29 Mart 2014  CUMARTESİ                   Resmî Gazete                                    Sayı : 28956

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim içerikli ve diğer ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları karşılayan ürünler ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” eki Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – 

(1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – 

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağır metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi toprağa verildiğinde uzun yıllar topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirliliği yaratarak çevreyi kirleten veya insan ve hayvanların bünyesinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyen elementleri,

b) Analiz kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin analiz ve deneylerini yapacak, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereğince, her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel veya tüzel kişiliği haiz laboratuvarları,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementlerini,

d) Deneme raporları: Ürünün verimliliği üzerine yapılmış araştırma sonuçlarını,

e) Enzim katkılı ürünler: Bitki bünyesinde yer alan, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörleri de içeren ürünleri,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü,

g) Mikrobiyal gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin maddelerinin sağlanmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların ticari formülasyonlarını,

ğ) Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerde organik yapıya kovalent (organik) bağlarla bağlı olan azotu,

h) Organik kaynaklı diğer ürünler: Gübreler hariç organik madde içeren ürünleri,

ı) Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden ifadesini,

i) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisinin ya da artık ve atıklarından hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ürünleri,

j) Organik madde: Kuru yakma veya sıvı yakma sonucu kaybolan muhtevayı,

k) Organomineral gübreler: Organik muhtevanın bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu veya karışımı sonucu elde edilen ürünleri,

l) Referans kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem olarak görev yapacak laboratuvarları,

m) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

n) Üretim prosesi: Üretimde kullanılan hammaddeleri ve üretim yöntemini,

o) Yetkili Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmaların üretim izinlerinin değerlendirilmesinde ayrıca gerek duyulması halinde ithal edilecek veya üretimi yurt içinde gerçekleştirilecek ürünlerin tescil müracaatlarının değerlendirilmesinde görev alacak Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ağır metal sınırları

MADDE 5 – 

(1) Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade edilen ürünlerdeki ağır metal oranları mg/kg (ppm) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum

Cd

3

Bakır

Cu

450

Nikel

Ni

120

Kurşun

Pb

150

Çinko

Zn

1100

Civa

Hg

5

Krom

Cr

350

Kalay

Sn

10

(2) Sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde kalay aranır.

(3) Organomineral Gübrelerde; fosfor eklenmişse kadmiyum aranmaz, Organomineral Gübrelerde iz element olarak çinko ve bakır beyan edilmişse ağır metal olarak değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili  Komisyon ve İzinler

Yetkili Komisyon

MADDE 6 – 

(1) Yetkili Komisyon, Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığında, ilgili dairede konu sorumlusu teknik elemanlar, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, İlgili Fakültelerin Biyoloji/Kimya Ana Bilim Dalları, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’den birer uzman ile ihtiyaç duyulacak konularda diğer kurum ve kuruluşlardan davet edilecek uzmanlardan oluşur. Yetkili Komisyon, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde,  Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yetkili Komisyon; bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmaların üretim izinlerini değerlendirmek, gerekli görüldüğü hallerde bu Yönetmelik eklerinde yer alan, ithal edilecek veya piyasaya arz edilecek ürünleri görüşmek, ayrıca mikrobiyal ürünlerin ithalatı ve piyasaya arzı ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri değerlendirmek esası üzerine toplanır.

Üretim izni

MADDE 7 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli ürünler hariç, ürünleri üreterek piyasaya arz edecek firmalar, aşağıdaki belgelerle birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’e müracaat eder.

a) Ek-9’ da yer alan Organik Gübre Üretim İzni Müracaat Formu,

b) Üretim prosesi,

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-7’de yer alan ilgili il müdürlüğünce düzenlenen rapor,

ç) Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin veya ÇED gerekli değildir belgesinin veya  3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı veya belge, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belge veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya  onaylı sureti,

d) Ürüne ait analiz sertifikası,

e) Ek-8’de yer alan, üretim tesisine il müdürlüğünce mahallinde yapılan inceleme sonunda düzenlenen uygunluk raporu,

f) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

g) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları,

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu kapsamalıdır.

