GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI

Yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri destekleyen Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF) yeni dönem başvuruları devam ediyor.

Yeni dönem için başvuru tarihi 8 Kasım 2019 olarak belirlendi.

Biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği için maksimum 5 bin USD destek sunuyor.

GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabiliyor. Proje ortakları veya işbirlikleri için de herhangi bir sınırlandırma  bulunmuyor.

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI – BAŞVURU ÇERÇEVESİ

Başvuru Tarihlerimiz 16 Ağustos 2019 ve 8 Kasım 2019 ‘dur.

Başvuru hazırlığında olan kurumlar bu süreyi SGP Ekibiyle projelerini geliştirme amaçlı değerlendirebilirler.

1. Korunan alanlar ve çevresinin, denizel veya karasal geleneksel üretim alanlarının, önemli doğa alanlarının ve canlı türlerinin; ekolojik koridorlar oluşturma, resmi statü edinme, tür eylem planları, yönetim planları, yönetmelik düzenlemeleri, restorasyon çalışmaları aracılığıyla yöre halkı ve işbirliklerinin katkılarıyla korunması veya korunmasına katkı sağlanması,

2. Ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin katılımcı korunmasını, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kullanımını, sürdürülebilirlik ilkesinin ilgili yönetmeliklere dâhil edilmesini, doğa-dostu ürün ve pazarların gelişimini ve ürünlerin adil paylaşımını destekleyen yapıların (kooperatif vb.) ve uygulamaların geliştirilmesi,

3. Nesli küresel veya ulusal ölçekte tehdit altında olan veya tek nokta endemikleri gibi öncelikli türlerin; farkındalık çalışmaları, tür eylem planları veya popülasyon canlandırma çalışmalarıyla yerel halkın katkılarıyla korunması veya tehditlerin azaltılması ,

4. Korunan alanlar, hassas ekosistemler, önemli doğa alanları, denizel ve karasal geleneksel üretim alanları, tarımsal kültürel peyzaj alanları ve yöre halkının koruduğu alanların sürdürülebilir kullanımına yönelik, yöre halkının katılımcı ve gelir getirici (eko-turizm vb.) uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

5. Korunan alanlar, karasal ve denizel üretim alanları, ekolojik koridorlar üzerinde tehdit oluşturan habitat kaybı, habitat parçalanması, tarımsal ve kentsel atıklar, hayalet ağlar vb. baskıların yerel halkın koruyucu uygulamalarıyla azaltılması veya bertaraf edilmesi,

6. Tarımsal biyoçeşitliliğin, ilgili ekosistem hizmetlerinin, yerel türler ve genetik çeşitliliğin (ağaç türleri, fidanlıklar, tohumlar, çiftlik hayvanları, balık ve diğer ticarete konu olan türler) ve bunlara yönelik geleneksel bilginin de dikkate ve kayıt altına alınarak korunması ve iyileştirilmesi,

7. Yerel/Yöresel genetik kaynakların kayıt altına alınması, biyokaçakçılığın önlenmesi,

8. Toprak erozyonu, ormansızlaşma, sel, çölleşme, yükselen su seviyeleri, yanlış tarım ve sulama, aşırı otlatma, istilacı türler, biyokaçakçılık, merasızlaşma gibi arazi, su, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerin yenilikçi ve bütünleyici (geleneksek pratikler) önlem ve uygulamalarla azaltılması,

9. Yöre halkının iklim değişikliğine uyumu ve etkilerine karşı dayanıklılığının; ekosistem hizmetlerinin, karbon tutan ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve iyileştirilmesi yoluyla arttırılması,

10. Arazi kullanımı ve değişimiyle ilgili planlama, karar ve izleme/önleme süreçlerine yöre halkının, kişilerin ve yerel sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanması,

11. Sürdürülebilir balıkçılık, ormancılık, doğa dostu tarım uygulamaları, yenilikçi geçiş ekonomisi uygulamaları vb. aracılığıyla, karasal ve/veya denizel ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlaması,

12. Geleneksel üretim alanlarında iklim değişikliğine uyumlu ve/ya iklim değişikliğine dayanıklı ve/ya sürdürülebilir tarımsal biyolojik çeşitlilik yönetimi sağlayan arazi planlama ve peyzaj uygulamalarının geliştirilmesi,

