ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası                : 4760

Kabul Tarihi                                        : 6/6/2002

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 12/6/2002   Sayı : 24783 

Yayımlandığı Düstur         : Tertip :     Cilt : 7   Sayfa:   

BİRİNCİ BÖLÜM

Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef

Verginin konusu

Madde 1 – 1. Bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

2. (Değişik: 30/3/2006-5479/7 md.) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (Ek cümle: 4/6/2008-5766/19 md.) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller

Madde 2 – 1. Bu Kanunun uygulanmasında;

a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,

b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,

İfade eder.

2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:

a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

Vergiyi doğuran olay

Madde 3 – Vergiyi doğuran olay;

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, 

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,

e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

(Ek fıkra: 30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

Mükellef ve vergi sorumlusu

Madde 4 – 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;

a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

3. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.

(Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

İhracat istisnası

Madde 5 – 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.

2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diplomatik istisna

Madde 6 – Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.

Diğer istisnalar(
[1]
)

Madde 7 – Bu Kanuna ekli;

1. (I) sayılı listede yer alan malların;

 a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

 b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,

c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/32 md.) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,

2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.)  (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; (
[2]
)

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, (
[3]
)

b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, (
[4]
)(
[5]
)

d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, (
[6]
)

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, 

3. (Değişik: 16/6/2009-5904/18 md.) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

b) (II) sayılı listede yer alan malların,  Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,

c) (Ek: 30/5/2013-6491/27 md.)  (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,

Vergiden müstesnadır.

Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493/1 md.) (
[7]
)

Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. (
[8]
)

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

Verginin tecili

Madde 8 – 1. (Yeniden düzenleme: 30/7/2003-4962/8 md.)(
[9]
) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.(
[10]
)

2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Vergi indirimi

Madde 9 – Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

İstisnaların sınırı ve yetki

Madde 10 – 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı

Vergileme ölçüleri ve matrah

Madde 11 – (Değişik: 30/3/2006-5479/9 md.) 

1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir. 

2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;(
[11]
)
 

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),         uygulanır.

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.  

5. (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.

Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

Oran veya tutar

Madde 12 – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

(Ek paragraf: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/28 md.) (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b) (Değişik: 30/3/2006-5479/10 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya, (
[12]
)

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye %25’e kadar artırmaya, (
[13]
)

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,

Yetkilidir.

3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir. (
[14]
)

4. (Değişik: 16/7/2004-5228/22 md.) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı  vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması

Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.

2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/33 md.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.

5. (Ek: 28/3/2013-6455/33 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler

Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi

Madde 14 – 1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde,

beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki  mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

4. Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.

5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler

Madde 15 – 1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.(Ek hüküm: 4/6/2008-5766/19 md.) Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.

b) (Değişik: 16/7/2004-5228/23 md.) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. (
[15]
)

3. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler

Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler

Madde 16 – 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur.

3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek   özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı

Madde 17 – 1. (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)

2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen  özel tüketim vergisi hâsılatından;

a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.

b) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

c) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

d) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır.

3. (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

4. (Değişik: 14/7/2004-5217/18 md.) Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 18 – 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (c) bendi,

2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü,

3. 1318  sayılı   Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu Maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü Maddeleri,

4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı Maddesi,

5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,

6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,

7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu Maddeleri,

8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddeleri,

9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,

10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,

12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü Maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,

13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı Maddenin ikinci fıkrası,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Geçici Madde 2 – Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 30/7/2003-4962/10 md.) 

Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz. 

5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar. 

Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur. 

Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur. 

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanunî tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Geçici Madde 4 – (Ek: 21/4/2005 – 5335/20 md.)

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

Geçici Madde 5 – (Ek: 9/7/2008-5784/10 md.) (
[16]
)(
[17]
)

31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.

Geçici Madde 6 – (Ek: 16/6/2009-5904/19 md.) (
[18]
)
(
[19]
)

31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19 – Bu Kanunun;

a) Geçici 2 nci Maddesi yayımı tarihinde,

b) 15 inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4760 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1-18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

GEÇİCİ MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 – 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. (…)(
[20]
)

__________________I, II, III ve IV sayılı listelerde daha önce yapılan değişikliklerin yayımlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve sayısını görmek için Kanunun sonundaki “MEVZUAT İZLEME CETVELİ” ne bakınız. 

