Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI

1Ağustos-2022 PERŞEMBE- Resmî Gazete           Savı : 31920

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 11098                                                            Karar Tarihi: 04/08/2022

 

Enerji Piyasası Düzenlenme Kurulunun 04/08/2022 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin on altıncı fıkrası uyarınca;

1)    12.05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına,

2)    1 inci madde kapsamındaki tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarının, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanmasına,

3)    İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin 1 inci veya 2 nci madde uyarınca belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmasına,

4)    Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine,

5) Bu Kurul Karan uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına,

6)    5 inci madde uyarınca YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedelinin ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilmesine ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenmesine ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmemesine,

7)    Bu Kurul Kararının kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına,

karar verilmiştir.

DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) İLKE KARARI

25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 29959

DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında yapılacak GES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

A) 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine, 

B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında (EK: 20.07.2022 RG: 31898) ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında; 

– GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre (EK: 20.07.2022 RG: 31898) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması, 

– Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu geçmemesi, koşullarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine, 

Oy birliğiyle karar verildi. 

 

DOĞAL SİT ALANLARINDA RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİ (RES) İLKE KARARI

25 Ocak 2017 Çarşamba Sayı: 29959

DOĞAL SİT ALANLARINDA RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİ (RES) İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında yapılacak RES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde 688 sayılı ilke kararında belirtilmeyen hususlarda, bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu îlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Doğal sit alanlarında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre;

A) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda, RES projelerine izin verilmeyeceğine,

Ancak;

– Mevcut tesislerin izin süresince faaliyetlerinin devam edebileceğine,

– Bu tesislerde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidilemeyeceğine,

Aşağıda içeriği belirtilen bilimsel raporun hazırlanması ve Bölge Komisyonunca uygun bulunması halinde,

– Türbin kapasitesinin artırılabileceğine ve/veya izin süresinin uzatılabileceğine,

– Koruma amaçlı imar planı onayı yapılmış fakat statü değişikliği nedeni ile bu alanlarda kalan yatırımların devam edebileceğine,

Bilimsel Rapor;

1. Alanı gösterir uydu görüntüleri, harita, koordinat, görsel veriler ve mevcut koruma statüleri gibi alanın genel özellikleri,

2.       Alanın floristik özellikleri,

3.       Memeli ve kuşlar açısından alanın faunistik özellikleri,

4.       Alanın jeolojik, hidrojeolojik özellikleri,

5.         Alana olası etkilerin değerlendirildiği kanaat ve önerileri içerir.

Rapor en az doktora düzeyinde; bitki sistematiği uzmanı, mamalog, ornitolog, ekolog ile jeolog veya hidrojeologdan oluşan en az 5 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanmalı, en az bir arazi çalışması yapıldığı tutanak ve görsellerle belgelendirilmelidir. Alanın özelliğine göre gerek görülmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurum görüşleri alınmalıdır.

B) (Mülga: 20.07.2022 RG:31898) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında (EK: 20.07.2022 RG: 31898) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında

1-a) Mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam edebileceğine,

b) Koruma amaçlı imar planı onaylanmış projelerin devam edebileceğine,

2-a) Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre (EK: 20.07.2022 RG: 31898) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması,

b) Kuş göç yollarından en az 300 m uzaklıkta (EK: 20.07.2022 RG: 31898) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine,

Oy birliğiyle karar verildi.

 

DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA. KOŞULLARI İLKE KARARI

20 Temmuz Çarşamba Resmi Gazete Sayı: 31898

DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA. KOŞULLARI İLKE KARARI

2863 saydı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde; kesin korunacak hassas alanlar ve nitelikli doğal koruma alanları ite sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A. Kesin Korunacak Hassas Alanlar:

Ulusal ve uluslararası öneme sahip tün habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik, özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki, örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere ak.tardma.si gereken ve Cumhurbaşkanı Karan ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır,

Bu alanlarda, doğal afet (deprem, yangın, sek heyelan, taşkın ve benzeri) durumunda yapılması gerekli acil müdahaleler yapılabilir.

Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

Bu alanlarda, kesin yapı yasağı olmakla, birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri yapılabilir.

b. Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ilgili Bakanlığın İzni ile yapılabilir.

e. Bu alanların korunmasına, ıslah edilmesine, bakımına ve temizliğine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen faaliyetler yapılabilir.

ç. Güvenlik, uyan ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.

d. Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve onanım, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir.

e. Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onanını yapılabilir.

f. Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

g. Kuş gözlem kulesi yapılabilir.

ğ. Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergâhının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

h. “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış
ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.

ı. Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir,

i. Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna,

Bakımına ve onarımına izin, verilebilir.

B-Nitelikli Doğal Koruma Alanı:

Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde İnsan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hâldin olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.

Bununla birlikte; Nitelikli Doğal Koruma Alanı tescili yapılmadan önce mevcut bulunan ve bu ilke karan kapsamında yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar; ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilir.

Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

Bu alanlarda bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak koşullan, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Kesin korunacak hassas alanlarda izin verilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.

b. Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilir.

c. Entegre tesis içermemek ve bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla mer’i mekânsal plan kapsamında geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte tarım ve hayvancılık amaçlı ahır, ağıl, samanlık, kümes, depo, kiler ve benzeri yapılara izin verilebilir.

