5746 SAYILI KANUN

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu uygulama usul ve esaslar, teknogirişim sermayesi desteği programı kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığımıza desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu uygulama usul ve esaslar, 12/03/2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu uygulama usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Yönetmelikte yer alan kavram ve tanımlar geçerli olmakla birlikte, bu programa özel olan bazı doküman başlıkları Yönetmelikte belirtilen genel tanımlara uygun olarak detaylandırılmıştır.

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Değerlendirme komisyonu: Girişimci tarafından hazırlanan iş planı, çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek, iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyonu,

c) Desteklenen işletme: İş planının kabul edildiğinin bildirilmesinden sonra tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliği,

ç) Dönem faaliyet raporu: Desteklenen işletmenin, iş planı dosyasında öngörülen çalışma takvimi ve dönemsel harcama tablosu esas alınarak ilgili döneme ait; işletmeye ait güncel bilgiler, personel bilgileri, ödeme bilgileri, harcamalara ilişkin gerekçeler, harcamaların ayrıntılı analizi ve dağılımı, iş planı gerçekleşme analizi, iş paketi hedef analizi ile genel değerlendirme bilgilerini kapsayan, ayrıca ekinde gider belgelerinin de yer aldığı suretlerini içeren ve 4’er aylık dönemler halinde hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporu,

d) Genel müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

e) Genel müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü,

f) Girişimci: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, Bakanlığımıza başvuran ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri,

g) İş fikri: Amacında Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, teknolojik ve ekonomik öngörüleri bulunan ve sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik katkı yaratma olasılığı bulunan düşünceyi,

ğ) İş planı değerlendirme formu: İş planının, Değerlendirme Komisyonu tarafından hangi kriterlere göre değerlendirileceğini gösteren dokümanı,

h) İlgili idare: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan ve Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Bakanlığı,

ı) Kanun: 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

i) Sonuç raporu: Desteğin sona erdiği dönemde, işletmeye ait bilgileri, iş fikrinin konusu, hedefleri, sonuçları ve prototip oluşturmada uygulanan yöntemler, çalışma ekibi, bütçe analizi, harcamaların değerlendirmesi, iş planı gerçekleşme analizi, çıktıları, işletmeye kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak desteklenen ve işletme tarafından hazırlanan dokümanı,

j) Teknogirişim sermayesi desteği sözleşmesi: Başvurusu uygun bulunan girişimcinin, işletmesini (tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde) kurmasını müteakip, desteği almaya hak kazandığı Bakanlık ile temsil ve ilzama tek yetkili işletme sahibi arasında akdedilen; amacı, kapsamı, tarafları ve buna ilişkin bilgileri, iş planı süresi, toplam bütçesi ve planı, destek kalemleri, destek dönemleri ve miktarları, Dönem Faaliyet Raporu tarihleri, makine ve donanım mülkiyeti, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planındaki değişiklikleri, sorumlulukları, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

k) Ön başvuru değerlendirme formu: Genel müdürlük personeli tarafından ön başvuru dosyalarının incelenmesi sonrasında işlenen dokümanı,

l) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

m) Yönetmelik: 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Hususlar

Destek miktarı

MADDE 5- (1)İşletme ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanmasını müteakipbir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000,00 Türk Lirasına kadar destek verilir.

Destek süresi ve başvuru tarihleri

MADDE 6- (1)Destek süresi 12 aydır.

(2) Ön başvurular her yıl 01 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır.

Başvuruların alınacağı tarih

MADDE 7- (1) Ön başvurular her yıl 01 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır.

(2) 01 Ekim gününün tatil günü olması durumunda ön başvuru tarihi tatilin bittiği ilk iş gününden itibaren başlar ve toplam 45 takvim günü sürer.

(3) Ön başvuruların sona erdiği gün, girişimci ve üniversitelerden talep gelmesi durumunda süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere 15 takvim günü uzatılabilir.

(4) Süre uzatımına genel müdür karar verir.

(5)Program başvuru başlangıç, bitiş ve süre uzatımı tarihleri Bakanlık internet sayfasından (www.sanayi.gov.tr) duyurulur.

Kamu kaynaklı diğer destekler

MADDE 8- (1)Girişimciler, kamunun sağladığı diğer desteklerden de yararlanabilir.

(2)          Girişimcinin yararlanmayı planladığı diğer geri ödemesiz destekler, destek başvurularında belirtilmelidir.

(3)          Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez.

(4)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden indirilir.

(5)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden büyükse işletmeye destek verilmez, verilmişse sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve o zamana kadar yapılan ödemeler gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

(6)          Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden küçükse destek miktarı teknogirişim sermayesi destek miktarından düşülmek suretiyle kalan miktar işletmeye ödenir.

Ön başvuru dokümanının biçimi

MADDE 9- (1)Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, “bir yıl içinde mezun olabilme” şartının ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Bakanlık adına düzenlenecek şekilde belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır.

Ön başvuruların alınması

MADDE 10- (1) Bakanlık, her yıl program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.

(2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden en az 1 (Bir) hafta önce Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.

(3) Programdan kriterlere uygun sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz.  

(4) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.

(6) Başvurular, girişimcinin kendisi tarafından elden yapılabileceği gibi, posta, kargo şirketi veya başka bir yolla da yapılabilir. 

(7) Bakanlığa süresi içinde teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz.

(8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise “bir yıl içinde mezun olabilme” şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler.

(9)Girişimci,örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini ön başvuru dosyasına ekler.

(10) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler.

(11)Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise “denklik belgesi” alır ve bu belgenin “aslı gibidir” onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler.

(12) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır.

(13) Girişimci, hazırladığı ön başvuru dosyası dokümanlarında her sayfayı paraflar.

(14) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını CD’ye yükler.

(15) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları arasında yer alanveexcel ortamında hazırlanacak “ön başvuru dosyası ile birlikte hazırlanarak CD ortamında sunulacak dokümanı” ön başvuru dosyası dokümanlarını kaydettiği CD’ye yükler.

(16) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları ile CD’yi klasör dosyaya takar ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder.

Ön başvuruların değerlendirme usul ve esasları

MADDE 11- (1) Ön başvurular, son başvuru tarihinin tamamlanmasını müteakip genel müdürlük tarafından ön incelenmeye tabi tutulur.

(2) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, müracaatlarından birinin iptal edilmesi istenir ve bununla ilgili dilekçe alınır.

(3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir.

(4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimciler tarafından yapılan ön başvurular genel müdürlüğün veri tabanına işlenir.

(6) Girişimciden ön başvuru dosyasındaki eksik bilgi ve belgelerin 5 takvim günü içinde tamamlanması e-posta ile istenir.

(7)Eksikliklerini belirtilen sürede gidermeyen veya gideremeyen girişimcinin ön başvurusu geçersiz sayılır.

(8) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak değerlendirilir.

(9) Ön başvuruyu değerlendiren uzman personel değerlendirme sonuçlarını “ön başvuru değerlendirme formu”na işler.

(10) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı ile bildirilir.

(11) Yapılan ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda iş fikri ön başvurusu kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilere toplu olarak e-posta gönderilir ve 10 takvim günü içinde iş planlarını sunmaları istenir.

İş planı dokümanının biçimi

MADDE 12- (1)Formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesi, girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı “iş planı başvuru dosyası” dokümandır.

İş planı değerlendirme usul ve esasları

MADDE 13- (1) Ön başvurusu kabul edilen girişimciden e-posta vasıtasıyla 10 takvim günü içinde iş planı dosyasını sunmaları istenir.

(2) Girişimci, iş planı başvuru dosyasının istenmesine ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren 10 takvim gününde iş planı dosyasını hazırlayarak Bakanlığa teslim eder.

(3) İş planı dosyası, girişimcinin kendisi tarafından elden yapılabileceği gibi, posta, kargo şirketi veya başka bir yolla da yapılabilir.

(4) Belirtilen süre içerisinde (10 takvim günü) iş planı dosyasını teslim etmeyen/edilmesini sağlamayan girişimcinin iş fikri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Girişimci iş planı değerlendirme süreci sırasında iş planı dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse, bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(6) Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili uzman personel tarafından içerik ve biçim yönünden değerlendirilir.

(7) İş planı dosyasının incelenmesi sırasında belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusu girişimciye e-posta ile bildirilir ve 5 takvim günü süre içinde eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

(8) Eksikliklerini belirtilen sürede (5 takvim günü) gidermeyen veya gideremeyen girişimci değerlendirme komisyonu toplantısına çağrılmaz.

(9) Eksikliği bulunmayan girişimcilerin iş planı dosyası değerlendirme komisyonuna havale edilir.

(10) Değerlendirme komisyonu genel müdürlük tarafından belirlenir.

(11) Uzman personel iş planı dosyasını değerlendirme komisyonuna e-posta ile gönderir ve 5 takvim günü süre verilerek iş planının komisyon üyeleri tarafından incelemesi istenir.

(12) Girişimciye, değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e-posta ile bildirilir ve o gün iş fikri konusu ile ilgili bilgilendirmede hazır bulunmaları istenir.

(13) Görevlendirilen değerlendirme komisyonu üyelerine komisyonun toplanacağı gün, yer ve saat resmi yazı ile bildirilir.

Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) Değerlendirme komisyonu; çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyondur.

(2) Çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilen Değerlendirme Komisyonu üyelerinden gelmeyen olursa toplantı bir başka güne ertelenir ve girişimciye toplantının yapılacağı gün ayrıca e-posta ile bildirilir.

(3) Komisyon üyesi; girişimciyi tanıyorsa, işletmesinde çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, işletmenin rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, iş fikri hakkında görüş bildirmiş ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuşsa, daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmuşsa, akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmuşsa, vb. durumlarda Bakanlığımıza bilgi verir ve söz konusu iş fikrinin değerlendirme aşamasında yer almaz.

(4)  İş fikri değerlendirilmesi aşamasında daha önce Bakanlığa bilgi verilmemiş olmakla birlikte, değerlendirme toplantısında yukarıda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili üyenin değerlendirmesi dikkate alınmaz.

(5) Üyelerden bir veya daha fazlasının etik kurallara uymadığının tespiti ve komisyon üye sayısının bu nedenle düşmesi halinde, o değerlendirme toplantısı iptal edilerek etik kurallara uymayan komisyon üyelerine toplantı ücreti ödenmez, iş fikrinin değerlendirilmesi için tekrar değerlendirme komisyonu oluşturularak iş fikri yeniden değerlendirilir.

(6) Komisyon üyeleri iş fikri değerlendirmelerinde gizlilik kurallarına riayet eder.

(7) Komisyon üyeleri, iş fikri içerikleri ve iş fikri önerisi ile ilgili görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşıyamaz, iş fikrine ilişkin içerikle ilgili bilgileri başkalarıyla da paylaşamaz.

(8) Komisyon üyeleri kendilerine gönderilen iş planını inceler ve sonucunu “iş planı değerlendirme formu”nun “panel öncesi” puan bölümüne işler.

(9) Komisyon üyeleri iş planının değerlendirileceği gün, yer ve saatte hazır bulunur.

(10) Girişimci, değerlendirme komisyonuna iş fikri ile ilgili hazırlamış olduğu iş planı dosyasındaki iş ve işlemler konusunda detaylı bilgi verir. Komisyon üyelerinin olabilecek sorularını cevaplandırır.

(11) Girişimci değerlendirme komisyonuna havale edilen iş fikrinin değerlendirileceği toplantıya katılmazsa iş fikrini geri çekmiş sayılır.

(12) Komisyon üyeleri iş fikri ile olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar.

(13) Komisyon üyeleri, yapılan toplantıda iş planı ile ilgili olarak “iş planı değerlendirme formu”nda yer alan kriterlere uygun olarak yapmış oldukları değerlendirmelerini formun “panel sonrası” puan bölümüne işler.

(14) Komisyon üyeleri, iş fikri ile ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini “iş planı değerlendirme formu”na işler.

Başvuru değerlendirme usul ve esasları

MADDE 15- (1) Komisyon “iş planı değerlendirme formu”nda belirtilen kriterlere göre iş planının teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünün olup olmadığını değerlendirir.

(2) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli bulunmayan iş fikirleri reddedilir.

(3) En az 5 (beş) komisyon üyesinin değerlendirme toplantısı sonucunda “iş planı değerlendirme formu”nda yer alan “panel sonrası” verdikleri puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan komisyon üyesi sayısına bölünerek girişimcinin puanı belirlenir.

