30 ARALIK 2005 TARİHLİ VE 26039 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 610 Karar Tarihi: 27/12/2005

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2005 tarihli toplantısında, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca; elektrik piyasasında uygulanacak “Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.

ELEKTRİK PİYASASINDA GÜVENCE BEDELLERİNİN HESAPLANMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Güvence Bedeli

Madde 1-

Güvence bedeli; şirket ile elektrik enerjisi satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişi (müşteri) arasında imzalanacak perakende satış sözleşmesi (sözleşme) kapsamında, müşterinin borcunu ödenmemesi ihtimaline karşılık, borcuna mahsup edilmek üzere, Şirketçe müşteriden talep edilen bedeldir.

Bu usul ve esasların 6 ncı maddesinde sayılanlar hariç, 1/1/2006 tarihi itibarıyla yapılacak yeni aboneliklerde tüm müşteriler güvence bedeli kapsamına dahil edilmiştir.

Güvence Bedelinin Hesaplanması

Madde 2-

Şirket ile sözleşme imzalayan müşterinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Müşterinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, müşterinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;

-Tek terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde bağlantı gücü,

-Çift terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç) dikkate alınarak belirlenir.

Hesaplamalarda;

a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü müşterilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü müşterilerde cos φ=1 kabul edilir.

c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar aynen dikkate alınır.

d) Bağlantı gücü, 3 (üç) kW’ın (dahil) altında olamaz

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak kW başına güvence birim bedelleri aşağıdadır.

Abone GruplarıGüvence birim bedeli YTL/kW
Sanayi ve Ticarethane23,2
Mesken, Şehit aileleri ve Muharip Gaziler7,8
Tarımsal sulama, Aydınlatma ve Diğer10,9

Güvence Bedelinin Verilme Şekli

Madde 3-

Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da mesken abone grubu dışında kalan müşteriler tarafından bankalar veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir.

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Bununla birlikte, müşterinin yazılı başvurusu halinde, kanuni faiziyle birlikte sekizde biri peşin verilmek kaydıyla, geri kalan miktar takip eden aydan itibaren aylık taksitler halinde yedi eşit taksitte de tahsil edilebilir.

Mesken abonesi dışındaki müşterilerden, güvence bedelini daha önce nakit olarak vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubuyla değiştirilir. Değiştirme işlemi, nakit güvence bedelinin güncelleştirilen karşılığı tutarında teminat mektubu verilmesi şartıyla, güncelleştirilen nakit güvence bedelinin taksitler halinde kullanılan elektrik enerjisi faturalarından en fazla 6 (altı) ay içerisinde mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin abone gruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketçe güvence bedelleri yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Müşteriler, hesaplanan yeni güvence bedeli ile mevcut teminat mektubu arasındaki fark kadar teminat mektubunu, bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verirler.

Güç Değişikliğinde Fark Güvence Bedelinin Verilmesi

Madde 4-

Müşterinin ek güç talebinin olması durumunda, bu usul ve esasların 2 nci ve 3 üncü maddeleri dikkate alınarak ek gücü karşılığında fark güvence bedeli alınır.

Müşterinin sözleşme gücü veya bağlantı gücünde artış olduğunun şirket tarafından tespit edilmesi halinde; artan güç için, ait olduğu abone grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verilir.

Çift terimli tarifeye tabi müşterinin sözleşme gücünü düşürmesi durumunda fark güvence bedeli iadesi yapılmayacağı gibi, sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü ilk değerine yükseltmesi halinde de bu değişiklikten dolayı fark güvence bedeli talep edilmez.

Fark güvence bedeli; perakende satış sözleşmesinin imzalanması sırasında güvence bedelini nakit veren müşteriler tarafından nakit olarak, teminat mektubu veren müşteriler tarafından teminat mektubu olarak verilir.

Güvence Bedelinin İadesi

Madde 5-

Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

a) Şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, bağlantı gücü göz önüne alınarak sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya sayaç değişim tarihindeki güvence birim bedeli üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.

b) Güvence bedeli süresiz banka kati teminat mektubu olarak alınmış ise, bu teminat mektubu sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya sayaç değişim tarihindeki müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra müşteriye iade edilir.

Güvence Bedeli Alınmayan Müşteriler

Madde 6-

Ön ödemeli sayaç tesis eden müşterilerden

12/04/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethaneler ile genel aydınlatma yerlerine (il, ilçe, belde ve köylerdeki cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerler ilişkin aboneliklerden,

Bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi tarafından hizmet götürülemeyen elektrik üretim santralleri ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin indirici şalt sahalarında tek noktadan ölçüm yapılan farklı tüketici gruplarının bulunduğu (mesken, resmi daire, aydınlatma vb.) ve iç ihtiyaç tüketimi olarak kabul edilen tüketim noktaları aboneliklerinden,

güvence bedeli alınmaz.

Sözleşmeleri güvence bedeli alınmadan yapılmış müşteriler

Madde 7-

2006 yılından önceki mevzuat gereği güvence bedeli alınmadan sözleşmesi yapılmış olup, bu usul ve esaslara göre güvence bedeli alınacaklar kapsamına dahil edilenlere ilişkin güvence bedeli uygulaması 1/1/2006 tarihi itibarıyla ilk defa abonelik yapılacak yeni müşterileri kapsar.

Güvence Birim bedellerinin artırılması

Madde 8-

2 nci maddede belirtilen güvence bedelleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak artırılır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

Yürürlülük

Madde 9-

Bu Karar 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10-

Bu Kararı Başkan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s