KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Destek Programı: Girişimcilik Destek Programını,

c) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) İŞGEM: Kurulma kriterleri ve nitelikleri Başkanlıkça belirlenen ve KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezlerini,

g) İşletici Kuruluş: İŞGEM’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliği,

ğ) İş Planı: İşletme ve İŞGEM’in nitelikleri ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yol ve gerçekleştireceği faaliyetlerin açıklandığı stratejik dokümanı,

h) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

ı) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

i) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını,

j) Kurul: İŞGEM ve destek başvurularını değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

k) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

l) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmenin veya işletici kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhüdü içeren belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programının Kapsamı

Destek programının kapsamı

MADDE 5 – (1) Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İŞGEM Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi modelleri

MADDE 6 – (1) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Bu kapsamda düzenlenecek eğitimler;

 KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,

 Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,

 Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,

 Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.[1][2]

(2) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve yükseköğretim kurumları öğrencileri gibi belirli bir hedef kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilir.[3]

(3) Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin süresi, 24 (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 70 (yetmiş) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz.[4]

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin bir akademik yıl içerisinde en az 56 (ellialtı) saat olması gerekir.[5][6]

Uygulama süreci

MADDE 7 – (1) KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde eğitim hizmeti alımı KOSGEB Birimleri tarafından yapılır.

(2) KOSGEB tarafından ulusal veya uluslararası projeler kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde hizmet alımı, proje prosedürleri çerçevesinde KOSGEB veya ilgili kurum tarafından gerçekleştirilir.

(3) Kurum ve kuruluşların Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini gerçekleştirmeden önce ilgili KOSGEB Biriminden uygunluk onayı alması gerekir. Bu eğitimler herhangi bir proje kapsamında da yapılabilir. Hizmet alımı kurum ve kuruluşların kendi imkânlarıyla gerçekleştirilir.

(4) Aynı kurum/kuruluş tarafından bir takvim yılı içinde birden fazla ilde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenebilmesi için Başkanlık ile kurum/kuruluş arasında Protokol imzalanması gerekir.[7]

(5) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

(6) Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında değerlendirilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Başkanlıktan uygunluk onayı alması gerekir.[8][9]

(7) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar, KOSGEB Yeni

Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

(8) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.[10]

İzleme

MADDE 8 – (1) Gerek KOSGEB tarafından gerekse kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeni Girişimci Desteği

Destekten yararlanma

MADDE 9 – (1) Yeni Girişimci Desteğinden;

 Bu program kapsamında gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,[11]

 24/05/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan bir Genç Girişimci Geliştirme Programı ile KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurumlar tarafından düzenlenen bir girişimcilik eğitimini,

 KOSGEB tarafından yürütülmüş olan Birinci ve İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında düzenlenmiş bir Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak, eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve eğitimi veya programı tamamladıktan sonra işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az % 30 (otuz) olmalıdır.[12]

(3) İŞGEM’de yer alan işletmeler eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın bu destekten yararlanabilir.

(4) İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Destek süreci

MADDE 10- (1) Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB

Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.[13]

(2) İşletme, destek başvurusunu İş Planı ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili KOSGEB Birimine yapar.

(3) Destek başvurusunun, KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmesinin ardından, iş planı Kurula sunulur. Kurulda, bütçe imkanları dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ve mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin iş planları öncelikli olarak değerlendirilir.

(4) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; iş planı kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren

15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.[14]

(5) Değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.