ç. Çevreye ve ekolojik dengeye etkisine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla doğal kaynak suyunun çıkarılmasına ve iletilmesine izin verilebilir.

d. Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilir.

e. Ulaşım hatları ile bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atıksu hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ile faaliyetlerin özelliği ve alanın coğrafi yapısı ve kamu yararı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi mümkün olmayan enerji iletim hatları yapılabilir.

f. İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve rekreatif amaçlı iskele yapılabilir.

g. Geleneksel balıkçılık, faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesi ile belirlenen alt sınırı aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı yapılabilir.

ğ. Şehitlik ve/veva mezarlık alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir.

h. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabilir,

i. İçme suyu amaçlı baraj ve göletler ile tarımsal sulama amaçlı göletler ve iletim hatları yapılabilir.

Bu alanlarda ayrıca faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları veya koruma amaçlı imar planları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Yöre halkının ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmak ve toplam yapılaşması kara akının %2‘sini geçmemek kaydıyla balıkçı barınağı yapılabilir.

b. Yüzer sistem kullanılan iskele yapılabilir.

c. Alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisleri yapılabilir.

ç. Günübirlik alanlar, konaklama içermeyen günübirlik kullanımlara yönelik orman parkları ve kıyı mevzuatına uygun park ve rekreaktif alanlar ile alanın doğal yapısıyla uyumlu ve beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları yapılabilir.

d. Kadastral yola cepheli parsellerde koruma amaçlı imar planı yapılması veya imar planlarında fonksiyon ayrılması koşuluyla Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ve vaziyet planı doğrultusunda alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp ve karavan alanları düzenlenebilir. Bu alanlar 10,000 m2 altında olamaz. Kampçı Ünitesi (çadır, çadır-araba, oto karavan) başına hesaplanacak birim alan en az 200 m2,dir. Kamping alanının büyüklüğüne bakılmaksızın 150 kampçı ünitesinden fazla yapılamaz.

Bu alanlarda bungalov yapılamaz. Ancak milli park alanları ile tabiat parklarında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte yapılan 16/03/2020 tarihli değişiklikten önce onaylanmış Uzun Devreli Gelişim Planlarına veya Gelişim Planlarına uygun şekilde yapılmış olmak ve mevcut yapıların tadilat-tamirat harici yeni yapı yapılmamak koşuluyla mevcut bungalov faaliyetine devam edilebilir.

C- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı:

Bu alanlar; ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve kalkınmaya destek olan, insanlar ve doğa arasında dengeli ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine katkıda bulunan, ekonomik ve sosyal boyutları dikkate alarak doğal kaynakların sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanımına elverişli yerlerdir.

Kesin korunacak hassas alanlar ile nitelikli doğal koruma alanlarında İzin verilen faaliyetler, bu alanlarda İlke Kararının A ve B bölümlerinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın yapılabilir.

Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları veya koruma amaçlı imar planları ile doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, kıyı yapılarına, entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerine, atık aktarma merkezleri, turizm ve yerleşimlere izin verilen alanlardır.

Bu alanlarda küçük sanayi alanları dışında sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri. gerekli çevresel tedbiri almak koşulu île kullanılabilir.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ayrıca bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz Önünde bulundurularak, faaliyetlerin niteliğine ve içeriğine ilişkin Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartıyla aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşullarıyla; Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir. Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan, alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. dökülemez.

b. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak koşuluyla geçici depolama yapılabilir.

c. Bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla mer’i mekânsal plan kapsamında tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara izin verilebilir.

16.10.2019 tarihli ve 109 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

TABİAT VARLIĞI OLARAK BELİRLENECEK ANIT AĞAÇLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

20 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete Sayı:31898

TABİAT VARLIĞI OLARAK BELİRLENECEK ANIT AĞAÇLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesince anıt ağaçların tespit edilmesine yönelik hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan; ya da, yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaç ve bazı ağaç formundaki çalı türlerinin anıt ağaç olarak tanımlanmasına.

A- ANIT AĞAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI

1.         Kültürel Anıt Ağaçlar: Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olan veya ulusal tarihi olaylar ile özdeşleşmiş ve onlara tanıklık eden ağaçlardır. Kültürel anıt ağaçların;

1.1.       Tarihi Anıt Ağaçlar: Tarihî bir olaya veya şahsiyete ait geçmişe tanıklık etmiş olan ağaçlar,

1.2.       Mistik Anıt Ağaçlar: Dini bir inanışla yöre halkı tarafından yüceltilmiş olan ağaçlar,

1.3.       Folklorik Anıt Ağaçlar: Halkın geçmişten gelen gelenek ve göreneklerinin dönemsel olarak da olsa civarında yaşatıldığı ya da yörede yaşanan çok üzücü veya sevindirici bir olaya tanıklık ettiği için halk arasında özel bir yeri olan ağaçlar, olarak tanımlanmasına,

