KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3465

Kabul Tarihi: 28/5/1988

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/6/1988, Sayı : 19830

Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5, Cilt : 27, Sayfa :

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektir. 

Kapsam ([1])

Madde 2 – Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile otoyolun veya diğer otoyollardaki hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar ([2])

Madde 3 – Bu Kanunda geçen deyimlerden; 

a) Bakan; Ulaştırma Bakanını,

b) Bakanlık; Ulaştırma Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü, 

d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,

e) Bakım İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri,

f) (Değişik: 25/6/2010-6001/41 md.) Hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu ve diğer tesisleri,

g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle birlikte otoyolun bulunduğu yeri,

h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketlerini, ifade eder. 

Görevin Verilmesi (2)

Madde 4 – a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı ve işletilmesi ile (…)(2)hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesinde sermaye şirketleri görevlendirilebilir. 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerindeki (…)(2) hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabilir.

Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/41 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre verilecek görev, tespit edilen görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya hizmet tesislerinin projelendirilerek veya projesine göre yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği gibi 4046 sayılı Kanun kapsamına alınanlar hariç otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir.

Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin yapım, bakım ve işletilmesini de kapsar.

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe karşı yükümlülükleri devam eder.

Görevin Sona Ermesi 

Madde 6 – Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer. 

Sözleşmeler, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir. 

Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede düzenlenir. 

Tarife Belirleme Esasları 

Madde 7 – Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.

Kamulaştırma

Madde 8 – Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.

Mülkiyet

Madde 9 – Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.

Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir. 

Görevin Devri 

Madde 10 – Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Yönetmelik

Madde 11 – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir. 

Yürürlük

Madde 12 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3465 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun Yürürlüğe

 No. 3465 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi

5335 5 27/4/2005 

 6001 2, 3, 4, 5 13/7/2010

 

[1] (1) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “yolculukla ilgili tesislerin” ibaresi “hizmet tesislerinin” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[2] (2)25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, 3 üncü maddenin (a) bendinde yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanını” ibaresi “Ulaştırma Bakanını”, (b) bendinde yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma Bakanlığını” olarak değiştirilmiş, 4 ncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan “yolculukla ilgili” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s