KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alarak sermaye piyasalarından finansman temin etmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.[1]

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı çerçevesinde işletmelere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanacak desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2011/02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programının 12. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu programda yer alan;

a) Aracı kuruluş: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan Türkiye sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Kanun ile yetkili kılınmış aracı kurum ve bankaları,

b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

c) Bağımsız Denetim Hizmeti: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşları tarafından verilen denetim hizmetini,

ç) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP): 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği ile çalışma esas ve kuralları belirlenen piyasayı;[2]

d) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen personeli,

g) İşletme Yetkilisi: İşletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişiyi,

ğ) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

h) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,

ı) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

i) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını,[3]

k) Piyasa Danışmanı: 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan, piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,[4]

l) Piyasa danışmanlığı anlaşması: Paylarının GİP Listesine kabulü için başvuruda bulunan şirket ile piyasa danışmanı arasında tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanan anlaşmayı,

m) Program: Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programını,

n) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

o) Ticaret Şirketleri: Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu, başvuru süreci ve değerlendirme

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması ve ticaret şirketi statüsünde olması gerekir.

(2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

(3) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.

(4) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

(5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.[5]

(6) Hizmet Merkezi, işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısına, işletmenin hukuki statüsüne, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler. KOSGEB Veri Tabanında pasif durumda olan işletmenin başvurusu uygun bulunmaz.

(7) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. Başvurusu uygun bulunan işletmeden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin destek başvurusu reddedilmiş sayılır.[6]

(8) Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih itibariyle destek süreci başlamış kabul edilir.[7]

(9) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

Program Kapsamındaki Destek Unsurları

MADDE 6 (1)Program kapsamında, işletmelerin sermaye piyasalarına açılmaları sürecinde;

 Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

 Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

 BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,[8]

 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

 Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu,

giderlerine geri ödemesiz destek verilir.

Program kapsamındaki destek ve unsurlarının üst limit ve oranları

MADDE 7 – (1) Bu Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000

(Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek UnsurlarıDestekÜst Limiti (TL)DestekOranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.00075
Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075
SPK kurul kaydına alma ücreti10.000100
BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti[9]
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

Destek Ödemeleri

MADDE 8 – (1) Program kapsamında destek ödemeleri tek seferde yapılabileceği gibi üç aşamalı olarak da yapılabilir.

(2) İşletme bütün maliyetlere ilişkin olarak, GİP’de işlem görmeye başladıktan sonra tek seferde destek ödeme talebinde bulunabilir.

(3) Aşamalı olarak destek ödeme talebi yapıldığı takdirde ödeme süreçleri aşağıda yer almaktadır;

a) SPK Kurul Kaydı başvurusu sonrasında yapılacak destek ödemeleri:

Bu kapsamda; SPK tarafından KOSGEB’e hitaben başvuru dosyasının yeterli olduğunu belirtir resmi yazısı ile piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız denetim hizmeti bedeli giderleri desteklenir. Bu aşamada piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedelinin % 75’i işletme tarafından piyasa danışmanına ödenen fatura üzerinden desteklenir. Bu miktar 40.000-TL’yi geçemez.

b) GİP Listesine kabulü sonrasında yapılacak destek ödemeleri;

Bu kapsamda; SPK kurul kaydına alma ücreti, BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı giderleri, Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli ve varsa bağımsız denetim hizmeti bedeli giderleri, (a) bendindeki ödemeler dikkate alınarak aynı ya da farklı fatura/faturalar için destek ve oran limitleri dahilinde desteklenir.[10]

c) GİP’de işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak destek ödemeleri;

Bu kapsamda; aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu ve varsa bağımsız denetim hizmeti bedeli (a) ve (b) bentlerindeki ödemeler dikkate alınarak aynı ya da farklı fatura/faturalar için destek ve oran limitleri dahilinde desteklenir.

d) SPK, BIST, MKK başvuru ve kayıt ücretlerine ilişkin ödemelerde fatura kesmeyen kurumlar için ücretin ödendiğini gösterir dekont, belge olarak kabul edilir.[11]

(4) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

(5) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

(6) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(7) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda; işletmenin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[12]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme

MADDE 9 – (1) İzleme, işletmenin GİP’de işlem görmeye başladığı tarihten 1 (bir) yıl sonra, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İşletme İzleme Formu ile yapılır.

