VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

31.10.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30581

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1–

(1) Bu Usul ve Esasların amacı, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2–

(1) Bu Usul ve Esaslar, vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3–

(1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (k) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4–

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Bakım-Onarım: Vakıf kültür varlıklarının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan; tasarımda, özgün malzemesinde, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri,

b) Birim: Ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

c) Çevre Düzenleme Projesi: Vakıf kültür varlıklarının bulunduğu alanda yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin uygulama özelliklerini belirlemek, mevcut kullanım ve çevresinden kaynaklanan sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanacak çizimleri ve uygulamaya yönelik açıklayıcı raporu,

ç) Değerlendirme: Vakıf kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

d) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

e) İdare: İhaleyi yapan birimi,

f) Hizmet: Denetim, danışmanlık, etüt ve projeye yönelik hizmetler ile diğer hizmetleri,

g) Konservasyon: Kültür varlıklarının özgün nitelikleri değiştirilmeden fiziksel, kimyasal, biyolojik değişikliklere yol açmadan, geriye dönüşü olan malzeme ve yöntemler kullanılarak söz konusu kültür varlığının ömrünü uzatmayı amaçlayan koruma ve onarım işlemlerini,

ğ) Restitüsyon projesi: Vakıf kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün biçimi, eklentilere ilişkin dönem analizleri ve bunlara ait belge ve varsayım çizimlerini,

h) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Restorasyon projesi: Vakıf kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen önerileri, müdahale biçimleri ve tekniklerini, teşhir tanzimlerini, statik, güçlendirme, mekanik, elektrik, aydınlatma, çevre düzenleme, güvenlik ve benzeri çizimleri ve raporu,

ı) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Rölöve: Vakıf kültür varlıklarının mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı, estetik ve teknik özelliklerine ilişkin raporların düzenlenmesi, yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemi hasar tespitleri ile malzeme analizlerinin yapılması ve fotoğraflarla belgelenmesini,

i) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Güçlendirme projesi: Statik ve dinamik etkiler altında vakıf kültür varlığının yapım malzemesinin, taşıyıcı elemanlarının ve/veya taşıyıcı sisteminin, üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaştırılmasına yönelik çizimleri ve raporu,

j) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Uygulama-restorasyon: Vakıf kültür varlıklarının ihyasına yönelik olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri doğrultusunda; her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, rekonstrüksiyon, söküm, çevre düzenlemesi, sondaj, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,

k) Vakıf Kültür Varlığı: Genel Müdürlük ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yurtiçi kültür ve tabiat varlıkları ile yurtdışı kültür ve tabiat varlıklarını,

l) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

m) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle; nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat/restorasyon tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

n) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme/sponsorluk protokolü kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

o) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/1 md.)Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslar da yer almayan tanımlar için 4734 sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kanunda yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Temel ilkeler

MADDE 5–

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

a) Restorasyonlar, mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır.

b) Vakıf kültür varlıklarının ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel bir gerekliliktir. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır.

c) Vakıf kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve restorasyon ihalesi ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilir.

ç) Proje hazırlanması ve restorasyon işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.

d) Yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının korunması, proje hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

e) Şartnamelerde detay yöntem ve tekniklere yer verilir.

f) (EK 10.11.2022 RG: 32009) İdare, yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

g) (EK 10.11.2022 RG: 32009) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İdarelerce uyulması zorunlu hususlar

MADDE 6–

(1) İhaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) İhalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

Yerli istekli

MADDE 7–

(1) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

(2) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(3) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet, İdari ve Teknik Şartnameler ve Sözleşmeler

Yaklaşık maliyet

MADDE 8–

(1) İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Usul ve Esaslardaki düzenlemelere göre ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımı ile uygulama işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle dayanakları ile birlikte tespit edilerek hesap cetvelinde gösterilir.

(3) İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(4) İdarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu kurum ve kuruluşlardan personel alabilir. Ayrıca ihale yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyet tespiti için hizmet satın alınabilir.

Uygulama işlerinde yaklaşık maliyetin hazırlanması

MADDE 9–

(1) Restorasyon projesi bulunması durumunda, projesine dayalı olarak, uygulama işinin bünyesindeki imalat kalemleri ile yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

(2) İhale konusu uygulama işine ait proje ile mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek uygulama işlerinde iş kalemi veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

(3) Projesi bulunmayan işlerde idareler her ihalede, yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı bir restorasyon ön raporu hazırlatırlar. Bu raporlar doğrultusunda işin maliyetini belirlerler.

Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hazırlanması

MADDE 10–

(1) Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dâhil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir. Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.

(2) Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.

Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hazırlanması

MADDE 11–

(1) Yaklaşık maliyeti tespit edilirken tedarik edilecek malın özelliğine göre malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta, diğer özel şartlar gibi unsurlar, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikler belirtilerek veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebileceği gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenebilir. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz. Buna ilişkin gerekçeler hesap cetvelinde belirtilir.

(2) İhtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde yapmış oldukları alımları ve piyasa fiyat araştırması verileri bir hesap cetvelinde gösterilir. Kıyaslama yöntemiyle en uygun fiyat tespit edilir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

(3) Alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; yukarıdaki birinci ve ikinci fıkralara göre elde edilen veriler ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilebilir. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti

MADDE 12–

(1) (Değişik Fıkra 10.11.2022 RG: 32009) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Proje ve raporlar doğrultusunda yaklaşık maliyet, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından; (Ek İbare 24.03.2023 RG: 32142) Ancak genel hayata etkili kabul edilen afetlerin meydana geldiği yerlerde, yukarıda sayılan öncelik sıralamasına uyulma zorunluluğu aranmaz.

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen fiyatlar,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen fiyatlar,

c)Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitleri,

ç) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlar,

d)Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değeri,

e) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

dikkate alınarak ve öncelik sırası (a) ve (b) bentleri olmak üzere diğer bentlerde herhangi bir öncelik sırası olmaksızın fiyat araştırması yapılmak suretiyle belirlenir.

(2) Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

(3) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının bu Usul ve Esaslar kapsamındaki işlerinin yaklaşık maliyetinin tespitinde (Değişik İbare 10.11.2022 RG: 32009) işin yapılacağı ülkenin mevzuatı ve iktisadi durumu dikkate alınarak;

a) Ülkemizin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri ile (EK 10.11.2022 RG: 32009) işin yapılacağı ülkenin ülkenin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri arasındaki fiyat farkları,

b) Her türlü vergi, sosyal güvenlik giderleri,  gümrük giderleri,

c) Parasal değerdeki son beş yılın ortalaması kur farkları,

etkenlerinin biri veya birkaçı bir arada kullanılarak belirlenecek oran dahilinde her bir işe münhasır Vakıflar Genel Müdürü tarafından ihale yetkilisine ihtiyarilik yetkisi verilebilir.

(4) Yurt dışı vakıf kültür varlıklarının bu Usul ve Esaslar kapsamındaki işlerinin yaklaşık maliyetinin tespitinde; birinci fıkradaki sıralamaya bakılmaksızın, işin yapılacağı ülkenin mevzuatı dikkate alınarak, ihale konusu işe ait proje ve eki şartnameye göre yerel yüklenici, alt yüklenici, gerçek kişi veya kuruluşlardan alınacak fiyat ve değeri uygulama yetkisini, Vakıflar Genel Müdürü ihale yetkilisine verebilir. Bu madde esas alınarak yaklaşık maliyetin tespiti halinde ayrıca ihtiyarilik yetkisi verilmez.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması

MADDE 13–

(1) Bu Usul ve Esasların hükümlerine uygun biçimde iş kalemi veya iş grubu şeklinde tespit edilen miktarların, yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar Katma Değer Vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak ve onay belgesi ekine konulmak suretiyle ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ile onay belgesi ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(2) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, makine, teçhizat gibi unsurların idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarenin vereceği unsurların bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu unsurların listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi

MADDE 14–

(1) İdareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyet tespiti yaparlar. Ödenek tutarının belirlenmesinde Katma Değer Vergisi ilave edilir.

(2) Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih ile ihalenin ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybetmesi halinde maliyetler, (Değişik İbare 10.11.2022 RG: 32009) Genel Müdürlüğün her yıl düzenleyeceği talimatlar kapsamında aylık Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

Tasarım ve proje yarışmaları

MADDE 15–

(1) İdareler gerekli gördükleri takdirde jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz tasarım ve proje yarışmaları düzenleyebilir.

İdari ve teknik şartnameler

MADDE 16–

(1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin her türlü özelliğini belirten idari şartnamenin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının belirlenmesi ve ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, idari veya teknik şartnameler bu Usul ve Esaslarda belirlenen düzenlemelere göre hazırlattırılabilir.

(2) Tip şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar ile hüküm bulunmayan hallerde işin özelliğine göre idarelerce düzenleme yapılır.

(3) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi zorunludur.

(4) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Sözleşmeler

MADDE 17–

(1) İhale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında işin niteliği dikkate alınarak, tip sözleşmelerden teklif türüne uygun olanı esas alınır.

(2) Tip sözleşmelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar ile hüküm bulunmayan hallerde işin özelliğine göre idarelerce düzenleme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması

MADDE 18–

(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 19–

(1) İhale komisyonu ihale yetkilisince biri başkan olmak üzere en az beş asil ve beş yedek üyeden ilan veya davet tarihinden önce oluşturulur. Komisyonda en az iki kişinin ihaleye konu işin uzmanı, bir kişinin mali işlerden sorumlu veya bu işleri yapan idare personeli olması zorunludur.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu kurum ve kuruluşlardan komisyona üye alınabilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 20–

(1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ile yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat, alındı belgeleri, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili belgeler bulunur.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 21–

(1) Yapılacak ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale,

b) Belli istekliler arasında ihale,

c) Pazarlık usulü ihale.

Açık ihale usulü

MADDE 22–

(1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İhale ilanı yapılan ve ihale dokümanlarında belirtilen koşulları taşıyan bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihale dokümanlarındaki yeterlilik kriterlerini sağlayan isteklilerden birinin üzerine ihale edildiği usuldür.

(3) İstekliler, ihale tarih ve saatine kadar, yeterlik kriterlerini dikkate alarak idareye başvururlar. Başvurular posta yoluyla da yapılabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 23–

(1) Belli istekliler arasında ihale usulü, restorasyonu yapılacak özgün nitelikte ve karmaşık yapıdaki vakıf kültür varlıklarının kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak; ihale katılım koşulları, mesleki ve teknik yeterlik ile mali yeterliğe ilişkin değerlendirme kriterlerinin belirlendiği ilan ve ön yeterlik şartnamesi çerçevesinde, yeterliği tespit edilen firmalardan en az beş firmaya davet yapılarak ihale edildiği usuldür.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.

(3) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalede, yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda adayın teklif vermek üzere davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik dokümanında asgari yeterlik kriterleri ile birlikte beşten az olmamak üzere teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir. Asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının, teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısından fazla olması durumunda; listeye alınacak olanların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, ön yeterlik dokümanında belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak, ön yeterlik dokümanında belirtilen sayıda adayın yer aldığı liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir. 

(4) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki usulle yeterli gördüğü ve davet ettiği isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde, teklif verme son başvuru tarihinden en az 14 takvim günü önce ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(5) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerine ihaleyi bırakarak sonuçlandırır.

Pazarlık usulü ihale

MADDE 24–

(1) Pazarlık usulü, idarelerin;

a) İhale yetkilisinin onayının alınması şartıyla yaklaşık maliyeti 5.000.000,00 TL’ye kadar olan her türlü işlerini,

b) Bakanın onayının alınması şartıyla yaklaşık maliyeti 50.000.000,00 TL’nin üzerindeki 2863 sayılı Kanun kapsamında 1. grup olarak tescil edilen kültür varlıklarının her türlü işlerini,

ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az beş istekli davet edilmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür.

(Değişik cümle: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/2 md.) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki; yurt dışı vakıf kültür varlıkları, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi ya da Geçici Listesinde yer alan yurt içi ve yurt dışı vakıf kültür varlıkları, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ilan edilen yerlerdeki vakıf kültür varlıkları, güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıktığı yerlerdeki vakıf kültür varlıkları veya doğal afet sonucu ivedi müdahale gerektiren vakıf kültür varlıklarının her türlü alımlarında herhangi bir üst limit uygulanmaz.

(2) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/2 md.) Bu ihale usulünde istekliler, 49 uncu maddeye göre tekliflerini idareye verir. İhale komisyonu 50 nci maddeye göre ihale tarih ve saatinde isteklilerin teklif dosyaları üzerinden katılım koşulları ve başvuru belgelerini inceleyerek birinci oturumu kapatır. İhale komisyonu 51 inci maddeye göre teklifleri değerlendirir ve idare, yeterlik kazanan isteklileri, belirleyeceği tarih ve saatte ilk teklifleri üzerinde görüşmeye davet eder. İhale komisyonu, görüşmeye gelen isteklilerin ilk teklifleri üzerinden indirim yapmalarını ister ve isteklilerin sözlü teklifleri tutanağa geçirilir. İstekliler, kendilerine verilen süre içerisinde sözlü tekliflerini, yazılı son teklif haline getirerek teklifin dayanağı belgeleri teklif ile uyumlu hale getirir. Görüşmeye gelmeyen isteklilerin ilk teklifleri son teklif olarak değerlendirilir. İhale, son tekliflerden en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılarak sonuçlandırılır.

(3) Bu maddede belirlenen parasal (Değişik ibare 10.11.2022 RG: 32009) tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir (Değişik İbare 10.11.2022 RG: 32009) ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

Doğrudan Temin

MADDE 25–

(1) İdareler acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde harcama yetkilisinin onayı ile Katma Değer Vergisi hariç tutarı 250.000,00 TL’ye kadar olan vakıf kültür varlıklarının, her türlü bakım onarım ve hizmet işleri ile diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere, harcama yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişilerce piyasa araştırmasına dayalı olarak işin uzmanı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan yaptırılabilir.

(2) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir (Değişik ibare 10.11.2022 RG: 32009) ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(3) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/3 md.) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve davetlilerde ihalelerde belirtilen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

(4) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/3 md.) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.

(5) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/3 md.) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, harcama onay ve belgelerine ilişkin işlemler mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhalelere İlişkin Diğer Hususlar

İlan süreleri[1]

MADDE 26–

(1) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/4 md.) Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelere ilişkin ilanlar/ön yeterlik ilanları, ihale/son başvuru tarihinden en az on dört gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir ve ilan tarihini gösterir yayınlanmış ilan metni ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(2) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

(3) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İhale ilanlarının düzenlenmesi

MADDE 27–

(1) İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

(2) İhale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

(3) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

(4) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı,

c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

ç) İhalenin nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı ve tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

d) İhale dokümanının nerede görüleceği ve bedeli,

e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

f) İhalelerde, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı,

g) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) Teklif ve sözleşme türü,

ı) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve uygulama işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

i) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

j) Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından geçici teminat verileceği.

İlanın uygun olmaması

MADDE 28–

(1) 26 ve 27 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Uygun olmayan ilanlar yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak, 26 ncı maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân süresine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 27 nci madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltme ilanı Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanır.

(3) İlanın geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

MADDE 29–

(Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/5 md.)

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın ihale ve/veya ön yeterlik son başvuru tarihinden önce satın alınması zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin ihale dokümanını satın alması yeterlidir.

(3) Pazarlık usulü ihalelerde, dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve satın alabilir.

(4) İhale dokümanı satın almayanlar ihaleye teklif veremezler.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 30– (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/6 md.)

(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ya da eksikliklerin idarece tespit edilmesi veyahut idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dosyası alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, 28 inci maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale ve son başvuru tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, ihale dokümanının bir parçası olarak ihale dosyasına eklenir ve bu tarihe kadar doküman satın alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

(5) Şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine beş günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 28 inci maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 31–

(1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhale sürecinde yasak fiil veya davranışlar

MADDE 32–

(1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) Bu Usul ve Esaslara göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler

MADDE 33 –

(1) İhale konusu işin niteliğine göre, bu Usul ve Esaslarca düzenlenen bilgi ve belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale dokümanı ile ihaleye ilişkin ilan belgelerinde belirtilmesi zorunludur.

(2) Ortak girişimin yeterli bulunması, ortakların veya üyelerin her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez. Ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde, davet mektubu geçersiz sayılır.

(3) (Ek Fıkra 10.11.2022 RG: 32009) Yurt dışı işlerde, isteklinin Türk Lirası olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunması halinde yabancı para birimi olarak vereceği teklif tutarı ilan/davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek belirlenir.

Yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde istenecek belgeler

MADDE 34–

(1) İhale konusu işin özelliğine göre yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde istenecek belgelere idari şartnamelerde yer verilir.

Belgelerin sunuluş şekli

MADDE 35–

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilir. 

d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilir. 

e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilir. 

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak İdare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İstekliyle ilgili belgeler

MADDE 36–

(1) İdarelerce yapılacak mal veya hizmet alımı ve uygulama işi ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya davet tarihinin veya ihale veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

(3) İş ortaklıklarında iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgeleri, konsorsiyumlarda konsorsiyum beyannamesi ile birlikte konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

(4) Ayrıca, ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce verilmesine ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklıklarında ortaklardan her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin, söz konusu belgeleri gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler

MADDE 37–

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/7 md.)

(1) Uygulama – restorasyon işlerinde; 

a) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarının;

1) Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerinde teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla olmamak üzere, idarece belirlenecek tutardan,

az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Aday veya istekliler tarafından, uygulama işlerindeki iş deneyimlerini tevsik için;

1) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

2) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

3) Devam eden (iş artışı yapılan) işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

4) Devam eden (iş artışı yapılan) işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, 

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

c) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az       % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

ç) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

d) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

e) İş deneyimi olarak geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibarıyla toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

f) İş artışı yapılan ve devam eden işlerde toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşılması halinde iş durum belgesi düzenlenebilecek ve bu şartları taşıyan iş durum belgeleri ihalelerde sunulabilecektir. Tamamlanan ancak geçici kabulü yapılmamış uygulama işleri için iş durum belgesi düzenlenebilecektir. İş durum belgeleri düzenleme tarihi itibarıyla bir yıl geçerli olacaktır. Belge geçerlik tarihi geçmiş belgeler değerlendirilmeyecektir.

(2) Mal ve hizmet alımı işlerinde; 

a) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarının;

1) Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık maliyetin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan,

az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Aday ve istekliler tarafından, mal ve hizmet alımı işlerindeki iş deneyimlerini tevsik için;

1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü yapılan,

2) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

c) İlk ilan tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre bu fıkranın (b) bendinin (1) veya (2) numaralı alt bentleri kapsamında değerlendirilir.

ç) İş ortaklığında pilot ortağın, istenilen deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin % 10’unundan az olmamak üzere istenilen iş deneyim tutarının % 30’unu sağlaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

MADDE 38–

(1) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’ başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

MADDE 39–

(1) İşin niteliğine göre makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelere idare şartname ve sözleşme tasarılarında yer verilir.

Konsorsiyumlar

MADDE 40–

(1) İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, eğer ihaleye teklif verebileceklerse işin uzmanlık gerektiren kısımları ilanda ve ihale dokümanında belirtilir.

(2) Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilmelerinin ihale dokümanında öngörülmesi halinde, teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği konsorsiyum beyannamesini teklifleriyle beraber sunarlar.

(3) İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir.

(4) Konsorsiyum beyannamesi ve sözleşmesinde; konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin ihale veya ön yeterlik dokümanında öngörülen işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhale dışı bırakılma

MADDE 41–

(1) Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu Usul ve Esasların hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) Bu Usul ve Esaslara göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir. Yabancı isteklilerin, (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin ülkelerinde belge düzenlenmediğini belirten bir belge ibraz etmeleri halinde, taahhütte bulunmaları ve sözleşme aşamasında bu bentlerde belirtilen belgeleri sunmaları şartı aranmaz.

(3) Ortak girişimlerde söz konusu taahhütname ile belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcunun kapsam ve tutarının belirlenmesinde ilgili kurumun esaslarına uyulur. Yurtdışı isteklilerin ülke mevzuatları hükümleri uygulanır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 42–

(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) Hakkında hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan idare teşkilatı bünyesinde bulunan her ne amaçla kurulmuş vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) Birinci fıkranın (f) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 

ONUNCU BÖLÜM

Teklif Mektupları, Teminatlar, Tekliflerin Alınması, Açılması,

Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

Teklif mektuplarının şekli

MADDE 43–

(1) Teklif mektupları standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 44–

(1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 45–

(1) İsteklilerden teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, standart formlara uygun olması zorunludur.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 46–

(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatlar sözleşmeyi müteakiben iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(7) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 47–

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, standart formlara uygun olması zorunludur.

(3) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına veya teklif verilen uzmanlık gerektiren kısımlara bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(4) Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli değildir.

(5) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili banka genel müdürlüğü veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

Tekliflerin hazırlanması

MADDE 48–

(1) İstekliler, ihale dokümanında teklif ile birlikte sunulması gerektiği belirtilen tüm belgelerini bir zarfa koyarak kapatırlar. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas açık adresi ile idarenin adı ve açık adresi ve ihale bilgilerini yazarlar. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Tekliflerin verilmesi

MADDE 49–

(1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. İdare görevlisi her zarfın üzerine bir alındı numarası vererek zarfın alınış tarih ve saatini yazar, teklif zarfı alındı belgesini düzenleyerek imzalar bir nüshasını istekliye verir.

(2) Teklifler posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/8 md.) İdare ve komisyon başkanlığına verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi sonucu tekliflerde değişiklik yapılması gereken haller dışında herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Tekliflerin açılması

MADDE 50–

(1) İhale komisyonunca son başvuru tarih ve saatinde kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

(2) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır, belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bu isteklilerin talebi halinde teklif mektubu dışındaki belgelerden onaylı birer suretleri idarede tutulmak kaydıyla isteklilere veya vekillerine iade edilir.

(3) Tüm istekliler ve teklif fiyatları tutanağa bağlanarak ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir ve oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 51–

(1) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

(2) Teklif ile birlikte sunulması gereken belgeler ve ilgili mevzuat gereğince bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlattırılmaz. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının bu Usul ve Esaslarda belirtilen zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, istenebilir.

b) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

c) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

ç) Anahtar teslimi götürü bedel tekliflerde teklifin esasını oluşturan hesap cetvelleri istenilmesi durumunda sunulan hesap cetvelleri ile teklif birim fiyat tekliflerde istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

d) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/9 md.) Aritmetik hata ve yuvarlama işlemleri, aşağıda belirtilen hususlar ve örnek tablo dikkate alınarak uygulanır:

1) Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek, teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılır.

2) Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilir. Ancak toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır ve yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz.

3) Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilir.  Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilir, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz.

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek tablo:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama sonucu

                            500.815,414

          500.815,41

                            500.815,4149

          500.815,41

                            500.815,41582

             500.815,42

                            500.815,4169

          500.815,42

4) İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatına ve idari düzenlemelere uygun şekilde 1.-TL’nin (BirTürkLirasının) altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki emredici düzenlemeler dikkate alınarak, isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunludur. Hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz.

5) (Ek 10.11.2022 RG: 32009) Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programlan (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlaında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmez ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilir.

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 51/A(Ek Madde 10.11.2022 RG: 32009)

(1) Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda ihale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığım,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığım,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa en avantajlı ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

(2) Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yaran ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 52–

(1) İhale Komisyonunca teklifler değerlendirildikten sonra geçerli teklifler ve yaklaşık maliyet göz önünde bulundurularak belirlenecek sınır değerin altında kalan aşırı düşük teklifler açıklama istenmeksizin reddedilebileceği gibi ihale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifle önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ile teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarını belgelendirmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddeder ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi tespit ederek ihaleyi sonuçlandırır.

(3) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, uygun fiyat teklifi olarak kabul edilir.

(5) Ancak idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınması suretiyle belirlenmesini öngörebilir.

(6) Bu durumda idareler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların neler olduklarını, bu unsurların parasal değer olarak karşılıklarını ve değerlendirmede uygulanacak hesap yöntemlerini belirleyerek ihale dokümanına yazarlar. Parasal değer olarak ifade edilmesi mümkün olmayan fiyat dışı unsurlar, oransal değer olarak ifade edilir.

(7) Yeterlik değerlendirmesi için öngörülen kriterler, tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.

(8) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(9) Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat tekliflerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılacak olan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

(10) Aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar idari şartnamede belirtilir.

Tekliflerin aynı olması

MADDE 53–

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır.

İhalenin iptali

MADDE 54– (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

İş deneyim belgelerine ilişkin esaslar

MADDE 55–

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/10 md.)

(1) İş deneyim belgeleri, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeyi yapan idare veya Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

(2) İş deneyim belgeleri, ihale dokümanlarında bulunan düzenlemeler, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre güncellenir ve değerlendirilir.

(3) (Ek Fıkra 10.11.2022 RG: 32009) Yurt dışı işlerde, isteklinin Türk Lirası olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunması halinde iş deneyim belgesi yabancı para birimi olarak vereceği teklif tutan ilan veya ihale davet tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek belirlenir.

Komisyonun inceleme yetkisi

MADDE 56–

(1) İhale komisyonu, isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla aşağıdaki belgeler ile gerek görülen diğer belgeleri yüklenici ile bu belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

a) İş bitirme belgesi ve eki sözleşme, son hakediş raporu, geçici kabul tutanağı, işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı,

b) İş durum belgesi ve eki sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı,

c) İş denetleme belgesi ve eki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için; sözleşme, mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, hakediş raporları, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, yüklenicinin teknik personel bildirimi, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler,

ç) İş yönetme belgesi ve ekinde mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, hakediş raporları,

d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları.