(6) Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süreci, desteğin başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır.[15][16]

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 11 – (1) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.

a) İşletme kuruluş desteği:

İşletme kuruluş desteği olarak 2.000 (ikibin) TL geri ödemesiz destek verilir.[17][18][19]

b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği:[20]

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (onsekizbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. Ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.[21][22][23]

c) İşletme giderleri desteği:

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır.[24][25][26]

 Personel net ücretleri

 İşyeri kirası[27][28]

(d) Sabit yatırım desteği:

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alacağı makine, teçhizat

ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüzbin) TL destek sağlanır. Destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.[29][30][31]

(2) Yukarıda yer alan destek unsurları için uygulanan destek oranlarına girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilir.[32]

(3) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere, % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir.[33]

İzleme

MADDE 12 – Bu destek kapsamında işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Destek ödemeleri

MADDE 13 – (1) İşletme, Kurul tarafından uygun bulunan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

Destek geri ödemesi

MADDE 14- (1)Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 30 (otuz) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.[34]

Diğer hususlar

MADDE 15- (1) Aynı makine ve teçhizat için, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteğinin yalnızca birinden yararlanılabilir.[35]

(2) Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

(3) Sabit Yatırım Desteği için faiz veya komisyon uygulanmaz.

(4) Bu programın yayınlanmasından önce 24/05/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanan işletmeler başvuruda bulunmaları halinde, Kurul kararı ile Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ve İşletme Giderleri Desteği’nden faydalanabilirler. Ancak bu durumda desteğe yeni başvuru tarihi ile işletme kuruluş tarihi arasında geçen sürenin 2 (iki) yılı aşmamış olması gerekir.[36]

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Geliştirme Merkezi Desteği

Desteğin kapsamı

MADDE 16 – (1) İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

(2) KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen İş Geliştirme Merkezlerine bu Program dâhilinde İŞGEM adını kullanma hakkı tanınır ve İŞGEM’ler bu Program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.

Destekten yararlanma koşulu

MADDE 17- (1) İŞGEM nitelikleri ve İŞGEM adını taşıyabilme uygunluk kriterleri ile bu programın yayınlanmasından önce İş Geliştirme Merkezi adıyla kurulmuş olanların muaf tutulacağı kriterler Başkanlıkça belirlenir.

(2) İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, yükseköğretim kurumları özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. Başvuru, KOSGEB Birimi’nin ön değerlendirmesi sonrasında Başkanlık ilgili birimi vasıtasıyla Kurula sunulur.[37]

(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun verdiği kararlar nihaidir.[38][39]

(4) Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme sonucu olumlu ise ve işletici kuruluş mevcut değilse işletici kuruluş kurulması istenir.

(5) KOSGEB Birimi, başvuru sahibi ve işletici kuruluş arasında sözleşme imzalanır. İŞGEM adı kullanım hakkı verilir ve talep halinde destek süreci başlatılmak üzere işletici kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kaydolur.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

MADDE 18- (1) Bu destekten yararlanmak için KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış olması gereklidir.

(2) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.

a) İŞGEM kuruluş desteği

(1) Bu destek kapsamında yeni kurulan İŞGEM’ler için;

 Bina tadilatı için 600.000 (altıyüzbin) TL,

 Mobilya-donanım alımı için 125.000 (yüzyirmibeşbin) TL,

 İŞGEM Yöneticisi personel gideri karşılığı, net ücret üzerinden aylık 2.000 (ikibin)

TL olmak üzere toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL

olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 750.000 (yediyüzellibin) TL ve destek oranı 1. ve 2. bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.[40]

(2) Kuruluş Dönemi Faaliyetleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 18 (on sekiz) ay içinde tamamlanmalıdır.

b) İŞGEM iĢletme desteği

(1) Bu destek kapsamında İŞGEM’ler için;

 En fazla üç adet olmak üzere personel giderleri karşılığı olarak her bir personel için net ücret üzerinden 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuzbin) TL

 İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (ellibin) TL

 İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmibin) TL

olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 (yüzbin) TL ve destek oranı 1. Ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.[41]

(2) İŞGEM İşletme Desteği en fazla 36 (otuzaltı) ay süre ile verilir.

İzleme

MADDE 19 – (1) İŞGEM’ler; İŞGEM adını kullanma kriterleri ve sözleşmede yer alan hususlar ile Başkanlık tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Destek ödemeleri

MADDE 20 – (1) İşletici kuruluş her bir destek için Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde ilgili KOSGEB Birimine başvurur.

(2) KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletici kuruluşa bildirir. Destek başvurusu kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.[42]

(3) İşletici kuruluş, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum Programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.

(4) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek İşletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesini yapar.

Diğer hususlar

MADDE 21 – (1) İŞGEM Kurma ve İŞGEM İşletme desteğinden sadece bir kez faydalanılabilir. Ancak hâlihazırda faal olan İş Geliştirme Merkezleri, İŞGEM adı kullanım hakkını elde ettikleri takdirde, bir iş planı ile başvurmaları ve iş planının Kurul tarafından uygun bulunması halinde, bu program kapsamında İŞGEM İşletme Desteğinden yararlanabilirler.

(2) İş Geliştirme Merkezi’nde yer alan işletmelerin Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabilmeleri için, İş Geliştirme Merkezi’nin “İŞGEM Adını Kullanım Hakkı”na sahip olması şartı aranır.

(3) İŞGEM Kuruluş Desteğinden yararlanan İŞGEM’ler, taahhütnamenin KOSGEB Birimi evrak kaydına alındığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile taahhütname hükümlerine uygun olarak faaliyetini sürdürmeli ve belirlenen aralıklarda ve içerikte faaliyet raporlarını teslim etmelidirler. Aksi durumda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 22 – (1) Yeni Girişimci Desteğinde destek kapsamında işletme tarafından mal/hizmetin alınması ve ödemesinin gerçekleşmesini müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç 12 (oniki) aylık sürede KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekir. Bu süre içinde ödemeye esas belgelerin KOSGEB Birimine teslim edilmemesi halinde, destek ödemesi yapılmaz.

(2) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(3) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.

(4) Kurul üyesi öğretim elemanlarına ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(5) Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(6) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme veya İŞGEM İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme/İŞGEM İşletici Kuruluş için bu madde hükümleri uygulanmaz.[43][44]

(7) İşletme ve işletici kuruluş, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[45]

(8) Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[46]

(9) Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletme/İŞGEM işletici kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletme/İŞGEM işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.[47][48][49]

(10) 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.[50]

(11) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(12) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[51]

İş Planı Ödülü

Madde 23 – (1) Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 (onbeşbin) TL, ikinciye 10.000 (onbin) TL, üçüncüye 5.000 (beşbin) TL ödül verilir. Yükseköğretim kurumu ile işbirliği ve ödüle ilişkin diğer hususlar destek programı uygulama esaslarında belirlenir.[52][53]

Uygunsuzluk

MADDE 24 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye veya İŞGEM İşletici Kuruluşuna verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir, İŞGEM adı kullanım hakkı iptal edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin veya İŞGEM İşletici Kuruluşunun müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

MADDE 25 – (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


[1] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile eklenen bent kabul edilmiştir.

[2] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

[3] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi bel irli bir hedef kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilir.

[4] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin süresi, 24 (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 60 (altmış) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz.

[5] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[6] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin bir akademik yıl içerisinde en az 56 (ellialtı) saat olması gerekir.

[7] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Kurum ve kuruluşlar, bir takvim yılı içinde, bir ile yönelik olarak yaptıkları başvurular kapsamında en fazla 2 (iki) kez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyebilir. İkiden fazla eğitim için Başkanlık onayı alınır. Bir takvim yılı içinde aynı kurum/kuruluş tarafından birden fazla ilde düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile ilgili eğitim programı sayısı ve diğer hususlar, Başkanlık ile kurum ve kuruluş arasında imzalanacak Protokolde belirlenir.

[8] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[9] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında değerlendirilmesi için ilgili üniversitenin Başkanlıktan uygunluk onayı alması gerekir.

[10] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[11] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: KOSGEB veya kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini

[12] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları % 30 (otuz)’dan fazla olmalıdır.

