8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA               Resmî Gazete                             Sayı : 29320

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7495

Ekli “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl, araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

MADDE 2-

(1) 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.

(3) 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra NoÜrün GruplanMazot(TL/dekar)Gübre(TL/dekar)
1Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları3,34,75
2Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları4,856,6
3Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları7,98,25

(4) 2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılır.

(3) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

SıraNoDesteğe Konu Ürünler(Krş/Kg)
1Yağlık Ayçiçeği30
2Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumlan kullananlar)65
3Soya Fasulyesi50
4Kanola40
5Dane Mısır4
6Aspir45
7Zeytinyağı70
8Buğday5
9Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale5
10Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek20
11Çeltik10
12Çay12

(4) Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme yapılır.

(5) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(6) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.

(7) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(8) Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(9) Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4-

(1) Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanlan Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

1Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır225 TL/’baş
2Etçi ırklar anaç sığır350 TL/baş
3Anaç manda400 TL/baş
4Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave70 TL/baş

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı75 TL/baş
2Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave35 TL/baş
3Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave75 TL/baş
Malak desteği150 TL/baş

(3) Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenir.

(4) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), (Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için anaç sığır soykütüğü ilavesi hariç birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)Anaç Sığır350 TL/baş
Buzağı150 TL/baş

(5) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 TL/baş ödeme yapılır.

(6) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 22 TL/kg ödeme yapılır.

(7) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere, manda, koyun ve keçi sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

(8) İslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.

(9) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Tohum (kutu)40 TL/adet
21. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer30 TL/kg

(10) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Arılı kovan10 TL/adet
2Bombus arısı60 TL/koloni

(11) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıl sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dâhil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dâhil) olan kısmı için ise %50’si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

1Alabalık0,65 TL/kg
2Çipura-Levrek0,85 TL/kg
3Yeni türler     1 TL/kg
4Midye0,05 TL/kg

(12) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ayrıca, patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; yem bitkileri üretimi yapan üreticilere aldığı yem bitkileri desteğine ilave %50 ödeme yapılır.

1Yonca (sulu)50 TL/dekar/yıl
2Yonca (kuru)30 TL/dekar/yıl
3Korunga40 TL/dekar/yıl
4Tek yıllıklar35 TL/dekar
5Silajlık tek yıllıklar50 TL/dekar
6Silajlık mısır (sulu)75 TL/dekar
7Silajlık mısır (kuru)35 TL/dekar
8Yapay çayır-mera100 TL/dekar

(13) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(14) Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç olmak üzere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1Hastalıktan Ari İşletme Desteği375 TL/baş
2Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)50 TL/baş

(15) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1Şap Aşısı (Büyükbaş)0,75 TL/baş
2Şap Aşısı (Küçükbaş)0,50 TL/baş
3Brucellosis (Büyükbaş)1,50 TL/baş
4Brucellosis (Küçükbaş)0,50 TL/baş

(16) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz.

1Büyükbaş Hayvan Koruma550 TL/baş
2Küçükbaş Hayvan Koruma80 TL/baş
3Sığır Pedigrili Koruma800 TL/baş
4Arı Koruma40 TL/kovan
5Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit SürüYavru70 TL/baş
6Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban SürüYavru35 TL/baş
7Halk Elinde Manda Islahı800 TL/baş
8Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği150 TL/baş
9Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği200 TL/baş

(17) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2015 ve 2016 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

(18) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50‘si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi

MADDE 5-

(1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2015 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Sertifikalı sanayilik ve ihracata yönelik meyve çeşitleri fidanı kullananlar ile patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullananlara ilave destek ödenir.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2015 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra NoYurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği(TL/dekar)
1Buğday, Arpa8,5
2Tritikale, Yulaf, Çavdar6
3Çeltik, Yer Fıstığı8
4Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek12
5Susam, Kanola, Aspir4
6Patates40
7Soya20
8Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi7
9Yonca10
SıraNoYurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım DesteğiStandart(TL/dekar)Sertifikalı(TL/dekar)
1Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi150400
2Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi150350
3Aşılı bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi100280
4Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi50150
5Aşılama ile çeşit değiştirme250
6Virüsten ari fidanlara ilave olarak50100
7Sertifikalı çilek fidesi desteği350
8Antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi100280
9Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteğiAldığı desteğe
%50 ilave
Aldığı desteğe
%50 ilave
10Sanayilik/İhracata yönelik çeşitlerde ilave destekAldığı desteğe
%50 ilave
SıraNoYurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(TL/kg)
1Buğday0,10
2Arpa, Trilikale, Yulaf, Çavdar, Patates0,08
3Çeltik0,25
4Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi0,50
5Soya0,35
6Kanola1,20
7Susam0,60
8Yonca1,50
9Yer Fıstığı0,80

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği

MADDE 6-

(1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde örnek olarak seçilen işletmelerden, 2014 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere 2015 yılı bütçesinden 375 TL, 2015 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere ise 2016 yılı bütçesinden 425 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

Organik tarım ve iyi tarım desteği

MADDE 7-

(1) Bitkisel üretimde 2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik meyve-sebze ve tarla bitkileri tarımı yapan çiftçilerin organik süreçteki sertifikalandırılmış üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

(2) Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Bakanlık ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

SıraNoOrganik Tarım DesteklemeleriDestek Miktarı
1Meyve, sebze70 TL/dekar
2Tarla Bitkileri10 TL/dekar
3Anaç Sığır, Manda150 TL/baş
4Buzağı50 TL/baş 
5Anaç koyun, keçi10 TL/baş 
6Arılı kovan5 TL/kovan 
7Alabalık0,35 TL/kg 
8Çipura-levrek0,45 TL/kg 

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra Noİyi Tarım Uygulamaları DesteklemeleriDestek Miktarı
1Meyve, Sebze50 TL/dekar
2Örtüaltı150 TL/dekar
3Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler100 TL/dekar

Tarımsal yayını ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 8-

(1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dâhil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

(3) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal işletme katkı payı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

MADDE 9-

(1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra NoBiyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteklemeleriDestek Miktarı
1Biyoteknik mücadele desteği110 TL/dekar
2Biyolojik mücadele desteği350 TL/dekar
 Örtüaltı paket toplamı460 TL/dekar
3Biyoteknik mücadele desteği35 TL/dekar
4Biyolojik mücadele desteği35 TL/dekar
 Açık alanda paket toplamı70 TL/dekar

Araştırma ve geliştirme projeleri desteği

MADDE 10-

(1) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştrrma-gelişlirme (AR-GE) projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 11-

(1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştiricibirlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik veya kooperatif üst/bölge birliğine irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme’’ adı altında toplam %0,2 oranında kesinli yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 12-

(1) Bu Kararın 4 üncii maddesinin; altıncı, yedinci, dokuzuncu, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve onsekizinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ise 2016 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesinde yer alan mazot, gübre, toprak analizi ve sözleşmeli üretim desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2016 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında, 2015 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın 2015 yılı tanmsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı/standart fidan, aşılama ile çeşit değiştirme desteği, sertifikalı/standart Antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi desteği, sertifikalı çilek fidesi desteği, patates siğili görülen 8 ilde (Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon) sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, virüsten ari fidanlara ilave destek ve sanayilik çeşitlerde ilave olarak verilecek desteklere ait 2015 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2015 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2016 yılı tanmsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(4) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan fark ödemeleri desteği, 2016 yılı bütçesinden ödenir. 2015 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde hububat ve bakliyat ödemelerine, yılı içinde başlanır.

(5) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.

(6) Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2015 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri ile örtüaltı bitkisel üretimdeki biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının tüm yıl içerisinde devam etmesi nedeniyle ödemesi ertesi yıla kalan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(7) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının %0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(8) Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik vb. işlemler yapılmaz.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 10 uncu maddede yer alan araştırma ve geliştirme proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14-

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15-

(1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 16-

(1) Bu Karar, 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-

(1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

LİSTE

NOHAVZA ADIFARK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER
1Güney Marmara HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
2Batı Karadeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
3Kuzeybatı Anadolu HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
4Doğu Karadeniz HavzasıBuğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola
5Karasu-Aras HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6Kuzey Marmara HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7Büyük Ağrı HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik
8Söğüt HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
9Çoruh HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
10Yukarı Fırat HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
11Kıyı Ege HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık  Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
12Van Gölü HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği
13Erciyes HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
14Kaz Dağları HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
15İç Ege HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
16Gediz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı
17Meriç HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
18Yeşilırmak HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
19Orta Karadeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
20Karacadağ HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
21Zap HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut
22GAP HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Küllü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
23Batı GAP HavzasıArpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Küllü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
24Doğu Akdeniz HavzasıArpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
25Kıyı Akdeniz HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Küllü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
26Ege Yayla HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27Orta Kızılırmak HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
28Orta Anadolu HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
29Fırat HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
30Göller HavzasıArpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı,

Kararı görmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s