İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı

EaSI Programı Teklif Çağrısı: “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek”

EaSI Programı kapsamında “AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları Politikası’nın Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde “Beceri Kazandırma Yolları” politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir.

Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel öğrenim koşullarının destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 4 milyon avrodur. Her bir proje için en az  200 bin avro ile 1 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi alanında sorumlu kamu kuruluşları (kamu kurumları, kamu ajansları ve bölgesel kamu otoriteleri) tek başvuru sahibi, lider başvuru sahibi veya eş başvuru sahibi; söz konusu alanda çalışan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise lider başvuru sahibi veya eş başvuru sahibi olarak katılım sağlayabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çağrısı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çağrısı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) JRC Araştırma Altyapıları’ndan biri olan Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” başlığı altında bir çağrı açtı. Çağrıya, üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilmekte.

JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, Ortak Araştırma Merkezi olarak disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek için tasarlanmış son teknolojiyle donatılmış tesislere sahip. Anılan laboratuvarda, manomalzemelerin, nanoilaçların, mikroplastiklerin, ileri malzemelerin karakterizasyonu ve biyolojik sistemlerle etkileşimlerinin yanı sıra, karmaşık matrislerde nanomalzemelerin ve mikroplastiklerin tespit edilmesi, tanımlanması ve karakterizasyonuna özel bir önem veriliyor.

Çağrı kapsamında JRC Nanobiyoteknoloji Laboratuarı’ndaki Eğitim ve Kapasite Geliştirme konuları şunlardır:

·                     Dinamik ışık saçılımı, disk santrifüj sedimantasyonu, farklı detektörlerle asimetrik ve sedimantasyon alan akış fraksiyonları

·                     Nanomalzeme – hücre etkileşimlerini incelemek ve nanomalzemenin kendine özgü doğası nedeniyle analiz geliştirme sırasında ortaya çıkan zorlukları vurgulamak için yaygın olarak kullanılan in vitro deneylere (uygulamalara) giriş

·                     Yüzey plazmon rezonansı ve kuvars mikrobalance teknikleri kullanılarak biyomoleküler etkileşim çalışmaları üzerine uygulamalı eğitim

·                     Raman spektroskopisi, elipsometri, elektron mikroskobu ve XPS ve/veya ToF-SIMS kullanarak yüzey kimyası analizine giriş eğitimi

·                     Tek partikül tespiti dahil ICP-MS uygulamalı eğitim.

Sıralanan çerçevede bulunan JRC Araştırma Altyapıları’na erişim ücretsiz.

 Notlar:

Kullanıcıların seyahat ve geçim masrafları JRC tarafından karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi: 03/06/2019

2019 Yılı Yeni Proje Teklifleri Çağrısı

2019 Yılı Yeni Proje Teklifleri Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı ikinci döneminde Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Program öncelikleri ve çağrı içerikleri hakkında bilgi vermek üzere Bakanlığımız tarafından çeşitli illerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantılarında, başvuru yapacak kurum ve kuruluşların başvuru sürecinde nasıl çalışmaları, proje hazırlığında nelere dikkat etmeleri gerektiği katılımcılarla paylaşılacaktır.

Çağrı rehberleri ve çağrıya ilişkin diğer dokümanlar için “Proje Çağrıları” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projecagri/

Rekabetçi Sektörler Programı ikinci döneminde Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Rehberlere ve diğer dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Çağrı Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Bütçe Minor Proje Aralığı Major Proje Aralığı Durum Başvuru
2019 Call ACTIVITY 1.2. CREATIVE INDUSTRIES 2019-04-01 00:00:00 2019-05-29 17:00:00 20.000.000,0 2.000.000,0-5.000.000,0 Open Görüntüle
2019 Call ACTIVITY 2.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 2019-04-01 00:00:00 2019-05-29 17:00:00 30.000.000,0 3.000.000,0-8.000.000,0 Open Görüntüle
ACTIVITY 1.1 MANUFACTURING INDUSTRIES 2017-04-06 00:00:00 2017-07-06 17:00:00 60.000.000,0 2.000.000,0-11.000.000,0 Closed Görüntüle
ACTIVITY 2.2: TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALISATION 2017-04-06 00:00:00 2017-07-06 17:00:00 35.500.000,0 1.000.000,0-6.000.000,0 Closed Görüntüle
ACTIVITY 2.1: RESEARCH AND DEVELOPMENT 2017-04-06 00:00:00 2017-07-06 17:00:00 17.300.000,0 1.000.000,0-6.000.000,0 Closed Görüntüle

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçilik ve Yenilik sektöründe Program Otoritesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programını – RYOP” hazırlamış ve uygulamasını başlatmıştır.

Bu Proje Teklif Çağrısı, RYOP’un 1.2 no’lu “Yaratıcı Endüstriler” ve 2.1 no’lu “Araştırma ve Geliştirme” Faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler için 2014-2018 bütçe diliminden ayrılan ve bu çağrı kapsamında tahsis edilmesi hedeflenen kaynak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Faaliyet Toplam Bütçe
1.1 Yaratıcı Endüstriler € 20,000,000.
2.1 Araştırma ve Geliştirme € 30,000,000.

Faaliyet 1.2

 • Yaratıcı endüstrilerin imalat sanayi ile bağlantısının güçlendirilmesi yoluyla yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye katkısının ve rekabetçiliğinin artırılması.

 • Yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi yoluyla imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde yaratılan katma değerin artırılması ve bu sektörlerin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi.

Faaliyet 2.1

 • Mevcut veya geliştirilmekte olan kamuya veya özel sektöre ait araştırma altyapılarının işlevselliğini artırmak,

 • Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

 • Sosyal yeniliğe ilişkin farkındalığı artırmak, sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmektir

Süreç:

Proje teklifleri, Proje Teklif Çağrısının yayınlanmasını takiben http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinden çevrimiçi (online) olarak sunulur. Başvuru formu sistem üzerinden yazdırılarak imzalandıktan sonra başvuru kılavuzunda belirtilen adrese gönderilir. (Sistem üzerinden başvuru adımlarını takip etmek için lütfen Elektronik Başvuru Rehberine bakınız.)

Çağrı rehberlerinde belirtilen şartlara uyan proje önerileri; Proje Seçim/Değerlendirme Komitelerince Programda ve Çağrı Rehberlerinde yer alan yer alan ve önceden ilan edilen Objektif Seçim Kriterlerine göre değerlendirilecek ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilerek bütçe imkânları dâhilinde kısa liste oluşturulacaktır. Kısa listeye kalan proje sahibi kuruluşların başvuruları sırasında beyan ettiği bilgiler saha ziyaretleri sırasında değerlendirilip, söz konusu bilgilerin doğrulaması yapıldıktan sonra destek almaya hak kazanan projeler belirlenecektir. Yararlanıcı ve program otoritesi arasında protokol imzalandıktan sonra bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde Proje Tanımlama Dokümanları (PTD) olgunlaştırılacak ve projeler nihai hale getirilecektir.

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının 17 Eylül 2019 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 11.07.2019

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından IPA II-Sivil Toplum Sektörü altında yürütülen Sivil Toplum Destek Programı üçüncü dönem teklif çağrısını duyurdu. Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı için son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 saat 17:00.

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlayan hibe programında Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, 60 bin avro ile 100 bin avro arasında hibe desteği sağlanacak.

Son başvurusu 17 Eylül 2019 saat 17:00 olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekiyor.

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Hibe Programı’nın bilgilendirme toplantıları takvimine, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına ulaşmak için https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ucuncu-donem-teklif-cagrisi_51723.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

HAKLARA DESTEK İNSAN HAKLARI İÇİN KURUMSAL DESTEK PROGRAMI

HAKLARA DESTEK İNSAN HAKLARI İÇİN KURUMSAL

DESTEK PROGRAMI

AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Hafıza Merkezi ile Heinrich Böll Stiftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak yürütülen “Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı” için başvurular başladı.

Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini arttırmayı amaçlayan program kapsamında hak temelli çalışan yaklaşık 50 örgüte, bir yıl boyunca kurumsal hibe sağlanması ve eş zamanlı olarak yararlanabilecekleri bir rehberlik ve eğitim programı sunulması hedefleniyor.

Programa son başvuru tarihi 8 Kasım 2019.

1.2 HIBE TUTARI VE BÜTÇE Haklara

Destek Programı kapsamında iki başvuru grubu altında toplam 50 hak örgütüne verilmesi planlanan hibenin tutarı en fazla 1.750.000 Euro olarak belirlenmiştir. Hafıza Merkezi, mevcut fonların tümünü dağıtmama hakkını saklı tutar.

Her iki gruptan başvurucular en az 20.000 Euro, en fazla 50.000 Euro hibe talep edebilir.

