KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Tematik Proje Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve meslek kuruluşlarına

KOSGEB tarafından uygulanacak Tematik Proje Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Başvuru Sahibi: Tek başına veya ilgili proje ortaklarıyla ve/veya iştirakçileriyle gerçekleştireceği işbirliği çerçevesinde, lider kuruluş olarak KOSGEB’e birlikte veya ayrı ayrı proje başvurusu yapan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve meslek kuruluşlarını,

c) Destek Programı: Tematik Proje Destek Programını,

ç) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve meslek kuruluşlarına geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

d) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve meslek kuruluşlarına geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) İştirakçi: Başvuru sahibi ile birlikte proje faaliyetleri içerisinde yer alan, fakat yaptığı harcamaları KOSGEB tarafından desteklenmeyen proje katılımcılarını,

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

ğ) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

h) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin ve meslek kuruluşlarının kayda alındığı veri tabanını,

ı) Kurul: Proje başvurularını değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

i) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

j) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

k) Proje Ortağı: Proje dokümanında başvuru sahibi tarafından proje ile ilgili görev ve sorumlulukları tanımlanmış işletmeler veya meslek kuruluşlarından oluşan ortakları,

l) Proje Yürütücüsü: Projesi KOSGEB tarafından onaylanan ve onaydan sonra lider kuruluş olarak varsa ortaklarla ve iştirakçilerle birlikte projeyi uygulayan başvuru sahibini,

m) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran KOBİ, girişimci ve meslek kuruluşlarının KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhüdü içeren belgeyi,

n) Tematik Alan: Hükümet Programı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, diğer üst politika dokümanları, KOSGEB Stratejik Planı ile KOBİ’lere ilişkin araştırma raporları ve sonuçları referans alınarak Başkanlık tarafından belirlenen alanları,

o) Tematik Program: Tematik alan kapsamında olan ve hedef kitle, uygulama alanı, bütçe ve hedefler açısından sınırları çizilmiş çağrı esaslı tematik programı,

ö) Tematik Proje Teklif Çağrısı: Belirlenen tematik programlara yönelik proje tekliflerinin alınması amacıyla yapılan duyuruyu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programının Kapsamı

Destek programının kapsamı

MADDE 5 – (1) Bu destek programı, Çağrı Esaslı Tematik Programı ile Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çağrı Esaslı Tematik Program

Destek süreci

MADDE 6 – (1) Çağrı Esaslı Tematik Program, Başkanlıkça belirlenen tematik alanlara uygun olarak hedef kitle, uygulama alanı, bütçe ve hedef bilgilerini içerecek şekilde Başkanlıkça hazırlanır ve İcra Komitesi’nce onaylanır. Tematik alanların belirlenmesi sürecinde, İcra Komitesi üyelerinin görev yaptığı kurum/kuruluşların da görüşü alınabilir.

(2) Her tematik program için ayrı ayrı olmak üzere, Tematik Proje Teklif Çağrısı KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

(3) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin ve meslek kuruluşlarının KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(4) Çağrıda tematik programın özelliğine göre, proje fikrinin ilgili tematik program ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla ön başvuru yapılması istenebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda ön başvurusu uygun bulunanlar tarafından proje başvurusu yapılır.

(5) Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından değerlendirme yapılması amacıyla KOSGEB Başkanlığı`na iletilir[1]

(6) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.[2]

(7) Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

(8) Projesi kabul edilen başvuru sahibinden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.[3]

(9) İşletme veya meslek kuruluşu aynı teklif çağrısına bir kez başvuru yapabilir.

Desteklenecek proje giderleri

MADDE 7 – (1) Bu program çerçevesinde aşağıda belirtilen proje giderleri geri ödemesiz olarak desteklenir. Ancak, Tematik Programda yer alması durumunda geri ödemeli destek verilebilir.

a) Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,

b) Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın alımı ve/veya kiralanması hariç),

c) Sarf malzemesi giderleri,

ç) Hizmet alım giderleri,

d) Genel idari giderler[4]

(2) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde belirtilen giderlere yönelik sınırlamalar, tematik alanın özelliği dikkate alınarak her bir Tematik Program için KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir.[5]

Destek oranı, süresi ve üst limiti[6]

MADDE 8 – (1) Program kapsamındaki proje destek oranı, üst limiti ve süresi, tematik alanın özelliği dikkate alınarak her bir Tematik Program için KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Tematik Proje Teklif Çağrısında belirtilir.[7]

(2) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

İzleme

MADDE 9 – (1) Proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak, proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu ve proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

Destek ödemeleri

MADDE 10 – (1) Proje yürütücüsü, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu değerlendirilir.

(3) Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, proje yürütücüsünün banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak proje yürütücüsünün talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Destek süreci

MADDE 11 – (1) Programdan yararlanmak isteyen meslek kuruluşlarının KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) Proje başvuruları, Başkanlıkça belirlenen ve http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde duyurulan başvuru dönemlerinde, meslek kuruluşları tarafından ilgili KOSGEB Birimine yapılır.