I SAYILI LİSTE (
[21]
)
A CETVELİ

(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.) 

*G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Uygulanacak

Vergi Tutarı

(TL)

Birimi

 

 

 

 

 

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

2,5000

0 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95’den az olanlar            

1,8500

2,1500 (1)

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

 

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

2,1765 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) 

 

 

 

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

2,1765 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

 

 

 

2710.11.45.00.19

Diğerleri

1,8915

2,1765 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

2,2985 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,0135

2,2985 (1)

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar     

1,8800

2,1800 (1)

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,8800

2,1800 (1)

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

2,5000

0 (1)

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

2,5000

0 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.41.00.11 (
[22]
)

Motorin                                            

1,3045

1,5945 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.41.00.13(2)

Kırsal Motorin

1,3045

1,5945 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.41.00.29

Diğerleri                                                                

1,3045

1,5945 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.12 (2)

Kırsal Motorin    

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.29

Diğerleri                                                                 

1,2345

1,5245 (1
[23]
)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

 


2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

 

2710.19.49.00.18

Diğerleri                         

1,2345

1,5245 (1)

Litre

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)      

 

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.12 

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.13 

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.14 

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.16 

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.18 

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.21 

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

 

 

 

2710.19.61.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.23 

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2370

0,2370 (1
[24]
)

Kilogram

 

(Fuel oiller)    

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)                

 

 

 

2710.19.61.00.29 

Diğerleri

0,2370

0,2370 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)   

 

 

 

2710.19.63.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 


2710.19.63.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,4760

0,4760 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)        

 

 

 

2710.19.63.00.29  

Diğerleri

0,4760

0,4760 (
[25]
)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 


2710.19.65.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.65.00.29

Diğerleri

0,2240

0,2240 (1
[26]
)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)                                       

 

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)                  

 

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)            

 

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)               

 

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)              

 

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)         

 

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)           

 

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)               

 

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)         

 

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)           

 

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)                 

 

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)             

 

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

0,2240 (1)

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                 

 (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

 

 

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz                               

 

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,6964

0,8599 (1
[27]
)

Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

0,0230 (1
[28]
)

Metreküp

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

2711.12

Propan                                  

1,2100

1,4940 (1)

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

2711.13

Bütan                                   

1,2100

1,4940 (1)

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,2780

1,5780 (1)

Kilogram

 

Diğerleri

1,2100

1,2100 (1)

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz                                     

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

0,8599 (1)

Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

0,0230 (1)

Metreküp

 

(Gaz halinde)

 

 

 

2711.29.00.00.11

Propan                                                                                    

1,2100

1,4940 (1) 

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan                                             

1,2100

1,4940 (1)

Kilogram

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

 

 

 

 

(Petrol koku)

 

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş 

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

(Petrol koku)

 

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş 

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

 

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

2,5000

0 (1)

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları   

2,5000

0 (1)

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

 

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

2,5000

0 (1)

Kilogram

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,9100

1,1209 (1)

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

 

1,1209 (1)

Litre

(Değişik Cetvel: 24/5/2013-6487/30 md.)

(1) Sayılı Cetvel

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen) 

2,2985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta) 

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri 

2,2985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar 

[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,


-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 

2,2985

1,3007

Kilogram

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram


3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,7390

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 

1,3007

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 

1,3007

Kilogram

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 

1,3007

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.21 

Spindle oil

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.22 

Light neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.23 

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.24 

Bright stock

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.98 

Diğerleri

1,3007

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

(II) SAYILI LİSTE

(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Uygulanacak Vergi Oranı

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

4 (
[29]
)

 

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 

 

 

 

 Otobüs

1

1 (1)

 

 Midibüs

4

4 (1)

 

 Minibüs

9

9 (1)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

 

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) 

 

 İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 

10

15 (
[30]
)

 İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

10

15 (2)

 Sadece elektrik motorlu olanlar

10

10 (2)

– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

 

 

 Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 

10

15 (1)

 Sadece elektrik motorlu olanlar

10

10 (1)

-Diğerleri

 

 

 Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler 

37

45 (
[31]
)

 Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler 

60

90 (3)

 Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler 

84

145 (3)

 

 Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

 

 Motor gücü 85 KW’ı geçmeyenler

37

3 (1)

 

 Motor gücü 85 KW’ı geçen fakat 120 KW’ı geçmeyenler

60

7 (1)

 