Aday STÖ’lerin başvuru aşamasında hibe dönemini kapsayan bir yıl için Haklara Destek Programı’ndan talep ettikleri maliyetleri detaylandıran bir bütçe ve bu bütçeye ek olarak aynı dönem için öngördükleri kurumsal gelir kaynaklarını belirtir bir tablo oluşturmaları istenecektir. Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe tutarı (her iki grup için de), başvurucunun hibe dönemini kapsayan bir yıl için öngördüğü kurumsal gelir kaynaklarının %90’ından fazla olamaz ve bu rehberin 2.1.3.2 Uygun Olmayan Maliyetler bölümünde listelenen uygun olmayan maliyetleri içermemesi gerekir.

1. Grup: (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yerleşik hak örgütlerinin başvuruları): 20 hak örgütünün desteklenmesi planlanıyor.

2. Grup: (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dışındaki bir ilde yerleşik hak örgütlerinin başvuruları): 30 hak örgütünün desteklenmesi planlanıyor.

Her iki grupta desteklenecek kurumlara dağıtılacak hibe tutarı 1.750.000 Euro’yu geçmeyecektir.

Her iki grupta desteklenecek örgüt sayısı, iki gruptan birine ya da her ikisine birden gelen başvuruların az veya yetersiz olması nedeniyle sağlanamazsa, Hafıza Merkezi ve HBS kalan fonları diğer gruba aktarma ya da tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

2.1.1.1 Kimler Başvurabilir?

Haklara Destek Programı’na aşağıdaki koşulların tamamını sağlayan kurumlar başvurabilir:

• 01.01.2018 tarihinden önce T.C. yasalarına göre, Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik

• 2018 yılı resmi finansal tablolarında (bilanço vs.) yıllık geliri 3.500.000 TL altında olan

• Son iki yılda Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için en az bir faaliyet gerçekleştirmiş (tüzel kişilik sahibi) dernekler, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatifler.

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, içinde kârın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber sunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını “gayrıkabili rücu” karar altına almış olmalıdır.

2.1.1.2 Başvuru Sayısı

Bazı STÖ’lerin bağımsız tüzel kişiliği olan şubeleri olabilir. Genel merkezinden bağımsız tüzel kişiliği olan şubeler, Program’a bağımsız olarak başvurabilir; başvuru sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak bu durumda hibe verme aşamasında aşağıdaki sınırlamalar uygulanır:

• Şube sayısı 20 veya altı olan STÖ’ler en fazla 2 şube için,

• Şube sayısı 21 ve üstü olan STÖ’ler en fazla 3 şube için hibe desteği almaya hak kazanabilir.

Bu sınırlamalar, resmi adrese göre iki grupta yapılacak başvurular için, toplam rakamlara işaret eder.

2.1.1.3 Kimler başvuramaz?

Haklara Destek Programı’na

• Şirketler,

• Meslek örgütleri, odalar, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların federasyonları ve konfederasyonları,

• Üniversiteler, araştırma enstitüleri,

• Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, sivil toplum koalisyonları ve ağlar,

• Uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri,

• Bireyler başvuruda bulunamaz.

TÜRK-İSVEÇ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ 2020 YILI PROJELERİ İÇİN HİBE ÇAĞRISI

TÜRK-İSVEÇ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ 2020 YILI PROJELERİ İÇİN

HİBE ÇAĞRISI

Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2020 dönemi için yeni hibe desteğini duyurdu.

Başvurular için son tarih 14 Ekim 2019.

2001’den bu yana iki ülke arasındaki işbirliğini desteklemek üzere çalışma yürüten Türkiye-İsveç İşbirliği Bölümü, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi, kaynak işlevi görmeyi ve bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Birimin faaliyetleri, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2020 yılı için öncelikli proje konu başlıkları şöyle;

·                    İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.

·                    Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.

·                    Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.

·                    İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

TÜRKİYE – İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BÖLÜMÜ, 2020’DE PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Türkiye-İsveç İşbirliği Bölümü, 2001’den bu yana iki ülke arasındaki işbirliğini desteklemiştir. İstanbul’daki İsveç Sarayına dayanan Bölüm, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi, ortaklarımız için kaynak işlevi görmeyi ve bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. kamuoyu tartışması için. Bölümün desteği, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile 2014-2020 arasındaki reform işbirliğine ilişkin Sonuçlar stratejisi tarafından yönlendiriliyor. Stratejiyi burada bulabilirsiniz.

