KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Genel Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Genel Destek Programı çerçevesinde işletmelere KOSGEB tarafından sağlanacak desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 Sayılı ve 2011/03 Sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararları ile kabul edilerek uygulamaya konulan Genel Destek Programının 13. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Eşleştirme Merkezi: İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında faaliyet gösteren ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezleri (EŞMER),[1]

c) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

ç) Gönüllü Uzman: Kamuda veya özel sektörde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış, emekli olmuş ve işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişileri,[2]

d) Hizmet Sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,

e) İşletme: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/09/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) İşletmeden Sorumlu Personel: İşletme ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısını,[3]

g) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,

ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

h) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

ı) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,[4]

i) Program: Genel Destek Programını,

j) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

k) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini[5]

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu ve kabul süreci

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.[6]

(2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Uygulama Birimine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.[7]

(3) Uygulama Birimi tarafından belgeler üzerinden gerekli inceleme yapılır, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörler ile mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda http://www.gib.gov.tr adresinden e-vergi sorgulaması yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.[8]

(4) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.[9]

(5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.[10]

(6) Uygulama Birimi, işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısına, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler. KOSGEB Veri Tabanında pasif durumda olan işletmenin başvurusu uygun bulunmaz. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.[11]

(7) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

Programın süresi

MADDE 6 – (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

MADDE 7 – (1) Bu Program kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu’nda (Tablo 1) verilmiştir.

(2) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50 (elli), 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60 (altmış) olarak uygulanır.[12]

(3) Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

(4)TSE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.[13]

(5)Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.[14]

(6) Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.[15]

Program kapsamındaki destekler

MADDE 8- (1) Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

8.1. YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

8.1.1. Destek unsurları

(1) Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

(2) Destek üst limiti:

– Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,

– Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.[16]

(3) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

(4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.[17]

(5) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.

8.1.2. Destek Başvurusu, değerlendirme ve onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, fuar başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü öncesine kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[18][19]_[20]

(2) İşletmeden sorumlu Uygulama Birimi personeli, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce elektronik ortam üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin fuara katılımı kesinleşir.[21][22]

(3) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[23]

(4) İlgili Başkanlık Birimi, Yurtiçi Fuar Katılımcı Listesini Fuar Organizatör Kuruluşuna bildirir.[24]

(5) Fuar Organizatör Kuruluşu fuarın tamamlanmasından sonra Yurtiçi Fuar Katılımcı Listesini doldurarak ilgili Başkanlık Birimine e-posta ve yazı ile bildirir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılımcı Listesini elektronik ortamda yayınlar.[25][26]

(6) …[27]

(7) KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; Meslek Kuruluşları tarafından üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralanması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir. Bu durumda, Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu arasında imzalanan sözleşme birim m² bedelleri esas alınır.[28]

8.1.3. Ödeme

(1) Fuarın, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan fuar başvuru/katılım formu tarihi ve ödeme tarihinin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

(2) İşletme, fuar katılımını gerçekleştirerek ekte yer alan Yurt İçi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(3) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[29]

8.1.4. Destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların belirlenmesi ve duyurulması

(1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de kapsama dâhil edilebilir.

(2) Fuar Organizatör Kuruluşu, destek kapsamına alınmasını talep ettiği fuar/fuarlar için TOBB tarafından ilan edilen Fuar Takviminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım tarihini müteakip en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve Taahhütnamesi ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapar. Yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. Süresi içinde yapılmayan ancak yılın son iş gününe kadar yapılan başvurular, ayrıca değerlendirilerek Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi”ne ilave edilir.

(3) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak “Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler” listesi yayınlanır. Söz konusu listenin, “Ekleme Yapılan Fuarlar” kısmında yer alan fuarlara ilişkin olarak organizatörlerin, yayınlanma tarihini müteakip en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde yapacakları başvurular değerlendirilmeye alınır. 15 (on beş) iş günü sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeden iade edilir.

(4) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak yayınlanan “Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler” listesinde “Değişiklik Yapılan Fuarlar” ile “İptal Edilen Fuarlar” a ilişkin bilgi güncellemeleri İlgili Başkanlık Birimince yapılır ve KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtiçi Fuar Listesi KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.[30]

(5) İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, Fuar Organizatör Kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:

 İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz.

 Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilir.

 Alışveriş merkezleri, oteller, kültür siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.

 Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen Fuar Organizatör Kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz.

 …[31]

(6) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki yılda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 40 (kırk)’ı 10.000 (on bin) m2’yi geçmeyecek şekilde destek kapsamına alınır. Destek kapsamına alınacak alanın tespiti TOBB’dan alınacak bilgi ve Organizatör Kuruluş beyanı dikkate alınarak ilgili Başkanlık birimince belirlenir. Düzenlenme aralığı bir yıldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stand alanı hesabı yapılırken gerçekleşmiş son fuar dikkate alınır.[32]

(7) İlgili Başkanlık Birimince belirlenen ve Başkanlık Makamı’nca onaylanan “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi” KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

(8) İlgili Başkanlık Birimi tarafından Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Değerlendirme Formu ile yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunanlar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır, uygun bulunmayanlar ise başvuru yapan Fuar Organizatör Kuruluşlarına yazı ile bildirir.[33]

8.2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

8.2.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

(2) Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı

İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;[34]

 Konaklama giderlerini,

 Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili en fazla 500 (beşyüz) TL olmak üzere diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri)[35]

kapsar.[36]

(3) Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri: işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.[37]

(4) Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yer alması gerekir.[38][39]

(5) Uygun bulunan Yurt Dışı İş Gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve bu işletmelerin tüm aktivitelere katılması gerekmekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.[40]

(6) Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir.

(7) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

8.2.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar http://www.kosgeb.gov.internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[41][42]_[43]

(2) Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakılarak başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[44][45]

8.2.3. Ödeme

(1) Yurt Dışı İş Gezisinin, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

(2) İşletme, Yurt Dışı İş Gezisi katılımını gerçekleştirerek ekte yer alan Yurt Dışı İş Gezisi

Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(3) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[46]

8.2.4. Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesi ve duyurulması;

(1) Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezileri programında işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri esas aktivite olup, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini de içermelidir;[47]

 Meslek Kuruluşları ile toplantı,

[48][49]

 Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları v.b. ile görüşmeler,

 Yurt dışı fuar ziyareti.

(2) Yapılacak ikili iş görüşmelerinde; en az 10 (on) işletme için ortak bir platformda yeri ve zamanı organize edilmiş, gidilecek ülkedeki firmalar ile birebir görüşüleceğine başvuru formunda yer verilir. Diğer aktiviteler içinde yapılacak görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez.[50]

(3) Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurt Dışı İş Gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbirleriyle uyumlu olmalıdır.[51]

(4) Yurt Dışı İş Gezisi programının Meslek KuruluĢu tarafından organize edilmesi durumunda; Yurt Dışı İş Gezisi programlarının destek kapsamına alınması için, organizasyonu yapacak Meslek Kuruluşu, “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu

Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ve eki belgeler ile programın başlama tarihinden en geç 15 (onbeş) gün önce ilgili Uygulama Birimine başvurusunu yapar.[52][53]

(5) İlgili Uygulama Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak ön değerlendirme yapar:

 Yurt Dışı İş Gezisi Programının içeriği,

 Yurt Dışı İş Gezisi Programının düzenlenme gerekçesi,

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında yurt dışındaki işletmeler kurumlar/kuruluşlardan alınan davet veya teyit yazısı,

 Tercüme ve / veya rehberlik hizmetlerinin varlığı,

 …[54]

 Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında, Organizatör Kuruluş ile çalışılması durumunda, Organizatör Kuruluşun Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olması,[55]

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında fuar ziyareti olması durumunda fuar başlangıç bitiş tarihlerinin program tarihleri ile uyumlu olması.

(6) Uygulama Birimi ön değerlendirmesini “Yurt Dışı İş Gezisi Meslek Kuruluşu Başvuru Ön Değerlendirme Formu”nu kullanarak yapar. Ön değerlendirmenin olumlu olması halinde Uygulama Birimi tarafından söz konusu form evrak kaydına alınarak program başlama tarihinden en geç 10 (on) gün öncesine kadar elektronik ortama girilir ve ön onay verilir. Uygulama Birimi tarafından revizyon istenmesi halinde ise de en geç 10 (on) gün öncesine kadar elektronik ortamda işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.[56][57]

(7) İlgili Başkanlık birimi ön onay verilen iş gezilerini gezi programının uygunluğu açısından elektronik ortamda değerlendirir. Değerlendirme sonucu elektronik ortamda; program kabul edilir, reddedilir veya programın düzeltilmesi istenir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.[58]

(8) Değerlendirme sonucu Uygulama Birimi tarafından başvuru sahibine bildirilir.[59]

(9) Yurt Dışı İş Gezisi programının Uygulama Birimi tarafından organize edilmesi durumunda; “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birimi Başvuru Formu” yazı ile ilgili

Başkanlık Birimine iletilir. İlgili Başkanlık Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirme yapar:[60]

 Detaylı Yurt Dışı İş Gezisi programı,

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı düzenlenme gerekçesi.

(10) Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, ilgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makamı onayı alınır ve yazı ile Uygulama Birimine bildirilir. Uygun bulunan Yurt Dışı İş Gezisi programına ilişkin bilgiler, Uygulama Birimi tarafından elektronik ortama girilir.[61]

(11) Uygulama Birimi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi Programını, “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi” çerçevesinde http://www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.[62]

(12) Uygulama Birimi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi programlarında tarih değişikliği veya iptal taleplerinden uygun bulduklarını http://www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.[63]

(13) Yurt Dışı İş Gezisi Programını destek kapsamına alan Uygulama Birimi ve/veya Başkanlık personeli (Yönetici, KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı) organizasyona katılabilir.[64]

(14) Yurt Dışı İş Gezisi programının bitimini müteakip Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu düzenlenir. Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu, iş gezisini düzenleyen kurum/kuruluş düzenler.[65]

(15) Düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu ve ekleri yazı ile ilgili Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını ve program aktivitelerinin onaylanan programa uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin belgeleri değerlendirir. Gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi isteyebilir.[66]

(16) Uygulama Birimi uygun bulduğu Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını elektronik ortamda yayınlar.[67]

(17) Uygulama Birimi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu inceleyerek uygun bulmadığı Yurt Dışı İş Gezilerini destek kapsamından çıkarır ve elektronik ortamda yayınlar.[68]

(18) Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezilerinde, Uygulama Birimi tarafından giderilemeyecek bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluk ilgili Başkanlık Birimine bildirilir. İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve Meslek Kuruluşunun kusurlu bulunması durumunda 2 (iki) yıl süre ile yeni bir program başvurusu kabul edilmez.[69]

8.2.5. KOSGEB KOBĠ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Yurt Dışı İş Gezisi programlarının uygulanması;[70]

(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi programı, destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(2) İşletme, farklı yıllarda da finalist olması durumunda, ilgili yıl için düzenlenen programlardan yararlanabilir. Ancak ilgili yıl için birden fazla program düzenlenmesi halinde bu programlardan yalnızca birinden faydalanabilir.

(3) Yurt Dışı İş Gezisi programına işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmak üzere sadece 1 (bir) işletme temsilcisi katılabilir.

(4) Yurtdışı İş Gezisi Programı düzenlemekle görevlendirilen KOSGEB Birimi tarafından KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistlere özel hazırlanan program, İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluruna sunulur. Olurda programı düzenleyecek KOSGEB Birimi/Birimlerine de yer verilir. Onaylanan program ilgili KOSGEB Birimlerine bildirilir.

(5) Uygulama Birimi tarafından belirlenen programın başlama tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar destek başvurusu yapmaları hususunda işletmeler bilgilendirilir.

(6) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(7) İşletmeden sorumlu personel, Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin finalist olup olmadığına, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısına, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler ve program başlama tarihinden önce elektronik ortam üzerinden onaylar ve işletmenin programa katılımı kesinleşir.

(8) Yurt Dışı İş Gezisi programının bitimini müteakip Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu görevlendirilen KOSGEB Birimi tarafından düzenlenir ve elektronik ortamda yayınlanır.

(9) Düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi programına ilişkin destek ödemeleri 8.2.3. maddesine göre yapılır.

8.3. TANITIM DESTEĞİ

8.3.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

(2) Bu destek;[71]

 Ürün kataloğu giderlerini,[72]

 Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

 Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri[73]

kapsar.

(3) Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

(4) Destek kapsamında yer alan alt destek kalemlerine ilişkin hususlar:[74][75]

a) Ürün Kataloğu;[76]

(1) … [77]

(1) Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.[78]

(2) Ürün Kataloğu Giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.[79]

b) … [80]

Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

b)Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme:

(1) Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.[81]

c) Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri[82]

(1) Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin toplam üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.

(2) W eb T abanlı T anıt ım : Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz. Program süresi içerisinde her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikinbinbeşyüz) TL’yi aşamaz.

(3) Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır. İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.

(5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan ürün kataloğu ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.[83][84]

(6) Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

(7) …[85][86]

(8) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.[87][88]

8.3.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.trinternet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[89]_[90]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[91]

8.3.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi işletmenin Yurt İçi Marka Tescil Belgesi ve web tabanlı tanıtım gideri hizmet sağlayıcısına ilişkin gerekli sorgulamalar ilgili web sayfalarından yapılır.[92]

(3) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[93]

8.4. EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

8.4.1. Destek Unsurları

(1) İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;[94]

 Danışmanlık

 Organizasyonel

 Daimi sergi alanı

(2) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.[95]

(3) Bu kapsamda verilecek destekler;[96]

a) Danışmanlık Hizmetleri:

(1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.[97]

(2) İşletme için oluşturulmuş her bir danışmanlık konusu için ayrı ayrı oluşturulan faaliyet planında; hizmetin amacı, hizmetin yeri, verilecek alt hizmetler, hizmetleri verecek personel/danışman adları, başlama-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi (gün), görüşülecek kişiler/kurum ve kuruluşlar, çıktının niteliği (rapor, potansiyel müşteri listesi, potansiyel müşterilerin profilleri, sözleşme taslağı, vb.) gibi bilgiler bulunmalıdır.[98]

(3) Her bir konu başlığı altında alınacak danışmanlık hizmeti için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.000 (ikibin) TL’yi, Program süresince danışmanlık için verilen toplam destek üst limiti ise 4.000 (dörtbin) TL’yi aşamaz.[99]

b) Organizasyonel Hizmetler:

(1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu, fuar ve firma ziyaretleri, tercümanlık-çeviri, şoför/araç kiralama, havaalanı transferi, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama, projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet hizmeti ve organizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar.[100]

(2) Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 8.000 (sekizbin) TL’yi aşamaz. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.[101]

c) Daimi Sergi Alanı Hizmetleri:

(1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri kapsar.[102]

(2) Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 3.000 (üçbin) TL’dir.[103]

8.4.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[104][105]_[106]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[107]

(3) …[108]

(4) İşletme birden fazla EŞMER’den hizmet alabilir.[109]

8.4.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile Uygulama Birimine sunar.

(2) İşletme tarafından desteğe konu hizmetin alınmasından sonra Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu hazırlanır. Eşleştirme Desteği Sonuç Raporunun yeterli bulunmaması durumunda destek iptal edilir veya ek süre verilerek çalışmanın tamamlanması istenir.[110]

(3) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol M üdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu o lması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[111]

8.4.4. Eşleştirme Merkezi Başvuru, Değerlendirme ve Onayı[112]

(1) …[113]

(1) İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında faaliyet gösteren firmalara KOSGEB tarafından EŞMER onayı verilir.

(2) Eşleştirme Merkezi olma isteğinde bulunan firmanın, Eşleştirme Merkezinin tanıtım ve faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında Türkiye’de ve/veya ilgili ülkede Meslek Kuruluşu/Kuruluşları ile işbirliği yapması esastır.

(3) Eşleştirme Merkezi olma isteğinde bulunan; danışmanlık, organizasyonel hizmetler ve/veya daimi sergi alanlarında faaliyet gösteren, yurt dışında yerleşik firma Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu ve ekleri ile Başkanlığa başvurur.

(4) İlgili Başkanlık Birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceler, varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır.

(5) İlgili Başkanlık Birimi tarafından en az 3 (üç) kişilik bir EŞMER Değerlendirme Komisyonu oluşturulmak üzere Başkanlık Makam Oluru alınır.

(6) EŞMER Değerlendirme Komisyonu tarafından;

– Faaliyet göstereceği ülkedeki fiziki, teknik ve hukuki yapılanması,

– Hizmet vermeyi taahhüt ettiği eşleştirme faaliyetleriyle iştigal ettiğini belgeleyen referanslar,

– Eşleştirme faaliyetlerini yürütecek bilgi ve deneyime sahip personel ve danışman

bilgileri,

– Ülke, bölge, sektör, pazar özellikleri ve uluslararası ticari işbirliği imkanları, ihracat potansiyeli,

– Sunacağı hizmetler, hedefler

– Türkiye’de ve/veya ilgili ülkede işbirliği yapılacak Meslek Kuruluşu/Kuruluşları

v.b. hususlar dikkate alınarak başvurular değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılarak değerlendirme tamamlanır. Değerlendirme sonucunda başvurunun reddine, kabulüne veya revizyonuna karar verilir. Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin karar Başkanlık Makamının onayına sunulur. Başvuru sonucu firmaya yazı ile bildirilir.

(7) EŞMER adı “Marka Koruma Hakkı” KOSGEB’e ait olup, başvurusu kabul edilen firma ile EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanır.

(8) Mevcutta Eşleştirme Merkezi Sözleşmesi imzalanarak faaliyetini sürdüren Eşleştirme Merkezleri için; EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmasına yönelik iş ve işlemler ilgili Başkanlık Birimi tarafından yapılır.

(9) Eşleştirme Merkezi Başvuru Formunda taahhüt edilen hedefler 3 (üç) yıllık süreci kapsar. 3 (üç) yılın sonunda ilgili Başkanlık Birim tarafından EŞMER değerlendirilerek EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir.

(10) EŞMER İşleticisi, yıllık olarak ekte yer alan Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu doldurarak ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

(11) EŞMER, işletmelere yönelik faaliyetlerini sadece uygun bulunan bölge/ülkeler içerisinde verebilir.

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

8.5.1. Destek Unsurları

(1) Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak yeni eleman için verilir.[114]

(2) Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanının, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir.[115]

(3) Uygulama Birimi tarafından nitelikli elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.[116]

(4) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.[117]

(5) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.[118]

(6) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

8.5.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar..[119]_[120]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[121]

8.5.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[122]

8.5.4. Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) Yeni istihdam edilecek nitelikli elemanın başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılması gerekir. Aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır.[123]

(2) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

(3) İşletme, nitelikli elemanı işten çıkarması veya elemanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ilgili Uygulama Birimine bilgi verir.

(4) Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların an ne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.[124]

(5) İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Uygulama Biriminin destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.[125]

8.6. DANIŞMANLIK DESTEĞİ

8.6.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

(2) Destek kapsamında; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve derneklerden hizmet alınabilir.

(3) Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam -gün olup, destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.

(5) Danışmanlık konu başlıkları ve içerikleri aşağıda verilmiştir.

a) Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi konuları.

b) AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları.

c) İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme konuları.

ç) Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları.

d) Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları.

e) Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular.

f) İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik konuları.

g) Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi konuları.

ğ) Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslararası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları.

h) Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları.

ı) Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları.

i) Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları.

j) CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları.

k) Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular.

8.6.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.trinternet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[126]_[127]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[128]

8.6.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlü ğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[129]

8.6.4. Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri bu destek kapsamı dışındadır.

(2) Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(3) Yapılan çalışmanın tamamlanmasını müteakip hazırlanan Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu’nun yeterli bulunmaması durumunda destek iptal edilir veya gerekçelerinin ilgili Uygulama Birimince kabul edilmesi halinde, ek süre verilerek çalışmanın tamamlanması istenebilir.

8.7. EĞİTİM DESTEĞİ

8.7.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.[130]

(3) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.[131]

(4) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 (bin) TL’yi aşamaz. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’dir.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

8.7.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarakbaşvuru yapar.[132]_[133]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[134]

8.7.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[135]

8.7.4. Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(2) İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(3) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

8.7.5. KOSGEB Tarafından Düzenlenecek Eğitim Programları

(1) İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olan işletmeler için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmaz.

(2) Eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Uygulama Birimi ve/veya ilgili

Başkanlık Birimi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Eğitim Programları, eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur.

(4) Eğitim Programları, en az 8 (sekiz) katılımcı olması durumunda uygulanabilir. (5) Eğitim programlarının bir günlük süresi, 6 (altı) saati geçemez.

(6) Süresi 12 (on iki) saate kadar olan eğitimlerde katılımcılardan eğitim ücreti alınmaz.

(7) Süresi 12 (on iki) saati aşan eğitimlerde, katılımcıdan alınacak eğitim ücreti, eğitim maliyeti bedelinin en az katılımcı sayısı olan sekiz rakamına bölünerek çıkan tutara, 1. ve 2. bölgelerde % 50 (elli), 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60 (altmış) destek oranı uygulanarak belirlenir.[136]

(8) Eğitim programlarına başvuru, ekte verilen ve Tablo 2’de belirtilen KOSGEB Eğitim Programı Başvuru Formu ve eki ile eğitim başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Uygulama Birimine yapılır.

(9) Eğitim programına katılmayı talep ettiği halde, çalışanı programa katılmayan işletmeye başvuru aşamasında varsa ödemiş olduğu bedel iade edilmez.

(10) Her eğitim programında katılımcılara, KOSGEB Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi imzalatılır.

(11) Her program bitiminde devam listesi kontrol edilerek; programa devam eden katılımcılara Katılım Belgesi, katılımcıların eğitim sonrasında kazandıkları bilgi, beceri ve davranış değişikliklerinin ölçülmesi için test uygulandığı takdirde, asgari 70/100 puan alan katılımcılara, Başarı Belgesi verilir.

(12) Katılımcılara verilen Katılım ve Başarı Belgeleri, sıra numarasıyla kayıt altına alınır ve programın son saatinde katılımcılara sunulur.

8.7.6. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Eğitim Programları[137]

(1) KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı İşletmelerin elektronik ortamda düzenlenecek eğitimlere (e-eğitim) ilişkin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından e-eğitim programları düzenlenebilir.

(2) E-eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Uygulama Birimi ve/veya ilgili Başkanlık Birimi tarafından gerçekleştirilir. Uygulama Birimlerince gerçekleştirilecek hizmet alımlarında; ilgi Başkanlık Biriminde alınacak uygun görüş sonrası, hizmet alımına ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilir.

(3) E-eğitim Programları, e-eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur.

(4) E-eğitim hizmetinden KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı İşletmeler, e-eğitim programı süresi içerisinde ücretsiz olarak yararlanabilirler.

(5) E-eğitimlerin KOSGEB tarafından düzenlendiği ancak kapsam, içerik, finansman vb. hususların başka kurum/kuruluş/firmalarca karşılanması durumunda, taraflarca yapılacak olan işbirliği protokolü hükümlerine göre iş ve işlemler yürütülür.[138]

8.8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

8.8.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.[139]

(2) Ön ve Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden alınır.

(3) Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir

Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.[140]

(4) …[141][142]

(5) Enerji verimliliğine yönelik Ön ve Detaylı Etüt aynı EVD’den alınabilir, ancak VAP için

Danışmanlık hizmetleri, aynı EVD şirketinden alınamaz.

(6) Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.[143]

(7) Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı[144]Destek Üst Limiti (TL)
50-200 TEP için1.500
201 ve üzeri için2.000

(8) Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı[145]Destek Üst Limiti (TL)
50-200 TEP için10.000
201-500 TEP için15.000
501 ve üzeri için20.000

(9) Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için;

– 50-200 TEP için KOSGEB tarafından oluşturulacak komisyon tarafından uygun bulunması

– 201 ve üzeri TEP için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alınması şartı aranır.[146]

(10) Uygulama Onay Belgesi alınmış VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.[147]

TEP Aralığı[148]Destek Üst Limiti (TL)
50-200 TEP için3.000
201 ve üzeri için5.000

(11) Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti aşağıda verilmiştir.

TEP Değeri[149]Destek Üst Limiti (TL)
50 ve üzeri için3.000

(12) Uygulama Giderleri, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınan Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi veya KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makine-teçhizat, donanım ve malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilecek desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.[150]

(13) Uygulama Giderlerinin ödenebilmesi için Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi veya Komisyon karar tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde başvurulması gerekir.[151]

(14) Uygulama Giderleri destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Enerji Verimliliği Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.[152]

8.8.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.trinternet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[153]_[154]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[155]

8.8.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[156]

8.8.4. Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) İşletmenin Detaylı Etüt hizmetleri desteğinden yararlanabilmesi için, Ön Etüt hizmeti almış olması gerekir.

(2) VAP’ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri ilk 2 (iki) yıl için desteklenir.

(3) İşletmeye VAP Danışmanlık desteği ödemesi yapılabilmesi için, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden VAP Uygulama Onay Belgesini alınması gerekir.[157]

(4) EVD Şirketinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı ve yetkilendirilmiş olması gerekir. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından yapılır.[158][159]

(5) İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama EVD Şirketi tarafından yapılır.

(6) İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 50 (elli) TEP olması şarttır. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.[160]

(7) Bu destek, sadece Ön ve Detaylı Etüt, VAP için Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi ve Uygulama Giderleri bedelini kapsar. Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.[161]

(8) İşletme, Program süresince Ön Etüt, Detaylı Etüt ve VAP için danışmanlık desteğinin her birinden bir defa faydalanabilir.

(9) Enerji Yöneticisi Eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.

8.8.5. Detaylı Etüt ve VAP değerlendirmesi[162]

(1) 201 ve üzeri TEP için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi ile VAP Uygulama Onay Belgesi işletme tarafından alınır.

(2) 50-200 TEP için destek talep edilen Detaylı Etüt Raporuna uygunluk almak üzere İşletme, ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

(3) İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluru ile 3 (üç) kişiden oluşan Komisyon tarafından rapor değerlendirilir ve raporun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Değerlendirme sonucu yazı ile ilgili Başkanlık Birimine gönderilir, Başkanlık Birimi de ilgili Uygulama Birimine bildirir.

8.9. TASARIM DESTEĞİ

8.9.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

(2) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.

