KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, paylarının Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkân vermek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.[1]

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu program, 15/06/2010 tarih ve 27612 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu programda yer alan;

a) Aracı kuruluş: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan Türkiye sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Kanun ile yetkili kılınmış aracı kurum ve bankaları,

b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

c) Gelişen İşletmeler Piyasası: 18/08/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği ile çalışma esas ve kuralları belirlenen piyasayı;[2]

ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

d) İşletme: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

e) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

f) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

g) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

ğ) Piyasa Danışmanı: 18/08/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan, piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,[3]

h) Program: Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programını,

ı) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi

i) Ticaret Şirketleri: Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri[4]

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Destek programına başvuru ve yararlanma koşulu

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak isteyen ticari şirket statüsündeki işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) Programdan yararlanmak isteyen işletme, destek için bu programın uygulama esaslarında belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB Birimine başvuru yapar.

(3) KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir. (4) Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.[5]

(5)Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih itibariyle destek süreci başlamış kabul edilir.

Destek Programı kapsamındaki destekler

MADDE 6 – (1) Program kapsamında, paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

a) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, b) Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

c) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, ç) BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,[6]

d) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

e) Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Program kapsamındaki destek üst limit ve oranları

MADDE 7 – (1) Bu Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek UnsurlarıDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.00075
Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075
SPK kurul kaydına alma ücreti10.000100
BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti[7]  
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı  
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Ödemeleri ve İzleme

Destek ödemeleri

MADDE 8 – (1) İşletme, destek unsurlarına ilişkin hizmet alımlarını bu programın uygulama esasları kapsamında gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemesini işletmenin banka hesabına yapar.

İzleme

MADDE 9 – (1) Programın işletmeye etkisi ve sonucu KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 10 – (1) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[8]

(2) Destek sürecinde işletmenin, devri ve başka bir işletme ile birleşmesi durumunda, bu husus KOSGEB Birimince değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[9]

(3) Destek sürecinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. 2. ve 3. fıkra kapsamında deste k süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.[10][11]

(4) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi (KDV), Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) destek kapsamı dışında tutulur.

(5) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.[12]

(6) İşletme, bu programdan bir kez yararlanabilir.

Uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek Programı uygulama esasları

MADDE 12 – (1) Programın Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 13 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


[1] 1 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, paylarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkân vermek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

[2] 2 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: c) Gelişen İşletmeler Piyasası: 18/08/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği ile çalışma esas ve kuralları belirlenen piyasayı;

[3] 3 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve …./…./2013 tarih ve ……… sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: ğ) Piyasa Danışmanı: 18/08/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan, piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,

[4] 4 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: i) Ticaret Şirketler: Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri

[5] 5 20/03/2012 tarihli 2012/03 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir.

[6] 6 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (ç) İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

[7] 7 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

[8] 8 20/03/2012 tarihli 2012/03 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

[9] 9 20/03/2012 tarihli 2012/03 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin, devri ve başka bir işletme ile birleşmesi durumunda ise, bu husus KOSGEB Birimince değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[10] 10 20/03/2012 tarihli 2012/03 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[11] 11 04/06/2013 tarih ve 2013/ 01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8800 sayılı OLUR ile ifadesi eklenmiştir. Değişiklik öncesi : Destek sürecinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır

[12] 12 20/03/2012 tarihli 2012/03 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 26/09/2012 tarih ve 13146 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s