KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi için Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Uygulama Esasları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere, KOSGEB tarafından uygulanacak, Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Programı ile Endüstriyel Uygulama Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının 15. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

c) Endüstriyel Uygulama: Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini,

ç) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

d) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

e) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

f) Hizmet Sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,

g) …[1]

ğ)…[2][3]

h) İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını,

ı) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

i) İşletmeden Sorumlu Personel: Proje ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısını,[4]

j) İşlik: Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER) kullanımına tahsis edilmiş alanlarda yer alan, işletme ve girişimcilere proje süresi boyunca tahsis edilen mekânları,

k) İzleyici: Proje ile ilgili faaliyetleri, proje süresince dönemsel olarak izlemek, incelemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanını/KOSGEB personelini,[5]

l) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,

m) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

n) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

o) Kurul: Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendiren ve karar alan değerlendirme ve karar kurulunu,

ö) Program: Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programını,

p) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

r) Sermaye Şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerini[6]

s) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

ş) Teminat: Bankalar tarafından verilen “Banka Teminat Mektubu”nu ve/veya Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi (KGF) tarafından verilen Kefalet Mektubu’nu[7]_[8]

t) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER): Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, Ar-Ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği protokolleri kapsamında KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi[9]

u) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,[10]

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programa İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu

MADDE 5 – (1) Bu Program;

Ar-Ge ve İnovasyon Programı,

Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

(2) Programdan yararlanmak isteyen girişimciler ile Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin ilgili Uygulama Birimine proje başvurusu yapmaları, proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. Projesi kabul edilen girişimcinin ise işletmesini kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir.[11]

(3) İşletme, KOSGEB Veri Tabanında yer almak için http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme, bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Uygulama Birimine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.[12]

(4) Uygulama Birimi tarafından belgeler üzerinden gerekli inceleme yapılır, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörler ile mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda http://www.gib.gov.tr adresinden e-vergi sorgulaması yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.[13]

(5) İşletmelerin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.[14]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının hedefi, proje başvurusu ve değerlendirme[15]

MADDE 6 – (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. Bu Program ile, işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.[16]

(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanır.[17] –[18]

(3) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, İşletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

(4) Proje başvurusu, işletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

(5) Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.

(6) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, Kurul Toplantı Gündemine dahil edilerek değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

(7) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

(8) Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından:

-Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği

-Projenin ar-ge/inovasyon yönü

-Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

-Projenin sağlayacağı katma değer

-Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.

-OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.[19]

(9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul Kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir.[20][21]

(10) Kurul projenin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu ile yapar. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.[22][23]

(11) Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, işletme/girişimci tarafından başvuru revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde Uygulama Birimine sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan işletmelerin/girişimcilerin başvurusu reddedilmiş sayılır.[24]

(12) Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.[25][26]

(13) Kurul kararları, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye/girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.[27]

(14) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.[28]

Projenin başlangıç tarihi ve proje süresi

MADDE 7 – (1) Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.[29]

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları MADDE 8 – (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu’nda (Tablo 2) verilmiştir.

(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.[30]

(3) Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup, destek oranı % 100 (yüz)’dür.[31]

(4) Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir. Bu destek Başkanlıkça belirlenecek Teminat Giderlerinin Destelenmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.[32]

(5) Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.

(6) İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.[33]

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamındaki destekler

MADDE 9 – (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, Kurul kararı ile proje giderlerine aşağıda yer alan geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destekler verilir:

9.1. İŞLİK/KİRA DESTEĞİ

9.1.1. İşlik Desteği

(1) Talep edilmesi ve TEKMER’ de yer olması halinde, proje kapsamında işlik desteği verilebilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.[34]

(2) İşlik tahsisi, girişimcinin işletme kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla Kurul kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren yapılabilir.[35][36]

(3) İşlik tahsisi, proje başlangıcından projeyle ilgili tamamlama/sonlandırma kararı verilinceye kadar yapılır. Kurul kararı ile projesi tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler kararın kendisine bildirildiği tarihi takiben 30 (otuz) gün içinde işliği tahliye eder.[37]

(4) İşletme, İşlik Desteğinden yalnızca 1 (bir) defa yararlanabilir.

9.1.2. Kira Desteği

(1) Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak, başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuran girişimcilere, geri ödemesiz Kira Desteği verilir.[38]

(2) Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince, kiralanan yerin:[39][40]

a) Teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL’dir.

b) Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL’dir.

(3) Kira Desteği, proje başvurusunun değerlendirildiği işbirliği protokolü kapsamında TEKMER bulunmaması, TEKMER’de boş işlik bulunmaması veyahut projenin içeriği gereği sağlanabilecek işlikte fiziki olarak gerçekleştirilemeyecek olması durumlarında sağlanır.[41]

9.2. MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ

(1) İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.

(2) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.[42]

(3) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.[43][44]

(4) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 300.000 (üç yüz bin) TL olmak üzere toplam 450.000 (dört yüz elli bin) TL’dir.[45][46]

(5) Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı belgesine haiz makine- teçhizatta, fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi aranır.[47]

(6) Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir Makine-teçhizat, donanım, hammadde, ve yazılıma ait özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından;[48]

a) Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

b) Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus

Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

9.3. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.[49]

(2) Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.[50][51]

(3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık: üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.[52][53]

(4) İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beş yüz) TL olmak üzere, üst limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır. Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi girişimcinin ve/veya projede çalışacak olan ortağının başka işletmesinin olmaması, herhangi bir işletmede ortaklığının bulunmaması veya başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir.[54]

(5) Bu destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.[55]

9.4. PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

(1) İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.[56][57]

(2) Desteklenecek giderlere ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır:

9.4.1. Proje Danışmanlık Desteği

(1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden,

Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoparklarda işletmesi bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.[58]

(2) Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(3) İşletme tarafından Danışmanlık Hizmeti bitiminde, ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu hazırlanarak Uygulama Birimine verilir.[59]

(4) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.[60]

9.4.2. Eğitim Desteği

(1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.[61]

(2) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(3) Bu desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.[62]

9.4.3. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

(1) İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.[63]

(2) Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.[64]

(3) İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru yayınının ilandan sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.[65][66]

(4) Bu desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.[67][68]

9.4.4. Proje Tanıtım Desteği

(1) Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar.67[69]

(2) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.[70]

(3) Bu desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

9.4.5. Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği[71]

(1) Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehire/ülkeye veya birden fazla şehire/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehire yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.[72][73]

(2) Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.[74]

(3) Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 1.000 (bin) TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.[75]

9.4.6. Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği

(1) İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.

