TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
                                                                                
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 7/8/1991, No: 441                     
Yetki Kanununun Tarihi     : 6/6/1991, No: 3755                    
Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 9/8/1991, No: 20955                   
V. Tertip Düsturun Cildi   : 31, Sh.:                                
                                                                                
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
                                                                                
Amaç                                                                        
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kalkınma plan ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.                     
   
Görev                                                                       
Madde 2 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:              
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak,                                                            
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak,                                        
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,                                                                  
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,                                           
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek,                                                         
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,               
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,                                                          
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek,                                                  
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontroluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,               
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak,                                                                         
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,                          
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin,  hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek,                                                                            
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek,                                                                            
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak, 
r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii, sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek,                                                       
s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları yapmak ve yaptırmak,                                                            
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.                             
    
Teşkilat                                                                    
Madde 3 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

 

İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı                                                            
Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.                               
                                                                                
Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.                     
                                                                                
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan                                                                       
Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                                    
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.          
    
Müsteşar                                                                    
Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.                                                  
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.                                                                       
    
Müsteşar Yardımcıları                                                       
Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müşteşar yardımcısı görevlendirilebilir. (1)                                                     
                                                                                
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri                                                         
Madde 8 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:    
a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,                           
b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,                                       
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü,                             
d) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,                                   
e) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,       
    
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü                               
Madde 9 - Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                                                                         
a) Entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, taşra kuruluşları eliyle uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,                                       
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca hazırlanan program ve master projeler doğrultusunda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık Makamına teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,       
c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, soy kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,                                   
d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,                                                                       
e) Taşra kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu kuruluşlar için gerekli malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek,                           
f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve mer'aların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, islah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak,              
g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                           
    
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü                                           
Madde 10 - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:        
a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,                                                                    
b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, denetlemek, zirai mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini belirleyecek analizleri yapmak, imal, hazırlama, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, imalat ve satışına dair esasları belirlemek ve bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı olmak,                                                                 
c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksini hazırlamak, mecburi uygulanan standartların kontrolünü yapmak ve ilgili mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek,  
d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak,                                                                            
e) Su ürünleri avcılığının esaslarını belirlemek bu konuda Su Ürünleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,                        
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                           
    
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü                                 
Madde 11 - Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                                                                            
a) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı, bitki ve hayvan yetiştiriciliği ve diğer tarımsal faaliyetlerde gerektiğinde kurulacak birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen hallerde hükmi şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işletmelerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler ve işletmeler arasında ortaklıklar tesis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak ve benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek,                                                      
b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden kontrolörler aracılığı ile denetlemek,                                                                       
c) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla tesis edilen fonların kullanılmasını sağlamak,                                                        
d) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını geliştirmek amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el sanatları mamüllerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu konularda taşra teşkilatına yardımcı olmak,                                       
e) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tespit edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak,
f) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile eğitim program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağlık elemanları yetiştirmek üzere eğitim merkezleri ve kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yeni okullar açmak, açtırmak başarılı olanları ödüllendirmek ve taşra kuruluşlarına yardımcı olmak,                                          
g) Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulamalar yapmak,                                           
h) Bakanlığın görev alanına giren konularda milli ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanmasının desteklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                    
i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                           
    
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü                                       
Madde 12 - Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:    
a) Tarım ve hayvancılık konularında her türlü araştırmalar yapmak,          
b) Gıda standartları ve kalite kriterlerini tesbit etmek, yeni tesisler kurmak ve gıda konularında araştırmalar yapmak,                                    
c) Bitkiler ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla ilgili araştırmalar yapmak,                                     
d) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddelerinin norm ve özelliklerini tesbit etmek ve bu hizmetleri yerine getirmek için araştırmalar yapmak,                                                       
e) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama araştırmaları yapmak, yaptırmak,   
f) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak.                            
    
Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı           
Madde 13 - Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:                                                   
a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda yabancı ülke ve kuruluşlarla ilgili münasebetleri 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmek,                                                                            
b) Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak,                                                                          

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri                                                
Madde 14 - Tarım ve köyişleri Bakanlığı danışma ve denetim birimleri şunlardır:                                                                         
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                                                
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,                   
c) Hukuk Müşavirliği,                                                       
d) Bakanlık Müşavirleri,                                                    
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.                                   
                                                                                
Teftiş Kurulu Başkanlığı                                                    
Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:                                                
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,      
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,                                                                         
c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,    
                                                                                
Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları ile müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.            
    
