Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2004/7131

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/8/2003 tarihli ve 1117 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33’üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

  CUMHURBAŞKANI

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar

Amaç

Madde l — Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB’ce desteklenmesini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Kararda geçen;

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Banka: Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ni,

KOBİ: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,

İfade eder.

Kaynağın oluşumu

Madde 4 — İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve iş birliği yapılacak Bankaca sağlanır.

KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB’in yıllık bütçesi göz önüne alınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenir.

Kaynağın işleyişi

Madde 5 — KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktarda faiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktarır.

Banka, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekilde nemalandırır.

KOBİ’lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanır.

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB’ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ’lere yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanır.

KOSGEB kaynağından küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek amacı ile KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi faiz giderleri, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olup, KOSGEB veya banka tarafından KOBİ’lerden geri talep edilmez.

Bu Karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka tarafından belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınmaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB’ce belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

Kredi türü

Madde 6 —Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

Kredi üst limiti

Madde 7 —Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti 100.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını geçemez.

Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü

Madde 8 —Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 24 (yirmi dört) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ’lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması

Madde 9 —Kredi talep eden KOBİ’ler ilk başvurularını ilgili bankanın şubelerine yaparlar. Banka, bankacılık mevzuatı çerçevesinde kredi tahsis işlemlerini gerçekleştirir.

Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunar.

KOSGEB’ce belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek başvurulardan uygun bulunanların sonuçları bankaya bildirilir ve bildirim tarih ve sırası esas alınarak KOBİ’lerin destekten faydalanması sağlanır.

Takip ve sorumluluk

Madde 10 —Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz.

Bu Karar’ın 4’üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu durum KOBİ’lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez.

KOBİ’lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB’ce sağlanan finansman desteği durdurulur.

Madde 11 —Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden;

a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz.

b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % l (yüzde bir) oranında uygulanır.

Madde 12 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 —Bu Kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2008 YILI ÜRÜNÜ DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

1 Ağustos 2008 CUMA      Resmî Gazete                 Sayı : 26954

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2008/13979

Ekli “Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/7/2008 tarihli ve 365 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2008 YILI ÜRÜNÜ DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Primden faydalanacak üreticiler

MADDE 1 –

(1) Yaş çay ürünü destekleme priminden 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu ve/veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı üreticiler faydalanır.

Prim fiyatı

MADDE 2 –

(1) Yaş çay ürünü destekleme priminden faydalanmak üzere kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuran ruhsatlı çay üreticilerine, 2008 yılı ürünü için kilogram başına 11,3 Yeni Kuruş ödeme yapılır.

Destekleme koşulları

MADDE 3 –

(1) Destekleme primi, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile üreticilere ödenir.

Prim ödemeleri

MADDE 4 –

(1) Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunan ve 2008 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2008 yılı destekleme primi için de geçerlidir. Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri tarafından, bu üreticilere 2008 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2008 yılı destekleme primi tahakkuk ettirilir. Ancak, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu primden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı bir özel sektör yaş çay işleme tesisine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 21/11/2008 tarihine kadar, çiftçi belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi, T.C. kimlik numarasını gösterir belge ve müracaat dilekçesi ile birlikte çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvururlar.

(2) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Tescil edilen miktar karşılığında, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, destekleme priminden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenler. Düzenlenen bu icmaller kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerinin bulundukları yerde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince 10 gün süreyle askıya çıkarılır.

(3) Askıya çıkarma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(4) İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılır.

(5) Özel sektör yaş çay işleme tesislerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayı müteakip üç gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tüm icmaller üretici bazında birleştirilir. Ödenecek olan destekleme primi tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Finansman

MADDE 5 –

(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü aracılığı ile doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktarır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere yapılan ödemelerin % 0,25’i (binde iki buçuk) oranında hizmet komisyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenir.