(4) Komisyon üye salt sayısının iş fikri ile ilgili olarak teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünü yeterli bulması kaydıyla ve puan ortalaması en az 60 ve üstünde olan iş fikirleri desteklenmeye değer bulunur.

(5) Puanlama sonucunda en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralama yapılır.

(6) Bütçe imkânları doğrultusunda desteklenmeye değer bulunanlar belirlenir.

(7) Desteklenmeye değer bulunanlar içinde son sırada yer alan girişimcilerin puanı eşit ise “iş planı değerlendirme formunda” teknolojik düzeyi ve yenilikçilik yönü puanı daha yüksek olan desteklenir.

(8) Yedek listede yer alan girişimcilerin puanı eşit olduğunda; “iş planı değerlendirme formunda” teknolojik düzeyi ve yenilikçilik yönü puanı daha yüksek olan bir üst sırada yer alır.

(9) Girişimcinin adı ve soyadı, başvuru kodu, T.C. kimlik no yanı sıra almış oldukları ortalama puanı asil ve yedek listelerde ilan edilir.

(10) Asil ve yedek liste Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

(11) Desteklenmeye değer bulunmayan iş fikri sahibi girişimcilere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözleşme şartları

MADDE 16- (1)İlan edilen asil listede yer alan girişimcilere tüzel kişilik kazanabilmeleri için tek başına temsil ve ilzama yetkili olmak üzere firma ya da şirket kurmaları konusunda resmi yazı yazılır.

(2) Girişimcinin firma ya da şirket kurması için 8 takvim günü süre verilir.

(3) Girişimci, firma ya da şirketini kurarak firma ya da şirketi ile ilgili evrakları teslim eder ve sözleşme imzalar.

(4) Desteklenmeye değer bulunan akademisyen girişimcilerin 4691 sayılı Kanun kapsamında şirketlerini teknoparklarda kurma zorunluluğunun bulunması ve bu amaçla personeli oldukları üniversiteden izin alabilmeleri yönündeki iş ve işlemlerin uzun sürmesi ve bu tür makul gerekçeler dikkate alınarak şirket kuruluşuna ilişkin verilen süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere 15 takvim günü uzatılabilir.

(5) Süre uzatımına genel müdür karar verir.

(6) Süresi içinde veya ek süre verilmesi sonunda firma ya da şirketini kurmayan girişimci sözleşme yapma hakkını kaybeder.

(7) Asil listedeki girişimcilerden verilen süre içinde sözleşme imzalamayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak üzere sözleşme imzalamayanların sayısı kadar girişimci çağrılır.

(8) Yedek listeden çağrılan girişimcilere 10 takvim gününde firma ya da şirketini kurması için yazı gönderilir.       

(9) Yedek listeden kazanan girişimci, firma ya da şirketini kurmasından ve konu ile ilgili olarak evrakları teslim etmesi sonrasında Bakanlık ile sözleşme imzalar.

(10) Desteklenen işletmenin sözleşmesinde belirtilenlerin dışında başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(11) Destek başlangıç tarihi işletme ile yapılan teknogirişim sermayesi desteği programı sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

(12) Destek süresi en fazla on iki ay olup, ek süre verilemez.

Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili usul ve esaslar

MADDE 17- (1)İlgili merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Değerlendirme Komisyonunca desteklenmeye uygun bulunan girişimciye ait, Ek:1’deki formu doldurarak Bakanlığa gönderir.

(2)          Bu başvurular genel müdürlük tarafından, herhangi bir mükerrerlik olup olmadığı ve bütçe olanakları açısından değerlendirilir.

(3)          Yapılan bu incelemeyi takiben desteklenmesinde bir sorun görülmeyen iş fikirleri desteklenmek üzere başvurunun yapıldığı ilgili idareye bildirilir.

(4)          Yapılan incelemede mükerrerlik veya bütçe aşımı tespit edilmesi halinde durum ilgili idareye bildirilerek mükerrerliğin ve bütçe aşımının giderilmesi ve sonucun Bakanlığa bildirilmesi istenir.

(5) İlgili idareler, bu işlemler sonrasında desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzalanan her işletme için, Ek:2’de verilen tabloyu doldurarak, ekleri ile Bakanlığa gönderir.