13. Yerel düzeyde düşük karbonlu, yenilenebilir enerji teknolojilerinin, yapı malzemelerinin, kaynak verimliliği sağlayıcı sürdürülebilir pratiklerin; gösterim, teknoloji transferi vb araçlarla hayata geçirilmesi,

14. Yerel düzeyde geleneksel bilgi ve yaklaşımlar ışığında iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik örneklerin oluşturulması veya yaygınlaştırılması,

15. Kamu, sivil ve özel sektör işbirliğiyle ortak kamu kullanım alanları ve/ya binalarında toplam enerji tüketiminin azaltılmasının veya etkin kullanılmasının yenilikçi uygulamalarla teşvik edilmesi,

19. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji performansı konusunda yönetmelikler, standartlar, teşvikler, ürünler ve bunların iyi (katılımcı, şeffaf ve adil) uygulamalarına ilişkin farkındalık oluşturulması,

20. Yerel yönetimler işbirliğiyle, iklim dostu ulaşım alternatiflerinin ve yenilikçi kentsel ulaşım örneklerinin oluşturulması ve/ya yaygınlaştırılması,

21. Yenilenebilir enerjinin arzının çeşitlenmesine yönelik; yerelde, küçük ölçekli veya toplum temelli (yenilenebilir enerji kooperatifleri vb.) iyi uygulamaların geliştirilmesi,

22. Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) Stockholm Sözleşmesi uyarınca kullanımını azaltan, bertarafı ve depolanmasına örnek oluşturan uygulamaların hayata geçirilmesi,

23. KOK yönetimi için yerel, bölgesel veya ulusal ağların, işbirliklerinin ve tarafların kapasitelerinin arttırılması,

24. Kamu, sivil, akademik kurumlar ve uzmanların, yerel üreticiler ve toplumsal liderlerin dâhil olduğu tematik (GEF odak alanları, yönetmelikler ve güncel/yenilikçi katılım, izleme ve değerlendirme araçları vb.) karar, iletişim, müzakere ve işbirliği ağlarının/zeminlerinin oluşturulması,

25. Yöre halkı başta olmak üzere tarafların iletişim ağlara/zeminlere dâhil olmasına olanak verecek bilgiye erişim, yasal ve yönetsel karar süreçlerini tanıma (ÇED, koruma statüleri ve ilgili yönetmelikler) vb. konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi,

26. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozunumu ve kimyasallar bazında mevcut uluslararası veya ulusal platformların amaçları, işleyişi hakkında bilgilenme, diyalog ve katılımın sağlanması,

27. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve toprak bozunumu alanlarında uygulama dönüşümüne doğrudan katkı sağlayabilecek bilgi yönetiminin (mevcut durum değerlendirme raporu, referans, arşiv, kütüphane, yazılım, izleme değerlendirme raporu, geçiş ekonomisi uygulamaları vb.) hayata geçirilmesi.

TAP VAKFI 1 ARALIK GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLADI

TAP VAKFI 1 ARALIK GENÇLİK FONU BAŞVURULARI

BAŞLADI

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın yerel düzeyde gençlik projelerini ve etkinliklerini destekleme programı olan “TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu” başvuruları açıldı. Başvurular için son tarih 30 Ekim 2019.

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan programda gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenecek.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekiyor. Bu çerçevede 2019 yılında özellikle;

·                    1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri

·                    Güvenli cinsellik için akran desteği

·                    Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme

·                    Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacaktır.

Kimler başvurabilir?

·                    Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar

·                    Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları

·                    Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları

·                    Yerel gençlik kuruluşları

·                    Kent konseylerinin gençlik yapıları

·                    Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Fon kapsamında, proje başına en çok 3 bin 500 lira katkı sağlanacak.

Başvuruların 30 Ekim 2019 tarihine kadar info@tapv.org.tr adresine başvuru formu ve bütçeyle birlikte e-mail konu bölümüne “Gençlik Fonu” başlığıyla gönderilmesi gerekiyor.

Fon hakkında detaylı bilgi ve başvuru dökümanları için lütfen http://www.tapv.org.tr/1-aralik-genclik-fonu-basvurulari-basladi/ adresini ziyaret ediniz.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM HİBE PROGRAMI

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM HİBE

PROGRAMI

“Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu” hibe programının altıncı dönemi için teklif çağrısı yayımlandı. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülmekte olan programının altıncı döneminin 2020-2021 yılları arasında uygulanması öngörülüyor.

AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projelerin geliştirilmesini hedefleyen programın toplam bütçesi ise 4.5 milyon Avro olarak belirelendi.

6’ncı dönemde Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanacak.

Proje başvuruları 12 Kasım 2019 saat 17.00’ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılabilecek. AB Başkanlığı tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Altıncı Dönemi bilgilendirme toplantılarının tarihleri için lütfen bakınız.

ETKİNİZ AB PROGRAMI

ETKİNİZ AB PROGRAMI

Sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan “Etkiniz AB Programı” başlatıldı.

Program kapsamında insan hakları izleme ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim olarak iki başlıkta destek sunuluyor.

Program kapsamında, uluslararası insan hakları standartlarına uyumu izleyen ve izleme temelli savunuculuk çalışmaları yürüten Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine destek veriliyor.

Sivil toplum örgütlerinin hali hazırda sahip oldukları uzmanlığı güçlendirmeyi amaçlayan programın desteklerinden yaralanmak için öncelikli koşul ise insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için çalışan, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı bir sivil toplum örgütü olmak.

Ayni destek programı olarak tasarlanan  ETKİNİZ’e yapılan başvurular aylık olarak değerlendiriliyor.

ETKİNİZ Programı destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen http://etkiniz.eu/destekler/ adresini ziyaret ediniz.

CALOUSTE GULBENKİAN VAKFI PROJE HİBESİ

CALOUSTE GULBENKİAN VAKFI PROJE HİBESİ

Calouste Gulbenkian Vakfı 2018-2022 dönemi için belirlediği üç başlıkta, sosyal bütünleşme, entegrasyon ve sürdürülebilirlik konularında hazırlanan projeleri desteklemeye devam ediyor. Programa başvurular 15 Ocak 2019  ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Programa başvuru öncesinde Sıkça Sorulan Sorular ve beş yıllık planı okumanız tavsiye ediliyor.

Vakfın yeni dönem hibe programında sunulan projeler için dört öncelikli alan belirlendi.

·                    Ermeni dili ve kültürünün korunmasını ve diasporanın farklı kısımlarını birbirine bağlayarak ve eğitime yatırım yaparak gelişimini teşvik etmek;

·                    Gençliğine ve sivil topluma bağlılıklarına yatırım yaparak uygulanabilir bir Ermenistan geliştirmek;

·                    Ortak bir anlayışı teşvik eden projelere sponsor olarak Ermeni-Türkiye ilişkilerini geliştirmek;

·                    Ermeni edebi mirasını korumak ve sağlamak.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Matra ve İnsan Hakları Programları 2020 Çerçevesinde Proje Başvuruları için Açık Çağrı

Matra ve İnsan Hakları Programları 2020 Çerçevesinde Proje Başvuruları için Açık Çağrı

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu bu sene, geçtiğimiz yıllardan farklı bir uygulamaya giderek, MATRA ve HR (İnsan Hakları) programları kapsamına giren proje teklifleri için AÇIK çağrı uygulamasını benimsedi.

Bu yöntemle birlikte Matra ve İnsan Hakları Programları ile ilgili başvurular yıl boyunca Hollanda Büyükelçiliğine yapılacak. Başvurular ise başvuru tarihine göre daha önce yapılan başvurulardan başlanarak değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirmeler ilgili finansal kaynaklar dağıtılana kadar da devam edecek.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Teklif Çağrısı

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Teklif Çağrısı

Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.

Hibe Programının Özel Amacı: Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.

Hibe Programının Öncelik Alanları:

1.Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,

2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,

3. Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb) ve sosyal becerileri (Motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,

4. İş ve Mesleki Danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR  Bireysel Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.

5. Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri, vb.), çatı kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları gibi),üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar

Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programı için asgari ve azami eş-başvuru sahibi koşulu bulunmamaktadır.

Hibe Programı Toplam Bütçesi: 17 milyon avro.

Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: En az 200.000 avro; en fazla 350.000 avro.

Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %80’i, en fazla %90’ı hibe olarak talep edilebilir.

Proje Süresi: Sunulacak projeler 10 aydan kısa 12 aydan uzun olamaz.

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2020

Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı