İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

2 Eylül 2012 PAZAR                               Resmî Gazete                                    Sayı : 28399

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3589

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTAGÜR.B-HER.D.Ü.
0714.10.98.00.00Diğerleri0000
1201.90.00.00.00Diğerleri0000
1213.00.00.00.00Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)0000
1214.10.00.00.00Yonca kaba unu ve pelletleri0000
1214.90.10.00.00Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler0000
1214.90.90.00.00Diğerleri0000
2302.30.10.00.11Kepekler5505
2302.30.10.00.19Diğerleri5505
2302.30.90.00.11Kepekler5505
2302.30.90.00.19Diğerleri5505
2302.40.02.00.11Kepekler5505
2302.40.02.00.19Diğerleri5505
2302.40.08.00.11Kepekler5505
2302.40.08.00.19Diğerleri5505
2302.40.10.00.11Kepekler5505
2302.40.10.00.19Diğerleri5505
2302.40.90.00.11Kepekler5505
2302.40.90.00.19Diğerleri5505
2302.50.00.00.11Kepekler5505
2302.50.00.00.19Diğerleri5505
2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)5(1)505

(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

3 Şubat 2009 SALI           Resmî Gazete     Sayı : 27130

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14592

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126698 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 –

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,

b) Diğerlerinden % 20,

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0,

b) Diğerlerinden % 10,

8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,

10. a) Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,

11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2,

ii) Diğer hizmetler için % 4,

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0,

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden % 20,

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,

15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.

MADDE 2 –

Bu Karar; 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

RİZE İLİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI BELDE VE KÖYLERDE MEYDANA GELEN HEYELAN

3 Eylül 2010 CUMA          Resmî Gazete     Sayı : 27691

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/819

Rize’de meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları ile esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 31/8/2010 tarihli ve 42081 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

31/8/2010 TARİHLİ VE 2010/819 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 26/8/2010 tarihinde Rize İli Merkez İlçeye bağlı belde ve köylerde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan tarımsal kredi borçları ile esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2- (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğü destekleme şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Komisyon başkanı, gerekli hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3- (1) Heyelan ve sel afeti sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları veya seraları en az % 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Banka ve TKK tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dâhil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir. Banka ve TKK’nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde % 5 faiz yürütülür. Banka ve TKK’nin bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları; ilgisine göre Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı veya cari tarımsal kredi temerrüt faiz oranı ile %5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(3) Banka ve TKK; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/ taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletirler. Banka ve TKK’nin, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(4) Bu Karar kapsamında il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka ve TKK’ye gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır.

(2) Söz konusu raporlarda Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine tespit edilen tutarlar nakden geri ödenmek yerine, faiz hesabı yapılmaksızın, raporun ilgili birime intikalini takip eden ayda gerçekleştirilecek gelir kaybı ödemelerinin eksik veya fazla olarak gerçekleştirilmesi yoluyla mahsuplaşılarak ödenir.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Yasal takip ve erteleme işlemleri

MADDE 5- (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

(2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka ve TKK mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka ve TKK mevzuatına göre devam edilir. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren tarımsal kredi temerrüt faizi uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK mevzuatı uygulanır.

Müracaat süresi

MADDE 7- (1) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı çiftçiler ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan çiftçiler, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içerisinde dolacak olan çiftçiler ise vade/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde, ÇKS bilgilerini güncelleyerek borçlu bulundukları Banka veya TKK’ye yazılı olarak müracaat ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Hasar tespit komisyonu

MADDE 8- (1) Hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında ve vali tarafından uygun görülen konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

(2) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Komisyon başkanı, gerekli hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 9- (1) Heyelan ve sel afetinden işletmeleri zarar gören ve zarar gördüğü hasar tespit komisyonunca belirlenen esnaf ve sanatkarlara Banka tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir. Banka’nın Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken esnaf ve sanatkarlara ilişkin kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) Banka tarafından ertelenen esnaf ve sanatkar kredi borçları erteleme döneminde % 5 faiz yürütülerek ertelenir. Banka’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları; Banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı veya esnaf ve sanatkarlara uygulanan cari temerrüt faiz oranı ile %5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(3) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(4) Bu Karar kapsamında hasar tespit komisyonu tarafından oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka’ya gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

İnceleme

MADDE 10- (1) Bu Karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine ve Banka kayıtlarında esas alınır.

(2) Söz konusu raporlarda Hazine ve/veya Banka lehine/aleyhine tespit edilen tutarlar nakden geri ödenmek yerine, faiz hesabı yapılmaksızın, raporun ilgili birime intikalini takip eden ayda gerçekleştirilecek gelir kaybı ödemelerinin eksik veya fazla olarak gerçekleştirilmesi yoluyla mahsuplaşılarak ödenir.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yerine getirir.

Yasal takip ve erteleme işlemleri

MADDE 11- (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

(2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka mevzuatına göre devam edilir. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren Bankanın esnaf ve sanatkar kredilerine uyguladığı temerrüt faizi uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 12- (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka mevzuatı uygulanır.

Müracaat süresi

MADDE 13- (1) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı esnaf ve sanatkarlar ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan esnaf ve sanatkarlar, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içerisinde dolacak olan esnaf ve sanatkarlar ise vade/taksit vadesinden itibaren bir ay içerisinde, borçlu bulundukları Bankaya yazılı olarak müracaat ederler.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

4 Mart 2010 PERŞEMBE    Resmî Gazete     Sayı: 27511

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2010/96

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/2/2010 tarihli ve 86 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1 –

(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2010-31/12/2012 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

a) %75 ile %150 arasında kalan kısmı için %18 oranında,

b) %150’yi aşan kısmı için ise %33 oranında,

c) Münhasıran don riski ile ilgili olarak %200’ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2 –

(1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3 –

(1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 –

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

04 Mayıs 2004  Resmî Gazete                   Sayı : 25452

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2004/7131

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/8/2003 tarihli ve 1117 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç

Madde l — Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli (Değişik 18.09.2009 tarih ve R.G 27353) İşletmelerin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Ölçekli (Değişik 18.09.2009 tarih ve R.G 27353) Sanayi İşletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB’ce desteklenmesini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Kararda geçen;

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Banka : (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Türkiye’de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankaları,

KOBİ : (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (Değişik 18.09.2009 tarih ve R.G 27353) ek 1 inci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri, ifade eder.

Kaynağın oluşumu

Madde 4 — İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak Bankaca sağlanır.

KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB’in yıllık bütçesi gözönüne alınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenir.

Kaynağın işleyişi

Madde 5 — KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktarda faiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktarır.

Banka, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekilde nemalandırır. KOBİ’lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanır.

Küçük ve orta ölçekli (Değişik 18.09.2009 tarih ve R.G 27353) işletmelere bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB’ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ’lere yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanır.

KOSGEB kaynağından küçük ve orta ölçekli (Değişik 18.09.2009 tarih ve R.G 27353) işletmeleri desteklemek amacı ile KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi faiz giderleri, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olup, KOSGEB veya banka tarafından KOBİ’lerden geri talep edilmez.

Bu Karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka tarafından belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınmaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB’ce belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

Kredi türü

Madde 6 — Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

(Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Kredi faiz desteği üst limiti

Madde 7 — (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB’ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 YTL’yi geçemez.

Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü

Madde 8 — Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) 48 (kırksekiz) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ’lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması

Madde 9 — (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenir.

Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunar.

KOSGEB’ce belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek başvurulardan uygun bulunanların sonuçları bankaya bildirilir ve bildirim tarih ve sırası esas alınarak KOBİ’lerin destekten faydalanması sağlanır.

Takip ve sorumluluk

Madde 10 — Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz.

Bu Karar’ın 4 üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu durum KOBİ’lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez.

KOBİ’lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB’ce sağlanan finansman desteği durdurulur.

Madde 11 — Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden;

a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz.

b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % l (yüzdebir) oranında uygulanır.

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 — Bu Kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

4 Mayıs 2012 CUMA                              Resmî Gazete                                    Sayı : 28282

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2995

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/3/2012 tarihli ve 21131 sayılı yazısı üzerine 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

MADDE 2 – Aynı Kararda yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,

b) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

c) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

ç) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

d) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

e) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Kararın 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
27/1/200525709
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
15/12/200526024
6/8/200626251
23/9/200626298
8/12/200626370
8/4/200826841
8/10/200827018
10/2/200927137
17/7/200927291
14/5/201027581
29/6/201027626
22/8/201027680
13/11/201027758

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

4 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28015

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2041

Ekli “Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2011 tarihli ve 27585 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde, pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %S5 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatına uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2- (1) 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında sınıflandırılan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldınlabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında, azami 200 (iki yüz) gün süreyle, 5205.12, 5205.22, 5205.32. ve 5205.42 GT.P.leri altında yer alan ürünler için %12 (en yüksek 0,85 ABD Dolan/net kg, en düşük 0,29 ABD Doları/net kg) oranında, 52.05 G.T.P.’i altında yer alan diğer ürünler içinse %17 (en yüksek 0,85 ABD Dolan/net kg, en düşük 0,29 ABD Doları/net kg) oranında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır, Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 — (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 12.800.285 kilogramdır. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 4.266.762 kilogramı geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümriik idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 15/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minör Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguılla, Antartıka, Antıgua ve Barbuda, Aıjantin, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cayman Adaları, Cebeli Tarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cocos Adaları, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine – Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Fransız Topr., Güney Georgia ve Güney Sandwich Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Ada., Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng.Hint Oky.Toprak., İngiliz Virjin Ada., İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Ada., Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue Adası, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcaırn, Raunda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St.Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome And Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4 Aralık 2008 PERŞEMBE   Resmî Gazete     Sayı: 27074

