KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği- güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerin desteklenmesine yönelik olarak, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.[1]

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, küçük ve orta ölçekli işletmelere, KOSGEB tarafından uygulanacak, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 Sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programının 14. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Başvuru Sahibi: Proje ortaklarıyla ve/veya paydaşlarıyla gerçekleştireceği işbirliği çerçevesinde KOSGEB’e proje başvurusu yapan işletme/işletmeleri,

c) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

d) Hizmet Sağlayıcı: İşletici Kuruluşun desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,

f) …[2][3]

e) İşletici Kuruluş: Bu programdan yararlanmak için oluşturulan tüzel kişiliği,

f) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/09/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

ğ) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin ve İşletici Kuruluşların kayıt altına alındığı veri tabanını,

h) Kurul: İşbirliği-Güçbirliği projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

ı) Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları: İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış ve ekte yer alan Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörleri,[4]

i) Program: İşbirliği-Güçbirliği Destek Programını,

j) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

k) Proje Ortağı: Proje Başvuru Formunda Başvuru Sahibi tarafından proje ile ilgili görev ve sorumlulukları tanımlanmış işletmeleri,

l) Proje Paydaşı: İşletme tanımına uymadığı halde projede görev ve sorumlulukları tanımlanmış, proje ortağı işletmelerin dışında kalan ve İşletici Kuruluşa ortak olan gerçek/tüzel kişileri,

m) Sorumlu Personel: Proje ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısını,[5]

n) Taahhütname: Programdan yararlanan İşletici Kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

o) Teminat: Bankalar tarafından verilen “Banka Teminat Mektubu’nu ve/veya Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi (KGF) tarafından verilen “Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu”nu[6]

ö) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,[7]

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.[8]

(2) Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.[9]

(3) İşletici Kuruluş ve proje ortağı işletmelerin bu program kapsamında aynı konuda 1 (bir) projesi desteklenir.[10]

(4) İşletme, KOSGEB Veri Tabanında yer almak için http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme, bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Uygulama Birimine teslim eder. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.[11]

(5) Uygulama Birimi tarafından belgeler üzerinden gerekli inceleme yapılır, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörler ile mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda http://www.gib.gov.tr adresinden e-vergi sorgulaması yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.[12]

(6) İşletmelerin ve İşletici Kuruluşun, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.[13]

Desteklenecek proje konuları

MADDE 6 – (1) İşletmelerin;

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

d) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.[14]

İşletici kuruluş ortaklık modelleri ve yapısı

MADDE 7 – (1) Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri İşletici Kuruluşa ortak olabilir.[15]

b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dahil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici Kuruluşa ortak olurlar. Bu durumda feshedilen işletme/işletmelerin ortaklarının hisse oranının toplamı bu maddenin üçüncü bendinde yer alan oranları geçemez.[16]

c) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. Bu durumda İşletici Kuruluş, bünyesinde birleşilen işletmedir. Kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dâhil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, bünyesinde birleşilen İşletici Kuruluşa ortak olurlar.[17]

(2) İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

(3) İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.[18]

(4) Proje ortağı işletmelerin ortaklarının ve/veya sahiplerinin, projede en fazla 2 (iki) işletmede ortaklığı olabilir ve işletici kuruluş içerisindeki hisse oranlarının toplamı da söz konusu azami oranları geçemez.[19]

(5) Proje başvurusunda bulunan işletmelerin başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır. Ayrıca Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek projelerde, bu işletmelerden en az 2 (iki)’sinin, diğer projelerde ise en az 3 (üç)’ünün proje başvuru tarihine kadar en az 1 (bir) yıl süre ile aynı veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi gerekir.[20][21]

(6) Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile proje paydaşları da İşletici Kuruluşa ortak olabilir. Ancak, proje paydaşlarının İşletici Kuruluştaki ortaklık hisse oranlarının toplamı % 20 (yirmi)’yi geçemez.[22]

(7) İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin proje süresi içerisinde ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Yeni ortak olacak işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve işletmelerin aynı veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi kriterini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca proje sonuçlandırılıncaya kadar İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin hisse oranı bu maddenin 3., 4. ve 5. fıkralarında belirtilen oranlardan fazla olamaz.[23][24]

(8) Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar, İşletici Kuruluşa ait hisse ve ortaklık yapısındaki değişiklikler için Uygulama Biriminden onay alınması gerekmektedir.[25]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvuru, Değerlendirme ve Revizyon

Proje Başvurusu ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak isteyen başvuru sahibi, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunu http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası başvuru sahibi tarafından imzalanır.[26]

(2) Proje başvurusu evrak kaydına alınır ve Uygulama Birimi tarafından sorumlu personel görevlendirilir.