Önceden alınmış belgeler

MADDE 57–

(1) Müteahhitlik karneleri iş deneyim belgesi olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler.

(2) 1/1/2003 tarihinden önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri bu Usul ve Esaslarda öngörülen şartları taşımaları halinde, ihalelerde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir ve bu Usul ve Esaslarıda belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

(3) Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması, Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi, Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması

İhalenin karara bağlanması, onaylanması veya iptali

MADDE 58–

(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/11 md.)

(1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(5) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri, ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi sırasında, teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

Kesin teminat

MADDE 59–

(1) İhale konusu işin sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin %10’u oranında kesin teminat alınır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 60– (Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/12 md.) 

(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(4) Bu Usul ve Esaslara göre bildirimlerin tamamlanmasını takip eden, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen altıncı günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(5) İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır.

(6) Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanununun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak anılan Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 61–

(1) İhale üzerinde kalan istekli bu Usul ve Esasların hükümlerine göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalar. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu istekli ile de bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 60 ıncı maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihale iptal edilir. Bu istekli hakkında da 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 62–

(1) İdare, bu Usul ve Esasların 60 ve 61 inci maddelerinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun ceza hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 63–

(1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. İdarece hazırlanan sözleşmeler ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Sözleşmelerin tüm sayfalarının imzalanması zorunludur.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması

MADDE 64–

(1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla bu Usul ve Esasların 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, bu Usul ve Esasların hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

(2) Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idareler ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek ve istekliden ihale tarihi itibarıyla bu Usul ve Esasların 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla bu Usul ve Esasların 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Uygulanması İle İlgili Hükümler

İş miktarında artma veya eksilme

MADDE 65(Değişik Madde 10.11.2022 RG: 32009)

(1) Sözleşmelerin uygulaması aşamasında, ihale sürecinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde idare yapı denetim görevlileri ile yüklenici tarafından gerekçeleri ile birlikte hazırlanan iş artışı, idarenin onayına sunulur. Artışa konu olan işin; sözleşmeye esas proje içinde kalması ve asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla harcama yetkilisi tarafından yapılan ilk iş artışı değerlendirmesinde, ilk sözleşme bedelinin; (Ek Cümle 24.03.2023 RG: 32142) Ancak genel hayata etkili kabul edilen afetlerin meydana geldiği yerlerde, yukarıdaki bentlerde belirtilen iş artış oranları uygulanmasına rağmen işin tamamlanamaması ve idarece görülmesi halinde iş tasfiye edilmeden, (c) bendinde yer alan artış oranı sınırlaması olmaksızın Bakan onayı ile bir defada veya birden fazla sayıda iş artışı yapılabilir ve bu artışlarla iş tamamlanır.

a) %20’sini aşmamak üzere harcama yetkilisinin,

b) %50’sini aşmamak üzere Genel Müdürün,

c) %100’ünü aşmamak üzere Bakanın,

onayı ile bir defada veya birden fazla sayıda iş artışı yapılabilir ve bu artışlarla iş tamamlanır.

(2)        İşin, birinci fıkranın (a) bendindeki iş artışı ile tamamlanamayacağının tespiti halinde (b) bendi hükmü, (b) bendine göre tamamlanamayacağının tespiti halinde (c) bendi hükmüne göre işlem tesis edilir, (c) bendindeki artış ile de tamamlanamayacağının tespit edilmesi durumunda (Ek İbare 24.03.2023 RG: 32142) birinci fıkranın son cümlesinde belirtilen durum hariç olmak kaydıyla artış yapılmaksızın iş, harcama yetkilisi tarafından Genel Müdürün uygun görüşü alınarak genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(3) iş artışı yapılan durumlarda, iş artışı için ek kesin teminat alınması, gerekli ek süre verilmesi ve sözleşmesindeki fiyat farkı hükümlerinin uygulanması suretiyle iş, aynı yükleniciye yaptırılabilir. iş artışı yapılması durumunda yüklenici, artırılmış işe tekabül eden imalatların tamamını aynı ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

(4) İşin tasfiye edilmesi durumunda yüklenici, işin kalan kısmının ilk sözleşme bedeli
tutarındaki, yapılması mümkün ve zorunlu olan işlerin, idarece uygun görülen kısımlarını ihale dokümanları ile işe ait sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

(5) Sözleşme konusu işte, gerekmesi halinde iş eksilişi de yapılabilir. Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi tamamlamak zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

(6) 25 inci madde kapsamında doğrudan teminle yapılan işlerin sözleşmelerinde iş artışı yapılamaz.”

Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları

MADDE 66–

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmelere fiyat farkı ödemelerinin, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yapılacağı hükmü konulur.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti

MADDE 67–

(1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel değildir.

(3) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

(4) Ancak diğer yüklenicilerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. Pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin iflası ya da herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubundan diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

Yüklenici ortak girişiminde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkûmiyet hali

MADDE 68–

(1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında bu Usul ve Esasların hükümlerine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

(2) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 69–

(1) İdare:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin bu Usul ve Esaslarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları gelir kaydederek ve sözleşmeyi feshederek hesabı genel hükümlere göre tasfiye eder.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

MADDE 70–

(1) Yüklenicinin, ihale sürecinde bu Usul ve Esaslarda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca, yükleniciden kesin ve varsa ek kesin teminat kadar ceza tahsil edilir.

(2) Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE 71–

(1) Bu Usul ve Esasların hükümlerine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 70 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 69 ve 70 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(5) 69 ve 70 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 72– 

(1) İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

(2) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki işlerinin sözleşmenin uygulanmasından doğacak bütün hak ve mükellefiyetler yüklenicide olmak şartıyla yüklenici, ilgili ülke mevzuatına göre açacağı şube, kuracağı şirkete ya da iştiraki bulunduğu bir şirkete idarenin onayını müteakiben sözleşmeyi devredebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkradaki sözleşme devirlerinde; sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında bu Usul ve Esasların 69 ve 71 inci madde hükümleri uygulanır.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 73–

(1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 74–

(Değişik: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/14 md.)

(1) Sözleşme ve ekleri ile ihale dokümanlarına göre tamamlanan işlerde teminatın iadesi;

a) Uygulama işlerinde; taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanlarına uygun biçimde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ve vergi idaresinden borcu olmadığına/teminatın iadesinde sakınca bulunmadığına ilişkin belge (ilişiksizlik belgesi anlaşılmayacaktır) getirildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra teminatın yarısı, kesin hesap, kesin kabul ve kesin hakediş yapılarak idareye ve vergi idarelerine borcu olmadığı anlaşıldıktan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirdikten sonra kalan teminatın tamamı yükleniciye iade edilir. Yurt dışı uygulama işlerinde, işin yapıldığı ülkenin mevzuatı gereği ilgili kurumlarına borcunun bulunmadığının belgelendirilmesi gerekir.

b) Her türlü mal ve hizmet alımlarında, kabul tutanağının onaylanarak kesin hesap ve kesin hakedişin yapılması sonucu sözleşme konusu işten dolayı idareye, vergi idarelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmaması halinde teminatın tamamı yükleniciye iade edilir. Yurt dışı işlerinde, bulunulan ülkenin mevzuatı gereği ilgili kurumlarına borcunun bulunmadığı belgelendirilmesi gerekir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, muayene ve kabul işlemlerini takiben idareye ve vergi idarelerine borcu olmaması halinde teminatın tamamı iade edilir. Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(3) Teminatın iadesi hususunda idare alacağı ifadesinden, sözleşme konusu işle ilgili olarak;

a) İdare veya denetim birimleri ile yargı mercileri tarafından geçici kabul onayına kadar tespit edilen gecikme cezaları, 

b) Yüklenici veya vekili ile yüklenici teknik personellerinin sözleşme hükümlerine göre iş başında bulunmama ve sözleşmeden doğan her türlü ceza tutarları, 

c) Hakedişlerde yapılan her türlü fazla ödemeler (kesin hesap yapılması anlaşılmayacaktır), 

ç) Yapılması gereken yasal kesintiler,

d) Geçici kabulde tespit edilen nefaset kesintileri, 

dikkate alınarak tespit edilen her türlü alacakların, hakedişlerden/yüklenici alacaklarından mahsup/tahsil imkanı bulunmaması ve yüklenicinin bu türden borçları kendisine yapılan tebliğe rağmen idareye ödememesi gibi hususların anlaşılması gerekir.

Mücbir sebepler

MADDE 75–

(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/15 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlara esas olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Yüklenicinin neden olduğu fesih hali

MADDE 76–

(1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Sözleşme yapıldıktan sonra bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisine uymaması halinde, idarece; ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere kendisine ihtarname yazılarak yirmi günlük bir süre verilir. Bu süre içinde yüklenici ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme hak edişi yapmaya yetkilidir. Bu takdirde yüklenicinin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.

(3) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Usul ve Esaslarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin uygulanması sırasındaki yasak fiil ve davranışlar

MADDE 77–

(1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken sözleşme konusu işe zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya bu Usul ve Esasların hükümlerine aykırı hareket etmek.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f) Sözleşmeyi, bu Usul ve Esasların hükümlerine aykırı devretmek.

Sözleşmenin uygulama sürecinde ihalelerden yasaklamaya ilişkin hususlar

MADDE 77/A- (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/16 md.) 

(1) Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanması sürecinde bu Usul ve Esaslarda sayılan yasak fiil ve davranışları ve sözleşmenin feshini düzenleyen hükümleri çerçevesinde yasak fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan Bakanlık tarafından verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

(4) Yasaklama kararları, yasaklamaya ilişkin kararın Bakanlık makamına sunulmasından itibaren kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İdareler, yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(5) Kırk beş günlük sürenin başlangıcı olarak yasaklama kararının Bakanlığa ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Yüklenicilerin cezai sorumluluğu

MADDE 78–

(1) Bu Usul ve Esasların hükümlerinin uygulanması sırasında bu Usul ve Esaslarda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları, iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, yükleniciler hakkında 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlilerin cezai sorumluluğu

MADDE 79–

(1) Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecinin her aşamasında görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Usul ve Esaslara aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlilerine 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 80–

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında görevli olanlar ile danışmanlık hizmeti sunanlar; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında bu Usul ve Esaslar ile ilgili mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanır.

İhale işlerinde yüklenicilerin ve denetim görevlilerinin sorumluluğu

MADDE 81–

(1) İhale işlerinde yüklenici ihale konusu işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından, hileli malzeme kullanılmasından ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle sorumludur. İdare ve yüklenici adına denetim yapan denetim görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından, ortaya çıkan zarar ve ziyandan beş yıl süreyle yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte beş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. Diğer taraftan;

a) Tedarikçiler, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi,

b) Hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi,

gibi nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

(3) İhalelerde sözleşme ve şartname hükümlerinin uygun olarak yerine getirilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan zararlar ve ziyan genel hükümlere göre sorumlularından ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 82–

(1) İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; sözleşme ve genel şartname hükümlerine göre yapılır.

İhalelere yönelik başvurular

MADDE 83–

(1) İhalelere yönelik yapılacak başvurular öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılır. İhale yetkilileri başvuru konusunu ivedilikle inceleyerek sonuçlandırır ve sonucu başvuru sahibine tebligat usulüne göre bildirir.

İhale sonucunun ilanı

MADDE 84-

(1) İhale sonuçları ve iptal edilen ihaleler Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.   

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartname, Sözleşme ve Standart Formların Düzenlenmesi ve Yayınlanması, Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Şartname, sözleşme ve standart formlar

MADDE 85–

(1) Genel Müdürlük, bu Usul ve Esasların uygulanmasında ihtiyaç duyulan tip idari şartnameleri, tip sözleşmeleri, genel şartnameleri, standart formları ve parasal limitlerin güncellenmesini hazırlamaya ve yayınlamaya yetkilidir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 86–

(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

(4) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

(5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

(6) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

Yurtdışı vakıf kültür varlıklarına ait sair ödemeler

MADDE 87 –

(1) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki işlerinin uygulanmasında veya öncesinde ortaya çıkabilecek; proje bedeli, proje, rapor ve ihale dosyası gibi dokümanların tercüme bedelleri, ilgili ülke mevzuatına göre oluşturulan denetim ekibi hizmet bedeli, işle ilgili elektrik, doğalgaz, kanalizasyon vb. bağlantı ve abonelik bedelleri ile  işbirliği protokolü çerçevesinde tanımlandığı şekliyle ilgili kurum veya kuruluşa doğrudan ödenebilir. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Mevcut ihale işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1–

(1) Bu Usul ve Esasların yayımı tarihinden önce ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale işlemlerine, 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) İlanı veya duyurusu 19/1/2011 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 2– (Ek: RG-23/7/2020-31194-C.K-2783/17 md.) 

(1) Bu maddeyi ihdas eden Usul ve Esaslar değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler ile ilanı veya duyurusu bu değişiklikten önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu ve ilan edildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: RG-24/6/2022-31876 Mükerrer-C.K-5744/1 md.) 

(1) Bu usul ve esaslar kapsamında Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde; 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve 13/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 4-(EK Madde 10.11.2022 RG: 32009)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Usul ve Esaslar değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler ile ilanı veya davetiyesi bu değişiklikten önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu/davet edildiği/ilan edildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 88– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 89– (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

30/10/2018 TARİHLİ VE 263 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN USUL VE ESASLARA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Usul ve Esasları Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

263 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yürürlüğe Konulan Usul ve Esasların Değişen Maddeleri 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Sayısı

 

 

22/7/2020

2783

4, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 49, 51, 55, 58, 60, 65, 74, 75, 77/A, Geçici Madde 2

23/7/2020

24/6/2022

5744

Geçici Madde 3

24/6/2022

 

 

 

10.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 23/7/2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu madde başlığı “Açık ihale usulüne ait ilanlar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

5746 SAYILI KANUN

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu uygulama usul ve esaslar, teknogirişim sermayesi desteği programı kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığımıza desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu uygulama usul ve esaslar, 12/03/2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu uygulama usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Yönetmelikte yer alan kavram ve tanımlar geçerli olmakla birlikte, bu programa özel olan bazı doküman başlıkları Yönetmelikte belirtilen genel tanımlara uygun olarak detaylandırılmıştır.

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Değerlendirme komisyonu: Girişimci tarafından hazırlanan iş planı, çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek, iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyonu,

c) Desteklenen işletme: İş planının kabul edildiğinin bildirilmesinden sonra tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliği,

ç) Dönem faaliyet raporu: Desteklenen işletmenin, iş planı dosyasında öngörülen çalışma takvimi ve dönemsel harcama tablosu esas alınarak ilgili döneme ait; işletmeye ait güncel bilgiler, personel bilgileri, ödeme bilgileri, harcamalara ilişkin gerekçeler, harcamaların ayrıntılı analizi ve dağılımı, iş planı gerçekleşme analizi, iş paketi hedef analizi ile genel değerlendirme bilgilerini kapsayan, ayrıca ekinde gider belgelerinin de yer aldığı suretlerini içeren ve 4’er aylık dönemler halinde hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporu,

d) Genel müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

e) Genel müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü,

f) Girişimci: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, Bakanlığımıza başvuran ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri,

g) İş fikri: Amacında Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, teknolojik ve ekonomik öngörüleri bulunan ve sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik katkı yaratma olasılığı bulunan düşünceyi,

ğ) İş planı değerlendirme formu: İş planının, Değerlendirme Komisyonu tarafından hangi kriterlere göre değerlendirileceğini gösteren dokümanı,

h) İlgili idare: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan ve Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Bakanlığı,

ı) Kanun: 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

i) Sonuç raporu: Desteğin sona erdiği dönemde, işletmeye ait bilgileri, iş fikrinin konusu, hedefleri, sonuçları ve prototip oluşturmada uygulanan yöntemler, çalışma ekibi, bütçe analizi, harcamaların değerlendirmesi, iş planı gerçekleşme analizi, çıktıları, işletmeye kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak desteklenen ve işletme tarafından hazırlanan dokümanı,

j) Teknogirişim sermayesi desteği sözleşmesi: Başvurusu uygun bulunan girişimcinin, işletmesini (tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde) kurmasını müteakip, desteği almaya hak kazandığı Bakanlık ile temsil ve ilzama tek yetkili işletme sahibi arasında akdedilen; amacı, kapsamı, tarafları ve buna ilişkin bilgileri, iş planı süresi, toplam bütçesi ve planı, destek kalemleri, destek dönemleri ve miktarları, Dönem Faaliyet Raporu tarihleri, makine ve donanım mülkiyeti, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planındaki değişiklikleri, sorumlulukları, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

k) Ön başvuru değerlendirme formu: Genel müdürlük personeli tarafından ön başvuru dosyalarının incelenmesi sonrasında işlenen dokümanı,

l) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

m) Yönetmelik: 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Hususlar

Destek miktarı

MADDE 5- (1)İşletme ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanmasını müteakipbir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000,00 Türk Lirasına kadar destek verilir.

Destek süresi ve başvuru tarihleri

MADDE 6- (1)Destek süresi 12 aydır.

(2) Ön başvurular her yıl 01 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır.

Başvuruların alınacağı tarih

MADDE 7- (1) Ön başvurular her yıl 01 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır.

(2) 01 Ekim gününün tatil günü olması durumunda ön başvuru tarihi tatilin bittiği ilk iş gününden itibaren başlar ve toplam 45 takvim günü sürer.

(3) Ön başvuruların sona erdiği gün, girişimci ve üniversitelerden talep gelmesi durumunda süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere 15 takvim günü uzatılabilir.

(4) Süre uzatımına genel müdür karar verir.

(5)Program başvuru başlangıç, bitiş ve süre uzatımı tarihleri Bakanlık internet sayfasından (www.sanayi.gov.tr) duyurulur.

Kamu kaynaklı diğer destekler

MADDE 8- (1)Girişimciler, kamunun sağladığı diğer desteklerden de yararlanabilir.

(2)          Girişimcinin yararlanmayı planladığı diğer geri ödemesiz destekler, destek başvurularında belirtilmelidir.

(3)          Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez.

(4)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden indirilir.

(5)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden büyükse işletmeye destek verilmez, verilmişse sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve o zamana kadar yapılan ödemeler gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

(6)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden küçükse destek miktarı teknogirişim sermayesi destek miktarından düşülmek suretiyle kalan miktar işletmeye ödenir.

Ön başvuru dokümanının biçimi

MADDE 9- (1)Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, “bir yıl içinde mezun olabilme” şartının ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Bakanlık adına düzenlenecek şekilde belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır.

Ön başvuruların alınması

MADDE 10- (1) Bakanlık, her yıl program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.

(2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden en az 1 (Bir) hafta önce Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.

(3) Programdan kriterlere uygun sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz.  

(4) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.

(6) Başvurular, girişimcinin kendisi tarafından elden yapılabileceği gibi, posta, kargo şirketi veya başka bir yolla da yapılabilir. 

(7) Bakanlığa süresi içinde teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz.

(8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise “bir yıl içinde mezun olabilme” şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler.

(9)Girişimci,örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini ön başvuru dosyasına ekler.

(10) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler.

(11)Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise “denklik belgesi” alır ve bu belgenin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler.

(12) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır.

(13) Girişimci, hazırladığı ön başvuru dosyası dokümanlarında her sayfayı paraflar.

(14) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını CD’ye yükler.

(15) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları arasında yer alanveexcel ortamında hazırlanacak “ön başvuru dosyası ile birlikte hazırlanarak CD ortamında sunulacak dokümanı” ön başvuru dosyası dokümanlarını kaydettiği CD’ye yükler.

(16) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları ile CD’yi klasör dosyaya takar ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder.

Ön başvuruların değerlendirme usul ve esasları

MADDE 11- (1) Ön başvurular, son başvuru tarihinin tamamlanmasını müteakip genel müdürlük tarafından ön incelenmeye tabi tutulur.

(2) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, müracaatlarından birinin iptal edilmesi istenir ve bununla ilgili dilekçe alınır.

(3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir.

(4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimciler tarafından yapılan ön başvurular genel müdürlüğün veri tabanına işlenir.

(6) Girişimciden ön başvuru dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin 5 takvim günü içinde tamamlanması e-posta ile istenir.

(7)Eksikliklerini belirtilen sürede gidermeyen veya gideremeyen girişimcinin ön başvurusu geçersiz sayılır.

(8) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak değerlendirilir.

(9) Ön başvuruyu değerlendiren uzman personel değerlendirme sonuçlarını “ön başvuru değerlendirme formu”na işler.

(10) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı ile bildirilir.

(11) Yapılan ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda iş fikri ön başvurusu kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilere toplu olarak e-posta gönderilir ve 10 takvim günü içinde iş planlarını sunmaları istenir.

İş planı dokümanının biçimi

MADDE 12- (1)Formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesi, girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı “iş planı başvuru dosyası” dokümandır.

İş planı değerlendirme usul ve esasları

MADDE 13- (1) Ön başvurusu kabul edilen girişimciden e-posta vasıtasıyla 10 takvim günü içinde iş planı dosyasını sunmaları istenir.

(2) Girişimci, iş planı başvuru dosyasının istenmesine ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren 10 takvim gününde iş planı dosyasını hazırlayarak Bakanlığa teslim eder.

(3) İş planı dosyası, girişimcinin kendisi tarafından elden yapılabileceği gibi, posta, kargo şirketi veya başka bir yolla da yapılabilir.

(4) Belirtilen süre içerisinde (10 takvim günü) iş planı dosyasını teslim etmeyen/edilmesini sağlamayan girişimcinin iş fikri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimci iş planı değerlendirme süreci sırasında iş planı dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse, bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(6) Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili uzman personel tarafından içerik ve biçim yönünden değerlendirilir.

(7) İş planı dosyasının incelenmesi sırasında belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusu girişimciye e-posta ile bildirilir ve 5 takvim günü süre içinde eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

(8) Eksikliklerini belirtilen sürede (5 takvim günü) gidermeyen veya gideremeyen girişimci değerlendirme komisyonu toplantısına çağrılmaz.

(9) Eksikliği bulunmayan girişimcilerin iş planı dosyası değerlendirme komisyonuna havale edilir.

(10) Değerlendirme komisyonu genel müdürlük tarafından belirlenir.

(11) Uzman personel iş planı dosyasını değerlendirme komisyonuna e-posta ile gönderir ve 5 takvim günü süre verilerek iş planının komisyon üyeleri tarafından incelemesi istenir.

(12) Girişimciye, değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e-posta ile bildirilir ve o gün iş fikri konusu ile ilgili bilgilendirmede hazır bulunmaları istenir.

(13) Görevlendirilen değerlendirme komisyonu üyelerine komisyonun toplanacağı gün, yer ve saat resmi yazı ile bildirilir.

Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) Değerlendirme komisyonu; çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyondur.

(2) Çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilen Değerlendirme Komisyonu üyelerinden gelmeyen olursa toplantı bir başka güne ertelenir ve girişimciye toplantının yapılacağı gün ayrıca e-posta ile bildirilir.

(3) Komisyon üyesi; girişimciyi tanıyorsa, işletmesinde çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, işletmenin rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, iş fikri hakkında görüş bildirmiş ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuşsa, daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmuşsa, akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmuşsa, vb. durumlarda Bakanlığımıza bilgi verir ve söz konusu iş fikrinin değerlendirme aşamasında yer almaz.

(4)  İş fikri değerlendirilmesi aşamasında daha önce Bakanlığa bilgi verilmemiş olmakla birlikte, değerlendirme toplantısında yukarıda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili üyenin değerlendirmesi dikkate alınmaz.

(5) Üyelerden bir veya daha fazlasının etik kurallara uymadığının tespiti ve komisyon üye sayısının bu nedenle düşmesi halinde, o değerlendirme toplantısı iptal edilerek etik kurallara uymayan komisyon üyelerine toplantı ücreti ödenmez, iş fikrinin değerlendirilmesi için tekrar değerlendirme komisyonu oluşturularak iş fikri yeniden değerlendirilir.

(6) Komisyon üyeleri iş fikri değerlendirmelerinde gizlilik kurallarına riayet eder.

(7) Komisyon üyeleri, iş fikri içerikleri ve iş fikri önerisi ile ilgili görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşıyamaz, iş fikrine ilişkin içerikle ilgili bilgileri başkalarıyla da paylaşamaz.

(8) Komisyon üyeleri kendilerine gönderilen iş planını inceler ve sonucunu “iş planı değerlendirme formu”nun “panel öncesi” puan bölümüne işler.

(9) Komisyon üyeleri iş planının değerlendirileceği gün, yer ve saatte hazır bulunur.

(10) Girişimci, değerlendirme komisyonuna iş fikri ile ilgili hazırlamış olduğu iş planı dosyasındaki iş ve işlemler konusunda detaylı bilgi verir. Komisyon üyelerinin olabilecek sorularını cevaplandırır.

(11) Girişimci değerlendirme komisyonuna havale edilen iş fikrinin değerlendirileceği toplantıya katılmazsa iş fikrini geri çekmiş sayılır.

(12) Komisyon üyeleri iş fikri ile olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar.

(13) Komisyon üyeleri, yapılan toplantıda iş planı ile ilgili olarak “iş planı değerlendirme formu”nda yer alan kriterlere uygun olarak yapmış oldukları değerlendirmelerini formun “panel sonrası” puan bölümüne işler.

(14) Komisyon üyeleri, iş fikri ile ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini “iş planı değerlendirme formu”na işler.

Başvuru değerlendirme usul ve esasları

MADDE 15- (1) Komisyon “iş planı değerlendirme formu”nda belirtilen kriterlere göre iş planının teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünün olup olmadığını değerlendirir.

(2) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli bulunmayan iş fikirleri reddedilir.

(3) En az 5 (beş) komisyon üyesinin değerlendirme toplantısı sonucunda “iş planı değerlendirme formu”nda yer alan “panel sonrası” verdikleri puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan komisyon üyesi sayısına bölünerek girişimcinin puanı belirlenir.

(4) Komisyon üye salt sayısının iş fikri ile ilgili olarak teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünü yeterli bulması kaydıyla ve puan ortalaması en az 60 ve üstünde olan iş fikirleri desteklenmeye değer bulunur.

(5) Puanlama sonucunda en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralama yapılır.

(6) Bütçe imkânları doğrultusunda desteklenmeye değer bulunanlar belirlenir.

(7) Desteklenmeye değer bulunanlar içinde son sırada yer alan girişimcilerin puanı eşit ise “iş planı değerlendirme formunda” teknolojik düzeyi ve yenilikçilik yönü puanı daha yüksek olan desteklenir.

(8) Yedek listede yer alan girişimcilerin puanı eşit olduğunda; “iş planı değerlendirme formunda” teknolojik düzeyi ve yenilikçilik yönü puanı daha yüksek olan bir üst sırada yer alır.

(9) Girişimcinin adı ve soyadı, başvuru kodu, T.C. kimlik no yanı sıra almış oldukları ortalama puanı asil ve yedek listelerde ilan edilir.

(10) Asil ve yedek liste Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

(11) Desteklenmeye değer bulunmayan iş fikri sahibi girişimcilere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözleşme şartları

MADDE 16- (1)İlan edilen asil listede yer alan girişimcilere tüzel kişilik kazanabilmeleri için tek başına temsil ve ilzama yetkili olmak üzere firma ya da şirket kurmaları konusunda resmi yazı yazılır.

(2) Girişimcinin firma ya da şirket kurması için 8 takvim günü süre verilir.

(3) Girişimci, firma ya da şirketini kurarak firma ya da şirketi ile ilgili evrakları teslim eder ve sözleşme imzalar.

(4) Desteklenmeye değer bulunan akademisyen girişimcilerin 4691 sayılı Kanun kapsamında şirketlerini teknoparklarda kurma zorunluluğunun bulunması ve bu amaçla personeli oldukları üniversiteden izin alabilmeleri yönündeki iş ve işlemlerin uzun sürmesi ve bu tür makul gerekçeler dikkate alınarak şirket kuruluşuna ilişkin verilen süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere 15 takvim günü uzatılabilir.

(5) Süre uzatımına genel müdür karar verir.

(6) Süresi içinde veya ek süre verilmesi sonunda firma ya da şirketini kurmayan girişimci sözleşme yapma hakkını kaybeder.

(7) Asil listedeki girişimcilerden verilen süre içinde sözleşme imzalamayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak üzere sözleşme imzalamayanların sayısı kadar girişimci çağrılır.

(8) Yedek listeden çağrılan girişimcilere 10 takvim gününde firma ya da şirketini kurması için yazı gönderilir.       

(9) Yedek listeden kazanan girişimci, firma ya da şirketini kurmasından ve konu ile ilgili olarak evrakları teslim etmesi sonrasında Bakanlık ile sözleşme imzalar.

(10) Desteklenen işletmenin sözleşmesinde belirtilenlerin dışında başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(11) Destek başlangıç tarihi işletme ile yapılan teknogirişim sermayesi desteği programı sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

(12) Destek süresi en fazla on iki ay olup, ek süre verilemez.

Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili usul ve esaslar

MADDE 17- (1)İlgili merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Değerlendirme Komisyonunca desteklenmeye uygun bulunan girişimciye ait, Ek:1’deki formu doldurarak Bakanlığa gönderir.

(2)          Bu başvurular genel müdürlük tarafından, herhangi bir mükerrerlik olup olmadığı ve bütçe olanakları açısından değerlendirilir.

(3)          Yapılan bu incelemeyi takiben desteklenmesinde bir sorun görülmeyen iş fikirleri desteklenmek üzere başvurunun yapıldığı ilgili idareye bildirilir.

(4)          Yapılan incelemede mükerrerlik veya bütçe aşımı tespit edilmesi halinde durum ilgili idareye bildirilerek mükerrerliğin ve bütçe aşımının giderilmesi ve sonucun Bakanlığa bildirilmesi istenir.

(5) İlgili idareler, bu işlemler sonrasında desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzalanan her işletme için, Ek:2’de verilen tabloyu doldurarak, ekleri ile Bakanlığa gönderir.

İşletmelerin ilgili kurumlara bildirilmesi

MADDE 18- (1) Bakanlık, işletmeyle imzalanan sözleşmeyi ve eki iş planını ödeneğin tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Desteklenen İşletmelerin Yerinde İzlenmesi, Ödemeler ve Diğer Hususlar

Destek verilen işletmenin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19- (1)Desteklenen işletme sözleşme tarihinden itibaren 4’er aylık dönemlerde (2 kez), “Dönem Faaliyet Raporu”nu formatına uygun biçimde hazırlayarak, her dönemin tamamlanmasını takip eden ayın en geç 15’ine kadar Bakanlığa teslim eder.

(2)          “Dönem Faaliyet Raporu”na iş planı çerçevesinde yapılan harcama belgelerine ait fotokopiler eklenir.

(3)          “Dönem Faaliyet Raporu” sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre genel müdürlük uzmanlarınca incelenir.

(4)          “Dönem Faaliyet Raporu”nun incelenmesi sonucunda varsa eksiklikler ve yanlışlıklar işletmeye bildirilerek giderilmesi istenir.

(5)          İnceleme sonucunda belirlenen eksiklikler ve yanlışlıklar işletme tarafından tamamlanarak genel müdürlüğe bildirir. 

Mali belgelendirme, denetim ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 20- (1) İşletmeye ait “dönem faaliyet raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; “denetim kılavuzu”nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde genel müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılır.

(2) Yerinde denetimi yapan uzmanlar tarafından “dönem denetim raporu” hazırlanır.

(3) Denetim raporu, bir sonraki dönem ödemesinin yapılıp yapılmayacağına veya iş fikrinin sürdürülebilirliği ile ilgili kararlarda esas alınır.

(4) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda rapor sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir.

(5) Program kapsamında desteklenmeye değer bulunan işletmelere yapılacak olan ödemeler, sözleşme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen miktarlar üzerinden 2 dönem halinde yapılır.

(6) İlgili idareler, desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzaladığı her işletme için, EK:1’de verilen tabloyu doldurarak, sözleşmenin onaylı bir kopyası ile Bakanlığa gönderir.

(7) İlk dönem ödeme tutarı, ilgili idarenin sözleşme örneklerini ve EK:1’de verilen tabloyu Bakanlığa bildirimini müteakip, Bakanlık tarafından desteklenen işletmenin Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir bankada işletme adına açtığı hesap numarasına aktarılır.

(8) Takip eden ödemeler, ilgili idarelerin dönem ödemesinin devam etmesinde bir sakınca bulunmayan projelerle ilgili “dönem denetim raporu”, harcama belgeleri ile dönem ödeme tutarının Bakanlığa gönderilmesine müteakip yapılır.

Sonuç Raporu

MADDE 21- (1)Desteklenen işletme, Bakanlık tarafından yayınlanan “Sonuç Raporu” formatına uygun olarak hazırladığı raporu, sözleşme süresinin sona erdiği ayı takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa (ilgili idareye) teslim etmek zorundadır.

(2) İş planında belirlenen son dönem harcama belgelerine ait fotokopiler “Sonuç Raporu” ekinde Bakanlığa sunulur.

(3) “Sonuç raporu” sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre genel müdürlük uzmanlarınca incelenir.

(4) “Sonuç Raporu”nun incelenmesi sonucunda varsa eksiklikler ve yanlışlıklar işletmeye bildirilerek giderilmesi istenir.

(5) İnceleme sonucunda belirlenen eksiklikler ve yanlışlıklar işletme tarafından tamamlanarak genel müdürlüğe bildirilir.

(6) Genel müdürlük uzmanlarınca işletmeye ait “sonuç raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin yerinde denetim yapılır.

(7) İşletmeye ait “sonuç raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; “denetim kılavuzu”nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde genel müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılır.

(8) Yerinde denetimi yapan uzmanlar tarafından “sonuç raporu” hazırlanır.

İş planındaki değişiklikler

MADDE 22- (1)işletme sahibi, sözleşme harcama kalemlerinde değişiklik yapılmasını istediği taktirde gerekçesi ile birlikte genel müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(2)          Genel müdürlük tarafından değişiklik talepleri oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunan talepler için toplam sözleşme bütçesinde bir değişiklik yapılmamak kaydıyla harcama kalemleri arasında değişiklik yapılmak suretiyle sözleşme bütçesi revize edilir, ödeme ve harcamalar revize edilen yeni bütçeye uygun olarak gerçekleştirilir.

(3)          Değişiklik talepleri ile ilgili komisyon kararı işletmeye yazılı olarak bildirilir.

(4)          Her proje için bütçe tutarı en fazla 100.000,00 TL. olduğundan toplam bütçeyi aşan değişiklikler için ayrıca ek bütçe tahsis edilmez.

Komisyon üyesi ödemeleri

MADDE 23- (1)Değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üniversite mensuplarının toplantıya katılım ücretleri ve harcırahları genel müdürlük bütçesinden ödenir.

(2) 5746 Sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği; teknogirişimsermayesi desteği kapsamındaki iş fikri değerlendirilmesinde değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev alan yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri katıldıkları her toplantı için bu madde hükümleri kapsamında ödenir.

(3) Ankara dışından katılan üyelerin harcırahları 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Haksız ve fazla ödemelerin tahsiline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 24- (1) Sözleşmede belirtilen bütçe toplamından fazla ödeme yapılması halinde durum genel müdürlük tarafından yazılı olarak işletmeye bildirilerek fazla ödenen miktarın iadesi istenir. İşletme belirtilen iadeyi 15 iş günü içinde yapmakla yükümlüdür.

(2) İşletme sahibi bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Ankara Mahkemeleri yetkili olmak üzere faiziyle birlikte tahsil edilir.

Tarafların sorumlulukları

MADDE 25- (1) İş fikrinin sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından desteklenen işletme sahibi sorumludur.

(2) Desteklenen işletme sahibi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuat ile belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından sorumludur.

(3) İş planı kapsamında alınan makine ve donanım iş planı süresince işletmenin gözetim ve sorumluluğu altında olup, uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan sorumludur.

(4) Taraflar, sözleşmede belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliği derhal bu sözleşmede adı geçen diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, on beş gün içerisinde diğer taraflara bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır.

(5) Bakanlık, bütçe imkânlarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle tahsis ettiği ödenekte değişiklik yapma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, işletme ilgili idareden herhangi bir hak talep edemez.

(6) Desteklenen işletme sahibi denetim sırasında, iş planının gerçekleşmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi vermekle sorumludur.

(7) Bakanlık 12 aylık süre içerisinde gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmekten sorumludur.

(8) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda “dönem denetim raporu” sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir.

Etik şartlar

MADDE 26- (1)İş planları, komisyon üyeleri tarafından objektif esaslar dikkate alınarak değerlendirilir.

(2)          Komisyon üyesi olarak önerilen kişiler, çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkilerinin bulunması halinde, değerlendirme yapmadan kendisine iletilen dokümanları genel müdürlüğe iade eder.

Gizlilik, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hususlar

MADDE 27- (1)Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

(2) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 13/12/1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar, kanunla getirilen destek ve teşviklerden yararlanamazlar, ayrıca destek ve teşvik kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

(3)Destek programı sonunda ortaya çıkabilecek Fikri ve Sınai Haklar desteklenen işletmeye aittir.

(4) Bakanlık, iş fikri ile ilgili başvuru bilgilerini ve iş fikrinin sonuçlarını medya ve iletişim araçları ile yayımlayabilir. Bu konuda desteklenen işletme Bakanlıktan herhangi bir hak talep edemez.

Destekle ilgili belgelerin saklanması ve destek sonrası denetime ilişkin hususlar

MADDE 28- (1)İlgili idare, destek süresinin tamamlanmasından itibaren desteklenen işletmenin faaliyetlerini takip eder.

(2)          Desteklenen işletme, iş planı bitiminden sonra 2 yıl süre ile iş planı kapsamında satın aldığı makine donanım ve sarf malzemesi gibi malzemeleri ilgili idarenin bilgisi dışında devredemez.

(3)          Desteklenen işletme 5 yıl süre ile proje kapsamında yapılan harcama belgeleri ile diğer dokümanları saklamakla, istendiğinde ilgili idareye vermekle, ilgili idare tarafından görevlendirilecek kişilere göstermekle ve her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Yetkiler

MADDE 29- (1)Bu Usul ve Esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük tarihi

MADDE 30- (1)Bu Usul ve Esaslarda yazılı hususlar 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

3 Eylül 2005 CUMARTESİ – Sayı : 25925

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(Değişik: 11 Ekim 2009 Tarihli ve 27373 Sayılı Resmî Gazete)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Bu Usul ve Esaslar, orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla Genel Müdürlükçe veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon, fidanlık, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatına yönelik düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 —

Bu Usul ve Esaslar, 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi, 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 —

Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Genel Müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

İl müdürü: İl Çevre ve Orman Müdürünü,

Proje: (Değişik: RG–11/10/2009–27373) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı uygulama projesini,

Banka hesabı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri Hesabını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Takibi ve Ödeneğin Kullanımı

Gelirlerin takibi

Madde 4 — Gelirler;

a) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak orman envali satışlarından;

1) Satış gelirlerinin yüzde altı (% 6) sı,

2) Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış bedelinin yüzde bir (%1) i,

3) Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin yüzde iki (%2) si,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve sanayi odunlarının tahsis bedelinin yüzde iki (% 2) si,

5) Orman Genel Müdürlüğünce ödenen Kurumlar Vergisinin ayrıca yüzde iki (% 2) si,

6) Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek bedelin yüzde üç (% 3) ü oranında alınacak paylar,

b) 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre, özel orman alanlarında verilen yapılaşma izinlerinde, onaylı bina, yol ve tesis proje bedellerinin yüzde bir (% 1) i oranında alınacak paylar,

c) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde iki (% 2) si oranında alınacak paylar,

d) 6831 sayılı Orman Kanununun 5192 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 8 hükmüne göre yatırılacak bedeller ve,

e) Kredi geri dönüşünden elde edilen gelirlerden oluşur.

Yukarıda belirtilen gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri, mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından takip edilir. Bu kredilerden dönem sonu itibarıyla  vadesi bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarından alınmak üzere ilgili saymanlığa bildirilir.

Gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile T.C. Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar Banka tarafından haftalık dönemler halinde o ildeki ilgili saymanlık hesabına aktarılır. Bankaca, kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilata ilişkin listelerin birer nüshası haftalık dönemler itibarıyla il müdürlükleri ile ilgili saymanlığa gönderilir.

Bu tutarlar saymanlıkça Bütçe Gelirleri hesabının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri ayrıntı koduna kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, Bütçe Gelirlerinin Red ve İadeler Hesabının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri ayrıntı kodundan ilgili saymanlıkça usulüne uygun iade edilir.

Tesis, izin veya irtifak haklarına ait bedeller, hak sahibi tarafından en geç bir ay içinde yukarıdaki esaslara göre T.C. Ziraat Bankasındaki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına yatırılır. Aksi durumda tesis yapma izni verilmez. İzin verilmişse, izin veya irtifak hakkı tesis işlemi hükümsüz sayılır. Yapılan ödemelere ait belge, işlemi yapan kuruluşa göre Orman Genel Müdürlüğünün ilgili orman işletme müdürlüğüne veya Bakanlığın ilgili taşra kuruluşuna ödemeyi yapan kişi tarafından teslim edilir. Belgenin bu birimlerce tasdik edilen nüshası il müdürlüğüne gönderilir.

Orman Genel Müdürlüğünün döner sermayeli kuruluşlarının ilgili saymanlıkları, muhasebe veya mal müdürlüklerine yatırdıkları tutarlara ilişkin bilgileri aylık olarak il müdürlüklerine gönderir.

Ödeneğin kullanımı

Madde 5 —

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Bakanlık bütçesine,

a) Bakanlıkça yapılacak ve yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya, mera ıslahı, rehabilitasyon, fidanlık, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi çalışmaları ile bu çalışmalarla ilgili etüt, planlama, projelendirme, tesis, bakım ve koruma hizmetlerine,

b) Orman alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı tesisi ile bunların bakım, etüt ve projelendirilmeleri ile köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında tahakkuk eden katma değer vergisi için verilecek hibe ve kredilere, ait gerekli ödenek konulur.

Gerçek veya tüzel kişilerce kendisinin veya başkasının adına hatıra ormanı kurulması maksadıyla yapılan şartlı yardım ve bağışlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek kaydı yapılmak suretiyle kullanılır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hibe ve Kredi Esasları

Hibe ve kredi esasları

MADDE 6 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlükçe Usul ve Esaslarda ön görülen şekilde hibe veya kredi verilebilir.

Hibe, sadece köy tüzel kişiliklerince yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için verilir.

Kredi tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde yetmiş (% 70) inin orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde otuz (% 30) unun odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunludur.

Gerçek ve tüzel kişiliklerin hibe/kredi talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı il müdürlüğünce ücretsiz olarak verilebilir.”

Hibe/kredi başvurusu, hibe/kredi tahsisi (Değişik: RG–11/10/2009–27373)

MADDE 7 –

Orman ve hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde Ağaçlandırma Yönetmeliğindeki hükümlere göre tanzim edilen projenin tasdik edilmesinden ve yer tesliminin yapılmasından sonra, sahipli arazilerde ise projesinin tasdik edildiğinin bildirilmesinden sonra, köy tüzel kişilikleri hibe tahsisi için, diğer gerçek ve tüzel kişilikler ise kredi tahsisi için ilgili il müdürlüklerine müracaat eder.

İl müdürlüğünce tanzim edilerek onaylanan hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli kredi veya hibe tahsisi yapılması için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükçe hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli, uygulama projesi ile birlikte değerlendirilir. Hibe/kredi tahsisi yapılması uygun görülmeyen projelerin hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli iade edilir. Uygun bulunan projelere bütçe imkanları göz önünde bulundurularak gerçek ve tüzel kişilere yapacakları ağaçlandırma, fidanlık ve imar-ihya tesisi çalışmaları için bu esas ve usullerin 10 uncu maddesinde belirtilen iş kalemlerine hibe/kredi tahsisi yapılabilir.”

Hibe veya kredi borçlandırılması

MADDE 8 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Kredi alacak tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları, tarımsal kalkınma kooperatifleri, köye hizmet götürme birlikleri ile belediyeler adlarına düzenlenecek borç senedi veya gayrimenkul ipoteği, diğer gerçek ve tüzel kişiler ise iki muteber müşterek müteselsil kefil tarafından imzalanacak noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılır.

Hibe verilen köy tüzel kişiliklerinden borç senedi veya gayrimenkul ipoteği istenmez. Ancak, saha tahsisi veya projelerinin iptali halinde hibenin yasal faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair hibe taahhüt senedi alınır. Köy tüzel kişiliklerince tesis edilecek olan özel orman fidanlıkları için yapılacak kredi tahsislerinde, diğer gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilen özel orman fidanlıklarında uygulanan esaslar uygulanır.

Borç senedinde; kredinin maksadına uygun olarak kullanılacağı, vadesi sonunda bu Usul ve Esaslara göre defaten ödeneceği ile kredinin iptali halinde kredinin verildiği tarihten itibaren kanunî faizi ile birlikte il müdürlüğüne ödeneceği hususlarının taahhüt edildiği belirtilir.

Borç senedi, gayrimenkul ipoteği ve hibe taahhüt senedinin hibe/kredi ödemesinden önce il müdürlüğüne teslimi zorunludur.

Özel ağaçlandırma kapsamında sadece projesindeki sayıda fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerden projelerinin iptali halinde, verilen fidan bedeli tutarının verildiği tarihten başlamak üzere kanunî faizi ile birlikte geri ödeneceğine dair taahhütname alınır.

İl Müdürlükleri; borç senedi veya gayrimenkul ipoteğini verilen kredinin geri dönüşüne kadar, köy tüzel kişiliklerinden alınan hibe taahhüt senedini ise tesis edilen ormanın idare müddeti sonuna kadar muhafaza eder.

Hibe/kredi ödeneği gönderme ve ödemeleri (Değişik: RG–11/10/2009–27373)

MADDE 9 –

İl Müdürlükleri, hibe/kredi ödemeleri devam eden projeler ile yılı içerisinde hibe/kredi tahsisi yapılan projeler için Genel Müdürlükten hibe/kredi ödeneği talebinde bulunurlar. Bu talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Uygun bulunması halinde bütçe imkânları ölçüsünde talep edilen ödenekler il müdürlüğüne gönderilir.

İl müdürlüğünce özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı sahiplerinden borç senedi, gayrimenkul ipoteği veya hibe taahhüt senedi alınmadan hibe/kredi ödemesi yapılmaz.

Özel ağaçlandırma sahasında iş gurupları itibariyle yapılan işler il müdürlüğünce tespit edilerek hakedişe bağlanır.

Harcama birimince hazırlanarak ilgili muhasebe birimine intikal ettirilecek ödeme emri belgesine; harcama yetkilisi onay belgesi, kredi başvuru formu veya yazısı, il müdürünce oluşturulan komisyonca düzenlenen hakediş raporu, borç senedi veya gayrimenkul ipotek yazısı ile taahhütnamenin tasdikli örneği, krediyi kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin adı ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirten yazı eklenerek muhasebe birimine gönderilir.

Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekler ve ilgiliye ödenen hibe veya kredi miktarlarına ait kayıtlar il müdürlüklerince tutulur.

Köy tüzel kişiliklerinde hibe verilecek iş grupları, gerçek ve tüzel kişilerde kredilendirilecek iş grupları, kredi geri dönüş süresi ve kredi faiz oranları

MADDE 10 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarında;

a) Gerçek ve tüzel kişilerce asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği,  dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Kredi tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren otuzuncu yılın Ekim ayında faizsiz olarak defaten tahsil edilir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerce ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, jojoba, kuşburnu ve sakız gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği,  canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, verildiği tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte on beş yıllık faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren on beşinci yılın Ekim ayında defaten tahsil edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, projesinde ön görülen işlerin yapılmasından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi tutarı kadar kredi verilir.

c) Köy tüzel kişilikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilecek olan özel orman fidanlıkları için tasdikli projesinde yer alan ve il müdürlüğünce onaylı krediye esas yatırım giderleri cetvelinde ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekan sulama tesisatının kurulması, yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık bakım tutarı ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, verildiği tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen kredi ilk verildiği tarihten itibaren en geç yedinci yılın Ekim ayı sonunda faizi ile birlikte defaten tahsil edilir. Kira sözleşmesinin/saha tahsisinin yedi yıldan önce bitmesi halinde ise kira sözleşmesinin/saha tahsisinin bittiği veya uygulama projesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığı yılın Ekim ayı sonunda verilen kredi, faizi ile birlikte defaten tahsil edilir.

d) Köy tüzel kişiliklerince asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği,  canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı, Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli ve projesinde ön görülen işlerin yapılmasından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi tutarı kadar hibe verilir.

Hibe ve kredilendirme ile ilgili genel esaslar

MADDE 11 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Hibe ve kredilendirme ile ilgili genel esaslar şunlardır;

a) Kredi geri dönüş süreleri ve faiz oranları farklı olan türlerle yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, krediye esas yatırım giderleri cetveli ayrı ayrı düzenlenir.

b) Yapılan özel ağaçlandırmanın altında yetiştirilecek ikinci tür için hibe ve kredi tahsisi yapılmaz.

c) Tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlığın; yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri tabii afetler sebebiyle başarısız olması halinde verilen kredi faizsiz olarak üç yıllık taksitler halinde tahsil edilir. Doğal afetin köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma sahalarında olması halinde verilen hibe geri alınmaz. Köy tüzel kişiliklerinin aynı sahada yeniden özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapma talebinde bulunması halinde ise yeniden hibe verilmez, diğer gerçek ve tüzel kişilere uygulanan kredilendirme esasları çerçevesinde kredi tahsisi yapılır.

İlgilinin, tabii afetler yüzünden başarısız olan özel ağaçlandırma, özel imar-ihya veya özel orman fidanlığı sahasını, projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemesi halinde, önceki verilen kredi ile bu Usul ve Esaslara göre yeniden tahsis edilen kredi, bu Usul ve Esaslar doğrultusunda birlikte tahsil edilir. Önce verilen kredi için faiz alınmaz.

Gerçek ve tüzel kişilerden, bu Usul ve Esaslara göre kullandırılan krediler belirlenen süreler sonunda sözleşme veya taahhütname hükümlerine göre kredi tutarı ve faizi il müdürlükleri tarafından hesaplanarak ilgililere tebliğ edilir, kredi ödemesini yapan muhasebe birimine de bilgi verilir. İlgililer tebligatta belirtilen süre içinde kendilerine bildirilen borcu,  T.C. Ziraat Bankasındaki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına ödeyerek ödeme belgesinin bir örneğini il müdürlüğüne vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe veya Kredi Denetimi ile İptali

Hibe veya kredi denetimi

MADDE 12 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Tahsis edilen ve ödenen hibe/kredi kayıtlarının tutulması, kredi geri dönüşleri, hibe veya kredi tahsisi iptal edilenlerin geri dönüşlerine ait her türlü iş ve işlemlerin yapılması ile proje uygulamalarının denetim, takip ve kontrolü il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. 

Hibe/kredi ödemesinde bulunulan proje uygulamalarının denetimi, takibi ve kontrolü yılda en az bir defa il müdürlüğü mühendislerince yapılır. Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.

İl müdürlüklerince her yıl düzenlenecek olan uygulama ve izleme cetvelinin bir örneği de ödemeyi yapan muhasebe birimine gönderilir.

Hibe veya kredi iptali

MADDE 13 –

(Değişik: RG–11/10/2009–27373) Saha tahsisi/kira sözleşmesi veya projesi iptal edilenlerin hibesi/kredisi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Hibe ve kredi tahsisleri iptal edilenlerden verilen hibe ve krediler yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre geri tahsil edilir.

Özel ağaçlandırma projesi kapsamında sadece fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerin projelerinin iptal edilmesi durumunda, verilen fidanların verildiği tarihteki bedeli yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre geri tahsil edilir.”

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Çeşitli hükümler

Madde 14 —

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usullere, mülga Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine ve mülga Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullere dayanılarak kredi tahsisi yapılmış ağaçlandırma projelerinin kredi bakiyeleri genel bütçe ödeneklerinden bu Usul ve Esaslara göre yapılır.

İcra takip işleri

Madde 15 —

Gerçek ve tüzel kişilere ödenen hibe ve kredilerle ilgili dava ve icra takipleri 8/1/1943 tarihli ve  4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun  hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 16 —

28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 —

Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeye bağlanarak ödemesi yapılmış olan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mülga Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği, mülga Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usullerde belirtilen hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 17 —

Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 —

Bu Usul ve Esasları Çevre ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

ELEKTRİK PİYASASINDA GÜVENCE BEDELLERİNİN HESAPLANMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

30 ARALIK 2005 TARİHLİ VE 26039 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 610 Karar Tarihi: 27/12/2005

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2005 tarihli toplantısında, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca; elektrik piyasasında uygulanacak “Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.

ELEKTRİK PİYASASINDA GÜVENCE BEDELLERİNİN HESAPLANMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Güvence Bedeli

Madde 1-

Güvence bedeli; şirket ile elektrik enerjisi satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişi (müşteri) arasında imzalanacak perakende satış sözleşmesi (sözleşme) kapsamında, müşterinin borcunu ödenmemesi ihtimaline karşılık, borcuna mahsup edilmek üzere, Şirketçe müşteriden talep edilen bedeldir.

Bu usul ve esasların 6 ncı maddesinde sayılanlar hariç, 1/1/2006 tarihi itibarıyla yapılacak yeni aboneliklerde tüm müşteriler güvence bedeli kapsamına dahil edilmiştir.

Güvence Bedelinin Hesaplanması

Madde 2-

Şirket ile sözleşme imzalayan müşterinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Müşterinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, müşterinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;

-Tek terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde bağlantı gücü,

-Çift terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç) dikkate alınarak belirlenir.

Hesaplamalarda;

a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü müşterilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü müşterilerde cos φ=1 kabul edilir.

c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar aynen dikkate alınır.

d) Bağlantı gücü, 3 (üç) kW’ın (dahil) altında olamaz

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak kW başına güvence birim bedelleri aşağıdadır.

Abone GruplarıGüvence birim bedeli YTL/kW
Sanayi ve Ticarethane23,2
Mesken, Şehit aileleri ve Muharip Gaziler7,8
Tarımsal sulama, Aydınlatma ve Diğer10,9

Güvence Bedelinin Verilme Şekli

Madde 3-

Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da mesken abone grubu dışında kalan müşteriler tarafından bankalar veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir.

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Bununla birlikte, müşterinin yazılı başvurusu halinde, kanuni faiziyle birlikte sekizde biri peşin verilmek kaydıyla, geri kalan miktar takip eden aydan itibaren aylık taksitler halinde yedi eşit taksitte de tahsil edilebilir.

Mesken abonesi dışındaki müşterilerden, güvence bedelini daha önce nakit olarak vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubuyla değiştirilir. Değiştirme işlemi, nakit güvence bedelinin güncelleştirilen karşılığı tutarında teminat mektubu verilmesi şartıyla, güncelleştirilen nakit güvence bedelinin taksitler halinde kullanılan elektrik enerjisi faturalarından en fazla 6 (altı) ay içerisinde mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin abone gruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketçe güvence bedelleri yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Müşteriler, hesaplanan yeni güvence bedeli ile mevcut teminat mektubu arasındaki fark kadar teminat mektubunu, bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verirler.

Güç Değişikliğinde Fark Güvence Bedelinin Verilmesi

Madde 4-

Müşterinin ek güç talebinin olması durumunda, bu usul ve esasların 2 nci ve 3 üncü maddeleri dikkate alınarak ek gücü karşılığında fark güvence bedeli alınır.

Müşterinin sözleşme gücü veya bağlantı gücünde artış olduğunun şirket tarafından tespit edilmesi halinde; artan güç için, ait olduğu abone grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verilir.

Çift terimli tarifeye tabi müşterinin sözleşme gücünü düşürmesi durumunda fark güvence bedeli iadesi yapılmayacağı gibi, sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü ilk değerine yükseltmesi halinde de bu değişiklikten dolayı fark güvence bedeli talep edilmez.

Fark güvence bedeli; perakende satış sözleşmesinin imzalanması sırasında güvence bedelini nakit veren müşteriler tarafından nakit olarak, teminat mektubu veren müşteriler tarafından teminat mektubu olarak verilir.

Güvence Bedelinin İadesi

Madde 5-

Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

a) Şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, bağlantı gücü göz önüne alınarak sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya sayaç değişim tarihindeki güvence birim bedeli üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.

b) Güvence bedeli süresiz banka kati teminat mektubu olarak alınmış ise, bu teminat mektubu sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya sayaç değişim tarihindeki müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra müşteriye iade edilir.

Güvence Bedeli Alınmayan Müşteriler

Madde 6-

Ön ödemeli sayaç tesis eden müşterilerden

12/04/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethaneler ile genel aydınlatma yerlerine (il, ilçe, belde ve köylerdeki cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerler ilişkin aboneliklerden,

Bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi tarafından hizmet götürülemeyen elektrik üretim santralleri ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin indirici şalt sahalarında tek noktadan ölçüm yapılan farklı tüketici gruplarının bulunduğu (mesken, resmi daire, aydınlatma vb.) ve iç ihtiyaç tüketimi olarak kabul edilen tüketim noktaları aboneliklerinden,

güvence bedeli alınmaz.

Sözleşmeleri güvence bedeli alınmadan yapılmış müşteriler

Madde 7-

2006 yılından önceki mevzuat gereği güvence bedeli alınmadan sözleşmesi yapılmış olup, bu usul ve esaslara göre güvence bedeli alınacaklar kapsamına dahil edilenlere ilişkin güvence bedeli uygulaması 1/1/2006 tarihi itibarıyla ilk defa abonelik yapılacak yeni müşterileri kapsar.

Güvence Birim bedellerinin artırılması

Madde 8-

2 nci maddede belirtilen güvence bedelleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak artırılır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

Yürürlülük

Madde 9-

Bu Karar 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10-

Bu Kararı Başkan yürütür.

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Bakanlar Kurulu Kararı: 17/3/2006-2006/10193

Resmî Gazete    : 1.4.2006/26126

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

c) Kanun: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

ç) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

d) Taşıt: Kanun kapsamına giren motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

e) Yabancı menşeli taşıtKanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yerli muhteva oranı % 50’nin altında kalan taşıtları, ifade eder.

Temel amaç

MADDE 5 –

(1) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır.

Genel esaslar

MADDE 6 –

(1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 10 yaşını, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olacaktır.

b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyecektir.

ç) Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz, yakıt dâhil veya hariç, kısmen şoförlü veya şoförsüz veyahut kısmen yakıt dâhil veya hariç olarak edinilebilecektir.

d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacaktır.

e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler sorumlu olacaktır.

f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla “Resmî hizmete mahsustur” ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.

ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine uyacaklardır.

h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla sosyal tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt edinebileceklerdir.

Binek ve station-wagon cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle edinilmesi

MADDE 7 –

(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, hizmet alımı suretiyle binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

a) Bir önceki yılda veya yıl içinde, tasfiye edilen veya sözleşmesi sona eren binek ve station-wagon cinsi taşıtların sayısı kadar hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecektir.

b) Kurumlar, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hallerde, hizmet alımı yoluyla ilave binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için, önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

c) Bir önceki yıl mülkiyetinde ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş binek ve station-wagon cinsi taşıtı olmayan kurumlar, hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

Mevcut taşıtların tasfiyesi

MADDE 8 –

(1) Kurumlar, mevcut tüm taşıtlarını, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olup olmadığı veya bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyeti yönünden gözden geçirirler. Ekonomik ömürlerini doldurmuş taşıtlar ile yıllık maliyetleri hizmet alımı yoluyla kullanılacak taşıtların maliyetinden yüksek olan taşıtlar, yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edilir.

Servis kiralamaları

MADDE 9 –

(1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” uyarınca yapılan servis kiralamaları bu Esas ve Usullere tabi değildir.

Diğer hükümler

MADDE 10 –

(1) Bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenecektir.

Mevcut hizmet alımları

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Esas ve Usullerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği duyurulmuş olan taşıt edinilmesine ilişkin hizmet alımları, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 11 –

(1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 –

(1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde 12 –

(Değişik birinci fıkra: 15/6/1965 – 631/3 md.) Bu kanunla kullanılmasına cevaz verilen taşıtların işletme ve onarma masraflarıyla vasıtayı kullanacak personelin her türlü istihkakları, taşıtın satın alındığı kurumlar bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı “İl Valileri” taşıtları ile (2) sayılı cetvelde yazılı “kaymakamlıklar” taşıtlarının onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel idare bütçelerinden de karşılanabilir.

Mülga 2. fıkra: 30/5/1963 – 240/5 md.)

(Değişik: 24/9/1979 – KHK 31/1 md.) Resmi taşıtların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımını sağlamak üzere;

a) Akaryakıt, yağ ve diğer ikmal gereksinimlerinin ve onarma işlerinin sağlanması,

b) Gereğinde bunların yönetimlerinin tek elden yapılması,

c) Bakım, onarım, ikmal ve yönetim işlerinin yürütülmesinde, gerektiğinde, belli kurumlara görev verilmesi,

d) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlarıyla değiştirilmesi, için gerekli yöntemler Bakanlar Kurulunca saptanır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

SÖZLEŞMELİ PERSONELÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

(6.6.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

MADDE 1- Genel Bütçeye dahil dairelerde, katma bütçeli idarelerde, döner sermayeli kuruluşlarda, belediyelerde, özel idarelerde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (sermayesinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlar dahil) Özel Bütçeli idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda (*) sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında aşağıda belirtilen hükümler uygulanır. (Ek: 16.4.1982 Tarih ve 8/4566 Saydı Bakanlar Kurulu Kararı) (Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli çalıştırılanlar hariç.)

(Ek: 15.5.1986 Tarih ve 86/10682 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Teşkilat Kanunlarında özel hüküm bulunan kuruluşlar hakkında bu Esaslar uygulanmaz.

MADDE 2- Sözleşmeli personel; mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir.

MADDE 3- (Değişik: 61111989 tarih ve 89/13691 sayılı B.K.K.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile, sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının onikide birinin toplamı ………………. (1) lirayı geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestrasında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen ………………….. (1) lira görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Başbakanın onayı ile artırılabilir.

(Ek fıkra: 2/9/2005 tarihli R.G.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(Ek fıkra: 2/9/2005 tarihli R.G.) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri ikinci fıkra hükmü dışındadır.”

(2 nci fıkra, 6.1.1989 tarih ve 89/13691 sayılı B.K.K. ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

(Değişik: 3.5.1982 tarih ve 8/4686 sayılı B.K.K., R.G.2.6.1992-17712) Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen aynı menfaatler, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

(1) Her sene Bakanlar Kurulu Karan. ile değiştiğinden boş bırakılmıştır.

(*) “Özel Bütçeli idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda” ifadesi 19.2.1985 tarih ve 85/9154 sayılı B.K.K. ile eklenmiştir.

(Değişik: 3.5.1982 tarih ve 8/4686 sayılı B.K.K., R.G.2.6.1982-17712) Bu Madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

MADDE 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını açmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.

MADDE 5- (Değişik: 9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556)

“Sözleşme süreleri Bütçe Yılı ile sınırlıdır. Ancak zorunlu durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla iki yıla kadar sözleşme yapılabilir.

MADDE 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

MADDE 7- (Değişik: 2/9/2005 tarihli R.G.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8- (Değişik: 3.2.1982 tarih ve 8/4250sayılı B.K.K., R.G. 17.2.1982-17608)

Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

MADDE 9- (Değişik: 9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556)

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.(Ek fıkra, 11.9.1990 tarih ve 90/902 sayılı BJC.K., R.G. 12.11.1990-20693)

(Ek fıkra: 2/9/2005 tarihli R.G.) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

(Ek fıkra: 2/9/2005 tarihli R.G.) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.”

Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

MADDE 10-Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

MADDE 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

MADDE 12- (Değişik: 9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556)

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir tıp fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre onaylanmış bulunması zorunludur.

(Değişik: 6/12/1993 tarih ve 93/5097 sayılı B.K.K.; R.G.31.12.1993/21805) Özel Kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(Değişik: 30.6.1987 tarih ve 87/11938 sayılı B.K.K.; Mülga: 6/12/1993 tarih ve 93/5097 sayılı B.K.K.; R.G.31.12.1993/21805)

Madde 13- (Değişik: 9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556)

Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır. (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir.) (*)

(*) 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kamın ile yürürlükten kaldırılmış olup bu Kanuna göre Kanuni çalışma saati sağlık personeli için haftada 45 saat, mesleklerini serbest icra edenler için 40 saattir.

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

Bu karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.

Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

(Ek Fıkra: 3.2.1992 tarih ve 8/4250 sayılı B.KJİ., R.G. 17.2.1982-17608)

Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 14- (Değişik: 9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556)

657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (…)(1) sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

MADDE 15- (9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

GEÇİCÎ MADDE 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

GEÇİCİ MADDE 2- (9.2.1979 tarih ve 7/17150 sayılı B.K.K., R.G. 20.2.1979/16556 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK GEÇİCİ MADDE 1- (1.2.1980 tarih ve 8/308 sayılı B.K.K., R.G. 17.2.1980/16903 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 17- Bu esaslar 28/6/1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Esaslan Bakanlar Kurulu Yürütür.

TAŞITLARI SÜREBİLECEK KAMU GÖREVLİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

TAŞITLARI SÜREBİLECEK KAMU GÖREVLİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

b) Kanun: 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

c) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

ç) Taşıt: Kanun kapsamına giren, kurumun mülkiyetinde veya hizmet alımı suretiyle edinilmiş olan motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını, ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5 –

(1) Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilât, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.

İkametgâha geliş ve gidişlerinde kullanım

MADDE 6 –

(1) İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler.

Zarar

MADDE 7 –

(1) Taşıtları süren kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 8 –

(1) Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin taşıtları bizzat kullanması ile ilgili olarak;

a) Taşıtın hangi makamın izni ile,

b) Kim tarafından,

c) Hangi görevlerde,

ç) Hangi tarihte ve ne kadar süreyle,

d) Nerede,

e) Nasıl kullanılacağı,

f) Bunlara ilişkin kayıtlar ile benzeri iç düzenlemeler kurumlar tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9 –

(1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 –

(1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.

Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk

MADDE 48.-

Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

6 Mayıs 2004 PERŞEMBE   Sayı : 25454

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —

Bu Esas ve Usuller; ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üzere, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için oluşturulan özel ödeneğin kullanım esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —

Bu Esas ve Usuller elde edilecek gelirler ile yapılacak harcamaların kapsamını ve çeşitlerini; yardımların genel, özel şart ve esaslarını, vade ve faiz hadlerini; yardım ile ilgili yıllık iş programının hazırlanması ve uygulanmasını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —

Bu Esas ve Usuller 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un geçici 1 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Esas ve Usullerde geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Genel Müdürlük: Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüğünü,

Orman köyü: Orman içi ve ormana bitişik köyleri,

Orman içi köyü: Mülki sınırları içinde orman olması şartı ile evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız devam eden arazileri dört yönden ormanla çevrili köyleri,

Ormana bitişik köyler: Mülki sınırları içinde orman olup da orman içi sayılma yan köyleri,

Orman köylüsü: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köylerde oturan halkı,

Kalkınma havzası: Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla hazırlanan plan ve projelerin kapsadığı il, ilçe veya su havzası bazındaki alanı,

Kooperatif: Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş, çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerini,

Kooperatif birliği: Bu maddede tanımlanan kooperatiflerin kendi aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurdukları birlikleri,

Banka hesabı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan Orman Köylüleri Kalkınma Gelirleri Hesabını,

İşletme kredisi: Üç yıla kadar (üçüncü yıl dâhil) süreyle verilen krediyi,

Ferdi kredi: İki yıldan on beş yıla kadar (on beşinci yıl dâhil) süreyle ailelere verilen krediyi,

Kooperatif ve kooperatif birliği kredisi: Beş yıldan on beş yıla kadar (on beşinci yıl dâhil süreyle kooperatif ve kooperatif birliklerine verilen krediyi,

İdare: Çevre ve Orman Bakanlığını, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünü, valiliği, il çevre ve orman müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Ödenek, Gelirleri ve Kullanımı

Özel Ödenek

Madde 5 —

Bu Esas ve Usullere göre yürütülecek orman köylüleri kalkınma çalışmaları için aşağıda belirtilen gelirler, Genel Bütçeye gelir ve Bakanlık Bütçesine özel ödenek kaydedilir.

Gelirler;

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince verilenlerle, dış memleketlere ihraç edilenler hariç olmak üzere Devlet orman işletmelerinden tomruk, yarı mamul kereste ve odun dışı orman ürünü alanlardan satış bedeli üzerinden yüzde üç oranında alınacak hisseden,

b) 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak; Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel hukuk tüzel kişilerince kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinin orman sahasına isabet eden kısmından yüzde üç oranında alınacak hisseden,

c) Devlet orman işletmelerinin senelik safi kârlarından yüzde on oranında alınacak hisseden,

d) Kullandırılmış kredilerin geri dönüşü, her türlü faiz, bağış ve diğer gelirler ile bu Esas ve Usullerin 19 uncu maddesi gereğince icra yoluyla tahsil olunacak meblağlardan,

e) Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenerek Genel Bütçenin transfer faslına konulacak ödenekten meydana gelir.

Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve harçtan muaftır.

Yukarıda belirtilen gelirler Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili banka şubeleri aracılığıyla tahsil edilir. Yapılan tahsilât Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Bakanlıkça uygun görülecek bir şubesinde açılacak Orman Köylüleri Kalkınma Gelirleri hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar ilgili şubece her ay sonunda Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki cari hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlara ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe bildirilir.

Söz konusu tutarlar Saymanlıkça bu Esas ve Usuller kapsamında yer alan hizmetlerde kullanılmak üzere bir yandan genel bütçenin (B) cetveline özel gelir, diğer yandan Bakanlık Bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir.

Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve özel ödenek kaydedilir.

Özel Ödeneğin Kullanımı

Madde 6 —

Özel Ödenek tertibinden yapılacak harcamalar, bu Esas ve Usullerin 1 inci maddesinde açıklanan amacı gerçekleştirmek üzere;

a) Plan ve projeler yapılmasına,

b) Plan ve projelerde önerilen hizmetleri yapmak için kredi sağlanmasına,

c) Bu hizmetlerle ilgili uygulama, deneme ve demonstrasyon çalışmalarının yapılmasına,

d) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve orman köylüsünün eğitilmesine ilişkin her türlü faaliyete katkıda bulunulmasına,

e) Kalkınma havzalarında Bakanlıkça hazırlanan genel planlar ve Genel Müdürlükçe hazırlanan özel plan ve projelerde önerilen alt yapı hizmetleri ile ekonomik kalkınma konularındaki yardımların yapılmasına,

f) Plan ve projesi yapılmış alanlar ile bu alanlar dışında kurulmuş ve ilgili maddelerdeki şartları taşıyan kooperatif veya kooperatif birliklerine Genel Müdürlükçe onaylanmış projelerine dayalı olarak yardım yapılmasına,

g) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ve Bakanlıkça onaylanan projeli yatırım tesisi ile ilgili harcamalarla bu tesisin işletmeye açıldığı tarihte kuruluşlarını tamamlamış kooperatiflere veya kooperatif birliklerine tamamen veya kısmen devredilmesi sırasında oluşacak yardımların yapılmasına,

h) Orman köylülerinin kooperatifleşmelerini teşvik ve kooperatif birliklerinin kuruluşlarına katkıda bulunulmasına,

ı) Toplulaştırılması veya merkezi köy olması kararlaştırılmış, imar planı yapılmış olan orman köylerinde; muhtaç köylülere, merkezi yerde yapacakları konutlar ile işletme binaları, ahır, samanlık, kümes ve benzeri tarımsal tesisler için kredi verilmesine,

i) 6831 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin (f) fıkrası gereğince iade yapılmasına,

j) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile hizmetlerin yapılmasına,

k) 2924 sayılı Kanun ile Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili giderlerin yapılmasına,

l) Orman köylerinde yaygınlaştırılacak sosyal ve ekonomik amaçlı projeler için eğitim, deneme ve demonstrasyon çalışmalarının yapılması ile orman köylülerinin eğitilmesine,

m) Hizmetin gerektirdiği tüketim malları ve malzemeleri ile demirbaş makine teçhizat alınmasına,

n) Mahkemelerce iadesine karar verilen her türlü tahsilatın geri ödenmesine, ilişkin özel ödenek tertibinden yapılacak harcamaları kapsar.

Bakanlık Bütçesinde orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla tefrik edilmiş olan ödenekler de bu Esas ve Usullere göre kullandırılır.

Karşılıksız Yardımlara Ait Harcamalar

Madde 7 —

Orman köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkısı bulunan projeler için eğitim, tanıtım, yayım, deneme ve demonstrasyon çalışmaları ile 2924 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik uygulamalarına ilişkin harcamalar karşılıksız yardım şeklinde yapılabilir.

Sosyal Nitelikli Kredilere Ait Harcamalar

Madde 8 —

Orman köylülerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak ve israfını önlemek, aynı zamanda ormanların korunmasını sağlamak amacıyla;

a) Dam örtüsü olarak; ahşap, toprak, teneke vb. çatı örtüsü kullanılan orman köylerinde bu malzeme yerine geçmek üzere uygun görülenlere kiremit ve galvanizli sac ve benzeri dam örtülüğü malzemeleri ile her türlü yalıtım malzemesi,

b) Odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak amacıyla güneş, rüzgâr ve benzeri enerji kaynaklarından faydalanma sistemleri ile yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları ve ekipmanı,

c) Odun yerine kullanılacak linyit kömürü, likit gaz, biyogaz ve benzeri yakıt maddeleri ile araçları,

d) Ahşap dokuma tezgâhı kullanımını önlemek amacıyla madeni dokuma tezgâhı ile gerekli malzeme ve ekipmanı, muhtaç köylülere İdarece ayni veya nakdi kredi olarak verilebilir.

Ekonomik Nitelikli Kredilere Ait Harcamalar

Madde 9 —

Orman köylülerinin ekonomik gücünü arttırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlara olan olumsuz baskıların azaltılması amacıyla;

a) Fenni arıcılık faaliyetleri,

b) Küçük ve büyük baş hayvancılık ve yem bitkileri yetiştirme faaliyetleri,

c) Akarsu, göl, deniz ve tarla balıkçılığı faaliyetleri,

d) Her türlü ev ve el sanatları ile küçük sanayi faaliyetleri,

e) Tabii ve kültür mantar üretim faaliyetleri,

f) İpekböcekçiliği faaliyetleri,

g) Yayla, deniz, termal ve benzeri turizm faaliyetleri,

h) Termal, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı seracılık faaliyetleri,

ı) Her türlü meyve, sebze üretimi ve değerlendirilmesine ait faaliyetler,

j) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve benzeri faaliyetler,

k) Ormancılığın, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla küçük sanayi tesisleri, orman, hayvan ve tarım ürünleri, el ve ev sanatları gibi ürünlerin satın alınması, depolanması ve pazarlanması; tesis edindirme ve tesisin niteliğini değiştirme hizmetlerinin desteklenmesi ile diğer hizmet konularına ait projelerde yer alan her türlü faaliyetler için muhtaç köylülere, kooperatiflere ve kooperatif birliklerine, ayni ve nakdi kredi yardımları yapılabilir.

Köylü Katkısı

Madde 10 —

Orman köylülerine ferdi olarak veya kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılacak ayni ve nakdi kredi yardımlarında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Sosyal yardım niteliği taşıyan 8 inci maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı aranmaz.

b) Ekonomik yardım niteliği taşıyan 9 uncu maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde en az yüzde on oranında köylü katkısı aranır. Ancak, yörede mevcut kooperatifin üyesi olan ve projeli girişimlerinden kooperatife girdi sağlayan veya kooperatifin ürettiği ürünleri projesinde kullanan ferdi kredilerde yüzde on köylü katkısı aranmaz.

c) Kooperatif veya birliklerinin kredi yardımı ile karşılanacak finans ihtiyacı proje tutarından öz kaynak ve aynı proje için diğer kamu kuruluşlarınca sağlanan veya sağlanacağı belgelendirilen hibe ve kredi yardımları düşülerek tespit edilir.

d) Uygulanacak ekonomik amaçlı kooperatif proje tutarının en az yüzde on’u öz kaynak olarak karşılanır. Bir kooperatife en fazla bir konuda ekonomik amaçlı proje uygulanır. Modernizasyon ve revizyon amacıyla ek proje uygulayacak kooperatiflerde proje tutarının en az yüzde otuz’u, tevsi amacıyla ek proje uygulayacak kooperatiflerde proje tutarının en az yüzde elli’si kooperatif tarafından öz kaynak olarak karşılanır. Arsa payı, proje sabit yatırım tutarının yüzde beş’ini geçemez.

e) Kooperatif veya birliklerine yapılacak kredili yardımlarda kooperatiflerin sorumluluk sınırı da göz önünde bulundurulur. Kooperatif birliklerine yapılacak yardımlarda kooperatif birliğinin ve birlikçe uygulanacak projeye katılan kooperatiflerin durumu dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi İşlemleri, Mal ve Hizmet Alımları

Kredilerin Verilme Şartları

Madde 11 —

Orman köylerinde oturan halk bu Esas ve Usullerde belirtilen kredilerden ferdi olarak ya da kurdukları kooperatif ve kooperatif birlikleri aracılığıyla yararlanabilirler.

A) Ferdi kredilerden yararlanabilmesi için;

a) 8 inci maddede belirtilen hizmetler için oturduğu köyü kapsayan projelerin yapılmış olması, 9 uncu maddede belirtilen hizmetler için ise oturduğu köyü kapsayan planın yapılmış, İl Koordinasyon Kurulunun uygun görüşünden geçmiş ve Genel Müdürlükçe onaylanmış olması,

b) Kendisinin idareye yazıyla istekte bulunması,

c) Kredilendirmeye esas teşkil edecek konunun, plan ve projelerde önerilmiş olması,

d) O köyün nüfusuna kayıtlı ve o köyde en az bir yıldan beri oturuyor olması,

e) Yapılacak yardımı bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi kabullenmiş olması,

f) Muhtaç olması ve bunun köy muhtarlığından alınacak onaylı belgeyle belgelenmiş olması,

g) Daimi işçi, memur ve bunların emeklilerinden olmaması,

h) Özellikle merkezi köylerde bilgi – görgü mübadelesi ve eğitim kolaylıkları nedenleri ile küçük sanayi, el ve ev sanatları konularında kredi alacakların, kapalı ve sağlık şartlarına uygun iş yerlerinin bulunması veya bu gibi iş yerlerini yaptırmayı kabullenmiş olmaları, şarttır.

Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir.

Ekonomik konularda her aileden aile reisi tercih edilmek üzere yalnız bir kişiye kredi verilir. Ancak doğal afet vb. nedenlerle daha önce kredilendirilen ve kredi borcu devam eden aile işletmelerinin toplam proje tutarının yüzde kırk ve üzerinde hasar görmesi ve bu durumun hasar tespit komisyonlarınca belirlenmesi halinde; bir defaya mahsus olmak üzere tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla ek kredi verilebilir.

B) Kooperatif ve kooperatif birliklerinin kredilerden yararlanabilmesi için;

a) Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun, ortakların sosyo–ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine yarayan, istihdam sağlayıcı, ortakların ürünlerini ve iş gücünü değerlendirici nitelikte, kalkınma planlarıyla tutarlı projelerin uygulamaya konulması veya orman köylülerinin sosyo–ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunması,

b) Kanun ve ana sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, yasal muhasebe defterlerini usulüne uygun tutmuş olması,

c) Yasal süresi içinde son genel kurul toplantısını yapmış, faaliyet göstereceği merkez ve alanın genel kurulca veya ana sözleşmeyle belirlenmiş olması,

d) Uygulanacak projenin; kooperatif genel kurulu ve Bakanlığın onayından geçmiş olması,

e) Kooperatifin merkez edindiği köydeki hanelerin en az yüzde ellibir’inin kooperatifte temsil edilmesi,

f) Uygulanacak projenin kapasitesine uygun olarak yeteri kadar köyden kapasite oranında ortak alınması,

g) Projeli faaliyetlerle ilgili kredi yardımının yapılmasında, 10’uncu madde (d) fıkrasındaki katkı paylarının kooperatif öz kaynaklarınca öncelikle gerçekleştirilmiş bulunması,

h) Her kademe kredisi tahsisinden önce, kooperatif veya kooperatif birliklerinin 18 inci maddedeki şartları yerine getirmiş olması,

ı) Projeyi uygulamaya devam ettiğinin, standart form ve talimatlara göre belirlenmiş olması,

j) Kooperatiflerin konusu gereği projeli faaliyetlerinde, arsa, bina ve tesislerin yer aldığı alanların; tapulu arazi, zilyet olarak kullandıkları arazi veya yetkili kuruluşlarca belgelendirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 63 üncü madde kapsamındaki ağaçlandırma sahası, 17 nci ve 115 inci maddeleri uyarınca verilen izin ve irtifak hakları ile ilgili sahalar, aynı Kanunun 1 inci maddesinin (i) fıkrasına uygun sahalar, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanunlarla tanınan haklardan yararlanarak faaliyet gösterilen sahalar olması, şartları aranır.

Proje geri ödemesi bitmeden revizyon, modernizasyon ve ek işletme sermayesi için kredi verilmez.

Kooperatif birliklerine yapılacak yardımlarda, birliğin uygulayacağı projeye katılan diğer kooperatiflerde de aynı şartlar aranır.

Proje uygulamasına başlanan veya ek kredi verilen köylerin beldeye dönüşmesi halinde de proje tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

Kredi yardımları kademeli ve kontrollü olarak kullandırılır.

Ferdi krediler için verilecek kredi üst limitleri her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir.

Projelerin Hazırlanması

Madde 12 —

9 uncu maddede yer alan ve ilçe kalkınma planlarında öngörülen ekonomik konulardaki ferdi kredilendirmeye esas tip projeler Genel Müdürlükçe veya belirleyeceği il müdürlükleri tarafından her yıl yeniden hazırlanır ve Genel Müdürlükçe onaylanır.

Kooperatif kredilerinde ise; Proje konularına göre Genel Müdürlüğün belirleyeceği ilkeler doğrultusunda projeler kooperatiflerce hazırlanır. İdarece incelenir ve uygun görülenler Genel Müdürlükçe onaylanır.

Kooperatif projeleri;

a) Yeni yatırım projeleri,

b) Modernizasyon projeleri,

c) Genişletme-tevsi projeleri,

d) İşletme sermayesi projeleri, şeklinde hazırlanır.

Projelerin hazırlanması esasları Genel Müdürlükçe hazırlanacak Tamim ile belirlenir.

Başvurma

Madde 13 —

Bu esas ve usullerde belirtilen her türlü kredi talebi idareye yapılır. Kredi istekleri, İl Müdürlüğünce incelenir ve değerlendirilir.

Öncelik

Madde 14 —

Ferdi ve Kooperatif kredilerine tahsis edilen ödeneğin dağılımında;

a) Deprem, yangın, sel, toprak kayması gibi afetlerde zarara uğramış olanlar,

b) Orman içi köylerden başlamak üzere ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve gençleştirme gibi ormancılık çalışmalarının en yoğun ve milli gelirden alınan payın en düşük, halk- orman ilişkilerinin en bozuk olduğu köyler, öncelik taşır.

Ayrıca, orman köylerinde kurulmuş veya kurulacak kooperatiflerden;

a) Orman ürünlerinin tüketimini azaltıcı ve israfını önleyici ve orman halk ilişkilerine olumlu etkide bulunacak konularda proje uygulayacaklara ve özel projeler uygulanan kalkınma havzalarına;

b) Ferdi kredi verilmek suretiyle açılmış aile işletmelerinin girdilerini karşılayacak veya bu işletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm getirecek proje uygulayacaklara,

c) Bakanlığın hizmet politikasına uygun, Bakanlık içi kuruluşların çalışmalarına destek olacak projelere, öncelik tanınır.

Faiz Oranları

Madde 15 —

Kredi faizi; kooperatiflere verilecek krediler için uygulanacak faiz oranı; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, bankanın küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin yedide biri ila ikide biri arasında olmak üzere Bakanlıkça belirlenen faiz oranı uygulanır. Hesaplamada küsuratlar tama iblağ edilir. Bu oran her mali yılbaşında belirlenerek Maliye Bakanlığına bildirilir. Bankanın yıl içerisinde faiz oranlarında yapacağı değişiklik daha önce yapılmış borçlanma sözleşmelerinde dikkate alınmaz.

Ferdi ve kredi kooperatiflerinde ilk borçlanma senedinin imzalandığı tarihteki cari faiz oranı üzerinden proje uygulanır, uygulama süresinin uzaması halinde faiz oranındaki değişiklik dikkate alınmaz.

Ancak; ekonomik kriz dönemlerinde yüksek faiz oranı üzerinden kredilendirilen ferdi ve kooperatif projelerinin geri ödemelerinde cari olan kredi faizi ile arasında beş puanın üzerinde faiz farkı oluşması halinde geri ödemenin yürürlükteki faiz oranı üzerinden yapılması hususunda Bakanlık yetkilidir.

Özel ödenek gelirleri dışında özel amaçlı kredi sağlayan kurumlardan kaynak temin edilmesi halinde, bu kaynak 9 uncu maddede anılan hizmetler için kaynak temin eden kurumun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.

8 inci maddede yazılı hizmetlerden faiz alınmaz.

Borçlandırma

Madde 16 —

Ferdi kredilerde borçlandırma işlemi aile reisi tercih edilmek üzere eşlerden birisi üzerine yapılır.

Kooperatife veya kooperatif birliklerine yapılacak yardımlar için, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak, sorumluluk sınırı olan limit içinde kooperatif veya birliklerin yönetim kurulu borçlandırılır. Bu limit üstünde kalan miktar için birlik veya kooperatif tüzel kişiliği ve buna ek olarak kooperatif ortaklarından yeteri kadarı, ortaklık sorumlulukları dışındaki kişisel menkul ve gayrimenkul varlıklarıyla, şahsi kefalet ve teminatları karşılığında müşterek ve müteselsil borçlandırılır.

Teminat

Madde 17 —

İdarece kendilerine ayni ve nakdi kredi yardımı yapılacaklar, en az iki muteber kefilin imzalayacağı borç senedi veya müşterek ve müteselsil borçlanacakların düzenleyecekleri borç senedi alınmak suretiyle veya banka teminatı veya ipotek karşılığında borçlandırılır.

16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre yapılacak borçlanma, ortakların müteselsil kefaletleriyle veya kooperatif projesi uygulanan taşınmaz tesisin yahut kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınmaz malın birinci derecede ipoteği ile taşınır mal rehin edilerek yahut banka teminat mektubu alınarak yapılır. Belirtilen teminatlardan birisinin yeterli görülmemesi halinde ikinci veya üçüncü karşılık alınabilir.

Kullanma Esasları

Madde 18 —

Kredilerin kullandırılmasında bu maddede yazılı esaslar uygulanır.

a) Yılı programına alınan ferdi ve kooperatif projelerinden önceki yıllardan devam eden projelerin bitirilmesi için yeterli ödenek ayrılması esastır.

b) Kredi yardımı, kredi olurunda belirtilen esaslara göre belgelere bağlı olarak (fatura, müstahsil makbuzu, avans makbuzu vb. belgeler) yapılır.

c) İhale yapılması gereken projelerde; ihale işlemlerin sorumluluğu 3476 sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı kooperatifler kanunu gereğince kooperatif yönetim kuruluna aittir. Ancak idare ihalelerde gözlemci bulundurur.

d) Krediler idarece belirlenecek kademeler halinde ve kontrollü olarak kullandırılır.

Taahhüt ve Taahhüt İhlalinde Geri Alma

Madde 19 —

Borçlandırılan kişi, kooperatif veya birliklerinden;

Ayni ve nakdi olarak yapılan yardımın önerilen konularda kullanılacağına, verilen mal ve malzemenin idarenin izni olmadan başkasına hiçbir surette devredilmeyeceğine, satılmayacağına ve idarece bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname alınır.

Proje uygulaması esnasında idarece belirtilen şartlara uygun hareket etmeyenlerin verilmiş ayni yardım bedelleri ve nakdi yardım tutarlarını kapsayan borçları, borcun verildiği tarihten geçerli olarak geri alma tarihinde cari olan T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı orandaki gecikme faiziyle birlikte geri alınır. Bu kişi, kooperatif veya birlikleri bir daha bu haklardan yararlanamazlar.

Ancak, bu konuda başlangıçta alınmış taahhütnamede gösterilen günlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların bakiye borçları muaccel hale gelmekle birlikte, bu taksiti taksit tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için her taksitte iki ayı geçmemek şartıyla, o gün cari olan T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı orandaki gecikme faizi ile birlikte kendi istekleriyle ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

İcra takibine esas olacak işlemler iki aylık sürenin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanarak dosya Hazine Avukatlığına iletilir. Dosya Hazine Avukatlığına iletilmeden, bu bir aylık süre içinde, taksit borcunu ödeyen kişi, kooperatif ve birlikleri hakkında muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

Borcu muaccel hale gelen veya borcu sebebiyle icra takibine geçilen kooperatif veya kooperatif birliklerinin durumu, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından yerinde incelenerek bir rapora bağlanır. Bu raporun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığının onayı alınarak kooperatif veya kooperatif birliğine, muacceliyet tarihinden itibaren tanınacak en fazla bir yıl süre içinde, Bakanlıkça onaylanan raporda belirtilen hususların giderildiğinin belgelenmesi halinde, daha önce düzenlenen geri ödeme planları iptal edilir. Düzenlenecek yeni bir sözleşmeye dayalı olarak, işleyen yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmek üzere beş yılı geçmeyecek şekilde yeni bir ödeme planı düzenlenebilir. Bu durumdaki kooperatif veya kooperatif birliklerine, tesisin çalışarak borcunu ödeyebilmesi amacıyla, proje değişikliği veya revizyonu zorunlu görülürse, bu Esas ve Usullerin 10 uncu maddesinin (d) bendine göre idarece ek kredi yardımı yapılabilir.

Ödeme Planı

Madde 20 —

Verilecek krediler için ödemesiz devrenin hemen bitiminden sonra, projesinin konusuna göre ilk yıllarda daha az, sonraki yıllarda daha fazla olmak kaydıyla idarece bir ödeme planı düzenlenir.

Orman köylülerine, kooperatif ve birliklerine yapılacak kredi yardımlarından, projelerinde belirtilen yatırım dönemi ve ödemesiz devre vade içinde olup, taksit alınmaz.

Yatırım dönemi, kredinin açıldığı tarihten kredi uygulamasının sona erdiği tarihe kadar geçen süredir. Bu süre üç yılı geçemez.

Ödemesiz devre: Kooperatif kredi uygulamasının sona erdiği tarihten itibaren bir yıl, ferdi kredide ilk kademe kredisinin verildiği tarihten itibaren bir yıldır. Ancak idareden kaynaklanan sebeplerle yılı içinde tamamlanamayan ve ertesi yıla devreden işlerde projenin bitim tarihi esas alınır.

Ferdi krediler için yatırım dönemi ve ödemesiz devre için tahakkuk ettirilecek faiz, geri ödemenin başladığı birinci yılda taksitle birlikte tahsil olunur.

Kooperatiflerde yatırım dönemi ve ödemesiz devre için tahakkuk ettirilecek faiz hesap edilir ve geri ödemenin başladığı ilk yılda sadece birikmiş faizler tahsil edilir. İkinci yıldan itibaren faizlerle birlikte krediler kademeli olarak tahsil olunur.

Yatırım dönemi uzayan projeler için uzayan süreler geri ödeme vadesine eklenir.

Geçmiş yıllarda uygulanan ve geri ödemeleri başlayan kooperatif projelerinde de bu durum göz önüne alınır. Bakanlıkça bu kooperatiflerin durumu incelenerek, uygun görülmesi halinde ek vade tanınır. Hiçbir surette toplam vade onbeş yılı geçemez.

Tahsilat

Madde 21 —

Borç senetlerini ödeme planına göre belli edilen tarihlerde ödemeyen şahıs, kooperatif ve birliklerin borçları muacceliyet kesbeder. Tahsilatın ne surette yapılacağı Bakanlıkça tamimle belirlenir.

Borç Erteleme

Madde 22 —

Borçlu, idarece kabul edilebilir bir sebeple borç taksitini zamanında ödeyemez ise, borç taksiti, her sözleşmeye dayalı proje dilimi için bir defaya mahsus olmak üzere, 12 aya kadar süreyle ertelenebilir. Erteleme hangi taksitten başlıyorsa, bu taksit dahil taksitlerin ertelenen süre kadar ileriye atılmasından doğan erteleme faizleri de kredilendirmede uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak o yıla ait taksit ile birlikte tahsil edilir.

Herhangi bir tabii afet veya olağanüstü durum dolayısıyla uygulanmakta olan ferdi veya kooperatif uygulama projesinde yüzde kırk’ın üzerinde hasar meydana geldiği, il müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile oluşacak bir komisyon tarafından tespit edilmesi halinde; kişinin/kooperatifin ödenmeyen kredi borçları,Bakanlığın uygun görmesi halinde, ferdi projeler için on yılı, kooperatif projeleri için oniki yılı geçmemek şartı ile yeni bir ödeme planına bağlanır. Süre uzatımında esas ve usullerin 4 üncü maddesindeki vade süreleri dikkate alınmaz. Erteleme faizleri, kredilendirmelerde uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili taksitlere ilave edilir. Tabii afetlerden hasar gören tesislerle ilgili uygulama esasları Bakanlıkça tespit edilecek bir tamimle belirlenir.

Uygulanmakta olan kooperatif projesinde, fiilen kooperatif mülkiyetinde ve en az projede öngörülen kapasitenin yüzde elli’si ile çalışmakta olup geri ödeme planına bağlanmış taksitlerini ödeme güçlüğü çeken kooperatif veya birliklerinin durumları, Genel Müdürlükçe oluşturulacak Maliye Bakanlığının bir temsilcisinin de bulunacağı komisyon tarafından tespit edilmesi halinde; ödenmeyen kredi borçları, Bakanlığın uygun görüşü ile oniki yılı geçmemek şartı ile yeni bir ödeme planına bağlanır. Süre uzatımında Esas ve Usullerin 4 üncü maddesindeki vade süreleri dikkate alınmaz. Erteleme faizleri, ertelenen her yıl için kredilendirmelerde uygulanan faizin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak ilgili taksitlere ilave edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredilerin Tahsisi ve Gönderilmesi ile Diğer Harcama İşlemleri

Kredilerin Tahsisi ve Gönderilmesi

Madde 23 —

Bu Esas ve Usullerde belirtilen şartları yerine getiren orman köylüsü ve kooperatiflere verilecek kredi tutarlarına ilişkin ödeme emirleri Genel Müdürlüğün talebi üzerine Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. Ödeneği temin edilen projelerle ilgili olarak görevli birimlerce düzenlenecek teknik raporda belirlenen tutarlar dikkate alınarak, il müdürlüğünce tahakkuk evrakı hazırlanır, tahakkuk müzekkeresi ve verile emri ekine, teknik rapor, kullandırılacak kredi tutarı, krediyi kullanacak orman köylüsü veya kooperatifin adı ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirtir ikinci derece ita amirinden alınacak onaya bağlanmak suretiyle, ilgililerin mahalli banka şubesindeki hesabına aktarılır.

Bankaca talep edilmesi halinde, söz konusu kredilerin ilgililerine ödenmesine, kredilerin takibine ve teminatların saklanması ile kredi geri dönüşlerine ilişkin hizmetlerinin karşılığı olarak bankaya ödenecek komisyon, düzenlenecek protokolde belirtilir ve karşılığı, kredi geri dönüşlerinden kesilmek suretiyle ödenebilir.

Mal ve Hizmet Alımları ile Diğer Harcamalar

Madde 24 —

Bu esas ve usullerin 6 ncı maddesinde belirtilen ve nakdi kredilerin dışında kalan mal ve hizmet alımları ile ayni yardımlarına ilişkin harcamalar; özel ödenek kaydedilen tutarlardan karşılanmak üzere il müdürlükleri emrine gönderilecek ödeme emirleri tutarında ve genel hükümlere göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 25 —

24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe giren Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 —

Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 —

Bu Esas ve Usulleri Çevre ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Esas ve Usul

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —

Bu Esas ve Usuller; ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üzere, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tahsis edilen ödeneğin kullanım esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —

Bu Esas ve Usuller; elde edilecek gelirler ile yapılacak harcamaların kapsamını ve çeşitlerini; verilecek kredi ve yardımların, genel ve özel şartlarını, esaslarını, vade ve faiz hadlerini, kredi ve yardım ile ilgili yıllık iş programının hazırlanması ve uygulanmasını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —

Bu Esas ve Usuller, 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ile 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Esas ve Usullerde geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Genel Müdürlük: Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

Orman Köyü: Orman içi ve ormana bitişik köyleri,

Orman İçi Köy: Mülki sınırları içinde Devlet ormanı olması şartı ile evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız devam eden arazileri dört yönden ormanla çevrili köyleri,

Ormana Bitişik Köy: Mülki sınırları içinde Devlet ormanı olup da orman içi sayılmayan köyleri,

Orman Köylüsü: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köylerde oturan halkı,

Kalkınma Havzası: Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla hazırlanan plan ve projelerin kapsadığı il, ilçe veya havza bazındaki alanı,

Kooperatif: Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları mezkûr Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş, çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerini,

Kooperatif Birliği: Bu maddede tanımlanan kooperatiflerin kendi aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurdukları birlikleri,

Banka Hesabı: T.C. Ziraat Bankasında açılan Orman Köylüleri Kalkınma Gelirleri Hesabını,

İşletme Kredisi: Üç yıla kadar (üçüncü yıl dâhil) süreyle fert ve kooperatiflere verilen krediyi,

Ferdi Kredi: İki yıldan on beş yıla kadar (on beşinci yıl dâhil) süreyle ailelere verilen krediyi,

Kooperatif ve Kooperatif Birliği Kredisi: Beş yıldan on beş yıla kadar (on beşinci yıl dahil) süreyle kooperatif ve kooperatif birliklerine verilen krediyi,

Yatırım Dönemi: Kredinin açıldığı tarihten kredi uygulamasının sona erdiği tarihe kadar geçen süreyi,

Ödemesiz Devre: Kooperatiflerde kredi uygulamasının sona erdiği tarihten itibaren bir yılı, ferdi kredilerde ise ilk kademe kredisinin verildiği tarihten itibaren 1 ilâ 4 yılı,

İdare: Çevre ve Orman Bakanlığını, ORKÖY Genel Müdürlüğünü, Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Takibi ve Ödeneğin Kullanımı

Gelirler ve Gelirlerin takibi

Madde 5 — Orman köylüleri kalkınma gelirleri;

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince verilenlerle, dış memleketlere ihraç edilenler hariç olmak üzere Devlet orman işletmelerinden tomruk, yarı mamul kereste ve odun dışı orman ürünü alanlardan satış bedeli üzerinden yüzde üç (%3) oranında alınacak hisseden,

b) 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak; Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel hukuk tüzel kişilerince kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinin orman sahasına isabet eden kısmından yüzde üç (% 3) oranında alınacak hisseden,

c) Devlet orman işletmelerinin senelik safi kârlarından yüzde on (%10) oranında alınacak hisseden,

d) Kullandırılmış kredilerin geri dönüşü, her türlü faiz, bağış ve diğer gelirler ile bu usul ve esasların 19 uncu maddesi gereğince icra yoluyla tahsil olunacak tutarlardan, meydana gelir.

Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve harçtan muaftır.

Yukarıda belirtilen gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri, mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından takip edilir. Bu kredilerden dönem sonu itibariyle vadesi bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarına alınmak üzere ilgili saymanlığa bildirilir.

Gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile T.C. Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak “Orman Köylüleri Kalkındırma Gelirleri” hesabına yatırtılır. Bu hesapta toplanan tutarlar Banka tarafından haftalık dönemler hâlinde o ildeki ilgili saymanlık hesabına aktarılır. Kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilâta ilişkin listelerin bir nüshası da haftalık dönemler itibariyle saymanlığa gönderilir.

Bu tutarlar saymanlıkça “Bütçe Gelirleri” hesabının “Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri” ayrıntı koduna kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabının “Orman Köylüleri Kalkındırma Gelirleri” ayrıntı kodundan ilgili saymanlıkça usulüne uygun iade edilir.

Ödeneğin kullanımı

Madde 6 —

a) Plan ve projeler yapılmasına ilişkin giderler,

b) Plan ve projelerde önerilen hizmetleri yapmak için verilecek krediler,

c) Bu hizmetlerle ilgili uygulama, deneme ve demonstrasyon çalışmaları giderleri,

d) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve orman köylüsünün eğitilmesi için her türlü faaliyete katkıda bulunulmasına ilişkin giderler,

e) Kalkınma havzalarında Bakanlıkça hazırlanan genel planlar ve Genel Müdürlükçe hazırlanan özel plan ve projelerde önerilen alt yapı hizmetleri ile ekonomik kalkınma konularındaki yardımların yapılmasına ilişkin giderler,

f) Plan ve projesi yapılmış alanlar ile bu alanlar dışında kurulmuş ve ilgili maddelerdeki şartları taşıyan kooperatif veya kooperatif birliklerine Genel Müdürlükçe onaylanmış projelerine dayalı olarak verilecek krediler,

g) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ve Bakanlıkça onaylanan projeli yatırım tesisi ile ilgili harcamalarla bu tesisin işletmeye açıldığı tarihte kuruluşlarını tamamlamış kooperatiflere veya kooperatif birliklerine tamamen veya kısmen devredilmesi sırasında oluşacak yardımların yapılmasına ait giderler,

h) Orman köylülerinin kooperatifleşmelerini teşvik ve kooperatif birliklerinin kuruluşlarına katkıda bulunulmasına ilişkin giderler,

ı) Toplulaştırılması veya merkezi köy olması kararlaştırılmış, imar planı yapılmış olan orman köylerinde; muhtaç köylülere, merkezi yerde yapacakları konutlar ve tarımsal tesisler (işletme binaları, ahır, samanlık, kümes ve benzerleri) için verilecek krediler,

i) 6831 sayılı Orman Kanununun mülga ek 3 üncü maddesinin (F) fıkrasına göre 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve bunu değiştiren 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılan tahsilatlardan fazla alındığı anlaşılanların iadesi,

j) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile hizmetlerin yapılmasına ilişkin giderler,

k) 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 15/7/1997 tarihli ve 97/9637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili giderler,

1) Orman köylerinde yaygınlaştırılacak sosyal ve ekonomik amaçlı projeler için eğitim, deneme ve demonstrasyon çalışmalarının yapılması ile orman köylülerinin eğitilmesi için yapılacak her türlü giderler,

m) Hizmetin gerektirdiği tüketim malları ve malzemeleri, demirbaş makine teçhizat alınması ve hizmet alımlarına ilişkin giderler, için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek öngörülür.