2.         Boyutsal Anıt Ağaçlar: Bulundukları yerde, yaş, boy, gövde ve tepe tacı gibi boyutsal özellikleri itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşmış, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek en az 100 yaşında ve doğal ömre sahip olan ağaçlar olarak tanımlanmasına,

3.         Görsel Anıt Ağaçlar: Doğal görünümden esaslı şekilde sapma gösteren çatal, şamdan, kıvrık, yatay ve farklı gövde kaynaşması gibi dikkat çekici görsel özelliklere sahip olan ağaçlar olarak tanımlanmasına,

B- ANIT AĞAÇLARIN TESPİT EDİLMESİNE DAİR HUSUSLAR

1. Boyutsal anıt ağaçların, tespit edilmesi aşamasında türlerin yaş, gövde çapı, boy, tepe çapı, bulunduğu yer ve pozitif özelliklere bağlı değerlendirmelerin yapılmasına,

1.1,    Yaş: Anıt ağaçların yaşının ağacın gövdesinde, yerden 130 cm yükseklikte uygun teknikte alınacak artım kalemine bağlı olarak yapılacak yıllık yaş halkası sayımıyla belirlenmesine,

1.2        Gövde Çapı Yerden 130 cm yükseklikte gövde çevresi ölçüldükten sonra çıkan sonucun 3.14’e bölünmesi ile santimetre cinsinden değerin belirlenmesine,

1.3        Boy: Metre cinsinden belirlenmesine,

1.4        Tepe Çapı: Metre cinsinden belirlenmesine.

1.5.Bulunduğu Yer: Ağacın bulunduğu alanın niteliğine göre belirlenmesine (Orman, meşcere, grup, küme, tek kırsal, tek kent İçinde gibi)

l.6.        Pozitif Özellikler: Ağacın sahip olduğu yapısal özelliklerin bu kategoride değerlendirilmesine,

2.         Bir ağacın kültürel anıt ağaç olarak tanımlanabilmesi için tarihi, mistik veya folklorik özeliklerden en az birine sahip olması gerekli olduğuna, kültürel özelliğin bulunmasının bir ağacı anıt ağaç olarak belirlemek için yeterli olacağına, bu durumda boyutsal. Özelliklere bağlı değerlendirme yapılmayacağına, ancak tespit fişinde ağacın boyutsal özelliklerinin, belirtilmesine,

3.         Bir ağacın görsel anıt ağaç olarak belirlenebilmesi için ağacın tanımda belirtilen yapısal
özelliklerden birine sahip olması gerektiğine, görsel özelliğin bulunmasının bir ağacı anıt ağaç olarak belirlemek için yeterli olacağına, bu durumda boyutsal özelliklere bağlı değerlendirme yapılmayacağına, ancak tespit fişinde ağacın boyutsal özelliklerinin eksiksiz belirtilmesine,

C- ANIT AĞAÇLARIN SEÇİMİ

Kültürel “tarihî”, “mistik” ve “folklorik” niteliği, olan ağaçların türü, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı ne olursa olsun, doğrudan “anıt ağaç” olarak seçilmesine; kültürel niteliği olmayan ağaçların ise “boyutsal anıt ağaç” olarak seçilebilmeleri İçin, ağaca dair Şimdiki Anıtsal Değer (ŞAD) puanının hesaplanarak, Asgari Anıtsal Değer (AAD) ile mukayesesinin yapılmasına,

Şimdiki anıtsal değer (ŞAD); Boy+ Gövde çapı+ Tepe çapı+ Yaş+ Bulunduğu yer+ Pozitif özelliklere göre belirlenecek puanların toplanması ile elde edilen değer olup, puanlamada ağacın boyutsal verilerine karşılık gelen değerin kullanılacağına, bu değerlerin ekte yer alan (Ek 4) “Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu” baz alınarak belirlenmesine,

Asgari Anıtsal Değerin (AAD). her ağaç ve ağaç formundaki çalı türleri için standart olarak belirlendiği tablo 1,2,3’de belirtilen değerlerin kullanılmasına, (Ek 1,2 ve 3).

Bir ağacın, boyutsal özelliklerine göre anıt ağaç olarak tespit edilebilmesi için Şimdiki Anıtsal Değerinin (ŞAD), bu ağacın ait olduğu takson için standart olarak belirlenmiş Asgari Anıtsal Değer (AAD) e, eşit veya bu değerden daha büyük olmasının zorunlu olduğuna,

D- ANIT AĞAÇLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Anıt ağaçların koruma alanları, ağacın tepe tacının tamamını kapsayacak şekilde UTM 3° EL) 50 projeksiyon ve datumunda koordinatlandırılarak belirlenmesine ve, koruma alanının ve uygun, ölçekli kadastral paftaya işlenmesine, m2 cinsinden büyüklüğünün hesaplanarak gösterilmesine, koordinat listesi ve uygun ölçekli kadastral paftaya işlenen koruma alanının ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu taralından karar eki yapılmasına; anıt ağacın bulunduğu alana bağlı olarak korama alanının, tepe tacını tamamen kapsayacak şekilde belirlenmesine olanak sağlanmadığı durumlarda, yerinde yapılacak inceleme sonucunda, ağacın hayatiyetini koruyacak büyüklükte koruma alanının ilgili Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonu üyeleri tarafından belirlenmesine; aynı alanda tepe çapı izdüşümü çakışan anıt ağaçlar için bütüncül koruma alanı belirlenebileceğine, bu iki durumda da koruma alanına esas koordinatların, UTM 3° ED 50 projeksiyon ve datumunda ölçekli krokide alansal olarak gösterilerek bu krokinin ve koordinat listesinin de Bölge Komisyonunca onaylanmasına,

