HARÇLAR KANUNU

Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri

17 Temmuz 1964 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 11756

Kanun No: 492

Kanunun şümulü: 

Madde 1 –

Bu Kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir: 

1. Yargı harçları, 

2. Noter harçları, 

3. (2588 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Vergi Yargısı Harçları, 

4. Tapu ve kadastro harçları, 

5. Konsolosluk harçları, 

6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, 

7. Gemi ve liman harçları, 

8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, 

9. Trafik harçları. 

BİRİNCİ KISIM

Yargı Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 2 – 

Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır. 

Hakem kararları : 

Madde 3 – 

Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır. 

Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır. 

Yabancı mahkeme ilamları : 

Madde 4 – 

Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

Bölge İdare Mahkemeleri İle Danıştay İşlemleri : 

Madde 5 – 

(2588 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen madde) Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay’da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. 

Karşılık davalar ve davaya müdahale: 

Madde 6 – 

Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir. 

Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir. 

Yeniden harç alınması: 

Madde 7 –

Muameleden kaldırılan dosya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır. 

Hükmün bozulması: 

Madde 8 – 

Bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilam harcı, müteakip hükme ait harçdan mahsup olunur. 

Tashihi karar: 

Madde 9 – 

Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır. 

İadei muhakeme: 

Madde 10 – 

İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir. 

Mükellef: 

Madde 11 –

Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır. 

Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

Celse harçlarında mükellef: 

Madde 12 – 

Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır. 

Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir. 

Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı müteakip iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliye’ye tezkere yazılmasına karar verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
İstisna ve Muaflıklar

Harçdan müstesna işlemler: 

Madde 13 – 

Aşağıda yazılı mevzular harçdan müstesnadır: 

a) (2430 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Değeri 2.500 lirayı geçmeyen dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç) 

b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafına ait kararlar, 

c) (2366 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Ayda 5.000 lirayı geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, “Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.” 

d) İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler, 

e) Ticaret sicilinde re’sen yapılan düzeltmeler, 

f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri, 

g) İcra ve İflas Kanununun 270’nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri, 

h) Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri, 

i) Kamu adına C. Savcıları tarafından hukuk mahkemelerine açılan davalar, 

j)(2588 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle eklenen bent) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri, 

(Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.) 

Harçtan muaf olanlar: 

Madde 14 – 

Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

Harç alma ölçüleri: 

Madde 15 – 

Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası: 

Madde 16 – 

Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlere (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men’i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır. 

Gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır. 

Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz. 

Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30’uncu madde hükmü uygulanır. 

Tahliye davalarında değer: 

Madde 17 – 

Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi: 

Madde 18 – 

Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa, bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır. 

Menkullerin teslimi: 

Madde 19 – 

Bir menkulün teslimine dair icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır. 

İcra takiplerinde faiz: 

Madde 20 – 

İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz. 

Harcın nispeti: 

Madde 21 – 

Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 

Davadan feragat, davayı kabul veya sulh: 

Madde 22 – 

Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. 

İcra takibinden vazgeçme: 

Madde 23 – 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçirilirse tahsil harcı tam olarak alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nispeti: 

Madde 24 – 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın ödenmesi

Ödeme Usulü: 

Madde 25 – 

Yargı harçları ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

Ödeme yeri: 

Madde 26 –

Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır. 

Maktu harçlarda ödeme zamanı: 

Madde 27 – 

(1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir. 

Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur. 

Nispi harçlarda ödeme zamanı: 

Madde 28 – 

(1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir: 

a) Karar ve İlam Harcı, 

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Karar ve İlam Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez. 

b) İcra Tahsil Harcı, 

İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar. 

Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harçlarında da bu bent hükümleri uygulanır. 

c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar, 

(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir. 

İlamsız takiplerde peşin harç : 

Madde 29 – 

İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır. 

Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur. 

İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir. 

Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın ödenmesi: 

Madde 30 – 

Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409’uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır. 

Peşin alınan karar ve ilam harçlarının geri verilmesi: 

Madde 31 – 

Peşin alınan Karar ve İlam Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Harcı ödenmiyen işlemler: 

Madde 32 – 

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçlar diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır. 

İşçi alacaklarının takibi: 

Madde 33 – 

İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonucu hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur. 

Madde 34 – 

(3717 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle kaldırılan madde)(*)

(*) Yol giderleri ve tazminatı:

(*) Madde 34 – (Kaldırılmadan önceki şekli) (3239 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesiyle değişen fıkra)Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, Cumhuriyet Savcıları, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra iflas memurları ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürü ile yazı işleri müdür yardımcılarına, katiplere, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan Hazine avukatlarına yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrıca gündelik ödenmez.

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her iş için, 1’inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1/2’si

İstinabe yoliyle icra takiplerinde giderler: 

Madde 35 – 

Diğer bir icra ve iflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir. 

Paraların bankalara ve mal sandıklarına yatırılması :(*) 

Madde 36 – 

Mahkemeler hakimler, C. Savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir. 

Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır. 

Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile birşey alınmaz. 

Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir. 

İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.

(*) 2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her iş için, 1’inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3’ü, 3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için 1’inci bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2’nci bent hükmü uygulanır.

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. İş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat verilir.

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Adliye başkatipleri ile başkatip yardımcıları ve katipler için bu miktarın 2/3’ü, mübaşirler ve hizmetliler için 1/2’si ödenir.

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye geri verilir.

Süresinde ödenmiyen harçlar: 

Madde 37 – 

Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur. 

Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgahı adresi açık olarak gösterilir. 

İKİNCİ KISIM

Noter Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve Muaflık

Mevzu: 

Madde 38 – 

Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir. 

Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz. 

(903 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle eklenen fıkra) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz. 

Yetkili makamların istiyecekleri suretler: 

Madde 39 – 

Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların isteyecekleri suretlerden harç alınmaz. 

Mükellef: 

Madde 40 – 

Noter harçlarını, harca mevzuu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

Harç alma ölçüleri: 

Madde 41 – 

Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası: 

Madde 42 – 

Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır. 

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Çeşitli işlemlerde değer: 

Madde 43 – 

Tarifede yazılı nispi harçların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır. 

(3689 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle eklenen fıkra) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtları asgarî değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Kişilerin, imzaların, birden çok olması: 

Madde 44 – 

Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez. 

Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. 

Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır. 

Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır. 

Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır. 

Harcın nispeti: 

Madde 45 – 

Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 

Bir arada yapılan işler: 

Madde 46 – 

Birbirleriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır. 

Yarı harca tabi işler: 

Madde 47 – 

Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi

Ödeme usulü: 

Madde 48 – 

(1512 sayılı Kanunun 208’inci maddesiyle kaldırılmıştır.) 

Ödeme zamanı: 

Madde 49 – 

Noter harçları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sorumluluk: 

Madde 50 – 

Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını şahsen tazmin ile mükelleftir. 

Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde, noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler: 

Madde 51 – 

(1512 sayılı Kanunun 208’inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

(2588 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen şekli)

Vergi yargısı harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 52 – 

(2588 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen madde) Vergi yargısı işlemlerinden bu kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına tabidir. 

Mükellef: 

Madde 53 – 

(2588 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle değişen madde) Vergi yargısı harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’a başvuranlar tarafından ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Harcın Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi

Harç alma ölçüleri: 

Madde 54 – 

(2588 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişen madde) Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın ödenmesi: 

Madde 55 – 

(2588 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle değişen madde) Vergi yargısı harçlarından “Başvurma harcı” dava dilekçesine pul yapıştırmak suretiyle peşin olarak ödenir. 

Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

Harcın geri verilmesi: 

Madde 56 – 

(2588 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değişen madde) Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tapu ve Kadastro Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 57 – 

Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. 