(2) Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İşletme İzleme Formu, işletme yetkilisi tarafından doldurulup imzalanarak ilgili Hizmet Merkezine iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 10 – (1) İşletme, KOSGEB’e başvuru yaptığı aşamada herhangi bir ticaret şirketi statüsünde olabilir. Ancak destek ödeme sürecinde işletmenin anonim şirket statüsünde olması zorunludur.

(2) İşletmenin, GİP listesinde yayınladığı tarihten 1 (bir) yıl sonrasına kadar GİP’de işlem görmemesi durumunda destek süreci sonlandırılır.

(3) SPK tarafından işletmenin başvuru dosyasının yeterli olduğunun kabulünden önce KOSGEB’e destek başvurusu yapmak şartı ile destek başvurusu öncesinde yapılan giderler de destek kapsamındadır.

(4) İşletme, bu programdan bir kez yararlanabilir.

(5) Yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(6) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, “Bu fatura bedelinin ……………… TL’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir.

(7) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi ve Banka

Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) destek kapsamı dışında tutulur.

(8) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

(9) Destek Programı kapsamında başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[13]

(11) Destek sürecinde işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesi durumunda, bu husus Hizmet Merkezi tarafından değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[14]

(12) Destek sürecinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. 11. ve 12. fıkra kapsamında destek süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.[15]

(13) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[16]

(14) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.[17][18]

(15) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Hizmet Merkezi Müdürü veya sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ifadesi düşülür.

(16) İşletmelere tüm bildirimler yazılı olarak yapılır.[19]

(17) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir.

(18) Bir işletmenin sorumluluğunun bir Hizmet Merkezinden bir başka Hizmet Merkezine geçmesi durumunda “Başvuru ve Uygulama Dosyası” devredilir.

(19) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

Uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.[20]

Uygulama Esaslarının Ekleri

MADDE 12 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan tablolar, formlar, raporlar, listeler ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 17/06/ 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

EKLER:

1.Tablo 1 – Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri TablosuTAB.07.00.01
2.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru FormuFRM.07.00.01
3.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı TaahhütnamesiFRM.07.00.02
4.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Talep FormuFRM.07.00.03
5.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Ödeme OluruFRM.07.00.04
6.Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İşletme İzleme FormuFRM.07.00.05

[1] 1 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler B orsası Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alarak sermaye piyasalarından finansman temin etmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

[2] 2 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

ç) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP): 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği ile çalışma esas ve kuralları belirlenen piyasayı;

[3] 3 14/03/2013 tarih ve 3738 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra:

i) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

[4] 4 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

k) Piyasa Danışmanı: 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan, piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,

[5] 5 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru Formu ile kayıtlı olduğu Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[6] 6 14/03/2013 tarih ve 3738 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(7) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. Başvurusu uygun bulunan işletmeden Taahhütname alınır.

[7] 14/03/2013 tarih ve 3738 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(8) Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih itibariyle destek süreci başlamış kabul edilir.

[8] 8 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

[9] 9 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

[10] 10 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

b) GİP Listesine kabulü sonrasında yapılacak destek ödemeleri;

Bu kapsamda; SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı giderleri, Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli ve varsa bağımsız denetim hizmeti bedeli giderleri, (a) bendindeki ödemeler dikkate alınarak aynı ya da farklı fatura/faturalar için destek ve oran limitleri dahilinde desteklenir.

[11] 11 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

d) SPK, İMKB, MKK başvuru ve kayıt ücretlerine ilişkin ödemelerde fatura kesmeyen kurumlar için ücretin ödendiğini gösterir dekont, belge olarak kabul edilir.

[12] 12 14/03/2013 tarih ve 3738 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(7) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[13] 13 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

[14] 14 14/03/2013 tarih ve 3738 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(11) Destek sürecinde işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesi durumunda, bu husus KOSGEB Birimince değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[15] 15 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(12) Destek sürecinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[16] 16 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(13) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan ya da diğer KOSGEB Destek Programları kapsamında destek alınamaz.

[17] 17 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[18] 18 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra:

(14) Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.

[19] 19 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(16) Bildirimler Tebligat Kanununa uygun biçimde ve yazılı olarak yapılır.

[20] 20 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s