 Motor gücü 120 KW’ı geçenler

84

15 (1)

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

6,7 (2)

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

6,7 (2)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

 

 

 Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

10

10 (
[32]
)

 Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler

52

52 (2)

 Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

75

75 (2)

 Sadece elektrik motorlu olanlar 

 

 

 Motor gücü 85 KW’ı geçmeyenler

37

10 (2)

 Motor gücü 85 KW’ı geçen fakat 120 KW’ı geçmeyenler

60

52 (2)

 Motor gücü 120 KW’ı geçenler

84

75 (2)

– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

 

 

 

 Sadece elektrik motorlu olanlar

10

10 (1
[33]
)

 Diğerleri

10

10 (1)

– Diğerleri

 

 

 

 Sadece elektrik motorlu olanlar

4

4 (1)

 

 Diğerleri

4

4 (1)

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) 

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 

4

4 (1)

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 

4

4 (1)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

 Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

22

8 (1)

 Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler 

37

37 (1)

8711.90.00.00.00

Diğerleri (sadece elektrik motorlu olanlar)

 

 

 

 Motor gücü 20 KW’ı geçmeyenler

22

3 (1)

 

 Motor gücü 20 KW’ı geçenler

37

37 (1)

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

0,5 (1)

 

 

 

 

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

6,7

6,7 (1)

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

6,7

6,7 (1)

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8

8 (1)

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

(III) SAYILI LİSTE 
(A) CETVELİ (
[34]
)

(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

 

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

 

Uygulanacak

 Vergi

Oranı (%)

Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

Uygulanacak

Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

25 (1)

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63,3

63 (1)

0,44

0,74(1)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

63,3

0 (1)

2,44

3,97 (1)

2204.10

Köpüklü şaraplar

275,6

0 (1)

16,12

26,83 (1)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

275,6

0 (1)

22,1

36,81 (1)

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

275,6

0 (1)

17,55

29,22 (1)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

275,6

0 (1)

2,44

3,97 (1)

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

275,6

0 (1)

85,8

118,18 (1)

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

275,6

0 (1)

85,8

118,18 (1)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 

275,6

0 (1)

85,8

118,18 (1)

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

275,6

0 (1)

71,5

112,45  (1)

2208.50

Cin ve Geneva

275,6

0 (1)

57,2

94,09  (1)

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

275,6

0 (1)

57,2

94,09  (1)

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

275,6

0 (1)

85,8

118,18 (1)

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

275,6

0 (1)

85,8

118,18 (1)

2208.70

Likörler

275,6

0 (1)

78,65

118,18 (1)

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

275,6

0 (1)

85,8

118,18  (1)

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

275,6

0 (1)

51,48

89,11(1)

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

275,6

0 (1)

51,48

89,11 (1)

(B) CETVELİ (
[35]
)

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Uygulanacak

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi

Tutarı (TL)

Uygulanacak Asgari

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Uygulanacak Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

63

40

0,1325

0,1875

0,13

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

63

40

0,1325

0,1875

0,13

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

63

40

0,1325

0,1875

0,13

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

65,25 (1)

0,1325

0,1875 (1)

0,13 (1)

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

63

40 (1)

0,1325

0,1875 (1)

0,13(1)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

65,25 (1)

0,1325

0,1875 (1)

0,13(1)

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

63

 

65,25 (1)

0,1325

 

0,1875 (1)

 

0,13(1)

2403.10.10.00.19

Diğerleri 

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

 

65,25 (1)

0,1325

 

0,0490(1)

 

0,13(1)

2403.10.90.00.19

Diğerleri 

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

63

 

65,25 (1)

0,1325

 

0,0490(1)

 

0,13(1)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

 

65,25 (1)

0,1325

 

0,0490 (1)

 

0,13(1)

(IV) SAYILI LİSTE

(Değişik: 13/2/2011-6111/87 md.)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

1604.30

Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

20

3303.00

Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)

20

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

20

3305.20.00.00.00

Perma ve defrize müstahzarları 

20

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

20

3305.90

(Saç losyonları, boyaları, v.b) 

Diğerleri

20

33.07

Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 

20

 

Traş köpüğü ve traş kremi

6,7

3401.11.00.90.00

Diğerleri (Yalnız traş sabunu)

6,7

4103.90.90.00.11

Diğer hayvanların yaş derileri

(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç) 

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.90.00.12

Diğer hayvanların kuru derileri

(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç) 