Madde 58 – 

(2588 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle değişen fıkra) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir. 

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler). 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 

c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 

d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 

e) Rücularda rücu eden taraf, 

f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar

Harçtan müstesna tutulan işlemler: 

Madde 59 – 

(2588 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen madde) Aşağıdaki yazılı işlemler harçtan müstesnadır. 

a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, 

b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, 

c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri, 

d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri, 

e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, 

f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması şartları Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ile ilan olunur), 

g) 7269 sayılı kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı kanuna göre yapılan iktisaplara ve 3202 sayılı kanun uyarınca T.C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil, şerh ve terkinler, 

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vukubulduğu bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur) bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 

i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 

j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı. 

k) (3239 sayılı Kanunun 91’inci maddesiyle eklenen bent) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri. 

l) (4962 sayılı Kanunun 13′ üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 07.08.2003)2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili. 

Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nisbetleri

Harç alma ölçüleri: 

Madde 60 – 

Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır. 

Değer esası: 

Madde 61 – 

Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. 

İpotekli gayrimenkuller: 

Madde 62 – 

Rehin ile takyid edilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir. 

Kayıtlı değer, imlâk vergisi değeri: 

Madde 63 – 

(4751 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük: 9.4.2002 Geçerlilik: 1.1.2002) Bu Kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” veya “emlâk vergisi değeri” deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. 

Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. 

Harcın hesabında on milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.(*) 

3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar (4369 sayılı Kanunun 82/9-a maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 29.7.1998).(**)

(*)(Değişmeden önceki şekli) (4444 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 14.8.1999) Bu Kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” veya “emlâk vergisi değeri” deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa göre genel beyan veya vergi değerini tadil eden nedenler dolayısıyla beyan edilecek emlâk vergisi değerini ifade eder. Bu değer; emlâk vergisi mükellefiyetinin başlangıcını takip eden yılda, Emlâk Vergisi Kanunu hükümlerine göre beyan olunan emlâk vergisi değerine, diğer yıllarda ise bir önceki yıl için belirlenen değere, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle tespit edilir.

Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında Emlâk Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan edilmiş olan değere “yeniden değerleme oranı” uygulanmak suretiyle tespit olunan değer esas alınır.

Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.

Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.

Harcın hesabında bir milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)

(1) (Değişmeden önceki ibare) Kayıtlı değer:

Madde 63 – 

Bu kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” deyimi, (4369 sayılı Kanunun 81/I-1 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 29.7.1998) Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen emlak vergisi tarhına esas değerleri ifade eder. (**) (Kaldırılmadan önceki şekli) (3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar) Bu Kanunun uygulanmasında, vergi değerinin tesbitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dikkate alınır.

a) Kayıtlı değer (emlâk vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda Emlâk Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere mükellef tarafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş olan “yeniden değerleme oranı”nda artırılması suretiyle tespit olunur.

b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır.

c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan edilmiş olan değere “yeniden değerleme oranı” uygulanmak suretiyle tesbit olunan, değer esas alınır.

d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.

e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük beyanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir.

f) Harcın hesabında yüzbin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde artış oranını (0) sıfır (sıfır dahil) ile yeniden değerleme oranı arasında tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

Bu maddenin uygulanmasında işlemin yapıldığı yıl için herhangi bir artış oranı dikkate alınmaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Harcın nispeti: 

Madde 64 – 

Tapu ve kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 

Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır. 

Tashih harcı: 

Madde 65 – 

Tapu Sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

Ödeme usulü: 

Madde 66 – 

Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir. Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir. 

Ödeme yeri: 

Madde 67 – 

(2588 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle değişen madde)Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir. 

Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zamanı: 

Madde 68 – 

(3239 sayılı Kanunun 92’nci maddesiyle değişen madde)Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (İhtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ) bir sene içinde ödenir. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur. 

Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Harcın teminatı: 

Madde 69 – 

Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup, tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller, kadastro harçlarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur. 