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                       
Madde 16 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:                                                                 
a) İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak,                               
b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını geliştirmek, uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan sonra 
Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,                                          
c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, planları ve yıllık progları hazırlamak ve hazırlatmak, entergre tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,                                                           
d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin bütçe ve program uygulamalarının takibini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonu sağlamak,                                                                       
e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,                             
f) Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak sureti ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak, diğer bakanlık ve kuruluşlardan gelecek kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında Bakanlık görüşünü belirlemek,           
g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programları ile ilgili hizmet ve faaliyetlerine ait çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,                            
h) Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teşvik unsurlarının tespitine yardımcı olmak ve gerekli çalışmaları yapmak,                                                               
i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,                           
j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tespit ve gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek,                          
k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın imkan ve kaynaklarının anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plan ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için çalışmalar yapmak,                                                         
l) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                           
    
Hukuk Müşavirliği                                                           
Madde 17 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:                        
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,                     
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,                                                       
c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,                                                   
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,                                                         
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek    
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak görüşe yardımcı olmak üzere görüşlerini bildirmek,                              

f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    
Bakanlık Müşavirleri                                                        
Madde 18 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.                                                     
    
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                                       
Madde 19 - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.         
                                                                                
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler                                                           
Madde 20 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:   
a) Personel Genel Müdürlüğü,                                                
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                                  
c) Yayın Dairesi Başkanlığı,                                                
d) Savunma Sekreterliği,                                                    
e) Özel Kalem Müdürlüğü,                                                    
                                                                                
Personel Genel Müdürlüğü                                                    
Madde 21 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,                                                                            
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini yapmak,         
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,                                                        
d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,                     
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                           
    
İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı                                      
Madde 22 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,                                                               
b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,                    
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,                                                  
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,                                                                  
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,                                                           
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,        
i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,                            
j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmetleri yürütmek,                     
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,                           
    
Yayın Dairesi Başkanlığı                                                    
Madde 23 - Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:                 
a) Ülkemizin toprak, su, iklim gibi tabii kaynaklarını, bitki, hayvan, su ürünleri gibi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanatlarını, doğal bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer konuları derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak,                                  
b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında yardımcı olmak,                                                                 
c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,                                                 
d) Zirai arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile zirai yayın konusunda işbirliği yapmak,                     
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,                           
    
Savunma Sekreterliği                                                        
Madde 24 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yapar.                                                          
    
Özel Kalem Müdürlüğü                                                        
Madde 25 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                     
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,                            
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,     
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,    

 d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
 
Sürekli Kurullar                                                            
Madde 26 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sürekli kurulu Yüksek Komiserler Kuruludur. Bu kurul, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunda belirtilen görevleri yapar.                                               
                                                                                
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Taşra Teşkilatı                                                             
Madde 27 - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bakanlığı temsilen İl ve İlçe seviyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da herbölge, 
İl ve İlçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; İl idare kurullarında Bakanlık il Müdürleri, ilçe idare kurullarında Bakanlık İlçe Müdürleri temsil eder.                                              
Bakanlık il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri bir yönetmelikle belirlenir.                      
    
Yurt Dışı Teşkilatı                                                        
Madde 28 - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Yurt dışı görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde bu süre bakan onayı ile en çok bir yıl uzatılabilir.                                          
    
Bağlı Kuruluşlar                                                            
Madde 29 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:     
a) (...) (2)                                                                
b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü                                            
c) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü                                         
                                                                                
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları                                                
Madde 30 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuta, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.
    
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu                                                              
Madde 31 - Bakanlık görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.                                          
Bakanlık diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla sorumludur.                               
    
Mahalli idareler ile koordinasyon sorumluluğu                               
Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                                               
    
Yetki devri                                                                 
Madde 33 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.                                                        
                                                                                
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Diğer Kanunlarla verilen görevler                                           
Madde 34 - 2510 sayılı İskan Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 1581 sayılı Kanunla ilgili olarak 3143 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta belirtilen ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ile Bakanlığına intikal etmiş bulunan görevlerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ilgilendirenler, Tarım ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığına intikal eder.                                           
                                                                                
Atama                                                                       
Madde 35 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunda belirtilenler dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla Bakan tarafından yapılır Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.                                                          
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuatta yer alan atamaya ilişkin hükümler saklıdır.                                                          
                                                                                
Kadrolar                                                                    
Madde 36 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.                                                         
                                                                       
Araştırma, etüd ve proje hizmetleri                                         
Madde 37 - Bakanlık, görev alanına giren konularda hertürlü araştırma, etüd ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.     
                                                                                
Yürürlükten kaldırılan hükümler                                             
Madde 38 - 6/3/1985 tarihli ve 3161 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
    
Geçici Madde 1 - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait hertürlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş ve personelin Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devri iki Bakanlık arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde sorun Başbakanlıkça çözümlenir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı harcamaları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                                  
    
Geçici Madde 2 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde yeralan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir. 
            
Geçici Madde 3 - Bakanlık Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.                     
    
Geçici Madde 4 - Diğer mevzuatta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 
    
Geçici Madde 5 - Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, kurul başkanı ve daire başkanı hariç, diğer personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler hiç bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.                                                   
Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakda olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark tazminat olarak ödenir.   
    
Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ve diğer mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler engeç altı ay içinde çıkarılır.                                                            
    
Yürürlük                                                                    
Madde 39 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    
    
Yürütme                                                                     

Madde 40 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s