Sorumluluk

MADDE 6 –

(1) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesisleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işleme tesisleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 7 –

(1) Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümler doğrultusunda kanuni işlemler yapılır. Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemenin yapılmasına esas olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Haksız yere ödemelerden yararlananlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Prim ödemesi yapılmayacak haller

MADDE 8 –

(1) Mücbir sebepler, destekleme priminden faydalanacak cüzdan sahibinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, bu Kararın 4 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, destekleme priminden yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 9 –

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 –

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

KREDİ KONULARI VE İNDİRİM ORANLARI

1 Aralık 2006 CUMA         Resmî Gazete     Sayı: 26363

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11201

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 20/11/2006 tarihli ve 59230 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11201 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Kredi konuları ve indirim oranları

MADDE 1 – (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

UYGULANACAK

İNDİRİM ORANI

KREDİ KONULARI                                                                                  (%)           

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)                                     60

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)                                                     60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                            60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM,

FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)                                      60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)                              50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                   50

AR-GE

Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                             40

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                                        60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)              40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)               40

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)                               60

Arıcılık (işletme)                                                                         40

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL

ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)                                                             60

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)                                                   60

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                          50

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım)                                                            60

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)                        30

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                  40

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)         50

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                              40

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                                         25

(2) TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

(3) Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL’ye kadar kredi açılabilir.

(4) En az 10 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek tüzel bir kişilik oluşturması halinde yukarıda belirtilen kredi sınırları her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınır.

(5) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde ise 5 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2 – (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Avans ödemeleri, Banka ve TKK’nın, Hazine Müsteşarlığına her ayın ilk 20 günü içerisinde bir önceki ay sonu itibarıyla, bu Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Ancak yılsonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında açılan krediler vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Karardan yararlanamayacak olanlar

MADDE 5 – (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere, Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

ÇEŞİTLİ AFETLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ÜRETİCİLER

2 Ocak 2013 ÇARŞAMBA                Resmî Gazete                             Sayı : 28516

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/4076

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/12/2012 tarihli ve 20406 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4076 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 31/7/2012 tarihli ve 2012/3570 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – (1) Tüm illerde, 28/8/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) meydana gelen sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az % 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçları, bu Karar ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ertelenir.

(2) Gerçek veya tüzel kişi üreticilerin bu madde kapsamında ertelenecek kredi borçlarına ilişkin müracaat süreleri ile kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin sürelerin hesaplanmasında bu maddenin yayımı tarihi esas alınır.”

MADDE 2 – (1) Bu Karar 28/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/8/201228395
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
7/10/201228434

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

2 Mart 2009 SALI            Resmî Gazete     Sayı : 27509

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/159

Ekli “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve 109 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar’ın ekinde bulunan listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2010 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2010 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerinin desteklenmesini kapsar.

Destekleme uygulamaları

MADDE 2-

(1) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

DESTEĞE KONU ÜRÜNLERBirime Destek (Kr/Kg)
Yağlık Ayçiçeği23
Kütlü PamukSertifikalı42
Sertifikasız35
Soya FasulyesiSertifikalı35
Sertifikasız29,5
Kanola27,5
Dane Mısır4
Aspir30
Zeytinyağı30
Buğday5
Arpa, çavdar, yulaf, tritikale4
Çeltik10
Kuru Fasulye10
Nohut10
Mercimek10

(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum, kuruluşları, birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

Destekleme koşulları

MADDE 3-

(1) Desteklemelerden; çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği il ve ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çiftçi kayıt sistemi için yapılan ya da yapılacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak destekleme ödemesine esas üretim yapılan araziler dikkate alınır.

(3) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başvuru yapamazlar.

Destekleme ödemeleri

MADDE 4-

(1) Destekleme ödemeleri; tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılır.

Finansman

MADDE 5-

(1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye üstlendikleri hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen tutarın %0,2’si ve diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde üreticilere ödenen tutarın %0,3’ü oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Denetim

MADDE 6-

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 7-

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8-

(1) 3/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

LİSTE

NoHAVZA  adıFark ödemesi kapsamında DESTEKLENEN ürünler
1Güney Marmara HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
2Batı Karadeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
3Kuzeybatı Anadolu HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
4Doğu Karadeniz HavzasıBuğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola
5Karasu – Aras HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6Kuzey Marmara HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7Büyük Ağrı HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği
8Söğüt HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
9Çoruh HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
10Yukarı Fırat HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yulaf
11Kıyı Ege HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
12Van Gölü HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği
13Erciyes HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
14Kaz Dağları HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
15İç Ege HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
16Gediz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı
17Meriç HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
18Yeşilırmak HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
19Orta Karadeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
20Karacadağ HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
21Zap HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut
22Gap HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
23Batı Gap HavzasıArpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği,  Zeytinyağı
24Doğu Akdeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
25Kıyı Akdeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
26Ege Yayla HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27Orta Kızılırmak HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
28Orta Anadolu HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
29Fırat HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
30Göller HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

2 Mart 2010 SALI Resmî Gazete     Sayı : 27509

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/158

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 19/2/2010 tarihli ve 91 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar 2010 yılında uygulanacak olan hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

Destekleme konuları

MADDE 2-

(1) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü – Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler tek işletme kabul edilir.

1Anaç sığır225 TL/baş
2Anaç manda250 TL/baş
3Sığır soy kütüğü ilave50 TL/baş

(2) Soy kütüğü – Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Suni tohumlamadan doğan buzağı60 TL/baş

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye ve hayvanları kayıt altına alınmış yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Koyun-keçi10 TL/baş

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik birlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Oğlak tiftiği15 TL/kg
2Ana mal14 TL/kg
3Tali10 TL/kg

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Sığır-manda sütü0,04 TL/lt
2Koyun-keçi sütü0,10 TL/lt

(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Tohum25 TL/kutu
2Damızlık koza18 TL/kg
31. sınıf koza15 TL/kg
4Diğer10 TL/kg

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Arı6 TL/kovan
2Bombus arısı50 TL/koloni

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve bulunduğu yerde kurulmuş ise, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Alabalık0,65 TL/kg
2Çipura-levrek0,85 TL/kg
3Yeni türler1 TL/kg
4Midye0,10 TL/kg
5Yavru0,05 TL/adet

(9) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Yonca (sulu)125 TL/dekar
2Yonca (kuru)70 TL/dekar
3Korunga80 TL/ dekar
4Tek yıllıklar30 TL/dekar
5Silajlık tek yıllıklar45 TL/dekar
6Silajlık mısır (sulu)50 TL/dekar
7Silajlık mısır (kuru)30 TL/dekar
8Yapay çayır-mera75 TL/dekar

(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

(11) Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1Hastalıktan ari işletmedeki sığır300 TL/baş

(12) Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Brucellosis  (Büyükbaş)20 TL/baş
2Brucellosis (Küçükbaş)4 TL/baş

(13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Şap aşısı (Büyükbaş)0,75 TL/baş
2Şap aşısı (Küçükbaş)0,50 TL/baş
3Brucellosis S-19 Genç (Büyükbaş)1,50 TL/baş
4Brucellosis Rev-1 Genç (Küçükbaş)0,50 TL/baş

(14) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL’den az, 3.000 TL’den fazla olamaz.

1Büyükbaş1,32 TL/baş
2Küçükbaş0,32 TL/baş
3Devekuşu1,05 TL/baş
4Tavşan0,16 TL/ adet
5Tavuk2,10 TL/1000 adet
6Hindi13,20 TL/1000 adet
7Çıkma tavuk-Ördek2,10 TL/500 adet

(15) Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13.000.000 TL’yi aşamaz.