Gönderilecek listeler ve sorumluluk: 

Mükerrer Madde 69 – 

(2588 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle eklenen madde) Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını noterler de düzenledikleri veya tasdik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren engeç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler. 

Bu kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150’nci maddesinin 1, 2 ve 3’üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur. 

(3239 sayılı Kanunun 93’üncü maddesiyle değişen fıkra) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar. 

Akdin daire dışında yapılması: 

Madde 70 – 

(3239 sayılı Kanunun 94’üncü maddesiyle değişen fıkra) Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3’ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri verilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir.

BEŞİNCİ KISIM

Konsolosluk Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 71 – 

Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhde eden yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukarıdaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir. 

Konsoloslarca yapılacak noter işlemleri: 

Madde 72 – 

(1512 sayılı Kanunun 207’nci maddesiyle değişen madde) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır. 

Mükellef: 

Madde 73 – 

Konsolosluk harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar

Harçdan müstesna işlemler: 

Madde 74 – 

Aşağıdaki mevzular harçdan müstesnadır: 

a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler, 

b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmi bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askeri ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettabatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler, 

c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri, 

d) Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıtların düzenlenmesi veya onaylanması, 

e) Öğrenci müfettişliği bulunmayan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri ve onaylayacakları kağıtlar. 

f)(4731 sayılı Kanunun 6/A maddesiyle eklenen bent) Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara hibe olarak yardım amacıyla gönderilecek mal, malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

Harç alma ölçüleri : 

Madde 75 – 

Konsolosluk harçları, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın nispeti : 

Madde 76 – 

(Finansman Kanununun 104’üncü maddesiyle değişen madde)Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 

(3180 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi

Ödeme usulü: 

Madde 77– 

Konsolosluk harçları, işle ilgili kağıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak nüshalarına, kalmayan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

Ödeme zamanı : 

Madde 78 – 

Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir. 

Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı: 

Madde 79 – 

(3180 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen madde) Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Dışişleri Bakanlığının yetkisi: 

Madde 80 –

Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda konsolosluk harçları almaya yetkilidir. 

Zaruri giderler: 

Madde 81 – 

Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz. 

Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi: 

Madde 82 – 

Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık tutulması veya diğer bir dış temsililiğine gönderilmesi veya memlekete getirilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır.

ALTINCI KISIM

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 83 – 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. 

Mükellef: 

Madde 84 – 

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

Harçtan müstesna işlemler: 

Madde 85 – 

Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır: 

a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları, 

b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiyeden çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar, 

c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye’ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye’deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (karşılıklı olmak şartiyle), 

g) (4444 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle eklenen bend Yürürlük; 1.1.2000) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası gözönünde tutularak belirlenecek ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri. 

Harçtan muaf olanlar: 

Madde 86 – 

(2430 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen madde) İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır. 

Madde 87 – 

Milli veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye’ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye’den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle geleceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. 

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır. 

Madde 88 – 

Aşağıda yazılı yabancılara ikame tezkeresi harçsız olarak verilir: 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 

c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları, 

d) Mali durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

Harç ölçüleri: 

Madde 89 – 

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları (6) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Yeniden harç alınması: 

Madde 90 – 

Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır. 

İkamet tezkerelerinde yarım harç: 

Madde 91 – 

Onsekiz yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi: 

Madde 92 – 

Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi

Ödeme usulü: 

Madde 93 – 

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması veya basılı damga konulması suretiyle alınır. 

Ödeme zamanı: 

Madde 94 – 

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır.

YEDİNCİ KISIM

Gemi ve Liman Harçları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 95 – 

Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabidir. 

İnşa halindeki gemiler: 

Madde 96 – 

İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir. 

Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz. 