ğ) Mikrobiyal ürünler dışında kalan ürünler için varsa, ürünün kullanım zamanı, uygulama dozları, kültivasyon işlemleri ve toprak işleme yöntemlerini içeren, ürünün verimliliği üzerine yapılmış denemeler, çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen deneyimlere ilişkin belgeler.

(3) Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri gerekli görüldüğünde yerinde incelenir.

(4) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Komisyona sunulur. Yetkili Komisyonun kararı doğrultusunda, BÜGEM tarafından üretim izni verilir.

(5) Firmalara düzenlenen üretim izinleri, firmanın ticaret sicil numarası aynı kalmak şartı ile adres değişikliği ve/veya unvan değişikliği durumunda Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan, BÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.

İthalat izni

MADDE 8 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli ürünler dışında kalan ürünlere, ithalat izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-10’da yer alan Organik Gübre İthalat İzni Müracaat Formu,

b) Proforma fatura,

c) Ağır metal analizini de içerecek şekilde düzenlenmiş son altı aya ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

ç) Üretim prosesinin aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

d) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1’inde yer alan ürünlerin ithalatı sırasında ithalatın yapıldığı ülkece düzenlenmiş “ihracat sertifikası” veya ithalatın yapıldığı ülkenin yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca düzenlenmiş sertifika,

e) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

f) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu kapsamalıdır.

(3) Mikrobiyal gübrelerin numune ithalatında öncelikle, yurt içinde ülke topraklarına uygunluğu ve verime etkisi amacıyla deneme için ithalat izni düzenlenir. BÜGEM’ce mikrobiyal gübre için düzenlenen numune ithalat ön izin belgesi; ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ve ithalatçı firmaya gönderilir.

(4) Mikrobiyal gübrenin numune ithali, resmi araştırma kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından öngörülen miktar üzerinden yapılır ve tamamı deneme yapacak kurum/kuruluşa teslim edilerek teslim edildiğine dair yazı BÜGEM’e ibraz edilir. Yetkili Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde BÜGEM’ce ithalat ön izin belgesi düzenlenir, düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il müdürlüğüne, gümrük idaresine, TSE’ye ve nihai izin için GKGM’ne gönderilir. GKGM’nce alınan numunelerden bir tanesi bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE’ye gönderilir. TSE tarafından yapılan analiz sonuçları, nihai izin aşamasında değerlendirilmek üzere GKGM’ne gönderilir.

(5) BÜGEM’ce düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il müdürlüğüne ve gümrük idaresine, bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE’ye gönderilir. TSE’ce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün bu Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptırır. Analiz sonuçlarının bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde TSE tarafından ithalatına nihai izin verilir. TSE analiz sonuçlarının birer örneği firmaya gönderilir. Ancak ürün tescil belgesine sahip ise, TSE’ce numune alınır ve ithalatına nihai izin verilir. İzne müteakip analizi yapılır sonucunun bir örneği TSE’ce firmaya gönderilir.

(6) İthal edilecek ürünün TSE’ce yapılan analizleri sonucunda uygun bulunmaması durumunda ithalatçı firma onbeş gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. TSE, firma tarafından önerilen uzmanla birlikte analizleri müştereken yenilemekle mükelleftir. Yapılan bu analiz nihai olup sonuçlarına itiraz edilemez.

(7) İthalatçı firma, gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylaşımı sağlayıncaya kadar, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini ithalata müteakip BÜGEM’e ve firma merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

İhracat ön izni

MADDE 9 – 

(1) Bu Yönetmeliğe uygun olan veya ürünü talep edenin isteği doğrultusunda hazırlanan ve hayvansal menşeli ürünler dışında kalan ürünlere, ihracat ön izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-11’de yer alan Organik Gübre İhracat Ön İzni Müracaat Formu,

b) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti,

c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin fotokopisi veya numarası,

ç) İhraç edilecek ürünün tip ismi, miktarı ve hangi ülkeye ihraç edileceğini, hangi ilden çıkış yapacağını belirtir dilekçe,

d) İhraç edilecek ürün başka firma adına tescil belgesine sahip ise ürünün yurt içinde piyasaya arz edilmeyeceğine dair taahhütname.