8.9.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.trinternet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[163]_[164]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[165]

8.9.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[166]

8.10. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

8.10.1. Destek Unsurları[167]

(1) İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

 Patent Belgesi,

 Faydalı Model Belgesi,

 Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

 Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderleri,

 TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri, için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.[168]

(2) Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

(3) TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi aşamaz.[169]

(4) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

8.10.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce http://www.kosgeb.gov.trinternet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar..[170]_[171]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[172]

8.10.3. Ödeme

(1) İşletme, ekte yer alan Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.[173]

(3) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[174]

8.11. BELGELENDİRME DESTEĞİ

8.11.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.[175]_[176]

(2) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.[177]

(3) Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi aşamaz. (4) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

8.11.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[178]_[179]

(2) Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın ve ilgili belgelendirme kuruluşunun web sayfasından yapılır.[180]

(2) …[181]

(3) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[182]

8.11.3. Ödeme

(1) İşletme, ekte yer alan Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum ve kuruluşa yapılan belge başvuru ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.[183]

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanla r Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[184]

8.12. TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ

8.12.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

(2) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

(3) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.[185]

(4) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

8.12.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[186]_[187]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[188]

8.12.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[189]

8.13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

8.13.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

(2) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

8.13.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[190]_[191]

(2) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.[192]

8.13.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.[193]

8.14. GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ[194]

8.14.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

(2) Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;

 Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 (yüz) TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 (bir) gece fazlasına kadar desteklenir.)

 Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar.

(3) Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 (üç), en fazla 15 (onbeş) gün olup destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’yi aşamaz.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

8.14.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, hizmetin başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü öncesine kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[195]

(2) Başvuru sonucu işletmeye ve gönüllü uzmana KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

8.14.3. Ödeme

(1) İşletme uygun bulunan başvuruya ilişkin gönüllü uzmanlık hizmetinin tamamlanmasından sonra ekte yer alan Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

8.14.4. Gönüllü Uzman Başvuru, Değerlendirme ve Onay

(1) Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler ekte yer alan Gönüllü Uzman Başvuru Formu ile KOSGEB Birimlerine başvuru yapar.

(2) Başvurunun uygulama birimine yapılması durumunda; uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek uygun bulunanları varsa birim görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

(3) İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluru ile 3 (üç) kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Gerektiğinde başvuru sahibi komisyon toplantısına davet edilebilir.

(4) Komisyon tarafından, başvurunun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Değerlendirme sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan Gönüllü Uzmanlara ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir.

8.14.5. Desteğe İlişkin Diğer Hususlar

(1) Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.

(2) Gönüllü Uzmanlara ilişkin hizmet sonrası değerlendirmeleri elektronik ortamda takip edilir. Gönüllü Uzmanlara ilişkin her hizmet sonrası işletme tarafından yapılan değerlendirmede, farklı 2 (iki) işletmenin gönüllü uzman hakkında olumsuz değerlendirme yapması durumunda, bu durum Uygulama Birimi tarafından ilgili Başkanlık Birimine bildirilir. İlgili Başkanlık Birimi tarafından Gönüllü Uzmana ilişkin olumsuz değerlendirmeler komisyona sunulur ve komisyon tarafından değerlendirilerek Gönüllü Uzman 1 (bir) yıl süre ile yasaklanabilir.

(3) Bu destek kapsamında Gönüllü Uzmanlardan alınan hizmetlerde KOSGEB’in mali, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.15. LOJİSTİK DESTEĞİ[196]

8.15.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir.

(2) İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

(3) Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

(4) Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’dir.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

8.15.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.[197]

8.15.3. Ödeme

(1) İşletme, ekte yer alan Lojistik Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

(2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme

İzleme

MADDE 9 – (1) Programın tamamlamasından sonra, işletmenin izlemesi Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu ile yapılır.

(2) Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu işletme yetkilisi tarafından doldurulup imzalanarak ilgili Uygulama Birimine iletilir.[198]

(3) Programın tamamlamasından sonra, işletmenin Genel Destek Programı İşletme İzleme Formunu Uygulama Birimine iletmemesi halinde yeni bir Genel Destek Programı başlatılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 10 – (1) Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Uygulama Birimine teslim edilmesi gerekir. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Tasarım Desteği, Belgelendirme Desteği ve Bağımsız Denetim Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu belgelerin ilgili kurum/kuruluştan alındığı tarih itibarı ile başlar.[199]

(2) Yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(3) Destek başvuru formlarında yer alan giderler tahmini olup destek tutarı, mal / hizmet alımı ile ilgili belgeler üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen tutardır.

 (4) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, “Bu fatura bedelinin ……………… TL’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir.

(5) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(6) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

(7) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.[200]

(8) Program süresi bitse dahi, süre bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. Bu hüküm tasfiyesi başlayan ve kapanan işletmeleri kapsamaz.[201]

(9) Desteğe ilişkin mal ve hizmetin alımının program süresinin sonrasında gerçekleşeceği durumlarda; destek başvuru aşamasında verilen onaylar, işletmenin yeni destek programına dâhil olması ve desteğe ilişkin şartları taşıması durumunda geçerli olacaktır. Bu destek tutarları yeni program limitleri dâhilinde değerlendirilecektir. Nitelikli eleman desteğinde; yeni eleman istihdamı şartı arandığından; mevcut personel istihdamı Program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılacaktır. Yeni Destek Programı ve taahhütname ile beraber yeni istihdam koşulları aranacaktır.[202]

(10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[203]

(11) Program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus ilgili KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilerek; desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(12) Program süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır. 11. ve 12. fıkra kapsamında destek süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.[204][205]

(13) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[206]

(14) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.[207]

(14) ….[208]

(15) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya işletmeden sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ifadesi düşülür.

(16) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.[209]

(17) Kontrol, denetim veya inceleme sonucu ortaya çıkan ve uygulama birimince hatalı işlemlerden doğan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.[210]

(18) Bir işletmenin sorumluluğunun bir Uygulama Biriminden bir başka Uygulama Birimine geçmesi durumunda “Başvuru ve Uygulama Dosyası” devredilir.

(19) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(20) Bu Program kapsamında sağlanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, 24/04/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında kullandırılan destekler dikkate alınmaz.

(21) Yürürlükten kaldırılan 24/04/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında; Destek Sözleşmesi imzalanarak taahhüt altına girilmiş olan desteklerde, tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılır.

(22) Yürürlükten kaldırılan 24/04/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Destekleri Yönetmeliği kapsamında imzalanan Destek Sözleşmesi gereği destek sürecinin devam etmesi hali, bu Programa başvuru yapılmasına engel teşkil etmez.

(23) 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde 1 – (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.[211]

Uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.[212]

Uygulama Esaslarının Ekleri

MADDE 12 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan tablolar, formlar, raporlar, listeler ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.

Karar Alınmış İşlemler[213]

Geçici Madde 1 – 28/09/2015 tarihinden önce ilgili destek başvurusu onaylanan işletmeler ile meslek kuruluşları ve organizatör kuruluşlara ilişkin tüm iş ve işlemler 26/09/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Genel Destek Programı Uygulama Esasları hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 16/06/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

EKLER:

1.Tablo 1 – Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları TablosuTAB.01.00.01
2.Tablo 2 – Başvuru ve Ödeme Belgeleri TablosuTAB.01.00.02
3.Genel Destek Programı Başvuru FormuFRM.01.00.01
4.Genel Destek Programı İşletme İzleme FormuFRM.01.00.02
5.Genel Destek Programı TaahhütnamesiFRM.01.00.03
6.Genel Destek Programı Destek Ödeme OluruFRM.01.00.04
7.Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru FormuFRM.01.01.01
8.KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar ListesiFRM.01.01.02
9.Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve TaahhütnamesiFRM.01.01.03
10.Yurt İçi Fuar Katılımcı Listesi[214]FRM.01.01.04
11.….[215] 
12.Yurt İçi Fuar Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.01.06
13.Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Değerlendirme FormuFRM.01.01.07
14.Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru FormuFRM.01.02.01
15.Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birimi Başvuru FormuFRM.01.02.02
16.Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi[216]FRM.01.02.03
17.Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç RaporuFRM.01.02.04
18.Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.02.05
19.KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı İş Gezisi ListesiFRM.01.02.06
20.Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Meslek Kuruluşu Başvuru Ön Değerlendirme Formu[217]FRM.01.02.07
21.Tanıtım Desteği Başvuru FormuFRM.01.03.01
22.Tanıtım Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.03.02
23.Eşleştirme Desteği İşletme Başvuru FormuFRM.01.04.01
24.Eşleştirme Desteği Sonuç RaporuFRM.01.04.02
25.Eşleştirme Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.04.03
26.EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi[218]FRM.01.04.04
27.Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu[219]FRM.01.04.05
28.Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu[220]FRM.01.04.06
29.Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru FormuFRM.01.05.01
30.Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.05.02
31.Danışmanlık Desteği Başvuru FormuFRM.01.06.01
32.Danışmanlık Hizmeti Sonuç RaporuFRM.01.06.02
33.Danışmanlık Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.06.03
34.Eğitim Desteği Başvuru FormuFRM.01.07.01
35.Eğitim Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.07.02
36.KOSGEB Eğitim Programı Başvuru FormuFRM.01.07.03
37.KOSGEB Eğitim Programı Katılımcı Devam ListesiFRM.01.07.04
38.KOSGEB Eğitim Programı Katılım BelgesiFRM.01.07.05
39.KOSGEB Eğitim Programı Başarı BelgesiFRM.01.07.06
40.Enerji Verimliliği Desteği Başvuru FormuFRM.01.08.01
41.Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.08.02
42.Enerji Verimliliği Desteği Tespit Tutanağı[221]FRM.01.08.03
43.Tasarım Desteği Başvuru FormuFRM.01.09.01
44.Tasarım Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.09.02
45.Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru FormuFRM.01.10.01
46.Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.10.02
47.Belgelendirme Desteği Başvuru FormuFRM.01.11.01
48.Belgelendirme Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.11.02
49.Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru FormuFRM.01.12.01
50.Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.12.02
51.Bağımsız Denetim Desteği Başvuru FormuFRM.01.13.01
52.Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep FormuFRM.01.13.02
53.Gönüllü Uzmanlık Desteği İşletme Başvuru Formu[222]FRM.01.14.01
54.Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu[223]FRM.01.14.02
55.Gönüllü Uzmanlık Desteği Uzman Başvuru Formu[224]FRM.01.14.03
56.Gönüllü Uzmanlık Desteği Sonuç Raporu[225]FRM.01.14.04
57.Lojistik Desteği Başvuru Formu[226]FRM.01.15.01
58.Lojistik Desteği Ödeme Talep Formu[227]FRM.01.15.02

[1] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: b) Eşleştirme Merkezi: İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezleri,

[2] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile tanım eklenmiş olup takip eden tanım numaraları değiştirilmiştir.

[3] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: e) İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen personeli

[4] 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile eklenen tanım kabul edilmiştir.

[5] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş olup, Uygulama Esaslarının tamamı tanım kapsamında revize edilmiştir. Değişiklik öncesi: f) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

[6] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

[7] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

[8] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.

[9] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

[10] 28/09/2012tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formu ile kayıtlı olduğu Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[11] 28/09/2012tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Hizmet Merkezi, işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısına, KOBİ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Tabanındaki aktif/pasif durumuna bakarak başvuruyu inceler. KOSGEB Veri Tabanında pasif durumda olan işletmenin başvurusu uygun bulunmaz. İnceleme sonucu işletmeye bildirilir. Başvurusu uygun bulunan işletmeden Taahhütname istenir.

[12] 09/08/2012 tarih ve 11454 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50 (elli), 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış) olarak uygulanır.

[13] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir. 

[14] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir..  

[15] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmitir. 

[16] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:

(2) Destek üst limiti:

– Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m²

– Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 (seksen) TL/m²’dir.

[17] 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar artırılabilir.

[18] 15 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Destekten yararlanmak isteyen işletme, internet üzerinden doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru – Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 2) belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[19] 16 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 2) belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[20] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 2) belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü önce ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[21] 17 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Hizmet Merkezi, fuarın KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi kapsamı içinde olup olmadığına bakarak Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formunda y er alan hususlar dâhilinde başvuruyu değerlendirir. İşletmeden sorumlu Hizmet Merkezi personelinin başvuruyu uygun bulup onaylaması sonucunda İşletmenin fuara KOSGEB desteğinde katılımı kesinleşir. Sistem, işletmeye ayrılan alanı KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından otomatik olarak düşer.

[22] 18 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletmeden sorumlu Hizmet Merkezi personeli, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden 2 (iki) iş günü önce elektronik ortam üz erinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin fuara katılımı kesinleşir.

[23] 19 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[24] 20 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (4) İlgili Başkanlık Birimi, desteklenecek işletmelerin listesini Fuar Organizatör Kuruluşuna bildirir.

[25] 21 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Fuar Organizatör Kuruluşu Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını fuar sırasında işletme temsilcilerine imzalatarak Başkanlık Birimine e-posta ve yazı ekinde gönderir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını KOSGEB intranet sayfasında duyurur.

[26] 22 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Fuar Organizatör Kuruluşu Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını fuar sırasında işletme temsilcilerine imzalatarak Başkanlık Birimine e-posta ve yazı ekinde gönderir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını elektronik ortamda yayınlar.

[27] 23 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: ….. tarih ve ….. sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (6) Meslek Kuruluşlarının “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi”nde yer alan fuarlardan üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralaması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir.

[28] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[29] 24 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(5) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[30] 25 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak “Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler” listesinde “Değişiklik Yapılan Fuarlar” ile “İptal Edilen Fuarlar” a ilişkin b ilgi güncellemeleri İlgili Başkanlık Birimince yapılır. Başkanlık Makamı onayını müteakip “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alın an Yurtiçi Fuar Listesi KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

[31] 26 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile bent kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: İlgili Başkanlık biriminin uygun görmesi veya Fuar Organizatör Kuruluşunun başvuruda talep etmesi halinde makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar arttırılır.

[32] 27 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki yılda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 40 (kırk)’ı destek kapsamına alınır. Destek kapsamına alınacak alanın tespiti TOBB’dan alınacak bilgi ve/veya Organizatör Kuruluş beyanı dikkate alınarak Başkanlığın ilgili birimince belirlenir. Düzenlenme aralığı bir yıldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stand alanı hesabı yapılırken gerçekleşmiş son fuar dikkate alınır.