İşletmelerin ilgili kurumlara bildirilmesi

MADDE 18- (1) Bakanlık, işletmeyle imzalanan sözleşmeyi ve eki iş planını ödeneğin tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Desteklenen İşletmelerin Yerinde İzlenmesi, Ödemeler ve Diğer Hususlar

Destek verilen işletmenin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19- (1)Desteklenen işletme sözleşme tarihinden itibaren 4’er aylık dönemlerde (2 kez), “Dönem Faaliyet Raporu”nu formatına uygun biçimde hazırlayarak, her dönemin tamamlanmasını takip eden ayın en geç 15’ine kadar Bakanlığa teslim eder.

(2)          “Dönem Faaliyet Raporu”na iş planı çerçevesinde yapılan harcama belgelerine ait fotokopiler eklenir.

(3)          “Dönem Faaliyet Raporu” sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre genel müdürlük uzmanlarınca incelenir.

(4)          “Dönem Faaliyet Raporu”nun incelenmesi sonucunda varsa eksiklikler ve yanlışlıklar işletmeye bildirilerek giderilmesi istenir.

(5)          İnceleme sonucunda belirlenen eksiklikler ve yanlışlıklar işletme tarafından tamamlanarak genel müdürlüğe bildirir. 

Mali belgelendirme, denetim ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 20- (1) İşletmeye ait “dönem faaliyet raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; “denetim kılavuzu”nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde genel müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılır.

(2) Yerinde denetimi yapan uzmanlar tarafından “dönem denetim raporu” hazırlanır.

(3) Denetim raporu, bir sonraki dönem ödemesinin yapılıp yapılmayacağına veya iş fikrinin sürdürülebilirliği ile ilgili kararlarda esas alınır.

(4) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda rapor sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir.

(5) Program kapsamında desteklenmeye değer bulunan işletmelere yapılacak olan ödemeler, sözleşme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen miktarlar üzerinden 2 dönem halinde yapılır.

(6) İlgili idareler, desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzaladığı her işletme için, EK:1’de verilen tabloyu doldurarak, sözleşmenin onaylı bir kopyası ile Bakanlığa gönderir.

(7) İlk dönem ödeme tutarı, ilgili idarenin sözleşme örneklerini ve EK:1’de verilen tabloyu Bakanlığa bildirimini müteakip, Bakanlık tarafından desteklenen işletmenin Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir bankada işletme adına açtığı hesap numarasına aktarılır.

(8) Takip eden ödemeler, ilgili idarelerin dönem ödemesinin devam etmesinde bir sakınca bulunmayan projelerle ilgili “dönem denetim raporu”, harcama belgeleri ile dönem ödeme tutarının Bakanlığa gönderilmesine müteakip yapılır.

Sonuç Raporu

MADDE 21- (1)Desteklenen işletme, Bakanlık tarafından yayınlanan “Sonuç Raporu” formatına uygun olarak hazırladığı raporu, sözleşme süresinin sona erdiği ayı takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa (ilgili idareye) teslim etmek zorundadır.

(2) İş planında belirlenen son dönem harcama belgelerine ait fotokopiler “Sonuç Raporu” ekinde Bakanlığa sunulur.

(3) “Sonuç raporu” sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre genel müdürlük uzmanlarınca incelenir.

(4) “Sonuç Raporu”nun incelenmesi sonucunda varsa eksiklikler ve yanlışlıklar işletmeye bildirilerek giderilmesi istenir.

(5) İnceleme sonucunda belirlenen eksiklikler ve yanlışlıklar işletme tarafından tamamlanarak genel müdürlüğe bildirilir.

(6) Genel müdürlük uzmanlarınca işletmeye ait “sonuç raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin yerinde denetim yapılır.

(7) İşletmeye ait “sonuç raporu” ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; “denetim kılavuzu”nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde genel müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılır.

(8) Yerinde denetimi yapan uzmanlar tarafından “sonuç raporu” hazırlanır.

İş planındaki değişiklikler

MADDE 22- (1)işletme sahibi, sözleşme harcama kalemlerinde değişiklik yapılmasını istediği taktirde gerekçesi ile birlikte genel müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(2)          Genel müdürlük tarafından değişiklik talepleri oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunan talepler için toplam sözleşme bütçesinde bir değişiklik yapılmamak kaydıyla harcama kalemleri arasında değişiklik yapılmak suretiyle sözleşme bütçesi revize edilir, ödeme ve harcamalar revize edilen yeni bütçeye uygun olarak gerçekleştirilir.