(2) BÜGEM’ce düzenlenen ihracat ön izin belgesi; ihracatçı firmaya, ihracatın yapıldığı ilin il müdürlüğüne ve gümrük idaresine gönderilir.

(3) Gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylaşımı sağlayıncaya kadar, ihracatçı firma, ihraç tarihinden itibaren ihracatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini BÜGEM’e ve firma merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

(4) Ürünlerin ihraç edilmesini müteakip herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde, ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans, Tescil ve Piyasaya Arz

Lisans ve tescil

MADDE 10 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla Lisans Belgesi, her bir ürünü için ise piyasaya arz etmeden önce Tescil Belgesi almakla mükelleftirler. Ancak, ithal edildikten sonra piyasaya arz edilmeden üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.

(2) Hayvansal menşeli ürünleri üreten veya ithal eden firmalara Lisans Belgesi ve Tescil Belgesi düzenlenebilmesi için, firmalar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)’nden alınan kayıt belgesinin veya çalışma izni onay belgesinin bir örneğini ibraz ederler.

(3) Lisans belgesi almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-12’de yer alan lisans belgesi müracaat formu,

b) Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan müracaat tarihi itibari ile son altı ay içerisinde alınmış kayıt belgesinin aslı,

c) Vergi numarası beyanı,

ç) Fason üretimlerde, il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesi,

d) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

(4) Tescil belgesi almak için aşağıdaki belgelerle BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-14’te yer alan tescil belgesi müracaat formu,

b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporu,

c) İthal edilen ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi aşamasında, TSE tarafından yapılan analize ait belgenin sureti,

ç) Üretim prosesi,

d) Ek-15’te yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş iki adet etiket örneği,

e) “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” eki Ek-1’de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika,

f) Mikrobiyal gübreler için resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından yapılan yurt içi deneme raporu,

g) Mikrobiyal gübreler için GKGM tarafından uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

ğ) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları.

(5) Dördüncü fıkranın (ğ) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu kapsamalıdır.

(6) Lisans ve tescil belgeleri, geçerlilik süresi bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(7) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde, yenilenmesi için yukarıda belirtilen belgeler ve lisans/tescil belgelerinin asılları ile birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

(8) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz. İsim, adres, faaliyet alanı değişen veya son bulanlar otuz gün içinde değişikliğin işlendiği evraklarla birlikte lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi için Bakanlığa bildirir. Bildirilmediğinin tespiti halinde lisans ve tescil belgesi iptal edilir.

(9) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya süresi geçmiş olduğu halde tescil belgesi yenilenmeyen kişilerin piyasaya arz edilmiş ürünlerinin satışına kullanım süresi bitimine kadar izin verilir.

Piyasaya arz

MADDE 11 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, ambalajları açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, Ek-17’de verilen toleranslar da dikkate alınarak Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği esaslarına göre denetlenir.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 13 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin analizleri, Ek-18’de belirlenen metotlara göre yapılır ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir.

(2) Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde verilen numune alma metotları esasına göre yapılır.

Etiketleme ve işaretleme

MADDE 14 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj veya etiketleri, Ek-15’te örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun olarak yapılır.

Verilerin bildirilmesi

MADDE 15 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri istatistiki veri tabanı oluşturmak üzere Bakanlığa gönderirler.

Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünler

MADDE 16 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünler, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla, Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilerek bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir.

İthalatı yasaklı ürünler

MADDE 17 – 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan evsel atıklardan elde edilen kompost ithal edilerek piyasaya  arz edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – 

(1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,  Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça düzenlenen tescil belgelerinden, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar, 4/6/2015 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlar.

Yürürlük

MADDE 19 – 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s