Belirlenen koruma alanı içerisinde ağacın kök yapısını, beslenmesini olumsuz etkileyebilecek ve taban suyunun kök sistemine ulaşmasını engelleyecek türden zemin kaplaması, kazı ve inşaii faaliyetlerin yapılmamasına; ağacın tepe, gövde ve kök yapılarına zarar verebilecek hiçbir faaliyete izin verilmemesine, bunların dışında korama alanı içerisinde yapılmak istenen faaliyetlerin Bölge Komisyonları tarafından ağacın türü, bulunduğu alanın özelliği ve koruma alanı durumu kapsamında değerlendirilmesine;

E- ANIT AĞAÇLAR VE TESCİLLİ AĞAÇ TOPLULUKLARI İÇİN TANITIM LEVHALARI

Anıt ağaçlar ve daha önceden tescil edilmiş olan ağaç toplulukları İçin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlü tarafından tasarlanacak tabelaların standart olarak kullanılmasına,

F- 666 Sayılı Korunması Gerekli Tabiat Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve Korunması îlke Kararının yürürlükten kaldırılmasına;

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

-Ekler

I-Türkiye’nin Birinci Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

2- Türkiye’nin İkinci Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

3- Türkiye’nin Üçüncü Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

4- Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu 

5-Kaynakça

EK 1: Birinci Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri (Ortalama Boy 25m.’den büyük)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Kızılçam

18

Karaçam

21

Sarıçam

21

Toros Sediri

30

Kafkas Göknarı

13

Uludağ Göknarı

13

Kazdağı Göknarı

13

Toros Göknarı

13

Himalaya Sediri

26

Atlas Sediri

26

Ladin

28

Geniş Yapraklılar

 

Kestane

21

Kayın

15

Saplı Meşe

27

Sapsız Meşe

24

Macar Meşesi

18

Kasnak Meşesi

21

Istıranca Meşesi

21

Saçlı Meşe

24

Doğu Çınarı

29

Ceviz

30

Yalankoz

21

Yaz Ihlamuru

18

Dişibudak

12

Sivri Dişibudak

12

Londra Çınarı

39

Batı Çınarı

39

Tablo 2: İkinci Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri(Ortalama Boy 11-25m)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Fıstık Çamı

39

Halep Çamı

34

Servi

38

Boz Ardıç

37

Kokar Ardıç

42

Porsuk

40

Geniş Yapraklılar

 

Ova Karaağacı

40

Felamur

41

Günlük Ağacı

32

Çitlenbik

47

Gürgen

46

Firek

34

Türk Fındığı

36

Tüylü Meşe

37

Palamut Meşesi

45

Lübnan Meşesi

37

Pırnal Meşesi

22

Kafkas Akçaağacı

32

Çınar Akçaağacı

38

Beşparmak Akçaağacı

30

Ova Akçaağacı

19

Zeytin

42

Akdut

27

Karadut

27

Manolya

40

Sakız Ağacı

46

At Kestanesi

44

Gümüşi Ihlamur

48

 

Tablo 3: Üçüncü Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri(Ortalama Boy 5-10m)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Finike ardıcı

28

Katran ardıcı

28

Geniş Yapraklılar

 

İstiriç

41

Kara meşe

54

Makedonya meşesi

54

Kermes meşesi

44

Taraklık akçaağacı

38

Tatar akçaağacı

38

Fransız akçaağacı

38

Menengiç

64

Çiçekli dişbudak

64

Huş ağacı

51

Tüylü huş

41

Kızılağaç yapraklı huş

28

Keçi boynuzu

61

Erguvan

64

Ahlat

64

Şimşir

42

 

Tablo 4: Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu

ÖĞELER

VERİLECEK EN BÜYÜK PUAN

DEĞERLENDİRME BASAMAKLARI

SINIFLARINA GÖRE AĞAÇLARA VERİLECEK PUANLAR

VERİLEN PUAN

I.SINIF

II.SINIF

III.SINIF

Boy (m)

20

5,0-7,5

0

0

10

 

8,0-10,0

0

0

20

 

10,5-15,0

0

6

 

15,5-20,0

0

13

 

20,5-25,0

0

20

 

25,5-30,0

3

 

30,5-35,0

6

 

35,5-40,0

9

 

40,5-45,0

12

 

45,5-50,0

16

 

>50,0m

20

 

Gövde Çapı (cm)

30

<50

0

0

10

 

50-74

0

6

20

 

75-99

0

12

30

 

100-124

3

18

 

125-149

6

24

 

150-174

9

30

 

175-199

12

 

200-224

15

 

225-249

18

 

250-274

22

 

275-299

26

 

>=300

30

 

Tepe Çapı (m)

10

<5,0

0

3

 

5,0-9,5

2

6

 

10,0-14,5

4

10

 

