Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27083

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞNO: 2008/68)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde 2008 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 5/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2008/14352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

c) ÇKS Belgesi: Üreticilerin 2008 yılı ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS’ye kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük, arazi ve ürün bilgilerini gösteren, İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış belgeleri,

ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü,

d) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü,

e) Kararname: 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14352 sayılı “Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödemesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nı,

f) Kooperatif: Tarım Kredi Kooperatifleri’ni,

g) Merkez Birliği: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ni,

ğ) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

h) Üretici: 2008 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri üreten gerçek ve tüzel (kamu tüzel kişileri hariç) kişileri,

ı) Ürün Satış Belgesi: Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

ifade eder.

Destekleme primi uygulama esasları, ödeme miktarları, müracaat yeri ve zamanı

MADDE 4 – (1) (Değişik:R.G.-25/1/2009-27121)(1) Yurt içinde 2008 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, satış belgelerini ibraz şartıyla kilogram başına buğday için 4,5 Kr, arpa için 3,6 Kr, çavdar için 3,6 Kr, yulaf için 3,6 Kr, çeltik için 9 Kr, kuru fasulye için 9 Kr, nohut için 9 Kr ve mercimek için 9 Kr destekleme primi belirlenmiştir.

(2) 2008 yılı ürünü satış belgeleri, Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi olan 1/5/2008 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olması gerekir. Üretici müracaatları, 30/4/2009 tarihine kadar kabul edilir.

(3) Müracaatlar, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından verilen onaylı ÇKS belgesi ve ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde ekli listede (Ek:1) belirtilen 46 ilçe merkezinde İl/İlçe Müdürlüğüne yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5 – (1) Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) İl/İlçe Müdürlüğü, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri sulu/kuru olarak belirler ve belirlenen ortalama verimleri Kooperatiflere bildirir.

(3) Kooperatif, üreticilerin ÇKS belgesinde belirtilen ekim alanı ile İl/İlçe Müdürlüğünden alınan ortalama verim miktarları kıyaslanarak desteklemeden yararlanılacak miktar tespit edilir. Tespit edilen bu miktar satış belgesinde belirtilen miktar ile kontrol edilir. Satış belgesindeki miktarın tespit edilen ürün miktarından fazla olması halinde fazlalık olan miktar dikkate alınmaz.

(4) Kooperatif, ürün satış belgelerinde herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapar.

(5) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, TÜGEM ile Merkez Birliği arasında imzalanan protokol hükümlerine göre işlem yapılır.

Prim uygulaması dışında kalan haller

MADDE 6 – (1) Prim uygulamalarından;

a) 2008 yılı ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) 2008 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

yararlanamazlar.

Hukuki ve cezai sorumluluk

MADDE 7 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

_____

(1) 25/1/2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği 17/12/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BULUNMAYAN İLÇELER
    
S:NOPLAKA NOİLİİLÇESİ
172BATMANGERCÜŞ
272BATMANHASANKEYF
372BATMANKOZLUK
472BATMANSASON
573ŞIRNAKŞIRNAK MERKEZ
673ŞIRNAKBEYTÜŞŞEBAP
773ŞIRNAKCİZRE
873ŞIRNAKGÜÇLÜKONAK
973ŞIRNAKİDİL
1073ŞIRNAKSİLOPİ
1173ŞIRNAKULUDERE
1265VANBAŞKALE
1365VANÇATAK
1465VANGÜRPINAR
1565VANMURADİYE
1665VANÖZALP
1765VANBAHÇESARAY
1865VANÇALDIRAN
1965VANSARAY
2062TUNCELİTUNCELİ MERKEZ
2162TUNCELİHOZAT
2262TUNCELİMAZGİRT
2362TUNCELİNAZİMİYE
2462TUNCELİOVACIK
2562TUNCELİPÜLÜMÜR
2656SİİRTSİİRT MERKEZ
2756SİİRTBAYKAN
2856SİİRTERUH
2956SİİRTPERVARİ
3056SİİRTŞİRVAN
3156SİİRTAYDINLAR
3249MUŞMALAZGİRT
3349MUŞVARTO
3449MUŞhasköy
3549MUŞKORKUT
3630HAKKARİHAKKARİ MERKEZ
3730HAKKARİÇUKURCA
3830HAKKARİŞEMDİNLİ
3930HAKKARİYÜKSEKOVA
4012BİNGÖLGENÇ
4112BİNGÖLKARLIOVA
4212BİNGÖLKIĞI
4312BİNGÖLSOLHAN
4412BİNGÖLADAKU
4512BİNGÖLYAYLADERE
4612BİNGÖLYEDİSU

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s