[33] 28 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Değerlendirme sonucu ve desteklenecek toplam net stand alanı başvuru yapan Fuar Organizatör Kuruluşlarına ilgili Başkanlık Birimi tarafından yazı ile bildirilir.

[34] 29 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

[35] 30 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri)

[36] 31 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

 Konaklama giderlerini,

 Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkede n ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı or ganizasyon giderleri) kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

[37] 32 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[38] 33 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (4) Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

[39] 34 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi ve destek ödemesinin yapılabilmesi için, sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin söz konusu programa katılım sağlaması gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

[40] 35 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[41] 36 28/09/2012tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[42] 37 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden 2 (iki) iş günü öncesine kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[43] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[44] 38 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[45] 39 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yaz ı ile bildirir.

[46] 40 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(5) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçe si verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[47] 41 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destek kapsamına alınacak Yurt Dışı İş Gezisi programı aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;

[48] 42 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: İşletmeler ile ikili görüşmeler.

[49] 43 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: İşletmeler ile ikili görüşmeler (birebir eşleştirme görüşmeleri kastedilmekte olup diğer aktivitelerin içinde yer alan ikili görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez)

[50] 44 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[51] 45 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[52] 46 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi:(2) Yurt Dışı İş Gezisi Programının Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluş tarafından organize edilmesi durumunda: Yurt Dışı İş Gezisi Programlarının destek kapsamına alınması için Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu / Organizatör Başvuru Formu ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[53] 47 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Yurt Dışı İş Gezisi programının Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip Organizatör Kuruluş tarafından organize edilmesi durumunda; Yurt Dışı İş Gezisi programlarının destek kapsamına alınması için, organizasyonu yapacak kurum / kuruluş, “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu/Organizatör Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ve eki belgeler ile programın başlama tarihinden en geç 15 (onbeş) gün önce ilgili Hizmet Merkezine başvurusunu yapar.

[54] 48 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile bent kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: Yurt Dışı İş Gezisi Programını Organizatör Kuruluşun düzenlemesi halinde; organizatör kuruluşun TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip olması,

[55] 49 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile alt bent eklenmiştir.

[56] 50 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[57] 51 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Hizmet Merkezi ön değerlendirmesini “Yurt Dışı İş Gezisi Meslek Kuruluşu/Organizatör Kuruluş Başvuru Ön Değerlendirme Formu”nu kullanarak yapar. Ön değerlendirme nin olumlu olması halinde Hizmet Merkezi tarafından söz konusu form evrak kaydına alınır, Yurt Dışı İş Gezisi programına ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir ve program başlama tarihinden en geç 10 (on) gün önce elektronik ortamda ön onay verilir.

[58] 52 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[59] 53 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi:(4) Yapılan değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Uygun bulunan Yurt Dışı İş Gezisi Programına ilişkin bilgiler elektronik ortama ilgili Hizmet Merkezi tarafından girilir.

[60] 54 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (5) Yurt Dışı İş Gezisi Programının Hizmet Merkezi tarafından organize edilmesi durumunda; Yurt Dışı İş Gezisi Programı Hizmet Merkezi Başvuru Formu ilgili Başkanlık Birimine iletilir. İlgili Başkanlık Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirme yapar: Detaylı Yurt Dışı İş Gezisi Programı, Yurt Dışı İş Gezisi Programı düzenlenme gerekçesi,

[61] 55 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[62] 56 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (7) Hizmet Merkezi, Meslek Kuruluşu veya Organizatör Kuruluş tarafından organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programı, detaylı programı da kapsayacak şekilde http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır

[63] 57 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[64] 58 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi:(8) Yurt Dışı İş Gezisi Programını destek kapsamına alan Hizmet Merkezi Müdürü ve/veya KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı organizasyona katılabilir.

[65] 59 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi:(9) Yurt Dışı İş Gezisi Programının bitimini müteakip Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu düzenlenir. Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu, organizasyona Hizmet Merkezinden katılım sağlanması halinde katılım sağlayan personel, katılım sağlanmaması halinde ise Meslek Kuruluşu veya Organizatör Kuruluş yetki lisi düzenler. Meslek Kuruluşu veya Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen rapor, yazı ekinde ilgili Hizmet Merkezine gönderilir. Hizmet Merkezi sonuç raporunu kurum içi web sayfasında yayınlar.

[66] 60 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[67] 61 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[68] 62 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[69] 63 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[70] 64 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[71] 65 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile bent kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri

[72] 66 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

[73] 67 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile bent kabul edilmiştir.

[74] 68 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Destek kapsamında değerlendirilecek olan

[75] 69 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür ve Kataloğun en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

[76] 70 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: a) Broşür ve Ürün Kataloğu;

[77] 71 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kaldırılmıştır. Kaldırılan alt bent: (1) Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır.

[78] 72 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin tanıtım bilgileri, ürün / hizmet bilgileri, iletişim bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

[79] 73 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[80] 74 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile bent kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: b) Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD: (1)” İşletme/ürün bilgileri, en az 90 saniyelik seslendirilmiş tanıtım filmi, hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir. Destek kapsamında hazırlatılacak etiket baskılı CD sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.”

[81] 75 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilen reklamlardır.

[82] 76 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile bent kabul edilmiştir.

[83] 77 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve etiket baskılı tanıtım amaçlı CD’de KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

[84] 78 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür ve ürün kataloğunda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

[85] 79 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Broşür ve ürün kataloğu giderleri/etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.

[86] 80 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (7) Broşür ve ürün kataloğu giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.

[87] 81 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

[88] 82 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

[89] 83 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[90] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.  

[91] 84 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[92] 85 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[93] 86 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[94] 87 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; hizmetlerine destek verilir.

[95] 88 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile 3. Fıkra 2. Fıkra olarak düzenlenmiştir.

[96] 89 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Bu kapsamda verilecek desteklere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

[97] 90 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: a) Danışmanlık Hizmetleri: Pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, taleplerin iletilmesi, fuar araştırması, makine -teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, sözleşme hazırlama, in san kaynakları araştırması ve benzeri hizmetlerdir.

[98] 91 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[99] 92 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[100] 93 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: b) Organizasyonel Hizmetler: Projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet hizmeti, yurt dışı ticari ziyaret organizasyonu yapılması, şoför/araç kiralamaya yardım hizmeti, havaalanı transfer hizmeti, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mekt ubu hazırlama hizmeti, otel rezervasyonu hizmeti, tercümanlık, çeviri hizmetleri, fuara katılım/temsil ve benzeri hizmetlerdir.

[101] 94 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[102] 95 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: c) Daimi Sergi Alanı Hizmetleri: Kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliy esi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetlerdir.

[103] 96 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile alt bent kabul edilmiştir.