Bakanlık bütçesinde orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla tefrik edilmiş olan ödenekler bu Esas ve Usullere göre kullandırılır.

Karşılıksız yardımlara ait harcamalar

Madde 7 —

Orman köylülerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkısı bulunan projeler için eğitim, tanıtım, yayım, deneme ve demonstrasyon çalışmaları ile 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 15/7/1997 tarihli ve 97/9637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik uygulamalarına ilişkin harcamalar karşılıksız yardım şeklinde yapılabilir.

Sosyal nitelikli kredilere ait harcamalar

Madde 8 —

Orman köylülerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak ve israfını önlemek, aynı zamanda ormanların korunmasını sağlamak amacıyla;

a) Dam örtüsü olarak; ahşap, toprak, teneke vb. çatı örtüsü kullanılan orman köylerinde bu malzeme yerine geçmek üzere uygun görülenlere kiremit ve galvanizli sac ve benzeri, dam örtülüğü malzemeleri ile her türlü yalıtım malzemesi,

b) Odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasını azaltmak amacıyla güneş,  rüzgâr ve benzeri enerji kaynaklarından faydalanma sistemleri ile yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları ve ekipmanı,

c) Odun yerine kullanılacak yakıt maddeleri (linyit kömürü, likit gaz, biyogaz ve benzeri) ve araçları,

d) Ahşap dokuma tezgâhı kullanımını önlemek amacıyla madeni dokuma tezgâhı ile gerekli malzeme ve ekipmanı, muhtaç köylülere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce aynî veya nakdî kredi olarak verilebilir.

Ekonomik nitelikli kredilere ait harcamalar

Madde 9 —

Orman köylülerinin ekonomik gücünü arttırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlara olan olumsuz baskıların azaltılması amacıyla;

a) Fenni arıcılık faaliyetleri,

b) Küçük ve büyük baş hayvancılık ve yem bitkileri yetiştirme faaliyetleri,

c) Akarsu, göl, deniz ve tarla balıkçılığı faaliyetleri,

d) Her türlü ev ve el sanatları ile küçük sanayi faaliyetleri,

e) Tabiî ve kültür mantarı üretim faaliyetleri,

f) İpekböcekçiliği faaliyetleri,

g) Yayla, deniz, termal ve benzeri turizm faaliyetleri,

h) Termal, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı seracılık faaliyetleri,

ı) Her türlü meyve, sebze üretimi ve değerlendirilmesine ait faaliyetler,

i) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve benzeri faaliyetler,

j) Ormancılığın, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla küçük sanayi tesisleri, orman, hayvan ve tarım ürünleri, el ve ev sanatları gibi ürünlerin satın alınması, depolanması ve pazarlanması; tesis edindirme ve tesisin niteliğini değiştirme hizmetlerinin desteklenmesi ile diğer hizmet konularına ait projelerde yer alan her türlü faaliyetler için muhtaç köylülere, kooperatiflere ve kooperatif birliklerine, aynî ve nakdî kredi verilebilir.

Köylü katkısı

Madde 10 —

Orman köylülerine ferdi olarak veya kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılacak aynî ve nakdî kredi yardımlarında:

a) Sosyal yardım niteliği taşıyan 8 inci maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı aranmaz.

b) Ekonomik yardım niteliği taşıyan 9 uncu maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde, proje tutarının en az yüzde onu (%10) oranında köylü katkısı aranır.  

c) Kooperatif veya birliklerinin kredi yardımı ile karşılanacak finans ihtiyacı proje tutarından öz kaynak ve aynı proje için diğer kamu kuruluşlarınca sağlanan veya sağlanacağı belgelendirilen hibe ve kredi yardımları düşülerek tespit edilir.

d) Uygulanacak ekonomik amaçlı kooperatif proje tutarının, en az yüzde onu (%10) öz kaynak olarak karşılanır. Bir kooperatife en fazla bir konuda ekonomik amaçlı proje uygulanır. Modernizasyon ve revizyon amacıyla ek proje uygulayacak kooperatiflerde proje tutarının en az yüzde otuzu (%30), tevsi amacıyla ek proje uygulayacak kooperatiflerde ise proje tutarının en az yüzde ellisi (% 50) kooperatif tarafından öz kaynak olarak karşılanır. Arsa payı, proje sabit yatırım tutarının yüzde beşini (% 5) geçemez.

e) Kooperatif veya birliklerine yapılacak kredili yardımlarda kooperatiflerin sorumluluk sınırı da göz önünde bulundurulur. Kooperatif birliklerine yapılacak yardımlarda kooperatif birliğinin ve birlikçe uygulanacak projeye katılan kooperatiflerin orman köylerinde kurulmuş olması şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Kredi verilme şartları

Madde 11 —

Orman köylerinde oturan halkın bu Esas ve Usullerde belirtilen;

A) Ferdi kredilerden yararlanabilmesi için:

a) Şahsın idareye yazılı olarak istekte bulunması,

b) Kredilendirmeye esas teşkil edecek konunun, plan ve projelerde önerilmiş olması,

c) Orman köylüsü olduğunun belgelenmiş olması,

d) Yapılacak yardımı bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi kabullenmiş olması,

e) Muhtaç olması ve bunun köy muhtarlığından alınacak onaylı belgeyle belgelenmiş olması,

f) Daimi işçi, memur, esnaf ve emekli olmaması,

g) Özellikle merkezi köylerde bilgi-görgü mübadelesi ve eğitim kolaylıkları nedenleri ile küçük sanayi, el ve ev sanatları konularında kredi alacakların, kapalı ve sağlık şartlarına uygun iş yerlerinin bulunması veya bu gibi iş yerlerini yaptırmayı kabullenmiş olmaları, şarttır.

Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir.

Ekonomik konularda her aileden yalnız bir kişiye kredi verilir. Ancak doğal afet vb. nedenlerle daha önce kredilendirilen ve kredi borcu devam eden aile işletmelerinin toplam proje tutarının yüzde kırk (% 40) ve üzerinde hasar görmesi ve bu durumun hasar tespit komisyonlarınca belirlenmesi hâlinde; bir defaya mahsus olmak üzere tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla ek kredi verilebilir.

B) Kooperatif ve kooperatif birliklerinin kredilerden yararlanabilmesi için;

a) Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun, ortakların sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine yarayan, istihdam sağlayıcı, ortakların ürünlerini ve iş gücünü değerlendirici nitelikte, kalkınma planlarıyla tutarlı projelerin uygulamaya konulması veya orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunması,

b) Kanun ve ana sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, yasal muhasebe defterlerini usulüne uygun tutmuş olması,

c) Yasal süresi içinde son genel kurul toplantısını yapmış, faaliyet göstereceği merkez ve alanın genel kurulca veya ana sözleşmeyle belirlenmiş olması,

d) Uygulanacak projenin; kooperatif genel kurulunca nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi ve Bakanlığın onayından geçmiş olması,

e) Kooperatifin merkez edindiği köydeki hanelerin en az yüzde ellibirinin (% 51) kooperatifte temsil edilmesi,

f) Uygulanacak projenin kapasitesine uygun olarak yeteri kadar köyden kapasite oranında ortak alınması,

g) Projeli faaliyetlerle ilgili kredi yardımının yapılmasında, 10’uncu madde “d” fıkrasındaki katkı paylarının kooperatif öz kaynaklarınca öncelikle gerçekleştirilmiş bulunması,

h) Her kademe kredisi tahsisinden önce, kooperatif veya kooperatif birliklerinin 18 inci maddedeki şartları yerine getirmiş olması,

ı) Projeyi uygulamaya devam ettiğinin, standart form ve talimatlara göre belirlenmiş olması,

i) Kooperatiflerin konusu gereği projeli faaliyetlerinde, arsa, bina ve tesislerin yer aldığı alanların; tapulu, veya projenin ekonomik ömrü süresince kiralanmış olması, şartları aranır.

Proje geri ödemesi bitmeden revizyon, modernizasyon ve ek işletme sermayesi için kredi verilmez.

Proje uygulamasına başlanan veya ek kredi verilen köylerin beldeye dönüşmesi hâlinde de proje tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

Kredi yardımları kademeli ve kontrollü olarak kullandırılır.

Ferdi krediler için verilecek kredi üst limitleri her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir.

Projelerin hazırlanması

Madde 12 —

Bu Esas ve Usullerin 9 uncu maddesinde yer alan ve ilçe kalkınma planlarında veya özel amaçlı projelerde öngörülen ekonomik konulardaki ferdi kredilendirmeye esas tip projeler Genel Müdürlükçe veya belirleyeceği İl Müdürlükleri tarafından her yıl yeniden hazırlanır ve Genel Müdürlükçe onaylanır.

Kooperatif kredilerinde ise; Proje konularına göre Genel Müdürlüğün belirleyeceği ilkeler doğrultusunda projeler kooperatiflerce hazırlanır. İdarece incelenir ve uygun görülenler Genel Müdürlükçe onaylanır.

Kooperatif projeleri;

a) Yeni yatırım projeleri,

b) Modernizasyon projeleri,

c) Genişletme(tevsi) projeleri,

d) İşletme sermayesi projeleri, şeklinde hazırlanır.

Projelerin hazırlanması esasları Genel Müdürlükçe hazırlanacak Tamim ile belirlenir.

Başvurma

Madde 13 —

Bu Esas ve Usullerde belirtilen her türlü kredi talebi idareye yapılır. Kredi istekleri, İl Müdürlüğünce incelenir ve değerlendirilir.

Öncelik

Madde 14 —

Ferdi ve Kooperatif kredilerine tahsis edilen ödeneğin dağılımında;

a) Deprem, yangın, sel, toprak kayması gibi afetlerde zarara uğramış olanlar,

b) Orman içi köylerden başlamak üzere ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve gençleştirme gibi ormancılık çalışmalarının en yoğun ve milli gelirden alınan payın en düşük, halk-orman ilişkilerinin en bozuk olduğu köyler, öncelik taşır.

Ayrıca, orman köylerinde kurulmuş veya kurulacak kooperatiflerden;

a) Orman ürünlerinin tüketimini azaltıcı ve israfını önleyici ve orman halk ilişkilerine olumlu etkide bulunacak konularda proje uygulayacaklara ve özel projeler uygulanan kalkınma havzalarına;

b) Ferdi kredi verilmek suretiyle açılmış aile işletmelerinin girdilerini karşılayacak veya bu işletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm getirecek proje uygulayacaklara,

c) Bakanlığın hizmet politikasına uygun, Bakanlık içi kuruluşların çalışmalarına destek olacak projelere, öncelik tanınır.

Faiz oranları

Madde 15 —

Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif birlikleri kredilerinde; T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında yıllık faiz uygulanır, küsuratlar tama iblağ edilir. Bankanın yıl içerisinde faiz oranlarında yapacağı değişiklik daha önce yapılmış borçlanma sözleşmelerinde dikkate alınmaz.

Ferdi ve Kooperatif kredilerinde ilk borçlanma senedinin imzalandığı tarihteki cari faiz oranı üzerinden proje uygulanır, uygulama süresinin uzaması hâlinde faiz oranındaki değişiklik dikkate alınmaz.

Bütçe ödenekleri dışında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi hâlinde; bu kaynaklar ve bunun karşılığı genel bütçeye konulacak tutar 9 uncu maddede anılan hizmetler için kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.

Bu Esas ve Usullerin 8 inci maddesinde yer alan hizmetlerden faiz alınmaz.

Borçlandırma

Madde 16 —

Ferdi kredilerde borçlandırma işlemi kredi kullanan şahıs üzerine yapılır.

Kooperatife veya kooperatif birliklerine verilecek krediler için, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak, sorumluluk sınırı limiti içinde kooperatif veya birliklerin yönetim kurulu borçlandırılır.

Sorumluluk sınırı üzerinde kredi tahsisi yapılmaz.

Teminat
Madde 17 —

İdarece kendilerine aynî ve nakdî kredi verilecek olanlar, en az iki muteber kefilin imzalayacağı borç senedi veya müşterek ve müteselsil borçlanacakların düzenleyecekleri borç senedi, banka teminatı veya ipotek karşılığında borçlandırılır.

Bu Esas ve Usullerin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak borçlanma, ortakların müteselsil kefaletleriyle veya kooperatif projesi uygulanan taşınmaz tesisin yahut kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınmaz malın birinci derecede ipoteği ile taşınır mal rehin edilerek, yahut banka teminat mektubu alınarak yapılır. Belirtilen teminatlardan birisinin yeterli görülmemesi hâlinde ikinci veya üçüncü karşılık alınabilir.

Kullanma esasları

Madde 18 —

Kredilerin kullandırılmasında bu maddede yazılı esaslar uygulanır.

a) Yılı programına alınan ferdi ve kooperatif projelerinden önceki yıllardan devam eden projelerin bitirilmesi için yeterli ödenek ayrılması esastır.

b) Kredi yardımı, kredi olurunda belirtilen esaslara göre belgelere bağlı olarak  (fatura, müstahsil makbuzu, avans makbuzu vb. belgeler) yapılır.

c) İhale yapılması gereken projelerde; ihale işlemlerinin sorumluluğu 3476 sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif yönetim kuruluna aittir. Ancak idare ihalelerde gözlemci bulundurur.

d) Krediler idarece belirlenecek kademeler hâlinde ve kontrollü olarak kullandırılır.

Taahhüt ve taahhüt ihlalinde geri alma

Madde 19 —

Borçlandırılan kişi, kooperatif veya birliklerinden; aynî ve nakdî olarak yapılan yardımın önerilen konularda kullanılacağına, verilen mal ve malzemenin idarenin izni olmadan başkasına hiçbir surette devredilmeyeceğine, kiralanmayacağına, satılmayacağına ve idarece bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname alınır.

Proje uygulaması esnasında idarece belirtilen şartlara uygun hareket etmeyenlerin verilmiş aynî yardım bedelleri ve nakdî yardım tutarlarını kapsayan borçları, borcun verildiği tarihten geçerli olarak geri alma tarihinde cari olan T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı orandaki gecikme faiziyle birlikte geri alınır. Bu kişi, kooperatif veya birlikleri bir daha bu haklardan yararlanamazlar.

Ancak, bu konuda başlangıçta alınmış taahhütnamede gösterilen günlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların bakiye borçları muaccel hale gelmekle birlikte, bu taksiti taksit tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için her taksitte üç ayı geçmemek şartıyla, o gün cari olan T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı orandaki gecikme faizi ile birlikte kendi istekleriyle ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

İcra takibine esas olacak işlemler üç aylık sürenin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanarak dosya Hazine Avukatlığına iletilir. Dosya Hazine Avukatlığına iletilmeden, bu bir aylık süre içinde, taksit borcunu ödeyen kişi, kooperatif ve birlikleri hakkında muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

Borcu muaccel hale gelen veya borcu sebebiyle icra takibine geçilen kooperatif veya kooperatif birliklerinin durumu, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından yerinde incelenerek bir rapora bağlanır. Bu raporun Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde Maliye Bakanlığının onayı alınarak kooperatif veya kooperatif birliğine, muacceliyet tarihinden itibaren tanınacak en fazla bir yıl süre içinde, Bakanlıkça onaylanan raporda belirtilen hususların giderildiğinin belgelenmesi hâlinde, daha önce düzenlenen geri ödeme planları iptal edilir. Düzenlenecek yeni bir sözleşmeye dayalı olarak, işleyen yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmek üzere beş yılı geçmeyecek şekilde yeni bir ödeme planı düzenlenebilir. Bu durumdaki kooperatif veya kooperatif birliklerine, tesisin çalışarak borcunu ödeyebilmesi amacıyla, proje değişikliği veya revizyonu zorunlu görülürse, bu Esas ve Usullerin 10/d maddesine göre idarece ek kredi yardımı yapılabilir.

Ödeme planı

Madde 20 —

Verilecek krediler için ödemesiz devrenin hemen bitiminden sonra, projesinin konusuna göre ilk yıllarda daha az, sonraki yıllarda daha fazla olmak kaydıyla idarece bir ödeme planı düzenlenir.

Orman köylülerine, kooperatif ve birliklerine yapılacak kredi yardımlarından, projelerinde belirtilen yatırım dönemi ve ödemesiz devre vade içinde olup, taksit alınmaz.

Yatırım dönemi üç yılı geçemez.

Ödemesiz devre, idareden kaynaklanan sebeplerle veya meyvecilik, bağcılık gibi yılı içinde tamamlanamayan ve ertesi yıla devreden işlerde projenin bitim tarihinden itibaren başlar.

Ferdi krediler için yatırım dönemi ve ödemesiz devre için tahakkuk ettirilecek faiz, geri ödemenin başladığı birinci yılda taksitle birlikte tahsil olunur.

Kooperatiflerde yatırım dönemi ve ödemesiz devre için tahakkuk ettirilecek faiz hesap edilir ve geri ödemenin başladığı ilk yılda sadece birikmiş faizler tahsil edilir. İkinci yıldan itibaren faizlerle birlikte krediler kademeli olarak tahsil olunur.

Tahsilat

Madde 21 —

Borç taksitleri Bakanlıkça tamimle belirlenen ödeme planına göre belli edilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde ödenmeyen fert, kooperatif ve birliklerin borçları muacceliyet kesbeder.

Borç erteleme

Madde 22 —

Borçlu, idarece kabul edilebilir bir sebeple borç taksitini zamanında ödeyemez ise borç taksiti, sözleşmeye dayalı her proje için bir defaya mahsus olmak üzere, 12 aya kadar ertelenebilir. Erteleme kriterleri tamimle belirlenir. Erteleme hangi taksitten başlıyorsa, bu taksit dahil taksitlerin ertelenen süre kadar ileriye atılmasından doğan erteleme faizleri kredilendirmede uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak o yıla ait taksit ile birlikte tahsil edilir.

Herhangi bir tabiî afet veya olağanüstü durum dolayısıyla uygulanmakta olan ferdi veya kooperatif uygulama projesinde yüzde kırkın (%40) üzerinde hasar meydana geldiği, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluşacak bir komisyon tarafından tespit edilmesi hâlinde; ferdin/kooperatifin ödenmeyen kredi borçları, Bakanlığın uygun görmesi hâlinde, ferdi projeler için 10 yılı, kooperatif projeleri için 12 yılı geçmemek şartı ile yeni bir ödeme planına bağlanır. Süre uzatımında bu Esas ve Usullerin 4 üncü maddesindeki vade süreleri dikkate alınmaz. Erteleme faizleri, kredilendirmelerde uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili taksitlere ilave edilir. Tabiî afetlerden hasar gören tesislerle ilgili uygulama esasları Bakanlıkça tespit edilecek bir tamimle belirlenir.

Uygulanmakta olan kooperatif projesinde, fiilen kooperatif mülkiyetinde ve en az projede öngörülen kapasitenin yüzde ellisi (%50) ile çalışmakta olup geri ödeme planına bağlanmış taksitlerini ödeme güçlüğü çeken kooperatif veya birliklerinin durumları, Genel Müdürlükçe oluşturulacak Maliye Bakanlığının bir temsilcisinin de bulunacağı komisyon tarafından tespit edilmesi hâlinde; ödenmeyen kredi borçları, Bakanlığın uygun görüşü ile 12 yılı geçmemek şartı ile yeni bir ödeme planına bağlanır. Süre uzatımında Esas ve Usullerin 4 üncü maddesindeki vade süreleri dikkate alınmaz. Erteleme faizleri, ertelenen her yıl için kredilendirmelerde uygulanan faiz ile hesaplanarak ilgili taksitlere ilave edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredilerin Tahsisi, Gönderilmesi ve Diğer Harcama İşlemleri

Kredilerin tahsisi ve gönderilmesi

Madde 23 —

Bu Esas ve Usullerde belirtilen şartları yerine getiren fert ve kooperatiflere verilecek kredi tutarlarına ilişkin ödeme emirleri Genel Müdürlüğün talebi üzerine Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Saymanlığa gönderilir. Ödeneği temin edilen projelerle ilgili olarak görevli birimlerce düzenlenecek teknik raporda belirlenen tutarlar dikkate alınarak, il müdürlüğünce tahakkuk evrakı hazırlanır, tahakkuk müzekkeresi ve verile emri ekine, teknik rapor, kullandırılacak kredi tutarı, krediyi kullanacak fert veya kooperatifin adı ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirtir ikinci derece ita amirinden alınacak onaya bağlanmak suretiyle, ilgililerin mahalli banka şubesindeki hesabına aktarılır.

Mal ve hizmet alımları ile diğer harcamalar

Madde 24 —

Bu Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinde belirtilen ve nakdî kredilerin dışında kalan mal ve hizmet alımları ile aynî yardımlarına ilişkin harcamalar; Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak üzere il müdürlükleri emrine gönderilecek ödeme emirleri tutarında ve genel hükümlere göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 25 —

6/5/2004 tarihli ve 25454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 —

Mülga Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği ile mülga Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller hükümlerine göre kredi kullananlardan; borcu muaccel hale gelip icra takibine başlanılan fert ve kooperatifler/kooperatif birlikleri dahil olmak üzere bu Esas ve Usullerin yürürlük tarihi itibariyle uygulaması devam edenler, geri ödeme planına bağlanmasına rağmen ödemesi başlamamış olanlar, geri ödeme planına bağlanmış ödemesi başlamış olanların borçları yıllık yüzde dört (%4) faiz oranı üzerinden yeniden hesaplanarak gelirlerine göre ferdi kredilerde sekiz yılı, kooperatiflerde/kooperatif birliklerinde on iki yılı geçmeyecek şekilde tamimle belirlenecek kriterler içerisinde eşit taksitler hâlinde tahsil edilir. 2/1/2006 tarihine kadar kooperatif ve kooperatif birlikleri ile haklarında icra takibi başlamış fertler Bakanlık il müdürlüklerine müracaat ederek sözleşme imzalamaları hâlinde bu madde ile getirilen haklardan yararlanırlar.  Bu konuda haklarında icra takibi başlamamış fertler için müracaat şartı aranmaz.

İcra takibine başlanmış fert ve kooperatif/kooperatif birlikleri için ilk taksitin ödeme tarihi 30/6/2006’dır. İcra takibi başlamamış alacaklarda ise daha önce düzenlenmiş geri ödeme planlarında belirtilen taksit tarihleri esas alınacaktır.

Düzenleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borç ve kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez. Bu düzenlemeden yararlanmak için müracaat ederek sözleşme imzalayan fert, kooperatif/kooperatif birliklerinin borçları muaccel hesaptan çıkarılır. Tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılır. Haklarında başlatılan kanuni takibat durdurulur. Ancak ödeme planına bağlanan borçla ilgili olarak vadesi gelen kredi taksitlerinden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi durumunda ilk kanuni takibat hesaplarına geri dönülür.

Yürürlük

Madde 26 —

Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 —

Bu Esas ve Usulleri Çevre ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27338

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Usul ve Esasların amacı; mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde (Değişik ibare: RG-16/10/2012-28443) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Usul ve Esaslar; Ek-7 sayılı Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İllerde yapılacak yatırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Usul ve Esaslar, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile (Değişik ibare: RG-16/10/2012-28443) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bölge: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla gruplandırılan ve Ek-7 sayılı Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İlleri kapsayan bölgeleri,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,

c) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,

ç)İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

d) Kanun: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

e) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde Maliye Bakanlığınca kişilere verilen izni,

f) Ön izin: İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar plânı bulunmayanların imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak yatırımcıya taşınmaz maliki idarece verilen izni,

g) Özel bütçeli idare: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen kamu idarelerini,

ğ)Taşınmaz maliki idare: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler bakımından Maliye Bakanlığını; özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar bakımından ise taşınmazın maliki idareleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar ile Teşvikten Yararlanma Şartları

Teşvik kapsamındaki taşınmazlar

MADDE 5 –

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamına; mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler dâhildir.

(2) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ait işlemler Maliye Bakanlığınca; özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile ilgili işlemler ise taşınmaz maliki idarelerce yürütülür.

Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartları

MADDE 6 –

(1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden;

a) (Değişik: RG-28/12/2017-30284) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin (Değişik ibare: RG-16/10/2012-28443) tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (Değişik ibare: RG-16/10/2012-28443) (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, III, IV, V ve VI ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),

c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda (Değişik: RG-28/12/2017-30284) ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan,

d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı (Değişik: RG-28/12/2017-30284) elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

f) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,

gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

(2) (Değişik: RG-16/10/2012-28443) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Teşvik şekli

MADDE 7 –

(1) Teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine; taşınmazlar üzerinde, ilk yıl için emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırk dokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir. Emlak vergi değeri tespit edilmemiş olan taşınmazlarda irtifak hakkı ve kullanma izni bedelinin tespitinde emsal taşınmazların emlak vergi değeri, emsal taşınmazın bulunmaması halinde ise taşınmaz maliki idarece belirlenen bedel esas alınır.