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.90.00.13

Diğer hayvanların pikle derileri

(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç) 

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.90.00.19

Diğerleri

(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç) 

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri 

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]

20

49.01

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

49.02

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

20

7013.22.10.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak) 

El imali olanlar

20

7013.22.90.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak)

Makine imali olanlar

20

7013.33.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

20

7013.33.19.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)

Diğerleri

20

7013.33.91.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

20

7013.33.99.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

Diğerleri

20

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

El imali olanlar

(Bardak hariç)

20

7013.41.90.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 

Makine imali olanlar

(Bardak hariç)

20

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) 

El imali olanlar

20

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

Makine imali olanlar

20

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)

Diğerleri

20

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

20

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal vb. takım halinde)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

6,7

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

6,7

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6,7

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

6,7

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar

6,7

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar 

6,7

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6,7

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler 

6,7

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 

6,7

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

6,7

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

6,7

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

6,7

85.07

Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)

3(
[36]
)

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

6,7

8510.10.00.00.00

(Elektrikli)

Traş makinaları

6,7

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6,7

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları

20 (
[37]
)

8517.12.00.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları

20

8517.12.00.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt’dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

20

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

20

8517.69.39.00.00

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

20

8517.69.90.90.14

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt’dan küçük) telsiz cihazları

20

8517.69.90.90.15

Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

20

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

20

8517.69.90.90.21

Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt’dan az olanlar)

20

8517.69.90.90.29

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları) 

20

85.18

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri

20

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç)

6,7

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

6,7

8523.29.15.00.18

(Manyetik mesnetler)

Video bantları

6,7

8523.29.39.00.16

(Diğer manyetik mesnetler)

Video bantları

6,7

8523.40.11.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

6,7

8523.40.13.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

6,7

8523.40.19.00.11

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)

Lazer diskler

6,7

8523.40.51.00.00

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

Dijital çok yönlü diskler (DVD)

6,7

8523.40.59.00.00

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

Diğerleri 

6,7

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]

20

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

8527.12

Cep tipi radyo kaset çalar

20

8527.13

Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar

20

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6,7

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6,7

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6,7

8527.91.99.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6,7

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6,7

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar)

Diğerleri

6,7

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6,7

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ; 8528.51.00.00.00 ; 8528.61.00.00.00 hariç) 

6,7

8543.70.90.00.15

Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

20

9113.90.80.20.00

(Saat kayışları)

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar

20

9302.00.00.00.00

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

20

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

20

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

95.04

Lunaparklar benzeri yerler için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil

20

96.01

İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

20

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

4760 SAYILI KANUNUN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATI İZLEME CETVELİ

Mevzuatın

Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Türü

No

Tarihi

Numarası

B.K.K.

2002/4481

30/7/2002

24831

B.K.K.

2002/4482

30/7/2002

24831

B.K.K.

2002/4675

14/9/2002

24876

B.K.K.

2002/4843

25/10/2002

24917

B.K.K.

2002/4930

22/12/2002

24971

B.K.K.

2003/5141

8/1/2003

24987 (Mük.)

B.K.K.

2003/5147

24/1/2003

25003

B.K.K.

2003/5227

10/2/2003

25020 (Mük.)

B.K.K.

2003/5357

18/3/2003

25066

B.K.K.

2003/5433

16/4/2003

25081

B.K.K.

2003/5455

17/4/2003

25082

B.K.K.

2003/5549

15/5/2003

25109

B.K.K.

2003/5632

6/6/2003

25130

B.K.K.

2003/5757

2/7/2003

25156

B.K.K.

2003/5950

28/8/2003

25213

B.K.K.

2003/6049

4/9/2003

25219

B.K.K.

2003/6257

14/10/2003

25259

B.K.K.

2003/6258

14/10/2003

25259

B.K.K.

2003/6153

21/10/2003

25266

B.K.K.

2003/6288

23/10/2003

25268

B.K.K.

2003/6467

12/12/2003

25314

B.K.K.

2003/6497

27/12/2003

25329

B.K.K.

2003/6607

3/1/2004

25335

B.K.K.

2003/6645

6/1/2004

25338

B.K.K.

2004/6760

12/1/2004

25371

B.K.K.

2004/6885

27/2/2004

25386

B.K.K.