15,0-19,5

7

 

>=20

10

 

Tahmini Yaş (yıl)

30

100-200

3

 

201-300

6

 

301-400

9

 

401-500

12

 

501-600

15

 

601-700

18

 

701-800

21

 

801-900

14

 

901-1000

17

 

>1000

30

 

Bulunduğu Yer

10

Ormanda (ağaçlık çağındaki bir toplum içinde ve bulunduğu alan meşçereden (1 hektardan) büyük

2

 

Meşçerede (kırsal-kentsel alanda)

10

 

Grupta (kırsal-kentsel alanda)

9

 

Kümede (kırsal-kentsel alanda)

8

 

Tek (kırsal alanda)

4

 

Tek (kent içinde)

6

 

Diğer Pozitif Özellikleri

10

Ağaç için zorunlu yetişme ortam faktörlerinin korunması mümkün

10

 

Sağlıklı

6

 

En az bir anıtsal özelliği (boyu, çapı, yaşı 3gibi) b0akımından dünyada veya Türkiye’de sayılı bir ağaç olması

9

 

Özellikli (doğal halinin dışında kabuk, yaprak veya kozalak, dallanma, çatallarınca gövde şekillenmesi vb.

 

 

Hiçbiri

 

 

-Kaynak

1- TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter, Seçim Kuralları ve İşaretlenme Mart 2001

2- Genç, M., Güner, Ş.T., Göller Bölgesinin Anıt Ağaçları, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Yayını, (2003) Isparta

3- Genç, M. 2003: Anıt Ağaç ve Ağaç Toplulukları Tespiti ve Tescili Eylem Planı 04.02.2003 tarihinde TC Orman Bakanlığına sunulan kişisel rapor

KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNERGESİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, 19/09/2009 tarih 27354 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği”nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylanmış olan işletmelerin, finansman sorunlarının çözümüne ilişkin olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanmasını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Banka: Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarını,

b) Başkan: KOSGEB Başkanını,

c) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

ç) İşletme: KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylanmış, 01/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek birinci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nı

e) KOSGEB Veri Tabanı: KOSGEB desteklerden yararlanan işletmeler, yeni girişimciler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacıyla oluşturulan veri tabanını,

f) Yazılım Sistemi: Kredi başvurusunda bulunan işletmelerin kredi başvurularının yer aldığı, iş ve işlemlerine yönelik her türlü sürecin takip edildiği web tabanlı bilgisayar yazılım programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredi Faiz Desteğinin Esasları, Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar, Kredi Programlarının Oluşturulması

Kredi Faiz Desteğinin Esasları

MADDE 5- (1) Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde kullandırılır.

(2) Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır.

(3) Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (Vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

(4) KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 TL’yi (üçyüzbintürklirası) geçemez.

(5) KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ile bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir.

(6) Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

(7) Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.

(8) KOSGEB tarafından yapılan tespitler ve verilen onaylara rağmen, işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olduğunun ve/veya taahhütname yükümlüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğini iptal eder.

(9 ) Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar

MADDE 6- (1) KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteği programlarından yararlanabilir.

Kredi Programlarının Oluşturulması

MADDE 7- (1) KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan kredi programlarının uygulanması öncesinde KOSGEB İcra Komitesi kararı alınır. Bu kararda; desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer ana hususlar yer alır.

(2) İcra Komitesi kararı çerçevesinde KOSGEB, kredi faiz desteği programı uygulama aşamaları ve içeriğinin tespit edilmesini müteakiben bankalar ile irtibata geçer.

(3) Bütçe imkanları doğrultusunda kredi faiz desteğinden azami işletmenin faydalanmasını teminen, günün ekonomik şartlarına göre belirlenen faiz oranı ve tutarı üzerinden Bankalara teklifte bulunulur.

(4) Belirlenen faiz oranı ve tutarı ile çalışmayı kabul eden bankalarla, üzerinde mutabakat sağlanan hususları içeren nihai protokol hazırlanır. Söz konusu protokol bankalar, KOSGEB ve protokole taraf olabilecek kuruluşlar arasında imzalanarak yürürlüğe girer.

(5) Bankalar ile KOSGEB arasında imzalanacak protokollerde; kredinin faiz oranı, vadesi, geri dönüşü, muhatap bankaların, KOSGEB’in ve protokole taraf olan kuruluşların sorumlulukları ve diğer hususlar açıkça belirtilir.

(6) Kredi Faiz Desteği uygulamasından sorumlu Daire Başkanlığı, protokollerin imzalanmasının akabinde, kredi programının özelliği göz önünde bulundurularak, program uygulama adımları ve takibe ilişkin esasları ilgili birimlere duyurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması, Takip, Sorumluluk ve

Taahhütlerin İzlenmesi

Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması

MADDE 8- (1) İşletmeler, kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurularını KOSGEB ile protokol imzalayan banka şubelerine web tabanlı özel Yazılım Sistemi aracılığıyla yaparlar.

(2) Banka şubesi, uygun bulduğu kredi taleplerini sistem üzerinden KOSGEB Ön Onayını almak üzere işletmenin bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine elektronik ortamda gönderir.