[13] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Başvurusu kabul edilen işletme KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

[14] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iş planı kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

[15] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

[16] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

[17] 20/03/2012 -17/07/2012 tarihli ve 2012/03-12 No’lu İcra Komitesi Kararları ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletme kuruluş giderleri ile işletme kurulmadan önce girişimcinin iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ve iş planı, etüd, fizibilite çalışması giderleri için geri ödemesiz ola rak verilen bu desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL olup, işletme kuruluş giderleri için üst limit 3.000 (üçbin) TL, danışmanlık için üst limit 2.000 (ikibin) TL, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[18] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 3.000 (üçbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[19] 10/12/2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/12/2015 tarih ve 13187 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 3.000 (üçbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

[20] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği

[21] 20/03/2012 -17/07/2012 tarihli ve 2012/03-12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[22] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[23] 10/12/2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/12/2015 tarih ve 13187 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL olup, des tekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

[24] 17/07/2012 tarihli ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararları ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000 (onikibin) TL ve destekleme oranı 1. Ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır

[25] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000 (onikibin) TL ve destekleme oranı 1 . ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır:

[26] 10/12/2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/12/2015 tarih ve 13187 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000 (onikibin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır:

[27] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri

[28] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

[29] 17/07/2012 tarih ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmişbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (alt mış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[30] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmişbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (alt mış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

[31] 10/12/2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/12/2015 tarih ve 13187 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınacak makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmişbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

[32] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[33] 10/12/2015 tarih ve 2015/29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/12/2015 tarih ve 13187 sayılı OLUR ile bu fıkra kabul edilmiştir.

[34] 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10138 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 (yirmidört) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

[35] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Aynı makine, teçhizat ve ofis donanımı için, Kuruluş Dönemi Makine ve Teçhizat Desteği ile Sabit Yatırım Desteğinin yalnızca birinden yararlanılabilir.

[36] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Bu programın yayınlanmasından önce 24/05/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanan işletmeler başvuruda bulunmaları halinde, Kurul kararı ile Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanımı Desteği ve İşletme Giderleri Desteği’nden faydalanabilirler. Ancak bu durumda desteğe yeni başvuru tarihi ile işletme kuruluş tarihi arasında geçen sürenin 2 (iki) yılı aşmamış olması gerekir.

[37] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. Başvuru, KOSGEB Birimi’nin ön değerlendirmesi sonrasında Başkanlık ilgili birimi vasıtasıyla Kurula sunulur.

[38] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltme istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

[39] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

[40] 17/07/2012 tarih ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 750.000 (yediyüzellibin) TL ve destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3. ve 4. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

[41] 17/07/2012 tarih ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 (yüzbin) TL ve destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3. ve 4. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

[42] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletici kuruluşa bildirir. Destek başvurusu kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

[43] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmişt ir. Değişiklik öncesi: (6) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme veya İŞGEM İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahı s, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[44] 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. (Yürürlük tarihi: 15.06.2010). Değişiklik öncesi: (6) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme veya İŞGEM İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[45] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) İşletme ve işletici kuruluş, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

[46] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (8) İşletmenin ve işletici kuruluşun tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin ve işletici kuruluşun, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alı nan projenin devam ettirilmesi şartıyla, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[47] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[48] 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[49] 20/02/2014 tarih ve 2014/01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletme/İŞGEM işletici kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletme/İŞGEM işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, h ırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[50] 17/07/2012 tarih ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

[51] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (11) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.

[52] 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Üniversitelerce örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 (onbeşbin) TL, ikinci ye 10.000 (onbin) TL, üçüncüye 5.000 (beşbin) TL ödül verilir. Üniversite ile işbirliği ve ödüle ilişkin diğer hususlar destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

[53] 06/12/2012 tarih ve 2012/19 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 (onbeşbin) TL, ikinciye 10.000 (onbin) TL, üçüncüye 5.000 (beşbin) TL ödül verilir. Üniversite ile işbirliği ve ödüle ilişkin diğer hususlar destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s