[104] 97 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Eşleştirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[105] 98 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Eşleştirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[106] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Eşleştirme Desteği İşletme Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[107] 99 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[108] 100 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra 8.4.3 Ödeme bölümü 3.fıkraya alınmıştır. Değişiklik öncesi: (3) İşletme tarafından desteğe konu hizmetin alınmasından sonra Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu hazırlanır.

[109] 101 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[110] 102 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[111] 103 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletme nin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[112] 104 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş olup Eşleştirme Merkezinin Başvuru, Değerlendirme ve Onay bölümü yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik başlık öncesi: 8.4.4. Eşleştirme Merkezlerinin belirlenmesi ve duyurulması

[113] 105 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (1) KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezleri ve bunlara ait hizmet bedeli listesi ilgili Başkanlık Birimi tarafından KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

[114] 106 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

[115] 107 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.

[116] 108 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[117] 109 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeler destek üst limiti dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir.

[118] 110 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dâhil edilmez.

[119] 111 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[120] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[121] 112 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[122] 113 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[123] 114 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Yeni istihdam edilecek nitelikli elemanın başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde işe başlatılması gerekir. Aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır.

[124] 115 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

[125] 116 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Hizmet Merkezinin uygunluk yazısının tarihi esas alınır.

[126] 117 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Danışmanlık Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[127] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Danışmanlık Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[128] 118 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[129] 119 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[130] 120 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğiti m hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akred itasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır

[131] 121 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[132] 122 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Eğitim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[133] 19/01/2016 tarih ve 785 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Eğitim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.  

[134] 123 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[135] 124 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[136] 125 09/08/2012 tarih ve 11454 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Süresi 12 (oniki) saati aşan eğitimlerde, katılımcıdan alınacak eğitim ücreti, eğitim maliyeti bedelinin en az katılımcı sayısı olan sekiz rakamına bölünerek çıkan tut ara, 1. ve 2. bölgelerde % 50 (elli), 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış) destek oranı uygulanarak belirlenir.

[137] 126 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile madde kabul edilmiştir.

[138] 127 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[139] 128 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir.

[140] 129 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi), Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alını.

[141] 130 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için EİE Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alınması şartı aranır.

[142] 131 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alınması şartı aranır.

[143] 132 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

[144] 133 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: 200-500 TEP için, 501 ve üzeri için

[145] 134 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: 200-500 TEP için – 15.000, 501 ve üzeri için – 20.000

[146] 135 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[147] 136 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.

[148] 137 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: 200-500 TEP için, 501 ve üzeri için

[149] 138 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: 200 ve üzeri için

[150] 139 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[151] 140 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[152] 141 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[153] 142 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[154] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[155] 143 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[156] 144 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[157] 145 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletmeye VAP Danışmanlık desteği ödemesi yapılabilmesi için, EİE’den VAP Uygulama Onay Belgesini alınması gerekir.

[158] 146 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) EVD Şirketinin EİE’de kayıtlı olması ve yetki belgesinin aktif olması şarttır.

[159] 147 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) EVD Şirketinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı olması ve yetki belgesinin aktif olması şarttır.

[160] 148 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) İşletmenin son üç yıllık (içinde bulunulan yıl hariç) toplam enerji tüketiminin ortalamasının en az 200 (iki yüz) TEP olması şarttır. (7) Yeni tescil edilmiş işletmelerde veya tescil tarihi itibariyle üç yılını doldurmamış işletmelerde, TEP değeri işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.

[161] 149 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Bu destek, sadece Ön ve Detaylı Etüt, VAP için Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi bedelini kapsar. Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.

[162] 150 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[163] 151 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Tasarım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[164] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tasarım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[165] 152 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[166] 153 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[167] 154 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (2)Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan b elgeler için verilir.

[168] 155 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

 Patent Belgesi,

 Faydalı Model Belgesi,

 Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

 Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

 Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

[169] 156 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[170] 157 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[171] 19/01/2016 tarih ve 785 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.  

[172] 158 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[173] 159 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletme, destek unsurlarında yer alan ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

[174] 160 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[175] 161 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

[176] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

[177] 162 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.

[178] 163 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[179] 19/01/2016 tarih ve 785 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[180] 164 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[181] 165 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra 8.11.3. Ödeme bölümüne alınarak değişiklik yapılmıĢtır. Değişiklik öncesi : (2) Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemel er destek kapsamında değerlendirilir.

[182] 166 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[183] 167 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[184] 168 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[185] 169 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[186] 170 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[187] 19/01/2016 tarih ve 785 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[188] 171 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[189] 172 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[190] 173 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

[191] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[192] 174 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

[193] 175 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmeni n banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[194] 176 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen destek kabul edilmiştir.

[195] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, ihtiyaç duyduğu uzmanlık konusunda http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden başvuru yapar. Başvuruda konu ile ilgili gönüllü uzmanlar listesinden belirleyeceği gönüllü uzmandan teyit alarak başvurusunu tamamlar ve elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile hizmetin başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü önce ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

[196] 177 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen destek kabul edilmiştir.

[197] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Lojistik Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.  

[198] 08/03/2016 tarih ve 3548 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(2) Genel Destek Programı İşletme İzleme Formunun ilgili bölümüne işletmeden sorumlu personel tarafından işletmenin Programa giriş sırasında verdiği Genel Destek Programı Başvuru Formunda verilen bilgiler işlenerek işletmeye gönderilir. Formun ilgili bölümü işletme yetkilisi tarafından doldurulup imzalanarak ilgili Uygulama Birimine iletilir.  

[199] 178 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Hizmet Merkezine teslim edilmesi gerekir. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde te slim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği ve Bağımsız Denetim Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu belgelerin ilgili kurum/kuruluştan alındığı tarih itibarı ile başlar.

[200] 179 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Yurt dışı hizmet alımlarında hizmet sağlayıcının fatura düzenleyemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.

[201] 180 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) Program süresi bitse dahi, süre bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir.

[202] 181 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiş olup, fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[203] 182 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

[204] 183 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[205] 184 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Program süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[206] 185 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) İşletme aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alamaz.

[207] 186 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[208] 187 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan Fıkra: (14) İşletmelere tüm bildirimler yazılı olarak yapılır.

[209] 188 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (16) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir.

[210] 189 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.

[211] 190 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[212] 191 28/09/2012 tarih ve 13268 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

[213] 192 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen Geçici Madde kabul edilmiştir.

[214] 193 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurt İçi Fuar Katılım Tutanağı

[215] 194 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile Form yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Form: Yurt İçi Fuar Desteği İşletme Başvuru İzleme Tablosu

[216] 195 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu / Organizatör Kuruluş Başvuru Formu

[217] 196 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu/Organizatör Kuruluş Başvuru Ön Değerlendirme Formu

[218] 197 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[219] 198 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[220] 199 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[221] 200 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[222] 201 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[223] 202 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[224] 203 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[225] 204 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[226] 205 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[227] 206 17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s