KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

İŞBİRLĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.[1]

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Başvuru Sahibi: Proje ortaklarıyla ve/veya iştirakçileriyle gerçekleştireceği işbirliği çerçevesinde KOSGEB’e proje başvurusu yapan işletmeyi,

c) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

d) İşletici Kuruluş: Bu programdan yararlanmak için kurulan tüzel kişiliği,

e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

g) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

ğ) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını,

h) Kurul: İşbirliği-Güçbirliği projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

ı) Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları: İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerini,[2]

i) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

j) Taahhütname: Programdan yararlanan işletici kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu, başvuru ve değerlendirme

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri tabanında kayıtlı olmaları ve KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları esastır.

(2) Proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.[3]

(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.[4]

(4) Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

(5) Projesi kabul edilen işletici kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

(6) Projesi kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.[5]

(7) Proje başlama tarihinden önce işletici kuruluş ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüd, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir.

Desteklenecek proje konuları

MADDE 6 – (1) İşletmelerin;

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

d) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.[6]

İşletici kuruluş ortaklık modelleri

MADDE 7 – (1) Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler.

b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olabilirler.

c) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler.

(2) Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.[7]

(3) Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilir.[8]

(4) İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.[9]

(5) İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Bu durumda da bu maddenin dördüncü bendinde belirtilen koşul sağlanmalıdır.

Desteklenecek proje giderleri

MADDE 8 – (1) Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,

proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

(2) Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB Destek tutarının % 5 (beş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.[10]

Proje süresi, destek üst limit ve oranı

MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklenecek projenin süresi en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

(2) Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.[11]

(3) Proje faaliyet kalemlerine ilişkin verilecek destek miktarları Kurul tarafından belirlenir.

(4) Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.[12]

(5) Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.[13]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Destek Süreci

İzleme

MADDE 10 – (1) Proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak işletici kuruluş tarafından hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu ve proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

Destek ödemeleri

MADDE 11 – (1) İşletici kuruluş, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, değerlendirilir.

Değişiklik öncesi: (2) Proje destek üst limiti 750.000 (yediyüzellibin) TL olup, bu miktarın 250.000 (ikiyüzellibin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 500.000 (beşyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

(3) Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde işletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletici kuruluşun talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

(4) Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletici kuruluş veya ortaklarından destek tutarı kadar teminat alınır.

(5) Geri Ödemeli Destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 12 – (1) Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvurulamaz.

(2) Projesi tamamlanan işletici kuruluş tarafından hazırlanacak sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.[14]

(3) Proje süresinde işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.[15]

(4) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesi veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletici kuruluşun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.[16][17][18]

(5) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(6) İşletici kuruluş; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.[19]

(7) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.

(8) Kurulda görev alan üyelerden, öğretim üyesi olanlara ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(9) Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletici kuruluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.[20][21]

(11) 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.[22]

(12) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(13) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.[23]

Uygunsuzluk

MADDE 13 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletici kuruluşa verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletici kuruluşun müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

MADDE 14 – (1) Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


[1] 1 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu Ġcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

[2] 2 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile ile eklenen tanım kabul edilmiştir.

[3] 3 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve nihai değerlendirme için Kurula sunulur.

[4] 4 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

[5] 5 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(6) Projesi kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

[6] 6 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

[7] 7 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

[8] 8 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) Asgari 5 (beş) işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilir.

[9] 9 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz.

[10] 10 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[11] 11 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir.

[12] 12 17/07/2012 tarihli ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararları ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi:(4) Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

[13] 13 04/03/2015 tarih ve 2015/12 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2015 tarih ve 10139 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[14] 14 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Projesi tamamlanan işletici kuruluş tarafından hazırlanacak sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.

[15] 15 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (3) İşletici kuruluşun tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletici kuruluşun, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alınan projenin devam ettirilmesi şartıyla bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[16] 16 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile fıkra eklenmiştir.

[17] 17 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (4) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesi veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

[18] 18 20/02/2014 tarih ve 2014/01 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 09/04/2014 tarih ve 3555 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir.

Değişiklik öncesi: (4) Proje süresinde işletici kuruluşun tasfiyesi veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletici kuruluşun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza , ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun o larak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

[19] 19 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) İşletici kuruluş; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

[20] 20 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (9) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[21] 21 04/06/2013 tarihli 2013/01sayılı İcra Komitesi Kararı ve 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir (Yürürlük tarihi: 15.06.2010). Değişiklik öncesi: (10) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

[22] 22 17/07/2012 tarihli ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararları ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

[23] 23 20/03/2012 tarih ve 2012/03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2012 tarih ve 12665 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (12) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s