3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

BİRİNCİ KISIM

MÜKELLEFİYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN MEVZUU

Amaç 

Madde 0001: 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 0002: 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar.

Dilekçe hakkı 

Madde 0003: 

Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenmiştir.) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar 

Madde 0004: 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen şekli.) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Gönderilen makamda hata 

Madde 0005: 

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

İncelenemeyecek dilekçeler 

Madde 0006: 

Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; 

Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 

Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 

4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, incelenemezler.

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 

Madde 0007: 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Türkiye büyük millet meclisine yapılan başvuruların incelenmesi 

Madde 0008: 

(11.01.2003 tarih ve 24990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4778 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen şekli.) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

Kaldırılan hüküm 

Madde 0009: 

26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 0001: 

(3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük 

Madde 0010: 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 0011: 

Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s