1 Kasım 2007 PERŞEMBE              Resmî Gazete                 Sayı : 26687

Başbakanlıktan:

Konu: Ağaçlandırma Seferberliği

GENELGE

2007/28

Topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksatla 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

4122 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, odalar, meslek kuruluşları, birlikler, sendikalar, vakıflar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri teşekküller ile büyük işletmelere, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda çeşitli görevler verilmektedir.

Ayrıca sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de anılan Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdiği kurum ve kuruluşlarca yeterli çalışma yapılamamıştır.

Hükümetimiz tarafından ağaçlandırma, ormanlarımızın ıslahı ve erozyon kontrol çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, 60. Hükümet Programında da bu husus teyit edilmiş; ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme çalışmalarının hızlandırılacağı ve kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere gönderilmiş ve “http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler5/eylempln.pdf” internet adresinde de yayımlanmıştır. Söz konusu Eylem Planında hedef ve stratejiler, çalışma planı ve uygulamalar, bunların yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar, iller bazında yapılacak çalışmalar ile diğer hususlar yer almaktadır.

Mezkur Kanun ve Eylem Planında belirtilen görevler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kuruluşlarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, yıllık programlarında bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Valilikler tarafından her üç ayda bir yapılan faaliyetler hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına, bu Bakanlık tarafından da yıllık olarak Başbakanlığa rapor verilecektir. Bu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde, her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Konunun önem ve önceliğine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mezkûr Kanun ve Eylem Planı çerçevesinde gerekli detay uygulama planları hazırlanarak derhal harekete geçilecek ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ”…

SEFERBERLİK KAPSAMINDA 2008–2012 YILLARI ARASINDA 2 MİLYON 300 BİN HEKTAR ALAN AĞAÇLANDIRILACAK…

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde 2008–2012 yılları arasında uygulanacak olan Milli Ağaçlandırma Seferberliğine ilişkin Başbakanlık genelgesi bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde; Bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşlarımızın destek ve katılımı ile yürütülecek olan Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında; 2008 yılında 420 bin, 2009 yılında 440 bin, 2010 yılında 460 bin, 2011 yılında 480 bin ve 2012 yılında 500 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 300 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlandı. Bu alan Trakya Bölgesinin toplam alanı kadardır. Projenin toplam maliyeti ise 2 milyon 700 bin YTL olarak öngörüldü.

Ağaçlandırma Seferberliği sonucunda;

•  Orman varlığımız artacak,

•  Bozuk orman alanları iyileştirilecek,

•  Erozyon azaltılacak,

•  Su kaynakları korunacak,

•  Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak,

•  Baraj, göl ve göletlerin rusubatla dolması önlenecek,

•  Sel ve taşkınlar azalacak,

•  İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri en aza indirilecek,

•  Kırsal kesime istihdam sağlanacak,

•  Bozulan doğal denge yeniden tesis edilerek,

gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakılacaktır.

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde yapılan faaliyetler hakkında her üç ayda bir Valilikler tarafından Bakanlığımıza, Bakanlığımız tarafından da Başbakanlığa rapor verilecektir. Ağaçlandırma seferberliğinde her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazetenin 01.11.2007 Tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin genelgesi şöyle;

“Topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksatla 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

4122 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, odalar, meslek kuruluşları, birlikler, sendikalar, vakıflar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri teşekküller ile büyük işletmelere, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda çeşitli görevler verilmektedir.

Ayrıca sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de anılan Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdiği kurum ve kuruluşlarca yeterli çalışma yapılamamıştır.

Hükümetimiz tarafından ağaçlandırma, ormanlarımızın ıslahı ve erozyon kontrol çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, 60. Hükümet Programında da bu husus teyit edilmiş; ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme çalışmalarının hızlandırılacağı ve kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere gönderilmiş ve “www.cevreorman.gov.tr” internet adresinde de yayımlanmıştır. Sözkonusu Eylem Planında hedef ve stratejiler, çalışma planı ve uygulamalar, bunların yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar, iller bazında yapılacak çalışmalar ile diğer hususlar yer almaktadır.

Mezkur Kanun ve Eylem Planında belirtilen görevler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kuruluşlarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, yıllık programlarında bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Valilikler tarafından her üç ayda bir yapılan faaliyetler hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına, bu Bakanlık tarafından da yıllık olarak Başbakanlığa rapor verilecektir. Bu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde, her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Konunun önem ve önceliğine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mezkûr Kanun ve Eylem Planı çerçevesinde gerekli detay uygulama planları hazırlanarak derhal harekete geçilecek ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s