(3) Projede yer alan işletmelerden Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunanlar için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletmeler ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

(4) Proje başvurusu, sorumlu personel tarafından KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge ve şekil yönünden incelenerek ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

(5) Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde Başvuru Sahibine bildirilir.

(6) Proje başvurusunda İşletici Kuruluşun başvuruyu alan Uygulama Biriminin etki alanı dışında bir ilde kurulacağının belirtilmesi durumunda, başvuru dosyası değerlendirilmek üzere bu ilden sorumlu Uygulama Birimine gönderilir.

(7) Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuna işlenerek, değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

(8) Kurul, projeyi;

a) Bölgesel, sektörel ve ölçeksel ihtiyaçlar,

b) Amacı, hedefleri, niteliği, kullanılacak yöntemler,

c) Yapılabilirlilik, sürdürülebilirlik,

d) Proje ortakları ve paydaşları,

e) Ekonomiye, paydaşlara ve ortakların rekabet gücüne katkısı,

f) Projeyi yürütecek insan kaynağının yeterliliği,

g) İş-zaman planı,

h) Bütçe ve maliyet etkinliği,

i) İşletmelerin proje/faaliyet deneyimleri,

j) Proje çıktıları

ve benzeri hususları da dikkate alarak değerlendirir.[27]

(9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul Kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirim yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.[28][29]

(10) …[30][31]

(10) Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, başvuru sahibi tarafından İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içerisinde Uygulama Birimine sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.[32]

(11) Kurul kararları, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu’na işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.[33]

(12) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde İşletici Kuruluşu kurması ve İşletici Kuruluş tarafından ekte yer alan Taahhütnameyi vermesi istenir. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen başvuru sahibinin projesi reddedilmiş sayılır.[34][35]

(13) Proje kapsamında kurulan İşletici Kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kaydedilerek “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve İşletici Kuruluş ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

(14) Mevcut bir işletmede birleşerek kurulan İşletici Kuruluşlarda ise KOSGEB Veri Tabanı bilgileri ile Başvuru ve Uygulama Dosyası güncellenir.

Projenin başlangıç tarihi ve proje süresi

MADDE 9 – (1) Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

(2) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında proje süresi en az 6 (altı) ay, en çok 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

Destek üst limit ve oranı

MADDE 10 – (1) Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.[36]

(2) Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.[37]

(3) Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.[38]

Desteklenecek proje giderleri

MADDE 11 – (1) Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Kurul; projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas tutarı belirler.

(2) Ancak; bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

(3) Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle İşletici Kuruluş ve ortaklarında son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı olarak çalışan personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.[39][40][41]

(4) Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir.

(5) Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir Makine-teçhizat, donanım, hammadde, ve yazılıma ait özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından;

a) Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

b) Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.[42]

(6) Proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklarının bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar da desteklenebilir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek KOSGEB desteği üst limiti 10.000 (on bin) TL’yi aşamaz.

