KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ

VE

HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara KOSGEB tarafından uygulanacak Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’na ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

c) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri, ç)Hızlandırıcı: Sahip olduğu mentör ağları, finansmana erişim imkânları, özel tasarlanmış eğitimleri ve sunduğu ortak çalışma alanları ile girişimcilerin kısa zamanda büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan yapıları,

d) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

e) İşletici kuruluş: Uluslararası Kuluçka Merkezini işletmek üzere kurulan tüzel kişilikleri,

f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nı,

g) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri, ğ)KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

h) Kurul: Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı başvurularını değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

ı) Mentör: İşletmenin ihtiyaç duyduğu profesyonel konularda, işletmenin genel gelişimine yardımcı olacak ve kolaylaştıracak desteği sağlayabilme kapasitesine sahip olup bu desteği sunan kişileri,

i) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin veya işletici kuruluşların KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi, j)Uluslararası Kuluçka Merkezi: Girişimcilere ve işletmelere iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, sürekli yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağ hizmetlerinin sağlandığı yurt dışındaki yapıları,

k) Yeminli mali müşavir: 13/6/1989 tarihli ve 20194 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programının Kapsamı

Destek Programının Kapsamı

MADDE 5 – (1) Bu program;

a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Desteğin kapsamı

MADDE 6 – (1) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir.

(2) Bu programın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan Uluslararası Kuluçka Merkezlerinin yalnızca operasyonel giderlerine destek verilir.

(3) Kurulması desteklenecek Uluslararası Kuluçka Merkezi sayısı, bölgesi, tematik, sektörel gibi hangi alanlarda kurulacağı ve benzeri hususlar ile başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar, KOSGEB tarafından http://www.kosgeb.gov.tr adresinde duyurulur.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 7 – (1) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıda yer almaktadır.

a) Kuruluş ve Donanım Desteği

(1) Bu destek kapsamında kurulan İşletici Kuruluşa; kuruluş ve donanım desteği kapsamında; işletme kuruluş giderleri, bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti 100.000 (yüz bin) ABD Doları olmak üzere %80 (seksen) oranında geri ödemesiz destek verilir.

(2) Bu destek, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarihten itibaren en fazla 1 (bir) yıl içinde gerçekleşen Kuruluş ve Donanım giderleri için verilir.

b) Operasyonel Giderler Desteği

(1) Bu destek kapsamında kurulan İşletici Kuruluşa; kuluçka merkezi kirası, işletim giderleri, işletici kuruluş personeli ve bu personele ait ulaşım giderleri ile tanıtım faaliyetleri, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

(2) Bu destek kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 5 (beş) yıl için toplam 3.750.000 (üç milyon yedi yüz elli bin) ABD Doları ve yıllık üst limit 750.000 (yedi yüz elli bin) ABD Doları olup, destek oranı 1’inci ve 2’nci yıl için % 80 (seksen), 3 ile 5’inci yıllar için % 60 (altmış) oranında uygulanır.

(3) Bu destek, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarihten itibaren en fazla 5 (beş) yıl içinde gerçekleşen Operasyonel Giderler için verilir.

İşletici Kuruluşa İlişkin Hususlar

MADDE 8 – (1) İşletici kuruluşun yurt dışında kuracağı şirkette yabancı ortağının olduğu durumlarda, işletici kuruluşun en az % 51’inin yerli ortağa ait olması zorunludur. Merkezin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur.

(2) Bu destek kapsamında kurulan işletici kuruluşun yurt dışında kuracağı şirkette ortakları arasında yabancı ortakların bulunması halinde destek oranı, yerli ortakların ortaklık oranına göre belirlenir.

(3) İşletici kuruluş kuracağı Uluslararası Kuluçka Merkezinde, yabancı işletmelere, merkezin ağırlayabileceği toplam işletme kapasitesinin en fazla %20’si oranında yer tahsisi yapabilir.

Destek başvurusu ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Desteği başvurusu, KOSGEB duyurusu yapıldıktan sonra başvuru formu ve ekleri ile birlikte ilgili KOSGEB birimine yapılır.

(2) Başvuru, ön değerlendirme sonrasında ilgili Başkanlık birimi vasıtasıyla Kurul’a sunulur.

(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya Kurulun belirleyeceği süre içerisinde düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

(4) Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme sonucu olumlu ise başvuru sahibi/sahiplerinden işletici kuruluş kurması istenir ve işletici kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kaydolur.

(5) İşletici Kuruluş ilgili KOSGEB Birimine taahhütname verir.

Destek Ödemeleri

MADDE 10 – (1) İşletici kuruluş, başvuru dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi veya yeminli mali müşavir tarafından harcama belgeleri incelenir, değerlendirilir.

(3) Yeminli mali müşavirin yapacağı inceleme, değerlendirme ve tasdik raporu ile ilgili hususlar, Programın uygulama esaslarında belirlenir.

(4) Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, işletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesi yapılır.

İzleme

MADDE 11 – (1) Destekten faydalanan işletici kuruluşun bu kapsamdaki faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlayacağı raporların izlenmesi ve değerlendirilmesi, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

Desteğin kapsamı

MADDE 12 – (1) İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

a) Uluslararası Hızlandırıcı Programı:

(1) Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında, işletmelerin bireysel olarak ya da KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilir.

(2) Hızlandırıcı programlarının; işletmelerin, hızlandırıcıların ortak çalışma alanlarında yer alması, mentörlük, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları, iş melekleri ağları ve uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara erişim hizmetlerinden en az birini içermesi zorunludur. Bunların yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanabilir.

(3) Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın bir organizasyon kapsamında düzenlenebilmesi için, en az 5 işletmenin katılımı gerekmektedir.

(4) Uluslararası Hızlandırıcı Programı başvuruları Başkanlıkça belirlenen dönemlerde yapılır. KOSGEB tarafından uygun bulunan programlara işletmelerin katılımı desteklenir. KOSGEB tarafından başvurusu alınıp uygun bulunan programlar dışında işletmelerin bireysel olarak katılacakları programların da bu maddenin ikinci alt bendindeki şartları taşıması zorunludur.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 13 – (1) Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında; hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama, yeminli mali müşavirlik hizmetleri ve organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verilir.

(2) Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 60.000 (altmış bin) ABD Doları ve destek oranı %80 (seksen) olarak uygulanır.

(3) İşletmeler KOSGEB tarafından Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında desteklenmekte olan merkezlerden hızlandırıcı hizmeti almak için başvurdukları takdirde, işletmelerin yalnızca ulaşım ve konaklama giderlerine destek verilir.

Destek Süreci

MADDE 14 – (1) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) Destekten yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(3) Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek Ödemeleri

MADDE 15 – (1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esasında ayrıca belirtilir.

(2) KOSGEB Birimi veya yeminli mali müşavirin söz konusu belgeleri inceleyip tasdik etmesinin ardından işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.

İzleme

MADDE 16 – (1) Destekten faydalanan işletmenin, bu kapsamdaki faaliyetleri, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 17 – (1) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(2) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.

(3) Kurul üyesi öğretim elemanlarına ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(4) Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(5) İşletme ve işletici kuruluş, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(6) Destek sürecinde işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(7) Destek kapsamında işletme veya işletici kuruluş tarafından mal/hizmetin alındığı veya faturalandırıldığı tarihi müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıllık sürede KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekir. Teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

(8) Destek sürecinde işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletici kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez.

(9) Destek süresinde işletmenin tasfiyesi veya kapanması halinde; destek sonlandırılır ve yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

(10) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(11) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.

Uygunsuzluk

MADDE 18 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletici kuruluşa/işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin/işletici kuruluşun müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

MADDE 19 – (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s