2 Temmuz 2011 CUMARTESİ         Resmî Gazete     Sayı : 27982

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2004

Ekli “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 7/6/2011 tarihli ve 5111 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2011 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar’da yer alan havzalardan; Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz Havzalarında 2011 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesine ilişkin usul ve esaslan belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Karar, belirlenen havzalarda ruhsatlı çay alanlarında 2011 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Destekleme uygulamaları

MADDE 2 – (1) Ruhsatlı üreticilere 2011 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 Kuruş fark ödemesi desteği yapılır.

(2) Fark ödemesi desteği, kamu ve özel sektör işletmelerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Tanm ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile üreticilere ödenir.

Destekleme ödemeleri

MADDE 3 – (1) Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2011 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2011 yılı fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2011 yılında sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2011 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak, kamu ve özel sektör işletmelerine sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23/12/2011 tarihine kadar, çiftçi belgesi, üzerinde T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi ve müracaat dilekçesi ile birlikte yaş çay sattıkları kamu ve özel sektör işletmelerine başvururlar.

(2) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Tescil edilen miktar doğrultusunda kamu ve özel sektör işletmeleri, fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenler. Düzenlenen bu icmaller kamu ve özel sektör işletmelerince bulunduktan yerde 10 gün süreyle askıya çıkarılır.

(3) Askıya çıkarma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(4) İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar; askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve özel sektör işletmelerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılır.

(5) Özel sektör yaş çay işletmelerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayı müteakip üç gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. Çay fabrikalarınca tüm icmaller birleştirilerek üreticilerin 2011 yılında satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre destek tutarları hesaplanır ve hesaplanan destek tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Finansman

MADDE 4 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktanr. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının binde biri oranında hizmet komisyonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, binde ikisi oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenir.

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 6 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Destekleme yapılmayacak haller

MADDE 7 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, fark ödemesinden yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s