(7) Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB Destek tutarının % 5 (beş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.[43]

Projenin revizyonu

MADDE 12 – (1) İşletici kuruluşun talebi üzerine, proje uygulama sürecinde Kurul kararı ile en fazla 2 (iki) kez revizyon yapılabilir. Revizyon talebi ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu ile ilgili Uygulama Birimine yapılır. Uygulama Birimi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletici kuruluşa yazı ile bildirilir.[44]

(2) Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan 30 (otuz) gün öncesine kadar sunulmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Ödeme

İzleme

MADDE 13 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, Kurul’un kabul ettiği proje dokümanına uygun olarak proje süresince ve sonrasında olmak üzere sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

a) Proje Süresince İzleme:

(1) Kurul tarafından belirlenen dönemlerde, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve eki belgeler İşletici Kuruluş tarafından hazırlanarak ilgili izleme döneminin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Uygulama Birimine verilir. Süresi içinde verilmeyen ara faaliyet raporları, takip eden izleme dönemine ait ara faaliyet raporu ile birlikte teslim edilir ve uygun bulunan destek ödemeleri yapılır.[45]

(2) Birbirini takip eden 2 (iki) izleme döneminde İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve eki belgeleri süresinde teslim edilmeyen projelere ilişkin gerekçeler Kurul’a sunulur. Kurul projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verir.

(3) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporunda yer alan hedefler, faaliyetler ve faaliyet gerçekleşme durumları sorumlu personel tarafından incelenir.

(4) Sorumlu personel tarafından inceleme sonrası ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Uygulama Birimi Müdürünün onayına sunulur.

(5) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının gerçekleşmemesi durumunda; gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödemeler yapılır, eksik kalan faaliyetlerin takip eden izleme dönemi içerisinde tamamlanması istenir. Eksik kalan faaliyetleri takip eden izleme döneminde tamamlamayan İşletici Kuruluşun durumu Kurul’a sunulur.

(6) Projenin son izleme döneminin sonunda İşletici Kuruluş tarafından İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ile ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu hazırlanır ve projenin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Uygulama Birimine teslim edilir.

(7) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu, Kurul’a sunulur. Kurul tarafından projenin başarılı olup olmadığına karar verilir. Kurul kararı, İşletici Kuruluşa yazı ile bildirilir. Bu yazıda projenin tamamlandığı, başarılı ise proje sonrası izleme dönemine geçildiği ve varsa geri ödeme takvimine ilişkin hususlar yer alır.

(8) Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.[46]

b) Proje Sonrası İzleme:

(1) Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ekte yer alan İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu ile 1 (bir) kez izleme yapılır.

Ödeme

MADDE 14 – (1) İşletici kuruluş, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler, bunların ödendiğine dair banka dekontları ve diğer belgelerle birlikte Uygulama Birimine başvurur. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ve proje etüt, fizibilite çalışması giderlerine ait harcama belgeleri ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulur.

(2) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve ekleri Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir.

(3) Proje kapsamında makine, teçhizat, yazılım ve donanıma ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce, İşletici Kuruluş ziyaret edilerek ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat, yazılım ve donanımın İşletici Kuruluşa gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.[47]

(4) Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı belgesine haiz makine-teçhizatta, fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi aranır.[48]

(5) Değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde, sorumlu personel tarafından ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün Oluruna sunulur.

(6) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir.

(7) İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödeme; İşletici Kuruluşun belirttiği banka hesabına, Hizmet Sağlayıcının banka hesabına veya akreditif açtırılmak üzere blokeli olarak İşletici Kuruluş hesabına yapılır.

(8) İşletici kuruluşun ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletici kuruluşun ara faaliyet raporunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmamalıdır.[49][50]

(9) Bu program kapsamında makine-teçhizat ve donanıma ilişkin ödemeler Hizmet Sağlayıcıya da yapılabilir. Bu durumda;

a) Satınalım yurtiçinden veya Serbest Bölgeden ise Hizmet Sağlayıcının banka hesabına,

b) Satınalım yurtdışından ise Hizmet Sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılmasını teminen, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletici Kuruluş hesabına blokeli olarak yapılabilir. Ancak, destek ödemesinden önce İşletici Kuruluşa ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.

Teminat ve geri ödemeli desteklerde geri ödeme

MADDE 15 –

(1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce İşletici Kuruluştan, destek tutarı kadar teminat alınır.

a) Banka teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletici Kuruluşun uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

b) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.[51]

(2) Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Banka Teminat Mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.

b) Banka Teminat Mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yer almalıdır.[52]

c) Banka Teminat Mektubu, İşletici Kuruluş adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.