(3) KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB Ön Onayı verilen İşletmelerin Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

(4) Banka Şubeleri kredi değerlendirmesi olumlu bulunan başvuruları günlük olarak elektronik ortamda Banka Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün uygun bulduğu birime (Temerküz Şubeye) iletir.

(5) Banka Genel Müdürlüğü onayı alan başvurular yazılım sistemi üzerinden (elektronik ortamda) ve günlük faks teyitleri ile KOSGEB Başkanlığı’na nihai onay için gönderilir.

Bu Yönerge 03.11.2009 tarih ve 16658 Sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile yürürlüğe girmiştir.

(6) KOSGEB tarafından, teyidi ulaşan kredi talepleri 5 işgünü içerisinde incelenerek elektronik ortamda onaylanır, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir veya reddedilir. Günlük faks teyitleri, KOSGEB KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından Bankaya bildirilir.

(7) Fiili kullandırım onayı alan krediler için ilgili protokolde belirlenen süre içerisinde kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

Takip, Sorumluluk ve Taahhütlerin İzlenmesi

MADDE 9- (1) Kullandırılacak kredilerin ana para takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kredinin takip ve tahsiline ilişkin diğer hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde bankalar ile yapılacak protokollerde belirlenir.

(3) Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında; program ve/veya program kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütleri KOSGEB adına izleyecek birim Başkanlık Makamı tarafından belirlenir ve programın uygulama adımları ile birlikte birimlere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar, Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge, Yürürlülük, Yürütme

Diğer Hususlar

MADDE 10- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için ayrıca KOSGEB Kredi Faiz Desteği kullandırılmaz.

Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 11- (1) 09.07.2008 tarihli “KOSGEB Kredi Faiz Desteği Uygulama

Yönergesi” yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu yönergenin hükümlerini Başkan yürütür.

Bu Yönerge 03.11.2009 tarih ve 16658 Sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile yürürlüğe girmiştir.

GENELGE 2012/15

16 Haziran 2012 CUMARTESİ             Resmî Gazete                               Sayı : 28325

GENELGE

Başbakanlıktan:

GENELGE

2012/15

Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                             Başbakan

GENELGE 2007/28

1 Kasım 2007 PERŞEMBE              Resmî Gazete                 Sayı : 26687

Başbakanlıktan:

Konu: Ağaçlandırma Seferberliği

GENELGE

2007/28

Topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksatla 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

4122 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, odalar, meslek kuruluşları, birlikler, sendikalar, vakıflar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri teşekküller ile büyük işletmelere, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda çeşitli görevler verilmektedir.

Ayrıca sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de anılan Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdiği kurum ve kuruluşlarca yeterli çalışma yapılamamıştır.

Hükümetimiz tarafından ağaçlandırma, ormanlarımızın ıslahı ve erozyon kontrol çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, 60. Hükümet Programında da bu husus teyit edilmiş; ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme çalışmalarının hızlandırılacağı ve kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere gönderilmiş ve “http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler5/eylempln.pdf” internet adresinde de yayımlanmıştır. Söz konusu Eylem Planında hedef ve stratejiler, çalışma planı ve uygulamalar, bunların yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar, iller bazında yapılacak çalışmalar ile diğer hususlar yer almaktadır.

Mezkur Kanun ve Eylem Planında belirtilen görevler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kuruluşlarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, yıllık programlarında bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Valilikler tarafından her üç ayda bir yapılan faaliyetler hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına, bu Bakanlık tarafından da yıllık olarak Başbakanlığa rapor verilecektir. Bu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde, her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Konunun önem ve önceliğine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mezkûr Kanun ve Eylem Planı çerçevesinde gerekli detay uygulama planları hazırlanarak derhal harekete geçilecek ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ”…

SEFERBERLİK KAPSAMINDA 2008–2012 YILLARI ARASINDA 2 MİLYON 300 BİN HEKTAR ALAN AĞAÇLANDIRILACAK…

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde 2008–2012 yılları arasında uygulanacak olan Milli Ağaçlandırma Seferberliğine ilişkin Başbakanlık genelgesi bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde; Bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşlarımızın destek ve katılımı ile yürütülecek olan Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında; 2008 yılında 420 bin, 2009 yılında 440 bin, 2010 yılında 460 bin, 2011 yılında 480 bin ve 2012 yılında 500 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 300 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlandı. Bu alan Trakya Bölgesinin toplam alanı kadardır. Projenin toplam maliyeti ise 2 milyon 700 bin YTL olarak öngörüldü.

Ağaçlandırma Seferberliği sonucunda;

•  Orman varlığımız artacak,

•  Bozuk orman alanları iyileştirilecek,

•  Erozyon azaltılacak,

•  Su kaynakları korunacak,

•  Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak,

•  Baraj, göl ve göletlerin rusubatla dolması önlenecek,

•  Sel ve taşkınlar azalacak,

•  İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri en aza indirilecek,

•  Kırsal kesime istihdam sağlanacak,

•  Bozulan doğal denge yeniden tesis edilerek,

gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakılacaktır.

