ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/8)

Resmî Gazete Tarihi: 28.02.2023 Resmî Gazete Sayısı: 32118

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 9/1/2023 tarihli ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 9/1/2023 tarihli ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üretici/yetiştiricilerin sattığı sütün kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Belge doğrulama web adresi: Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulanan ve Tarım Bilgi Sistemine (TBS) entegre edilen ve ibraz edilen fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlarının doğruluğunun kontrolünün yapıldığı sistemi,

d) Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta belirtilen uygun sütü,

e) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

g) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Karar: 9/1/2023 tarihli ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

ı) Niteliğine göre çiğ inek sütü: Soğutulmuş çiğ süt, şahıs tankında soğutulmuş çiğ süt, soğutulmamış çiğ sütü,

i) Pazarlama şekline göre çiğ inek sütü: Üretici/yetiştirici örgütü veya üretici/yetiştiricinin işletmesi üzerinden pazarlanan soğutulmuş çiğ sütü, soğutulmamış çiğ sütü,

j) Soğutulmuş çiğ süt: Süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ inek sütünü,

k) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ sütün, cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim tarihi gibi hususları içeren ve 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile üretici/yetiştirici veya bunların üyesi/ortağı bulunduğu üretici/yetiştirici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmesini,

l) Süt işleme tesisi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletme onay belgesine sahip çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisini,

m) TÜRKVET: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

n) Üretici/yetiştirici: Piyasaya arz etmek/satış yapmak için süt üretmek amacıyla bir veya daha fazla çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

o) Üretici/yetiştirici örgütü: Üretici/yetiştirici adına çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, kendi kuruluş kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarını,

ö) Yerel perakendeci: Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek hazır ambalajlı çiğ süt için 500 kilometrelik yarıçap içerisinde, hazır ambalajlı olmayan çiğ süt için 200 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve son tüketiciye sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal, market ve benzeri yerlerde çiğ süt satan perakendeciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4-

(1) Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Çiğ süt desteklemesi

MADDE 5-

(1) Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun, keçi ve niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınır.

(4) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, sözleşme, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

(5) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler BSKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise bu üretici/yetiştirici örgütüne, BSKS’ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

b) Üretici/yetiştirici örgütleri üye/ortakları adına toplu kestiği fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzları ile birlikte çiğ sütün cinsi, miktarı, fiyatı, teslim tarihini içeren üye/ortakların listesini de düzenler.

c) 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere satılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu, çiğ süt tedarik sözleşmesi ve döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi üretici/yetiştirici örgütlerine teslim edilir. Teslim edilen çiğ süt tedarik sözleşmeleri, sözleşme geçerlilik süresini kapsayan dönem başvurularında tekrar istenmez.

ç) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında sınıflandırılan çiğ inek sütü için desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler, ödeme dönemine esas olacak çiğ süt analizinin yapılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen dönemlerde, üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne dilekçe ile başvurur.

d) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim eder.

e) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Tespit yaptırdığı aylara ilişkin desteklemeye esas satış belgelerini ve başvuru evraklarını göçer olarak gittiği il/ilçe müdürlüğüne teslim eder. Üretici/yetiştiricinin başvuru evrakları, veri girişi için işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

f) Sözleşmenin onaylı bir örneği, üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından BSKS’ye kaydedilmiş olmalıdır. Satışı yapılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu ile tedarik sözleşmelerinin BSKS’de ilişkilendirilmesi yapılarak girişi yapılır.

g) Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır. Ayrıca tüm üretici/yetiştiriciler de işletmesinin bulunduğu ilçe bazında BSKS’ye kayıt edilmelidir.

ğ) BSKS’ye yeni kaydı yapılan üretici/yetiştiricilerin kayıt tarihinden önceki fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzunun BSKS’ye kaydedilmesine izin verilmez.

h) Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmaz.

ı) Destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin; desteklemeye esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce yapılır, üyelerin/ortakların veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütünün dışında herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri il/ilçe müdürlüğünce yürütülür.

(6) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Üretici/yetiştirici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve/veya üretici/yetiştirici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.

ç) Satılan çiğ sütün cinsi, fiyatı, teslim tarihi ve miktarının gösterildiğini içeren üye/ortaklarının listesi, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu (e-faturalar/e-arşiv faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

d) Döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi.

(7) Veri girişi yapacak üretici/yetiştirici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu (e-faturalar/e-arşiv faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

c) Döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi.

(8) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürünü olarak ESK’ye satan üreticilerden istenen belgeler şunlardır:

a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.

b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.

c) Üretici örgütünün süt ürünü üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt ürününe çevrilmesine ilişkin fatura.

ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ye sattığı süt ürünü faturası.

d) Döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi.

(9) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, çiğ süt satan hastalıktan ari işletmeler, üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne aşağıdaki belgeler ile başvuruda bulunurlar:

a) Başvuruda bulunanlardan ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Hastalıklardan ari işletme belgesi.

c) Çiğ sütün arzı için izin belgesi.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu (e-faturalar/e-arşiv faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

d) Döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi.

(10) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

a) En fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-fatura/e-arşiv fatura/e-müstahsil makbuzu çıktılarında, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı, soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesinin bulunması gerekir.

b) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, süt üreten işletmeler için en fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-fatura/e-arşiv fatura/e-müstahsil makbuzu çıktılarında üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı, süt dolum tesisi için adı, adresi ile süt dolum tesisinin işletme kayıt ve kod numarası, yetkilisinin imzası ve kaşesinin, yerel perakendeciler için işletme kayıt numarası bulunması gerekir.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri, süt dolum tesisleri ve yerel perakendeciler ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

ç) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üretici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de tanımlanır.

(11) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.

b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin İcmal-1’e esas tabloları, üretici/yetiştirici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) BSKS’ye süt girişlerinin, üretici/yetiştiricilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

ç) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında, Bakanlıkça belirlenen dönemlerde çiğ inek sütü destekleme ödemesi yapılan yetiştiricilerin, analizi yapılarak sınıflandırılan çiğ inek sütüne ait analiz sonuçları çevrim içi (online) olarak aktarılır. Söz konusu verilerin aktarılamadığı durumlarda BSKS’ye kayıt işlemleri, HAYGEM tarafından değerlendirilir.

d) Analizi yapılan çiğ sütün ödemesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen ödeme takvimi çerçevesince yürütülür.

(12) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üretici/yetiştiricilere ait fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, satılan süt miktarının destekleme dönemindeki sağmal hayvan sayısı, ırkı ve laktasyon durumu ile uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-fatura, http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. E-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.

c) E-arşiv faturalar elektronik ortamda teslim edilir ve belge doğrulama web adresinden il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir.

ç) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-müstahsil makbuzunun üzerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği karekoda veya barkoda yer verilmesi zorunludur.

d) İnceleme sonrasında işlemi yapılan sözleşme, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri ile İcmal-1 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında il/ilçe müdürlüğü birim arşivlerinde muhafaza edilir.

(13) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2 listeleri şeklinde alınır. Alınan icmallerde tarımsal desteklemelerden men cezası alan üreticilerin bulunup bulunmadığının kontrolü yapılır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üretici/yetiştirici örgütlerine ve üretici/yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici/yetiştirici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(14) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az %10’unu hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri, BSKS veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumunu kontrol eder.

ç) BSKS’de, satılan süt miktarının destekleme dönemindeki hayvan sayısı ile uyumlu olmadığı durumlarda fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzları ödemeye dâhil edilmez.

d) Hayvan başına (kombine, sütçü, yerli sığır, koyun, keçi ve manda) il bazlı ortalama süt verimleri il müdürlüğünce raporlanır ve bununla ilgili olarak il tahkim komisyonu kararı alınır. Alınan karar HAYGEM’e gönderilir. HAYGEM tarafından uygun görülen il bazlı ortalama süt verim kayıtları BSKS’ye yüklenir.

e) Ortalama süt verimin üzerinde olan ve başvuruda bulunan üretici/yetiştiricilerin işletmesi için, il/ilçe müdürlüğünce üretimin yapıldığı aydaki güncel verilerin tespiti yapılıp tutanağa bağlanır. Tutanaklara istinaden en az bir aylık olacak şekilde il/ilçe tahkim komisyon kararı alınır. Tahkim komisyonu kararındaki ortalamanın üstünde süt verimine sahip işletmelerin, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlarının ödemeye dâhil edilmesi için il müdürlüğüne yazı ile bildirilir. İl BSKS sorumlusu, söz konusu işletmeleri sistemde, ortalama verimin üzerinde olan işletme olarak işaretler ve ödeme dönemine ait il/ilçe tahkim komisyonu kararını PDF formatında sisteme yükler.

f) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici/yetiştirici örgütlerine gönderilir.

(15) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

a) Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak BSKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları BSKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, BSKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir. Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları yeni numara verilen bir işletme olsa da BSKS veri tabanına girilmez.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün, üretici/yetiştirici örgütleri veya bunların %50’den fazla paya sahip oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici/yetiştirici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üretici/yetiştiricilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılır.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin yürütülecek çalışmalarla ilgili duyurular BSKS üzerinden yayımlanır.

f) İl/ilçe müdürlükleri ve yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütleri, gerekli belgelerle yapılan başvuruların zamanında sisteme girilmesinden sorumludur. Başvuruları zamanında sisteme girmeyen üretici/yetiştirici örgütünün veri giriş yetkileri, il müdürlüklerince yapılan kontrol ve görüşleri doğrultusunda iptal edilir.

g) İl/ilçe müdürlükleri ibraz edilen fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlarını Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web adresi üzerinden kontrol eder.

ğ) BSKS’de görev yapacak il sistem sorumlularının tahsisi Bakanlıkça, ilçe sistem sorumluları ile üretici/yetiştirici örgütü personelinin şifre tahsisi ise il sistem sorumluları tarafından yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık, il/ilçe müdürlükleri ve üretici/yetiştirici örgütleri tarafından alınır.

h) Birden çok üretici/yetiştirici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, sözleşme, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzunu teslim ettiği üretici/yetiştirici örgütü üzerinden yapılır.