(2) KOSGEB Laboratuarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır. (3) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

9.5. BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ

(1) Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.[76]

(2) İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:[77]

 İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

 İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,

 İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,

 İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,

 İlgili odalara kayıt yaptırılması,

Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

(3) Bu destekten;[78]

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuranlar,

b) Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

c) Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile,

ç) Öğretim elemanları

yararlanabilir.

(4) Bu destek, projenin desteklenmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihi ile Taahhütnamenin Uygulama Biriminde evrak kaydına alındığı tarih arasındaki giderleri de kapsar.[79]

(5) İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde satın alımlarını yapmak zorundadır.[80][81]

(6) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.[82]

(7) Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.[83]

Destek başvurusu, değerlendirme ve onay

MADDE – 10 (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen Proje Geliştirme Desteklerinden yararlanmak için, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formunu doldurarak, ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapar. Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır.[84][85][86]

(2) Uygulama Birimi, Kurul kararı ve başvurulan desteğin mevzuatı doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuru sonucunu işletmeye yazıyla/KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirir.[87]

Projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılması

MADDE – 11 (1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Uygulama Birimi yapılır. Uygulama Birimi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi, proje süresi tamamlanmadan 30 (otuz) gün öncesine kadar sunulmalıdır.[88]

(2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu en geç 30 gün içerisinde ilgili Uygulama Birimi sunar. Uygulama Birimi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir.[89]

(3) Kurul tarafından Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda projenin sonlandırılması kararı verilebilir.

(4) Projenin sonlandırılması veya erken tamamlanması durumunda; Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir.

İzleme

MADDE 12 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

(2) Proje Süresince İzleme:

a) Uygulama Birimi, Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje için, üniversitelerce bildirilen üye listesinden bir İzleyici belirler. 60 (altmış) gün içerisinde ilgili üniversiteden İzleyici temin edilememesi veya İzleyicinin görevini yerine getirmediği durumlarda sadece söz konusu döneme mahsus olmak üzere, ilgili Uygulama Biriminden KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı İzleyici olarak görevlendirilir.[90]

b) İzleyici, proje süresince, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde projenin durumu hakkında Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu hazırlar ve ilgili Uygulama Birimi’ne sunar. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

c) Projenin; bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olması durumunda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenmez. Doğrudan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu düzenlenerek ilgili Uygulama Birimi’ne teslim edilir.[91]

(3) Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar- Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

(4) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, bir İzleyici aynı anda, en fazla 5 (beş) projeyi izler. İzleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyicilere ödenecek hizmet bedeli Başkanlık tarafından belirlenir. Ancak Projenin; bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olması durumunda, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunun Uygulama Birimine teslim edilmesini müteakip izleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyici hizmet bedeli ödemeleri ilgili üniversiteye yapılır.[92][93]

(5) Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu’nun 3 aylık dönemi takiben 45 gün içinde teslim edilmediği durumda, söz konusu izleme dönemi ile ilgili İzleyiciye ödeme yapılmaz.[94]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Endüstriyel Uygulama Programı

Endüstriyel Uygulama Programının hedefi ve programdan yararlanma koşulu[95]

MADDE 13 – (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

(2) Endüstriyel Uygulama Programına;

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.[96]

(3) Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler ile doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı bir sözleşme ile işletmeye devretmiş olmalıdır.[97]

(4) Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerde ise; patentin işletmeye devrinin TPE nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.[98]

(5) Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.[99]_[100]

Proje başvurusu ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.[101]

(2) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme/girişimci için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmeden/girişimciden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.[102]

(3) Proje başvurusu, işletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından; işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

(4) Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.

(5) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, Kurul Toplantı Gündemine dâhil edilerek değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

(6) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

(7) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul Kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir.[103][104]

(8) Kurul projenin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu ile yapar. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.[105][106]

(9) Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, işletme/girişimci tarafından başvuru revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde Uygulama Birimine sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan işletmelerin/girişimcilerin başvurusu reddedilmiş sayılır.[107]

(10) Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.[108][109]

(11) Kurul kararları, Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye/girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.[110]

(12) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.[111]

Projenin başlangıç tarihi ve proje süresi

MADDE 15 – (1) Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

(2) Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.[112]

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları

MADDE – 16 (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Tablo 2’de verilmiştir.

(2) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranları % 90 (doksan) olarak uygulanır.[113]

(3) Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir. Bu destek, Teminat Giderlerinin Desteklenmesine ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.[114]

(4) Endüstriyel Uygulama Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletme bu Programdan bir defa faydalanır.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamındaki destekler

MADDE 17 – (1) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olarak verilir:

17.1. KİRA DESTEĞİ

(1) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır.[115]

(2) Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami 18.000 (on sekiz bin) TL’dir.

17.2. MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

(1) İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

(2) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dâhilinde desteklenir.[116]

(3) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.[117]

(4) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni olmalıdır.[118][119]

(5) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 500.000 (beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.[120][121]

(6) Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı belgesine haiz makine- teçhizatta, fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi aranır.[122]

(7) Kurulun desteklemesine karar verdiği Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarıma konu özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi;[123]

a) Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

b) Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

17.3. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek; işletmenin proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.[124][125]

(2) Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.[126][127]

(3) İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 1.200 (bin iki yüz), ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz), lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.[128][129]

Destek başvurusu, değerlendirme ve onay

MADDE – 18 (1) İşletmenin, Endüstriyel Uygulama Programı Desteklerinden faydalanabilmesi için proje başvurusu yapması esas olup, Kurul Kararına göre işlem yapılır.[130][131]

(2) …[132]

Projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılması

MADDE – 19 (1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile

ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Uygulama Birimine yapılır. Uygulama Birimi revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 30 (otuz) gün önce sunulmalıdır.[133]

(2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu en geç 30 gün içerisinde ilgili Uygulama Birimine sunar. Uygulama Birimi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir.[134]

(3) Kurul tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda projenin sonlandırılması kararı verilebilir.