2020 için özellikle aşağıdakilere odaklanan projeler için başvuruları memnuniyetle karşılıyoruz:

-İnsan haklarını kullanma fırsatları yaratma, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği arttırma.

-Kadın ve kız çocuklarının katılımını ve her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine etkisini artırmak ve seslerini duyurmalarını sağlayacak forumlar sağlamak.

-Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çalışabilecek çoğulcu bir sivil toplumun güçlendirilmesi.

-İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü hakkında serbest ve bilgilendirilmiş bir kamuoyu tartışmasını teşvik etmek.

Farklı kurumlar ve toplum sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik eden projeleri teşvik ediyoruz; Türkiye’nin birçok bölgesinde faaliyetler içeren ve diğer hibe üreticileriyle birlikte finanse edilenler. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, başvuru sahibinin örgütsel yapısına, çalışma yöntemlerine ve proje faaliyetlerine dahil edilmesini teşvik ediyoruz.

Uygulama en geç gönderilmesi gerekir 14 Ekim 2019.

Uygulama kuralları

Yasal olarak kayıtlı STK’lar, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, politik, kültürel ve resmi kurumlar başvurabilir. Bireylerden veya işletmelerden gelen başvurular uygun değildir.

Projenizin Türkiye-İsveç İşbirliği bölümü tarafından incelenmeye uygun olması için, burada bulacağınız “Hibe Başvuru Formu” nu doldurmanız gerekmektedir .

İlk kez başvuranlar ve yeni kurulan kuruluşlar da öz değerlendirme formunu doldurmalıdır. Formu burada bulabilirsiniz .

Başvuruyu doldurmadan önce tüm stratejiyi okumanızı öneririz.

Proje teklifinizle ilgili sorularınız varsa, bir e-posta göndererek Bölüm ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıda bulunabilir.

Formun İngilizce olarak doldurulması zorunludur.

Lütfen başvurunuzu eklemeniz gereken zorunlu belgeleri not edin.

Bütçe Türk Lirası olarak yapılmalıdır. Bütçe sınırı yoktur.

Doldurulan başvuru normal posta ile Türkiye-İsveç İşbirliği Bölümüne gönderilmelidir. Bölüm, tamamlanmamış başvuruları veya faks veya e-posta ile gönderilen uygulamaları kabul etmemektedir.

ACTION YURTTAŞ BİLİM PROJELERİ İÇİN AÇIK ÇAĞRI

ACTION YURTTAŞ BİLİM PROJELERİ İÇİN AÇIK ÇAĞRI

ACTION, Avrupa’daki ve dünyadaki her türlü kirlilikle ilgili yurttaş bilim projeleri arıyor. Başarılı olan adaylar, altı aylık bir pilot çalışma için 20 bin Euro ile desteklenecek. 

Başvurular için son tarih 31 Ekim 2019.

Başvuru süreci ve detaylar için https://actionproject.eu/apply-2019/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

EYLEM Avrupa’daki ve dünyadaki her türlü kirlilikle ilgili yeni ve devam eden vatandaş bilim projeleri arıyor. Başarılı olan adaylar, ACTION ekibinin yardımıyla altı aylık bir pilotun teslimine yardımcı olmak için 20.000 € alacaklar. Fon, Horizon 2020 yönergelerine uygun olarak maaşlar, ekipman, sarf malzemeleri, seyahat, diğer şirketlere taşeronluk ve dolaylı harcamalar (toplam doğrudan maliyetlerin% 25’i olarak hesaplanır) üzerinde harcanabilir.

EYLEM, pilotu kurmak ve çalıştırmak için özel hızlandırma faaliyetleri, kaynakları ve araçları ile birlikte altı aylık bir pilot için finansman sağlayacaktır. Bir dizi çalıştayda, araçları birlikte tasarlama, deneyme ve ACTION ekibi ile birlikte çalışma ve hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz desteği uyarlama şansına sahip olacaksınız. Benzer fikirlere sahip girişimler topluluğuna, benzer zorlukların üstesinden gelmeye ve ortak amaçlara katkıda bulunmaya erişebileceksiniz.

Ek olarak, EYLEM, aşağıdakiler dahil olmak üzere her vatandaş bilim projesinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi hizmet sunacaktır:

Kimler başvurabilir:

Horizon 2020 hibelerini almaya hak kazanan bir ülke veya bölgede kurulan herhangi bir tüzel kişilik ve konsorsiyum. Her işletmenin tek başına veya bir konsorsiyumun parçası olarak bir başvuruya katılmasına izin verilir.