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde yapılan faaliyetler hakkında her üç ayda bir Valilikler tarafından Bakanlığımıza, Bakanlığımız tarafından da Başbakanlığa rapor verilecektir. Ağaçlandırma seferberliğinde her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazetenin 01.11.2007 Tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin genelgesi şöyle;

“Topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksatla 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

4122 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, odalar, meslek kuruluşları, birlikler, sendikalar, vakıflar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri teşekküller ile büyük işletmelere, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda çeşitli görevler verilmektedir.

Ayrıca sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de anılan Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdiği kurum ve kuruluşlarca yeterli çalışma yapılamamıştır.

Hükümetimiz tarafından ağaçlandırma, ormanlarımızın ıslahı ve erozyon kontrol çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, 60. Hükümet Programında da bu husus teyit edilmiş; ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme çalışmalarının hızlandırılacağı ve kararlılıkla devam ettirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere gönderilmiş ve “www.cevreorman.gov.tr” internet adresinde de yayımlanmıştır. Sözkonusu Eylem Planında hedef ve stratejiler, çalışma planı ve uygulamalar, bunların yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar, iller bazında yapılacak çalışmalar ile diğer hususlar yer almaktadır.

Mezkur Kanun ve Eylem Planında belirtilen görevler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kuruluşlarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, yıllık programlarında bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Valilikler tarafından her üç ayda bir yapılan faaliyetler hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına, bu Bakanlık tarafından da yıllık olarak Başbakanlığa rapor verilecektir. Bu ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğinde, her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlar takdir ve taltif edilecektir.

Konunun önem ve önceliğine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mezkûr Kanun ve Eylem Planı çerçevesinde gerekli detay uygulama planları hazırlanarak derhal harekete geçilecek ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir.”

GENELGE 2007/16

4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA          Resmî Gazete     Sayı : 26572

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu:    Vatandaşlık Kartı Projesi

GENELGE

2007/16

28/7/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisinin eki eylem planında 46 numaralı eylem olarak “Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” eylemine yer verilmiş, eylemin sorumlu kuruluşu olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. Eylem kapsamında;

1. Biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması,

2. Pilot uygulamanın sosyal güvenlik alanında hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırma çalışmalarının bu uygulamanın sonuçlarına göre yapılması, hedeflenmiştir.

Vatandaşlık kartı, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasını sağlayacak, vatandaşın günlük yaşamdaki iş ve işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Aynı zamanda, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlükler de önlenecektir.

Vatandaşlık kartının hayata geçirilmesi öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olacaktır. Eylem kapsamındaki pilot çalışma, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle başlatılmıştır. Pilot proje 3 aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada, vatandaşlık kartı, kart okuyucular, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilecek işletim sistemi ve uygulamaların testi Kurum (UEKAE) içerisinde yapılacaktır. İkinci aşamada, ilgili tarafların kararıyla belirlenecek bir ilçede 10.000 vatandaşı kapsayan bir pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Üçüncü aşamada ise uygulama 300.000 vatandaşı kapsayacak şekilde, ikinci aşamanın uygulandığı ilçenin bağlı bulunduğu ilde denenecektir.

Vatandaşlık kartının basımı, dağıtımı ve sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik süreçlerin de test edilmesi açısından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı da pilot uygulamaya katılacaktır.

Pilot uygulamanın her aşamasında, bir sonraki aşamaya geçmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili taraflar yakın işbirliği içerisinde uygulamayı değerlendirecektir. Vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme ve uygulanabilirlik açısından başarı sağlandığında, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte karar verilerek, bir sonraki aşamaya geçilecektir.

Vatandaşlık kartının, ülke geneline yaygınlaştırılması aşamasında kartın tüm vatandaşlar için üretilmesi ve dağıtılması görevini eylemin sorumlu kuruluşu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üstlenecektir. Bu aşamada, vatandaşlık kartı eyleminin hayata geçirilmesindeki diğer süreçler de (yonga üretimi, kart basımı ve benzeri), işin mali ve ekonomik yönü de göz önüne alınarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

Vatandaşlık kartının; kapsamı, şekli, ebadı; taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla kart üzerine konulacak güvenlik unsurları ve kartta yer alacak bilgiler ile basım ve vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte kararlaştırılacaktır. Ayrıca, vatandaşlık kartının üretim ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu, 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

Halen kullanımda olan nüfus cüzdanının yerini alacak olan vatandaşlık kartı üzerinde sadece statik bilgiler yer alacak, değişken bilgilere yer verilmeyecektir. Kart içerisinde temel olarak kart sahibine ait kimlik bilgileri bulunacaktır. Vatandaşlık kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri (şifre, fotoğraf, biyometrik veri) kullanılabilecektir. Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak parmak izi eşleştirmesi kullanılacaktır. Parmak izi verisi sadece kartın üzerinde bulunacak, merkezi herhangi bir veritabanında tutulmayacaktır.

Kurumlarca, ilgili kanunlarda açıkça belirtilen haller (pasaport, ehliyet ve benzeri) hariç olmak üzere, vatandaşlık kartı uygulaması dışında ayrıca yeni bir akıllı kart uygulamasına gidilmeyecektir.