ı) Üreticilerin/yetiştiricilerin üretici/yetiştirici örgütü kanalı ile pazarlanan soğutulmuş çiğ süt desteğinden yararlanabilmeleri için; vergiye tabi üreticiler, üretici/yetiştirici örgütüne sattığı sütü fatura ile diğerleri ise üretici örgütü tarafından düzenlenmiş müstahsil makbuzuyla benzer şekilde üretici/yetiştirici örgütü de bu sütleri süt işleme tesisine kestiği fatura ile belgelemesi ve fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlardaki çiğ sütün cinsinin, miktarının ve fiyatının uyumlu olması gerekir. Üretilen çiğ sütün, yetiştirici/üretici örgütleri tarafından doğrudan toplanması ve akabinde soğutulmuş çiğ sütün direkt süt işleme tesisine satılmış olması gerekir.

i) Üreticilerin/yetiştiricilerin işletmesinde kendi adına bulunan şahıs soğutma tankında soğutulmuş çiğ süt desteğinden yararlanabilmeleri için; vergiye tabi üreticiler, işleme tesisine direkt olarak sattığı sütü kestiği fatura ile diğerleri ise işleme tesisi tarafından düzenlenmiş müstahsil makbuzuyla belgelemesi ve fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlardaki çiğ sütün cinsinin, miktarının ve fiyatının uyumlu olması gerekir. Üretilen çiğ sütün, yetiştirici/üreticinin işletmesinde kendi adına bulunan şahıs soğutma tankında soğutulmuş ve akabinde soğutulmuş çiğ sütün direkt süt işleme tesisine satılmış olması gerekir.

j) Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

k) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde destek dışı bırakılan işletmeler listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

l) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan kooperatif üst/bölge birlikleri, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca BSKS’de ödeme engelli üretici/yetiştirici örgütü olarak işaretlenir.

m) Üretici/yetiştirici tarafından satışı yapılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzunu üretici örgütüne dilekçe ile teslim edip, BSKS’ye veri girişini yaptıran ancak çiğ süt destekleme takvimi açıklanmadan önce ya da açıklandıktan sonra vefat eden üretici/yetiştiricinin bu üretimler için desteklemeye esas şartları yerine getirmiş olması kaydıyla yasal mirasçısı tarafından veraset ilamı belgesinin bir sureti ile birden fazla mirasçısı bulunması halinde ise diğer mirasçılardan muvafakatname alan mirasçı destekleme başvurusu yapabilir.

n) Üretici/yetiştiricilerin vefat tarihinden sonra adına düzenlenmiş olan fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzları destekleme kapsamına alınmaz.

o) Desteklemeye ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğü döner sermaye işletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesi üretici/yetiştiricinin yaptığı ilk başvuru döneminde ibraz edilmelidir.

ö) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

p) 31/12/2024 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Meslekî Yeterlilik Kurumunca ve/veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilmiş üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlarca meslekî yeterlilik eğitimine katılarak Meslekî Yeterlilik Belgesi almak zorundadır. Söz konusu belgenin il/ilçe müdürlüğünce onaylı bir örneği BSKS’ye kaydedilmek üzere üretici/yetiştirici örgütüne teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 6-

(1) Kendi kuruluş kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri desteklerden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapanlara sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

(2) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında, çiğ inek sütü analiz desteği, çiğ süt destekleme ödemesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapan üretici/yetiştirici örgütüne sistem üzerinden kesiti yapıldıktan sonra kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.


Birlik/Kooperatif

Oran (%)

Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliklerine,

Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden % 25’i merkez birliğine,

Pancar ekicileri kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatife, bu bedelin içinden % 25’i kooperatif üst birliğine,

(3) Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Pancar ekicileri kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde ise pancar ekicileri kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi Üst Birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birlikleri/pancar ekicileri kooperatifleri birliği üst birliğince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli, merkez birlikleri/pancar ekicileri kooperatifleri birliği üst birliğinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 7-

(1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanmak için başvuran üretici/yetiştiricilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)/Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) sorgulamaları, desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, üretici/yetiştirici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(3) ESK tarafından gerçekleştirilen süt ürünü alım satımı neticesindeki fark, icmal karşılığında, 2023-2024 yılı destekleme bütçelerinin hayvancılık desteklemeleri kaleminden ESK’ye aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmaller, ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nin hesabına aktarılır.

Yetki ve denetim

MADDE 8-

(1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak duyurur.

(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ve bu Tebliğin uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve öngörülmeyen durumlarda HAYGEM, genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ile ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(3) Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Çiğ süt desteklemesi için il müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az %10’unu hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder, kamu zararı tespiti durumunda, desteğin tamamı incelendikten sonra İcmal gönderilir.

(4) Çiğ süt desteğinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.

(5) Çiğ süt desteğinde, üretici/yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici/yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumludur.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9-

(1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye sebep olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucunda düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte mezkur Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 11-

(1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında il/ilçe müdürlüğü birim arşivlerinde en az beş yıl süre ile saklanır.

(2) Üretici/yetiştirici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12-

(1) 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler, söz konusu Tebliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrasının (m) bendi hariç diğer hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 13-

(1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/5)

Resmî Gazete Tarihi: 22.02.2023 Resmî Gazete Sayısı: 32112

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 13/1/2023 tarihli ve 6691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar doğrultusunda 2023 yılında tüm illerde kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların mahallinde uygulayacağı hayvansal ürünlerin, bitkisel ürünlerin, su ürünlerinin, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni katkı: Hibeye esas tutar dışında kalan ve başvuru sahibi tarafından karşılanacağı taahhüt edilen puanlamaya esas tutarı,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru sahibi: Bu Tebliğ kapsamındaki proje konularında hibe desteği başvurusu yapan gerçek kişiyi,

d) Bütçe belirleme komisyonu: Bakanlığın destekleme politikalarına göre bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda proje bütçelerini belirleyen, illerin bütçe katsayılarını hesaplayarak bütçenin bu katsayı oranında il bazında dağılımını yapan ve Genel Müdürlük tarafından; aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,

e) Coğrafi işaretli ürün: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş tarımsal ürünü,

f) Değerlendirme kriterleri: Başvuru sahibinin hak sahibi olabilmesi için yapılan puanlamaya esas olan ve Ek-2’de yer alan kriterleri,

g) Engelli birey: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üstü oranında kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Fiyat Tespit Komisyonu: Hayvansal üretime yönelik projeler için il müdürlüğünce oluşturulan canlı hayvan alımlarında güncel fiyatları belirleyen komisyonu,

h) Geleneksel ürün: Geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan, geleneksel hammaddeden geleneksel üretim veya işleme yöntemiyle üretilmiş olan tarımsal ürünü,

ı) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

i) Güncel uygulama rehberi: Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, bu Tebliğ hükümlerine destekleyici bilgiler sağlamak, uygulama usul ve esaslarına ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, hak sahibi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinin yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından her yıl hazırlanacak olan güncel rehberi,

j) Hak sahibi: Değerlendirme neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişiyi,

k) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

l) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,

m) İl müdürü: İl tarım ve orman müdürünü,

n) İzleme süresi: Hak sahibine hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren üç yıllık süreyi,

o) Karar: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı,

ö) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

p) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi,

r) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetler, kanuni grev, salgın hastalık, savaş, ayaklanma, seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmesine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olamayan, dış etkiler sonucu meydana gelen kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai durum veya olayı,

s) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek kişilerin uygulayacakları yatırım projelerini,

ş) Proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı, proje konusuna göre belirlenen il müdürlüğünde görevli ilgili şube müdürleri, ihtiyaç duyulması halinde ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve diğer kamu kurumu temsilcilerinden oluşturulacak en az beş kişilik komisyonu,

t) Proje kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından proje kapsamında resmi kontrol yetkisi verilen proje yürütme biriminde görevli personeli,

u) Proje yürütme birimi: İl düzeyinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin il müdürlüğü adına yürütülmesinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu olan, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve proje kontrol görevlilerinden oluşan en az üç kişilik birimi,

ü) Resmî kontrol: Karar, bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberi kapsamındaki faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, proje kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim ve gerekirse muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri,

v) Sistem: Bakanlık tarafından yönetilen, uzman eller projeleri ve başvuru sahipleriyle ilgili bilgileri içeren Uzman Eller Bilgi Sistemini,

y) Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuru yapan kişilerin sözleşme imzalama aşamasında il müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren Ek-1’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları, Proje Süresi ve Proje Uygulama Alanı

Genel Müdürlük

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Uzman Eller Projesi ile ilgili olarak gerekli mevzuat çalışmalarını yapar, mevzuatı hazırlar ve yayımlanmasını sağlar.

b) Uzman Eller Projesinin tanıtımını yapar, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini ve sistemin yönetimini sağlar.

c) Uzman Eller Projesinin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç) Uzman Eller Projesi ile ilgili olarak yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini ve kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

d) Uzman Eller Projesinin yürütülmesinde görevli personele yönelik olarak proje ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

e) Bütçe belirleme komisyonu; başvuru sayısı, illerin tarımsal potansiyeli ve Uzman Eller Projesinin yıllık bütçesi göz önünde bulundurularak ve illerin bütçe katsayıları doğrultusunda il bazında desteklenecek hak sahibi sayısı ve hibe miktarını belirler.

f) İllerin bütçe katsayıları; tarım alanları, hayvan varlıkları, Bakanlık kayıt sisteminde yer alan işletme sayıları ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı ile Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak bütçe belirleme komisyonu tarafından hesaplanır.

g) Proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen geçerli başvuru listesini hak sahibi sayısı ve hibe miktarı doğrultusunda onaylar ve hak sahiplerine ilan edilmek üzere nihai asıl ve yedek listeleri il müdürlüğüne bildirir.

ğ) Uzman Eller Projelerinin izleme ve kontrolünü yapar veya yaptırır.

h) Bu Tebliğe bağlı olarak güncel uygulama rehberini hazırlar ve yayımlar.

İl müdürlüğü

MADDE 6-

(1) İl müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Uzman Eller Projesinin tanıtımını yapar ve başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlar.

b) İl müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimini oluşturur.

c) Proje uygulamalarının; bu Tebliğ, güncel uygulama rehberi ve hibe sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve muhafazasını sağlar.

ç) Uzman Eller Projesinden faydalanacak başvuru sahiplerine, uygulanan projelerin içeriği ve hükümlerine göre gerektiğinde bilgilendirme toplantıları yapar ve yazılı dokümanların hazırlanmasını sağlar.

d) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar ve proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

e) Hayvansal üretime yönelik projelerde, hibe sözleşmeleri imzalanmadan önce canlı hayvan alımları için fiyat tespit komisyonunun kurulmasını ve fiyatların belirlenmesini sağlar.

f) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

Proje değerlendirme komisyonu

MADDE 7-

(1) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekli valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve üyelere duyurulur.

(2) Proje değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Başvuruların, bu Tebliğe ve güncel uygulama rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur.

b) Proje kapsamında alınan başvuruları inceler, uygun olmayan başvuruları reddeder, sistem tarafından Ek-2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılan puanlamayı esas alarak sonuç tablolarını hazırlar ve proje teklif listesini Genel Müdürlüğe gönderir.

Proje yürütme birimi

MADDE 8-

(1) Proje yürütme biriminin görevleri şunlardır:

a) İl düzeyinde Uzman Eller Projesinin tanıtımı, hibe desteği verilen projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin izleme süresi boyunca izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

b) Genel Müdürlükçe onaylanan asıl ve yedek listelere göre il düzeyinde projelerin uygulanmasını sağlar.

c) Projeleri hibe ödeme tarihinden (gün/ay/yıl) itibaren, yılda en az iki defa olmak üzere, izleme süresi boyunca izler; mahallinde kontrol edilmesini sağlar; projenin uygulanmasına aykırı bir durumun tespiti halinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.

ç) Bakanlıkça oluşturulan sistemi takip ederek kendisine verilen yetki dâhilinde iş ve işlemleri yapar.

(2) Proje yürütme biriminde görevli olan proje kontrol görevlileri, proje değerlendirme komisyonunda yer alamaz.

Proje süresi

MADDE 9-

(1) Uzman Eller Projesi başvuruları güncel uygulama rehberinin yayımlanması ile başlar ve yedek listede olup da hibe sözleşmesi imzalayanlar da dahil olmak üzere Projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son günü biter.

(2) Hak sahiplerinin hibe projesi kapsamında uygulayacakları projelerin tamamlanma süreleri hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren altmış gündür. Bu süre ek süreler dahil projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son gününü geçemez.

(3) Projenin altmış gün içerisinde tamamlanmaması halinde, hak sahibi süre bitiminden yedi gün önce gerekçeleriyle birlikte il müdürlüğüne başvurur. Proje yürütme biriminin uygun görmesi halinde projenin tamamlanma süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde projenin tamamlanması için hak sahibine en fazla altmış gün ek süre verilir.

Proje uygulama alanı

MADDE 10-

(1) Proje; kırsal alan ve kırsal mahalle statüsündeki yerleşim yerlerinde uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Konuları, Başvuru Yapacak Kişilerde Aranan Şartlar, Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar, Başvuru Süresi, Başvuruların Alınması, Başvuru Yeri ve Şekli, Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler, Başvuruların Değerlendirilmesi ile Başvurunun Reddedilme Nedenleri

Proje konuları

MADDE 11-

(1) Bu Tebliğ kapsamında, güncel uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen ana proje konuları desteklenecektir:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler.

b) Bitkisel üretime yönelik projeler.

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler (maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla).

ç) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler.

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler.

(2) Birinci fıkrada destekleneceği belirtilen ana proje konularına bağlı alt proje konuları güncel uygulama rehberinde belirtilir.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar

MADDE 12-

(1) Bu Tebliğ kapsamında;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlar,

c) Uygulama, kontrol ve izleme süresince projenin uygulanacağı kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayacağını ve projeyi sürdüreceğini taahhüt edenler,

ç) Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olanlar,

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmamış olanlar,

e) Bakanlığın aynı proje konusundaki diğer hibe desteklerinden daha önce yararlanmamış olanlar,

f) Proje konusu farklı olsa dahi daha önce Uzman Eller veya Genç Çiftçi Projesinden yararlanmamış olanlar,

başvuru yapabilirler.

(2) Başvuru sahipleri arasında aynı hanede ikamet eden kişiler olması durumunda farklı konularda olsa dahi en yüksek puanı alan tek bir proje listeye alınır.

(3) Başvuru yapacak kişilerin sigortalılık konusunda aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler.

b) Hibe desteği almaya hak kazananların hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı olanların haricindekiler bu haklarından feragat etmelidir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki köy ve mahalle muhtarlarının başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazandıkları takdirde hibe sözleşmesi imzalama aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

d) Hibe desteği almaya hak kazananlar uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar vergi mükellefi olmayacaklarını veya başka bir yerde sigortalı çalışmayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. Ancak, projenin gerçekleştirildiği kırsal alanda/kırsal mahallede olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının bitiminden itibaren bu kişiler proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olabilirler veya başka bir yerde sigortalı çalışabilirler.

e) Sosyal güvencesi olmayanlar hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda olması koşuluyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı olabilirler.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13-

(1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olmayan kişiler bu Tebliğ kapsamındaki desteklemeden yararlanamazlar.

(2) Hak sahipleri, bu Tebliğ kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez yararlanabilir.

(3) 11 inci maddede belirtilen proje konu başlıklarının altında yer alan konularda Bakanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanan kişiler bu Tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamazlar.

Başvuru süresi, başvuruların alınması, başvuru yeri ve şekli

MADDE 14-

(1) Başvuruların başlama, bitiş tarihleri ve şekli, bu Tebliğe bağlı olarak hazırlanarak yayınlanacak olan güncel uygulama rehberinde belirlenir ve ilanen duyurulur.

(2) Başvurular https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.

(3) Başvuru sahibi tarafından son başvuru tarihine kadar proje içeriğinde her türlü değişiklik yapılabilir. Son başvuru tarihinde projenin nihai hali kaydedilir.

(4) Başvuruların bitiş tarihinde başvuru kesinleşmiş kabul edilir ve herhangi bir değişikliğe müsaade edilmez.

Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 15-

(1) Başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler başvuru sahibi tarafından sisteme girilir/yüklenir ve doğruluğu kabul edilerek onaylanır:

a) Başvuru formu.

b) Adli sicil kaydı.

c) Diploma/mezun belgesi veya onaylı örneği.

ç) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi verildiğine dair belge.

d) Varsa şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16-

(1) Uzman Eller Projesi kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu Tebliğde belirtilen konularda uygulanacak projelerin sayısı, oranı ve yıllık bütçesi Genel Müdürlükçe belirlenir.

b) Sistem üzerinden Ek-2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlaması yapılmış olan projeler, proje değerlendirme komisyonu tarafından güncel uygulama rehberinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde incelenir, uygun olmayan başvurular reddedilir ve proje teklif listeleri Genel Müdürlüğe gönderilir.

c) Proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen listeler Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Genel Müdürlük tarafından onaylanan nihai asıl ve yedek listeler, detayları güncel uygulama rehberinde belirtildiği şekilde ilan edilir.

ç) Genel Müdürlüğün bir başvuruyu reddetme kararı kesindir.

Başvurunun reddedilme nedenleri

MADDE 17-

(1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, proje değerlendirme komisyonunun tüm projelerle ilgili onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelerden en az birine dayandırılması zorunludur:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.

b) Başvuru konusunun bu Tebliğde belirtilen proje konuları arasında olmaması.

c) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı/sahte olduğunun anlaşılması.

ç) Başvurunun bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmaması.

d) Başvuru sahibinin, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan ve/veya uyuşturucu, kaçakçılık, kasten adam öldürme, organize suçlardan veya örgüt suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil kaydının bulunması.

e) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle proje konusu ve/veya proje uygulama yerinin uyumsuz olması.

f) Daha önce Bakanlığın diğer hibe desteklerinden yararlanmış olanların aynı proje konusunda tekrar başvuruda bulunması.

g) Üretime ve yetiştiriciliğe yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.

ğ) Eşlerden birinin daha önce Uzman Eller Projesinden faydalanmış olması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Sözleşmesinin İmzalanma Şartları ve Usulü, Hibe Desteği Miktarı, Ödeme Talebi, Ödemeler, Hibe Sözleşmesinin Feshi, Kontrol ve İzleme, Geri Ödeme ve Yaptırımlar ile Uzman Eller Projesinden Sağlanan Malların Mülkiyeti

Hibe sözleşmesinin imzalanma şartları ve usulü

MADDE 18-

(1) Hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında başvuru sahibinde aranan özellikler şunlardır:

a) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla askerlik görevine devam eden kişi olmaması.

b) Köy ve mahalle muhtarları dahil, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı olanların haricindekiler ile aynı fıkranın (a) ve (c) bentleri ile (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların bu haklarından feragat etmeleri; uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda projenin gerçekleştirildiği kırsal alanda/kırsal mahallede olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar sigortalı çalışan veya vergi mükellefi olmayacaklarını taahhüt etmeleri.

c) Kırsal alanda/kırsal mahallede ikamet ediyor olması.

ç) Uygulayacağı proje konusuyla ilgili, güncel uygulama rehberinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Hibe sözleşmesi başvuru sahipleri ile il müdürü arasında imzalanır.

b) Hibe sözleşmesi aşamasında istenecek belgeler güncel uygulama rehberinde belirtilecektir.

c) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından tüm taraflara önceden duyurulur.

ç) Başvuru sahibi tarafından hibe sözleşmesi imzalama aşamasında teslim edilen belgeler il müdürlüklerince uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır.

d) Hibe sözleşmesi aşamasında; başvuru sırasında sistem üzerinden girişi yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi imzalama aşamasında teslim edilen diğer belgelerin eksiksiz/imzalı/paraflı olması gerekir.

e) Kabul edilen projelerde bu Tebliğde yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

f) Hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahibinin veya hibe sözleşmesi imzaladığı halde projesini tamamlayamayan hak sahibinin yerine, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olan yedek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

g) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde, bir nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

(3) Kesin başvurudan sonra, projenin ana konusunda değişiklik yapılamaz. Alt proje konusunda yapılacak değişikliklerde; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce proje yürütme birimi, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra ise Genel Müdürlük görüşü esas alınacaktır.

Hibe desteği miktarı

MADDE 19-

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine 250.000 Türk Lirasına kadar hibe ödemesi yapılır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenlerin; %45’i üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %30’u yüksekokulların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %25’i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişiler olacak şekilde orantısal dağılım yapılacaktır. Bu dağılıma göre uygun başvuru olmaması durumunda Genel Müdürlükçe düzenleme yapılabilir.

(2) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Ödeme talebi

MADDE 20-

(1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hak sahipleri, bu Tebliğde belirtilen proje süresi içerisinde projelerini gerçekleştirirler ve ödeme talebine ilişkin başvurularını il müdürlüğüne yaparlar.

b) Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri hak sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder ve tutanağa bağlar.

c) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Müdürlüğe gönderir.

ç) Genel Müdürlük, icmalleri inceleyerek uygun olanlar için ödeme yapılmasını sağlar.

(2) Ödeme icmallerinin kontrolü, onayı ve ödeme işleminden sonra, il müdürlüğü, proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit ederse bu durumu Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Su ürünleri üretimine yönelik projelerin hibe ödemesinin yapılması için, 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği gereği, tesisin onaylı projesindeki yatırımların tamamlanması ve üretime başlamasından sonra tesis adına düzenlenmesi gereken su ürünleri yetiştiricilik belgesinin hak sahibi tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

Ödemeler

MADDE 21-

(1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından karşılanır ve ödemeler Banka aracılığı ile yapılır. Yapılacak nakdi ödemenin %0,2’si oranında Bankaya ayrıca hizmet komisyonu ödenir.

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

Hibe sözleşmesinin feshi

MADDE 22-

(1) Hak sahiplerinin bu Tebliğde belirtilen proje süresi içerisinde projelerini gerçekleştirememeleri durumunda hibe sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilir. Hibe sözleşmesi feshedilen hak sahibinin yerine Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş olan yedek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

(2) İzleme süresi devam ederken herhangi bir nedenle proje uygulamaktan vazgeçen hak sahiplerinin hibe sözleşmesi feshedilir. Ödenen hibe miktarı ile ilgili olarak 23 üncü maddede yer alan hükümler uygulanır.

Kontrol ve izleme

MADDE 23-

(1) Resmî kontroller, izleme süresi boyunca, yılda en az iki defa olmak üzere uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve meslekî gizlilik ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygunluk ve risk esasına göre önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir. Bu kontroller izleme ve denetim gibi uygulamaları da kapsar.

(2) Kontroller, Bakanlıkça resmi kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleştirilir.

(3) Proje kontrol görevlileri proje uygulamalarını ilgili mevzuat, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(4) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe de yapılır.

(5) Hak sahibi, proje kontrol görevlileri tarafından proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi sırasında istenen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve denetim sırasında proje kontrol görevlilerine her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Geri ödeme ve yaptırımlar

MADDE 24-

(1) Hibe ödemesinden haksız yere yararlandığı tespit edilen, kendi isteğiyle proje uygulamaktan vazgeçen veya yapılan kontroller neticesinde bu Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen hak sahiplerine yapılan ödeme, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, hibe ödemesinden haksız yere yararlandığı tespit edilen hak sahipleri beş yıl süreyle 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Uzman Eller Projesinden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25-

(1) Hak sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları izleme süresi boyunca kiralayamaz, devredemez, satamaz ve projenin amacını değiştiremez.

(2) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(3) Hak sahibinin hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde otuz gün içerisinde yasal mirasçıları arasında başvuru şartlarını taşıyan kişinin talep etmesi ve diğer mirasçıların kabul etmesi durumunda hibe sözleşmesinin tadil edilerek proje değerlendirme komisyonu tarafından ilgili yasal mirasçıya devredilmesinin ardından uygulamalara devam edilir. Kanuni mirasçılar arasında başvuru şartlarını taşıyan birinin bulunmaması veya anlaşmazlık durumlarında Genel Müdürlüğün görüşü esastır.

(4) Hibe ödemesinden sonra vefat eden hak sahibi için devir, geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Proje Gider Esasları, Gider Kalemleri ve Karşılanmayacak Giderler

Proje gider esasları

MADDE 26-

(1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Hak sahibi ile il müdürü arasında imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve uygulama süresi içerisindeki alımlar olması,

b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,

c) Bu Tebliğ ve bağlı mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması,

gerekir.

(2) Hak sahipleri, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları canlı hayvan, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(3) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde satın alma belgelerini inceler.

Gider kalemleri

MADDE 27-

(1) Hibe sözleşmesinden sonra ve uygulama süresi içerisinde bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve proje içeriğinde yer alan canlı hayvan, makine, ekipman, malzeme alımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Hayvansal üretime yönelik proje uygulayacak olan hak sahipleri canlı hayvan alımlarını, fatura veya müstahsil makbuzu ile gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel uygulama rehberinde belirtilir.

Karşılanmayacak giderler

MADDE 28-

(1) Uzman Eller Projesi kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmış olan hiçbir harcama karşılanmaz.

(2) Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde belirtilen hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilemeyen alım ve giderler için hibe desteği ödenmez.

(3) Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, inşaat giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el/kullanılmış makine ekipman alım, proje yönetim ve danışmanlık giderleri, makine tamir ve parça alım giderleri hibe desteği verilecek giderler kapsamında değerlendirilmeyecektir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29-

(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Güncel uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 30-

(1) 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) yürürlükten kaldırılmıştır.

2022 yılında hibe desteğinden faydalanmış olanlar

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) kapsamında hibe desteğinden faydalanmış olanlar hakkında 30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 31-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2023 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

11 Şubat 2023 Cumartesi         Resmî Gazete                            Sayı : 32101

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2023 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                   Yapının Birim

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                Maliyeti
   (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)

2.  Basit kümes ve basit tarım yapıları

3.  Yumuşak plastik örtülü seralar

4.  Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

5.  Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6.  Kalıcı kullanımı olun yardımcı yapılar

7.  Gölgelikler- çardaklar

8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar

10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

865.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Cara veya sert plastik örtülü seralar

2.  Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

3.  Kâgir ve betonarme su depoları

4.     İş yeri depoları

5.  Bu gruptakilere benzer yapılar.

1.320,00

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kuleler, ayaklı su depoları

2.  Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3.  Kayıkhane

4.  Bu gruptakilere benzer yapılar

2.195,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Şişirme (Pnömatik) yapılar

2.  Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

3.  Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

5.  Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6.  Jeoloji, botanik ve tema parkları

7.  Mezbahalar

8.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

3.200.00

II. SINIF YAPILAR

C GRUBU YAPILAR       

1.  Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

2.  Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

3.575,00

 

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

2.  Katlı garajlar

3.  Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz. – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

4.  Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)

5.  Basımevleri, matbaalar

6.  Soğuk hava depoları

7.  Konutlar (üç kala kadar- üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

8.  Akaryakıt ve gaz istasyonları

9.  Kampingler

10. Semt postaneleri

11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12. Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

4.600,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları

2.  Gençlik merkezleri, halk evleri

3.  Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4.  Temel eğitim okulları

5.  Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6.  Jandarma ve emniyet karakol binaları

7.  Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8.  Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

9.  150 kişiye kadar cezaevleri

10.      Fuarlar

11. Sergi salonları

12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)

13.  Marinalar

14. Gece kulübü, diskotekler

15.  Misafirhaneler, pansiyonlar

16.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

6.350.00

 

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 

1.  Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

2.  Poliklinikler

3.  Liman binaları

4.  İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)

5.  İlçe belediyeleri

6.  150 kişiyi geçen cezaevleri

7.  Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri

8.  İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

9.  Aqua parklar

10. Entegre sanayi tesisleri

11. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

12. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

13. Büyük alışveriş merkezleri

14. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

15. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m’den az yapılar)

16. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

17. Bu guruptakilere benzer yapılar.

6.825.00

B GRUBU YAPILAR 

1.  Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

2.  İl tipi belediyeler

3.  İl tipi idari kamu binaları

4.  Metro istasyonları

5.  Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

6.  Büyük postaneler (merkez, postaneleri)

7.  Otobüs terminalleri

8.  Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9.  Banka binaları

10. Normal radyo ve televizyon binaları

11. Özelliği olan genel sığınaklar

 12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 – 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

8.100,00

C GRUBU YAPILAR 

1.  Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

2.  Bakanlık binaları

3.  Yüksek öğrenim yurtları

4.  Arşiv binaları

5.  Radyoaktif korumalı depolar

6.  Büyük Adliye Sarayları

7.  Otel (3 yıldızlı) ve moteller

8.  Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9.  İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21.50 m ile 30.50 m arası – 30,50 m dâhil yapılar)

11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dâhil yapılar)

12.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

8.825,00

V. SINIF YATILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Televizyon. Radyo İstasyonları, binaları

2.  Orduevleri

3.  Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4.  Borsa binaları

5.  Üniversite kampüsleri

6.  İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

7.  Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

10.650.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Kongre merkezleri

2.  Olimpik spor tesisleri -hipodromlar

3.  Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4.  Hastaneler

5.  Havalimanları

6.  İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7.  Oteller (4 yıldızlı)

8.  Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

12.950.00

C GRUBU YAPILAR

1.  Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

2.  Müze ve kütüphane kompleksleri

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

14.350.00

D GRUBU YAPILAR

  1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

2.  Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

16.950.00

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2- 

(1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2023 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2023 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30466

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanlığını,

b) Çalışma bölgesi: Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarının esas faaliyetini göstermesi ve/veya ortak kaydetmesi için belirlenen alanı,

c) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğünü,

d) Kanun: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,

e) Kurucu: Kurulacak kooperatif veya kooperatif üst kuruluşunun anasözleşmesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıyan ve kuruluş için irade beyanını ortaya koyan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

İzin mercii

MADDE 4 –

(1) Kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Bu yetki Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde İl Müdürlüklerince de kullanılabilir.

Kuruluş izin işlemleri

MADDE 5 –

(1) Kuruluş izin başvuruları esnasında istenilecek gerekli bilgi, belge ve dilekçe örnekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.

(2) Kooperatif kuruluş izni almak için sırasıyla;

a) Kooperatif anasözleşmesi Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) düzenlenerek bu sistem üzerinden ticaret sicili müdürlüğüne gönderilir.

b) Bakanlıkça belirlenen sayıda anasözleşme ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda kurucu ortaklarca imzalanır.

c) Kuruluş talebini içeren bir dilekçe ekinde anasözleşme ve gerekli diğer belgeler ile izin merciine başvurulur.

(3) İzin mercii, gerekli gördüğü hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi, belge ve görüş isteyebilir.

Düzeltme beyanı

MADDE 6 –

(1) Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması ve mühürlenmesinden sonra anasözleşmede değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde, kurucularca izin merciine anasözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı verilir.

(2) Kuruluşun usulüne uygun olarak tamamlanmasını teminen izin merciince düzeltme istenilmesi halinde düzeltme beyanı, anasözleşmenin “ilk yönetim kurulu” başlıklı maddesinde adı geçenlerin çoğunluğu tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanır.

Anasözleşme değişikliği izin işlemleri

MADDE 7 –

(1) Kooperatiflerde anasözleşme değişiklikleri kuruluştaki usul ve esaslara tabidir.

(2) Anasözleşme değişiklik başvurusunda istenilecek gerekli bilgi, belge ve dilekçe örnekleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.

(3) Anasözleşme değişiklik izni talep edilmesi halinde sırasıyla;

a) Yönetim kurulunca, anasözleşmenin tamamının veya bazı maddelerinin değiştirilmesi talebine ilişkin gerekçeli karar alınır. Bazı maddelerin değiştirilmesinin talep edildiği durumlarda bu maddelerin numaraları yönetim kurulu kararında açıkça belirtilir.

b) İzin talebini içeren bir dilekçe ekinde değişiklik kararının sureti ve gerekli diğer belgeler ile izin merciine başvurulur.

Tescil ve ilan

MADDE 8 –

(1) Kuruluş izin işlemi tamamlandıktan sonra ticaret sicili müdürlüğünde kooperatifin kuruluşu Kanunun 3 üncü maddesine göre tescil ettirilerek bu maddede belirtilen hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

(2) Anasözleşme değişikliği izin işlemi tamamlandıktan sonra izin verilen değişiklikler kooperatif genel kurulunda görüşülür. Genel kurulca kabul edilen değişiklikler ticaret sicili müdürlüğünde tescil ettirilir.

(3) Anasözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi halinde yapılan değişiklikler arasında Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hususlar varsa ilan ettirilir. Anasözleşmenin bütünüyle değiştirildiği durumlarda ise ilan bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurucu Ortak Sayıları, Çalışma Bölgeleri ve Diğer Şartlar

Ortak sayısı ve çalışma bölgesi

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ ile asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma bölgesi belirlenenler dışında kalan kooperatifler en az 7 ortak tarafından kurulur ve anasözleşmede belirlenebilecek çalışma bölgesinde faaliyet gösterir.

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi

MADDE 10 –

(1) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile Ek-1’de yer alan çalışma bölgelerinde en az 3.000, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 2.000, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az 2.000, diğer ilçelerinde ise en az 1.000 esnaf veya sanatkâr tarafından kurulur.

(2) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi; anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla ve tek bir çalışma bölgesinde faaliyet göstermek üzere, büyükşehir belediyesi olan illerde çalışma bölgesi dâhilindeki bir ilçe merkezinde; bunların dışında kalan illerde ise merkez ilçe de dâhil olmak üzere çalışma bölgesini oluşturan ilçe merkezinde kurulabilir.

a) Büyükşehir belediyesi olan illerin Ek-1’de yer alan ilçeleri o ilin bir çalışma bölgesini, bunların dışında kalan ilçelerinin her biri ayrı bir çalışma bölgesini oluşturur.

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesi bir çalışma bölgesi, diğer ilçelerinin her biri ise ayrı bir çalışma bölgesidir.

c) (Değişik: RG-24/1/2023-32083) İstanbul ilinin tüm ilçeleri bir çalışma bölgesidir.

ç) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, aynı ilin kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi

MADDE 11 –

(1) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.

(2) Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesidir. Ancak tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletilebilir.

(3) Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatifin kurulması esastır. Ancak gerekçeli olarak talep edilmesi halinde; Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşuna izin verilebilir.

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifi

MADDE 12 –

(1) Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulur.

(2) Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücü en düşük sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücünün her durumda en çok 20 katına eşit olabilir.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen oran arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kooperatif Üst Kuruluşları

Kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri

MADDE 13 –

(1) Faaliyet konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan en az 7 kurucunun bir araya gelmesi şartıyla, kooperatifler tarafından kooperatif birliği, kooperatif birlikleri tarafından ise kooperatifler merkez birliği kurulabilir.

(2) Bakanlık tarafından bölgeler belirlendiği takdirde, bir bölgede aynı çalışma konularına sahip birden fazla kooperatif birliği kurulamaz. Belirlenen bölgeler Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(3) Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar.

(4) Kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemleri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

MADDE 14 –

(1) 7/1/1992 tarihli ve 2939 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kuruluşu ilan olunan Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin anasözleşme değişikliği izin işlemleri bu Tebliğin İkinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarım satış kooperatif ve birliklerine uygulanacak hükümler

MADDE 15-

(1) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerine bu Tebliğin, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan örnek anasözleşmelere aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1-

(Ek: RG-24/1/2023-32083)

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa yapılmış olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2018

30466

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

23/11/2018

30604

2.

24/1/2023

32083

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 546)

18 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 32077

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 546)

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal mevzuat ve dayanak

MADDE 2-

(1) 213 sayılı Kanunun;

– “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 153’üncü maddesinde, “Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

4. Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.”,

– “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinde, “101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İş Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 158 inci maddesinde, “İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden:

a) Yeni bir vergiye tabi olmayı;

b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi” başlıklı 159 uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “İşi Bırakmanın Bildirilmesi” başlıklı 160 ıncı maddesinde, “153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

– “Tasfiye ve İflas” başlıklı 162’nci maddesinde, “Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:

1. Tasfiye veya iflas kararlarını;

2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;

vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.”,

– “Nakil” başlıklı 163 üncü maddesinde, “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.”,

– “Süre” başlıklı 168 inci maddesinde, “Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:

1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.”,

– “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması

MADDE 3-

(1) 19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer hususlar

MADDE 4-

(1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticaret siciline tescili zorunlu olan ancak (EK:1)’de yer almayan işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

(2) Vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci maddesine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. (EK:1)’de yer alan şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

(3) Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

(4) Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında (EK:1)’de yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Yürürlük

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32060 4.Mükerrer

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ, Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, 26 ncı maddede belirtilen;

a) İhracat Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,

Denetim Birimlerince yapılacak denetimleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatını ve ihracatını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük ve 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükleri arasından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nde ilan edilenleri,

c) Çırçır prese fabrikası: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayıran merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin), linter pamuğunu çekirdek üzerinden sıyıran linter makinasını (Lintergin) ve bu pamukları presleyen prese makinalarına, pamukları uygun şartlarda muhafaza edecek depolara, yardımcı cihazlara, teknik kriterlere uygun tasnif odasına ve rutubet ölçme cihazına sahip fabrikaları,

ç) Çırçırlama: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayrılması ile linter pamuğunun çekirdek üzerinden sıyrılması işlemini,

d) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini ve Ürün Güvenliği Denetimleri Servislerini,

e) Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı, balyasız veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,

f) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak 26 ncı maddede belirtilmekle birlikte 2 nci madde kapsamına girmeyen ürünleri,

h) Komisyon: Çırçır prese fabrikaları tarafından yapılan sezonluk bildirimler üzerine işletme, depo, pamuk tasnif odası ve çırçır prese fabrikalarında çalışan Pamuk Sorumlu Denetçisinin faaliyetlerinin bu Tebliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge Müdürlüğünce en az biri Ticaret Denetmeni olmak üzere en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

ı) Pamuk Sorumlu Denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi yetkisi almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese fabrikası sahibi veya çalışanını,

i) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırlama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinalarında balya haline getirilmesi işlemini,

j) Sezon: 1 Ağustos tarihinde başlayıp takip eden yılın 31 Temmuz tarihinde biten dönemini,

k) Sicil numarası: Bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip çırçır prese fabrikasına TAREKS’e yapılan başvurusu sonrasında sezonluk bildiriminin onaylanmasının akabinde Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,

l) TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

m) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tasnif

Sınıflandırma

MADDE 5-

(1) Türkiye’de üretilen pamuklar ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin ve linter pamuklarının, derece (grade) bakımından sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi ile bunların ne şekilde adlandırılacağı, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Türkiye’de üretilen pamukların, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından tasnifi, tasnifte esas alınacak değerler ile bunların ne şekilde adlandırılacağı Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

Çırçırlama

MADDE 6-

(1) Pamuklar çırçırlama şekillerine göre merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin) ve linter makinası (Lintergin) ile işlenmiş olarak üçe ayrılır. Bunlar birbirine karıştırılamaz.

Pamuk grupları

MADDE 7-

(1) Türkiye’de üretilen pamuklar Kısa Elyaflı (Yerli), Orta Elyaflı (Upland) ve Uzun Elyaflı olarak üç gruba ayrılır.

(2) Çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntüleri, linter pamukları ve pamuk grupları birbirine karıştırılamaz.

Derecelendirme

MADDE 8-

(1) Pamukların derece (grade) bakımından tasnif ve kontrolünde renk, yabancı madde (yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar) ve hazırlanma durumu (çırçırlanma kalitesi) esas alınır.

(2) Pamukların grup, sınıf ve tiplerinin birbirine karıştırılması ve pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar dışında kalan yabancı maddelerin pamuklarda bulunması yasaktır.

Pamukların korunması

MADDE 9-

(1) Pamukların çırçır ve prese fabrikaları sahipleri tarafından açıkta bırakılması, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muhafazası veya gruplara ve tiplere ayrılmadan depolara konulması yasaktır.

(2) Çiğitli hariç olmak üzere, pamuğun rutubeti % 8,5’ten fazla olamaz. Rutubet derecesinin tayininde kullanılacak yöntem Bakanlıkça belirlenir.

Standart pamuk tip numuneleri

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki pamukların tasnif ve kontrolüne esas olmak üzere, üretim bölgeleri için ayrı ayrı veya bütün ülkeyi kapsayacak biçimde Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar çerçevesinde Esas Standart Pamuk Tip Numuneleri hazırlanır.

(2) Söz konusu numuneler, derecelendirmede belirtilen esaslar dâhilinde pamukların çırçırlama şekillerine, gruplarına, sınıflarına ve tiplerine göre bütün özellikleri gösterilmek suretiyle her bölge için ayrı ayrı Bölge Müdürlüklerince hazırlanır ve ilgili Denetim Birimlerine gönderilir.

(3) Söz konusu numuneler, zamanla veya kullanılma neticesinde özelliklerini kaybettikçe yenileri ile değiştirilir.

(4) Linter pamuklarına ait standart tip numunelerin hazırlanmasında çekirdek üzerinden bir veya iki defa kesilmiş olması ile renk, yabancı madde ve çırçırlama durumu; çırçırlama ve iplik imalatı esnasında ortaya çıkan lif döküntülerine ait standart tip numunelerin hazırlanmasında üretim aşamasının gerektirdiği özelliklerin yanı sıra renk ve yabancı madde durumu göz önünde tutulur.

Ambalaj ve etiketleme

MADDE 11-

(1) Pamuklar, çırçırlandıktan sonra preselenmiş ve ambalajlanmış olarak balya halinde piyasaya sunulur.

(2) Balyaların asgari ve azami boyutu, ağırlığı, preselenme şekli, preselerde kullanılacak çember, çelik tel, plastik çember ve benzeri sayısı, ambalaj maddelerinin nitelikleri ve etiketleme için 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/27) esas alınır.

(3) Kontrole sunulan her parti için tek parti numarası kullanılır. Bir defada kontrole sunulacak parti, sondaj usulüne göre 200 balyadan ve tek balya usulüne göre 100 balyadan fazla olamaz.

(4) Parti numarası, çırçır prese fabrikasına tahsis edilen sicil numarasının ardından 1 (bir)’den başlayarak her sezon içinde sadece bir kez kullanılır ve bir sonraki pamuk sezonunda 1 (bir)’den tekrar başlar (örneğin, 2022-2023 pamuk sezonunda sicil no 68 olan fabrikanın faaliyete başladığı sezon içinde firmanın denetime sunduğu ilk parti için 68-1 ve sonrakiler sırasıyla 68-2, 68-3 ve benzeri şeklinde devam eder ve 2023-2024 pamuk sezonunda parti numarası 68-1 olarak yeniden başlar).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pamukların Kontrol Şekilleri

Tasnif ve kontrol şekilleri

MADDE 12-

(1) Pamukların tasnif ve kontrolü, belirli sayıda balyanın kırılıp açılarak (sondaj yöntemi) veya her balyadan usulüne göre numune alınarak (tek balya yöntemi) yapılır.

Sondaj yöntemi kontrol

MADDE 13-

(1) Pamukların sondaj yöntemi ile kontrolü yeterli nitelikte tasnif odası bulunan çırçır prese fabrikaları ile bunların depolarında yapılır.

(2) Bir ürün sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynı olan ve bir defada 200 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Her balya ait olduğu partiyi temsil eder ve partinin özelliğini göstermeyen balyaların karıştırılması yasaktır.

(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.

(4) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolü, her partiye ait preselenmiş pamuk balyaları içinden en az % 2 ve en çok % 20 nispetinde ayrılacak balyaların açılarak ambalajlarının ve içindekilerinin ayrı ayrı muayenesi şeklinde yapılır.

Tek balya yöntemi kontrol

MADDE 14-

(1) Pamukların tek balya usulü ile kontrolünde, her partiye ait preselenmiş pamuk balyalarından alınan numunelerin analizi Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlarda, analiz dışındaki hükümlere uygunluğu bakımından kontrolü çırçır ve prese fabrikalarında veya bunların depolarında yapılır.

(2) Bir ürün sahibine ait olup çırçırlama şekli ve grubu aynı olan ve bir defada 100 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Bir parti içine, o partiye giremeyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması yasaktır.

(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.

(4) Numune alımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu şartları taşımayan numuneler ile yapılan sınıflandırma ve tiplendirme işlemleri geçersizdir.

(5) Numuneler, Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlar tarafından analize tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Firma Altyapısı

Personel ve altyapı

MADDE 15-

(1) Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir.

(2) Bu Tebliğde belirtilen koşulları yerine getirmeyen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarında pamukların tasnif ve kontrolü yapılmaz.

(3) Pamuk Sorumlu Denetçisinin en az lise diplomasına sahip olması ve Bölge Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilmesi gerekir.

(4) 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğe göre Pamuk Ustası olarak görev yapanlar, bu Tebliğ çerçevesinde verilen eğitime katılıp sınavda başarılı olmak şartıyla Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak çalıştırılabilir.

Eğitim

MADDE 16-

(1) Eğitimler, Bölge Müdürlüğünde veya Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği kuruluşlarda uygulamalı programlar halinde düzenlenir.

Pamuk Sorumlu Denetçisi yetkisi

MADDE 17-

(1) Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında gerekli eğitimi alan ve yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olanlar Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından TAREKS üzerinde Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilirler.

(2) Pamuk Sorumlu Denetçisi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç iki işgünü içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik “Bilirkişi Kurulu” Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

(3) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ticaret Denetmenleri, bu görevlerinde asgari beş yıl görev yaptıktan sonra istifa ya da emeklilik sebebiyle memuriyetten ayrılmaları durumunda Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak yetkilendirilebilirler.

TAREKS ve firma tanımlama

MADDE 18-

(1) Çırçır prese fabrikalarının 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve fabrika adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir Pamuk Sorumlu Denetçisinin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.

Sezonluk bildirim

MADDE 19-

(1) Çırçır prese fabrikası ile linter ve prese fabrikası işletenler faaliyete başlamadan en az iki hafta önce Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre TAREKS üzerinden bildirimde bulunmak ve pamukların tasnif ve kontrolü için bu Tebliğe uygun personel istihdam ettiğini ve yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermek zorundadır.

(2) Bildirim için istenen bilgi ve belgeler ile TAREKS üzerinden başvurulur. Bildirim üzerine Bölge Müdürlüğünce kurulan Komisyon tarafından yerinde ve sunulan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, sınıflandırma ve kontrol şekline bağlı olarak bu Tebliğde belirtilen şartları yerine getirdiği tespit edilen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarının faaliyetine izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Pamuk Kontrol Belgesi

Kontrol başvurusu

MADDE 20

(1) Kontrole sunulacak partiler sondaj ya da tek balya yöntemine uygun olacak şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından hazırlanır.

(2) TAREKS’te kullanıcı olarak yetkilendirilen Pamuk Sorumlu Denetçisi, her mal sahibine ait her parti için Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden başvurusunu yapar.

(3) Sondaj yöntemine göre kontrol başvurusunda çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi; tek balya kontrol başvurusunda çırçırlama şekli ve grubu ile her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özelliklerini içeren laboratuvar analiz raporundaki sonuçlar beyan edilir.

Pamuk Kontrol Belgesi

MADDE 21-

(1) TAREKS üzerinden Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir.

(2) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için kontrol belgesi düzenlenmez ve bu Tebliğde öngörülen ilgili müeyyideler uygulanır.

(3) Ticaret Denetmeni görevlendirilmediği durumda, bu Tebliğe uygun olarak Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin adı-soyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü vurulur.

(4) Sürdürülebilir pamuk için yapılan kontrol başvurularında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenir.

(5) Pamuk Kontrol Belgesi sondaj usulü kontrol için Ek 1’de yer alan, tek balya usulü için Ek 2’de yer alan örneğe uygun şekilde TAREKS üzerinde düzenlenir.

Belgenin kullanımı

MADDE 22-

(1) Preseli pamukların alım ve satımlarının Pamuk Kontrol Belgesi ile yapılması zorunludur.

(2) Balya ve etiketin üzerindeki bilgiler Pamuk Kontrol Belgesine uymayan preseli pamukların alınıp satılması ve nakli yasaktır.

Belgenin süresi

MADDE 23-

(1) Pamuk Kontrol Belgesinin geçerlik süresi bir yıldır. Kontrol tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olan balyaların usulü dâhilinde yeniden tasnif ve kontrolü zorunludur.

Devir ve ifraz

MADDE 24-

(1) Kontrolü yapılan parti için, belgenin geçerlik süresi içinde olmak ve belge kapsamında belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla, devir ve ifraz işlemleri yapılabilir.

(2) Söz konusu işlemler için Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından TAREKS üzerinden başvurulur.

Bildirimler

MADDE 25-

(1) Pamuk Sorumlu Denetçisi, kontrol başvurusu ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

ALTINCI BÖLÜM

İhracat ve İthalat Kontrolü

İhracat ve ithalat kontrolü

MADDE 26-

(1) Aşağıda tanımlanan pamuklar ihracatta ve ithalatta ayrıca kontrole tabidir:

GTİP

Madde Adı

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

5201.00.90.00.11

Sürdürülebilir olanlar (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5201.00.90.00.19

Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

5202.10.00.00.19

Diğerleri (Pamuk döküntüleri-iplik döküntüleri dahil)

5202.91.00.00.11

Penye telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.12

Tarak telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.91.00.00.19

Diğerleri (Ditme suretiyle edilen döküntüler)

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

5202.99.00.00.13

Penye telefi

5202.99.00.00.18

Diğerleri

 

(2) İhraç edilecek pamukların önceden bu Tebliğ hükümlerine göre sınıflandırılmış, tiplendirilmiş ve Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenmiş olması gerekir.

TAREKS ve firma tanımlama

MADDE 27-

(1) Pamuk ihraç veya ithal eden firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Başvuru

MADDE 28-

(1) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihracat veya ithalat kontrol başvurusunu yapar.

İhracat kontrolü

MADDE 29-

(1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç 24 saat içinde sonuçlandırılır.

(2) İhracat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Pamuklar ihraç edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.

b) Ambalaj, etiketleme ve işaretleme ilgili mevzuata göre yapılmalıdır.

c) İhracatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.

(3) Başvuru üzerine;

a) Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,

b) Ticaret Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların sınıflandırıldığı ve kontrol edildiğinin beyan edilmesi,

hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.

(5) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ihracatında, 13141902518146095263410 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından kaydedilir.

(6) Sürdürülebilir pamuk ihracatında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenir.

İthalat kontrolü

MADDE 30-

(1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ticaret Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır.

(2) İthalat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Pamuklar ithal edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.

b) İthalatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.

(3) Başvuru üzerine;

a) Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,

b) Ticaret Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların ithal edildiğinin beyan edilmesi,

hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Bu Tebliğe aykırı olduğu tespit edilen pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.

(5) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 12879356925413624532589 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 31-

(1) Kullanıcı, denetim başvurusu ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Başvuru sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 32-

(1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına veya ithalatına izin verilmez.

(2) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmalıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fabrikaların Denetimi, Sorumluluklar, Belge İptali ve Müeyyideler

Fabrikaların denetimi

MADDE 33-

(1) Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyon, pamukların bulundukları depoları ve işlendikleri çırçır ve prese yerlerini, çırçır ve prese makinelerini her zaman re’sen veya şikâyet veya ihbar üzerine kontrol edebilirler, gerektiğinde iade edilmek koşuluyla numune alabilirler.

(2) Komisyonun denetimi sırasında pamuklar üzerinde hile ve tağşiş fiillerine teşebbüs edildiği veya hile ve tağşiş fiillerinin işlendiği ya da pamuk kalitesini bozan, çekirdek veren, çekirdek kıran çırçır makinelerinin işletildiğinin veya başka bölge pamuklarının bulunduğunun tespiti halinde, failleri hakkında takibat yapılmak üzere Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük çerçevesinde işlem yapılır.

Sorumluluk

MADDE 34-

(1) Çırçır prese ile linter ve prese fabrikaları sahipleri ve işletmecileri, ürün sahibi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile Pamuk Sorumlu Denetçisi;

a) Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre kayıt tutmakla, bu kayıtları beş yıl saklamakla,

b) Belgenin verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişiklikten bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünü haberdar etmekle,

c) Bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Genel Müdürlüğün veya bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün düzenleyeceği eğitim programlarına katılmakla,

e) Bu Tebliğ kapsamında yapılan her türlü başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından,

f) Bu Tebliğin hükümlerine ve diğer mevzuata uymakla,

müştereken sorumludurlar.

Faaliyetlerin askıya alınması

MADDE 35-

(1) Bu Tebliğe uygun olmayan işlemleri tespit edilen ya da pamukları Tebliğ hükümlerine göre tasnif ve kontrol etmediği anlaşılan çırçır prese fabrikaları Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bu durumun bu Tebliğe uygun hale getirilmesi için fabrikaya en fazla otuz gün süre tanınır. Bu süre içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, çırçır prese fabrikasında en az bir ay süreyle tasnif ve kontrol işlemleri yapılamaz. Uygunsuzluğun tekrarı halinde bu süre en az üç ay olarak uygulanır.

(2) Tasnif ve kontrol işlemlerine izin verilmeyen fabrikaların faaliyetleri söz konusu süreler için TAREKS kapsamında askıya alınır.

(3) Uygunsuzluk giderildikten ve askı süresi geçtikten sonra faaliyetine devam etmek isteyen fabrikanın, 19 uncu madde gereğince tekrar bildirimde bulunması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir.

Pamuk Sorumlu Denetçisinin yetkisinin iptali

MADDE 36-

(1) Bu Tebliğde belirtilen sorumlukları yerine getirmediği veya yetkisini uygun olmayan bir amaçla kullandığı tespit edilen Pamuk Sorumlu Denetçileri Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bir pamuk sezonu içinde ikinci bir uygunsuzluğun tekrarı halinde Pamuk Sorumlu Denetçisinin yetkisi derhal iptal edilir.

(2) Yetkisi iptal edilen personeli çalıştıran fabrika en geç bir ay içinde yeni Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi için Bölge Müdürlüğünce uyarılır. Aksine hareket eden fabrikalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(3) Yetkisi iptal edilenler en az bir yıl süreyle yeniden yetkilendirme başvurusu yapamaz.

Müeyyideler

MADDE 37-

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında;

a) Pamukların Kontrolüne Dair Tüzükte,

b) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararında ve ilgili diğer mevzuatta,

öngörülen müeyyideler uygulanır.

Masraflar

MADDE 38-

(1) Bu Tebliğ kapsamında çırçır prese fabrikalarının denetimleri, yapılacak eğitim çalışmaları ve diğer ilgili masraflar firmalar tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.

(2) Sınıflandırma ve kontrol amaçlı olarak gönderilen numuneler ve bu numunelerin analiz ve sınıflandırma işlemleri esnasında kullanılan parçalarının satışından elde edilen gelir Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.