(2) İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil pay alınmaz.

(3) Üzerinde kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilât ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında belirlenecek bedel üzerinden bu madde kapsamında değerlendirilir.

Kapsam dışında kalan taşınmazlar

MADDE 8 –

(1) Bu Usul ve Esaslara göre;

a) Tapu kütüklerinde ihtiyatî tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi, vakıf ve benzeri kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan,

b) Paylı ve elbirliği mülkiyete konu olan,

c) Kamu hizmetlerinde kullanılan veya kamu hizmetine tahsisli olan,

ç) Taşınmaz maliki idarece üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş, kullanma izni veya kiraya verilmiş olup; irtifak hakkı, kullanma izni ve kira süresi sona ermemiş olan,

d) Mülkiyeti ihtilâflı olan,

e) İl kara yolları ağında kalması nedeniyle, 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne temlik olunacak olan,

f) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesi gereğince teferruğ yolu ile edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olan,

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan,

ğ) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince ilgili kamu idaresi emrine verilmesi veya tahsis edilmesi gereken,

h) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında olan ve Genelkurmay Başkanlığınca izin verilmeyen,

ı)12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilmeyen,

i) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan,

j) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilmeyen,

k) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, içme ve kullanma sularının koruma alanları kapsamında olup ilgili kamu idarelerince izin verilmeyen,

l) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca; millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan ve Çevre ve Orman Bakanlığına tahsisi gereken,

m) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesine göre kamulaştırma yolu ile edinilip beş yıl süre ile bir kamu hizmetine tahsis edilmemesi nedeniyle malikinin geri alma hakkını kullanabileceği süreyi geçmemiş olan ve bu Kanunun 30 uncu maddesine göre edinilen,

n) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında olan ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce izin verilmeyen,

o) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesi gereğince tespit ve tefrik edilen yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında kalan,

ö) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, özel çevre koruma bölgesinde kalan ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca uygun görülmeyen,

p) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında olan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülmeyen,

r) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu gereğince Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmesi gereken,

s) Özel kanunları gereğince, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi uygun görülmeyen,

ş) İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen,

taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmez veya kullanma izni verilmez.

İrtifak hakkı tesis edilebilecek ve kullanma izni verilebilecek taşınmazlar

MADDE 9 –

(1) 8 inci maddede belirtilen kapsam dışında kalan taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

(2) Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve tapuya tescili mümkün olan yerler, Hazine adına tescil edildikten sonra irtifak hakkına konu edilebilir. Tapuya tescili mümkün olmayanlar için kullanma izni verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınmazların Tespiti, Duyuru, Başvurular, Komisyon ve Değerlendirme

Yatırıma uygun taşınmazların maliki idarelerce tespiti

MADDE 10 –

(1) Taşınmaz maliki idareler, öncelikle yatırımın türüne göre, Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi idaresinden veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan bu Usul ve Esaslar kapsamında hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmaz tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüşleri de sorulmak suretiyle yatırıma elverişli taşınmazları tespit eder.

(2) Tespit edilen taşınmazların talep beklenmeksizin toplu olarak 8 inci maddede belirtilen kapsam dışında kalan taşınmazlardan olup olmadığı, taşınmaz maliki idarelerce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından araştırılarak, teşvik edilen yatırımlar için uygun olup olmadığı öncelikle belirlenir.

(3) İl veya ilçe bazında teşvik edilecek yatırım ve sektörlere göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tespit edilecek taşınmazların hangi yatırımlar için daha uygun olduğuna ilişkin görüşler alınır.

(4) Maliki idarelerce belirlenen taşınmazlar dışında kalan ancak yatırımcı tarafından talep edilen taşınmazlar da, maliki idarelerce uygun olduklarının tespit edilmesi halinde bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

(5) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmelerinin mümkün olduğu tespit edilenler hakkında, bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı ve kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı ile bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler Milli Emlak Otomosyon Projesi (MEOP) ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce (Mülga ibare: RG-28/12/2017-30284) aylık dönemler halinde bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır.

Taşınmazlara kıymet takdiri yapılması

MADDE 11 –

(1) Yatırıma konu taşınmazların rayiç bedeli ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri, taşınmaz maliki idarelerin taşınmazlarını satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilebilir veya yetkilendirilmiş olmaları halinde yetkileri kapsamındaki usullere göre tespit ettirilebilir.

(2) Taşınmazın veya yatırımın özelliğine göre, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin rayiç bedeli ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları (Ek ibare: RG-16/10/2012-28443) ve maliye uzmanları ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi ekspertiz şirketlerine tespit ettirilebilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, komisyonca ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.

Yatırıma elverişli taşınmazların yatırımcılara duyurulması

MADDE 12 –

(1) (Değişik: RG-28/12/2017-30284) Taşınmaz maliki idarelerce bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar son başvuru tarihine kadar taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanır. Süresi içerisinde başvuruda bulunulmaması halinde taşınmazlar; başvuru süresi verilerek maliki idarelerin internet sayfalarında birer aylık dönemler halinde yayımlanmaya devam edilir, bu aşamada başvuruda bulunulması durumunda yapılan başvurular ilan süresi sonunda bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilir.

Başvuru

MADDE 13 –

(1) Yatırımcı; Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte (Değişik İbare: RG-28/12/2017-30284) maliki idarenin taşınmazının bulunduğu yerdeki birimine kapalı zarf içinde tutanak düzenlenmek suretiyle teslim eder.

(2) Başvuru sırasında yatırımcı, bütçelerine gelir kaydedilmek üzere; (Değişik ibare: RG-15/11/2012-28468) I inci bölgede bulunan illerde iki bin beş yüz, II nci bölgede bulunan illerde iki bin, III üncü bölgede bulunan illerde bin beş yüz, IV üncü ve V inci bölgelerde bulunan illerde bin, VI ncı bölgede bulunan illerde ise beş yüz Türk Lirasını taşınmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırarak, buna ilişkin makbuzu diğer belgelerle birlikte taşınmaz maliki idareye verir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın başvurular taşınmaz maliki idarelerce kabul edilmez.

Komisyon

MADDE 14 –

(1) Yatırımcıya tahsis edilecek taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, taşınmaz maliki idarenin mahallindeki en büyük memuru (defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, belediye başkanı, bölge müdürü veya il müdürü) ile taşınmazdan sorumlu birim amiri (millî emlak müdürü, emlak işlerinden sorumlu müdür gibi), (Değişik ibare: RG-16/10/2012-28443) çevre ve şehircilik il müdürü, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için ayrıca belediye imar müdürü ve yatırımın türüne göre ilgili bakanlığın il müdüründen oluşan bir (Değişik İbare: RG-28/12/2017-30284) komisyon ilan süresi bitiminden itibaren bir ay içerisinde kurulur ve karar alır.

(2) Komisyonun raportörlüğü, taşınmaz maliki idarenin taşınmaz yönetiminden sorumlu birimince yapılır.

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini yazarak imzalar. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Komisyonun değerlendirmesi ve yapılacak işlemler

MADDE 15 –(Değişik: RG-28/12/2017-30284)

(1) Kapalı zarf içerisinde teslim edilen bilgi ve belgeler Komisyonca, katılımcıların huzurunda açılarak Ek-2’de yer alan belgelerde eksiklik olup olmadığı kontrol edilir.

(2) Komisyonca yapılan inceleme sonucunda;

a) Tek yatırımcı tarafından yapılan başvurularda, bu yatırımcının bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğunun tespit edilmesi halinde, sadece belirlenen eksikliklerin tamamlanması için yatırımcıya bir ay süre verilir.

b) Birden fazla yatırımcı tarafından yapılan başvurularda, Ek-2’de yer alan bilgi ve belgelerin tamamını ibraz eden yatırımcıların başvuruları değerlendirilir, bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğu tespit edilen yatırımcıların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

c) Yatırımcıların tamamının bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğunun tespit edilmesi halinde ise yatırımcıların tamamına sadece belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bir ay süre verilir.

(3) Eksikliklerin giderilmesi için yatırımcılara süre verilmesi durumunda, belirlenen eksiklikler dışında diğer bilgi ve belgelerde yapılacak değişiklikler komisyonca dikkate alınmaz.

(4) Komisyon, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında;

a) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini ve yatırımcının mali durumunu,

b) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını,

c) Talep edilen taşınmazın üzerinde vaziyet planının uygulanıp uygulanamayacağını,

ç) Vaziyet planına göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, inceleyerek veya teknik elemanlara incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olup olmadığına karar verir ve onay için taşınmaz maliki idarelerin yetkili organlarına sunar. Komisyon kararıyla birlikte, karara konu taşınmaz hakkında yatırımcı tarafından düzenlenen belgeler ile bu taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği taşınmaz maliki idareye gönderilir.

(5) Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde komisyonca; yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

(6) Komisyonca puanlama yapılırken;

a) Yatırımcıların teşvik belgesi/karakteristik değer yazısı ile yatırım bilgi formundaki yatırım tutarları arasında farklılıklar bulunması durumunda; yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış ve azalışlarda yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarı, yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarının yüzde ellisinin altındaki artış ve azalışlarda ise yatırım bilgi formundaki yatırım tutarı dikkate alınır.

b) Yatırımcıların teşvik belgesi/karakteristik değer yazısı ile yatırım bilgi formundaki istihdam sayıları arasında farklılıklar bulunması durumunda; teşvik belgesi/karakteristik değer yazısında belirtilen istihdam sayısı esas alınır. Yatırım teşvik belgesinde/karakteristik değer yazısında belirtilen istihdamda ilave ve mevcut istihdam ayrımı olması halinde ilave istihdam esas alınır.

c) Yatırımcıların bilançolarında belirtilen özkaynağın, komisyonca değerlendirmede esas alınan yatırım tutarının yüzde yirmisini karşılayıp karşılamadığı, yüzde yirmi oranındaki bu tutarın herhangi bir taahhüt içerip içermediği dikkate alınır.

(7) İlan edilen taşınmazlar hakkında bu Usul ve Esaslar uyarınca yapılan talepler taşınmaz maliki idarece sonuçlandırılıncaya kadar tahsis, satış, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi ve kiralama gibi diğer talepler değerlendirilmez.

İstihdam

MADDE 16 –

(1) Yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

(2) İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir.

(3) Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İzin, Sözleşme ve Bedel

Ön izin

MADDE 17 –

(1) İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazların maliki idarelerce, bu taşınmazlardan imar plânı bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Bu durumda taşınmazın maliki idare ile yatırımcı arasında örneği Ek-3’de yer alan ön izin sözleşmesi düzenlenir.

(2) İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazın imar parseli niteliğinde bulunması durumunda, yapılacak yatırımın taşınmazın imar plânında ayrıldığı amaca uygun olması zorunludur.

(3) (Ek: RG-28/12/2017-30284)

Karakteristik değer yazısına göre yatırımcılar lehine ön izin verilmesi durumunda, irtifak hakkı veya kullanma izni tesisinden önce yatırım teşvik belgesi alınması zorunludur.

Sözleşme ve tescil

MADDE 18 –

(1) Ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin kararın taşınmaz maliki idarece yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ön izin sözleşmesinin imzalanması, kullanma izni bedelinin yatırılarak örneği Ek-4’te yer alan kullanma izni sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi, irtifak hakkı bedelinin yatırılarak örneği Ek-5’de yer alan irtifak hakkı sözleşmesinin tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenmek suretiyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı olarak tapuya tescil işleminin yapılması zorunludur. Sözleşme yapmaya yazılı olarak davet edilmesine rağmen, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini yatırarak sözleşme düzenlemeyen yatırımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Kullanma iznine ilişkin sözleşme taraflarca imzalanarak noterce tasdik edilmeden veya irtifak hakkı tapu siciline tescil edilmeden taşınmazlar yatırımcıya teslim edilmez ve üzerinde herhangi bir inşaî faaliyete izin verilmez.

(3) (Değişik İbare: RG-28/12/2017-30284) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) yatırım teşvik belgesinde yapılan her türlü revizyon işlemlerinde yatırımcı tarafından taşınmaz maliki idareye bilgi verilir.

(4) Ön izin sözleşmesinin notere tasdiki zorunlu değildir.

Bedel

MADDE 19 –

(1) Ön izin bedelsizdir.

(2) (Değişik: RG-15/11/2012-28468) İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla gruplandırılan;

a) I inci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde iki buçuğu,

b) II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi,

c) III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde bir buçuğu,

ç) IV üncü ve V inci bölgelerde bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri,

d) VI ncı bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde yarımıdır.

(3)İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ikinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, cari yıl bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) (Mülga: RG-16/10/2012-28443)

(5) İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri sözleşme düzenlenmeden önce, müteakip yıl bedelleri ise, kullanma izni sözleşmesinin düzenlendiği, irtifak hakkının tapuya tescil edildiği tarihler esas alınarak her yıl aynı tarihte peşin olarak taşınmaz maliki idarenin ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(6) Vadesinde ödenmeyen bedellere, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Yatırım döneminde bedel

MADDE 20 –

(1) İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

Devir

MADDE 21 –

(1) Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide 6 ncı maddede belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatırım, Denetim ve Geri Alma

Yatırım süresi

MADDE 22 –

(1) Yatırım teşvik belgesinde belirlenen veya uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurularak yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek faaliyete geçilmesi zorunludur.

(2) (Değişik İbare: RG-28/12/2017-30284) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde, yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir.

(3) Yatırım teşvik belgesinde belirlenen veya uzatılmış ise uzatılan süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez.

Mücbir sebepler

MADDE 23 –

(1) Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izninin süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

(2) Ancak;

a) Yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetler,

b) Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

c) Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

ç) Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

d) İrtifak hakkı lehtarı ve kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, ancak hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hâllerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, irtifak hakkı ve kullanma izni süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

(3) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin talebi üzerine irtifak hakkı veya kullanma izni süresi kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

Denetim

MADDE 24 –

(1) Yatırımcı; irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisleri onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak yapmak zorundadır.

(2) Taşınmaz maliki idareler, inşaat aşamasında ve işletme süresince gerekli gördüğü takdirde taşınmazların üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu kontroller sırasında belirlenecek hata ve eksiklikler, taşınmaz maliki idarelerce belirlenecek süre ve şartlarla yatırımcı tarafından tamamlanır.

(3) Taşınmaz maliki idareler tarafından işletme süresince Kanunun Ek 3 üncü maddesinde ve bu Usul ve Esaslar ile sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı denetlenebilir.

İrtifak hakkı ve kullanma izni süresinin sona ermesi

MADDE 25 –

(1) İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya kullanma izni sahibi ile üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, yatırımcının talep etmesi halinde, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

İrtifak hakkı ve kullanma izninin iptali, tahliye ve geri alma

MADDE 26 –

(1) Yatırımcının bu Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idaresince tapu kütüğünden resen terkin edilir.

(2) Yatırımcı, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece alınacak irtifak hakkı veya kullanma izninin iptal edildiğine dair kararın tebliğ tarihinden itibaren taşınmazı otuz gün içinde tahliye eder.

(3) Taşınmazın geri alımı sırasında, taşınmazın yatırımcıya korunarak kullanımı şartıyla üzerindeki bina ve müştemilatıyla teslim edildiği hallerde, teslim edilen bina ve müştemilatın korunarak kullanılmamasından doğan zararlar taşınmaz maliki idarelerce ayrıca tazmin ettirilir.

İndirimlerin iptali ve hâsılattan pay alınması

MADDE 27 –

(1) Yatırımcı tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması hâlinde, bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hâsılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre işlem yapılır ve hâsılat payı alınır.

(2) İndirimin iptali halinde, cari yıl irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli, rayiç bedel üzerinden (bu bedeller emlak vergi değerinin yüzde üçünden az olamaz) tahsil edilir, müteakip yıl bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle hesaplanarak tahsil edilir.

(3) İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak yapı ve tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu yapı ve tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır. Ancak, tarım, hayvancılık, sanayi ve tersane yatırımlarında bu oran binde bir olarak uygulanır.

(4) Hak lehtarı ile varsa alt kiracıların yıllık hasılatını gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tabloları, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir. Ödenmesi gereken hâsılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde taşınmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(5) Taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kira üzerinden, kiracıdan/kiracılardan ise, yapı ve tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hâsılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden hak lehtarı ile yapılan sözleşmede belirlenen oranda pay alınır. Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar taşınmaz maliki idarenin ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hâsılat payları hak lehtarından alınır.

(6) Yıllık hasılatın tespitinde; Maliye Bakanlığı muhasebe sistemi uygulama mevzuatı uygulanır.

(7) Vadesinde ödenmeyen hâsılat paylarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

(8)İndirimsiz bedelle irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi ve hâsılat payının ödenmesine ilişkin kararın taşınmaz maliki idarece yatırımcıya tebliği tarihinden itibaren altmış gün içerisinde kabul edilmemesi veya gerekli işlemlerin yaptırılmaması hâlinde, 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Masraflar

MADDE 28 –

(1) İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 29 –

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar

MADDE 30 –

(1) 26/5/2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar

GEÇİCİMADDE 1 –

(1) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 5 inci maddesi kapsamında bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar ile 5084 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca 28/2/2009 tarihinde bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

Mevcut müracaatlar hakkında yapılacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-16/10/2012-28443)

(1) 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19/6/2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleri, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan ve 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19/6/2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleriyle ilgili olarak yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki işlemlerde bu Usul ve Esaslar uygulanır.

(3) (Ek: RG-28/12/2017-30284) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılan, müracaatta bulunulan, ancak bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleri, ilan veya müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılır.

Sözleşmelerin uyarlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-16/10/2012-28443)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Usul ve Esaslara göre yapılan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin 8 inci maddelerinin üçüncü fıkraları, ilgililer tarafından taşınmaz maliki idareye başvurulması halinde bu sözleşmelerden çıkartılmak suretiyle sözleşmeler uyarlanır. Uyarlanan sözleşme hükümleri, uyarlamanın yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

(2) Sözleşmelerin uyarlandığı tarihten önce bu sözleşmeler gereğince ilgililer tarafından yapılmış olan ödemelerin iadesi ve mahsubu yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 31 –

(1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 –

(1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini;

a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı,

b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri,

c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları,

yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
3/9/200927338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1.29/7/201027656
2.16/10/201228443
3.15/11/201228468

Ek-1

…………………………………………………………..NE/NA

29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümler uyarınca yatırımlara taşınmaz tahsisinden yararlanmak istiyorum. Şahsım/şirketimiz, yatırım ve taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. …../…../ 20……

EK: adet belge.

Kişi veya Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı

Tüzel Kişilerin Unvanı

/Kaşe

TALEP FORMU

 Adı Soyadı / UnvanıT.C. Kimlik No 
YATKanunî Temsilcisinin Adı Soyadı / Unvanı 
IRTelefon Numarası 
IVergi Kimlik No 
MOda Sicil No 
CIAdresi 
TTapu Bilgileri1. Taşınmaz2. Taşınmaz3. Taşınmaz
Aİli   
Şİlçesi   
IMahallesi/Köyü   
NMevkii/Yöresi   
MPafta No/Cilt No   
AParsel No/Sıra No   
ZYüzölçümü (m²)   
 Yatırım Yapılacak Alan (m²) 
YKonusu 
ATürü 
Tİstihdam Kapasitesi (Kişi) 
IFaaliyete Geçme Tarihi 
RToplam Sabit Yatırım Tutarı (TL) 
IMYatırımın Tamamlanma Süresi (Yıl) 
Diğer Konular 
      

Ek-2

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA GÖRE YATIRIMCILARDANİSTENECEK BELGELER LİSTESİ

BELGENİNKİŞİ 
 
SIRA NOTARİHİNO’SUADEDİMAHİYETİGERÇEKTÜZEL 
1   (Değişik ibare: RG-29/7/2010-27656) Yatırım Teşvik Belgesi veya Yazı*++ 
2   Yatırım Bilgi Formu++ 
3   Organize sanayi bölgesindeboş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge **++ 
4   Endüstri bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge ***++ 
5   Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz++ 
6   Vaziyet Planı****++ 
7   Oda Sicil Kayıt Örneği++ 
8   Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge (Herhangi bir mevzuat içermeyecek şekilde olmalıdır.)++ 
9   İşletme Hesabı Özeti+ 
10   İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu+ / –+ 
11   Son Üç Yıllık Mali Tablolar*****+ / –+ 
12   Halka Açık A.Ş.’lerde, Halka Açılma Oranını Gösteren Belge+ 
13   Şirket Ana Sözleşmesi+ 
14   Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri ve Adresleri+ 
15   Fizibilite Raporu ve Finans Tablosu******++ 
16   İstenecek Diğer Belgeler   

NOT:

Bu formun tüm sayfaları yatırımcı tarafından tasdik edilecektir.

( + ) : Karşısında artı işareti olan belgeler ilgili sütundaki kişiden istenir.

( – ) : Karşısında eksi işareti olan belgeler ilgili sütundaki kişiden istenmez.

(+/-) : Karşısında artı veya aynı zamanda eksi işareti olan belgeler ilgili kişide varsa istenir.

* Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenecektir.

** Yatırım konusu itibariyle Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak yatırımlar için gerekli olup Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından alınacaktır.

*** Yatırım yapılacak ilde endüstri bölgesi bulunması halinde ve konusu itibariyle endüstri bölgesi içerisinde yapılabilecek yatırımlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınacaktır.

**** Vaziyet planı; 1/200 veya 1/500 ölçekli parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği varsa tüm imar koşullarının işlendiği taşınmaz üzerine yapılacak bütün yapıların ve yatırım içiin gerekli açık sahaların ölçülerinin ve alanlarının belirtildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet planı.

***** Yeni kurulan Şirketlerde kuruluş tarihinden itibaren düzenlenen mali tablolar istenir, tüm mali tabloların SMMM/YMM veya Vergi Dairesince onaylı olması gerekmektedir.

****** Yatırım tutarının elli milyon TL’yi aşması durumunda istenilecektir.

Ek-3

ÖN İZİN SÖZLEŞMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – Ön izin verilen taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahallesi/Köyü :

Mevkii :

Pafta No/Cilt No :

Ada No/Sayfa No :

Parsel No/Sıra No :

Yüzölçümü :

İdare Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı,değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

Ön izin sahibinin

Adı, Soyadı/Unvanı :

T.C. Kimlik No/

Vergi Kimlik No :

Telefon Numarası :

Adresi :

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……. kişiye en az beş yıl boyunca istihdam sağlayacak yatırım teşvik belgesinde belirtilen ………amaçlı tesisler kurulması ve ileride kurulacak irtifak hakkına/kullanma iznine esas ve hazırlık olması amacıyla, yoksa imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması ve yetkili birimlere onaylatılması ve gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, bedelsiz olarak…………………………………………………. (gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı veya ünvanı yazılır) ön izin verilmiştir.

Ön izin verilen alanın sınırı: (Bitişik parsellerin, kadastro görmüşse parsel numaraları, kadastro görmemişse maliklerinin isimleri yön belirtilerek yazılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ise, belirleyici özellikleri kaydedilir).

MADDE 2 – Ön izin süresi bir yıldır. Bu süre ön izin sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihte başlar.

MADDE 3 – Yatırımcı tarafından ön izin süresi içinde bu taşınmazın yoksa imar planı ve uygulaması ile taşınmazın üzerinde yapılacak tesislere ilişkin uygulama projesi yapılır/yaptırılır ve yetkili birimlere onaylatılır. Gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemler yapılır/yaptırılır. Ön izin süresi içerisinde taşınmaz yatırımcıya teslim edilmez, fiilen kullanılamaz, üzerinde herhangi bir inşaî faaliyette bulunulmaz ve hafriyat dökülmez.

MADDE 4 – Ön izin süresi içerisinde, 3 üncü maddede sayılan şartların yatırımcı tarafından yerine getirilememesi halinde, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve taşınmaz maliki idare tarafından gerekçelerin uygun bulunması durumunda ön izin süresi toplam iki yılı geçmemek üzere bir yıl daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde de gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda, ön izin iptal edilir ve ön izin sahibi tarafından taşınmaz maliki idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

MADDE 5 – Ön izin sahibi tarafından, ön izin süresi içerisinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; ön izin konusu taşınmazın üzerinde, taşınmaz maliki idarece daha sonra belirlenecek koşulları içeren tapu sicil müdürlüğünde resmî senet düzenlenmek suretiyle, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, adına ön izin verilen yatırımcı lehine kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, kırk dokuz yıl süreli kullanma izni verilir.

MADDE 6 –Sözleşme ile ilgili bütün vergi, resim, harç, katkı payları ve benzeri malî yükümlülükler ön izin sahibine aittir.

MADDE 7 – Ön izin sahibi bu hakkını devredemez ve bu süre içerisinde ortak alamaz.

MADDE 8 – Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bedelsiz olarak verilen ön izin iptal edilir.

MADDE 9 – Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 –Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazın bulunduğu yerin icra daireleri ve mahkemeleridir.

ÖZEL ŞARTLAR

Bu sözleşmede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ ÖN İZİN SAHİBİ

Ek-4

KULLANMA İZNİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın;

İli :

İlçesi :

Mahallesi/Köyü :

Mevkii :

Yüzölçümü :

Cinsi :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın/alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2 – KULLANMA İZNİNİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞTARİHLERİ

Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak ……………………………………………………………………………… tesisleri yapılmak amacıyla kullanma izni verilmiştir.