2004/6992

14/3/2004

25402

B.K.K

2004/7069

8/4/2004

25427

B.K.K

2004/7306

18/5/2004

25466

B.K.K

2004/7386

10/6/2004

25488

B.K.K

2004/7512

30/6/2004

25508

B.K.K

2004/7549

10/7/2004

25518

B.K.K

2004/7579

13/7/2004

25521

B.K.K

2004/7640

1/8/2004

25540

B.K.K

2004/7674

10/8/2004

25549

B.K.K

2004/7730

9/8/2004

25563

B.K.K

2004/7792

29/8/2004

25568 (Mük.)

B.K.K

2004/7814

9/9/2004

25578

B.K.K

2004/7888

23/9/2004

25592

B.K.K

2004/7890

28/9/2004

25597

B.K.K

2004/7893

30/9/2004

25599

B.K.K

2004/8021

21/10/2004

25620

B.K.K

2004/8032

2/11/2004

25631

B.K.K

2004/8059

9/11/2004

25638

B.K.K

2004/8118

3/12/2004

25659

B.K.K

2004/8128

4/12/2004

25660

B.K.K

2004/8187

18/12/2004

25674

B.K.K

2004/8229

25/12/2004

25681

B.K.K

2004/8266

31/12/2004 (3.Mük)

25687

B.K.K

2005/8392

27/1/2005

25709

B.K.K.

2005/8410

1/2/2005

25714

B.K.K.

2005/8414

5/2/2005

25718

B.K.K.

2005/8704

22/4/2005

25794

B.K.K.

2005/8716

26/4/2005

25797

B.K.K.

2005/9145

28/7/2005

25889

B.K.K.

2005/9281

26/8/2005

25918

B.K.K.

2005/9795

23/12/2005

26032

B.K.K.

2005/9796

23/12/2005

26032

4760 SAYILI KANUNUN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATI İZLEME CETVELİ

Mevzuatın

Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Türü

No

Tarihi

Numarası

B.K.K.

2006/10170

16/3/2006

26110

B.K.K

2006/11045

12/10/2006

26317

B.K.K

2006/11202

8/12/2006

26370

B.K.K

2007/12756

2/11/2007

26688

B.K.K

2008/13061

24/1/2008

26766

B.K.K

2008/13210

13/2/2008

26786

KANUN

5766

6/6/2008

           26898(Mük.)

B.K.K

2008/13762

20/6/2008

26912

B.K.K

2008/13835

2/7/2008

26924

B.K.K

2008/14061

4/9/2008

26987

B.K.K

2008/14387

18/12/2008

27084

KANUN

5838

28/2/2009

27155

B.K.K

2009/14802

16/3/2009

27171

B.K.K

2009/14882

14/4/2009

27200

B.K.K

2009/15081

16/6/2009 (Mük.)

27260

B.K.K

2009/15200

15/7/2009

27289

B.K.K

2009/15315

22/8/2009

27327

B.K.K

2009/15725

31/12/2009

27449

B.K.K

2010/135

27/2/2010

27506

B.K.K

2010/668

7/6/2010

27652

B.K.K

2010/973

28/10/2010

27743

KANUN

6111

25/2/2011

27857 (Mük.)

B.K.K

2011/1435

25/2/2011

27857 (2.Mük.)

B.K.K

2011/2198

14/9/2011

28054

B.K.K

2011/2304

13/10/2011

28083

B.K.K

2011/2343

26/10/2011

28096

B.K.K

2012/3172

18/5/2012

28296

B.K.K

2012/3735

22/9/2012

28419

B.K.K

2012/3792

9/10/2012

28436

B.K.K

2013/5595

1/12/2013

28838

B.K.K

2013/5761

1/1/2014

28869

4760 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası

4760 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

4962

7, 8, 12, GEÇİCİ MADDE 3, (I) sayılı liste

7/8/2003

5228

15, (I), (II) sayılı liste

 

 

12, (III) sayılı liste

 

7

31/7/2004 tarihini izleyen üçüncü günde

31/7/2004 tarihini izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere 31/7/2004