1Erkek sığır karkası1,50 TL/kg

(16) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Büyükbaş koruma400 TL/baş
2Küçükbaş koruma70 TL/baş
3Arı10 TL/kovan
4Elit sürü45 TL/baş
5Taban sürü40 TL/baş

(17) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemlerde Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 3-

(1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1 ‘i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4-

(1) Bu Kararın 2 nci maddesinin dördüncüaltıncıonuncuonbirincionüçüncüondördüncüonbeşincionaltıncı ve onyedinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır. Diğer desteklemelerin ödemeleri 2011 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. Ancak 2010 yılı hayvancılık bütçesinden kaynak arttığı takdirde bu desteklemeler için 2010 yılında ödeme yapılabilir.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 5-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 6-

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Diğer hükümler

MADDE 7-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8-

(1) 25/3/2009 tarihli ve 2009/14850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Karar, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2011 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

2 Temmuz 2011 CUMARTESİ         Resmî Gazete     Sayı : 27982

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2004

Ekli “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 7/6/2011 tarihli ve 5111 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2011 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar’da yer alan havzalardan; Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz Havzalarında 2011 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesine ilişkin usul ve esaslan belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Karar, belirlenen havzalarda ruhsatlı çay alanlarında 2011 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Destekleme uygulamaları

MADDE 2 – (1) Ruhsatlı üreticilere 2011 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 Kuruş fark ödemesi desteği yapılır.

(2) Fark ödemesi desteği, kamu ve özel sektör işletmelerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Tanm ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile üreticilere ödenir.

Destekleme ödemeleri

MADDE 3 – (1) Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2011 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2011 yılı fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2011 yılında sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2011 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak, kamu ve özel sektör işletmelerine sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23/12/2011 tarihine kadar, çiftçi belgesi, üzerinde T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi ve müracaat dilekçesi ile birlikte yaş çay sattıkları kamu ve özel sektör işletmelerine başvururlar.

(2) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Tescil edilen miktar doğrultusunda kamu ve özel sektör işletmeleri, fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenler. Düzenlenen bu icmaller kamu ve özel sektör işletmelerince bulunduktan yerde 10 gün süreyle askıya çıkarılır.

(3) Askıya çıkarma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(4) İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar; askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve özel sektör işletmelerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılır.

(5) Özel sektör yaş çay işletmelerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayı müteakip üç gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. Çay fabrikalarınca tüm icmaller birleştirilerek üreticilerin 2011 yılında satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre destek tutarları hesaplanır ve hesaplanan destek tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Finansman

MADDE 4 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktanr. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının binde biri oranında hizmet komisyonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, binde ikisi oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenir.

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 6 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Destekleme yapılmayacak haller

MADDE 7 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, fark ödemesinden yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLER

2 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete     Sayı : 27952

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1808

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/5/2011 tarihli ve 3981 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/5/2011 TARİHLİ VE 2011/1808 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Tahsisler

MADDE 1- (I) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplandırması çerçevesinde;

a) I. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri I ve altında olan il ve ilçelerde %50 indirimli,

b) II. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde %50, ilçelerinde %60 indirimli.

c) III. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde %70, ilçelerinde %90 indirimli.

ç) IV. Bölgedeki il ve ilçelerde bedelsiz,

d) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamına giren büyük ölçekli yatırımlar için tüm bölgelerdeki il ve ilçelerde bedelsiz.

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçeler bu Kararın uygulanmasında merkez ilçe statüsünde kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE BUĞDAY, ARPA VE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

2 Eylül 2012 PAZAR                               Resmî Gazete                                    Sayı : 28399

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3590

Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56961 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE BUĞDAY, ARPA VE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerde karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

G.T.P.Madde İsmiTarifeKontenjanıMiktarı (Ton)UygulanacakGümrükVergisi Oranı (%)Tarife KontenjanıDönemi Sonu
10.01Buğday ve mahlut1.000.000031/5/2014
10.03Arpa500.000031/5/2014
10.05Mısır500.000031/5/2014

Gümrük vergisi

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/5/2014 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

2 Temmuz 2011 CUMARTESİ         Resmî Gazete     Sayı : 27982

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2020

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 22/6/2011 tarihli ve 25075 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%
AB, EFTAB-HER.D.Ü.
0201.10.00.00.00Karkas ve yarım karkas757575
0201.20.20.00.00Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)757575
0201.20.30.00.00Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)757575
0201.20.50.00.00Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)757575
0202.10.00.00.00Karkas ve varım karkas757575
0202.20.10.00.00Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)757575
0202 20 30 00 00Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)757575
0202 20 50 00 00Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)757575

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.