Vatandaşlık kartı, kart okuyucuları ile ilgili sistem ve teknolojilere ilişkin güvenlik kriterleri TÜBİTAK-UEKAE tarafından uluslararası standartlar da dikkate alınarak belirlenecek, bu kriterlere uyuma ilişkin güvenlik denetimi TÜBİTAK-UEKAE tarafından yapılacaktır.

Vatandaşlık kartında, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli akıllı kart işletim sistemi kullanılacaktır. TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen tüm teknolojilerle ilgili fikri ve sınai haklar; 1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları çerçevesinde sözleşmelerle belirlenecektir.

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü amacıyla kararlılıkla uygulanacak Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan ve diğer eylemleri etkileyebilecek bu eylemin başarıya ulaşmasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanması kritik önem arz etmektedir. Bu kapsamda; projenin tarafları olan İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü), Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-UEKAE arasında ihtiyaç duyulacak eşgüdüm Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanacaktır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sorumlu ve ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışması ve ihtiyaç duyulacak her türlü desteği sağlamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

GENELGE 2011/6

5 Haziran 2011 PAZAR      Resmî Gazete     Sayı : 27955

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri

GENELGE

2011/6

Küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ), değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapılarının sağladığı avantajlar, bölgeler arasında dengeli büyüme, istihdamın artırılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir işlev görmektedirler. Ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve dünya pazarlarında kalıcı yer edinebilmesi, KOBİ’leri güçlü bir Türk ekonomisinin varlığı ile mümkün olabilecektir.

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında, ABD ve Japonya ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasındaki yenilikçilik ve araştırma-geliştirme (AR-GE) açığının kapatılabilmesi, istihdamın artırılabilmesi amacıyla Lizbon Stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, yerel ve bölgesel toplulukların refahının iyileştirilmesi ve istihdamda kilit role sahip olan KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik ve finansal yüklerin azaltılması amacıyla önemli bir araç olarak “Modern KOBİ Politikası” geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” (Small Business Act for Europe – SBA) 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla ekte yer alan 10 (on) temel prensip belirlenmiş, bu Yasaya temel teşkil eden “Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi ışığında bir dizi mevzuat düzenlemesinin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Ülkemizin de dahil olduğu “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ülkemiz adına, Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” olarak belirlenmiştir. Sözkonusu prensiplerin tanıtılması, bu konuda farkındalık sağlanması, bu kapsamda yapılacak her türlü düzenleme ve çalışmanın, KOBİ’lerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruşları ile işbirliği içerisinde KOSGEB tarafından koordine edilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından; KOBİ’lerle ilgili oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama, vb. çalışmalarda, yukarıda belirtilen prensiplerin göz önünde bulundurulması, bu çerçevede KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara gereken destek ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

AVRUPA KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI PRENSİPLERİ

1. Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı oluşturulması

Girişimcilik eğitimleri için iş dünyasıyla ortak stratejiler geliştirilmesi, özellikle orta öğretim müfredatlarına yenilikçi ve girişimci zihniyetin gelişmesine yönelik derslerin eklenmesi, işletme devirlerini kolaylaştırıcı önlemler alınması yönünde çalışmaların yapılması,

2. İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması

İflasın ardından yeniden iş kuran dürüst girişimcilerin ilk işini kuranlarla eşit muamele görmelerini sağlayan tedbirlerin alınması,

3. “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi

İşletmeler üzerindeki idari yüklerin kısa vadede %25 oranında düşürülmesi, düzenlemelerin uygulamaya konulmadan önce KOBİ’ler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

İşletme kurma süresinin kısaltılarak KOBİ’lerin ticari faaliyete başlama sürecinin hızlandırılması, işletmeleri ilgilendiren tüm bilgilerin alınabileceği ve her türlü işlemin elektronik ortamda yapılabileceği bir tek başvuru noktasının kurulması suretiyle Hizmetler Direktifinin uygulanması,

5. Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması

Kamu alımlarına KOBİ’lerin iştirakinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin Devlet yardımlarından yararlanma imkanlarının artırılmasına yönelik önlemlerin alınması,

6. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi

KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına yönelik araçların geliştirilmesi, yapılacak vergi düzenlemeleri ile yatırımların teşvik edilmesi, ticari işlemlerde geç ödemelerin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile büyük işletmelerin KOBİ’lere zamanında ödeme yapmalarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

7. KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması

Ülkelerin karşılıklı tanıma ilkesini doğru şekilde uygulamaları, Tek Pazar haklarının kullanımında karşılaşılan sorunların resmi yöntemler yanında daha hızlı sonuç alınabilecek yöntemlerle de çözümlenebilmesinin desteklenmesi,

8. KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

KOBİ’lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak oluşturulacak eylem planlarına uygun hareket edilmesi,

9. KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması

KOBİ’lerin hafifletilmiş çevresel prosedürlere tabi olmalarının sağlanması, Çevre Yönetimi ve Denetleme Planına erişimlerinin kolaylaştırılması ve bu kapsamda yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

10. KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi

KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer alabilmesi için, karşılaşacakları ticari engellerin bertaraf edilmesi amacıyla “Önce küçük olanı düşün” ilkesinin teşviki ile KOBİ’lerin aday ve komşu ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması.