Kanunun geçici 3’üncü maddesi çerçevesinde Özel Fonun idare ve temsili ile Özel Fon malvarlığının yönetimini üstlenmek ve Özel Fon kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,

ç) (Değişik:RG-26/8/2021-31580) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması, izlenmesi, emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ve iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

d) YTM gelirlerinin takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak,

e) YTM malvarlığını yönetmek ve değerlendirmek,

f) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

g) YTM’nin çalışma politikalarını belirlemek,

ğ) Yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası teşekküllere üye olmak,

h) Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini kullanmak,

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YTM’nin personeli

MADDE 6 –

(1) YTM tarafından yürütülecek iş ve işlemlerin Kurul personeli ve bu iş için istihdam edilecek personel tarafından yerine getirilmesi esastır. YTM’nin hizmet gerekleri göz önüne alınarak, Kurul Başkanının onayı ile YTM faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, yeter sayıda Kurul personeli görevlendirilir.

(2) YTM faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla giderleri YTM bütçesinden karşılanmak üzere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre hizmet sözleşmesi ile işçi statüsünde personel istihdam edilebilir.

(3) Gerekli görülen durumlarda, koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek üzere, YTM işleri için dışarıdan avukatlık hizmeti ve diğer hizmetler temin edilebilir.

(4) YTM, Kanunun kendisine verdiği görevlerle sınırlı olmak üzere BİAŞ, MKK, Takasbank ve Birlik’ten geçici personel talebinde bulunabilir. Bu kişilere YTM tarafından ayrıca ücret ödenmez.

(5) YTM personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırları bu Yönetmelik, Kanun ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar. YTM’nin dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.

Personelde aranacak şartlar

MADDE 7 –

(1) YTM’de işçi statüsünde istihdam edilecek personelde Bakanlar Kurulunun 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelde işin niteliğine göre özel şartlar da aranabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YTM’nin İdare ve Temsili

YTM’nin idare ve temsili

MADDE 8 –

(1) YTM, bu Yönetmelik çerçevesinde Kurul tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim kurulu

MADDE 9 –

(1) YTM’nin karar organı olan Yönetim Kurulu, Kurul Karar Organından oluşur. Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı; Kurul İkinci Başkanı ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamaması halinde Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dâhil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Yönetim Kurulu Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Başkan veya Başkanın görevde olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir.

(2) Yönetim Kurulu, YTM işlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm kararları alır. YTM’nin bütçesini, mali tablolarını ve faaliyet raporunu düzenlemeye ve onaylamaya, taşınmaz satın alınması, kiralanması ve elden çıkarılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu başkanı

MADDE 10 –

(1) YTM’nin en üst yöneticisi olan Başkan, YTM’nin genel yönetimi, temsili ve Yönetim Kurulunca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

(2) Başkan, YTM’nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile bunların elden çıkarılmasına ve YTM’de personel istihdamına yetkilidir.

(3) Başkan, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

Müdür

MADDE 11 –

(1) YTM işlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile bir müdür atanır.

(2) Müdür, YTM işlerini Başkan adına ve Başkanın kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde yürütür; sorumluluğu altındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Hizmet birimleri

MADDE 12 –

(1) YTM’nin merkezi İstanbul’dadır.

(2) YTM aşağıda sayılan hizmet birimlerinden oluşur:

a) Varlık Yönetim Birimi,

b) Finansman ve Muhasebe Birimi,

c) Tazmin ve Tasfiye Birimi,

ç) Hukuk Birimi,

d) Destek Hizmetleri Birimi.

(3) YTM faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya daimi çalışma grupları oluşturulabilir.

Varlık Yönetim Birimi

MADDE 13 –

(1) Varlık Yönetim Birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) İlgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, güncel ekonomik konjonktüre göre YTM malvarlığının değerlendirilmesine karar vermek ve aldığı kararları Finansman ve Muhasebe Birimine bildirmek,

b) YTM adına yatırım kuruluşları ile diğer kuruluşlar nezdinde açılan hesapların takibini ve kontrolünü yapmak, gerekli durumlarda söz konusu hesaplara ilişkin diğer birimlere bilgi vermek,

c) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) YTM’ye ait varlıklara ilişkin sermaye artırımı, kâr payı ödemesi ve diğer durumlarda gerekli işlemleri diğer birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

ç) (Değişik:RG-26/8/2021-31580) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile yapılan değişiklikten önce YTM’ye gelir kaydedilmiş olan varlıkların muhafazası ve satışı ile değişiklikten sonra YTM’ye emaneten devredilen varlıkların muhafazası için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

d) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Kanunun 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2015 tarihli ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararıyla kısmen iptal edilmeden önce YTM’ye intikal eden varlıkların muhafazası ve satışı için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

e) (Ek: RG-26/8/2021-31580) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) YTM malvarlığının değerlendirilmesine yönelik karar almak üzere, Varlık Yönetim Biriminde görevli personel arasından Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirme yapılır ve görevlendirilenlerin en az ikisinin imzasıyla karar alınır.

Finansman ve Muhasebe Birimi

MADDE 14 –

(1) Finansman ve Muhasebe Birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Aidatların hesaplanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, aidatlar ile diğer gelirlerin takip ve tahsilini gerçekleştirmek, süresi içerisinde ödenmeyenleri Hukuk Birimine bildirmek,

b) YTM’nin malvarlığının nemalandırılması için Varlık Yönetim Birimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde operasyonel işlemleri yürütmek,

c) YTM’nin Kanundan doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak ödeme ve giderleri tahakkuk ettirmek ve gerçekleştirmek,

ç) YTM’nin muhasebe ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,

d) YTM’nin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

e) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Yönetim Kuruluna üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin malvarlığı, malvarlığının değerlendirilmesi, alacakları ile alacakların takip ve tahsiline ve Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabında emaneten muhafaza edilen emanet ve alacaklara ilişkin Hukuk İşleri Birimi ve Varlık Yönetim Birimi ile koordineli olarak rapor sunmak,

f) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Kanunun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması iş ve işlemlerini yürütmek,

g) (Ek: RG-26/8/2021-31580) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Tazmin ve Tasfiye Birimi

MADDE 15 –

(1) Tazmin ve Tasfiye Birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yatırımcı tazmin işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Tedrici tasfiye işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Özel Fon’a ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

ç) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Birimi

MADDE 16 –

(1) Hukuk Birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetim Kuruluna ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti vermek; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, talep edilen sair hukuki konularda mütalaa vermek,

b) YTM’nin görev alanına giren hususlarla ilgili düzenlemeleri hazırlamak; diğer birimler tarafından hazırlanan düzenleme taslaklarını da inceleyerek ilgili birim ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibi ve çözümlenmesi amacıyla YTM’yi temsil etmek veya edilmesini sağlamak; devam eden ve sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

ç) YTM tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, gerekirse suç duyurusunda bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak,

d) Yargı mercilerine intikal eden veya henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

e) Yargı kararlarına göre tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek,

f) Gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda çalışmalar yapmak; YTM bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını sağlamak ve bu hususları Yönetim Kuruluna sunmak,

g) YTM’nin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ğ) (Mülga:RG-26/8/2021-31580)

h) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Birimi

MADDE 17 –

(1) Destek Hizmetleri Birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Evrak, kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,

b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak, muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,

c) Bilgi sistemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Personelin işe alınması ve personele ilişkin yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek,

d) YTM’nin hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

e) YTM’nin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri yürütmek,

f) YTM’nin ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek,

g) YTM’nin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

ğ) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

h) YTM’nin iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

ı) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YTM’nin Gelirleri ve Malvarlığının Nemalandırılmasına İlişkin Esaslar

YTM’nin gelirleri

MADDE 18 –

(1) YTM’nin gelirleri;

a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları, yıllık aidatlar ve ek aidatlardan,

b) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının yüzde ellisinden,

c) (Mülga: RG-26/8/2021-31580)

ç) (Değişik:RG-26/8/2021-31580) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 7316 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilmeden önce YTM’ye gelir kaydedilen veya kaydedilmesi gereken her türlü emanet ve alacaklardan

d) YTM malvarlığının getirisinden,

e) Diğer gelirlerden, oluşur.

YTM malvarlığının kullanım esasları

MADDE 19 –

(Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) YTM malvarlığı, ilgili mevzuatın imkân verdiği şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. YTM’ye emaneten devrolunan emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler ise YTM tarafından Takasbank’a bildirilerek yerine getirilir.

ALTINCI BÖLÜM

YTM Aidatları, Hesaplanması ve Tahsili

Giriş aidatları

MADDE 20 –

(Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Bütün yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek YTM’ye katılması zorunludur. Kurul tarafından faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye 50.000 Türk Lirası tutarında giriş aidatı yatırılır. Giriş aidatı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Kurulca belirlenen oranda arttırılır.

Yıllık aidatlar

MADDE 21 –

(1) Yatırım kuruluşlarının yıllık aidat yükümlülükleri Kurul, merkezi takas ve saklama kuruluşları ile diğer kuruluşlar nezdinde bir önceki yıla ilişkin bulunan veriler esas alınmak suretiyle, bu Yönetmelik ve Kurul tarafından belirlenen esaslar uyarınca hesaplanır.

(2) Yatırım kuruluşlarının içinde bulunulan yıl için yatıracakları yıllık aidat tutarları, YTM’nin bildirimi üzerine mart ayı sonuna kadar ödenir.

(3) Yıllık aidatlar yatırımcı bazında;

a) Repo işlemine konu olanlar hariç olmak üzere kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları açısından merkezi takas ve saklama kuruluşları nezdinde bulunan saklama bakiyelerinin,

b) Organize piyasalarda işlem gören türev araçlar açısından merkezi takas ve saklama kuruluşları nezdinde bulunan teminatların günlük tutarlarının toplamının, yatırım kuruluşlarının faaliyette bulunduğu iş günü sayısı dikkate alınmak suretiyle bulunan ortalamasının; beşinci fıkrada yer alan katsayılarla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu fıkra uyarınca yatırımcı bazında bulunan saklama bakiyeleri ile teminat tutarları ortalamasının her bir yatırım kuruluşu için toplamı, MKK tarafından hesaplanarak YTM’ye iletilir.

(4) Kaldıraçlı alım satım işlemleri üzerinden; yatırımcı bazında merkezi takas ve saklama kuruluşları nezdinde bulunan teminatların toplam tutarlarının, yatırım kuruluşlarının faaliyette bulunduğu iş günü sayısı dikkate alınmak suretiyle bulunan günlük ortalamasının beşinci fıkrada yer verilen gruplandırma çerçevesinde, sırasıyla binde 4, 8, 16 ve 32 katsayıları ile çarpılması suretiyle yıllık aidat hesaplanır. Bu hesaplamaya esas teşkil edecek teminat tutarları toplamının günlük ortalaması, Takasbank tarafından hesaplanarak YTM’ye iletilir.

(5) Aracı kurumlar için, Kurulun sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca ay sonları itibarıyla hesaplanan Sermaye Yeterliliği Tabanının; Gerekli Asgari Özsermaye, Risk Karşılığı ve Son Üç Aylık Faaliyet Giderlerinden en büyük olanına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın yıllık ortalaması;

a) 3 kat ve daha fazla olanlara on binde iki,

b) 2 ilâ 3 (3 hariç) kat arasında olanlara on binde dört,

c) 1 ilâ 2 (2 hariç) kat arasında olanlara on binde sekiz,

ç) 1 kattan az olanlara on binde on altı, katsayıları uygulanarak yıllık aidat hesaplaması yapılır.

(6) Bankalar açısından aidat hesaplamasında, beşinci fıkranın (a) bendinde yer verilen katsayı dikkate alınır.

(7) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen saklama bakiyeleri ve teminatların; her bir yatırımcı bazında, Kanun’un 84’üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde belirlenen ve her yıl güncellenen azami tazmin tutarından az olması durumunda tamamı, fazla olması durumunda ise söz konusu azami tazmin tutarı kadarlık kısmı hesaplamaya dâhil edilir. Azami tazmin tutarı, kaldıraçlı alım satım işlemleri ve diğer sermaye piyasası araçları için ayrı ayrı dikkate alınır.

(8) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) Tezgâhüstü türev araçlar üzerinden ise, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır. Buna göre yatırım kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemlerinde sözleşme büyüklüklerinin toplamı;

a) 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 500 Türk Lirası,

b) 1.000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 1.000 Türk Lirası, tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanır. Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içerisinde her bir yatırımcı ile gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç sözleşme büyüklükleri toplamı ile ödeyecek oldukları aidat tutarlarını MKK’ya bildirmek ve ikinci fıkrada belirtilen sürede YTM’ye ödemekle yükümlüdür. Yatırım kuruluşlarının diğer yatırım kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemleri hesaplamada dikkate alınmaz.

(9) (Değişik: RG-26/8/2021-31580) YTM’nin malvarlığı mevcudu, yatırım kuruluşlarının tür ve risk durumları ile sermaye piyasası araçlarının nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan katsayıları, yarısı oranında artırmaya veya azaltmaya ve sekizinci fıkrada yer alan tutarları artırmaya veya azaltmaya Kurul yetkilidir.

(10) YTM, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin esasları belirlemeye ve söz konusu verilere ilişkin olarak, yatırım kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(11) Aidatların hesaplanmasında, yatırımcı blokajları ile yatırım kuruluşlarının kendi portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçları ve portföyleri adına yapmış oldukları işlemler nedeniyle vermiş oldukları teminatlar dikkate alınmaz.

Ek aidatlar

MADDE 22 –

(1) YTM malvarlığının ihtiyacı karşılamaya yetmediği hallerde, 21 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yatırım kuruluşlarından, bir önceki yılda ödedikleri aidat tutarı toplamına kadar ek aidat alınabilir. Ek aidatlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sürede ödenir.

(2) Ek aidatlar, ihtiyacın ortadan kalkmasını izleyen ilk yıl, yatırım kuruluşlarının yatıracakları yıllık aidatlardan mahsup edilebilir.

Aidat yükümlülüğüne ilişkin esaslar

MADDE 23 –

(1) Süresi içerisinde ödenmeyen aidatlar ile yerine getirilen aidat yükümlülüğünün ilave aidat yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, doğacak aidat farkları, aidat için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı oranında uygulanacak faiz oranı ile birlikte 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre YTM tarafından tahsil edilir.

(2) Fazla yatırıldığı tespit edilen aidat tutarları, YTM’nin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde faizsiz olarak ilgili yatırım kuruluşuna iade edilir.

(3) Aidat yükümlülüklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediğinin veya aidat hesaplamasında esas alınan verilerin gerçeğe uygun olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili yatırım kuruluşları YTM tarafından Kurul’a ve Birlik’e bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların YTM’ye Emaneten Devri ve İadesi (1)

Zamanaşımı

MADDE 24 –

(Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye emaneten devredilir.

(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

(3) Tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas sürecindeki yatırım kuruluşlarının müşteri hesapları için zamanaşımı süresi tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararı tarihinden itibaren işlemeye başlar. Hak sahibi tarafından tedrici tasfiye sürecinde gerçekleştirilen işlemler ve yapılan talepler zamanaşımını keser.

(4) Hesaba, hesap sahibinin iradesi bulunmaksızın faiz veya kâr payı ödemesi yapılması ile hesap bakiyesinin nemalandırılması, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımından pay aktarılması, yeni pay alma hakkı kullanım kupon giriş ve çıkışı, hesap işletim ücreti kesintisi gibi durumlar zamanaşımını kesmez. Yatırımcıların bir yatırım kuruluşu nezdinde birden fazla hesabı bulunması halinde hesaplarından birinde işlem yapılması diğer hesaplar açısından da zamanaşımını keser. Payın işlem sırasının kapalı olması zamanaşımı süresini durdurmaz.

(5) MKK nezdindeki hesaplara, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik olarak hak sahipleri tarafından blokaj konulması, on yıllık zamanaşımı süresini keser ve zamanaşımı süresi hak sahibi tarafından blokajın kaldırıldığı tarih itibarıyla baştan işletilmeye başlar.

(6) Yatırım kuruluşu personeli ile telefonda görüşen kişinin kimlik tespitinin yapılarak veya ilgilinin hesap sahibi olduğuna kanaat getirilerek hesapla ilgili talep, işlem ya da talimata yönelik olarak tutulmuş ses kayıtları ilgili mevzuat gereği saklama süresi dolmuş olsa bile mevzuat hükümlerine uygun olarak ibraz edilebilir olması kaydıyla zamanaşımını keser.

(7) Yatırım kuruluşları tarafından hesap sahiplerine düzenli olarak iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla hesap ekstresi gönderilmesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderisinin hak sahibi veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alınmış olması zamanaşımını keser. Şu kadar ki, gönderinin hak sahibi veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alındığının belgelendirilmesi gerekir.

(8) Bunların dışında, zamanaşımını durduran ve kesen haller Kurulca belirlenir.

Zamanaşımının ilanı

MADDE 25 –

(Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içerisinde 24’üncü madde uyarınca zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 250 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye emaneten devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Bu fıkrada belirlenen 250 TL’nin hesabında borsada işlem görmeyen paylar nominal değer üzerinden hesaba katılır. Bu fıkrada yer verilen tutarın belirlenmesinde Kurul yetkilidir.

(2) Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin ana sayfalarında ilan edilir. İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlere yer verilir. Yatırım kuruluşu, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, içinde bulunulan yılın Nisan ayı içerisinde, Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan eder.

(3) İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bu maddede yer alan ilan yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin beyan ile birlikte yatırım kuruluşları tarafından içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye gönderilir. YTM’ye gönderilecek listelerin şekil şartları ve içeriği YTM tarafından belirlenir. YTM bu listeleri içinde bulunulan yılın Temmuz ayı başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayımlar.

(4) Yatırım kuruluşları nezdinde bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak bulunmaması halinde; devredilecek herhangi bir emanet ve alacağın bulunmadığına ilişkin içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye yazılı bildirim yapılır.

(5) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan hesaplardaki emanet ve alacaklara ilişkin bu maddede yer alan yükümlülükler, emanet ve alacakların devredildiği kuruluş tarafından yerine getirilir. Hesaplardaki emanet ve alacakların devri sırasında, bunların zamanaşımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler devredilen kuruluşa liste halinde verilir. Bu emanet ve alacakların devredildiği kuruluşun bulunmaması halinde, bu maddede yer alan yükümlülükler Takasbank tarafından yerine getirilir. Faaliyetlerinin sürekli durdurulması başvurusu sürecinde, hak sahibi hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler liste halinde Takasbank’a verilir.

(6) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmemekle birlikte, zamanaşımı süresi dolmadan önce yatırım kuruluşu tarafından tespit edilen varlıklara ilişkin bu maddede yer alan bildirim ve ilan yükümlülüğü ivedilikle yerine getirilir ve bir sonraki takvim yılının sonuna kadar ilan edilmeye devam edilir.

(7) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmeyen ve zamanaşımı süresi dolmuş olan varlıklar, gerekli ilan ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın YTM’ye emaneten devredilir.

(8) İlan ve bildirim yükümlülüklerinin bu maddeye uygun şekilde yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatırım kuruluşundadır.

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye emaneten devredilmesi

MADDE 26 –

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Yatırım kuruluşları zamanaşımına uğramış emanet ve alacakları Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara en geç zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devreder.

(2) Yatırım kuruluşları, birinci fıkra uyarınca devrettikleri emanet ve alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi en geç zamanaşımına uğradıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar içinde bulunulan takvim yılı için önceki ayları da içerecek şekilde YTM ve Takasbank’a gönderir.

(3) Zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kâr payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği, YTM tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.

(4) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan emanet ve alacaklar, bunların devredildiği kuruluş tarafından, devredilen kuruluşun bulunmaması durumunda Takasbank tarafından YTM’ye emaneten devredilir.

(5) Zamanaşımına uğradığı halde YTM’ye devredilmediği tespit edilen nakde, YTM’ye devredilmesi gerektiği tarihten itibaren 27’nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili dönemde elde edilmiş nema getirisi oranında faiz işletilir. İşletilen faiz tutarı Takasbank tarafından hesaplanır ve ilgili yatırım kuruluşuna bildirilerek, yatırım kuruluşundan tahsil edilir. Tahsil edilen faiz, gecikmeli olarak devredilen hesaplara oransal olarak dağıtılır.

(6) YTM’ye emaneten devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kâr payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar.

(7) YTM, Takasbank ve MKK’nın ilgili mevzuatındaki görev ve yükümlülüklerinden muaftır.

(8) Kurulca tedrici tasfiyesinin kapatılmasına karar verilen yatırım kuruluşlarındaki müşteri emanet ve alacakları, on yıllık zamanaşımı süresinden bağımsız olarak tedrici tasfiyenin kapatılması kararının alınmasını izleyen üç ay içinde YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır. Tedrici tasfiyesi kapatılan yatırım kuruluşları nezdindeki müşteri hesaplarında bulunan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve talep halinde hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(9) Kanunun geçici 3’üncü maddesinde düzenlenen Özel Fon kapsamındaki emanet ve alacaklar hariç olmak üzere, tasfiyesine veya iflasına karar verilen yatırım kuruluşu hesaplarında yer alan emanet ve alacaklar, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuçlandığı tarihi takip eden altı ay içerisinde, Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında, YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır. Söz konusu aktarımlara konu olacak emanet ve alacakların tespitinde, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuçlandığı ya da zamanaşımı süresinin dolduğu anda yatırım kuruluşu, Takasbank ve MKK’da yer alan kayıtlara göre yatırım kuruluşunun malvarlığına dahil olmayan, iflas masasına girmemiş, tasfiye sürecinde tahsil edilmemiş ve yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar dikkate alınır. Emanet ve alacakların tespit edilebilmesi için gerekmesi halinde ilgisine göre tasfiye memurları, iflas dairesi veya iflas idaresinden bilgi talep edilebilir. Bu şekilde aktarılan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve talep halinde hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(10) Sekizinci ve dokuzuncu fıkraların uygulanmasında, 24’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca hesaplanan zamanaşımı süresi iflasın kapandığı, tasfiyenin sonuçlandığı veya tedrici tasfiyenin kapatıldığı tarihten önce dolan hesaplardaki emanet ve alacaklar, her halükarda zamanaşımı süresinin dolduğu ayın sonuna kadar YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır.

Zamanaşımına uğrayan varlıkların emaneten devredilmesi sürecinde MKK ve Takasbank’ın görev ve sorumlulukları

MADDE 27 –

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenir. Hesapların açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyurulur.

(2) Takasbank, 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca YTM’nin internet sitesinde yayımlanan listeler kapsamında Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabı altında devre konu edilecek emanet ve alacakların hak sahipleri adına hesap tanımlamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar ve ilgili yatırım kuruluşları ile YTM’ye bilgi verir.

(3) (Değişik: RG-28/6/2022-31880) Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kâr payları Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurulca onaylanacak esaslara göre, Takasbank tarafından nemalandırılır ve elde edilen nemalar ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılır. Takasbank, MKK ve YTM için 28/A maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler müşteri hesabındaki nemalardan karşılanır. Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilir. Nakit kâr payı dağıtımlarında, kâr payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak, hak sahiplerinin Takasbank’ta yer alan hesaplarına aktarılır.

(4) Takasbank ve MKK tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin belirlediği usuller ve içerikte hazırlanan rapor üç aylık dönemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde YTM’ye gönderilir.

(5) (Değişik:RG-28/6/2022-31880) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların gerek Takasbank gerekse MKK nezdindeki hesaplara emaneten devredilmesine ilişkin olarak hesap tanımlamalarının yapılması, yatırım kuruluşlarına ve YTM’ye bildirilmesi, Takasbank, MKK ve YTM için 28/A maddesinin üçüncü fıkrasına göre ücret belirlenmesi durumunda bu ücretlerin hak sahibinin hesabındaki nemalardan karşılanmak suretiyle ödenmesi, hesaplardaki emanet ve alacakların YTM’ye raporlanması, YTM’nin iade ve diğer taleplerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler Takasbank tarafından yürütülür.

Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesi için başvuru şekli

MADDE 28 –

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) 24’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında YTM’ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise 27’nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir.

(2) Bu madde kapsamında iade talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM’nin merkez adresine başvurulması zorunludur.

(3) YTM’ye iletilecek başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) Gerçek kişi hak sahipleri için;

1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun fotokopisi, mirasçı ise mirasçılık belgesi.

2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri.

3) İadenin yapılacağı hesap bilgileri.

b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendindeki belgelere ek olarak;

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası.

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi fotokopisi.

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

(4) YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge istenebilir.

Zamanaşımına uğrayan varlıkların iade başvurularının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesi

MADDE 28/A –

(Ek: RG-26/8/2021-31580)

(1) 28 inci maddede belirtilen başvuru şartlarını yerine getiren ve başvurusuna konu olan hesapta hak sahibi olduğu YTM tarafından teyit edilen hesap sahibinin Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabında tutulan sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar aktarılmış bedelsiz payları aynen; Takasbank nezdindeki YTM hesabında tutulan nakitleri ise, iade tarihine kadar 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmış nema tutarı ile birlikte nakit olarak, hesap sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır.

(2) Takasbank ve/veya MKK nezdindeki bu emanet ve alacakların hesap sahiplerinin bildirdikleri hesaplara aktarımı, YTM’nin talimatı üzerine, Takasbank tarafından talimatın iletildiği ayın sonuna kadar yapılır. Aktarım tarihinin resmî tatil ve/veya hafta sonuna tekabül etmesi durumunda ödeme tarihi, ilgili günü takip eden ilk iş günüdür.

(3) (Değişik: RG-28/6/2022-31880) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye devri, yönetilmesi, saklanması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için YTM tarafından herhangi bir ücret ödenmez. MKK, Takasbank ve YTM tarafından üstlenilen iş ve işlemler nedeniyle katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ait nemalardan kesinti yapılarak ücret alınması Kurul onayına tabidir.

(4) Bu madde kapsamında YTM tarafından düzenlenecek kağıtlar Kanunun 83’üncü maddesinin altıncı fıkrası gereği damga vergisinden müstesnadır.

(5) Bu maddede düzenlenenler dışında iadelere ilişkin esaslar YTM tarafından belirlenir ve Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Giderler

MADDE 29 –

(1) YTM tarafından Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile genel yönetim giderleri YTM’nin malvarlığından karşılanır. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Kanunun geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kanunun yayımı tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin olarak gerekli ödemeler üçer aylık dönemler itibarıyla YTM tarafından MKK’ya yapılır.

Bütçe, mali tablo ve raporlar

MADDE 30 –

(1) YTM bütçesi ve kesin hesabı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bütçe YTM’nin bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. YTM gelirlerinin yeterli olması halinde, yıl içerisindeki ilave ödenek ihtiyacı için mevcut veya yeni açılacak tertiplere Yönetim Kurulu tarafından ödenek eklenebilir. Bütçe içi ödenek aktarması yapmaya Başkan yetkilidir.

(2) YTM, yıllık mali tabloları ile hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki dönem hakkında görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzenleyerek takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Kurula gönderir.

YTM’nin defter ve kayıtları

MADDE 31 –

(1) YTM tarafından, bu Yönetmeliğin uygulanmasında yönetim kurulu karar defteri ve yardımcı defterler ile ilgili mevzuat uyarınca tutulması zorunlu olan diğer defterler tutulur. Kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) (Ek: RG-26/8/2021-31580) 26’ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan devirlere ilişkin muhasebe kayıtları tutulmaz.

Yatırımcıyı bilgilendirme ve reklam yasağı

MADDE 32 –

(1) Yatırım kuruluşları, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri sırasında YTM ve YTM’nin koruma kapsamı hakkında yatırımcılara yeterli bilgi vermek zorundadır.

(2) Yatırım kuruluşları, YTM’nin yatırımcılara sağladığı korumayı reklam amacıyla kullanamazlar.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak tedbirler

MADDE 33 –

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, eksik yerine getirenler veya mevzuata aykırı fiil ve işlemleri tespit edilenler YTM tarafından Kurula bildirilir.

Tutarların değerlenmesi

MADDE 34 –

(Mülga: RG-26/8/2021-31580)

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Saklı hükümler

MADDE 35 –

(1) Bu Yönetmelikte yer almayan veya açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 –

(1) 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

YTM’nin merkezine ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Kurul merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar YTM’nin merkezi Ankara’dadır.

Giriş aidatı ödemeyecek yatırım kuruluşları

GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) 20 nci maddede yer verilen giriş aidatları mülga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Yatırımcıları Koruma Fonuna katılmış olan yatırım kuruluşları tarafından yatırılmaz.

Yıllık aidatların hesaplanmasına ilişkin geçici madde

GEÇİCİ MADDE 3 –

(Mülga: RG-26/8/2021-31580)

Birleşme veya devralma durumunda aracı kurumlara sağlanacak indirimler

GEÇİCİ MADDE 4 –

(Mülga: RG-26/8/2021-31580)

YTM tarafından devralınan alacakların takip ve tahsili

GEÇİCİ MADDE 5 –

(1) YTM’nin, Kanunun geçici 4’üncü maddesi uyarınca devraldığı alacaklara ilişkin olarak, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takiplere, yine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre kaldığı yerden devam edilir.

Faaliyetleri durdurulmuş olan yatırım kuruluşları açısından zamanaşımı süresinin tespiti

GEÇİCİ MADDE 6 –

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-26/8/2021-31580)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir kuruluşa devredilmiş olan yatırım kuruluşlarının hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri sürekli durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan yatırım kuruluşlarının Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, zamanaşımı süresinin tespitinde bu yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürekli durdurulduğu tarihler esas alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki emanet ve alacaklardan;

a) On yıllık zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihinden önce dolmuş olanlar Kanunun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümlerince YTM’ye gelir kaydedilir.

b) On yıllık zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihi ve sonrasında dolmuş olanlar ise 26’ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında YTM’ye emaneten devredilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında yapılacak devir öncesinde, hak sahibi adres bilgilerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki iadeli taahhütlü mektup gönderim yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun yürürlük tarihi öncesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşlarının müşterileri tarafından talep edilmeyen emanet ve alacakların zamanaşımı kapsamında devrine ilişkin bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca YTM’ye aktarılan emanet ve alacaklar da 28 ve 28/A maddelerinde belirlenen esaslar kapsamında hak sahiplerine talepleri üzerine iade edilir.

22/4/2021 tarihi öncesinde zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacakların tabi olacağı mevzuat

GEÇİCİ MADDE 7 –

(Ek: RG-26/8/2021-31580)

(1) 7316 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile değiştirilen Kanunun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlüğünden önce on yıllık zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacaklar hakkında, bunların YTM’ye devredilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmelik hükümleri değil, Kanunun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu emanet ve alacaklar, 28 ve 28/A maddelerinde belirlenen esaslar kapsamında hak sahibine iade edilmez. 22/4/2021 tarihinden önce zamanaşımına uğradığı halde yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye devredilmediği tespit edilen nakit emanet ve alacaklara, YTM’ye devredilmesi gerektiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında faiz işletilir.

22/4/2021-31/12/2021 tarih aralığındaki zamanaşımı devirlerinin yerine getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 8 –

(Ek: RG-26/8/2021-31580)

(1) 22/4/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklarla ilgili olarak 26’ncı madde kapsamındaki devirler ile 27’nci madde kapsamındaki hesapların tanımlanması işlemleri 31/12/2021 tarihine kadar yapılır. Anılan devirlerin yapılması ve hesapların tanımlanması işlemleri tamamlanana kadar, yatırım kuruluşlarının hesaplarında izlenen zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar, zamanaşımı tarihinden itibaren 27’nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında yatırım kuruluşlarınca nemalandırılır.

Mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 9-

(Ek: RG-28/6/2022-31880)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tarafından elde edilmiş olan nemalar hakkında da 27’nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 –

(1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

(1) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı ‘Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların ve Teslim Edilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarının YTM’ye İntikali ve Satışı’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2015

29280

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

20/3/2020

31074

2.

 26/8/2021

31580 

3.

28/6/2022

31880

 

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 23.05.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30429

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesinin ilan edilmesine, bu ruhsatların yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulmasına,

b) Aynı grup ruhsatlar için maden bölgesinin oluşturulması amacıyla ruhsatların birleştirilmesi, taksiri, iptali, ihale edilmesi, yeniden ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesine,

c) Maden bölgesi içerisinde yer alacak ruhsatların maden rezervlerinin ve kurulacak tüzel kişilikte bu ruhsat sahiplerinin rezervlerine göre hisse paylarının hesaplanmasına,

ç) Bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu oluşturulması, toplanması, çalışma süresi, görev ve yetkileri, maden bölgelerindeki faaliyetlerin incelenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesine,

d) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının bir proje ve plana göre taşınmasına, taşınacak ruhsatların rezervlerinin hesaplanmasına, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Bitişik maden sahaları: Ruhsatların kenarlarının en az birinde ortak sınırı olan, aynı havzaya ait, rezerv sürekliliği bulunan maden ruhsat sahalarını,

ç) Eşdeğer rezerv: Maden bölgesi sınırları içinde yer alan aynı grup ruhsatlara ait farklı özellikteki kaynak rezervlerinin, maliyet ve/veya satış fiyatını etkileyen parametrelerin dikkate alınmasıyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen rezervi,

d) (Değişik: RG-16/2/2019-30688) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

e) İlgili belediye: Maden bölgesinin sınırlarının içerisinde bulunduğu büyükşehir veya il belediyesini,

f)  Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nu,

g) Kaynak: Yerkabuğunda ve derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimlerini,

ğ) Kısıtlama: Valilik görüşü ve Bakan onayı ile I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin madencilik faaliyetlerinin belirli bir bölgede kapatılması işlemini,

h) Maden Bölgesi: Birbirine bitişik ve/veya yakın, kaynak sürekliliği olan maden sahalarında yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilememesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alanları,

ı) (Danıştay Sekizinci Dairesinin 19/1/2022 tarihli ve E.:2018/5023; K.:2022/74 sayılı kararı ile iptal bent; Maden bölgesi komisyonu: Maden bölgesi ilan edilen alanlara verilecek ruhsattaki madencilik faaliyetlerini kontrol etmek üzere faaliyet gösterecek olan valilikten bir kişi, ilgili belediyeden bir kişi ve ruhsat sahibi şirket (Değişik ibare: RG-16/2/2019-30688) ya da şirketleri temsilen iki kişi olmak üzere dört kişiden oluşan Komisyonu,)

i) Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi: Maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruhsatların sahipleri tarafından, her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel huzurunda imzalanan belgeyi (Ek-1),

j) Rezerv tespit raporu: Genel Müdürlük koordinasyonunda, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunca yetkilendirilen yetkin kişi tarafından düzenlenen jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik, haritalama, sondaj, analiz, test gibi rezerve ait teknik veriler kullanılarak bilimsel yöntemlerle maden rezervinin üç boyutlu olarak ortaya çıkartılmasına ve eşdeğer rezervlerin belirlenmesine yönelik raporu,

k) Ruhsat taksiri: Bir maden ruhsatının belirli bir alanının ruhsattan çıkartılarak küçültülmesini,

l) Ruhsat Taşıma Taahhütnamesi: Kısıtlanan alandaki mevcut ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının yeni bir alana taşınmasını kabul ettiklerine dair her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel huzurunda imzaladıkları belgeyi (Ek-2),

m) Ruhsatların taşınması: I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsat alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler nedenleriyle yapılamaz duruma gelmesi halinde, ruhsat veya ruhsatların aynı il sınırları içinde veya yakın alanlarda belirlenen sahalara taşınmasını,

n) Şirket: Maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden ruhsatların sahiplerinin ve ruhsat birleştirmeyi kabul eden tüm ruhsat sahiplerinin ortak olacağı, bu ortakların uygun görmeleri halinde üçüncü şahısların veya tüzel kişilerin de ortak olabileceği, maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruhsatların birleştirilmesi ile oluşturulacak yeni ruhsatın adına düzenleneceği, tüzel kişiliği haiz şirketi/şirketleri,

o) Şirketteki ortaklık payları: Maden bölgesi alanında yer alan ruhsatların sahiplerinin; kendi aralarında anlaşamamaları halinde maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinde her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin paylarını, kendi aralarında anlaşmaları halinde ise ruhsat sahiplerinin belirledikleri şirket ortaklık paylarını,

ö) Yakın maden sahaları: Ruhsatların herhangi bir kenarında ortak sınırı olmayan, aralarında maden ruhsatı bulunmayan, kaynak sürekliliği olan maden ruhsat sahalarını,

p) Yatırım gideri: Bir projenin işletmeye geçmesine yönelik 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde belirlenen varlık ve hizmetler için harcanan toplam tutarı,

r) Yeni ruhsat: Maden bölgesi sınırları içinde kalan ruhsatların, hazırlanan proje ve plana göre birleştirilerek şirket adına düzenlenen ruhsatı/ruhsatları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve Tebliği

Maden bölgesi ilan edilmesi şartları

MADDE 4 –

(1) Maden bölgesi ilan edilebilmesi için; I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi ruhsatlarda; ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden işletmeciliği yapılabilecek kaynak olması kaydıyla;

a) Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi,

b) Maden işletmelerinin, ruhsat sınırına dayanması nedeniyle işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanmasının işletme güvenliği açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi,

c) Birden fazla işletme ruhsatında; işletme esnasında, nakliyede, patlatmada, kırma-elemede ve benzeri faaliyetlerde toz, partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm ortalamasının çevre standart limitlerinin üzerinde olması,

ç) Yerleşim alanına, imar planlarına yakınlığı ve çevresel etkileri nedenleriyle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması, şartlarından en az birinin oluşması gerekir.

(2) Kamu kurumlarının uhdesinde bulunan hammadde üretim izinli sahaların maden bölgelerine dâhil edilmesi durumunda izin sahibi kamu kurumunun görüşü alınır.

(3) Maden bölgesinin alanının askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile çakışması halinde bu alanlar Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak maden bölgesi alanına dâhil edilebilir. Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin maden bölgesi ile çakışan kısımlarında madencilik üretim faaliyetleri, Kanun kapsamında projesine uygun olarak ve çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak yapılır.

Maden bölgesi teklifi ve talebi

MADDE 5 –

(1) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve denetim sonucunda maden bölgesi ilan edilmesi şartlarının oluştuğunu değerlendirdiği alanda, maden bölgesi ilan edilmesini teklif edebilir.

(2) Maden bölgesi ilan edilmesinin şartlarının oluştuğu alandaki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden ruhsat sahipleri, ruhsatlarının yeni ruhsatta birleştirilmesini ve yeni ruhsatın ortak olacakları şirket adına düzenlenmesini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan ederek, maden bölgesi oluşturulmasını Genel Müdürlükten talep edebilir.

Maden bölgesi talebinin değerlendirilmesi

MADDE 6 –

(1) Maden bölgesi talebi, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek;

a) Maden bölgesi şartlarının oluştuğunun tespiti halinde maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına başlanacağı,

b) Maden bölgesi şartlarında eksiklik tespit edilmesi halinde, ruhsat sahiplerine ek teknik çalışma yaptırılarak altı aylık süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması, aksi takdirde talebin reddedileceği,

c) Maden bölgesi şartlarının oluşmadığının tespiti halinde talebin reddedildiği, talep sahiplerine bildirilir.

Maden bölgesinin belirlenmesi

MADDE 7 –

(1) Genel Müdürlük tarafından;

a) Maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi,

b) Kanun ve Maden Yönetmeliğine göre ruhsatların yatırım giderlerinin tespiti,

c) Maden bölgesindeki ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban bedelinin belirlenmesi,

ç) Rezerv tespit raporuna göre maden bölgesinde yer alan her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin, ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer rezervdeki payını esas alarak, her bir ruhsat sahibinin şirketteki ortaklık payının tespiti,

d) Maden bölgesi projesi ve planının hazırlanması, çalışmaları yapılır veya yaptırılır.

(2) Genel Müdürlük, teknik çalışmalar sonucunda maden bölgesinin nihai sınırlarını belirler.

(3) Genel Müdürlük, maden bölgesi ilan edilecek alanda yer alan ruhsatların, Kanunun 16’ncı maddesindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın yeni ruhsatta birleştirileceğini belirler.

Maden bölgesi ilan edilmesi ve tebliği

MADDE 8 –

(1) 6’ncı ve 7’nci maddelerdeki çalışmalar bir rapor haline getirilir. Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) Resmî Gazete ilanında;

a) Maden bölgesinin adı, paftası ve koordinatları,

b) Maden bölgesi içinde kalan ruhsatların sicil numaraları, ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların erişim numaraları,

c) Maden bölgesi içinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervi,

ç) Maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervi,

d) Maden bölgesi içerisinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin, maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervine oranı,

e) İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanların ihale taban bedeli ve eşdeğer rezerv miktarları,

f) Ruhsatlardaki ruhsat sahibi ve/veya rödövansçının yatırım gideri tutarları,

g) Maden bölgesi projesi özet bilgileri,

ğ) Adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları için ruhsatların sahiplerine verilen süre,

h) Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi ve ruhsat sahiplerine bu taahhütnameyi imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmesi için verilen süre, yer alır.

(3) Ruhsat sahiplerine maden bölgesi ilanı ile ilgili ayrıca tebligat yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesindeki Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri,

İptal Edilmesi ve İhale Edilmesi

Süreler

MADDE 9 –

(1) Maden bölgesi içinde kalan ruhsatların sahiplerine, ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için bir aydan az olmamak üzere üç aya kadar, adına yeni ruhsat düzenlenecek şirket kurmaları için üç aydan az olmamak üzere ise altı aya kadar süre verilir. Bu süreler, maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren yedi gün sonra başlar.

(2) Ruhsat birleştirme taahhütnamesinin imzalanarak Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi için verilen sürenin üç aydan az olması halinde Genel Müdürlük, bu süreyi üç aya kadar ve şirket kurmak için verilen sürenin altı aydan az olması halinde ise altı aya kadar uzatabilir. Bu süre uzatımları Resmî Gazete’de yayımlanır.

(3) Şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin yatırım giderlerinin ödenmesi, ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban bedelinin ödenmesi için şirkete altı ay süre verilir, bu süre uzatılamaz.

Ruhsatların birleştirilmesi

MADDE 10 –

(1) Maden bölgesindeki ruhsatlar yeni ruhsatta Kanunun 16’ncı maddesindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın birleştirilebilir.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanan maden bölgesi ilanında ruhsat sahiplerine ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için verilen süre sonuna kadar, ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahipleri, ruhsatlarının birleştirilmesini ve şirkete ortak olmayı kabul etmemiş, ruhsatları için belirlenen yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip ruhsatlarının iptal edilerek maden bölgesi kapsamında düzenlenecek yeni ruhsat sahasına dâhil edilmesini kabul etmiş sayılır. Ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe verilen süre içerisinde ibraz eden ruhsat sahiplerinin listesi bu sürenin bitiminden itibaren iki gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

 (3) Ruhsatların birleştirilmesi, maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden en az iki ruhsat sahibinin verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri halinde gerçekleştirilir.

(4) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahibi sayısının iki olması durumunda ise ruhsatlardan birinin eşdeğer rezervi, ruhsatlardaki toplam eşdeğer rezervin en az yüzde onu kadar olmak zorundadır.

(5) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz eden ruhsat sahiplerinin tümünün, şirket kurmak için verilen süre içerisinde şirketteki ortaklık paylarına uygun olarak ve adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları zorunludur.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartların tamamının sağlanması durumunda şirket adına yeni ruhsat düzenlenir, aksi takdirde maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.

(7) Düzenlenen yeni ruhsata ilişkin çevresel etki değerlendirme işlemi, mülkiyet ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve ilgili mevzuatı kapsamında alınması gereken tüm izinler, maden bölgesi için oluşturulan şirket tarafından alınır. Ayrıca bu izinler alınıncaya kadar önceki izinler kapsamında işletme faaliyetlerinin devamı sağlanır.

(8) Maden bölgesi içerisindeki ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale taban bedelinin şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılarak yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde, bu ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar yeni ruhsata ilave edilir. İhale taban bedelinin belirlenen süre içerisinde yatırılmaması durumunda ilan edilen maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.

(9) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahiplerinin yatırım giderleri ile bu ruhsat sahiplerinin rödövansçılarının yatırım giderleri şirket tarafından şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içerisinde ödenir. Yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin uhdesindeki ruhsatlar iptal edilir ve bu ruhsat alanları yeni ruhsata ilave edilir. Bu yatırım giderlerinin, adına yeni ruhsat düzenlenen şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içinde ödenmemesi hâlinde maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.

(10) Tamamı maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlar yeni ruhsata ilave edilerek iptal edilir. Tamamı maden bölgesi içerisinde kalmayan ruhsatların maden bölgesinde kalan kısmı taksir edilerek yeni ruhsata ilave edilir, dışında kalan kısmının ise ruhsat hukuku devam eder.

(11) Kurulan şirkete ortak olan ruhsat sahiplerinin, maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsatlarından ve/veya ruhsat alanlarından kaynaklanacak mülkiyet bedeli, kiralama bedeli, orman izin bedelleri, mera tahsis değişikliği bedeli, kamulaştırma bedeli, rödövansçı yatırım gideri, rödövansçının her türlü hak ve alacak taleplerini, haciz, ipotek ve diğer takyidatları, Kanun kapsamındaki ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, devlet hakları ve idari para cezaları gibi her türlü ödemelere ilişkin sorumluluğu yeni ruhsat düzenlendikten sonra da devam eder. Bu ödemelerin maden bölgesinde faaliyet gösteren şirket tarafından yapılması durumunda, ödenen tutar ilgili ruhsat sahibi tarafından şirkete ödenir. Ödenmemesi halinde şirket tarafından ilgili ruhsat sahibinin şirketteki payına düşen gelirinden ve/veya şirketteki ortaklık payından mahsuben ödenir.

(12) Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında tahsil edilmiş çevre uyum teminatı ve/veya çevre uyum bedelleri iade edilmez, bunlar yeni ruhsata devredilir.

(13) Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında alınmış ruhsat teminatı, bu ruhsatlara ilişkin Kanundan kaynaklanan ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, devlet hakları ve idari para cezalarının ödenmesi halinde ilgili ruhsat sahibine iade edilir.

(14) Maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mevcut rödövans sözleşmeleri Kanun gereği iptal edilmiş sayılır.

(15) Maden bölgesi ilan edilen alanda, yeni rödövans sözleşmesi yapılamaz.

(16) Yatırım giderlerinin ödeneceği banka hesap numaraları ilgili ruhsat sahipleri ve/veya rödövansçıları tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel Müdürlükçe açılacak emanet hesabına alınır.

Ruhsatların iptal edilerek ihale edilmesi

MADDE 11 –

(1) 10 uncu maddenin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında iptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere ve 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilerek ruhsatlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında ihale edilen sahaların ihale taban bedeli, rezerv tespit çalışmaları için yapılan harcamalar ve iptal edilen ruhsatlar için Bakanlık bütçesinden karşılanan yatırım giderleri toplamından az olamaz.

(3) İptal edilen ruhsat sahipleri ve/veya rödövansçıları tarafından yatırım giderlerinin ödeneceği banka hesap numaraları Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel Müdürlükçe açılacak emanet hesabına alınır.

(4) (Ek: RG-28/6/2022-31880) Maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi gerçek/tüzel kişi veya kişilerin, ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve bu nedenle ilgili bölgede madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediğinin maden bölgesi komisyonu tarafından yapılan bildirim üzerine Genel Müdürlükçe tespit edilmesi halinde proje ve plana göre üretim yapılması planlanan alanlara ilişkin ilgili mevzuat uyarınca alınması gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına ilişkin başvuruların yapılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi için yeni ruhsat sahibi şirkete Genel Müdürlükçe üç aylık süre verilir.

(5) (Ek: RG-28/6/2022-31880) Dördüncü fıkrada belirtilen başvurulara ve başvuru sonrasındaki işlemlere ilişkin gerekli tüm bedellerin süresi içerisinde; maden bölgesi ilan edilmeden önceki ilgili ruhsat sahibi kişi veya kişiler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin ortaklık payından karşılanması zorunludur. Bu bedellerin belirtilen şekilde ödenmemesi ya da ortaklık payından karşılanmaması/karşılanamaması veya dördüncü fıkrada belirtilen sürede gerekli başvuruların yapılmaması halinde ilgili bölge ruhsatı ilave süre verilmeksizin iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilir.

(6) (Ek: RG-28/6/2022-31880) Beşinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık paylarından kaynaklanan problemler nedeniyle yerine getirilmediğinin Genel Müdürlükçe tespit edilmesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilmeksizin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık payları, madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetler ve rezerv miktarları, yeni kurulan ortaklık yapısı içerisinde yer alan şirketlerin maden bölgesinde daha önce yapılan üretimler ve üretimlere bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılan gelirleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenir. Belirlenen yeni ortaklık paylarına yönelik gerekli hukuki işlemlerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere Genel Müdürlükçe altı aylık süre verilir. Verilen altı aylık süre içerisinde gerekli hukuki işlemler ve mali yükümlükler yerine getirilmez ise ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle proje ve plana göre madencilik faaliyetlerinin yürütülemediği Genel Müdürlükçe tespit edilen bölgeler, bölge ruhsatından taksir edilerek yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere ortaklık paylarının ve ortaklara ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesine yönelik gerekli davanın/davaların açılması için altı aylık ilave süre verilir. Mezkûr kişilerce, süresi içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin davaların neticesine göre işlem tesis edilmesi zorunludur. Bu altı aylık süre içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak Genel Müdürlüğe bildirilmemesi veya açılan davaların neticesine göre ivedi şekilde gerekli işlemlerin tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesi Komisyonu

Maden bölgesi komisyonunun teşkili

MADDE 12 –

(1) Maden bölgesi kapsamında yeni ruhsat düzenlendiğinin valiliğe bildirmesini müteakip, valilik tarafından bir ay içerisinde maden bölgesi komisyonu kurulur.

(2) Maden bölgesi komisyonu sekretarya hizmetleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca, diğer illerde ise il özel idaresince yürütülür.

(3) (Danıştay Sekizinci Dairesinin 19/1/2022 tarihli ve E.:2018/5023; K.:2022/74 sayılı kararı ile iptal fıkra; Maden bölgesi komisyonu, valilik ve ilgili belediyeden birer kişi ve ruhsat sahibi (Değişik ibare: RG-16/2/2019-30688) şirket ya da şirketleri temsilen valiliğe bildirilmiş iki kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Maden bölgesi komisyonu üyeleri ve başkanı valilik tarafından görevlendirilir.)

(4) Maden bölgesi komisyon üyelerinin, üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yerlerine aynı usul ile görevlendirme yapılır.

(5) Maden bölgesi ilan edilen alanın birden fazla il sınırına girmesi halinde, en fazla alanın içerisinde bulunduğu ilde maden bölgesi komisyonu kurulur.

(6) Maden bölgesi komisyonu toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saati başkan tarafından belirlenir ve üyelere önceden bildirilir.

(7) Maden bölgesi komisyonu ayda en az bir defa toplanır. Maden bölgesi komisyonu toplantıları tutanak ve imza altına alınır.

(8) (Danıştay Sekizinci Dairesinin 19/1/2022 tarihli ve E.:2018/5023; K.:2022/74 sayılı kararı ile iptal fıkra; Maden bölgesi komisyonunun toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.)

(9) Maden bölgesi komisyonu, bu maddede belirtilen hususlar dışında kendi çalışma usul ve esaslarını belirler.

Maden bölgesi komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 13 –

(1) Maden bölgesi komisyonun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a) Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini sağlamak.

b) Madencilik faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol ederek gerekli tedbirlerin alınması için kontrol ve ölçümleri gerçekleştirmek.

c) İşletme güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol etmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Madencilik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, gerekli altyapının sağlanması için valiliğin ve/veya ilgili belediyenin imkân ve kabiliyetlerini kullanmak, gerektiğinde hizmet alımı yapmak.

d) Madencilik faaliyetlerinin kontrolleri sonucunda komisyona sunulan raporları inceleyerek, karara bağlamak ve bu kararları şirkete yazılı olarak bildirmek.

e) Gerektiğinde geçici faaliyet durdurma kararlarını almak ve bu kararı bir gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

Maden bölgesi komisyonu gelirleri, harcama usulleri ve denetimi

MADDE 14 –

(1) Şirket tarafından ocak başı satış tutarının binde beşi, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından maden bölgesi komisyonunun faaliyetleri için açılan hesaba her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır.

(2) Ocak başı satış tutarının binde beşinin süresi içerisinde yatırılmaması durumunda üretim ve satış faaliyetleri maden bölgesi komisyonu tarafından geçici olarak durdurulur.

(3) Maden bölgesi komisyonunun maden bölgesi ile ilgili yaptığı harcamalar, bu hesaptan karşılanır. Maden bölgesi komisyonunun geliri başka bir faaliyet için kullanılamaz.

(4) Maden bölgesi komisyonunun harcamaları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yapılır. Valilik bu hesabı ve harcamaları denetler.

Faaliyetlerin denetlenmesi

MADDE 15 –

(1) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyması halinde maden bölgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri inceler, denetler ve denetim sonucuyla ilgili yapılacak işlem varsa ilgili merciye bildirir.

(2) Maden bölgesi komisyonunca alınan kararlar, raporlar, bilgi ve belgeler maden bölgesi komisyonu sekretarya hizmetlerini yürüten idare tarafından uygun şekilde arşivlenir. Denetimlerde talep halinde ilgililere ibraz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınması

Faaliyetlerin kısıtlanması

MADDE 16 –

(1) I. Grup ve II. Grup (a) bendi bazı ruhsat sahalarında yürütülen madencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkileri dikkate alınarak;

a) Madencilik faaliyetlerinin şehrin içinde kalması ve madencilik faaliyetlerinin yapılamaz duruma gelmesi, şehrin projelendirilmesini ve planlanmasını etkilemesi,

b) Delme, patlatma, üretim, kırma-eleme, yükleme, nakliye, stoklama gibi madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin yıllık ortalama değerinin, belirlenen limit değerlerin üzerinde olması,

c) Madencilik faaliyetlerinin işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması, durumlarından herhangi birinin, Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik veya ilgili belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptıracağı çalışma sonucunda tespiti halinde valiliğin görüşü, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile kısıtlanabilir.

(2) Alınan kısıtlama kararı ilgili ruhsat sahiplerine, rödövansçılara, valiliğe ve belediyeye bildirilir.

(3) Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik ve ilgili belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptırılacak proje ile kısıtlanacak alana alternatif yeni alanlar belirlenir.

(4) Kısıtlama getirilen alandaki madencilik faaliyetleri, yeni ruhsat sahasındaki üretim faaliyetlerinin başladığı tarihte sona erdirilir ve bu tarih kısıtlama getirilmesinden itibaren altı ayı geçemez.

(5) Üretim faaliyetleri sona erdirilen kısıtlanan alanlara ilişkin, Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlem tesis edilir.

Ruhsatların taşınması

MADDE 17 –

(1) Kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, Bakan onayı ile belirlenen alternatif alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Ruhsatların taşınması aşağıdaki hususlara göre yapılır:

a) Yeni alandaki toplam rezerv miktarı belirlenir. İhalelik sahalar da yeni alana dâhil edilir.

b) Taşınacak ruhsatlardaki rezerv ve eşdeğer rezerv miktarı ile toplam rezervdeki payı belirlenir.

c) Taşınacak ruhsatlar için toplam eşdeğer rezerve göre, ayrı ayrı yeni ruhsatlandırma yapılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hususlara yönelik proje, Genel Müdürlük koordinasyonunda, valilik ve/veya ilgili belediye tarafından üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptırılabilir.

(3) Ruhsatların taşınacağı alan, maden bölgesinde veya başka bir alanda olabilir.

(4) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde yeni alanda madencilik faaliyetlerinin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına karar verebilir.

(5) I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsatların, 16’ncı madde kapsamında kısıtlanması ve bu maddenin birinci fıkrası kapsamında rezervlerin belirlenmesini müteakip Genel Müdürlükçe ruhsat sahiplerine;

a) Aynı ruhsat sahibine ait bir veya birden fazla ruhsat olması halinde ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer rezerve göre taşınılacak alandaki payları,

b) Yeni alandaki ruhsatının konumu, pafta-koordinatları, cinsi, kalitesi ve rezervi,

c) Kısıtlanan alanda kalan ruhsat için ruhsat taşıma taahhütnamesini üç aylık süre içerisinde imzalaması gerektiği, hususları tebliğ edilir.

(6) Beşinci fıkradaki hususları içeren tebligat yapıldıktan sonra, ruhsat sahibi üç ay içerisinde ruhsat taşıma taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmediği takdirde, mevcut ruhsatı iptal edilir ve bu durumda herhangi bir ruhsata hak sağlamaz, ruhsatı taşınmaz. Bu kapsamda iptal edilen ruhsatlar için yatırım gideri ödenmez.

(7) Yeni alanın maden bölgesi olmaması halinde yeni alana taşınmayı kabul eden ruhsat sahibi mevcut rödövansçısı ile yeni bir rödövans sözleşmesi yapar veya rödövansçının yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder. Yeni alanın maden bölgesi olması halinde ruhsat sahibi yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamulaştırma

MADDE 18 –

(1) Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir.

İmar planı ve sağlık koruma bandı

MADDE 19 –

(1) Maden bölgesi ilan edilen alandaki işletme ruhsatları ve sağlık koruma bandı ilgili kurumlara bildirilerek çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir.

(2) I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin oluşturulan maden bölgesinin sınırları etrafında uygun mesafelerde, maden bölgesi için hazırlanan proje ve plan kapsamında, üretimin çevresel etkileri, şehirleşme ve işletme güvenliği açısından sağlık koruma bandı oluşturulur.

Koordinasyon

MADDE 20 –

(1) Genel Müdürlük, gerek görmesi veya ruhsat sahiplerinden birinin talep etmesi halinde, maden bölgesindeki ruhsatların birleştirilerek şirketin kurulması aşamalarında, taraflar arasında anlaşmayı temin etmek ve ortaklığın oluşturulmasını sağlamak maksadıyla yapılacak toplantıları koordine eder ve toplantılara gözlemci olarak katılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 –

(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Kanun ve Kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 22 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2018

30429

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

16/2/2019

30688

2.