(4) Projenin sonlandırılması veya erken tamamlanması durumunda; Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir.

(5) Projenin; bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olması durumunda Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenmez. Doğrudan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu düzenlenerek ilgili Uygulama Birimi Müdürlüğüne teslim edilir.[135]

İzleme

MADDE 20 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

(2) Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, işletmeden sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

(3) Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar- Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme ve Geri Ödemeli Desteklerde Geri Ödeme

Ödeme

MADDE – 21 (1) İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.[136]

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına veya Hizmet Sağlayıcının banka hesabına veya akreditif açtırılmak üzere blokeli olarak İşletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) Hizmet Sağlayıcıya; sadece geri ödemeli/geri ödemesiz Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği ile Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği kapsamında yapılan satın alımlar için ödeme yapılabilir.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmamalıdır.[137][138]

(6) Ödemenin Hizmet Sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.

(7) Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; Hizmet Sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılmasını teminen, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılabilir.

Teminat ve Geri ödemeli desteklerde geri ödeme

MADDE – 22 (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.

a) Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

b) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.[139]_[140]

(2) Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Banka Teminat Mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.

b) Banka Teminat Mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.[141]

c) Banka Teminat Mektubu, İşletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.

ç) Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

d) Banka Teminat Mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan Uygulama Birimi tarafından alınmalıdır.

e) KOSGEB Uygulama Birimi lehine verilen Banka Teminat Mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.

(3) Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Süresi asgari 1 (bir) yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Uygulama Birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.

b)Banka Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletmeye ait banka teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.[142]

c)Teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni teminat mektubu kabul edilebilir.[143]

(4) KGF tarafından verilen Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: [144]

a) “Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu”nda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletme adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır.

b) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

c) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu’na ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Uygulama Birimine gönderilmiş olmalıdır.

d) İşletmeye bildirilen Geri Ödeme Takviminin aslı gibidir kaşeli, güncel tarih ve imzalı kopyası ilgili Uygulama Birimi tarafından KGF’ye gönderilir.[145]

e) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu’nun değiştirilmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni Kefalet Mektubu kabul edilebilir.[146]

(5) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.[147][148]

(6) Projelerde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre, proje bitim tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletmeden, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, banka teminat mektubu için son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde, Kefalet Mektubu için son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde teminat alınır.[149]_[150]

(7) Projenin erken sonlandırılması halinde, Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup, geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir.[151]

(8) Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, İşletmeye (Teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye), resmi yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.[152]

(9) Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.[153]

(10)Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.[154]

ALTINCI BÖLÜM

Kurul Oluşumu ve Çalışma Esasları

Kurul oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 23 – (1) Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendirmek ve karar almak üzere Uygulama Biriminde Kurul oluşturulur. Aynı Uygulama Biriminde birden fazla Kurul oluşturulabilir.

(2) Uygulama Birimi, Kurulun KOSGEB dışından olan üyelerini belirlemek için protokole taraf üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlardan, yapılan işbirliği kapsamında Kurulda görev alabilecek üyelerin listesini, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Üye Bilgi Formu ile talep eder. Üniversiteler tarafından gönderilen üye listesi, üniversitenin KOSGEB tarafından belirlenen akademik birimlerinden en az 2 öğretim elemanına ait bilgileri ihtiva eder.[155]

(3) Kurul’da değerlendirilecek projelerin özelliğine göre ilgili Uygulama Birimi tarafından yukarıda belirtilen listeden belirlenecek üyeler ve Başkanlık tarafından görevlendirilen KOSGEB üyelerinin katılımı ile Kurul oluşturulur.[156]

(4) Kurul üyelerinin, asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksek okul mezunu olmaları şarttır.[157]

(5) İhtiyaç duyulması halinde, Uygulama Birimi protokole taraf üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlardan ilgili üyelerin listesinin güncellenmesi talep edilebilir.[158][159]

(6) Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir. Kurul Başkanı, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında taraflarla imzalanan protokolde belirlenir.[160]

(7) Kurul, biri üniversiteden olmak üzere en az 4 (dört) üyenin katılımı ile toplanır. Projenin kabul ya da reddine ilişkin kararlar puanlama yöntemiyle ekte yer alan Kurul Proje Değerlendirme Formu kullanılarak yapılır. Karar verilecek diğer hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise Kurul başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.[161][162]

(8) Kurul’da bir günde en fazla 7 (yedi) adet yeni proje başvurusu değerlendirilebilir. İlgili Uygulama Birimi bu hususu dikkate alarak Kurul’un çalışma süresini ve tarihlerini proje sayısına göre belirler ve üyelere gönderilen gündemde toplantı gün sayısını belirtir. Yeni proje başvurusu dışındaki konuların değerlendirilmesi için sayısal bir sınır bulunmamaktadır.[163]

(9) Kurul’un sekretaryası, ilgili Uygulama Birimi tarafından yürütülür. İlgili Uygulama Birimi, Kurul Toplantı Gündemini oluşturarak toplantı dosyasını toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Kurul üyelerine ulaşacak şekilde gönderir.[164]

(10) Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilmesi halinde, Uygulama Birimi tarafından üye listesinden öğretim elemanı seçilir. Seçilen öğretim elemanı tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Değerlendirme Raporu hazırlanır. Raporun 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilmemesi halinde üye listesinden başka bir öğretim elemanı seçilebilir. Hazırlanan rapor istişari mütalaa niteliğinde olup, projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilir.[165]

(11) Kurul üyeleri değerlendirdikleri projelerde, danışman, görüş veren veya İzleyici olarak görev yapamazlar. Projelere görüş verenler, görüş verdikleri projelerde İzleyici olamazlar ve danışmanlık yapamazlar. İzleyiciler, İzleyici oldukları projelere danışman olarak hizmet veremezler.[166][167]_[168]

(12) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar; ilgili proje için Kurul üyesi, projeye görüş veren veya izleyici olamazlar.[169][170]