(3)          Değişiklik talepleri ile ilgili komisyon kararı işletmeye yazılı olarak bildirilir.

(4)          Her proje için bütçe tutarı en fazla 100.000,00 TL. olduğundan toplam bütçeyi aşan değişiklikler için ayrıca ek bütçe tahsis edilmez.

Komisyon üyesi ödemeleri

MADDE 23- (1)Değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üniversite mensuplarının toplantıya katılım ücretleri ve harcırahları genel müdürlük bütçesinden ödenir.

(2) 5746 Sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği; teknogirişimsermayesi desteği kapsamındaki iş fikri değerlendirilmesinde değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev alan yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri katıldıkları her toplantı için bu madde hükümleri kapsamında ödenir.

(3) Ankara dışından katılan üyelerin harcırahları 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Haksız ve fazla ödemelerin tahsiline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 24- (1) Sözleşmede belirtilen bütçe toplamından fazla ödeme yapılması halinde durum genel müdürlük tarafından yazılı olarak işletmeye bildirilerek fazla ödenen miktarın iadesi istenir. İşletme belirtilen iadeyi 15 iş günü içinde yapmakla yükümlüdür.

(2) İşletme sahibi bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Ankara Mahkemeleri yetkili olmak üzere faiziyle birlikte tahsil edilir.

Tarafların sorumlulukları

MADDE 25- (1) İş fikrinin sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından desteklenen işletme sahibi sorumludur.

(2) Desteklenen işletme sahibi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuat ile belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından sorumludur.

(3) İş planı kapsamında alınan makine ve donanım iş planı süresince işletmenin gözetim ve sorumluluğu altında olup, uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan sorumludur.

(4) Taraflar, sözleşmede belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliği derhal bu sözleşmede adı geçen diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, on beş gün içerisinde diğer taraflara bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır.

(5) Bakanlık, bütçe imkânlarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle tahsis ettiği ödenekte değişiklik yapma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, işletme ilgili idareden herhangi bir hak talep edemez.

(6) Desteklenen işletme sahibi denetim sırasında, iş planının gerçekleşmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi vermekle sorumludur.

(7) Bakanlık 12 aylık süre içerisinde gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmekten sorumludur.

(8) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda “dönem denetim raporu” sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir.

Etik şartlar

MADDE 26- (1)İş planları, komisyon üyeleri tarafından objektif esaslar dikkate alınarak değerlendirilir.

(2)          Komisyon üyesi olarak önerilen kişiler, çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkilerinin bulunması halinde, değerlendirme yapmadan kendisine iletilen dokümanları genel müdürlüğe iade eder.

Gizlilik, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hususlar

MADDE 27- (1)Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

(2) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 13/12/1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar, kanunla getirilen destek ve teşviklerden yararlanamazlar, ayrıca destek ve teşvik kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

(3)Destek programı sonunda ortaya çıkabilecek Fikri ve Sınai Haklar desteklenen işletmeye aittir.

(4) Bakanlık, iş fikri ile ilgili başvuru bilgilerini ve iş fikrinin sonuçlarını medya ve iletişim araçları ile yayımlayabilir. Bu konuda desteklenen işletme Bakanlıktan herhangi bir hak talep edemez.

Destekle ilgili belgelerin saklanması ve destek sonrası denetime ilişkin hususlar

MADDE 28- (1)İlgili idare, destek süresinin tamamlanmasından itibaren desteklenen işletmenin faaliyetlerini takip eder.

(2)          Desteklenen işletme, iş planı bitiminden sonra 2 yıl süre ile iş planı kapsamında satın aldığı makine donanım ve sarf malzemesi gibi malzemeleri ilgili idarenin bilgisi dışında devredemez.

(3)          Desteklenen işletme 5 yıl süre ile proje kapsamında yapılan harcama belgeleri ile diğer dokümanları saklamakla, istendiğinde ilgili idareye vermekle, ilgili idare tarafından görevlendirilecek kişilere göstermekle ve her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Yetkiler

MADDE 29- (1)Bu Usul ve Esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük tarihi

MADDE 30- (1)Bu Usul ve Esaslarda yazılı hususlar 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s