(3) Program kapsamında desteklenecek projeler, proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin ve/veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potansiyeli, bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat v.b. hususlar gözetilerek işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış olmalıdır.

(4) Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından değerlendirme yapılması amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.[8]

(5) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.[9]

(6) Değerlendirme sonucu meslek kuruluşuna bildirilir.

(7) Projesi kabul edilen Meslek Kuruluşundan taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İlk projenin başlangıç tarihi, Programın başlangıç tarihidir.[10]

Desteklenecek proje giderleri

MADDE 12 – (1) Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş giderler desteklenmez.

Destek oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 13 – (1) Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.[11]

(2) Program kapsamında meslek kuruluşu için destekleme süresi 3 (üç) yıl olup, bu süre içinde sağlanacak geri ödemesiz destek üst limiti 150.000 (yüzellibin) TL’dir. Program kapsamında, bir meslek kuruluşunun aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. Ancak, bir projenin sonuçlanmasını müteakip, üst limit dâhilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilir.

(3) Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, meslek kuruluşunun yeni bir proje başvurusu yapması halinde bu destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında meslek kuruluşuna kullandırılan destek miktarı dikkate alınmaz.

(4) Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 24 (yirmidört) aydır. Proje ihtiyaçları doğrultusunda Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

İzleme

MADDE 14 – (1) Proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu ve proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

Destek ödemeleri

MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu değerlendirilir.

(3) Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, proje yürütücüsünün banka hesabına destek ödemesi yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 16 – (1) Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen işletme veya meslek kuruluşu aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.

(2) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı çerçevesinde, projesi başarısız bulunan meslek kuruluşları, destek programı süresince Meslek Kuruluşu Proje Destek Programına yeni bir proje ile başvuru yapamaz.

(3) Projesi tamamlanmış olan meslek kuruluşu tarafından hazırlanacak olan sonuç raporu Kurul tarafından değerlendirilerek projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.[12]

(4) Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev`i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[13]

(5) Proje süresinde işletmenin veya Meslek Kuruluşunun tasfiyesi, kapanması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin/Meslek Kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin/Meslek Kuruluşunun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.[14][15][16]

(6) 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.[17]

(7) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(8) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden, destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[18]

(9) Meslek kuruluşlarının proje ile ilgili olarak iştiraklerinden aldığı mal ve hizmet alımı destek kapsamında değerlendirilmez.

(10) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları Programın Uygulama Esaslarında belirlenir.

(11) Kurulda görev alan üyelerden, öğretim üyesi olanlara ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(12) Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(13) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren proje süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme/meslek kuruluşu için bu hüküm uygulanmaz.[19][20]

(14) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(15) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.[21]

Uygunsuzluk

MADDE 17 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye veya meslek kuruluşuna verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin veya meslek kuruluşunun müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

MADDE 18 – (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


[1] 1 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından nihai değerlendirme yapmak amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.

[2] 2 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir

[3] 3 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Projesi kabul edilen başvuru sahibinden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

[4] 4 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (d) Projenin Kurul tarafından uygun bulunan desteklemeye esas toplam gider kaleminin % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

[5] 5 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2 )Yukarıdaki fıkranın (b) bendinde belirtilen giderler, projenin Kurul tarafından uygun bulunan desteklemeye esas toplam gider kaleminin % 25 (yirmibeş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

[6] 6 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan Fıkra: (2) Program kapsamındaki proje destek üst limiti ve süresi KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Tematik Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

[7] 7 17/07/2012 tarih ve 2012/17 No`lu İcra Komitesi Kararı ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

[8] 8 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından nihai değerlendirme yapmak amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.

[9] 9 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(5) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

[10] 10 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Projesi kabul edilen meslek kuruluşundan taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İlk projenin başlangıç tarihi, Programın başlangıç tarihidir.

[11] 11 17/07/2012 tarih ve 2012/17 No`lu İcra Komitesi Kararı ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında sunulacak projeler için destek oranı; 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerden 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

[12] 12 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Projesi tamamlanmış olan meslek kuruluşu tarafından hazırlanacak olan sonuç raporu Kurul tarafından değerlendirilerek projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.

[13] 13 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alınan projenin devam ettirilmesi şartıyla, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[14] 14 17/07/2012 tarih ve 2012/17 No`lu İcra Komitesi Kararı ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[15] 15 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Proje süresinde işletmenin veya Meslek Kuruluşunun tasfiyesi, kapanması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[16] 16 20/02/2014 tarih ve 2014/01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Proje süresinde işletmenin veya Meslek Kuruluşunun tasfiyesi, kapanması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin/Meslek Kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin/Meslek Kuruluşunun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[17] 17 17/07/2012 tarih ve 2012/17 No`lu İcra Komitesi Kararı ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

[18] 18 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden, destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

[19] 19 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (13) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren proje süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[20] 2020/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (13) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[21] 21 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (15) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s