28/6/2022

31880 

 

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5591

 

Mülkiyeti Maliye Hâzinesi, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;

1)      Özelleştirme kapsam vc programına alınmasına,

2)       Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3)       Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

18 Mayıs 2022

 

         Recep Tayyip ERDOĞAN

        CUMHURBAŞKANI

 

18/5/2022 TARİHLİ VE 5591 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARANINI EKİ

 

Taşınmaz Listesi

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hisse

Mülkiyet

1

Adana

Yüreğir

Misis(Yakapınar)

232

5

50.325,55

Tam

Maliye Hazinesi

2

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

4062

162.915,47

Tam

Maliye Hazinesi

3

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

4258

16.945,13

Tam

Maliye Hazinesi

4

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

177

1

15.039,54

Tam

Maliye Hazinesi

5

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

178

1

28.281,65

Tam

Maliye Hazinesi

6

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1073

1.122,76

Tam

Maliye Hazinesi

7

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1074

3.080,92

Tam

Maliye Hazinesi

8

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1076

3.294,98

Tam

Maliye Hazinesi

9

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1080

685,20

Tam

Maliye Hazinesi

10

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1081

22.666J3

Tam

Maliye Hazinesi

11

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1084

20.468,61

Tam

Maliye Hazinesi

12

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1136

2.680,00

Tam

Maliye Hazinesi

13

Ankara

Çankaya

Alacaatlı

60938

4

2.407,00

Tam

Maliye Hazinesi

14

Ankara

Çankaya

Alacaatlı

951

144.167,00

Tam

Maliye Hazinesi

15

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

29629

1

28.570,16

Tam

Maliye Hazinesi

16

Ankara

Çankaya

Çayyokı-1

29631

1

32.773,01

Tam

Maliye Hazinesi

17

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63578

 

3.778,57

Tam

Maliye Hazinesi

18

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63594

6

920,08

Tam

Maliye Hazinesi

19

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63603

3

6.075,48

Tam

Maliye Hazinesi

20

Ankara

Çankaya

Dodurga

29871

1

4.338,00

Tam

Maliye Hazinesi

21

Ankara

Çankaya

Dodurga

29872

2

18.197,00

Tam

Maliye Hazinesi

22

Ankara

Çankaya

Lodumu (Me)

80142

1

6.740,00

Tam

Maliye Hazinesi

23

Ankara

Çankaya

Lodumu (Me)

80142

2

2.536,00

Tam

Maliye Hazinesi

24

Ankara

Etimesgut

Eryaman

16556

1

28.833.00

Tam

Maliye Hazinesi

25

Ankara

Gölbaşı

Tuluntaş

1257

497.773,95

Tam

Maliye Hazinesi

26

Ankara

Polatlı

Beyceğiz

131

78

236.009,56

Tam

Maliye Hazinesi

27

Ankara

Yenimahalle

Yuva

166

36

169.696,02

Tam

Maliye Hazinesi

28

Ankara

Yenimahalle

Yuva

268

13

682.916,62

Tam

Maliye Hazinesi

29

Antalya

Muratpaşa

Çağlayan

28360

3

6.358,02

Tam

Maliye Hazinesi

30

Antalya

Muratpaşa

Güzeloluk

28289

6

4.161,81

Tam

Maliye Hazinesi

31

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28279

6

7.032,04

Tam

Maliye Hazinesi

32

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28284

2

2.938,44

Tam

Maliye Hazinesi

33

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28287

13

3.723,15

Tam

Maliye Hazinesi

34

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28292

4

3.743,62

Tam

Maliye Hazinesi

35

Antalya

Muratpaşa

Zümrütova

28367

3

1.195,86

Tam

Maliye Hazinesi

36

Antalya

Muratpaşa

Zümrütova

28392

3

5.222,68

Tam

Maliye Hazinesi

37

Aydın

Didim

Çamlık

1676

50

111.717,13

Tam

Maliye Hazinesi

38

Aydın

Didim

Yalıköy

3042

23

3.558.166,33

Tam

Maliye Hazinesi

39

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

321

33

10.635,94

Tam

Maliye Hazinesi

40

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

355

29

172.467,16

Tam

Maliye Hazinesi

41

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

355

36

27.853,52

Tam

Maliye Hazinesi

42

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

365

21

33.798,78

Tam

Maliye Hazinesi

43

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

365

22

11.226,01

Tam

Maliye Hazinesi

44

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

928

800,00

Tam

Maliye Hazinesi

45

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

 

1011

1.204,36

Tam

Maliye Hazinesi

46

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

1012

4.504,93

Tam

Maliye Hazinesi

47

Çanakkale

Merkez

Karacaören

173

1

7.728,08

Tam

Maliye Hazinesi

48

Diyarbakır

Lice

Kelvan

434

1

9,768,50

Tam

Maliye Hazinesi

49

Diyarbakır

Lice

Kelvan

434

3

13312,54

Tam

Maliye Hazinesi

50

Gaziantep

Şahinbey

Abdulhamidhan

6871

1

14.263,51

Tam

Maliye Hazinesi

51

Gaziantep

Şahinbey

Bağlarbaşı

8461

27

6.198,33

Tam

Maliye Hazinesi

52

Gaziantep

Şahinbey

Güzelvadi

1212

27

2.900,00

Tam

Maliye Hazinesi

53

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

47

2.791,00

Tam

Maliye Hazinesi

54

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

48

2.711,00

Tam

Maliye Hazinesi

55

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

49

3.391,00

Tanı

Maliye Hazinesi

56

Gaziantep

Şehitkamil

Aydınlar

7308

1

9.742,00

Tam

Maliye Hazinesi

57

Gaziantep

Şehitkamil

Beylerbeyi

772

8

6.153,81

Tam

Maliye Hazinesi

58

Gaziantep

Şehitkamil

Burak

2189

20

25.124,00

Tam

Maliye Hazinesi

59

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5721

4

17.721,89

Tam

Maliye Hazinesi

60

Gaziantep

Şehitkamil

Küllü

7321

1

13.477,45

Tam

Maliye Hazinesi

61

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

217

138

17.701,01

Tam

Maliye Hazinesi

62

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

44

19.349,96

Tam

Maliye Hazinesi

63

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

57

4.790,37

Tam

Maliye Hazinesi

64

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

60

12.750,94

Tam

Maliye Hazinesi

65

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

96

9.100,48

Tam

Maliye Hazinesi

66

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

348

3.700,47

Tam

Maliye Hazinesi

67

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

103

7.728,35

Tam

Maliye Hazinesi

68

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

i 36

10J 19,85

Tam

Maliye Hazinesi

69

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

139

11.542,89

Tam

Maliye Hazinesi

70

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

141

12.121,43

Tam

Maliye Hazinesi

71

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

159

14.879,81

Tam

Maliye Hazinesi

72

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

161

4.432,69

Tam

Maliye Hazinesi

73

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

162

8.294,47

Tam

Maliye Hazinesi

74

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

194

857,15

Tam

Maliye Hazinesi

75

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

195

6.174,31

Tam

Maliye Hazinesi

76

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

204

7.226,11

Tam

Maliye Hazinesi

77

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

221

6.374,63

Tam

Maliye Hazinesi

78

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

225

3.687,76

Tam

Maliye Hazinesi

79

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

324

6.568.58

Tam

Maliye Hazinesi

80

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

325

5.605,10

Tam

Maliye Hazinesi

81

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

343

7.271,88

Tam

Maliye Hazinesi

82

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

344

6.437,68

Tam

Maliye Hazinesi

83

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

345

5.436,52

Tam

Maliye Hazinesi

84

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

346

1.488,07

Tam

Maliye Hazinesi

85

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

348

7.256,18

Tam

Maliye Hazinesi

86

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

349

14.235,46

Tam

Maliye Hazinesi

87

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

372

4.727,98

Tam

Maliye Hazinesi

88

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

442

5.615,33

Tam

Maliye Hazinesi

88

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

442

5,615,33

Tam

Maliye Hazinesi

89

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

5

918,06

Tam

Maliye Hazinesi

90

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

6

920,54

Tam

Maliye Hazinesi

91

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

7

1.050,00

Tam

Maliye Hazinesi

92

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

8

1.202,99

Tam

Maliye Hazinesi

93

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

9

924,08

Tam

Maliye Hazinesi

94

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

10

917,32

Tam

Maliye Hazinesi

95

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

2

1.205,17

Tam

Maliye Hazinesi

96

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

3

1.204,44

Tam

Maliye Hazinesi

97

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

16

949,72

Tam

Maliye Hazinesi

98

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

17

947,97

Tam

Maliye Hazinesi

99

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6653

1

1.012,68

Tam

Maliye Hazinesi

100

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6653

2

1.012,68

Tam

Maliye Hazinesi

101

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

4

914,43

Tam

Maliye Hazinesi

102

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

11

869,17

Tam

Maliye Hazinesi

103

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

12

891,55

Tam

Maliye Hazinesi

104

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

13

918,78

Tanı

Maliye Hazinesi

105

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6660

5

1.476,18

Tam

Maliye Hazinesi

106

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

1

1.464,75

Tam

Maliye Hazinesi

107

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

2

1.176,30

Tam

Maliye Hazinesi

108

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

3

1.124,93

Tam

Maliye Hazinesi

109

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

4

912,59

Tam

Maliye Hazinesi

110

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

5

880,89

Tam

Maliye Hazinesi

111

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

6

1.279.62

Tam

Maliye Hazinesi

112

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

164

391,90

Tam

Maliye Hazinesi

113

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

166

438,70

Tam

Maliye Hazinesi

114

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

167

449,35

Tam

Maliye Hazinesi

115

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

168

512.00

Tam

Maliye Hazinesi

116

İstanbul

Beykoz

Çayağzı {Riva)

169

797,00

Tam

Maliye Hazinesi

117

İstanbul

Büyükçekmece

Güzelce

34

51.320,00

Tam

Maliye Hazinesi

118

İstanbul

Büyükçekmece

Kumburgaz

756

3.200,00

Tam

Maliye Hazinesi

119

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

330

34

4.046.98

Tam

Maliye Hazinesi

120

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

335

24

3.230,28

Tam

Maliye Hazinesi

121

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

335

33

10.766,77

Tam

Maliye Hazinesi

122

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

342

10

2.898,85

Tam

Maliye Hazinesi

123

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

342

12

1.345,66

Tam

Maliye Hazinesi

124

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

15

2.286.96

Tam

Maliye Hazinesi

125

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

16

1.197,45

Tam

Maliye Hazinesi

126

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

17

4.841,25

Tam

Maliye Hazinesi

127

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

23

3.234,28

Tam

Maliye Hazinesi

128

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

24

6.118,26

Tam

Maliye Hazinesi

129

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

363

5

6.263,27

Tam

Maliye Hazinesi

130

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

384

26

10.002.10

Tam

Maliye Hazinesi

131

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

409

4

2.460,76

Tam

Maliye Hazinesi

132

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

410

10

8.732,07

Tam

Maliye Hazinesi

133

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

411

20

4.001,79

Tam

Maliye Hazinesi

134

İstanbul

Pendik

Kuma

1348

79.000,48

Tam

Maliye Hazinesi

135

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7696

16

113.478,38

1.436.450/

5.673.919

Maliye Hazinesi

136

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

43

13.640,00

Tam

Maliye Hazinesi

137

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

61

8.720,00

Tam

Maliye Hazinesi

138

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

131

9.120,00

Tam

Maliye Hazinesi

139

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

136

5.720.00

Tam

Maliye Hazinesi

140

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

138

3.640,00

Tam

Maliye Hazinesi

141

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

166

2.660.00

Tam

Maliye Hazinesi

142

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

230

5.400,00

Tam

Maliye Hazinesi

143

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

374

1.340,00

Tam

Maliye Hazinesi

144

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

535

1.680.00

Tam

Maliye Hazinesi

145

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

537

5.560,00

Tam

Maliye Hazinesi

146

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

540

3.440,00

Tam

Maliye Hazinesi

147

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

712

420,00

Tam

Maliye Hazinesi

148

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

745

6.242.00

Tam

Maliye Hazinesi

149

İstanbul

Şile

Çayırbaşı

230

8.180,00

Tam

Maliye Hazinesi

150

İstanbul

Şile

Meşrutiyet

9

1

9.763,00

Tam

Maliye Hazinesi

151

İstanbul

Tuzla

Tepeören

245

2

7.768.61

Tam

Maliye Hazinesi

152

İstanbul

Tuzla

Tepeören

245

9

2.517.83

Tam

Maliye Hazinesi

153

İstanbul

Tuzla

Tepeören

294

3

1.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

154

İstanbul

Tuzla

Tepeören

303

4

4.290,18

Tam

Maliye Hazinesi

155

İstanbul

Tuzla

Tepeören

330

2

4.878,90

Tam

Maliye Hazinesi

156

İzmir

Bornova

Ergene

238

6

61.690,00

Tam

Maliye Hazinesi

157

İzmir

Bornova

Ergene

238

7

41.150,00

Tam

Maliye Hazinesi

158

İzmir

Çeşme

Alaçatı

269

1

21.210,93

Tam

Maliye Hazinesi

159

İzmir

Çeşme

Alaçatı

356

24

93.490,75

Tam

Maliye Hazinesi

160

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

41

3.734,23

Tam

Maliye Hazinesi

161

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

42

105,84

Tam

Maliye Hazinesi

162

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

48

41,36

Tam

Maliye Hazinesi

163

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

50

427,23

Tam

Maliye Hazinesi

164

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1608

1

8.562/12

Tam

Maliye Hazinesi

165

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1609

1

1.283,74

Tam

Maliye Hazinesi

166

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

2

12.615,27

Tam

Maliye Hazinesi

167

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

3

5.547,82

Tam

Maliye Hazinesi

168

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

4

13.957,82

Tam

Maliye Hazinesi

169

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1668

1

19.476,73

Tam

Maliye Hazinesi

170

Kayseri

Kocasinan

Cırkalan

6293

18

1.849,07

Tam

Maliye Hazinesi

171

Kayseri

Kocasinan

Talatpaşa

6382

12

7.125,26

Tam

Maliye Hazinesi

172

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

1

622,35

Tam

Maliye Hazinesi

173

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

2

62L40

Tam

Maliye Hazinesi

174

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

3

614,00

Tam

Maliye Hazinesi

175

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

4

612,50

Tam

Maliye Hazinesi

176

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

5

610,75

Tam

Maliye Hazinesi

177

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

6

604,35

Tam

Maliye Hazinesi

178

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

7

602,55

Tam

Maliye Hazinesi

179

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

8

598,80

Tam

Maliye Hazinesi

180

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

9

564,75

Tam

Maliye Hazinesi

181

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

103

3

600,55

Tam

Maliye Hazinesi

182

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

103

4

865,55

Tam

Maliye Hazinesi

183

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

106

7

579,45

Tam

Maliye Hazinesi

184

Kayseri

Melikgazi

Erenköy

10456

8

6.372,23

Tam

Maliye Hazinesi

185

Kayseri

Melikgazi

Germir

13581

3

1,917,29

Tam

Maliye Hazinesi

186

Kayseri

Melikgazi

Germir

13582

2

2.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

187

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11403

10

4.290,23

Tam

Maliye Hazinesi

188

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11403

11

2.653,70

Tam

Maliye Hazinesi

189

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11417

1

24.723,18

Tam

Maliye Hazinesi

190

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

14240

3

4.025.97

Tam

Maliye Hazinesi

191

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

14237

1

2.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

192

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

176

25

914,90

Tam

Maliye Hazinesi

193

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

1

1.157,76

Tam

Maliye Hazinesi

194

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

2

900,00

Tam

Maliye Hazinesi

195

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

3

900,00

Tam

Maliye Hazinesi

196

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

7

980,00

Tam

Maliye Hazinesi

197

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

402

2

1.050,00

Tam

Maliye Hazinesi

198

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

402

3

1.050,00

Tam

Maliye Hazinesi

199

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

403

1

854,68

Tam

Maliye Hazinesi

200

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık
Merkez

, 403

2

850,00

Tam

Maliye Hazinesi

201

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık
Merkez

403

3

850,00

Tam

Maliye Hazinesi

202

Kayseri

Melikgazi

Konaklar

J1464

38

13.710,17

Tam

Maliye Hazinesi

203

Kayseri

Melikgazi

Tavlusun

11076

61

9.748,64

Tam

Maliye Hazinesi

204

Kayseri

Talaş

Talaş

 

1388

31.240,00

Tam

Maliye Hazinesi

205

Kayseri

Talaş

Talaş

 

1645

2.170,00

Tam

Maliye Hazinesi

206

Kayseri

Talaş

Talaş

 

1647

1.360,00

Tam

Maliye Hazinesi

207

Kayseri

Talaş

Talaş

 

3284

1.860,00

Tam

Maliye Hazinesi

208

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1126

3.020,00

Tam

Maliye Hazinesi

209

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1127

1.500,00

Tam

Maliye Hazinesi

210

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1128

3.500,00

Tam

Maliye Hazinesi

211

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1129

12.740,00

Tam

Maliye Hazinesi

212

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1202

4.240,00

Tam

Maliye Hazinesi

213

Kayseri

Talaş

Yukarı Talaş

 

1240

11.300,00

Tam

Maliye Hazinesi

214

Kocaeli

Kandıra

Babalı

105

5

44.364,00

Tam

Maliye Hazinesi

215

Kocaeli

Kartepe

Tepetarla

120

40

5.141,13

Tam

Maliye Hazinesi

216

Kocaeli

Kartepe

Tepetarla

120

63

1.741,74

Tam

Maliye Hazinesi

217

Konya

Meram

Çomaklı

41832

1

35.402,27

Tam

Maliye Hazinesi

218

Konya

Meram

Çomaklı

41838

1

13.589,18

Tam

Maliye Hazinesi

219

Malatya

Yeşilyurt

Hıroğlu

248

46

701,00

Tam

Maliye Hazinesi

220

Muğla

Bodrum

Geriş

154

9

15.373,61

Tam

Maliye Hazinesi

221

Muğla

Bodrum

Geriş

212

106

19.830,11

Tam

Maliye Hazinesi

| 222

Muğla

Bodrum

Gökçebel

673

52

12.824,67

Tam

Maliye Hazinesi

223

Muğla

Bodrum

Ortakent

250

1

14.129,23

Tam

Maliye Hazinesi

224

Muğla

Datça

Kızlan

260

1

34.523,00

Tam

Maliye Hazinesi

225

Muğla

Datça

Kızlan

549

6.360,00

Tam

Maliye Hazinesi

226

Muğla

Datça

Kızlan

1083

47.305,10

Tam

Maliye Hazinesi

227

Muğla

Datça

Kızlan

1087

16.460,00

Tam

Maliye Hazinesi

228

Muğla

Datça

Kızlan

1144

26.180,00

Tam

Maliye Hazinesi

229

Muğla

Datça

Kızlan

1158

2.700,00

Tam

Maliye Hazinesi

230

Muğla

Datça

Kızlan

1176

49.805,57

Tam

Maliye Hazinesi

231

Muğla

Datça

Kızlan

1203

7.418,79

Tam

Maliye Hazinesi

232

Muğla

Datça

Kızlan

1499

1.260,00

Tanı

Maliye Hazinesi

233

Muğla

Datça

Kızlan

1649

5.960,00

Tam

Maliye Hazinesi

234

Muğla

Datça

Kızlan

1690

1,210,00

1/4

EÛAŞ

1/4

TEİAŞ

235

Muğla

Datça

Kızlan

1739

20.080,00

Tam

Maliye Hazinesi

236

Muğla

Datça

Kızlan

1948

640,00

1/4

EÜAŞ

1/4

TEİAŞ

237

Muğla

Datça

Kızlan

1949

1.370,00

Tam

Maliye Hazinesi

238

Muğla

Datça

Kızlan

4871

4.239,00

Tam

Maliye Hazinesi

239

Muğla

Datça

Kızlan

4873

7.024,00

Tam

Maliye Hazinesi

240

Muğla

Datça

Kızlan

4874

6.338,22

Tam

Maliye Hazinesi

241

Muğla

Ula

Akyaka

2320

12.546,40

Tam

Maliye Hazinesi

242

Muğla

Ula

Akyaka

2686

4.098,17

Tam

Maliye Hazinesi

243

Muğla

Ula

Akyaka

3845

2.021,30

Tam

Maliye Hazinesi