KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30466

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanlığını,

b) Çalışma bölgesi: Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarının esas faaliyetini göstermesi ve/veya ortak kaydetmesi için belirlenen alanı,

c) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğünü,

d) Kanun: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,

e) Kurucu: Kurulacak kooperatif veya kooperatif üst kuruluşunun anasözleşmesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıyan ve kuruluş için irade beyanını ortaya koyan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

İzin mercii

MADDE 4 –

(1) Kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Bu yetki Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde İl Müdürlüklerince de kullanılabilir.

Kuruluş izin işlemleri

MADDE 5 –

(1) Kuruluş izin başvuruları esnasında istenilecek gerekli bilgi, belge ve dilekçe örnekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.

(2) Kooperatif kuruluş izni almak için sırasıyla;

a) Kooperatif anasözleşmesi Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) düzenlenerek bu sistem üzerinden ticaret sicili müdürlüğüne gönderilir.

b) Bakanlıkça belirlenen sayıda anasözleşme ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda kurucu ortaklarca imzalanır.

c) Kuruluş talebini içeren bir dilekçe ekinde anasözleşme ve gerekli diğer belgeler ile izin merciine başvurulur.

(3) İzin mercii, gerekli gördüğü hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi, belge ve görüş isteyebilir.

Düzeltme beyanı

MADDE 6 –

(1) Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması ve mühürlenmesinden sonra anasözleşmede değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde, kurucularca izin merciine anasözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı verilir.

(2) Kuruluşun usulüne uygun olarak tamamlanmasını teminen izin merciince düzeltme istenilmesi halinde düzeltme beyanı, anasözleşmenin “ilk yönetim kurulu” başlıklı maddesinde adı geçenlerin çoğunluğu tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanır.

Anasözleşme değişikliği izin işlemleri

MADDE 7 –

(1) Kooperatiflerde anasözleşme değişiklikleri kuruluştaki usul ve esaslara tabidir.

(2) Anasözleşme değişiklik başvurusunda istenilecek gerekli bilgi, belge ve dilekçe örnekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.

(3) Anasözleşme değişiklik izni talep edilmesi halinde sırasıyla;

a) Yönetim kurulunca, anasözleşmenin tamamının veya bazı maddelerinin değiştirilmesi talebine ilişkin gerekçeli karar alınır. Bazı maddelerin değiştirilmesinin talep edildiği durumlarda bu maddelerin numaraları yönetim kurulu kararında açıkça belirtilir.

b) İzin talebini içeren bir dilekçe ekinde değişiklik kararının sureti ve gerekli diğer belgeler ile izin merciine başvurulur.

Tescil ve ilan

MADDE 8 –

(1) Kuruluş izin işlemi tamamlandıktan sonra ticaret sicili müdürlüğünde kooperatifin kuruluşu Kanunun 3 üncü maddesine göre tescil ettirilerek bu maddede belirtilen hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

(2) Anasözleşme değişikliği izin işlemi tamamlandıktan sonra izin verilen değişiklikler kooperatif genel kurulunda görüşülür. Genel kurulca kabul edilen değişiklikler ticaret sicili müdürlüğünde tescil ettirilir.

(3) Anasözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi halinde yapılan değişiklikler arasında Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hususlar varsa ilan ettirilir. Anasözleşmenin bütünüyle değiştirildiği durumlarda ise ilan bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurucu Ortak Sayıları, Çalışma Bölgeleri ve Diğer Şartlar

Ortak sayısı ve çalışma bölgesi

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ ile asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma bölgesi belirlenenler dışında kalan kooperatifler en az 7 ortak tarafından kurulur ve anasözleşmede belirlenebilecek çalışma bölgesinde faaliyet gösterir.

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi

MADDE 10 –

(1) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile Ek-1’de yer alan çalışma bölgelerinde en az 3.000, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 2.000, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az 2.000, diğer ilçelerinde ise en az 1.000 esnaf veya sanatkâr tarafından kurulur.

(2) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi; anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla ve tek bir çalışma bölgesinde faaliyet göstermek üzere, büyükşehir belediyesi olan illerde çalışma bölgesi dâhilindeki bir ilçe merkezinde; bunların dışında kalan illerde ise merkez ilçe de dâhil olmak üzere çalışma bölgesini oluşturan ilçe merkezinde kurulabilir.

a) Büyükşehir belediyesi olan illerin Ek-1’de yer alan ilçeleri o ilin bir çalışma bölgesini, bunların dışında kalan ilçelerinin her biri ayrı bir çalışma bölgesini oluşturur.

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesi bir çalışma bölgesi, diğer ilçelerinin her biri ise ayrı bir çalışma bölgesidir.

c) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) İstanbul ilinin tüm ilçeleri bir çalışma bölgesidir.

ç) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, aynı ilin kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi

MADDE 11 –

(1) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.

(2) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesidir. Ancak tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletilebilir.

(3) Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatifin kurulması esastır. Ancak gerekçeli olarak talep edilmesi halinde; Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşuna izin verilebilir.

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifi

MADDE 12 –

(1) Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulur.

(2) Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücü en düşük sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücünün her durumda en çok 20 katına eşit olabilir.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen oran arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kooperatif Üst Kuruluşları

Kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri

MADDE 13 –

(1) Faaliyet konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan en az 7 kurucunun bir araya gelmesi şartıyla, kooperatifler tarafından kooperatif birliği, kooperatif birlikleri tarafından ise kooperatifler merkez birliği kurulabilir.

(2) Bakanlık tarafından bölgeler belirlendiği takdirde, bir bölgede aynı çalışma konularına sahip birden fazla kooperatif birliği kurulamaz. Belirlenen bölgeler Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(3) Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar.

(4) Kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemleri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

MADDE 14 –

(1) 7/1/1992 tarihli ve 2939 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kuruluşu ilan olunan Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin anasözleşme değişikliği izin işlemleri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarım satış kooperatif ve birliklerine uygulanacak hükümler

MADDE 15-

(1) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerine bu Tebliğin, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan örnek anasözleşmelere aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1-

(Ek: RG-24/1/2023-32083)

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa yapılmış olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2018

30466

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

23/11/2018

30604

2.

24/1/2023

32083

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 546)

18 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 32077

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 546)

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal mevzuat ve dayanak

MADDE 2-

(1) 213 sayılı Kanunun;

– “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 153’üncü maddesinde, “Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

4. Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.”,

– “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinde, “101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İş Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 158 inci maddesinde, “İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden:

a) Yeni bir vergiye tabi olmayı;

b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi” başlıklı 159 uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İşi Bırakmanın Bildirilmesi” başlıklı 160 ıncı maddesinde, “153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “Tasfiye ve İflas” başlıklı 162’nci maddesinde, “Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:

1. Tasfiye veya iflas kararlarını;

2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;

vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.”,

– “Nakil” başlıklı 163 üncü maddesinde, “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.”,

– “Süre” başlıklı 168 inci maddesinde, “Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:

1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.”,

– “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması

MADDE 3-

(1) 19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer hususlar

MADDE 4-

(1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticaret siciline tescili zorunlu olan ancak (EK:1)’de yer almayan işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

(2) Vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci maddesine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. (EK:1)’de yer alan şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

(3) Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

(4) Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında (EK:1)’de yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Yürürlük

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32060 4.Mükerrer

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, 26 ncı maddede belirtilen;

a) İhracat Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,

Denetim Birimlerince yapılacak denetimleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatını ve ihracatını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük ve 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükleri arasından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nde ilan edilenleri,

c) Çırçır prese fabrikası: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayıran merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin), linter pamuğunu çekirdek üzerinden sıyıran linter makinasını (Lintergin) ve bu pamukları presleyen prese makinalarına, pamukları uygun şartlarda muhafaza edecek depolara, yardımcı cihazlara, teknik kriterlere uygun tasnif odasına ve rutubet ölçme cihazına sahip fabrikaları,

ç) Çırçırlama: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayrılması ile linter pamuğunun çekirdek üzerinden sıyrılması işlemini,

d) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini ve Ürün Güvenliği Denetimleri Servislerini,

e) Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı, balyasız veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,

f) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak 26 ncı maddede belirtilmekle birlikte 2 nci madde kapsamına girmeyen ürünleri,

h) Komisyon: Çırçır prese fabrikaları tarafından yapılan sezonluk bildirimler üzerine işletme, depo, pamuk tasnif odası ve çırçır prese fabrikalarında çalışan Pamuk Sorumlu Denetçisinin faaliyetlerinin bu Tebliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge Müdürlüğünce en az biri Ticaret Denetmeni olmak üzere en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

ı) Pamuk Sorumlu Denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi yetkisi almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese fabrikası sahibi veya çalışanını,

i) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırlama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinalarında balya haline getirilmesi işlemini,

j) Sezon: 1 Ağustos tarihinde başlayıp takip eden yılın 31 Temmuz tarihinde biten dönemini,

k) Sicil numarası: Bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip çırçır prese fabrikasına TAREKS’e yapılan başvurusu sonrasında sezonluk bildiriminin onaylanmasının akabinde Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,

l) TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

m) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tasnif

Sınıflandırma

MADDE 5-

(1) Türkiye’de üretilen pamuklar ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin ve linter pamuklarının, derece (grade) bakımından sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi ile bunların ne şekilde adlandırılacağı, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Türkiye’de üretilen pamukların, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından tasnifi, tasnifte esas alınacak değerler ile bunların ne şekilde adlandırılacağı Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

Çırçırlama

MADDE 6-

(1) Pamuklar çırçırlama şekillerine göre merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin) ve linter makinası (Lintergin) ile işlenmiş olarak üçe ayrılır. Bunlar birbirine karıştırılamaz.

Pamuk grupları

MADDE 7-

(1) Türkiye’de üretilen pamuklar Kısa Elyaflı (Yerli), Orta Elyaflı (Upland) ve Uzun Elyaflı olarak üç gruba ayrılır.

(2) Çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntüleri, linter pamukları ve pamuk grupları birbirine karıştırılamaz.

Derecelendirme

MADDE 8-

(1) Pamukların derece (grade) bakımından tasnif ve kontrolünde renk, yabancı madde (yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar) ve hazırlanma durumu (çırçırlanma kalitesi) esas alınır.

(2) Pamukların grup, sınıf ve tiplerinin birbirine karıştırılması ve pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar dışında kalan yabancı maddelerin pamuklarda bulunması yasaktır.

Pamukların korunması

MADDE 9-

(1) Pamukların çırçır ve prese fabrikaları sahipleri tarafından açıkta bırakılması, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muhafazası veya gruplara ve tiplere ayrılmadan depolara konulması yasaktır.

(2) Çiğitli hariç olmak üzere, pamuğun rutubeti % 8,5’ten fazla olamaz. Rutubet derecesinin tayininde kullanılacak yöntem Bakanlıkça belirlenir.

Standart pamuk tip numuneleri

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki pamukların tasnif ve kontrolüne esas olmak üzere, üretim bölgeleri için ayrı ayrı veya bütün ülkeyi kapsayacak biçimde Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar çerçevesinde Esas Standart Pamuk Tip Numuneleri hazırlanır.

(2) Söz konusu numuneler, derecelendirmede belirtilen esaslar dâhilinde pamukların çırçırlama şekillerine, gruplarına, sınıflarına ve tiplerine göre bütün özellikleri gösterilmek suretiyle her bölge için ayrı ayrı Bölge Müdürlüklerince hazırlanır ve ilgili Denetim Birimlerine gönderilir.

(3) Söz konusu numuneler, zamanla veya kullanılma neticesinde özelliklerini kaybettikçe yenileri ile değiştirilir.

(4) Linter pamuklarına ait standart tip numunelerin hazırlanmasında çekirdek üzerinden bir veya iki defa kesilmiş olması ile renk, yabancı madde ve çırçırlama durumu; çırçırlama ve iplik imalatı esnasında ortaya çıkan lif döküntülerine ait standart tip numunelerin hazırlanmasında üretim aşamasının gerektirdiği özelliklerin yanı sıra renk ve yabancı madde durumu göz önünde tutulur.

Ambalaj ve etiketleme

MADDE 11-

(1) Pamuklar, çırçırlandıktan sonra preselenmiş ve ambalajlanmış olarak balya halinde piyasaya sunulur.

(2) Balyaların asgari ve azami boyutu, ağırlığı, preselenme şekli, preselerde kullanılacak çember, çelik tel, plastik çember ve benzeri sayısı, ambalaj maddelerinin nitelikleri ve etiketleme için 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/27) esas alınır.

(3) Kontrole sunulan her parti için tek parti numarası kullanılır. Bir defada kontrole sunulacak parti, sondaj usulüne göre 200 balyadan ve tek balya usulüne göre 100 balyadan fazla olamaz.

(4) Parti numarası, çırçır prese fabrikasına tahsis edilen sicil numarasının ardından 1 (bir)’den başlayarak her sezon içinde sadece bir kez kullanılır ve bir sonraki pamuk sezonunda 1 (bir)’den tekrar başlar (örneğin, 2022-2023 pamuk sezonunda sicil no 68 olan fabrikanın faaliyete başladığı sezon içinde firmanın denetime sunduğu ilk parti için 68-1 ve sonrakiler sırasıyla 68-2, 68-3 ve benzeri şeklinde devam eder ve 2023-2024 pamuk sezonunda parti numarası 68-1 olarak yeniden başlar).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pamukların Kontrol Şekilleri

Tasnif ve kontrol şekilleri

MADDE 12-

(1) Pamukların tasnif ve kontrolü, belirli sayıda balyanın kırılıp açılarak (sondaj yöntemi) veya her balyadan usulüne göre numune alınarak (tek balya yöntemi) yapılır.

Sondaj yöntemi kontrol

MADDE 13-

(1) Pamukların sondaj yöntemi ile kontrolü yeterli nitelikte tasnif odası bulunan çırçır prese fabrikaları ile bunların depolarında yapılır.

(2) Bir ürün sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynı olan ve bir defada 200 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Her balya ait olduğu partiyi temsil eder ve partinin özelliğini göstermeyen balyaların karıştırılması yasaktır.

(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.

(4) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolü, her partiye ait preselenmiş pamuk balyaları içinden en az % 2 ve en çok % 20 nispetinde ayrılacak balyaların açılarak ambalajlarının ve içindekilerinin ayrı ayrı muayenesi şeklinde yapılır.

Tek balya yöntemi kontrol

MADDE 14-

(1) Pamukların tek balya usulü ile kontrolünde, her partiye ait preselenmiş pamuk balyalarından alınan numunelerin analizi Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlarda, analiz dışındaki hükümlere uygunluğu bakımından kontrolü çırçır ve prese fabrikalarında veya bunların depolarında yapılır.

(2) Bir ürün sahibine ait olup çırçırlama şekli ve grubu aynı olan ve bir defada 100 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Bir parti içine, o partiye giremeyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması yasaktır.

(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.

(4) Numune alımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu şartları taşımayan numuneler ile yapılan sınıflandırma ve tiplendirme işlemleri geçersizdir.

(5) Numuneler, Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlar tarafından analize tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Firma Altyapısı

Personel ve altyapı

MADDE 15-

(1) Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir.

(2) Bu Tebliğde belirtilen koşulları yerine getirmeyen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarında pamukların tasnif ve kontrolü yapılmaz.

(3) Pamuk Sorumlu Denetçisinin en az lise diplomasına sahip olması ve Bölge Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilmesi gerekir.

(4) 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğe göre Pamuk Ustası olarak görev yapanlar, bu Tebliğ çerçevesinde verilen eğitime katılıp sınavda başarılı olmak şartıyla Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak çalıştırılabilir.

Eğitim

MADDE 16-

(1) Eğitimler, Bölge Müdürlüğünde veya Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği kuruluşlarda uygulamalı programlar halinde düzenlenir.

Pamuk Sorumlu Denetçisi yetkisi

MADDE 17-

(1) Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında gerekli eğitimi alan ve yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olanlar Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından TAREKS üzerinde Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilirler.

(2) Pamuk Sorumlu Denetçisi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç iki işgünü içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik “Bilirkişi Kurulu” Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

(3) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ticaret Denetmenleri, bu görevlerinde asgari beş yıl görev yaptıktan sonra istifa ya da emeklilik sebebiyle memuriyetten ayrılmaları durumunda Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilebilirler.

TAREKS ve firma tanımlama

MADDE 18-

(1) Çırçır prese fabrikalarının 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve fabrika adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir Pamuk Sorumlu Denetçisinin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.

Sezonluk bildirim

MADDE 19-

(1) Çırçır prese fabrikası ile linter ve prese fabrikası işletenler faaliyete başlamadan en az iki hafta önce Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre TAREKS üzerinden bildirimde bulunmak ve pamukların tasnif ve kontrolü için bu Tebliğe uygun personel istihdam ettiğini ve yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermek zorundadır.

(2) Bildirim için istenen bilgi ve belgeler ile TAREKS üzerinden başvurulur. Bildirim üzerine Bölge Müdürlüğünce kurulan Komisyon tarafından yerinde ve sunulan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, sınıflandırma ve kontrol şekline bağlı olarak bu Tebliğde belirtilen şartları yerine getirdiği tespit edilen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarının faaliyetine izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Pamuk Kontrol Belgesi

Kontrol başvurusu

MADDE 20

(1) Kontrole sunulacak partiler sondaj ya da tek balya yöntemine uygun olacak şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından hazırlanır.

(2) TAREKS’te kullanıcı olarak yetkilendirilen Pamuk Sorumlu Denetçisi, her mal sahibine ait her parti için Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden başvurusunu yapar.

(3) Sondaj yöntemine göre kontrol başvurusunda çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi; tek balya kontrol başvurusunda çırçırlama şekli ve grubu ile her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özelliklerini içeren laboratuvar analiz raporundaki sonuçlar beyan edilir.

Pamuk Kontrol Belgesi

MADDE 21-

(1) TAREKS üzerinden Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir.

(2) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için kontrol belgesi düzenlenmez ve bu Tebliğde öngörülen ilgili müeyyideler uygulanır.

(3) Ticaret Denetmeni görevlendirilmediği durumda, bu Tebliğe uygun olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin adı-soyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü vurulur.

(4) Sürdürülebilir pamuk için yapılan kontrol başvurularında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenir.

(5) Pamuk Kontrol Belgesi sondaj usulü kontrol için Ek 1’de yer alan, tek balya usulü için Ek 2’de yer alan örneğe uygun şekilde TAREKS üzerinde düzenlenir.

Belgenin kullanımı

MADDE 22-

(1) Preseli pamukların alım ve satımlarının Pamuk Kontrol Belgesi ile yapılması zorunludur.

(2) Balya ve etiketin üzerindeki bilgiler Pamuk Kontrol Belgesine uymayan preseli pamukların alınıp satılması ve nakli yasaktır.

Belgenin süresi

MADDE 23-

(1) Pamuk Kontrol Belgesinin geçerlik süresi bir yıldır. Kontrol tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olan balyaların usulü dâhilinde yeniden tasnif ve kontrolü zorunludur.

Devir ve ifraz

MADDE 24-

(1) Kontrolü yapılan parti için, belgenin geçerlik süresi içinde olmak ve belge kapsamında belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla, devir ve ifraz işlemleri yapılabilir.

(2) Söz konusu işlemler için Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından TAREKS üzerinden başvurulur.

Bildirimler

MADDE 25-

(1) Pamuk Sorumlu Denetçisi, kontrol başvurusu ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

ALTINCI BÖLÜM

İhracat ve İthalat Kontrolü

İhracat ve ithalat kontrolü

MADDE 26-

(1) Aşağıda tanımlanan pamuklar ihracatta ve ithalatta ayrıca kontrole tabidir:

GTİP

Madde Adı

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

5201.00.90.00.11

Sürdürülebilir olanlar (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5201.00.90.00.19

Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5202.10.00.00.19

Diğerleri (Pamuk döküntüleri-iplik döküntüleri dahil)

5202.91.00.00.11

Penye telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.12

Tarak telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.19

Diğerleri (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

5202.99.00.00.13

Penye telefi

5202.99.00.00.18

Diğerleri

 

(2) İhraç edilecek pamukların önceden bu Tebliğ hükümlerine göre sınıflandırılmış, tiplendirilmiş ve Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenmiş olması gerekir.

TAREKS ve firma tanımlama

MADDE 27-

(1) Pamuk ihraç veya ithal eden firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Başvuru

MADDE 28-

(1) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihracat veya ithalat kontrol başvurusunu yapar.

İhracat kontrolü

MADDE 29-

(1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç 24 saat içinde sonuçlandırılır.

(2) İhracat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Pamuklar ihraç edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.

b) Ambalaj, etiketleme ve işaretleme ilgili mevzuata göre yapılmalıdır.

c) İhracatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.

(3) Başvuru üzerine;

a) Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,

b) Ticaret Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların sınıflandırıldığı ve kontrol edildiğinin beyan edilmesi,

hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.

(5) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ihracatında, 13141902518146095263410 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından kaydedilir.

(6) Sürdürülebilir pamuk ihracatında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenir.

İthalat kontrolü

MADDE 30-

(1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır.

(2) İthalat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Pamuklar ithal edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.

b) İthalatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.

(3) Başvuru üzerine;

a) Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,

b) Ticaret Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların ithal edildiğinin beyan edilmesi,

hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Bu Tebliğe aykırı olduğu tespit edilen pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.

(5) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 12879356925413624532589 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 31-

(1) Kullanıcı, denetim başvurusu ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Başvuru sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 32-

(1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına veya ithalatına izin verilmez.

(2) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmalıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fabrikaların Denetimi, Sorumluluklar, Belge İptali ve Müeyyideler

Fabrikaların denetimi

MADDE 33-

(1) Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyon, pamukların bulundukları depoları ve işlendikleri çırçır ve prese yerlerini, çırçır ve prese makinelerini her zaman re’sen veya şikâyet veya ihbar üzerine kontrol edebilirler, gerektiğinde iade edilmek koşuluyla numune alabilirler.

(2) Komisyonun denetimi sırasında pamuklar üzerinde hile ve tağşiş fiillerine teşebbüs edildiği veya hile ve tağşiş fiillerinin işlendiği ya da pamuk kalitesini bozan, çekirdek veren, çekirdek kıran çırçır makinelerinin işletildiğinin veya başka bölge pamuklarının bulunduğunun tespiti halinde, failleri hakkında takibat yapılmak üzere Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük çerçevesinde işlem yapılır.

Sorumluluk

MADDE 34-

(1) Çırçır prese ile linter ve prese fabrikaları sahipleri ve işletmecileri, ürün sahibi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile Pamuk Sorumlu Denetçisi;

a) Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre kayıt tutmakla, bu kayıtları beş yıl saklamakla,

b) Belgenin verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişiklikten bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünü haberdar etmekle,

c) Bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Genel Müdürlüğün veya bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün düzenleyeceği eğitim programlarına katılmakla,

e) Bu Tebliğ kapsamında yapılan her türlü başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından,

f) Bu Tebliğin hükümlerine ve diğer mevzuata uymakla,

müştereken sorumludurlar.

Faaliyetlerin askıya alınması

MADDE 35-

(1) Bu Tebliğe uygun olmayan işlemleri tespit edilen ya da pamukları Tebliğ hükümlerine göre tasnif ve kontrol etmediği anlaşılan çırçır prese fabrikaları Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bu durumun bu Tebliğe uygun hale getirilmesi için fabrikaya en fazla otuz gün süre tanınır. Bu süre içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, çırçır prese fabrikasında en az bir ay süreyle tasnif ve kontrol işlemleri yapılamaz. Uygunsuzluğun tekrarı halinde bu süre en az üç ay olarak uygulanır.

(2) Tasnif ve kontrol işlemlerine izin verilmeyen fabrikaların faaliyetleri söz konusu süreler için TAREKS kapsamında askıya alınır.

(3) Uygunsuzluk giderildikten ve askı süresi geçtikten sonra faaliyetine devam etmek isteyen fabrikanın, 19 uncu madde gereğince tekrar bildirimde bulunması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir.

Pamuk Sorumlu Denetçisinin yetkisinin iptali

MADDE 36-

(1) Bu Tebliğde belirtilen sorumlukları yerine getirmediği veya yetkisini uygun olmayan bir amaçla kullandığı tespit edilen Pamuk Sorumlu Denetçileri Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bir pamuk sezonu içinde ikinci bir uygunsuzluğun tekrarı halinde Pamuk Sorumlu Denetçisinin yetkisi derhal iptal edilir.

(2) Yetkisi iptal edilen personeli çalıştıran fabrika en geç bir ay içinde yeni Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi için Bölge Müdürlüğünce uyarılır. Aksine hareket eden fabrikalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(3) Yetkisi iptal edilenler en az bir yıl süreyle yeniden yetkilendirme başvurusu yapamaz.

Müeyyideler

MADDE 37-

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında;

a) Pamukların Kontrolüne Dair Tüzükte,

b) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararında ve ilgili diğer mevzuatta,

öngörülen müeyyideler uygulanır.

Masraflar

MADDE 38-

(1) Bu Tebliğ kapsamında çırçır prese fabrikalarının denetimleri, yapılacak eğitim çalışmaları ve diğer ilgili masraflar firmalar tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.

(2) Sınıflandırma ve kontrol amaçlı olarak gönderilen numuneler ve bu numunelerin analiz ve sınıflandırma işlemleri esnasında kullanılan parçalarının satışından elde edilen gelir Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.

(3) Bu maddede yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 39-

(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 40-

(1) 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte yetkisi olan Pamuk Sorumlu Denetçilerinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 41-

(1) Bu Tebliğin;

a) 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası 1/8/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 29.09.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30195

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın uygulama esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı maddeleri ile 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Alerji ürünü: Alerjen oluşturan bir ajana karşı oluşan immünolojik cevapta spesifik kazanılmış değişikliği indüklemek veya tanımlamak niyeti ile kullanılan her türlü tıbbi ürün anlamındaki alerjen ürünlerini kapsayan her türlü beşeri tıbbi ürünü,

b) Avro değeri: Bir önceki yılın Resmî Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenen avro değerini,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Birebir eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu, etkin madde miktarı ve ambalaj boyutu aynı olan ürünü,

d) Depocuya satış fiyatı (Fabrika çıkış fiyatı): Kaynak ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki KDV ve iskonto hariç resmi depocuya satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulunan satış fiyatını,

e) Eşdeğer ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde geçen jenerik tıbbi ürünü,

f) Eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu ve etkin madde miktarı aynı ancak ambalaj boyutu farklı olan ürünü,

g) Farmasötik benzer ürün: Farmasötik formu sebebi ile kaynak ürünü bulunamayan ürün için Kurum tarafından bilimsel görüş alınarak belirlenen ve ilan edilen, aynı etkin maddenin aynı veya farklı miktarını farklı farmasötik form içinde içeren ürünü,

ğ) Fiyat beyan formu: Başvuru sahipleri tarafından fiyat müracaatlarında ürünün niteliğine göre doldurulan, şekil itibarıyla Kurum tarafından düzenlenen formu,

h) Fiyat deklarasyon belgesi: Apostilli belge veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği tarafından onaylanmış fiyat belgesini,

ı) Fiyat Korumalı Ürün: Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünü,

i) Fiyat Listesi: Kurum tarafından yayımlanan detaylı ilaç fiyat listesini,

j) Gerçek kaynak fiyat: Kaynak ülkede ruhsatlı ve piyasada olan ürünün, fiyat listesinde Avro olarak ilan edilen depocuya satış fiyatını,

k) Hastaneye satış fiyatı: Kaynak ülkedeki hastane ürününün KDV ve iskonto hariç fiyatını,

l) Hastane ürünü: Sadece hastanede kullanılan ve perakende satış fiyatı olmayan ürünü,

m) Karar: 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararını,

n) Kaynak fiyat: Ürünlerin ülkemizdeki depocuya satış fiyatı hesaplanırken esas alınan ve bu Tebliğdeki usullere göre belirlenerek fiyat listesinde Avro olarak belirtilen fiyatı,

o) Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün: Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı 8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında olan ürünü,

ö) Kaynak ürün: Beşeri tıbbi ürünün, ülkemizdeki fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürünü,

p) Komisyon: Bakanlığın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonunu,

r) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

s) Maliyet kartı: Ürünün depocuya satış fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürün maliyetini ve diğer gider tutarlarını ortaya koyan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan kartı,

ş) Referans ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yer alan orijinal tıbbi ürünü,

t) Yakın eş ürün: Etkin maddesi ve farmasötik formu aynı ancak etkin madde miktarı farklı, ambalaj boyutu aynı veya farklı olan ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyatlandırma Usul ve Esasları

Kaynak ülkeler

MADDE 4 –

(1) AB üyeleri arasından belirlenen kaynak ülkeler; Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’dır.

(2) Kaynak ülke fiyatlarının belirlenmesinde, resmi ya da genel kabul görmüş veri tabanları ile izleme yapılabilir.

(3) Veri tabanlarının izlenmesi ile tespit edilen ve başvuru sahipleri tarafından beyan edilen tüm hususlar hakkında başvuru sahibinden veya resmi kurumlardan açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

(4) Referans ürünler ve ithal eşdeğer ürünler için kaynak gösterilen ürün; diğer ülkelerde ruhsat veya başvuru sahibi firma ile ekonomik bakımdan bir bütünlük teşkil eden, aktif ticari faaliyeti bulunan veya satış yetkisine sahip olan firmadan farklı bir firma tarafından lisans ve benzeri anlaşmalar dolayısıyla satışa sunulmuş olabilir. Bu durumdaki ürünler kaynak ürün olarak değerlendirilmez. Bu durumdan dolayı gerçek kaynak fiyatı belgelenemeyen imal referans ürünler için maliyet kartına göre fiyat başvurusu yapılır. Ancak maliyet kartına göre fiyat başvurusu yapılan bu ürünlerin depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen ve piyasada olan en yüksek fiyatlı ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

Gerçek kaynak fiyat belirleme

MADDE 5 –

(1) İthal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerdeki ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

b) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerde ürünün kaynak ürünü yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı, 

dikkate alınır.

(2) İmal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Kaynak ülkelerdeki en düşük depocuya satış fiyatı,

b) Kaynak ülkelerde ürünün kaynak ürünü yoksa, AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki depocuya satış fiyatı,

ç) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,

dikkate alınır.

(3) İthal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen iki farklı fiyat araştırması yapılır.

a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı bulunur.

b) İthal eşdeğer ürünün fiyat araştırması yapılırken sırasıyla;

1) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

2) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerde ürün yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

3) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı,

dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak bulunan gerçek kaynak fiyatın %60’ı, fiyat korumalı ürünlerde ise %80’i ile bu fıkranın (b) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak bulunan ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü kıyaslanarak düşük olan fiyat bulunur. Düşük olan bu fiyat gerçek kaynak fiyat tespitinde kullanılır.

ç) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonunda; eğer bu fıkranın (a) bendinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (a) bendinde belirlenen fiyatın %100’ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Eğer bu fıkranın (b) bendinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (b) bendinde belirlenen fiyatın %100’ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır.

d) Referans ürünün fiyatının ülkemizde ve kaynak ülkelerde bulunamayarak kıyaslama yapılamadığı durumda, ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü dikkate alınır.

(4) İmal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,

b) Yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

c) Yoksa fiyat listesinde olan en yüksek fiyatlı eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı,

ç) Yoksa fiyat listesinde olan farmasötik benzer referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,

d) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,

dikkate alınır.

(5) (Değişik cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde maliyet kartında belirtilen maliyetlerin toplamının %15 fazlasına kadarki fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak belirlenir. Depocuya satış fiyatı dönemsel avro değerine bölünerek gerçek kaynak fiyat bulunur.

(6) Mevzuat değişikliği veya diğer nedenlerden dolayı gerçek kaynak fiyatı geçerliliğini yitiren imal ürünlerin gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına göre gerçek kaynak fiyat araştırması yapmaları gerekmektedir.

(7) Ürünün, kaynak ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygulamaları ile ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmaz.

(8) Gerçek kaynak fiyat belirlenirken, ürünün piyasadan çekildiği ülkelerdeki fiyatı dikkate alınmaz.

(9) Maliyet kartı ile fiyat almış olan referans veya eşdeğer bir ürün, başka bir ürüne kaynak ürün olarak gösterilemez. Bu sebeple gerçek kaynak fiyat alabileceği bir ürün bulunmayan ürünler için de maliyet kartı ile fiyat başvurusu yapılır. Maliyet kartı ile fiyat talep edilen ürünün depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen ve piyasada olan en yüksek fiyatlı birebir eş ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

(10) Bu maddede belirtilen usullerle gerçek kaynak fiyatı tespiti yapılamayan ürünlerin fiyatları Komisyon tarafından belirlenir.

Kaynak fiyat belirleme

MADDE 6 –

(1) Fiyat korumalı olmayan imal veya ithal referans ürünün kaynak fiyatı, eşdeğer ürünü piyasaya çıkıncaya kadar gerçek kaynak fiyatının %100’üdür. Birebir eş ürün veya eş ürünün piyasaya çıkması durumunda fiyat korumalı olmayan referans ürünün kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyatının %60’ı olacak şekilde belirlenir. Fiyat korumalı imal veya ithal referans ürünün kaynak fiyatı, eşdeğeri olma durumuna bakılmaksızın gerçek kaynak fiyatın %80’i şeklinde belirlenir.

(2) Fiyat korumalı olmayan imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyatının %60’ı; fiyat korumalı imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı ise, gerçek kaynak fiyatının %80’i şeklinde belirlenir.

(3) İthal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı iki şekilde hesaplanır.

a) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken referans ürünün fiyatı dikkate alınmış ise kaynak fiyat, fiyat korumalı ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %80’i; fiyat korumalı olmayan ürünlerde ise gerçek kaynak fiyatın %60’ı şeklinde belirlenir.

b) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken kendi depocuya satış fiyatı dikkate alınmış ise kaynak fiyat, gerçek kaynak fiyatın %100’ü şeklinde belirlenir.

(4) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %100’ü kaynak fiyat olarak belirlenir.

Fiyatlandırmanın genel esasları

MADDE 7 –

(1) Ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken ilgili ülkedeki iskonto ve özel indirimler hariç depocuya satış fiyatı esas alınır.

(2) Gerçek kaynak fiyat para birimi olarak Avro kullanılır. Para biriminin farklı olduğu bir ülke söz konusu ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru açıkladığı para birimleri için 13/2/2009 tarihindeki döviz satış kuru; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru açıklamadığı para birimleri için ülkemizdeki o ülkenin resmi temsilciliğinden veya o ülkenin Merkez Bankasının internet sitesinden veya Avrupa Merkez Bankası internet sitesinden anılan tarihteki dönüşüm kuru esas alınarak Avro karşılığı bulunur. İlgili ülkede 13/2/2009 tarihinin tatil olması durumunda ise bir sonraki iş gününün döviz satış kuru dikkate alınır.

(3) Bir ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen ülke sıralaması takip edilerek her bir sırada, aynı etkin maddenin aynı farmasötik formundaki;

1) Birebir eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

2) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

3) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

4) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

5) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

6) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

7) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

8) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

9) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

bakılır ve buna göre fiyat belirlenir.

b) Aynı etkin maddenin aynı farmasötik formu için ülkemizde veya kaynak ülkelerde, bu fıkranın (a) bendine uyan bir referans ürün bulunmaması halinde, imal eşdeğer ürünler için fiyat listesindeki farmasötik benzer referans ürünlerden bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinin sıralamasına göre fiyat belirlenebilir.

(4) Sıvı formdaki ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücü sıvı hacmine bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre fiyat verilir.

(5) İlk kez fiyatlandırılacak bir ürünün depocuya satış fiyatı, aynı firmanın aynı ticari isimli ve aynı farmasötik formlu ürününün kaynak fiyatının Türk Lirası karşılığı ile oranlanır. Bu oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatından daha yüksek fiyat belirlenemez.

a) Oranlama yapılırken takip edilecek basamaklar aşağıda tanımlanmıştır:

1) Aynı etkin madde miktarına sahip farklı ambalaj boyutları içerisinde en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

2) Farklı etkin madde miktarına sahip ürünler mevcut ise, en düşük etkin madde miktarlı ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

3) Eğer daha düşük etkin madde miktarlı ürün piyasada yoksa en yakın yüksek etkin madde miktarlı ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

oranlama yapılır.

b) Ürünün kaynak fiyatının TL bazındaki karşılığı olan depocuya satış fiyatı ile bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatı karşılaştırılır. Bunlardan düşük olan fiyat, ürünün depocuya satış fiyatı olarak belirlenir.

c) Kaynak fiyat takibi yapılmayan bir ürün ambalaj oranlamasında dikkate alınmaz.

ç) Eğer piyasada aynı firmanın aynı ticari isimli ve aynı farmasötik formlu oranlanabilir başka bir ürünü yoksa ürünün kendi birim fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak verilir.

d) Aynı etkin maddenin, farklı terapötik alanlarda kullanılan veya endikasyonları tamamen farklı tanımlanmış ruhsata sahip ürünlerinin fiyatları arasında oranlama yapılmaz.

(6) Fiyat listesine girilecek olan tüm değerler, hesaplanan son değerin virgülden sonraki ilk iki basamağı dikkate alınarak yazılır.

(7) İlk eşdeğer ürünün piyasaya girmesiyle birlikte %60’a düşürülen referans ürünün gerçek kaynak fiyatındaki düşüşler, gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına ininceye kadar depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına indiğinde ise oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %100’üne kadar depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm eşdeğer ürünler için de aynı şekilde uygulanır.

(8) Gerçek kaynak fiyatı %60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %60’ı ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %60’ını geçemez. Gerçek kaynak fiyatı %60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %60’ı olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz değer son kullanılan gerçek kaynak fiyat değeridir. Bu usul referans ürünlerin tüm eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde uygulanır.

(9) İlk eşdeğer ürünün fiyat listesinde yayımlanması tarihinden, ürünün piyasaya verildiği tarihe kadar, referans ürünün gerçek kaynak fiyatında değişiklik olması halinde eşdeğer ürünün piyasaya giriş tarihindeki referans ürünün gerçek kaynak fiyatının %60’ı, fiyat korumalı ürünlerde ise %80’i kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Bu süreçte gerçek kaynak fiyattaki değişiklikler referans ürünün fiyatına da yansıtılır.

(10) Fiyat korumalı ürünlerde belirlenen fiyat sonrası oluşacak gerçek kaynak fiyat düşüşleri %80’lik sınırın altına ininceye kadar depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak fiyat %80 sınırının altına indiğinde ise, yeni gerçek kaynak fiyatın %100’ünün karşılığına kadar depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm eşdeğeri ürünler için de aynı şekilde uygulanır.

(11) Gerçek kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %80’i ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %80’ini geçemez. Gerçek kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %80’i olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz değer son kullanılan gerçek kaynak fiyat değeridir. Bu usul fiyat korumalı referans ürünlerin tüm eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde uygulanır.

(12) Kaynak fiyat karşılığı altında fiyat almış ürünlerin, kaynak fiyat karşılığına kadar olan çıkma talepleri Komisyon tarafından değerlendirilir.

(13) Mevcut serisinin serbest bırakma yerine ilave olarak yeni bir seri serbest bırakma yerinin eklenmesi ve ürünün ülkemize buradan gelmesi durumunda; bu ülke fiyatı gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır. Aynı durum ithal edildiği ülke ilavesi için de geçerlidir.

(14) Özel ithalat iznine sahip ürünlerin serisinin serbest bırakma yeri veya ithal edildiği ülke gerçek kaynak fiyat tespitinde dikkate alınmaz.

(15) Bir ürünün fiyat korumalı ürün durumu değişirse, bu durum diğer tüm eşdeğer ürünlere de re’sen uygulanır.

(16) Başvuru sahiplerinin bir ürünün herhangi bir formu için talep edecekleri indirimler, kendi başvuruları olmaksızın bu ürünün diğer formlarına uygulanmaz.

(17) Fiyat listesinde bulunan veya piyasaya yeni çıkacak herhangi bir ürüne, kendisinin ve fiyat listesinde yayımlı olan birebir eş ürün ve eş ürünlerinin birim fiyat aritmetik ortalamasının %50’sinden daha düşük birim fiyat almak için yapılan başvurular, rekabetin, pazar dengelerinin korunabilmesi ile ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin temin edilebilmesi amacıyla Komisyon tarafından değerlendirilir.

(18) Ortak pazarlanan ürünlerde; düşük fiyatlı kaynak ürün, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır.

(19) Referans ürün kaynak fiyatın TL karşılığından daha düşük depocuya satış fiyatı almış ise, bu durum eşdeğer ürünün depocuya satış fiyatını etkilemez.

(20) Fiyat korumalı ürün statüsü verilirken “dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünü” ifadesinde belirtilen “ürün” tanımına ilişkin değerlendirme, ilk defa pazara çıkan ürünün ticari isminden ve ruhsat sahibi firmasından bağımsız olarak yapılır.

(21) Yeni keşfedilen bir etken maddeyi/maddeleri içeren ürünün, dünyada ilk defa ülkemizde ruhsatlandırılarak üretilmesi ve piyasaya verilmek istenmesi durumunda firma beyanı dikkate alınarak Komisyon tarafından fiyatlandırma yapılır.

Başvuru şekli ve değerlendirme süreci

MADDE 8 –

(1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri, ilk fiyat alma ve kaynak fiyat veya kaynak ülke değişikliği taleplerinde fiyat beyan formu ile birlikte Kuruma müracaat ederler.

(2) Sunulan belgelerin doğruluğundan ve asıllarının sunulmasından başvuru sahipleri sorumludur.

(3) Referans ve ithal eşdeğer ürünler için, firma merkezinden veya ilgili kaynak ülkedeki resmi otoriteden alınan fiyat deklarasyon belgesi, fiyat beyan formu ve başvuru yazıları Kuruma sunulur.

(4) İmal eşdeğer ürünler fiyat deklarasyon belgesi sunmaz.

(5) Başvuru sahibinin Kuruma müracaat tarihi ile Kurumun fiyat onay tarihindeki Avro değeri farklı ise, depocuya satış fiyatı onay tarihindeki Avro değerine göre verilir.

(6) Komisyon kararıyla yapılacak Avro değeri değişikliklerinde fiyat beyan formu verme zorunluluğu aranmaz.

(7) Kurum, başvuru sahiplerinden her türlü bilgi ve belge isteyebilir.

(8) İlk fiyat alma müracaatları doksan gün içerisinde sonuçlandırılır.

(9) Maliyet kartı ve fiyat deklarasyon belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(10) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ilk eşdeğer ürün için piyasaya girdiği tarih itibariyle geçerli güncel fiyat beyan formu sunulur.

(11) Fiyat deklarasyon belgesinde;

a) Ürünün ülkemizdeki ve ilgili ülkelerdeki ticari ismi, etkin madde miktarı, ambalaj boyutu, sadece hastane ürünü olup olmadığı,

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarından ürünün durumuna uyan fıkrada belirtilen ilgili ülkelerdeki fabrika çıkış fiyatları,

c) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sıralamada uygun olan fabrika çıkış fiyatları,

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ülkelerde ruhsatlı olup olmama, piyasada olup olmama, geri ödemede olup olmama durumları ve tüm fiyatları,

d) Kaynak ürün bulunabilen Avro dışındaki para birimine sahip ülkelerin kendi para birimlerindeki fiyatları,

açık bir şekilde belirtilir.

(12) Fiyat deklarasyon belgesinin birden fazla sayfadan oluşması durumunda sayfalar arası belge onay bütünlüğü sağlanmış olmalıdır.

Özel şarta tabi tutulan ürünler

MADDE 9 –

(1) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler, kan ürünleri, tıbbi mamalar/enteral beslenme ürünleri, radyofarmasötik ürünler, alerji ürünleri, yetim ürünler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, biyobenzer ürünler, hastane ürünleri, serumlar, geri ödemesiz/reçetesiz ürünler ile Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik öneme haiz ürünler, aşağıda tanımlandığı gibi fiyatlandırılır:

a) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerin ilk fiyatlandırılmasında;

1) Ülkemizde üretilen referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı yoksa maliyet kartı ile fiyat alabilir. Ülkemizde üretilen eşdeğer ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sıralamaya göre ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünün, yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının, yoksa ülkemizdeki farmasötik benzer referans ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı bulunamıyorsa maliyet kartı ile fiyat alır.

2) İthal referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İthal eşdeğer ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki kendi en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır.

b) Plazma kaynaklı veya rekombinant yöntemle üretilen kan ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Başvuru sahiplerinin talebi halinde, kaynak fiyatın %10 fazlasının TL karşılığına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. Bu ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülenlerinin fiyatının, haftanın son iş günü T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Avro satış kuru dikkate alınarak iki haftada bir güncellenmek üzere, güncel kura göre belirlenmesine Komisyon tarafından karar verilebilir.

c) Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri; en düşük depocuya satış fiyatlı ve eczaneden satışta geri ödemeli kaynak ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre gerçek kaynak fiyatı bulunamadığında aynı ürünün farklı aromalı ürünlerinden en düşük gerçek kaynak fiyatlı olanı kaynak ürün olarak alınabilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

ç) Radyofarmasötik ürünler tespit edilen gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en düşük hastaneye satış fiyatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır. Bu ürünlere KDV hariç fabrika çıkış fiyatı ve KDV dâhil fabrika çıkış fiyatı verilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

d) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Alerji ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyen ithal alerji ürünlerine, maliyetlerinin Türk Lirası olarak sunulduğu, geçerlilik süresi 1 yıl olan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan belge ile fiyat verilebilir. Ülkemizde üretilen ürünlerden gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyenler için maliyet kartına göre fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

e) Yetim ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

f) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler için başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir. Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır.

g) Biyobenzer ürünler, kendi gerçek kaynak fiyatının, yoksa ülkemizdeki biyobenzeri olduğu ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Biyobenzerinin piyasaya çıkması durumunda, biyoteknolojik ürünün kendi gerçek kaynak fiyatı değiştirilmez.

ğ) Hastane ürünleri ve serumların fiyatlandırılmasında;

1) Bu ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Hastane ürünlerine KDV hariç depocu satış fiyatı üzerine mevcut KDV oranı eklenerek KDV dâhil depocu satış fiyatı belirlenir ancak perakende satış fiyatı belirlenmez.

2) İthal referans hastane ürünleri ve ithal serumlar gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İthal eşdeğer hastane ürünleri ve ithal serumlar kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en düşük hastaneye satış fiyatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır.

3) İmal hastane ürünleri ve imal serumlar gerçek kaynak fiyatın bulunamaması durumunda, sırasıyla piyasada mevcut birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünlerden en yüksek fiyatlı olan üründen, yoksa maliyet kartına göre fiyat alabilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

h) İthal geri ödemesiz/ithal reçetesiz ürünler en yüksek depocuya satış fiyatlarına göre yapılan değerlendirme sonucu bulunan gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İmal geri ödemesiz/imal reçetesiz ürünlere başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir. Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır. Geri ödemesiz ürünlerin TL bazındaki depocuya satış fiyatları arasında oranlama yapılmaz.

ı) Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik öneme haiz ürünler için; 7 nci maddede düzenlenen genel esaslar dikkate alınarak belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyat, komisyonca verilebilir. Bu kapsamda olan ve ülkemizde üretilen ürünler maliyet kartına göre de fiyat alabilir.

Gerçek kaynak fiyat değişiklikleri

MADDE 10 –

(1) Gerçek kaynak fiyat artışından kaynaklanan depocuya satış fiyatı artış talepleri aşağıda tanımlandığı gibi değerlendirilir:

a) Kaynak ülke değişikliği olması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %20’sine kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir. (Ek cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartı ile yapılan fiyat başvuruları kaynak ülke değişikliği olarak değerlendirilmez.

b) Kaynak ülke değişikliği olmaması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %50’sine kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranlardan fazla olan artış talepleri Komisyon değerlendirme döneminde başvuru olması halinde Komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) Kaynak fiyat altı depocuya satış fiyatı almış ürünlerin depocuya satış fiyatlarında yapılacak olan artış oranı; kaynak fiyatının artış oranı kadar olabilir.

(3) Fiyat listesinde bulunan ve gerçek kaynak fiyat takibi yapılan ürünler için her yıl 7 nci maddenin (Değişik ibare: RG-31/12/2022-32060) üçüncü fıkrasının (a) bendine göre yeniden gerçek kaynak fiyat araştırması yapılır. Değişiklik olan ürünler için Kuruma ilgili dönemde başvurulur.

(4) Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliğine ilişkin bildirimler aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:

Başvurular

Dönem

Gerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünlerin başvuru dönemi

15 Ağustos- 1 Eylül

(mesai bitimine kadar)

Başvuru değerlendirme dönemi ve 1. Ara listenin yayımlanması

2 Eylül – 30 Eylül

1.Ara listeye itirazların kabulü 

1 Ekim- 7 Ekim

(mesai bitimine kadar)

1.Ara listeye itirazların değerlendirilmesi

8 Ekim – 21 Ekim

Nihai 1.ara listenin yayımlanması

21 Ekim

Maliyet kartı ile fiyat almış eşdeğer ürünler, ülkemizde referans ürünü olan eşdeğer ürünler ve diğer ürünlerin başvuru dönemi

22 Ekim- 30 Ekim

(mesai bitimine kadar)

Başvuru değerlendirme dönemi ve 2.ara listenin yayımlanması

31 Ekim -21 Kasım

2.ara listeye itirazların kabulü

22 Kasım – 28 Kasım

(mesai bitimine kadar)

İtiraz değerlendirme dönemi ve nihai listenin yayımlanması

29 Kasım -15 Aralık

*Takvimde belirtilen son başvuru tarihlerinin resmi tatil olması durumunda sonraki ilk iş günü mesai saati sonuna kadar başvuru yapılabilir.

(5) Gerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünler için ilgili takvim yılının 1 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olan gerçek kaynak fiyat dikkate alınır.

(6) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde kaynak ürününün fiyatı düşen eşdeğer ürünlerin fiyat düşüşü re’sen yapılır.

(7) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde yayımlanan nihai liste yayımı tarihinden sonraki ilk Salı günü geçerli olur.

(8) Maliyet kartına göre fiyat almış veya alması gereken ürünlerde, firmanın yeni maliyet kartı sunması durumunda, değişen maliyetlere göre fiyat güncellemesi; Avro güncellemesi ve Komisyon tarafından yapılan ürüne özgü olmayan genel fiyat artışları hariç olmak üzere son fiyat değişim tarihinden itibaren hesaplanan kümülatif ÜFE’yi aşmayacak şekilde yapılır. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından daha fazla olması halinde, hesaplanan artış oranıyla Avro değeri artış oranı arasındaki fark kadar fiyat artışı verilir. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az olması halindeyse, bu ürünlerin fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez. (Ek cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartı ile hesaplanan artışlar mevcut depocuya satış fiyatının %50’nin geçemez.

(9) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler;

a) Gerçek kaynak fiyatla başvuru yapmaları halinde depocuya satış fiyatı güncellenebilir.

b) Ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler, kaynak ülkelerdeki referans ürünün gerçek kaynak fiyatını sunarak depocuya satış fiyatlarını güncelleyebilirler.

(10) Ülkemizde üç yıl boyunca referans ürünü piyasada bulunmayan eşdeğer ürünler, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre belirlenen ülkelerde piyasada bulunan referans ürünün gerçek kaynak fiyatını Kuruma sunarak fiyatlarını güncelleyebilirler.

(11) Ruhsat devri, ürün ticari isim değişikliği, ürün barkod değişikliği, başvuru sahibinin unvan değişikliği ve ruhsatının imal veya ithal statüsü değişikliği olan ürünler, mevcut fiyattan işlem görürler. Ancak bu ürünler için, değişikliklerin fiyat listesinde yayımlanması talebi ile beraber isteğe bağlı depocuya satış fiyatında düşüş talebi de yapılırsa bu talep sadece, eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının firma tarafından taahhüt edilmesi halinde eş zamanlı olarak değerlendirilir. Bu ürünlerin gerçek kaynak fiyat ve depocuya satış fiyatlarının güncellenmesi talepleri gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde yapılır.

(12) Firmalar maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatının altında bir fiyat alabilir ancak daha sonra maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatına kadar talep edilen artışlar Komisyonca değerlendirilir.

(13) Avro değerinde yapılan artıştan önce Komisyonca gerçek kaynak fiyat değişikliği hariç olmak üzere ürüne özgü fiyat artışı yapılmış ürünlerde, ürüne özgü artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından fazla olması halinde bu ürünün fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez. Ürüne özgü fiyat artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az olması halinde ise bu ürünün fiyatında aradaki fark oranında ilave artış gerçekleştirilir. Ancak Komisyonca kaynak fiyat karşılığına kadar olan çıkma talepleri uygun olarak değerlendirilen ürünlerde Avro değerinde yapılan artıştan kaynaklanan mahsuplaşma yapılmaz.

(14) Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler ilan edildiği tarihten 60 (altmış) gün sonra geçerli olur. Ancak;

a) Ürünün piyasada olmadığı durumda veya ilgili başvuru sahipleri tarafından eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez.

b) Fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler ve Komisyon tarafından fiyat artışı verilmiş ürünler, Kurumca yapılan fiyat düzeltmeleri ve fiyat değişimi ile ilgili olmayan diğer değişiklikler için bu süre beklenilmez.

c) Bu durumlarda fiyat listesi her Cuma günü, Cuma gününün resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü ilan edilir ve takip eden ilk Salı günü geçerli olur.

(15) On dördüncü fıkranın (a) bendine göre oluşacak stok zararları, başvuru sahipleri tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenir.

(16) Piyasada bulunamaması nedeniyle halk sağlığını veya kamu maliyesini tehdit edebileceği komisyon tarafından kararlaştırılan ürünler için; ruhsatlı referans veya eşdeğer ürünü piyasada bulunmayan ürünlerle ilgili bir firma ülkemizde üretim kararı alarak fiyat talep ettiğinde beyan edilen fiyat, erişilebilen gerçek kaynak fiyat veya Bakanlık tarafından verilen izinle ithal edilen ürünün Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde yer alan fiyatı dikkate alınarak Komisyon tarafından fiyat belirlenir. İkinci imal ürün piyasaya girerse, fiyatı mevcut ürünün fiyatını geçemez. Üçüncü ürünün piyasaya girmesi halinde ise listede yer alan tüm ürünler için istisnai durum uygulanmaz. Piyasada bulunmayan referans veya eşdeğer ürün Komisyon kararı doğrultusunda ilaç fiyat listesinde pasife alınır.

İstisnai gerçek kaynak fiyat artışları

MADDE 11 – (Değişik: RG-31/12/2022-32060) 

(1) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler ve imal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde fiyat beyan formunda talep ettikleri fiyat ile fiyat artışı için başvuru yapabilirler.

(2) İthal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde kendi gerçek kaynak fiyatlarını sunarak fiyat değişikliği için başvuru yapabilirler. İthal eşdeğer geri ödemesiz ürünlerin kendi fiyatı bulunmaması halinde geri ödemesiz referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyat olarak belirlenir. Kaynak fiyat karşılığı altında depocuya satış fiyatı almış olan bu kapsamdaki ürünler, talepleri doğrultusunda kaynak fiyat karşılığı depocuya satış fiyatına kadar fiyat alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Kâr Oranları ve Sorumluluk

Fiyat Değerlendirme Komisyonu

MADDE 12 –

(1) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ayda bir kez toplanır. Ancak, gerektiği hâllerde Komisyonda temsilcisi olan kurumlardan herhangi birinin daveti üzerine olağanüstü toplanır. Komisyona başvurular, Kurum tarafından talep edilmediği sürece, yılda bir kez sadece Kurumca ilan edilen dönemde yapılabilir.

(2) Komisyon, ilaç fiyatlarının artırılması, azaltılması, aynı kalması veya bu Tebliğ hükümlerine göre fiyatı belirlenemeyen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi yönünde kararlar alır.