(13) Kurul üyeleri, üyelikleri devam ettiği sürece, çalıştıkları, sahibi veya ortağı ile çalışanı ve ortağın eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu oldukları işletmeler tarafından proje başvurusu yapılması halinde ilgili projenin değerlendirildiği toplantıya katılamaz, bu proje başvurusu için görüş veremez ve/veya izleyici olarak görev yapamazlar.[171]

(14) Kurul’da görevlendirilen üyelerin Kurul faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde gizlilik esastır. Kurul üyeleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Değerlendirme Raporu hazırlayan ve İzleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanları Uygulama Birimine Gizlilik Taahhütnamesi verir.[172]

(15) Kurul üyeleri, görevlerinin yerine getirilmesinde; kamu yararını gözetmeyi, eşitliği, sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği esas alır.[173]

(16) Kurul’da görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, proje kapsamında talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları da incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür.[174]

(17) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir. Ayrıca revizyon/tamamlama/ sonlandırma v.b. durumlarda da gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi Kurul’a davet edilebilir. Kurul’da başvuru sahibine projesine ilişkin sunum/açıklama yapabilme imkânı için yeterli süre verilir.[175]

(18) Başvuru olması halinde, Kurul 2 (iki) ay içerisinde toplanır. Kurul, Uygulama Birimi koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.[176]_[177]

(19) Kurul’da görev alan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendirilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; 1 (bir) günlük hizmet bedeli Uygulama Birimi tarafından öğretim elemanına ödenir.[178]_[179]

(20) Görüş alınan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir ve alınan görüş başına 1 (bir) günlük hizmet bedeli Uygulama Birimi tarafından öğretim elemanına ödenir.[180]_[181]

İtiraz Süreci ve İtiraz Komisyonu[182]

MADDE 24 – (1) Kurulun destek başvurusunun reddine ilişkin kararına işletme; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Uygulama Birimine yazılı olarak yapılır.

(2) Uygulama Birimi gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere elektronik ortamda ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

(3) İtiraz Komisyonu, ilgili Başkanlık Biriminden Daire Başkanı/Müdür ve 2 (iki) Başkanlık Müşaviri olmak üzere toplam 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyon Başkanı, ilgili Başkanlık Biriminden Daire Başkanı/Müdürdür. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları oyçokluğu ile alınır.

(4) Komisyonun sekretaryası, ilgili Başkanlık Birimi tarafından yürütülür. İlgili Başkanlık Birimi, Komisyon Gündemi ve başvuru dosyalarını elektronik ortamda/yazı ile komisyon üyelerine gönderir.

(5) Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek, ret veya kabul eder. Karar, gerekçeleri ile birlikte ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteği İtiraz Komisyonu Karar Formuna işlenerek ilgili Uygulama Birimine bildirilir.

(6) İtiraz Komisyonu tarafından, proje başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, proje başvurusu Uygulama Birimi tarafından tekrar Kurul değerlendirilmesine sunulur.

(7) Başvuru olması halinde, İtiraz Komisyonu 2 (iki) ay içerisinde karar alır. Komisyon; Başkanlık Biriminde toplanabileceği gibi, Başkanlık Birimi koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.[183]

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 25 – (1) Proje başvurusu reddedilen işletme/girişimci, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.[184]

(2) İşletmenin Ar-Ge ve İnovasyon Projesi ile farklı kapsam ve konudaki Endüstriyel Uygulama Projesi aynı anda desteklenebilir.

(3) Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[185]

(4) Proje süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin durumu Kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle mücbir sebep veya zaruri hal oluştuğuna ilişkin karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.[186][187]

(5) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Ancak Madde 9-3-(4) kapsamında başvuru sahibinin işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimci olması halinde, kendisi ve projede görevli bir ortağı için Personel Gideri desteği talep edilmesi durumunda bu fıkra hükümleri uygulanmaz.[188][189]

(6) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve

benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Kapanan İşletmeler ile prototipin satılması durumunda satılan prototipin mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar için bu madde hükümleri uygulanmaz..[190][191]_[192]

(7) Herhangi bir desteğe başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.[193]

(8) Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. Bu hüküm tasfiyesi başlayan, kapanan veya kurul tarafından projesi sonlandırılan işletmeleri kapsamaz.[194]

(9) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya işletmeden sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ibaresi düşülür.[195]

(10) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.[196][197]

(11) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[198]

(12) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.[199]

(13) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, “Bu fatura bedelinin ……………… TL’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz/geri ödemeli destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir.[200]

(14) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.[201]

(15) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.[202]

(16) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.[203]

(17) Kurulda desteklenme kararı alınan giderler, desteklemeye esas tutar olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutar üzerinden hesaplanacak destek tutarlarını aşamaz.[204]

(18) Kontrol, denetim veya inceleme sonucu ortaya çıkan ve uygulama birimince hatalı işlemlerden doğan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.[205]

(19) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.[206]

(20) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.[207]

(21) Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı TEKMER/Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolleri kapsamında değerlendirilerek sağlanır.[208]

(22) Tüm bildirimler yazılı /KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.[209][210]

(23) 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde 1 – (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.[211]

(24)…[212][213]

(25) İşletme tarafından taahhütname tarihinden itibaren proje sonrası izleme tarihine kadar;

a) Destek kapsamında satın alınan makine-teçhizattan uygulanabilir olanlarına görünebilir bir şekil ve ebatta “Bu makine/teçhizat KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” ifadesinin,

b) İş yerinin görünür bir yerinde en az 30×50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte “Bu işletme Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.” İfadesinin yer alması sağlanır.[214]

Uygunsuzluk

MADDE 25 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.[215]

Uygulama esaslarının ekleri

MADDE 26 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan tablolar, formlar, raporlar ve Taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.

Desteklenme kararı alınmış projeler

Geçici Madde 1 – (1) 14/09/2015 tarihinden önce desteklenme kararı verilen projelere ilişkin iş ve işlemler 09/04/2014 tarihinde yürürlüğe konulan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları hükümlerine göre yürütülür.[216]

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 25/06/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

EKLER:

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1.Tablo 1 – Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri TablosuTAB.02.00.01
2.Tablo 2 – Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları TablosuTAB.02.00.02
3.Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiFRM.02.00.01
4.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı TaahhütnamesiFRM.02.00.02
5.Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu2[217]FRM.02.00.03
6.Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Raporu FormuFRM.02.00.04
7.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit TutanağıFRM.02.00.05
8.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep FormuFRM.02.00.06
9.Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme OluruFRM.02.00.07
10.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu FormuFRM.02.00.08
11.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Sonrası İzleme RaporuFRM.02.00.09
12.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu[218]FRM.02.00.10
13.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Üye Bilgi Formu[219]FRM.02.00.11
14.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru FormuFRM.02.01.01
15.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme FormuFRM.02.01.02
16.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar FormuFRM.02.01.03
17.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formu[220]FRM.02.01.04
18.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç RaporuFRM.02.01.05
19.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme RaporuFRM.02.01.06
20.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti İş-Zaman Planı [221]FRM.02.01.07
21.Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu[222]FRM.02.01.08
22.Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru FormuFRM.02.02.01
23.Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme FormuFRM.02.02.02
24.Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Karar FormuFRM.02.02.03
25.[223] 
26.Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu[224]FRM.02.02.05
27.Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu[225]FRM.02.02.06

*


[1] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Uygulama Esaslarının tamamı tanım kapsamında revize edilmiştir. Değişiklik öncesi: g) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

[2] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu bend eklenmiştir.

[3] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: İnceleme Komisyonu: İnceleme, denetim ve soruşturma faaliyetleri kapsamında Başkanlık Makamı OLUR’u ile teknik detay ve bilimsel içerik açısından destek başvurusunu değerlendiren teknik ve/veya akademik kişilerden oluşan komisyonu

[4] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen personeli

[5] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: k) İzleyici: Proje ile ilgili faaliyetleri, proje süresince dönemsel olarak izlemek, incelemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

[6] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile tanım eklenmiş olup takip eden tanım numaraları değiştirilmiştir.

[7] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiştir.

[8] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı Gcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiştir. 

[9] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 4-(1)-(s), Madde 4-(1)-(ş) olarak yer değiştirmiştir.

[10] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş olup, Uygulama Esaslarında yer alan tüm ifadeler değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: g) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

[11] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapmaları, proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. Projesi kabul edilen girişimcinin ise işletmesini kurmasını müteakip KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir.

[12] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

[13] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.

[14] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

[15] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Proje başvurusu ve değerlendirme

[16] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir.

[17] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu ile Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 1) belirtilen belgelerle ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.

[18] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.

[19] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, OECD tarafından hazırlanan Ar-Ge ve inovasyonla ilgili tanımların ve açıklamaların yer aldığı Frascati ve Oslo Kılavuzları da dikkate alınır.

[20] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir.

[21] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir.

[22] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu Maddenin tamamı eklenmiştir.

[23] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir Değişiklik öncesi: (10) Kurulun redde ilişkin kararına işletme/girişimci; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi itirazı şekil, usul ve içerik yönünden inceler. Şekil yönünden itirazı kabul edilen proje başvurusu tekrar Kurula sunulur. İçerik ve usul yönünden yapılan itiraz ise itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilir. Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek itirazı ret veya kabul eder ve sonucu ilgili Hizmet Merkezine bildirir. İtiraz Komisyonu tarafından, proje başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, proje başvurusu ilgili Hizmet Merkezi tarafından Kurul değerlendirilmesine sunulur. Hizmet Merkezi sonucu işletmeye/girişimciye bildirir.

[24] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile aynı maddenin 13. Fıkrasında alınmıştır. Değişiklik öncesi: (11) Kurul kararları, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye/girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

[25] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile aynı maddenin 14.Fıkrasına alınmıştır. Değişiklik Öncesi: (12) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.

[26] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bu fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[27] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(10) Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.

[28] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür.

[29] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Ar-Ge ve İnovasyon Programında en az 12 (on iki) ay, proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

[30] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak, Başlangıç Sermayesi Desteğinde destek oranı % 100 (yüz)’dür.

[31] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[32] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile fıkra eklenmi olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[33] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar- Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka arkaya başarısız tamamlanan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz. Değişiklik ile: “veya sonlandırılan” ifadesi eklenmiştir.

[34] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Talep edilmesi ve TEKMER’ de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği verilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.

[35] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşlik desteği öngörülen girişimciye, şirket kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla işlik tahsisi yapılabilir. Değişiklik ile: “şirket kurma” ifadesi “işletme kurma” olarak değiştirilmiştir.

[36] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşlik desteği öngörülen girişimciye, işletme kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla işlik tahsisi yapılabilir.

[37] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşlik tahsisi, süre uzatımları dâhil proje süresince yapılır. Kurul kararı ile projesi tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler kararın kendisine bildirildiği tarihi takiben 30 (otuz) gün içinde işliği tahliye eder.

[38] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara proje süresince Geri Ödemesiz Kira Desteği verilir.

[39] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) proje süresince aylık azami 500 (beş yüz) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.

[40] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince aylık azami 500 (beş yüz) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.

[41] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiştir.

[42] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(3) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Değişiklik ile: Madde 9.2.3 Madde 9.2.2 olarak yer değiştirmiş ve “Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.”ifadesi eklenmiştir.

[43] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu bend yeni eklenmiştir.

[44] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Destek kapsamında satın alınacak makine- teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

[45] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.2.2, Madde 9.2.4 olarak yer değiştirmiştir.

[46] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 100.000 (yüz bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 300.000 (üç yüz bin) TL’dir.

[47] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[48] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[49] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.

[50] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.3.3, Madde 9.3.2 olarak yer değiştirmiştir.

[51] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

[52] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

[53] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dahil edilmez.

[54] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numarası değiştirilmiştir.

[55] 14/03/2013 tarih ve 3737 sayılı OLUR ile (4) no’lu bend eklenmiştir.

[56] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)Proje kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için işletmeye toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.Değişiklik ile: “fikri mülkiyet hakları” ifadesi “fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili” olarak değiştirilmiştir.

[57] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

[58] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

[59] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.4.4, Madde 9.4.3 olarak yer değiştirmiştir.

[60] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.4.3, Madde 9.4.4 olarak yer değiştirmiştir.

[61] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.” Değişiklik ile: “projede görev alanların” ifadesi eklenmiştir.

[62] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi (3) Bu desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

[63] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgelerini almak için yaptığı giderleri kapsar. Değişiklik ile: “başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar” ifadesi eklenmiştir.

[64] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.4.5.3, Madde 9.5.4.2 olarak yer değiştirmiştir.

[65] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu bend yeni eklenmiştir.

[66] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

[67] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile Madde 9.4.3.2 Madde 9.4.3.4 olarak yer değiştirmiştir.

[68] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

[69] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar.

[70] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD ve web sayfasında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

[71] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

[72] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.

[73] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre/konferanhjhpihjs/sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurt dışı etkinliğin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.

[74] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir

[75] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

[76] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar. Değişiklik ile: “giderlerini kapsar” ifadesi

[77] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu Maddenin tamamı yeni eklenmiştir.

[78] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: a) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuranlar,

b)Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

c)Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile,

ç) Öğretim elemanları yararlanabilir.

[79] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.5.3, Madde 9.5.4 olarak yer değiştirmiştir

[80] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak zorundadır. Değişiklik ile: Madde 9.5.4 Madde 9.5.5 olarak yer değiştirmiş ve “2 (iki) ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak zorundadır.” ifadesi kaldırılarak “3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak ve satın alımlarını yapmak zorundadır.” ifadesi getirilmiştir.

[81] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak ve satın alımlarını yapmak zorundadır.

[82] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(5) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Değişiklik ile: Madde 9.5.5 Madde 9.5.6 olarak yer değiştirmiş ve “Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.” ifadesi eklenmiştir.

[83] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 9.5.6 Madde 9.5.7 olarak yer değiştirmiştir.

[84] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[85] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formunu doldurup çıktısını alarak Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 1) belirtilen belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[86] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen Proje Geliştirme Desteklerinden yararlanmak için, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formunu doldurup çıktısını alarak Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 1) belirtilen belgelerle birlikte ilgili Uygulama Birimin e başvuru yapar. Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır.

[87] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi, Kurul kararı ve başvurulan desteğin mevzuatı doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[88] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 1 (bir) ay önce sunulmalıdır. Değişiklik ile: “1 (bir) ay” ifadesi “30 (otuz) gün” olarak değiştirilmiştir.

[89] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu ilgili Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir.

[90] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: a) Hizmet Merkezi, Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje için, işbirliği protokolü yapılmış olan üniversiteden bir İzleyici talep eder. İlgili üniversiteden İzleyici temin edilememesi halinde, işbirliği protokolü yapılmış olan diğer üniversitelerden, bunlardan da İzleyici temin edilememesi halinde, ilgili Hizmet Merkezinden KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı izleme ile ilgili olarak görevlendirilir.

[91] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bent eklenmiştir.

[92] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, bir İzleyici aynı anda, en fazla 5 (beş) projeyi izler. İzleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyicilere ödenecek hizmet bedeli Başkanlık tarafından belirlenir. İzleyici hizmet bedeli ödemeleri ilgili üniversiteye yapılır.

[93] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, bir İzleyici aynı anda, en fazla 5 (beş) projeyi izler. İzleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyicilere ödenecek hizmet bedeli Başkanlık tarafından belirlenir. Ancak Projenin; bir izleme döneminden kıs a veya eşit sürede olması durumunda, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunun Uygulama Birimine teslim edilmesini müteakip izleyiciye, proje başına her bir izleme dönemi için 1 (bir) günlük hizmet bedeli ödenir. İzleyici hizmet bedeli ödemeleri ilgili üniversiteye yapılır.

[94] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiştir.

[95] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Endüstriyel uygulama programından yararlanma koşulu

[96] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Endüstriyel Uygulama Programına;

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

[97] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bu fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[98] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numarası değiştirilmiştir.

[99] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır. Değişiklik ile: “KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.” ifadesi eklenmiştir.

[100] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) y ıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.

[101] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci, ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile Tablo 1’de belirtilen belgelerle ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.

[102] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

[103] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul’un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir. Değişiklik ile: “Kurul’un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.” ifadesi kaldırılmış ve “Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir.” ifadesi eklenmiştir.

[104] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirim yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir

[105] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile bu Maddenin tamamı eklenmiştir.

[106] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Kurulun redde ilişkin kararına başvuru sahibi; öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi itirazı şekil, usul ve içerik yönünden inceler. Şekil yönünden itirazı kabul edilen proje başvurusu tekrar Kurula sunulur. İçerik ve usul yönünden yapılan itiraz ise itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilir. Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek itirazı ret veya kabul eder ve sonucu ilgili Hizmet Merkezine bildirir. İtiraz Komisyonu tarafından, proje başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, proje başvurusu ilgili Hizmet Merkezi tarafından Kurul değerlendirilmesine sunulur. Hizmet Merkezi sonucu başvuru sahibine bildirir.

[107] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Kurul kararları, Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye/girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

[108] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile aynı maddenin 12. Fıkrasına alınmıştır. Değişiklik öncesi: (10) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.

[109] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[110] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(8) Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık Birimine gönderilir. Değişiklik ile: Madde 14-(8) Madde 14-(9) olarak yer değiştirmiş, “Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.” ifadesi kaldırılmış ve “(9) Kurul kararları, Endüstriyel Uygulama Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye/girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.” olarak değiştirilmiştir.

[111] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: “Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.” ifadesi eklenmiştir.

[112] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

[113] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır.

[114] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[115] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır. Değişiklik ile: “(1) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır.” olarak değiştirilmiştir.

[116] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dahilinde desteklenir. Değişiklik ile: “şirket” ifadesi “işletme” olarak değiştirilmiştir.

[117] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 17.2.4, Madde 17.2.3 olarak yer değiştirmiş ve “Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.” ifadesi eklenmiştir.

[118] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile yeni bir bend olarak eklenmiştir.

[119] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

[120] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 17.2.3, Madde 17.2.5 olarak yer değiştirmiştir.

[121] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 350.000 (üç yüz elli bin) TL’dir.

[122] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bu fıkra eklenmiştir.

[123] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bu fıkra eklenmiştir.

[124] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Değişiklik ile: “Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.” ifadesi eklenmiştir.

[125] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

[126] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 17.2.3, Madde 17.2.2 olarak yer değiştirmiştir.

[127] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

[128] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

[129] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dahil edilmez.

[130] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için ekte yer alan Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[131] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme, Kurul kararı ile onaylanan projesinde belirtilen her bir destekten yararlanmak için, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formunu doldurup çıktısını alarak Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 1) belirtilen belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[132] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (2) Hizmet Merkezi, Kurul kararı ve başvurulan desteğin mevzuatı doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[133] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: “(1) İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 1 (bir) ay önce sunulmalıdır.” Değişiklik ile: “1 (bir) ay” ifadesi “30(otuz) gün” olarak değiştirilmiştir.

[134] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu ilgili Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme takvimi işletmeye yazı ile bildirilir.

[135] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[136] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme, uygun bulunan destek başvurusuna ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ekte yer alan Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

[137] 14/03/2013 tarih ve 3737 sayılı OLUR ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İlgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Mahsup talebinin bulunduğu durumlarda Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılmaz.

[138] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borçları olmamalıdır.

[139] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak İşletme, uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

[140] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: b) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

[141] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bent eklenmiş olup takip eden bent numaraları yer değiştirmiştir.

[142] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Vadesi gelen süreli teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Süresi asgari 1 (bir) yıl olan teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Hizmet Merkezine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.

b) Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletmeye ait teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.

[143] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bent eklenmiştir.

[144] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[145] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiş ve numaralandırma buna göre yeniden değiştirilmiştir.

[146] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile bent eklenmiştir.

[147] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 22(4) Madde 22(5) olarak yer değiştirmiştir.

[148] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür.

[149] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş ve numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 22(5) Madde 22(6) olarak yer değiştirmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Projelerde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre, proje bitim tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletmeden, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde banka teminat mektubu alınır

[150] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Projelerde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre, proje bitim tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletmeden, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, banka teminat mektubu için son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde, Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu için son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde teminat alınır.

[151] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 22(6) Madde 22(7) olarak yer değiştirmiştir.

[152] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş ve numaralandırma değiştirilmiştir. Madde 22(7) Madde 22(8) olarak yer değiştirmiştir.

[153] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 22(8) Madde 22(9) olarak yer değiştirmiştir.

[154] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 22(9) Madde 22(10) olarak yer değiştirmiştir.

[155] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Kurul, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında, taraflarca görevlendirilen temsilcilerden oluşturulur.

[156] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir. Kurul Başkanı, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında taraflarla imzalanan protokolde belirlenir.

[157] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 23-(5), Madde 23-(4) olarak yer değiştirmiştir.

[158] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 23-(4), Madde 23-(5) olarak yer değiştirmiştir.

[159] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Taraflarca görevlendirilen Kurul üyelerinin isim ve unvanları ilgili Hizmet Merkezine yazılı olarak bildirilir. Taraflar, Kurul üyelerini değiştirdikleri takdirde bunu yazılı olarak Hizmet Merkezine bildirirler.

[160] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir. Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir. Değişiklik ile: “Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir.” ifadesi kaldırılarak “Kurul Başkanı, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında taraflarla imzalanan protokolde belirlenir” ifadesi eklenmiştir.

[161] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 23-(7), Madde 23-(6) olarak yer değiştirmiştir.

[162] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Kurul, en az biri üniversiteden olmak üzere 4 (dört) üye ile toplanır. Kurul karar yeter sayısı 4 (dört)’tür. Oyların eşitliği durumunda ise, Kurul Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

[163] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Kurul’da bir günde en fazla 7 (yedi) adet yeni proje başvurusu değerlendirilebilir. İlgili Hizmet Merkezi bu hususu dikkate alarak Kurul’un çalışma süresini ve tarihlerini proje sayısına göre belirler ve üyelere gönderilen gündemde toplantı gün sayısını belirtir.

[164] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 23-(6), Madde 23-(8) olarak yer değiştirmiştir.

[165] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilmesi halinde, öğretim elemanı tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Değerlendirme Raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor tavsiye niteliğindedir. Projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilir.

[166] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Kurul üyeleri aynı zamanda görüş veren veya İzleyici olarak görev yapamazlar. Projelere görüş verenler, görüş verdikleri projelerde İzleyici olamazlar.

[167] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Kurul üyeleri aynı zamanda görüş veren veya İzleyici olarak görev yapamazlar. Projelere görüş verenler, görüş verdikleri projelerde İzleyici olamazlar ve danışmanlık yapamazlar. İzleyiciler de, İzleyici oldukları projelerde danışman olamazlar.

[168] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(11) Kurul üyeleri değerlendirdikleri projelerde, aynı zamanda görüş veren veya İzleyici olarak görev yapamazlar. Projelere görüş verenler, görüş verdikleri projelerde İzleyici olamazlar ve danışmanlık yapamazlar. İzleyiciler, İzleyici oldukları projelere danışman olarak hizmet veremezler.

[169] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Kurul üyeleri, projelere görüş verenler ve izleyiciler görevlendirildikleri projenin çalışanı veya ortağı ile çalışan ve ortağın eşi, annesi, babası, çocuğu olamazlar. Değişiklik ile maddeye “kardeşi” ifadesi eklenmiştir

[170] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Kurul üyeleri, projelere görüş verenler ve izleyiciler görevlendirildikleri projenin çalışanı veya ortağı ile çalışan ve ortağın eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu olamazlar.

[171] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Bu maddenin tamamı yeni eklenmiştir.

[172] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 23-(12) Madde 23-(13) olarak yer değiştirmiştir.

[173] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[174] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Bu maddenin tamamı yeni eklenmiştir.

[175] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[176] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[177] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (18) Başvuru olması halinde, Kurul 2 (iki) ay içerisinde toplanır. Kurul; Uygulama Biriminde toplanabileceği gibi, Uygulama Birimi koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.

[178] 4/03/2013 tarih ve 3737 sayılı OLUR ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik öncesi:(15) Kurul’da görev alan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendir ilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; bir günü proje inceleme diğer günü de toplantı katılımı olma k üzere toplam 2 (iki) günlük hizmet bedeli Hizmet Merkezi tarafından üniversiteye ödenir.

[179] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR  ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (19) Kurul’da görev alan öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendirilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; 1 (bir) günlük hizmet bedeli Uygulama Birimi tarafından üniversiteye ödenir.

[180]10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile:Madde 23-(14) Madde 23-(16) olarak yer değiştirmiştir.

[181]03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (20) Görüş alınan öğretim elemanlarına

ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir ve alınan görüş başına 1 (bir) günlük hizmet bedeli Uygulama  Birimi

tarafından üniversiteye ödenir.

[182] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile madde eklenmiş olup takip eden madde numaraları değiştirilmiştir.

[183] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Başvuru olması halinde, İtiraz Komisyonu 2 (iki) ay içerisinde karar alır. Kurul; Uygulama Biriminde toplanabileceği gibi, Uygulama Birimi koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.

[184] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme/girişimci, aynı proje için başka bir Hizmet Merkezine başvuramaz. Değişiklik ile: “(1) Proje başvurusu reddedilen işletme/girişimci, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.” olarak değiştirilmiştir.

[185] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3)İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alınan projenin devam ettirilmesi şartıyla bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[186] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) … Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler Kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle…” “mektubu” ifadesi çıkartılmıştır.

[187] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Proje süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler Kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[188] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Değişiklik ile Madde 24-(4) Madde 24-(5) olarak yer değiştirmiş ve maddeye “kardeşinden” ifadesi eklenmiştir

[189] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

[190] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile “Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.” ifadesi eklenmiştir.

[191] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Kapanan işletmeler için bu hüküm uygulanmaz. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.

[192] 03/03/2016 tarih ve 3411 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(6) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, Taahhütnameni n evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz,  tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Kapanan İşletmeler için bu madde hükümleri uygulanmaz.

[193] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(6), Madde 24-(7) olarak yer değiştirmiştir.

[194] 14/03/2013 tarih ve 3737 sayılı OLUR ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir.

[195] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(8), Madde 24-(9) olarak yer değiştirmiştir.

[196] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(9), Madde 24-(10) olarak yer değiştirmiştir.

[197] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir

[198] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır. Değişiklik ile: Madde 24-(10) Madde 24-(11) olarak yer değiştirmiş ve ifade değiştirilmiştir.

[199] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır. Değişiklik ile Madde 24-(10) Madde 24-(12) olarak yer değiştirmiş ve ifade değiştirilmiştir.

[200] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(11), Madde 24-(13) olarak yer değiştirmiştir.

[201] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(12), Madde 24-(14) olarak yer değiştirmiştir.

[202] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(13), Madde 24-(15) olarak yer değiştirmiştir.

[203] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiştir.

[204] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(14), Madde 24-(17) olarak yer değiştirmiş olup, Değişiklik öncesi: (14) Destek başvuru formlarında yer alan giderler tahmini olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen tutardır. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen tahmini bedel üzerinden hesaplanan destek tutarlarını aşamaz.

[205] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[206] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(15), Madde 24-(18) olarak yer değiştirmiştir.

[207] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik ile: Madde 24-(16), Madde 24-(19) olarak yer değiştirmiştir.

[208] 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş ve numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 24 (24) Madde 24 (20) olarak yer değiştirmiştir. Madde 24 (20-21-22-23) kaldırılmıştır. Değişiklik öncesi: Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı yürürlüğe girdikten sonra, yeni işbirliği protokolleri yapılıncaya kadar mevcut işbirliği protokolleri kapsamında oluşturulmuş TEKMER ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ), bu Uygulama Esasları kapsamında destek verir

[209] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile söz konusu madde eklenmiş olup, 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 24 (25) Madde 24 (21) olarak yer değiştirmiştir.

[210] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (21) Tüm bildirimler yazılı olarak yapılır.

[211] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile söz konusu madde eklenmiş olup, 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 24 (26) Madde 24 (22) olarak yer değiştirmiştir.

[212] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile bu madde eklenmiş olup, 20/02/2014 tarihli 2014/01 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile numaralandırma değiştirilmiş, Madde 24 (27) Madde 24 (23) olarak yer değiştirmiştir.

[213] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: a- İnceleme, denetim ve soruşturması yapılan projenin değerlendirilmesi gerektiği durumlarda; inceleme, denetim ve soruşturmayı yapan birim tarafından Başkanlık Makamı OLUR’u alınarak ilgili Daire Başkanlığı’na iletilir.

b-İlgili Daire Başkanlığı tarafından; inceleme, denetim ve soruşturma yapan birimin Başkanlık Makamı OLUR’unda belirtilen alanlarda teknik ve/veya akademik kişilerden oluşan 3 (üç) kişilik bir İnceleme Komisyonu oluşturulur. İnceleme Komisyonu çalışmasını tamamlayarak raporunu inceleme, denetim ve soruşturma yapan birime iletir.

c-Komisyonda görevlendirilen üyelere inceleme yaptıkları proje için 1 (bir) günlük hizmet bedeli Daire Başkanlığı tarafından ilgili kurum/kuruluş veya Üniversiteye ödenir. Komisyonda görev alan üyelere ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir.

d- İnceleme, denetim ve soruşturmaya konu projenin ilk değerlendirmesini yapan Kurul üyeleri, söz konusu projeye görüş verenler, danışmanlık yapanlar ve İzleyici olarak görev yapanlar İnceleme Komisyonunda görev alamazlar

[214] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[215] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1)Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. Değişiklik ile: “Uygunsuzluk Yönergesi” ifadesi “KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesi” ifadesi ile değiştirilmiştir.

[216] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile geçici madde eklenmiştir

[217] 10/08/2012 tarih ve 11512 sayılı OLUR ile revize edilmiştir.

[218] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[219] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[220] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu

[221] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[222] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[223] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile form kaldırılmıştır. Kaldırılan form: FRM.02.02.04 – Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu

[224] 26/09/2013 tarih ve 11907 sayılı OLUR ile revize edilmiştir.

[225] 07/09/2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s