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14356

Ekli “Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/10/2008 tarihli ve 40163 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 5/9/2008 tarihli ve 2008/14127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması” uyarınca, Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Gürcistan menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı Miktarı (Ton)Uygulanacak- Gümrük Vergisi (%)  /- Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)  /- Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR)  (Karşılığı YTL)  (EUR/100 kg/net) 
 
0302.69.55.00.00, 0303.79.65.00.00Hamsi balıkları (Engraulis spp.)8.000i 
04.05Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri500ii 
0407.00Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) [Yalnız bıldırcın yumurtaları]500 
0409.00Tabii bal2000 
06.03Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)150 
Fasıl 7 (0702.00.00.00.00 hariç)Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular1.0000 
0702.00.00.00.00Domates (taze veya soğutulmuş)6000 
08.05 (0805.50 hariç)Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)4.0000 
08.07Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)3.500i 
0808.10Elma (taze)2.0000 
0808.20Armut ve ayva (taze)2500 
08.09Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze)600ii 
Fasıl 11 (1101.00, 11.02, 11.08 hariç)Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni2.000ii 
12.02Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş)2500 
17.04Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)5000 
18.06Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları5000 
Fasıl 19 (1903.00.00.00.00 hariç)Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri5000 
20.01Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)1.2000 
20.05Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya  konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )1.0000 
20.07(2007.99.97.00.13,2007.99.97.00.14,2007.99.97.00.18hariç)Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) [Fındık püresi hariç]1.0000 
20.07(2007.99.97.00.13,2007.99.97.00.14,2007.99.97.00.18hariç)Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) [Fındık püresi hariç]1.000ii 
20.09Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın4.000iii 
21.02Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları250ii 
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)1.000.000 lt0 
2301.20.00.00.11Balık unu [Yalnız hamsi unu]3.0000 

i: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net)  değerinin %40’ı uygulanır.

ii: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net)  değerinin %50’si uygulanır.

iii: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %35’i ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net) değerinin %35’i uygulanır.

Gümrük vergileri

MADDE 3 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesindeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.

İthal lisansları

MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Söz konusu ithal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddenin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

Tebliğler

MADDE 5 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı miktarları; bir takvim yılında dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden dağıtılır.

İlgili mevzuat

MADDE 7 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar 1/11/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –  (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

5 Mart 2010 CUMA          Resmî Gazete     Sayı : 27512

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2010/114

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/1/2010 tarihli ve 606 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1 –

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2 –

(1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmî veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3 –

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarları esas alınır.

MADDE 4 –

(1) Bu Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının % 50 fazlası esas alınır.

MADDE 5 –

(1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

MADDE 6 –

(1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 7 –

(1) Bu Karar, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –

(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEKGÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL
GÖREV ÜNVANI/KADRO DERECE1/1/2010 – 31/12/2010Döneminde VerilecekGündelik Miktarı (TL)
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan126,00
2.Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgenaraller ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M Genel Sekreterleri, Başbanlık Müşteşarı101,00
3.Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müşteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa Bağlı Müşteşarlar, Korgenaraller ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler88,00
4.Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlarb) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlarc) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   75,5063,0050,20

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1 –

(1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

MADDE 2 –

(1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3 –

(1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmî diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4 –

(1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no’lu sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,

b) IV-VII no’lu sütunlarında gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden,

fazla olamaz.

(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5 –

(1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirilmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince konaklama bedelinin tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 6 –

(1) Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

c) Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışına tedavi amacıyla gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara, uygulanmaz.

MADDE 7 –

(1) Bu Karar, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –

(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek için tıklayınız

TURİZM MERKEZİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

5 Haziran 2011 PAZAR      Resmî Gazete     Sayı : 27955

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1796

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 22/3/2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1796 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli (1) sayılı liste ve krokilerde sınırlan belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 2 – (1) Artvin Kafkasör Turizm Merkezinin sınırları ekli (II) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Ekli (III) sayılı krokide sınırları belirlenen alanlar Elazığ – Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 4 – (1) Mersin Tarsus Gülek Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlan ekli (IV) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1796 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

(I) SAYILI LİSTE VE KROKİLER

1-         Trabzon – Giresun Sis Dağı Turizm Merkezi

2-         Balıkesir Balya Şifa Termal Turizm Merkezi

3-         Bingöl Ilıcalar Termal Turizm Merkezi

4-         Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi

5-         Erzurum Olur Ilıkaynak Termal Turizm Merkezi

6-         Sivas Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi

7-         İzmir Alaçatı Mersin Körfezi Turizm Merkezi

8-         Samsun Vezirköprü Turizm Merkezi

9-         Samsun Bafra – Kolay Turizm Merkezi

Listeyi görmek için tıklayınız.