31/7/2004

5281

11, 12, 15

         (I)     ve (III) sayılı liste

                         17

31/12/2004

31/12/2004 tarihini izleyen üçüncü günden geçerli olmak üzere 31/12/2004

23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

5217

17

1/1/2005

5335

8, GEÇİCİ MADDE 4

27/4/2005

5398

(II) sayılı liste

21/7/2005

5479

1, 3, 11, 12, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

8/4/2006

5493

7/A

1/6/2006

5615

 (II), (III) sayılı liste

4/4/2007

5766

1, 4, 7, 7/A, 12, 13, 15, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

6/6/2008 tarihini izleyen ayın başında

5779

17

1/7/2008

5784

GEÇİCİ MADDE 5

26/7/2008

5838

(I), (II) sayılı liste, İşlenemeyen Hükümler

28/2/2009

5904

7, GEÇİCİ MADDE 5, (I) sayılı liste

3/7/2009

6111

7/A, GEÇİCİ MADDE 5, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

25/2/2011

Anayasa Mah.’nin E.: 2010/118, K.: 2011/170 sayılı Kararı

İşlenemeyen Hüküm

 (5838 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi)

19/5/2012

6322

11, 12/2 ve (IV) sayılı cetvel

12/3

15/6/2012

1/1/2013

     6408

Geçici Madde 5

1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 31/1/2013

6455

7, 13

11/4/2013

6462

7

3/5/2013

6491

7

11/6/2013

6487

(I)            
Sayılı Liste, 12, Geçici Madde 6

11/6/2013

6518

7

19/2/2014

 

 


[1]
(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiş, bu şekilde (d) alt bendi olan alt bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


[2]
(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiş, bu şekilde (d) alt bendi olan alt bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


[3]
(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiş, bu şekilde (d) alt bendi olan alt bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


[4]
 (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sakatlık derecesi” ibaresi “engellilik oranı”, “sakatlığına” ibaresi “engelliliğine”  şeklinde değiştirilmiştir.


[5]
(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiş, bu şekilde (d) alt bendi olan alt bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


[6]
(1)6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiş, bu şekilde (d) alt bendi olan alt bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


[7]
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiş, daha sonra 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle mezkur ibare “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


[8]
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiş, daha sonra 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle mezkur ibare “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


[9]
(2) 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan “4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.” hükmüne istinaden “yeniden düzenleme” ifadesi kullanılmıştır.


[10]
(3) Bu fıkrada yer alan “ithalatçıları veya imalatçıları” ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “mükellefler” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


[11]
(1) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “(III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;” ibaresi “(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;” şeklinde değiştirilmiştir.


[12]
(1) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bende “(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


[13]
(1)  Bu bendin sonuna, 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle “%25’e kadar artırmaya” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


[14]
(2) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 43 üncü  maddesiyle bu fıkrada yapılan düzenlemenin 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


[15]
(1)  Bu bende, 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “87.03” ibaresinden önce gelmek üzere “87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


[16]
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” olarak; “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


[17]
 (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi, 22/1/2013 tarihli ve 6408 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.


[18]
 (3) 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve  2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle bu maddede “40 Türk Lirası” olarak belirlenen tutarlar, “100 Türk Lirası” olarak tespit edilmiştir.


[19]
 (4) 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile bu maddede yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.


[20]
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 22/12/2011 tarihli ve E.: 2010/118, K.: 2011/170 sayılı Kararı ile bu maddenin “…Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” şeklindeki son cümlesi iptal edilmiştir.


[21]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[22]
(2)Bu mallara ilişkin vergi tutarlarının uygulanması ile ilgili olarak 1/12/2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.


[23]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü   maddesiyle 22/9/2012 tarihinden   geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[24]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[25]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[26]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[27]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[28]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 22/9/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[29]
(1)  Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 25/2/2011 tarihli ve 27857 (2.Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve   2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere   metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[30]
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve  2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[31]
(3) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları, 1/1/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/12/2013 tarihli ve 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 1/1/2014 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[32]
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve  2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[33]
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 25/2/2011 tarihli ve 27857 (2.Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve  2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın  2 nci maddesiyle 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[34]
(1)  Bu mallara ilişkin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları, 1/1/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/12/2013 tarihli ve 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesiyle 1/1/2014 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[35]
(1)  Bu listede yer alan mallara ilişkin vergi oranları , asgari maktu vergi tutarları ve maktu vergi tutarları,  1/1/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/12/2013 tarihli ve 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesiyle 1/1/2014 tarihinden  geçerli olmak üzere  metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


[36]
(1) 31/5/2012 tarihli  ve 6322 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle listeye bu mal vergi oranı ile birlikte eklenmiştir.


[37]
 (2) 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere   8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı malların uygulanacak vergi oranı %25 olarak belirlenmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s