ç) Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

d) Banka Teminat Mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan Uygulama Birimi tarafından alınmalıdır.

e) KOSGEB Uygulama Birimi lehine verilen Banka Teminat Mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.

(3) Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Süresi asgari 1 (bir) yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Uygulama Birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.

b) Banka Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa ait banka teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.[53]

c) Teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni teminat mektubu kabul edilebilir.[54]

(4) KGF tarından verilen Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve İşletici Kuruluşun adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın birebir örtüşmesi esastır.

b) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

c) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubuna ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Uygulama Birimine gönderilmiş olmalıdır.

d) İşletici Kuruluşa bildirilen “Geri Ödeme Takviminin” aslı gibidir kaşeli, güncel tarih ve imzalı kopyası ilgili Uygulama Birimi tarafından KGF’ye gönderilir.[55]

e) Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu’nun değiştirilmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni Kefalet Mektubu kabul edilebilir.[56]

(5) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.[57]

(6) Proje süresinin uzatılması durumunda, uzatma süresi dikkate alınarak geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletici Kuruluştan, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, banka teminat mektubu için son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde, Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu için son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde teminat alınır.[58]

(7) Projenin erken sonlandırılması halinde, Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir.

(8) Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa (Teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye) resmi yazı ile, borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.[59][60]

(9) İşletici Kuruluşa verilen geri ödemeli desteklerde, geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, faiz ve komisyon uygulanmaz.

(10) Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Oluşumu ve Çalışma Esasları

Kurul, oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 16 – (1) Program kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Uygulama Biriminde Kurul oluşturulur.

(2) Kurul, KOSGEB’den 2 (iki), üniversiteden 2 (iki) öğretim üyesi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odaları Birliği’nden 1 (bir) üye olmak üzere toplam 5 (be ş) kişiden oluşur. Kurul Başkanı ilgili Uygulama Birimi Müdürüdür.

(3) Kurul üyelerinin, asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmaları şarttır.

(4) Kurul’un KOSGEB dışından olan üyelerini belirlemek için Uygulama Birimi tarafından bu kurum/kuruluşlara yazı gönderilir. Bu kurum/kuruluşlardan ekte yer alan İşbirliği -Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu ile bildirilen kişilerden uzmanlık alanlarına göre il bazında bir liste oluşturulur ve oluşturulan liste ilgili Başkanlık birimine gönderilir. İlgili Başkanlık birimince Kurul’da KOSGEB’den yer alacak üyeler ve il bazında oluşturulan liste Başkanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan Kurul listeleri Uygulama Birimine bildirilir.

(5) Kurulda değerlendirilecek projelerin özelliğine göre ilgili Uygulama Birimi Müdürü tarafından yukarıda belirtilen listeden belirlenecek üyeler ve Başkanlık tarafından görevlendirilen KOSGEB üyelerinin katılımı ile Kurul oluşturulur.

(6) Kurul’da görevlendirilen üyelerin Kurul faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde gizlilik esastır. KOSGEB dışından görevlendirilen Kurul üyeleri, Uygulama Birimine İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi verir.

(7) Kurul üyeleri, görevlerinin yerine getirilmesinde; kamu yararını gözetme yi, eşitliği, sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği esas alır.[61]

(8) Kurul’da görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, proje kapsamında talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları da incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür.[62]

(9) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar, ilgili projenin değerlendirildiği Kurullarda görev alamazlar.[63]

(10) Kurul en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanır. Kurul karar yeter sayısı 3 (üç)’tür. Oyların eşitliği durumunda Kurul başkanının oyu iki oy sayılır.

(11) Kurul’da görev alan öğretim üyelerine ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendirilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; 1 (bir) günlük hizmet bedeli Uygulama Birimi tarafından üniversiteye ödenir.

(12) Kurul’un sekreteryası, ilgili Uygulama Birimi tarafından yürütülür. İlgili Uygulama Birimi, Kurul Toplantı Gündemini oluşturarak toplantı dosyasını toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Kurul üyelerine ulaşacak şekilde gönderir. Kurulların toplanma tarihleri ve gündemi ilgili Uygulama Birimi tarafından belirlenir.

(13) Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir. Ayrıca revizyon/tamamlama/ sonlandırma v.b. durumlarda da gerekli görülmesi halinde İşletici Kuruluş Kurul’a davet edilebilir. Kurul’da başvuru sahibine projesine ilişkin sunum/açıklama yapabilme imkânı için yeterli süre verilir.[64]

(14) Kurul’da bir günde en fazla 2 (iki) adet yeni proje başvurusu değerlendirilebilir. Düzeltme istenmiş olan veya uzatma talebi için Kurul’a sunulan projelerin değerlendirmesi için ise sayısal bir sınır bulunmamaktadır.

(15) Başvuru olması halinde, Kurul 2 (iki) ay içerisinde toplanır. Kurul; Uygulama Biriminde toplanabileceği gibi, Uygulama Birimi koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.[65]

(16) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının hangi dönemlerde hazırlanacağını Kurul belirler. Bu raporların sunulacağı dönemler 30 (otuz) günden az, 90 (doksan) günden fazla olamaz.[66]

İtiraz Süreci ve İtiraz Komisyonu[67]

MADDE 17 – (1) Kurulun destek başvurusunun reddine ilişkin kararına işletme; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Uygulama Birimine yazılı olarak yapılır.

(2) Uygulama Birimi gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere elektronik ortamda ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

(3) İtiraz Komisyonu, ilgili Başkanlık Biriminden Daire Başkanı/Müdür ve 2 (iki) Başkanlık Müşaviri olmak üzere toplam 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyon Başkanı, ilgili Başkanlık Biriminden Daire Başkanı/Müdürdür. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları oyçokluğu ile alınır.

(4) Komisyonun sekretaryası, ilgili Başkanlık Birimi tarafından yürütülür. İlgili Başkanlık Birimi, Komisyon Gündemi ve başvuru dosyalarını elektronik ortamda/yazı ile komisyon üyelerine gönderir.

(5) Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek, ret veya kabul eder. Karar, gerekçeleri ile birlikte ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Desteği İtiraz Komisyonu Karar Formuna işlenerek ilgili Uygulama Birimine bildirilir.

(6) İtiraz Komisyonu tarafından, proje başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, proje başvurusu Uygulama Birimi tarafından tekrar Kurul değerlendirilmesine sunulur.

(7) Başvuru olması halinde, İtiraz Komisyonu 2 (iki) ay içerisinde karar alır. Kurul; ilgili Başkanlık Biriminde toplanabileceği gibi, ilgili birimin koordinasyonunda telekonferans, videokonferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 18 – (1) Proje başvurusu reddedilen, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.[68]

(2) Program kapsamında proje başvurusu yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(3) …[69]

(4) İşletici Kuruluş, proje süresince proje amaçları doğrultusunda faaliyetine devam etmelidir.

(5) İşletici Kuruluş’a ait adresin değiştirilmesi, Uygulama Biriminin onayı ile mümkündür.

(6) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[70]

(7) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

(8) İşletmelere/İşletici Kuruluşlara tüm bildirimler yazılı olarak yapılır.

(9) Bir İşletici Kuruluşun sorumluluğunun başka bir Uygulama Birimine geçmesi durumunda,

İşletici Kuruluşun dosyası ilgili Uygulama Birimine devredilir.

(10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Kapanan İşletici Kuruluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.[71][72][73][74]

(11) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ifadesi düşülür.

(12) Destek konusu ile ilgili Hizmet Sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, “Bu fatura bedelinin ……………… TL’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz/geri ödemeli destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra İşletici Kuruluşa iade edilir.

(13) İşletici kuruluş; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.[75]

(14) Proje süresinde işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[76]

(15) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesinin başlaması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletici kuruluşun durumu Kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle mücbir sebep veya zaruri hal oluştuğuna ilişkin karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.[77][78][79][80]

(16) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(17) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(18) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.[81]

(19) Kurulda desteklenme kararı alınan giderler, desteklemeye esas tutar olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutar üzerinden hesaplanacak destek tutarlarını aşamaz.[82]

(20) Kontrol, denetim veya inceleme sonucu ortaya çıkan ve uygulama birimince hatalı işlemlerden doğan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.[83]

(21) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletici kuruluşun ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan İşletici kuruluşun borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.[84]

(22) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.[85]

(23) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar İşletici Kuruluş için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(24) Uygulama Esasları kapsamında yapılan destek başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, Başvuru Sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(25) Bu Program kapsamında sağlanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, 24/04/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında kullandırılan destekler dikkate alınmaz.

(26) 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde 1 – (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.[86]

(26) …[87][88]

(27) İşletici Kuruluş tarafından taahhütname tarihinden itibaren proje sonrası izleme tarihine kadar;

a) Destek kapsamında satın alınan makine-teçhizattan uygulanabilir olanlarına görünebilir bir şekil ve ebatta “Bu makine/teçhizat KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” ifadesinin,

b) İş yerinin görünür bir yerinde en az 30×50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte “Bu işletme İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.” İfadesinin yer alması sağlanır.[89]

Uygunsuzluk

MADDE 19 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.[90]

Uygulama Esaslarının Ekleri

MADDE 20 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan formlar, raporlar ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.

Desteklenme kararı alınmış projeler[91]

Geçici Madde 1 – 28/09/2015 tarihinden önce desteklenme kararı verilen projelere ilişkin iş ve işlemler 09/04/2014 tarihinde yürürlüğe konulan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Uygulama

Esasları hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 23/07/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

EKLER:

1.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru FormuFRM.06.00.01
2.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ön Değerlendirme FormuFRM.06.00.02
3.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiFRM.06.00.03
4.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi FormuFRM.06.00.04
5.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi FormuFRM.06.00.05
6.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar FormuFRM.06.00.06
7.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı TaahhütnamesiFRM.06.00.07
8.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Tespit TutanağıFRM.06.00.08
9.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet RaporuFRM.06.00.09
10İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme RaporuFRM.06.00.10
11.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme OluruFRM.06.00.11
12.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon FormuFRM.06.00.12
13.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç RaporuFRM.06.00.13
14.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme RaporuFRM.06.00.14
15.İşbirliği-Güçbirliği Desteği İtiraz Komisyonu Karar Formu[92]FRM.06.00.15
16.Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu[93]TAB.06.00.01

[1] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak, İşbirliği -Güçbirliği Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

[2] 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile tanım eklenmiştir.

[3] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: İnceleme Komisyonu: İnceleme, denetim ve soruşturma faaliyetleri kapsamında Başkanlık Makamı OLUR’u ile teknik detay ve bilimsel içerik açısından destek başvurusunu değerlendiren teknik ve/veya akademik kişilerden oluşan komisyonu

[4] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile tanım eklenmiştir.

[5] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: n) Sorumlu Personel: Proje ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. Maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen, İşletici Kuruluştan sorumlu personeli,

[6] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile tanım eklenmiştir.

[7] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiş olup, Uygulama Esaslarının tamamı tanım kapsamında revize edilmiştir. Değişiklik öncesi: d) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

[8] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.

[9] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[10] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[11] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer almak için http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapmaları gerekir. İşletmeler, bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim ederler. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

[12] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek söz konusu işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır.

[13] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletmeler, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

[14] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeleri İşletici Kuruluş marifetiyle desteklenir.

[15] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olması şartı aranır.

[16] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dahil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici Kuruluşa ortak olurlar.

[17] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. Bu durumda İşletici Kuruluş, bünyesinde birleşilen işletmedir. Kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dâhil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, bünyesinde birleşilen İşletici Kuruluşa ortak olurlar. Ancak bünyesinde birleşilen İşletici Kuruluş aynı anda 3 (üç) destek programından yararlanamaz.

[18] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz.

[19] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[20] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Proje başvurusunda bulunan işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve bu işletmelerden en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır.

[21] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Proje başvurusunda bulunan işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve bu işletmelerden en az 3 (üç)’ünün aynı veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi şartı aranır.

[22] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Proje başvurusunda bulunan asgari 5 (beş) işletmenin yanında proje paydaşları da İşletici Kuruluşa ortak olabilir. Ancak, proje paydaşlarının İşletici Kuruluştaki ortaklık hisse oranlarının toplamı % 20 (yirmi)’yi geçemez.

[23] 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin proje süresi içerisinde ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Bu durumda, Kurul tarafından proje sonuçlandırılıncaya kadar İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin hisse oranı % 30 (otuz)’dan fazla olamaz.

[24] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin proje süresi içerisinde ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Yeni ortak olacak işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve projedeki en az 3 (üç) işletmenin aynı veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi kriterini sağlaması gerekmektedir. Bu durumda, Kurul tarafından proje sonuçlandırılıncaya kadar İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin hisse oranı % 30 (otuz)’dan fazla olamaz.

[25] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Proje süresince, İşletici Kuruluşa ait hisse ve ortaklık yapısında, Hizmet Merkezinin onayı alındıktan sonra değişiklik yapılabilir.

[26] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak isteyen Başvuru Sahibi, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu ve ekleri ile Hizmet Merkezine başvuru yapar. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası Başvuru Sahibi tarafından imzalanır. Başvuru sırasında İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunun elektronik ortamda da Hizmet Merkezine sunulması gerekir.

[27] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: … ve benzeri hususlar da dikkate alınarak değerlendirilir.

[28] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere Başvuru Sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul’un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

[29] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir.

[30] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[31] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra 17. Maddeye alınmıştır. Değişiklik öncesi: (10) Kurulun redde ilişkin kararına başvuru sahibi; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi itirazı şekil, usul ve içerik yönünden inceler. Şekil yönünden itirazı kabul edilen proje başvurusu tekrar Kurula sunulur. İçerik ve usul yönünden yapılan itiraz ise itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilir. Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek itirazı ret veya kabul eder ve sonucu ilgili Hizmet Merkezine bildirir. İtiraz Komisyonu tarafından, proje başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, proje başvurusu ilgili Hizmet Merkezi tarafından Kuru l değerlendirilmesine sunulur. Hizmet Merkezi sonucu başvuru sahibine bildirir.

[32] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[33] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Kurul kararı, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu’na işlenir, evrak kaydına alınır ve proje Başvuru Sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, bir örneği ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.

[34] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Süresi içerisinde Taahhütname verilmeyen projeler için yeniden başvuru yapılamaz.

[35] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (13) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde İşletici Kuruluşu kurması ve ekte yer alan Taahhütnameyi vermesi istenir. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen başvuru sahibinin projesi reddedilmiş sayılır.

[36] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Program kapsamında verilecek destek üst limiti 750.000 (yedi yüz elli bin) TL olup, bu miktarın 250.000 (iki yüz elli bin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 500.0 00 (beş yüz bin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

[37] 09/08/2012 tarih ve 11454 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

[38] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[39] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir.

[40] 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, İşletici Kuruluşun son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otu z) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

[41] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, İşlet ici Kuruluşun son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

[42] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[43] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından uygun bulunan toplam KOSGEB Desteğine esas tutarın % 5 (beş)’ini geçemez.

[44] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletici kuruluş, proje uygulama sürecinde gerekli görmesi halinde 1 (bir) defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu ile ilgili Hizmet Merkezine yapılır.

(2) Kurul kararında belirtilen gider kalemlerinde değişiklik ancak revizyon talebi ve talebin Kurul tarafından uygun bulunması ile yapılabilir.

(3) Hizmet Merkezi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir.

[45] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Kurul tarafından belirlenen dönemlerde, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve eki belgeler İşletici Kuruluş tarafından hazırlanarak ilgili izleme döneminin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Hizmet Merkezine teslim edilir.

[46] 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[47] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Proje kapsamında makine, teçhizat ve donanıma ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce, İşletici Kuruluş ziyaret edilerek ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletici Kuruluşa gelmesinden sonra düzenlenir.

[48] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[49] 15/03/2013 tarih ve 3757 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) İlgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan İşletici Kuruluşa destek ödemesi yapılmaz. Ancak İşletici Kuruluş tarafından mahsup dilekçesi veril mesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar İşletici Kuruluşun ya da Hizmet Sağlayıcının banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

[50] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(8) İşletici kuruluşun ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletici kuruluşun ara faaliyet raporunda yer alan talebi doğrul tusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borçları olmamalıdır.

[51] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce İşletici Kuruluştan, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak İşletici Kuruluşun uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

[52] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen bent kabul edilmiş olup takip eden bent numaraları değiştirilmiştir.

[53] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Vadesi gelen süreli teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Süresi asgari 1 (bir) yıl olan teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Hizmet Merkezine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.

b) Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa ait teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.

[54] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen bent kabul edilmiştir.

[55] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiştir.

[56] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen bent kabul edilmiştir.

[57] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje süresinin bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) e şit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitim tarihinden 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden bitim tarihini ilk iş günüdür.

[58] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Proje süresinin uzatılması durumunda, uzatma süresi dikkate alınarak geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletici Kuruluştan, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde banka teminat mektubu alınır.

[59] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, derhal İşletici Kuruluşa bir yazı gönderilerek, bu yazıda borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (y azının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve Teminat Mektubunun nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde Teminat Mektubu nakde çevrilir.

[60] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa resmi yazı ile, borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve Teminat Mektubunun nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde Teminat Mektubu nakde çevrilir.

[61] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[62] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen bent kabul edilmiştir.

[63] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[64] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[65] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[66] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile kaldırılan bent: Alınan tüm kararlar, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenerek Kurul üyelerine imzalatılır.

[67] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen Madde kabul edilmiştir.

[68] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen proje için başka bir Hizmet Merkezine başvurulamaz.

[69] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra 5. Maddeye alınarak yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Proje ortağı işletmelerin bu program kapsamında aynı konuda 1 (bir) projesi desteklenir. Proje ortağı işletmeler farklı konulardaki projeleri için aynı İşletici Kuruluş ile destek alamazlar. Ancak İşletici Kuruluş, başka projelerde proje ortağı/proje paydaşı olarak yer alabilir.

[70] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

[71] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Destek kapsamında satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (ü ç) yıl süresince başka şahıs, kurum/ kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[72] 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR (Yürürlük tarihi: 15.06.2010). Değişiklik öncesi: (10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi ) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[73] 09/04/2014tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Kapanan işletici kuruluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

[74] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Kapanan işletici kuruluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.

[75] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (13) İşletici kuruluş; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

[76] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[77] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[78] 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (15) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesinin başlaması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[79] 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (15) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesinin başlaması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletici kur uluşun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[80] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (15) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesinin başlaması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan iş letici kuruluşun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[81] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[82] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[83] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kabul edilmiş olup, takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.

[84] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletici kuruluşun ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan İşletici kuruluşun borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

[85] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (21) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir.

[86] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[87] 26/09/2013 tarih ve 11906 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[88] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (26) a- İnceleme, denetim ve soruşturması yapılan projenin değerlendirilmesi gerektiği durumlarda, İnceleme, denetim ve soruşturmayı yapan birim tarafından Başkanlık Makam Olur’u alınarak ilgili Daire Başkanlığına iletilir.

b- İlgili Daire Başkanlığı tarafından, inceleme, denetim ve soruşturma yapan birimin Başkanlık Makamı OLUR’unda belirtilen alanlarda, teknik ve/veya akademik kişilerden oluşan 3 (üç) kişilik bir İnceleme Komisyonu oluşturulur. İnceleme Komisyonu çalışmasını tamamlayarak raporunu inceleme, denetim ve soruşturma yapan birime iletir.

c- Komisyonda görevlendirilen üyelere inceleme yaptıkları proje için 1 (bir) günlük hizmet bedeli Daire Başkanlığı tarafından ilgili kurum/kuruluş veya Üniversiteye ödenir. Komisyonda görev alan üyelere ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir.

d- İnceleme, denetim ve soruşturmaya konu projenin ilk değerlendirmesini yapan Kurul üyeleri İnceleme Komisyonunda görev alamazlar.

[89] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[90] 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

[91] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen Geçici Madde kabul edilmiştir.

[92] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

[93] 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen form kabul edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s