Mükellef: 

Madde 97 – 

Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir: 

a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (İktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler), 

b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler, 

c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar

Harçtan müstesna tutulan işlemler: 

Madde 98 – 

Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır: 

a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler, 

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrayan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmayan turist gemileriyle, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispeti

Harç alma ölçüleri: 

Madde 99 – 

Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası: 

Madde 100 – 

Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır. 

Harcın Nispeti: 

Madde 101 – 

Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır. 

Yola elverişlilik belgesi harcından indirim: 

Madde 102 – 

Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmayan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır. 

Denize elverişlilik belgesi harcında indirim: 

Madde 103 – 

Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır. 

Ölçme belgeleri harcında indirim: 

Madde 104 – 

Gemide yapılacak tadiller veya makina değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır. 

Tasdik harcında indirim: 

Madde 105 – 

Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinde tarifede yazılı miktarın 1/5 ‘i nispetinde harç alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi

Ödeme usulü: 

Madde 106 – 

Gemi ve liman harçları, işle ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

Ödeme zamanı: 

Madde 107 – 

Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

Ancak, liman başkanlığı bulunmayan iskelelere uğrayan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir.

SEKİZİNCİ KISIM

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet

Mevzu: 

Madde 108 – 

İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir. 

Mükellef: 

Madde 109 – 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

Harç alma ölçüleri: 

Madde 110 – 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Yeniden harç alınması: 

Madde 111 – 

Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır. 

Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcın Ödenmesi

Ödenme usulü: 

Madde 112 – 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

Ödeme zamanı: 

Madde 113 – 

Bu harçlar peşin olarak alınır. 

(4731 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen fıkra)Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.(*)

(*) (4731 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişmeden önceki fıkra)Yıllık harçlar, her mali yılın ilk ayı içinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Belgelerin süresi ve yıl kesirleri: 

Madde 114 – 

Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir. 

Harçların geri verilmesi: 

Madde 115 – 

İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir. 

Diploma harcının ödenmemesi: 

Madde 116 – 

Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilmez. 

Sınıfların tespiti: 

Madde 117 – 

Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur.

DOKUZUNCU KISIM

Trafik Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve Muaflıklar

Mevzu: 

Madde 118 – 

Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, trafik harçlarına tabidir. 

Harçtan muaf olanlar: 

Madde 119 – 

Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı müteakip kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır. 

Mükellef: 

Madde 120 – 

Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri, Nispetleri ve Ödenmesi

Harç alma ölçüleri: 

Madde 121 – 

Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın ödenmesi: 

Madde 122 – 

Trafik harçları işle ilgili kağıt ve belgelere pul yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir.

ONUNCU KISIM

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Muaflıklar ve İstisnalar

Özel Kanunlardaki hükümler: 

Madde 123 – 

(2430 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen madde) Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz. 

Ancak, iş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet, gündelikleri 200 lira veya aylık ücretleri 6000 lirayı geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır. 

(4842 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 01.01.2004)Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, (4962 sayılı Kanunun 17/C maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri (**) nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle verilen teminatlarla ilgili işlemler harca tâbi tutulmaz.(*) 

(*)(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra) (4684 sayılı Kanunun 23/A maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 03.07.2001) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler harca tabi tutulmaz. 

(**)(4962 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)devir ve bölünmeleri 

Diplomat muaflığı: 

Madde 124 – 

Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 

İKİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyetle İlgili Genel Hükümler

Özel kanunlara göre harç mükellefi: 

Madde 125 – 

Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır. 

Re’sen yapılan işlemler: 

Madde 126 – 

Herhangi bir istek olmaksızın re’sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme İle İlgili Genel Hükümler

İşlemin yapılamıyacağı: 

Madde 127 – 

Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

Memurların sorumluluğu: 

Madde 128 – 

Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

İşin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı: 

Madde 129 – 

Kendi kısımlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Zamanında ödenmeyen harçlar: 

Madde 130 – 

Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tespit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir. 

Genel ödeme şekli: 

Madde 131 – 

Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir. 

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçları, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir. 

Harçları almaya yetkili daireler: 

Madde 132 – 

Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir. 

Tahsilatın vergi dairesine yatırılması: 

Madde 133 – 

Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. (500) lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir. 

Teftiş ve kontrol yetkisi: 

Madde 134 – 

Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler. 

Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler: 

Madde 135 – 

Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. 

Madde 136 – 

(4369 sayılı Kanunun 82/9-b maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 29.7.1998)(*)

(*) (Kaldırılmadan önceki şekli) Nispi harcın hesaplanmasında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atılır. 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çıkarılır. Harç kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kısımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruşa çıkarılır.

Madde 137 – 

Harçlar, harç pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pullar, üzerlerine tarih konulduktan sonra imzalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen kâğıtlarda iptal edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş pulları tarih ve mühürle iptal ederler. 

İptal yapılmadan kağıtlar muameleye konmaz. 

Madde 138 – 

Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarında tespit olunur. 

Mükerrer Madde 138 – (3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında (4842 sayılı Kanunun 36/4 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 24.04.2003) 100.000 lira(3) kesirleri nazara alınmaz. 

(3986 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle eklenen fıkra) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), % 100, nispî harçlar % 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. (4503 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 5.2.2000) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yendine değerlenme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları(1) (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda (4503 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 5.2.2000) yirmi katına,(2) nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

(1) (Değişmeden önceki ibare) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları 

(2) (Değişmeden önceki ibare) on katına

(3)(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)(4369 sayılı Kanunun 81/I-2 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 29.7.1998) 10.000 lira(*)

(*) (Değişmeden önceki ibare) 100 lira

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan hükümler: 

Madde 139 – 

Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır: 

a) 25.2.1952 tarih ve 5887 sayılı, 

b) 11.3.1954 tarih ve 6401 sayılı, 

c) 20.5.1955 tarih ve 6608 sayılı, 

d) 29.6.1956 tarih ve 6765 sayılı, 

e) 26.7.1957 tarih ve 6955 sayılı, 

f) 6.1.1960 tarih ve 7406 sayılı, 

g) 2.1.1961 tarih ve 201 sayılı, 

h) 2.2.1340 tarih ve 405 sayılı, 

i) 15.4.1338 tarih ve 216 sayılı, kanunlar ile bunların ek ve tadilleri, 

j) 11.5.1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12.1.1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri, 

k) 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68’inci maddesi, 

l) 5.7.1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1’inci maddesinin vize resmine ait hükümleri, 

m) 18.12.1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1’inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri, 

n) 30.11.1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanunun harçla ilgili hükümleri. 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici hükümler: 

Geçici Madde 1 – 

Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında: 

1. Arazide: 

a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi değerlerinin (10) misli, 

b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkur tarihteki vergi değerlerinin (10) misli, 

2. Binalarda: 

a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.’na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli, 

b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.’na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli, 

c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.’na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli, 

d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K.’na göre bulunacak vergi değeri aynen, 

Vergi değeri olarak kabul olunur. 

Geçici Madde 2 – 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir. 

Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır. 

Geçici Madde 3 – 

Bu Kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle veya harçtan muaf tutulan kişiler adına 5887 sayılı kanun gereğince bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezalar terkin olunur. 

Geçici Madde 4 – 

Bu Kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar muteberdir. 

Geçici Madde 5 – 

(4444 sayılı Kanunun 12’inci maddesiyle eklenen madde. Yürürlük; 14.8.1999) Emlâk Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi uyarınca 1/11/1999 – 31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunan mükelleflerin beyan ettikleri değerler, tapu ve kadastro harçları uygulamasında kayıtlı değer veya emlâk vergisi değeri olarak kabul edilir. Beyan edilen bu değerler müteakip yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutularak harcın hesabında dikkate alınır. 

Madde 140 – 

Bu Kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 141 – 

Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI LİSTELER

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları) 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s