Kullanma izni süresince, taşınmaz maliki idarece izin verilmedikçe, izin sahibi kullanma izninin ve taşınmazın/alanın kullanım amacını değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz, kullanma izni verilen taşınmazın/alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

Kullanma izni süresi kırk dokuz yıldır.

İzin süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlar.

MADDE 3 – KULLANMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Bu kısma kullanma izni sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik no veya unvanı ve adresi yazılacaktır.)

Adres değişiklikleri taşınmaz maliki idareye bildirilir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilir.

MADDE 4 – KULLANMA İZNİNİN AMACI VE KONUSU

Birinci maddede belirtilen taşınmazın/alanın üzerinde, yatırım teşvik belgesinde belirtilen…………………………………………………………………………………………………………………….. yatırımlar yapılır ve bu amaçlarda kullanılır. (Boş bırakılan kısma taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın türü ve konusu yazılacaktır.)

MADDE 5 – İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

………………. (Bu kısma yapılacak tesislerde fiilî ve sürekli olarak çalıştırılacak işçi sayısı yazılacaktır.)

İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilecektir.

Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

MADDE 6 – KULLANMA İZNİNE KONU TAŞINMAZIN/ALANIN KULLANIM ŞEKLİ

Kullanma izni süresince, kullanma iznine konu taşınmaz/alan 4 üncü maddede belirtilen yatırım amacında kullanılır ve projede belirtilen tesisler dışında başka bir yapılaşmaya gidilmez.

MADDE 7 – İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın izni sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım sürecine göre inşaata başlanır ve inşaat yatırım teşvik belgesinde belirlenen sürede tamamlanır. Süre uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurulur.

Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir.

Yatırım teşvik belgesinde belirlenen süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez.

MADDE 8 – KULLANMA İZNİ BEDELİ

İlk yıl kullanma izni bedeli taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde …. oranında belirlenecek bedeldir. İkinci ve daha sonraki yıllar kullanma izni bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanma izni bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanma izni bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl kullanma izni bedeli, taşınmaz maliki idarenin kullanma izni verilmesine ilişkin kararın yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kullanma izni bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

(Mülga fıkra: RG-16/10/2012-28443)

İlk yıl kullanma izni bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

Vadesinde ödenmeyen kullanma izni bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Kullanma izni bedelinin iki yıl üst üste vadesinden itibaren otuz gün içinde yatırılmaması hâlinde kullanma izni sözleşmesi feshedilir.

Kullanma izni verilen taşınmazın üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil ayrıca pay alınmaz.

MADDE 9 – PLÂN VE PROJEYE UYGUNLUK

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler kullanma izin sahibi tarafından plân ve projesine uygun olarak yaptırılır.

Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın sınırları dışında kalan yerlerde inşaat yapılamaz, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilemez.

Kıyılarda tahkimat amacıyla da olsa yeni dolgulara yol açacak genişletme yapılamaz.

MADDE 10 – İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

Taşınmaz maliki idare inşaat aşamasında ve işletme süresince kullanma izni verilen taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar, taşınmaz maliki idarece saptanacak süre ve şartlarla izin sahibince tamamlanır.

İnşaatın belirlenen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, taşınmaz maliki idarenin yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı izin sahibi tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım izin sahibince yapılır ve taşınmaz maliki idareden hiçbir bedel talebinde bulunulamaz.

Taşınmaz maliki idare tarafından işletme süresince 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı her zaman denetlenebilir.

MADDE 11 – VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanma izni sözleşmesinin yapılması, notere tasdiki ve tescili, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler izin sahibi tarafından karşılanır.

MADDE 12 – ALT YAPI GİDERLERİNE KATILMA

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın bulunduğu alanlarda kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları izin sahibince ödenir.

MADDE 13 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kullanma iznine konu edilen yer bina ise; izin sahibi sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, taşınmazı sigorta ettirmek, temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 14 – ÇEVRENİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulur.

Üzerinde kullanma izni verilen taşınmazın/alanın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulur.

MADDE 15 – KULLANMA İZNİNİN DEVRİ

Kullanma izni sözleşmesi üçüncü kişilere devredilebilir. Devreden yatırımcı devir işlemi sırasında devir alan gerçek ya da tüzel kişiyi devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde taşınmaz maliki idare ile yeni sözleşme yapması gerektiğini bildirir ve bu konuda uyarır. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

MADDE 16 – KULLANMA İZNİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ

Kullanma izni, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer. Kullanma izni verilen alan süresi sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Yatırımcının talep etmesi halinde ise, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan kullanma izni verilir.

MADDE 17 –KULLANMA İZNİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının veya yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdirildiğinin tespiti, kullanma izni sözleşmesinin ağır şekilde ihlâli sayılır ve bu durumda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın kullanma izni iptal edilir.

Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise, bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hâsılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilir. İptal tarihinden itibaren hâsılat payı alınır.

MADDE 18 – TAHLİYE

İzin sahibi, izin süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece kullanma izni sözleşmesinin iptali ve izin sahibine 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden kullanma izni verilmemesi hâlinde, idarece yapılacak tebligattan itibaren otuz gün içinde taşınmazı/alanı tahliye etmek ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri taşınmaz maliki idareye teslim etmek zorundadır.

Taşınmazın geri alımı sırasında, taşınmazın yatırımcıya korunarak kullanımı şartıyla üzerindeki bina ve müştemilatıyla teslim edildiği hallerde, teslim edilen bina ve müştemilatın korunarak kullanılmamasından doğan zararlar taşınmaz maliki idarece ayrıca tazmin ettirilir.

MADDE 19 – SORUMLULUK

İzin sahibi, kullanma izni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren taşınmazın/alanın idareye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idarî, malî ve cezaî açıdan sorumludur.

MADDE 20 – MÜCBİR SEBEPLER

İzin sahibi, kullanma izni süresinin uzatılması talebinde bulunamaz. Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hâllerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, kullanma izni süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

Kullanma izin sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, izin sahibinin talebi üzerine kullanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 21 – UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, öncelikle Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22 – DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Kullanma izni ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti izin sahibi karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak taşınmaz maliki idareye bildirilir. Bildirilmemesinden dolayı taşınmaz maliki idare aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan izin sahibi idareye karşı sorumludur.

Ayrıca, üzerinde kullanma izni verilen taşınmazla/alanla ilgili olarak izin sahibi aleyhine açılacak her türlü dava izin sahibi tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde taşınmaz maliki idareye ihbar edilir.

MADDE 23 – HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARI

Projenin uygulanması sırasında kültür varlıklarına rastlanıldığında kazı işlemleri derhâl durdurulur, bulunan varlıklar kazı yerinde muhafaza edilir ve durumdan en yakın mülkî amirlik derhâl haberdar edilir.

MADDE 24 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri, taşınmazın/alanın bulunduğu ilçedeki icra daireleri ve mahkemeleridir.

TARAFLAR

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ KULLANMA İZNİ SAHİBİ

Ek-5

İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – Üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No/Cilt No :

Ada No/Sayfa No :

Parsel No/Sıra No :

Yüzölçümü :

İdare Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2 – İRTİFAK HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞTARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi kırk dokuz yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlar.

MADDE 3 – İRTİFAK HAKKI SAHİBİ VE ADRESİ

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Bu kısma irtifak hakkı tesis edilen gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik no veya unvanı ve adresi yazılacaktır).

Adres değişiklikleri, idareye bildirilir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilir.

MADDE 4 – İRTİFAK HAKKININ AMACI VE KONUSU

Birinci maddede belirtilen taşınmazın üzerinde, yatırım teşvik belgesinde belirtilen…………………………………………………………………………………………………………………….yatırımlar yapılır ve bu amaçlarda kullanılır. (Boş bırakılan kısma taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın türü ve konusu yazılacaktır).

MADDE 5 – İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

………………… (Bu kısma yapılacak tesislerde fiilî ve sürekli olarak çalıştırılacak işçi sayısı yazılacaktır).

İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir.

Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

MADDE 6 – İRTİFAK HAKKINA KONU TAŞINMAZIN KULLANIMŞEKLİ

İrtifak hakkı süresince, irtifak hakkı konusu taşınmaz 4 üncü maddede belirtilen yatırım amacında kullanılır ve projede belirtilen tesisler dışında başka bir yapılaşmaya gidilmez.

MADDE 7 – İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

İrtifak hakkı konusu taşınmazın hak lehtarına tesliminden itibaren yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım sürecine göre inşaata başlanır ve inşaat belirtilen sürede tamamlanır. Süre uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurulur.

Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir.

Yatırım teşvik belgesinde belirlenen süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez.

MADDE 8 – İRTİFAK HAKKI BEDELİ

İlk yıl irtifak hakkı bedeli taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ……. oranında belirlenecek bedeldir. İkinci ve daha sonraki yıllar irtifak hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl irtifak hakkı bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl irtifak hakkı bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, taşınmaz maliki idarenin irtifak hakkı tesisine ilişkin kararının yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

(Mülga fıkra: RG-16/10/2012-28443)

İlk yıl irtifak hakkı bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

Vadesinde ödenmeyen irtifak hakkı bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İrtifak hakkı bedelinin iki yıl üst üste vadesinden itibaren otuz gün içinde yatırılmaması hâlinde irtifak hakkı sözleşmesi feshedilir.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil ayrıca pay alınmaz.

MADDE 9 – PLÂN VE PROJEYE UYGUNLUK

İrtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler hak lehtarı tarafından plân ve projesine uygun olarak yaptırılır.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın sınırları dışında kalan yerlerde inşaat yapılamaz, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilemez.

MADDE 10 – İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

Taşınmaz maliki idare inşaat aşamasında ve işletme süresince irtifak hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar, taşınmaz maliki idarece saptanacak süre ve şartlarla hak lehtarı tarafından tamamlanır.

İnşaatın belirlenen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, taşınmaz maliki idarenin yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı hak lehtarı tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım hak lehtarınca yapılacak ve idareden hiçbir bedel talebinde bulunulmaz.

Taşınmaz maliki idare tarafından işletme süresince 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı her zaman denetlenebilir.

MADDE 11 – VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER

İrtifak hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanır.

MADDE 12 – ALT YAPI GİDERLERİNE KATILMA

İrtifak hakkına konu taşınmazın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları hak lehtarınca ödenir.

MADDE 13 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İrtifak hakkına konu edilen yer bina ise; hak lehtarı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, taşınmazı sigorta ettirmek, temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 14 – ÇEVRENİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınır ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulur.

Üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulur.

MADDE 15 – İRTİFAK HAKKININ DEVRİ

İrtifak hakkı üçüncü kişilere devredilebilir. Devreden yatırımcı devir işlemi sırasında devir alan gerçek ya da tüzel kişiyi devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde taşınmaz maliki idare ile yeni sözleşme yapması gerektiğini bildirir ve bu konuda uyarır. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

MADDE 16 – İRTİFAK HAKKININ SÜRESİNİN SONA ERMESİ

İrtifak hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz, irtifak hakkı süresi sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Yatırımcının talep etmesi halinde ise, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir.

MADDE 17 – İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının veya yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdirildiğinin tespiti, irtifak hakkı sözleşmesinin ağır şekilde ihlâli sayılır ve bu durumda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı iptal edilir. Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idarelerince res’en terkin edilir.

Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise, bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hâsılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilir. İptal tarihinden itibaren ayrıca hâsılat payı alınır.

MADDE 18 – TAHLİYE

Hak lehtarı, irtifak hakkı süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece irtifak hakkı sözleşmesinin iptal edilmesi ve yatırımcı lehine 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden irtifak hakkı tesis edilmemesi hâlinde, taşınmaz maliki idarece yapılacak tebligattan itibaren otuz gün içinde taşınmazı tahliye etmek ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri taşınmaz maliki idareye teslim etmek zorundadır.

Taşınmazın geri alımı sırasında, taşınmazın yatırımcıya korunarak kullanımı şartıyla üzerindeki bina ve müştemilatıyla teslim edildiği hallerde, teslim edilen bina ve müştemilatın korunarak kullanılmamasından doğan zararlar taşınmaz maliki idarece ayrıca tazmin ettirilir.

MADDE 19 – SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın idareye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idarî, malî ve cezaî açıdan sorumludur.

MADDE 20 – MÜCBİR SEBEPLER

Hak lehtarı, irtifak hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz. Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hâllerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, irtifak hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, hak lehtarının talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 21 – UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, öncelikle Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22 – DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İrtifak hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak idareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı idare aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan hak lehtarı taşınmaz maliki idareye karşı sorumludur.

Ayrıca, üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava hak lehtarı tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde taşınmaz maliki idareye ihbar edilir.

MADDE 23 – HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARI

Projenin uygulanması sırasında kültür varlıklarına rastlanıldığında kazı işlemleri derhâl durdurulur, bulunan varlıklar kazı yerinde muhafaza edilir ve durumdan en yakın mülkî amirlik derhâl haberdar edilir.

MADDE 24 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri, taşınmazın bulunduğu ilçedeki icra daireleri ve mahkemeleridir.

TARAFLAR

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ HAK LEHTARI

Ek-6

………………..………… TESİSİ

YATIRIM BİLGİ FORMU

…….., 20..

4
İÇİNDEKİLER SayfaNo1.BÖLÜM: YATIRIMCININ.1.1. Adı Soyadı veya Ünvanı / TC Kimlik No.1.2. İletişim Adresi.1.3. Telefon, Faks No ve e-posta Adresİ.1.4. Sermayesi.1.5. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası.1.6. Ortaklar Hakkında Bilgi.1.7. Yatırımcı, Yatırımcı Şirket ise Şirket ve Ortakları Hakkında Bilgi Alınabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve Bankalar, Adresleri ve Telefon Numaraları.1.8. Projeden Sorumlu Kişilerin İsimleri, Adresleri veTelefon Numaraları.2.BÖLÜM: YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER.2.1. GENEL BİLGİLER.2.1.1. Yatırım Yeri Adresi.2.1.2. Yatırımın Cinsi.2.1.3. Yatırımın Konusu.2.1.4. Yatırıma Başlama Tarihi.2.1.5. İşletmeye Geçiş Tarihi.2.1.6. Yatırımın Bitiş Tarihi.2.1.7. Öngörülen Elektrik Gücü (KWA).2.1.8. Öngörülen İstihdam Sayısı (Kişi).2.1.9. Projenin Kapasitesi.2.2. PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ.2.2.1. Üretilecek Mal ve Hizmetler.2.2.2. Projenin Gerekçesi.2.2.3. Projenin Kısa Anlatımı.2.2.4. Üretim Teknolojisi.2.2.5. Üretim Akış Şeması.2.2.6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-How.2.2.7. Çevreye Etkisi.2.3. TOPLAM SABİT YATIRIM HARCAMA KALEMLERİ.2.3.1. Etüd ve Proje Giderleri.2.3.2. Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları.2.3.3. Bina İnşaat Giderleri.2.3.4. Ana Fabrika Makina ve Teçhizat Giderleri.2.3.5. Yardımcı İşletmeler Makina ve Teçhizat Giderleri.2.3.6. Mefruşat Giderleri.2.3.7. Montaj Giderleri.2.3.8. Taşıt Araçları.2.3.9. İşletmeye Alma Giderleri.2.3.10. Genel Giderler.2.3.11. Diğer Giderler.2.4. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU.
1. BÖLÜM YATIRIMCININ
   
   
   

1.1. Adı Soyadı veya Ünvanı / TC Kimlik No : …………………………………………………….

1.2.İletişim Adresi : …………………………………………………….

1.3. Telefon, Faks No e-posta Adresi : …………………………………………………….

1.4. Sermayesi : …………………………………………………….

OrtaklarHisse Oranı(%)Kayıtlı Sermaye(TL)Ödenmiş Sermaye(TL)
    
    
    
    
    
TOPLAM100,00  

1.5. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: ………………………………………….

1.6. Ortaklar Hakkında Bilgi :

İsimAdresiBağlı Bulunduğu Vergi DairesiTC Kimlik NumarasıYatırımcıÖzgeçmişi
     
     
     
     
     

1.7. Yatırımcı, Yatırımcı Şirket ise Şirket ve Ortaklar Hakkında Bilgi Alınabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve Bankalar, Adresler ve Telefon Numaraları:

 Kuruluş ve BankalarAdresiTelefon No
1   
2   
3   
.   
.   

1.8. Projeden Sorumlu Kişilerin İsimleri, Adresleri, Telefon Numaraları:

 İsimAdresiTelefon No
    
    
    
    
   
2. BÖLÜM YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
   
   
   

2.1. GENEL BİLGİLER

2.1.1. Yatırım Yeri Adresi : …………………………………………………….

2.1.2. Yatırımın Cinsi :…………………………………………………….

2.1.3. Yatırımın Konusu : …………………………………………………….

2.1.4. Yatırıma Başlama Tarihi :…………………………………………………….

2.1.5. İşletmeye Geçiş Tarihi : …………………………………………………….

2.1.6. Yatırımın Bitiş Tarihi : …………………………………………………….

2.1.7. Öngörülen Elektrik Gücü (KVA) : …………………………………………………….

2.1.8. Öngörülen İstihdam Sayısı (Kişi) :…………………………………………………….

2.1.9. Projenin Kapasitesi :…………………………………………………….

2.2. PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ

2.2.1. Üretilecek Mal ve Hizmetler:

Tesiste üretilecek ürünler veya hizmetler belirtilir.

2.2.2. Projenin Gerekçesi:

Projenin gerekçesi yazılır. Bu tesise neden ihtiyaç duyulduğu ve sağlayacağı katma değer belirtilir.

Kurulu Kapasite

Mevcut fabrikaların toplam kurulu kapasitesi belirtilir.

Üretim ve Talep

Ürün üretimi ve talebi ile ilgili bilgiler;

Tablo 1: Üretim ve Talep Miktarı

YıllarÜretim Miktarı (Ton)İç Talep Miktarı (Ton)
   
   
   
   

Kaynak: …………………….

İhracat

Ürünün ihracatı ile ilgili bilgiler ;

Tablo 2: İhracat

Yıllarİhracat Miktarı (Ton)
  
  
  
  
  

Kaynak: ………………………

İthalat

Ürünün ithalatı ile ilgili bilgiler ;

Tablo 3: İthalat

Yıllarİthalat Miktarı (Ton)
  
  
  
  
  

Kaynak: ………………………………………

Kullanılacak Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Tesiste kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler burada belirtilir.

Kuruluş Yeri

Kuruluş yeri seçiminde hammadde kaynaklarına yakınlık yanında, halihazırda alt yapı tesislerinin mevcut olması ve ulaşım konusu da etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle, kuruluş yeri burada açıklıkla belirtilmelidir.

2.2.3. Projenin Kısa Anlatımı:

Tesisin, nerede kurulacağı, teorik kapasitesi, istihdam vb. bilgiler burada belirtilir.

2.2.4. Üretim Teknolojisi:

Üretimde hangi teknolojinin (yerli veya ithal) kullanılacağı burada belirtilir.

Üretim Metodu

Üretim metodu kısaca belirtilir.

2.2.5. Üretim Akış Şeması:

Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şeması verilir.

2.2.6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-How :

Makina ve teçhizatın ithal olması halinde gerek yatırım aşamasında ve gerekse işletme aşamasında alınacak teknik yardım hangisi ise o belirtilir.

2.2.7. Çevreye Etkisi:

Kurulacak tesisin çevreye bir zararının olup olmayacağı belirtilir. Ayrıca, tesis için Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuat açısından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) veya Ön ÇED Raporu hazırlanması gerekip gerekmediği belirtilir.

2.3. TOPLAM SABİT YATIRIM HARCAMA KALEMLERİ

2.3.1. Etüd ve Proje Giderleri:

Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar için ………………………….. TL öngörülmüştür.

2.3.2. Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları:

Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, şantiye tesisleri, ana bina inşaatını yapacak firma tarafından yapılacaktır. Bununla beraber, arazinin çevrilmesi, bahçe tanzimi ve kanalizasyon katkı payı gibi harcamalar ile tesisin kurulacağı arsaya yapılacak enerji nakil hattı harcamaları için…………………………….. TL öngörülmüştür.

2.3.3. Bina ve İnşaat Giderleri:

Bina-inşaat ve gerekli iç yollar, bağlantı yolları,sosyal tesis, kantar binası vb. işler dahil olmak üzere söz konusu harcamalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ………… tarihli ve ………. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedellerinin Hesabında Kullanılacak ……..Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” in ……… Grubu Yapılar içinde ……………………….. için öngörülen m2 fiyatı dikkate alınmıştır. (veya emanet usulü, diğer bir yöntem uygulanacaksa burada belirtilir.)

Tablo 4: Toplam Bina ve İnşaat Yatırımı Tutarı

CİNSİYAPI SINIFITOPLAM İNŞAAT ALANI (M²)BİRİM MALİYETİ (TL)TUTAR (TL)
1.Ana Fabrika, Bina ve Tesisleri    
2.Yardımcı İşletme, Bina ve Tesisleri    
3. İdari Bina    
4. Sosyal Tesisler    
5. Depolar    
6. Kantar binası    
7. Bekçi kulübesi    
TOPLAM    

2.3.4. Ana Fabrika Makina ve Teçhizat Giderleri:

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi ve tutarları burada belirtilir.

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi verilir.

Tablo 5: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Makina ve Teçhizatın CinsiMiktarıYerli/ İthalBirim Fiyatı(TL)Tutarı(TL)(Euro) veya(Dolar)
      
      
      
      

Not: a) 1 Euro veya dolar; ….. TL alınmıştır.

b) Fiyatlara KDV dahil değildir.

2.3.5. Yardımcı İşletmeler Makina ve Teçhizat Giderleri:

Tesiste, ana makina ve teçhizat yanında, yardımcı makina ve teçhizat kullanılacaktır.

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi ve tutarı;

Tablo 6: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Makina ve Teçhizatın CinsiMiktarıYerli/ İthalBirim Fiyatı(TL)Tutarı(TL)(Euro) veya(Dolar)
      
      
      
      
      
      
      
      
TOPLAM  

Not: a) 1 Euro veya dolar; ….. TL alınmıştır.

b) Fiyatlara KDV dahil değildir.

Toplam makina ve teçhizat giderleri ;

Tablo 7: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

 Tutarı (TL)(Euro) veya(Dolar)
Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı  
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı  
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri  

Not: 1 Euro veya dolar …. TL alınmıştır.

2.3.6. Mefruşat Giderleri:

(Sadece turizm yatırımları için söz konusudur).

2.3.7. Montaj Giderleri:

Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar için toplam makina ve teçhizat bedelinin % …… kadar alınmıştır. Buna göre;

Toplam makina ve teçhizat bedeliTL x ………………=……………….. TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.8. Taşıt Araçları:

Tesis için gerekli taşıt aracı olarak ……………. adet kamyon ve ……………. adet servis aracı için ………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.9. İşletmeye Alma Giderleri:

İşletmeye alma gideri olarak, deneme üretimine başlangıç tarihinden itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar, test etme ve kontrol süresi olarak ……… gün alınmış ve ayrıca, tesisin kuruluşu tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek aksaklıklar da dikkate alınarak bu kalemde …………………. TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.10. Genel Giderler:

Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ile ilgili olarak …………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.11. Diğer Giderler:

Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masraflar ile ilgili olarak …………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.4. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU

Harcamanın Türü(TL)(Euro) veya(Dolar)
1. Etüt ve Proje Giderleri  
2. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları Gideri  
3. Bina-İnşaat Giderleri  
a) Ana Fabrika Binası ve Tesisler  
b) Yardımcı İşletme Binası  
c) Depolar  
ç) İdare Binası ve Sosyal Tesisler  
d) Kantar Binası  
e) Bekçi Kulübesi  
4. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri  
a) İthal  
b) Yerli  
5. Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri  
a) İthal  
b) Yerli  
6. Mefruşat Giderleri  
7. Montaj Gideri  
8. Taşıt Araçları Gideri  
9. İşletmeye Alma Gideri  
10. Genel Giderler  
11. Diğer Giderler  
Toplam Sabit Yatırım Tutarı  

Not: Çalışmalarda esas alınan fiyatlar, yatırım bilgi formunun hazırlanma tarihinde temin edilen fiyatların ortalaması olup, çeşitli etkenlerin ve tercihlerin rol oynaması sonucu, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yatırımcıların veya yatırımcı kuruluşların içinde bulunulan durum ve şartlar çerçevesinde, her türlü fiyatlandırmayı yeniden gözden geçirerek revize etmeleri gereklidir.

Ek-7

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER VE BÖLGELER KAPSAMINDAKİ İLLER

(Değişik cetvel: RG-16/10/2012-28443)

1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAdanaBalıkesirAfyonkarahisarAdıyamanAğrı
AntalyaAydınBilecikAmasyaAksarayArdahan
BursaBoluBurdurArtvinBayburtBatman
EskişehirÇanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)GaziantepBartınÇankırıBingöl
İstanbulDenizliKarabükÇorumErzurumBitlis
İzmirEdirneKaramanDüzceGiresunDiyarbakır
KocaeliIspartaManisaElazığGümüşhaneHakkari
MuğlaKayseriMersinErzincanKahramanmaraşIğdır
 KırklareliSamsunHatayKilisKars
 KonyaTrabzonKastamonuNiğdeMardin
 SakaryaUşakKırıkkaleOrduMuş
 TekirdağZonguldakKırşehirOsmaniyeSiirt
 Yalova KütahyaSinopŞanlıurfa
   MalatyaTokatŞırnak
   NevşehirTunceliVan
   RizeYozgatBozcaada ve Gökçeada İlçeleri
   Sivas