(3) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ilaç fiyat listesindeki daha önce Komisyonca artış verilmiş ilaçları yeniden değerlendirerek verilmiş olan artışların azaltılması, geri alınması veya aynı kalması yönünde kararlar alır.

(4) Komisyon, her yılın ilk kırk beş günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1(bir) Avro değerini ilan eder. İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler; ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre artış yönünde olması durumunda Komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre düşüş yönünde olması durumunda Komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.

(6) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından Komisyona temsilci veren kurumların görüşü alınarak hazırlanan ve Kurum resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulan yönerge ile düzenlenir.

(7) Komisyon, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre alternatif geri ödeme modelleri kullanılarak yapılacak alımlara konu ilaçlar için, Karar ve bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın ilaç fiyatlarını ve/veya kâr oranlarını farklılaştırarak veya depo/serbest eczanelere kutu bazlı hizmet bedeli ödenmesi gibi farklı fiyatlandırma modelleri kullanarak belirleyebilir.

(8) İlaç fiyatlarında Komisyonca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Ancak, Komisyon tarafından alınan ürüne özgü olmayan genel artış kararları talep olması halinde Kurumca diğer ürünler için de uygulanır.

(9) Halk sağlığı gerekçesiyle piyasada bulunması zorunlu olan ürünler ile piyasada bulunabilirliğinin teminiyle kamu maliyesi açısından tasarruf sağlayan ürünlerin fiyatları, Komisyon kararı ile yükseltilebilir.

Kâr oranları

MADDE 13 –

(1) 12 nci maddenin yedinci fıkrası haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır:

Depocuya Satış Fiyatının;

Depocu Kârı (%)

Eczacı Kârı (%)

10 TL’ye kadar olan kısmı için (10 TL dâhil)

9

25

10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dâhil)

8

25

50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dâhil)

7

25

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil)

4

16

200 TL üstünde kalan kısmı için

2

12

 

Sorumluluk

MADDE 14 –

(1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri Karar ve bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun fiyat beyan formu vermekle yükümlü olup, Kuruma sundukları bilgi/belgenin doğruluğunu teyit ve sonuçlarından doğacak her türlü yasal sorumluluğu kabul ederler. Eksik, yanıltıcı veya yanlış beyan verilmesinden kaynaklanan haksız kazanç sebebi ile oluşan kamu alacağı 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruhsat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil edilir.

(2) Gerçek kaynak fiyat değişikliğine bağlı fiyat düşüşlerinin süresi içerisinde bildirilmemesinden kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle oluşan kamu alacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruhsat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 –

(1) 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş takvimi

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan “Referans fiyat veya referans ülke değişimi nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişiklikler %3’ü aşana kadar fiyata yansıtılmaz. Sadece referans ve referans ülke bilgileri güncellenir.” hükmü kapsamına giren ürünlerin depocuya satış fiyatları, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde kaynak fiyatları doğrultusunda güncellenir. Artış yönündeki güncellemeler ruhsat sahibi firmaların başvurmaları halinde, düşüş yönündeki güncellemeler ise re’sen Kurumca yapılır. Güncellenen bu fiyatlar gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemi sonunda yayımlanan nihai ara listenin geçerlilik tarihi itibariyle geçerli olur.

(2) Bu Tebliğ ile yapılan gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemine özgü işlemlerle ilgili hüküm değişiklikleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarındaki hükümler hariç olmak üzere, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde uygulanmayacaktır. Bu işlemler, 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği işlemleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan takvime uyularak yapılacaktır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/9/2017

30195

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/12/2022

32060

2.       

 

 

 

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32060

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) İcra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 inci ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3-

(1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesap edilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.

(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

(10) İcra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların yediemine teslim edilmesi aşamasında muhafaza ücreti, Ek-1 ücret tablosu dikkate alınarak takdir olunur. Bu ücret beş günlük ücret toplamından az olamaz.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4-

(1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli yirmi bin Türk Lirasının üzerinde ise yirmi bin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

(2) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü maddenin onuncu fıkrası uyarınca hesap edilecek ücret altı aylık muhafaza gideri toplamını geçemez.

Muhafaza avansının alınması

MADDE 5-

(1) İcra ve iflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) 3 üncü maddenin onuncu fıkrası kapsamında muhafaza avansı hesaplanırken malın bir aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(4) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

31 Aralık 2022 CUMARTESİ             Resmî Gazete                            Sayı: 32060

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK 

BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası, çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu ve proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

c) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

d) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

e) Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi: Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu, proje tanıtım dosyası ve proje ilerleme raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

g) Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı: Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlangıcından sonuna kadar, halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılacak her türlü etkinliği,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

h) Komisyon: Çevresel etki değerlendirmesi raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,

ı) Proje ilerleme raporu: Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,

i) Proje personeli: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda, inceleme değerlendirme sürecinde projeye özgü Bakanlık/il müdürlüğünce talep edilen, mesleğinde en az beş yıl tecrübeli personeli,

j) Proje tanıtım dosyası (PTD): Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

k) Sistem: Bu Tebliğ uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı, Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

l) Yer uygunluk yazısı: Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar için verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayımladığı formata göre sağlandığını gösteren ve başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek hazırlanan uygunluk yazısını,

ifade eder.

ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşun;

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış olan en az iki çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış, farklı meslek dallarından olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli sürekli olarak istihdam etmesi,

1) Çevre mühendisliği bölümü hariç olmak üzere mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar.

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veterinerlik bölümlerinden mezun olanlar.

3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, bu fıkranın (a) bendi kapsamında; beş adet nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış ve en az üç yıl çalışmış olan en az bir koordinatörü sürekli olarak istihdam etmesi zorunludur. Koordinatörün bu madde kapsamında sahip olması gereken toplam ÇED tecrübe konusunun en az üç tanesinin farklı sektöre ait nihai ÇED raporu olması esastır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personel haricinde, bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi mümkündür.

(2) Bakanlığın, Mülga Çevre Bakanlığının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatlarının çevre mevzuatı ile ilgili teknik birimlerinde en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunun bu Tebliğ kapsamında en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında görev alabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen PTD’ler, PTD’lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı, 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’leri kapsamaktadır.

(5) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görevlendirme süresince çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

(6) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir; ancak bu personelin görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş dışında herhangi bir kurum veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında veya diğer mevzuat kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında görevlendirilen personelin, görev aldığı kurum/kuruluş bünyesinde çevre mevzuatının dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz. ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda görevlendirilen personelde bu fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluş; unvan, adres ve iletişim bilgilerini sistem üzerinden doldurarak başvurur. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin ilgili resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklemesini ister. Başvuruda;

a) Kurum/kuruluşun; çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen kuruluş senedini, ana sözleşmesini, esas sözleşmesini, şirket sözleşmesini veya tüzüğünü içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili il müdürlüğünden en fazla 180 gün önce alınmış yer uygunluk yazısı,

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, çevre ile ilgili konularda iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen sayıda nihai ÇED raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tecrübe belgesi ve aynı fıkrada belirtilen sayıda nihai ÇED Raporu hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, mezuniyet belgesi ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

e) Başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

istenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşundan başvuru sırasında birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister. Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personelden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi istenmez. Kamu kurum ve kuruluşundan bu madde kapsamında istenen belgelerde kurum onayı yeterlidir.

(3) 5 inci madde kapsamında istihdam edilen personelin, Ticaret Sicil Gazetesinde adı geçen şirket ortaklarının, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim organı olarak belirtilen şahıslar ile temsile yetkili kılınan şahısların kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7-

(1) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ile belgeleri inceler ve değerlendirir. Başvurunun uygun bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) 6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, eksikliklerin otuz gün içerisinde tamamlanması başvuru sahibinden istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

(3) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve talep dengesini dikkate alarak ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların veya açılacak şubelerinin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 8-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş;

a) Bakanlık veya il müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre talep edilen proje personelini görevlendirmekle, bu personele sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla ve istenilmesi halinde personelin komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

b) Personel sayısının eksilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personeli, otuz gün içerisinde istihdam ederek Bakanlığa bildirmekle,

c) 6 ncı maddede sayılan belgelerde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde değişiklikleri Bakanlığa bildirmekle ve asgari şartları sağlamakla,

ç) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/rapor için Ek-1’de örneği verilen personel tablosunu, 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu dosya/rapora eklemekle,

d) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/raporları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde ve ilgili alt düzenlemelerde belirtilen süreler içerisinde talep edilen düzenlemeleri yaparak ilgili belgeler ile birlikte sunmakla,

e) Hazırlayacakları tüm dosya/raporlarda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin kaynak göstermekle, projeye ilişkin sunulacak olan tüm belgelerde doğru ve gerçek bilgi ve/veya belgelere yer vermekle, dosya/rapordaki bölümleri hazırlayan ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla,

f) ÇED başvuru dosyası/ÇED raporunda imzaları bulunan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birinin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısına ve komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

g) ÇED olumlu kararı verilen proje ile ilgili proje ilerleme raporunu hazırlamak üzere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle, yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle ve hazırlanan proje ilerleme raporunu inceleme yapan personel ve proje sahibi imzası ile birlikte, ÇED olumlu karar tarihinden itibaren komisyonda belirlenen periyottan en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Koordinatör, ÇED başvuru dosyasının veya ÇED raporunun veya PTD’nin tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ÇED sürecini yürüten personelin bağlı olduğu şube müdürü ve daire başkanı tarafından her bir proje için Ek-2’de yer alan ÇED süreci değerlendirme formu doldurularak ilgili birime iletilir. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, hazırlamış olduğu raporlara ait ÇED süreci değerlendirme formlarından en az yetmiş puan almalıdır.

(4) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; ÇED başvuru dosyasını, çevre mevzuatı kapsamında ÇED başvuru dosyası hazırlanmasına gerek olmadan sunulan ÇED raporunu ve PTD’yi hazırlama aşamasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. ÇED sürecinde kurum/kuruluş değişikliği olması durumunda süreci devam ettirecek kurum/kuruluş, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. Projelere ilişkin ÇED başvuru dosyası veya PTD’nin ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş tarafından proje alanı incelemesi yapıldığı tarih itibarıyla 180 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden Bakanlığa/il müdürlüğüne sunulması gerekir. Süresi içerisinde sunulmayan ÇED başvuru dosyası veya PTD için yeniden proje alanı incelemesi yapılır.

(5) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; resmi yazışmalarda kullanılmak üzere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi temin etmek ve ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesi hazırlamakla yükümlüdür. Kamu kurum/kuruluşunda bu fıkrada belirtilen internet sitesi hazırlama yükümlülüğü aranmaz.

Diğer yükümlülükler ve hususlar

MADDE 9-

(1) Bakanlık ile yapılacak tüm yazışmalarda, Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlara yönelik kapsamını belirleyeceği konularda düzenleyeceği eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere uygun sayı ve nitelikte personelinin katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya kurum/kuruluşun kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem üzerinden bildirilmesinden itibaren, ÇED sürecine ait süreler de dikkate alınarak en fazla doksan gün içerisinde, proje sahibi istediği takdirde farklı bir ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş ile sözleşme yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilir.

(4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında genel formata uygun bulunan PTD inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlıkça veya il müdürlüğünce dosyada istenilen eksikliklerin giderilmesi amacı ile aynı konu ile ilgili iki defanın üzerinde eksiklik bildirilmesi durumunda ilgili ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanır.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, kendisi ile aynı vergi numarasına sahip proje sahibine bu Tebliğ kapsamında hizmet veremez. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde 6102 sayılı Kanun kapsamında yönetim organı olarak görev alan şahıslar, temsile yetkili kılınan şahıslar veya ortaklar; herhangi bir unvanla görev aldıkları veya ortağı oldukları proje sahiplerine hizmet veremezler.

(6) Proje sahibi bünyesinde görev alan hiçbir personel, ilgili projenin ÇED sürecinde proje personeli olarak görev alamaz.

(7) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 10-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş, Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde il müdürlüğünce denetlenir. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep edilmesi halinde istenen personelin hazır bulundurulması, istenen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(3) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun Ek-3’de örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED yeterlik belgesi de iptal edilir.

(4) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen ve belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. Yedinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığından ÇED yeterlik belgesi askıya alınan, iptal edilen kurum/kuruluşların devam eden iş ve işlemleri için sistem üzerinden dosya/rapor sunmalarının gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden bu Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(6) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri; iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeni bir ÇED yeterlik başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir ÇED yeterlik kurum/kuruluşunda ortak olamaz, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi iptal edilir. Askı süresi içerisinde personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını müteakip mevcut ÇED yeterlik belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. Bu fıkrada belirtilen personelin doğum iznine ayrılması nedeni ile asgari personel şartının sağlanamaması durumunda kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi askıya alınmaz, kurum/kuruluşun sistem üzerinden dosya/rapor sunması gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(8) ÇED yeterlik belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum/kuruluş, Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(9) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeniden ÇED yeterlik belgesi başvurusu yapamaz.

(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamındaki personelin; Bakanlığa sunulan belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduklarının veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak çalıştığının tespit edilmesi durumunda ilgili personel, ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlarda iki yıl süreyle görev alamaz.

ÇED yeterlik belgesi süresi, vize edilmesi ve belgedeki değişiklikler

MADDE 11-

(1) ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıldır.

(2) Vize işlemleri için mevcut ÇED yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en fazla doksan gün, en az otuz gün öncesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurulması gerekir. Başvurular esnasında 5 inci maddede belirtilen şartların sağlanması gerekir. Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son otuz günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; ÇED yeterlik başvurusu belge bedelinin % 50 fazlasıyla alınır.

(3) Belgenin geçerlik süresi bitiminden itibaren altmış gün içerisinde vize başvurusu yapılması durumunda; ÇED yeterlik belgesi başvurusu belge bedelinin % 100 fazlasıyla alınır. Bu süre içerisinde başvuru yapanlarda 10 uncu maddenin altıncı ve dokuzuncu fıkralarındaki süreler aranmaz.

(4) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, unvan değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni unvan bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun adres değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni adres bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(6) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği ÇED yeterlik belgesi askıya alınan kurum/kuruluşun vize başvurusu yapması durumunda, başvurusu değerlendirilir. Ancak askı süreci, süre sonuna kadar devam eder.

Şube, devir, temsilcilik ve irtibat bürosu

MADDE 12-

(1) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, şube açabilmesi için ÇED yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubesinde sürekli olarak istihdam etmesi, ilgili il müdürlüğünden yer uygunluk yazısı alması ve şubenin kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekir.

(2) ÇED yeterlik belgesi; herhangi bir kurum/kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin verilemez, satılamaz.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesi almamış şube üzerinden, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez, temsilcilik ve irtibat bürosu açamaz.

Başvuru bedeli

MADDE 13– 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak ÇED yeterlik belgesi, vize, unvan değişikliği, adres değişikliği, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle belge yenileme ve şube açma başvurularında Bakanlıkça tespit edilecek başvuru bedelinin yatırılması zorunludur.

(2) Başvuru bedeli; kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi başvurusunu herhangi bir aşamada herhangi bir nedenle geri çekmesi veya başvurunun Bakanlıkça reddedilmesi durumunda iade edilmez.

Ceza puanı

MADDE 14-

(1) Ceza puanı uygulaması, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Ek-3 ceza puan tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15-

(1) 29/11/2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Önceki yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÇED yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluş, 5 inci maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen şartları bu Tebliğin yayımı tarihinde vize sürelerinin bitimine doksan günden az kalmış olması halinde vize süresi sonuna kadar; vize süresinin bitimine doksan günden daha fazla süre olması halinde, bu Tebliğin yayımından itibaren doksan gün içinde sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda bu Tebliğ hükümleri dikkate alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne yer uygunluk yazısı başvurusu yapmakla yükümlüdür. İl müdürlükleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yer uygunluk yazısı taleplerini değerlendirir.

(3) ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşun bu Tebliğin yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza puanları bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla bir defaya mahsus silinir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında görev almış olan personelin Tebliğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 27.01.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31732

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2022/1) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak 

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3

(1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (Değişik ibare: RG-21/4/2022-31816) kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.  

(Değişik tablo: RG-4/3/2022-31768) 

 

SIRA

G.T.İ.P./G.T.P. 

Eşyanın Tanımı

1

0201

0202

Büyükbaş hayvanların eti

2

0204

Koyun ve keçi etleri

3

0206

Sakatatlar

4

0207.11

0207.12

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) 

 Parçalanmamış (dondurulmuş)

5

0405.10

Tereyağı

6

0407.21

Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)

7

0701.90

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri

8

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

9

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

10

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

11

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

12

0708.20.00.00.11

Fasulye

13

0709.30.00.00.00

Patlıcan

14

0709.60.10.00.11

Sivri Biber

15

0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70

Zeytinler

16

0713.10

Bezelye

17

07.13.33.90.00.19

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

18

0713.40.00.00.13

Kırmızı Mercimek

19

0805.10

Portakal

20

0805.21

0805.22

0805.29

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri

21

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar

22

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

23

0808.10

Elma

24

1006

Pirinç

25

1101.00

Buğday unu

26

1102.20

Mısır unu

27

1103.11

Buğday irmiği

28

1103.13

Mısır irmiği

29

1104.29.17

Aşurelik buğday

30

1507

1516.20.91.00.12

1516.20.96.00.13

Soya yağı ve fraksiyonları

31

1509

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

32

1512

1516.20.91.00.16

1516.20.96.00.14

1516.20.91.00.11

1516.20.96.00.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

33

1514

1516.20.91.00.18

1516.20.91.00.21

1516.20.98.00.21

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

34

1515.21

1515.29

1516.20.91.00.24

1516.20.98.00.15

Mısır yağı ve fraksiyonları

35

1517

Margarin

36

1904.30

Bulgur

37

2309.90

Karma yem

38 

(Ek satır: RG-21/4/2022-31816) 

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

Yürürlük

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) (Değişik: RG-22/12/2022-32051) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

 27/1/2022

31732

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

  1.  

21/4/2022

31816

  1.  

22/12/2022

32051

  1.  

 

 

 

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2023 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 21.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32050

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2023 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/55)

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı; 2023 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) CITES: 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

ç) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan ve yılın büyük bir kısmını toprak altında geçiren soğan, yumru, rizom ve kormları,

d) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

e) Firma: Bakanlığa müracaat eden, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu tarafından tespit edilen, Teknik Komite tarafından değerlendirilen ve Bakanlık tarafından onaylanan doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak ve/veya üreterek yurt dışında pazarlayan kuruluşu,

f) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

ğ) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

h) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,

ı) Tablo: Ek-1’de yer alan 2023 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,

i) Teknik Komite: Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

j) Yönetmelik: 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4-

(1) 2023 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamaz. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orchidaceae (salepgiller) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamaz.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, il müdürlüğünden ve/veya Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin eder.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekir.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Akzambak), Lilium martagon (Türkzambağı/Sultanzambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polianthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi/Kırklale), Fritillaria imperialis (Ağlayangelin), Anemone blanda (Dağlalesi), Geranium tuberosum (Çakmuz), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides (Tirşikpancarı), Drimia maritima (=Urginea maritima; Adasoğanı) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir. Bu türlerden CITES’e tabi olanlar için BÜGEM tarafından CITES İzin Belgesi düzenlenir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; maden işletme sahaları, karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın belirtilen nitelikleri taşıdığının ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası

MADDE 5-

(1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası “0601.10.90.10.00”dır.

Kısıtlamalar

MADDE 6-

(1) Popülasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamaz. Buna göre; Antalya ili Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni) türü toplanamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 7-

(1) Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.

(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8-

(1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2022 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 16.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32045

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2022 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/46)

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı; 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2022 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2022 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Çay tarım alanı: 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin verilen çay alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) İcmal 1: ÇAY-KUR fabrikaları için, üretici bazında 2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğine esas örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

d) İcmal 2: Özel sektör işletmeleri için, üreticilerin bağlı bulunduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlanan 2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğine esas örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

e) İcmal 3: 2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğine esas bilgilerin ÇAY-KUR çay fabrikalarına göre icmalini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

f) İcmal 4: Üretici bazında 2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

g) Karar: 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararı,

ğ) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

h) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

ı) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Üretim sezonu: 16/5/2022-31/12/2022 tarihleri arasını,

ifade eder.

Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 5-

(1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararlar doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2022 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2022 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6-

(1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2022 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlenmiştir.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7-

(1) 2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülür.

Başvurular

MADDE 8-

(1) Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararlar doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan, ruhsatını yenileyen ve 2022 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilere, kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2022 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir.

(2) Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticiler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş gün içinde çiftçi belgesi ve Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunludur.

Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin hazırlanması

MADDE 9-

(1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının; ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmesi suretiyle satın alınması esastır.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için başvuru tarihinin bitimini müteakip on gün içinde ÇAY-KUR İcmal 1’i, özel sektör işletmeleri ise İcmal 2’yi düzenler.

(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller on gün içerisinde ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2022 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay miktarlarını işletme bazında ÇAY-KUR’a bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları İcmal 2’nin, ticaret borsalarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam yaş çay miktarını gösteren İcmal 3’ü hazırlar ve onaylar. Hazırlanan İcmal 3, borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’ a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör işletmesine gönderilir.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki İcmal 2, ticaret borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde İcmal 3 ile birlikte ÇAY-KUR’ a ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’ a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları on gün içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre ÇAY-KUR tarafından üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek tutarlarını gösteren üretici bazında İcmal 4 hazırlanır.

(8) Ruhsatlı üreticilerin 2022 yılında üretip satmış oldukları yaş çay miktarları ruhsatlı alanları ile ilişkilendirilir. Üreticilere, 2022 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına en fazla 2.766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi desteği yapılır. Fazlalık kısma ödeme yapılmaz. Bu doğrultuda destek tutarları hesaplanır ve hesaplanan destek tutarları, ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilir.

(9) Birden fazla fabrikada ruhsatlı üreticilik kaydı bulunan üreticilerin, fark ödemesine esas çay miktarlarının belirlenmesinde, üreticinin toplam ruhsatlı çaylık alanı esas alınır.

(10) Çay bahçesinin aynı üretim sezonunda birden fazla üretici tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan üreticiye ödenir. İlk üretimi yapan üreticinin çay üretiminde bulunmaması ya da çay satışının dekar başına 2.766 kilogramın altında kalması halinde, sonradan aynı araziyi kullanan üreticilere, ilk üreticilerin üretim miktarı da dikkate alınarak, aynı alan için dekar başına 2.766 kilogramı aşmayacak şekilde ödeme yapılır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

MADDE 10-

(1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruhsatlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üretici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan İcmal 1, üreticilerin T.C. kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarları, tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle düzenlenir.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen İcmal 2, borsada tescil yaptığı isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; İcmal 2’yi, üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.

(5) Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan İcmal 2’de, bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici için birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan İcmal 2’de, “Ruhsat No.” ve “Cüzdan No.” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde ad, soyad ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmallerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas icmaller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri

MADDE 11-

(1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan destek tutarlarını gösteren İcmal 4, ÇAY-KUR’ a ait çay fabrikalarında on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’ a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen İcmal 2 ile İcmal 3’ün karşılaştırması yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağlanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulunmayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yararlanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 12-

(1) Bakanlık, 2023 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR’ a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’ a, % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tarafından ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’ a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde yapılır.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13-

(1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar:

a) 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler.

b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler.

c) Ruhsatsız üreticiler.

ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.

d) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar doğrultusunda ruhsatını yenilemeyen üreticiler.

e) Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14-

(1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bu durumda olan üretici bilgileri ÇAY-KUR tarafından üreticilerin çay tarımı yaptığı yerdeki Bakanlık il müdürlüğüne bildirilir. Bu üreticiler ile ilgili 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi kapsamındaki iş ve işlemler il tahkim komisyonlarınca yürütülür ve alınan kararlar gerekli tedbirlerin alınması için ÇAY-KUR’a bildirilir.

Sorumluluk

MADDE 15-

(1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16-

(1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2021 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/51) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) 16’ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2021 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/51) hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız 

TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/44)

30 Kasım 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 32029

TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/44)

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, fermente süt ürünlerini, konsantre fermente süt ürünlerini, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerini ve bu ürünleri baz alan kompozit süt ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayran: Yoğurda su ilave edilerek veya bileşimi ayarlanan süte spesifik starter kültür olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un birlikte ilave edilmesiyle hazırlanan fermente süt ürününü,

b) Çeşni maddesi: Meyve/sebze ile bunların suları, püreleri, pulpları, bunlardan üretilen preparatlar ve konserveler ile tahıllar, bal, çikolata, sert kabuklu meyveler/yemişler, kahve, baharat ve benzeri gıdaları,

c) Çeşnili/aromalı fermente süt ürünü: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünü veya ürünleri ve ağırlıkça en fazla %50’si kadar çeşni maddesi ve/veya aroma verici içeren kompozit fermente süt ürününü,

ç) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü: Fermentasyonu ısıl işlemle durdurulmuş ve pıhtısı kırılmış süt ürününü,

d) Fermente süt ürünü: Sütün uygun mikroorganizmalar tarafından fermentasyonu ile pH değerinin koagülasyona yol açacak veya açmayacak şekilde düşürülmesi sonucu oluşan ve içermesi gereken mikroorganizmaları yeterli sayıda canlı ve aktif olarak raf ömrü sonuna kadar bulunduran süt ürününü,

e) Kefir: Fermentasyonda, kefir danesine özgü karakteristik mikroorganizmalar olan Lactobacillus kefiri, Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus kefirgranum’dan en az ikisini, laktozu fermente eden mayalardan Kluyveromyces marxianus ve etmeyen mayalardan Saccharomyces spp.’yi zorunlu olarak içeren bunun yanında Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Acetobacter ve benzeri bakteri cinslerine ait türler ile farklı maya türlerini de bulundurabilen kefir danelerinin veya starter kültürlerin kullanıldığı fermente süt ürününü,

f) Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Kluyveromyces marxianus kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü,

g) Konsantre fermente süt ürünleri: Süt protein oranı fermentasyondan önce veya sonra en az %5,6 (m/m) oranına yükseltilmiş ve son tüketim tarihine kadar yeterli sayıda canlı ve aktif starter bakteri bulunduran fermente süt ürününü,

ğ) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insan tüketimi amaçlı suları,

h) Süzme yoğurt: Sütün protein oranı standardize edilerek veya yoğurdun serumunun uygun bir teknoloji veya yöntem ile uzaklaştırılması sonucu protein içeriği en az kütlece %8’e (m/m) ayarlanan ve son tüketim tarihine kadar yeterli sayıda canlı ve aktif starter bakteri bulunduran fermente süt ürününü,

ı) Toz/kurutulmuş fermente süt ürünü: Yağsız süte, starter kültür eklenerek belirlenen bir asitliğe ulaşması sağlandıktan sonra oluşan sıvı fermente sütün, kendine has kurutma teknolojileri kullanılarak kurutulması sonucu elde edilen, nem oranı %5’in altında olan ürünü,

i) Yabancı madde: Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan bileşenler dışındaki bulunabilecek her türlü maddeyi,

j) Yoğurt: Fermentasyonda spesifik starter kültür olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un birlikte kullanıldığı, inkübasyon sonrasında pıhtısı karıştırılarak kırılmamış (set) ya da kırılmış (stirred) formda elde edilen ve son tüketim tarihinde yeterli sayıda, canlı ve aktif starter bakteri bulunduran fermente süt ürününü,

ifade eder.

Hammadde ve ürün özellikleri

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki fermente süt ürünlerinin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde kullanılan çiğ süt ve/veya süt ürünleri, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine ve ilgili gıda kodeksine uygun olmalıdır.

b) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde inek, koyun, keçi ve/veya manda sütleri kullanılır. Ancak kımız üretiminde sadece kısrak sütü kullanılır.

c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, yabancı madde içermez.

ç) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler; kendilerine has tat, koku ve yapıya sahip olmalıdır.

d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde, 4 üncü maddedeki ürün tanımlarının içeriğinde yer alan starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kültürler de kullanılabilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde süt proteini dışındaki proteinler kullanılamaz. Sadece fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde ve çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerinde, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan katkı maddelerine ilave olarak jelatin veya nişasta da kullanılabilir.

f) Yoğurt ve ayran Ek-1’de yer alan yağ oranlarına uygun olmalıdır.

g) Fermente süt ürünleri; spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı, aktif ve Ek-2’de belirtilen sayıda içermelidir.

ğ) Ayran en fazla %0,8 oranında tuz içerir.

h) Ek-2’de yer alan spesifik mikroorganizmaları canlı, aktif ve belirtilen sayıda içermeyen fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, spesifik ürün tanımlarıyla adlandırılamaz.

ı) Konsantre fermente süt ürünü ve süzme yoğurtta, fermentasyondan sonra serum uzaklaştırılır. Ancak konsantre fermente süt ürünlerinde süt protein oranı fermentasyondan önce ayarlandığında serum uzaklaştırma işlemi yapılmaz.

i) Meyveli yoğurtlarda meyve miktarı en az %6 olmalıdır. Ancak meyve suyunda sitrik asit cinsinden kütlece en az %2,5 oranında titre edilebilir asit bulunduran meyve ve tropik meyve ilave edilen yoğurtlarda meyve miktarı oranı en az %2 olmalıdır.

j) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edilemez. Ancak üretiminde çeşni maddesi kullanılan fermente süt ürünlerinde, bileşiminde doğal olarak bulunması gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ bulunabilir.

k) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılacak şeker/tatlandırıcı ile tuz, çeşni maddesi olarak değerlendirilmez. Ancak çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerinin bileşimine şeker/tatlandırıcı ile tuz eklenmesi durumunda, bu bileşenler süt bazlı olmayan bileşen olarak değerlendirilir.

l) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 102 kob/gr olmalıdır.

m) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürününün süt proteini oranı kütlece en az %3 (m/m) olmalıdır.

n) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin pıhtısı kırılmış olmalıdır.

o) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait diğer özellikler Ek-2’de verilmiştir.

ö) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde alkol ve alkol bazlı bileşenler kullanılamaz.

p) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak tuz, 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2013/48)’ne uygun olmalıdır.

Katkı maddeleri

MADDE 6-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri hakkında Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Veteriner ilaç kalıntıları

MADDE 7-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan farmakolojik aktif maddelerin kalıntı miktarları hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Koksidiyostat ve Histomonostat kalıntıları

MADDE 8-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve histomonostatların miktarları hakkında 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Aroma vericiler

MADDE 9-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde; koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılmaz.

Bulaşanlar

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları

MADDE 11-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları hakkında 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hijyen

MADDE 12-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan ürünler, sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.

Ambalajlama

MADDE 13-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları hakkında 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Etiketleme

MADDE 14-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hakkında 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerine eklenen çeşni/aroma maddesinin adı gıdanın adı ile birlikte aynı renkte, aynı yazı karakterinde ve aynı punto büyüklüğünde kullanılır.

b) Yoğurt ve ayran, yağ içeriği yönünden Ek-1’de yer alan sınıfa göre adlandırılır.

c) Yoğurt ve ayran hariç diğer fermente süt ürünlerinde yağlılık sınıflandırması yapılmaz, ancak yağ içeriği gıdanın adı ile birlikte “%…. yağlı” şeklinde etikette belirtilir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin içerdiği süt yağı miktarı, kütle veya hacmin yüzdesi olarak etiketin temel görüş alanında kolay görülebilir yer ve boyutta belirtilir.

d) Süt yağı içeriği %1,5’ten daha düşük olan yoğurtlar ve süt yağı içeriği %0,8’den daha düşük olan ayranlar için “yağı azaltılmış” veya benzeri ifadeler kullanılabilir. Ancak süt yağı içeriği yağsız ayran ve yağsız yoğurt sınıfındaki ürünler Ek-1’deki gibi ifade edilir.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin içerdiği protein miktarı, kütlece “%….” olarak etiketin temel görüş alanında kolay görülebilir yer ve boyutta belirtilmelidir.

f) Yoğurt üretiminde uygulanan homojenizasyon, kaymak oluşturma gibi teknolojik işlemler ürün adı ile birlikte belirtilir.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde yüz kullanıldığı ürünlerin üretiminde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile birlikte kullanılabilir. Ancak hammadde olarak farklı hayvan türlerinin sütlerinden veya süt ürünlerinden üretilen ürünlerin etiketinde bir türe aitmiş gibi farklı renk, farklı punto, farklı yazı stili gibi tüketiciyi yanıltacak şekilde ifade kullanılmaz.

ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda kullanılan sütün elde edildiği türlerin adları, ürün adının yanında aynı renk ve puntoda “koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir” gibi ifadelerle belirtilir. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmez.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde, 4 üncü maddedeki ürün tanımlarının içeriğinde yer alan starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kültürler kullanıldığında etiketin içindekiler/bileşenler listesinde belirtilir.

ı) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş fermente süt ürünleri, yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilir.

i) Yöresel/ülkesel adları ile bilinen fermente süt ürünleri için bu Tebliğde ve yatay gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınır.

j) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde, “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik”, “%100” gibi ifadelere yer verilmez.

Gıda enzimleri

MADDE 15-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak gıda enzimleri hakkında 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliğine uygun laktaz enzimi hariç hiçbir enzim kullanılamaz.

Vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler

MADDE 16-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin eklenmesi hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Taşıma ve depolama

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması hakkında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde tanımlanan toz/kurutulmuş fermente süt ürünü hariç, ürünlerin muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 6ºC’nin altındaki sıcaklıklar uygulanır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 18-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve analizleri hakkında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İdari yaptırım

MADDE 19-

(1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20-

(1) 16/2/2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır ve bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(2) 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) kapsamında üretilen toz ürünler, 31/12/2024 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(3) Bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işletmeleri, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 21-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.