(3) Bu maddede yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 39-

(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 40-

(1) 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte yetkisi olan Pamuk Sorumlu Denetçilerinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 41-

(1) Bu Tebliğin;

a) 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası 1/8/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 29.09.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30195

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın uygulama esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı maddeleri ile 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Alerji ürünü: Alerjen oluşturan bir ajana karşı oluşan immünolojik cevapta spesifik kazanılmış değişikliği indüklemek veya tanımlamak niyeti ile kullanılan her türlü tıbbi ürün anlamındaki alerjen ürünlerini kapsayan her türlü beşeri tıbbi ürünü,

b) Avro değeri: Bir önceki yılın Resmî Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenen avro değerini,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Birebir eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu, etkin madde miktarı ve ambalaj boyutu aynı olan ürünü,

d) Depocuya satış fiyatı (Fabrika çıkış fiyatı): Kaynak ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki KDV ve iskonto hariç resmi depocuya satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulunan satış fiyatını,

e) Eşdeğer ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde geçen jenerik tıbbi ürünü,

f) Eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu ve etkin madde miktarı aynı ancak ambalaj boyutu farklı olan ürünü,

g) Farmasötik benzer ürün: Farmasötik formu sebebi ile kaynak ürünü bulunamayan ürün için Kurum tarafından bilimsel görüş alınarak belirlenen ve ilan edilen, aynı etkin maddenin aynı veya farklı miktarını farklı farmasötik form içinde içeren ürünü,

ğ) Fiyat beyan formu: Başvuru sahipleri tarafından fiyat müracaatlarında ürünün niteliğine göre doldurulan, şekil itibarıyla Kurum tarafından düzenlenen formu,

h) Fiyat deklarasyon belgesi: Apostilli belge veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği tarafından onaylanmış fiyat belgesini,

ı) Fiyat Korumalı Ürün: Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünü,

i) Fiyat Listesi: Kurum tarafından yayımlanan detaylı ilaç fiyat listesini,

j) Gerçek kaynak fiyat: Kaynak ülkede ruhsatlı ve piyasada olan ürünün, fiyat listesinde Avro olarak ilan edilen depocuya satış fiyatını,

k) Hastaneye satış fiyatı: Kaynak ülkedeki hastane ürününün KDV ve iskonto hariç fiyatını,

l) Hastane ürünü: Sadece hastanede kullanılan ve perakende satış fiyatı olmayan ürünü,

m) Karar: 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararını,

n) Kaynak fiyat: Ürünlerin ülkemizdeki depocuya satış fiyatı hesaplanırken esas alınan ve bu Tebliğdeki usullere göre belirlenerek fiyat listesinde Avro olarak belirtilen fiyatı,

o) Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün: Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı 8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında olan ürünü,

ö) Kaynak ürün: Beşeri tıbbi ürünün, ülkemizdeki fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürünü,

p) Komisyon: Bakanlığın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonunu,

r) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

s) Maliyet kartı: Ürünün depocuya satış fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürün maliyetini ve diğer gider tutarlarını ortaya koyan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan kartı,

ş) Referans ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yer alan orijinal tıbbi ürünü,

t) Yakın eş ürün: Etkin maddesi ve farmasötik formu aynı ancak etkin madde miktarı farklı, ambalaj boyutu aynı veya farklı olan ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyatlandırma Usul ve Esasları

Kaynak ülkeler

MADDE 4 –

(1) AB üyeleri arasından belirlenen kaynak ülkeler; Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’dır.

(2) Kaynak ülke fiyatlarının belirlenmesinde, resmi ya da genel kabul görmüş veri tabanları ile izleme yapılabilir.

(3) Veri tabanlarının izlenmesi ile tespit edilen ve başvuru sahipleri tarafından beyan edilen tüm hususlar hakkında başvuru sahibinden veya resmi kurumlardan açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

(4) Referans ürünler ve ithal eşdeğer ürünler için kaynak gösterilen ürün; diğer ülkelerde ruhsat veya başvuru sahibi firma ile ekonomik bakımdan bir bütünlük teşkil eden, aktif ticari faaliyeti bulunan veya satış yetkisine sahip olan firmadan farklı bir firma tarafından lisans ve benzeri anlaşmalar dolayısıyla satışa sunulmuş olabilir. Bu durumdaki ürünler kaynak ürün olarak değerlendirilmez. Bu durumdan dolayı gerçek kaynak fiyatı belgelenemeyen imal referans ürünler için maliyet kartına göre fiyat başvurusu yapılır. Ancak maliyet kartına göre fiyat başvurusu yapılan bu ürünlerin depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen ve piyasada olan en yüksek fiyatlı ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

Gerçek kaynak fiyat belirleme

MADDE 5 –

(1) İthal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerdeki ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

b) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerde ürünün kaynak ürünü yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı, 

dikkate alınır.

(2) İmal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Kaynak ülkelerdeki en düşük depocuya satış fiyatı,

b) Kaynak ülkelerde ürünün kaynak ürünü yoksa, AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki depocuya satış fiyatı,

ç) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,

dikkate alınır.

(3) İthal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen iki farklı fiyat araştırması yapılır.

a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı bulunur.

b) İthal eşdeğer ürünün fiyat araştırması yapılırken sırasıyla;

1) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

2) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerde ürün yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,

3) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı,

dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak bulunan gerçek kaynak fiyatın %60’ı, fiyat korumalı ürünlerde ise %80’i ile bu fıkranın (b) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak bulunan ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü kıyaslanarak düşük olan fiyat bulunur. Düşük olan bu fiyat gerçek kaynak fiyat tespitinde kullanılır.

ç) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonunda; eğer bu fıkranın (a) bendinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (a) bendinde belirlenen fiyatın %100’ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Eğer bu fıkranın (b) bendinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (b) bendinde belirlenen fiyatın %100’ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır.

d) Referans ürünün fiyatının ülkemizde ve kaynak ülkelerde bulunamayarak kıyaslama yapılamadığı durumda, ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü dikkate alınır.

(4) İmal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;

a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,

b) Yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,

c) Yoksa fiyat listesinde olan en yüksek fiyatlı eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı,

ç) Yoksa fiyat listesinde olan farmasötik benzer referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,

d) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,

dikkate alınır.

(5) (Değişik cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde maliyet kartında belirtilen maliyetlerin toplamının %15 fazlasına kadarki fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak belirlenir. Depocuya satış fiyatı dönemsel avro değerine bölünerek gerçek kaynak fiyat bulunur.

(6) Mevzuat değişikliği veya diğer nedenlerden dolayı gerçek kaynak fiyatı geçerliliğini yitiren imal ürünlerin gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına göre gerçek kaynak fiyat araştırması yapmaları gerekmektedir.

(7) Ürünün, kaynak ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygulamaları ile ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmaz.

(8) Gerçek kaynak fiyat belirlenirken, ürünün piyasadan çekildiği ülkelerdeki fiyatı dikkate alınmaz.

(9) Maliyet kartı ile fiyat almış olan referans veya eşdeğer bir ürün, başka bir ürüne kaynak ürün olarak gösterilemez. Bu sebeple gerçek kaynak fiyat alabileceği bir ürün bulunmayan ürünler için de maliyet kartı ile fiyat başvurusu yapılır. Maliyet kartı ile fiyat talep edilen ürünün depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen ve piyasada olan en yüksek fiyatlı birebir eş ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

(10) Bu maddede belirtilen usullerle gerçek kaynak fiyatı tespiti yapılamayan ürünlerin fiyatları Komisyon tarafından belirlenir.

Kaynak fiyat belirleme

MADDE 6 –

(1) Fiyat korumalı olmayan imal veya ithal referans ürünün kaynak fiyatı, eşdeğer ürünü piyasaya çıkıncaya kadar gerçek kaynak fiyatının %100’üdür. Birebir eş ürün veya eş ürünün piyasaya çıkması durumunda fiyat korumalı olmayan referans ürünün kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyatının %60’ı olacak şekilde belirlenir. Fiyat korumalı imal veya ithal referans ürünün kaynak fiyatı, eşdeğeri olma durumuna bakılmaksızın gerçek kaynak fiyatın %80’i şeklinde belirlenir.

(2) Fiyat korumalı olmayan imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyatının %60’ı; fiyat korumalı imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı ise, gerçek kaynak fiyatının %80’i şeklinde belirlenir.

(3) İthal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı iki şekilde hesaplanır.

a) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken referans ürünün fiyatı dikkate alınmış ise kaynak fiyat, fiyat korumalı ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %80’i; fiyat korumalı olmayan ürünlerde ise gerçek kaynak fiyatın %60’ı şeklinde belirlenir.

b) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken kendi depocuya satış fiyatı dikkate alınmış ise kaynak fiyat, gerçek kaynak fiyatın %100’ü şeklinde belirlenir.

(4) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %100’ü kaynak fiyat olarak belirlenir.

Fiyatlandırmanın genel esasları

MADDE 7 –

(1) Ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken ilgili ülkedeki iskonto ve özel indirimler hariç depocuya satış fiyatı esas alınır.

(2) Gerçek kaynak fiyat para birimi olarak Avro kullanılır. Para biriminin farklı olduğu bir ülke söz konusu ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru açıkladığı para birimleri için 13/2/2009 tarihindeki döviz satış kuru; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru açıklamadığı para birimleri için ülkemizdeki o ülkenin resmi temsilciliğinden veya o ülkenin Merkez Bankasının internet sitesinden veya Avrupa Merkez Bankası internet sitesinden anılan tarihteki dönüşüm kuru esas alınarak Avro karşılığı bulunur. İlgili ülkede 13/2/2009 tarihinin tatil olması durumunda ise bir sonraki iş gününün döviz satış kuru dikkate alınır.

(3) Bir ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen ülke sıralaması takip edilerek her bir sırada, aynı etkin maddenin aynı farmasötik formundaki;

1) Birebir eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

2) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

3) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

4) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

5) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

6) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

7) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

8) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

9) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,

bakılır ve buna göre fiyat belirlenir.

b) Aynı etkin maddenin aynı farmasötik formu için ülkemizde veya kaynak ülkelerde, bu fıkranın (a) bendine uyan bir referans ürün bulunmaması halinde, imal eşdeğer ürünler için fiyat listesindeki farmasötik benzer referans ürünlerden bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinin sıralamasına göre fiyat belirlenebilir.

(4) Sıvı formdaki ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücü sıvı hacmine bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre fiyat verilir.

(5) İlk kez fiyatlandırılacak bir ürünün depocuya satış fiyatı, aynı firmanın aynı ticari isimli ve aynı farmasötik formlu ürününün kaynak fiyatının Türk Lirası karşılığı ile oranlanır. Bu oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatından daha yüksek fiyat belirlenemez.

a) Oranlama yapılırken takip edilecek basamaklar aşağıda tanımlanmıştır:

1) Aynı etkin madde miktarına sahip farklı ambalaj boyutları içerisinde en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

2) Farklı etkin madde miktarına sahip ürünler mevcut ise, en düşük etkin madde miktarlı ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

3) Eğer daha düşük etkin madde miktarlı ürün piyasada yoksa en yakın yüksek etkin madde miktarlı ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,

oranlama yapılır.

b) Ürünün kaynak fiyatının TL bazındaki karşılığı olan depocuya satış fiyatı ile bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatı karşılaştırılır. Bunlardan düşük olan fiyat, ürünün depocuya satış fiyatı olarak belirlenir.

c) Kaynak fiyat takibi yapılmayan bir ürün ambalaj oranlamasında dikkate alınmaz.

ç) Eğer piyasada aynı firmanın aynı ticari isimli ve aynı farmasötik formlu oranlanabilir başka bir ürünü yoksa ürünün kendi birim fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak verilir.

d) Aynı etkin maddenin, farklı terapötik alanlarda kullanılan veya endikasyonları tamamen farklı tanımlanmış ruhsata sahip ürünlerinin fiyatları arasında oranlama yapılmaz.

(6) Fiyat listesine girilecek olan tüm değerler, hesaplanan son değerin virgülden sonraki ilk iki basamağı dikkate alınarak yazılır.

(7) İlk eşdeğer ürünün piyasaya girmesiyle birlikte %60’a düşürülen referans ürünün gerçek kaynak fiyatındaki düşüşler, gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına ininceye kadar depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına indiğinde ise oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %100’üne kadar depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm eşdeğer ürünler için de aynı şekilde uygulanır.

(8) Gerçek kaynak fiyatı %60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %60’ı ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %60’ını geçemez. Gerçek kaynak fiyatı %60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %60’ı olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz değer son kullanılan gerçek kaynak fiyat değeridir. Bu usul referans ürünlerin tüm eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde uygulanır.

(9) İlk eşdeğer ürünün fiyat listesinde yayımlanması tarihinden, ürünün piyasaya verildiği tarihe kadar, referans ürünün gerçek kaynak fiyatında değişiklik olması halinde eşdeğer ürünün piyasaya giriş tarihindeki referans ürünün gerçek kaynak fiyatının %60’ı, fiyat korumalı ürünlerde ise %80’i kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Bu süreçte gerçek kaynak fiyattaki değişiklikler referans ürünün fiyatına da yansıtılır.

(10) Fiyat korumalı ürünlerde belirlenen fiyat sonrası oluşacak gerçek kaynak fiyat düşüşleri %80’lik sınırın altına ininceye kadar depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak fiyat %80 sınırının altına indiğinde ise, yeni gerçek kaynak fiyatın %100’ünün karşılığına kadar depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm eşdeğeri ürünler için de aynı şekilde uygulanır.

(11) Gerçek kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %80’i ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %80’ini geçemez. Gerçek kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %80’i olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz değer son kullanılan gerçek kaynak fiyat değeridir. Bu usul fiyat korumalı referans ürünlerin tüm eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde uygulanır.

(12) Kaynak fiyat karşılığı altında fiyat almış ürünlerin, kaynak fiyat karşılığına kadar olan çıkma talepleri Komisyon tarafından değerlendirilir.

(13) Mevcut serisinin serbest bırakma yerine ilave olarak yeni bir seri serbest bırakma yerinin eklenmesi ve ürünün ülkemize buradan gelmesi durumunda; bu ülke fiyatı gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır. Aynı durum ithal edildiği ülke ilavesi için de geçerlidir.

(14) Özel ithalat iznine sahip ürünlerin serisinin serbest bırakma yeri veya ithal edildiği ülke gerçek kaynak fiyat tespitinde dikkate alınmaz.

(15) Bir ürünün fiyat korumalı ürün durumu değişirse, bu durum diğer tüm eşdeğer ürünlere de re’sen uygulanır.

(16) Başvuru sahiplerinin bir ürünün herhangi bir formu için talep edecekleri indirimler, kendi başvuruları olmaksızın bu ürünün diğer formlarına uygulanmaz.

(17) Fiyat listesinde bulunan veya piyasaya yeni çıkacak herhangi bir ürüne, kendisinin ve fiyat listesinde yayımlı olan birebir eş ürün ve eş ürünlerinin birim fiyat aritmetik ortalamasının %50’sinden daha düşük birim fiyat almak için yapılan başvurular, rekabetin, pazar dengelerinin korunabilmesi ile ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin temin edilebilmesi amacıyla Komisyon tarafından değerlendirilir.

(18) Ortak pazarlanan ürünlerde; düşük fiyatlı kaynak ürün, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır.

(19) Referans ürün kaynak fiyatın TL karşılığından daha düşük depocuya satış fiyatı almış ise, bu durum eşdeğer ürünün depocuya satış fiyatını etkilemez.

(20) Fiyat korumalı ürün statüsü verilirken “dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünü” ifadesinde belirtilen “ürün” tanımına ilişkin değerlendirme, ilk defa pazara çıkan ürünün ticari isminden ve ruhsat sahibi firmasından bağımsız olarak yapılır.

(21) Yeni keşfedilen bir etken maddeyi/maddeleri içeren ürünün, dünyada ilk defa ülkemizde ruhsatlandırılarak üretilmesi ve piyasaya verilmek istenmesi durumunda firma beyanı dikkate alınarak Komisyon tarafından fiyatlandırma yapılır.

Başvuru şekli ve değerlendirme süreci

MADDE 8 –

(1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri, ilk fiyat alma ve kaynak fiyat veya kaynak ülke değişikliği taleplerinde fiyat beyan formu ile birlikte Kuruma müracaat ederler.

(2) Sunulan belgelerin doğruluğundan ve asıllarının sunulmasından başvuru sahipleri sorumludur.

(3) Referans ve ithal eşdeğer ürünler için, firma merkezinden veya ilgili kaynak ülkedeki resmi otoriteden alınan fiyat deklarasyon belgesi, fiyat beyan formu ve başvuru yazıları Kuruma sunulur.

(4) İmal eşdeğer ürünler fiyat deklarasyon belgesi sunmaz.

(5) Başvuru sahibinin Kuruma müracaat tarihi ile Kurumun fiyat onay tarihindeki Avro değeri farklı ise, depocuya satış fiyatı onay tarihindeki Avro değerine göre verilir.

(6) Komisyon kararıyla yapılacak Avro değeri değişikliklerinde fiyat beyan formu verme zorunluluğu aranmaz.

(7) Kurum, başvuru sahiplerinden her türlü bilgi ve belge isteyebilir.

(8) İlk fiyat alma müracaatları doksan gün içerisinde sonuçlandırılır.

(9) Maliyet kartı ve fiyat deklarasyon belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(10) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ilk eşdeğer ürün için piyasaya girdiği tarih itibariyle geçerli güncel fiyat beyan formu sunulur.

(11) Fiyat deklarasyon belgesinde;

a) Ürünün ülkemizdeki ve ilgili ülkelerdeki ticari ismi, etkin madde miktarı, ambalaj boyutu, sadece hastane ürünü olup olmadığı,

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarından ürünün durumuna uyan fıkrada belirtilen ilgili ülkelerdeki fabrika çıkış fiyatları,

c) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sıralamada uygun olan fabrika çıkış fiyatları,

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ülkelerde ruhsatlı olup olmama, piyasada olup olmama, geri ödemede olup olmama durumları ve tüm fiyatları,

d) Kaynak ürün bulunabilen Avro dışındaki para birimine sahip ülkelerin kendi para birimlerindeki fiyatları,

açık bir şekilde belirtilir.

(12) Fiyat deklarasyon belgesinin birden fazla sayfadan oluşması durumunda sayfalar arası belge onay bütünlüğü sağlanmış olmalıdır.

Özel şarta tabi tutulan ürünler

MADDE 9 –

(1) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler, kan ürünleri, tıbbi mamalar/enteral beslenme ürünleri, radyofarmasötik ürünler, alerji ürünleri, yetim ürünler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, biyobenzer ürünler, hastane ürünleri, serumlar, geri ödemesiz/reçetesiz ürünler ile Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik öneme haiz ürünler, aşağıda tanımlandığı gibi fiyatlandırılır:

a) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerin ilk fiyatlandırılmasında;

1) Ülkemizde üretilen referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı yoksa maliyet kartı ile fiyat alabilir. Ülkemizde üretilen eşdeğer ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sıralamaya göre ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünün, yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının, yoksa ülkemizdeki farmasötik benzer referans ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı bulunamıyorsa maliyet kartı ile fiyat alır.

2) İthal referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İthal eşdeğer ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki kendi en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır.

b) Plazma kaynaklı veya rekombinant yöntemle üretilen kan ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Başvuru sahiplerinin talebi halinde, kaynak fiyatın %10 fazlasının TL karşılığına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. Bu ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülenlerinin fiyatının, haftanın son iş günü T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Avro satış kuru dikkate alınarak iki haftada bir güncellenmek üzere, güncel kura göre belirlenmesine Komisyon tarafından karar verilebilir.

c) Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri; en düşük depocuya satış fiyatlı ve eczaneden satışta geri ödemeli kaynak ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre gerçek kaynak fiyatı bulunamadığında aynı ürünün farklı aromalı ürünlerinden en düşük gerçek kaynak fiyatlı olanı kaynak ürün olarak alınabilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

ç) Radyofarmasötik ürünler tespit edilen gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en düşük hastaneye satış fiyatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır. Bu ürünlere KDV hariç fabrika çıkış fiyatı ve KDV dâhil fabrika çıkış fiyatı verilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

d) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Alerji ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyen ithal alerji ürünlerine, maliyetlerinin Türk Lirası olarak sunulduğu, geçerlilik süresi 1 yıl olan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan belge ile fiyat verilebilir. Ülkemizde üretilen ürünlerden gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyenler için maliyet kartına göre fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

e) Yetim ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

f) (Değişik: RG-31/12/2022-32060) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler için başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir. Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır.

g) Biyobenzer ürünler, kendi gerçek kaynak fiyatının, yoksa ülkemizdeki biyobenzeri olduğu ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Biyobenzerinin piyasaya çıkması durumunda, biyoteknolojik ürünün kendi gerçek kaynak fiyatı değiştirilmez.

ğ) Hastane ürünleri ve serumların fiyatlandırılmasında;

1) Bu ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Hastane ürünlerine KDV hariç depocu satış fiyatı üzerine mevcut KDV oranı eklenerek KDV dâhil depocu satış fiyatı belirlenir ancak perakende satış fiyatı belirlenmez.

2) İthal referans hastane ürünleri ve ithal serumlar gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İthal eşdeğer hastane ürünleri ve ithal serumlar kendi gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en düşük hastaneye satış fiyatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır.

3) İmal hastane ürünleri ve imal serumlar gerçek kaynak fiyatın bulunamaması durumunda, sırasıyla piyasada mevcut birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünlerden en yüksek fiyatlı olan üründen, yoksa maliyet kartına göre fiyat alabilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

h) İthal geri ödemesiz/ithal reçetesiz ürünler en yüksek depocuya satış fiyatlarına göre yapılan değerlendirme sonucu bulunan gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İmal geri ödemesiz/imal reçetesiz ürünlere başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir. Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır. Geri ödemesiz ürünlerin TL bazındaki depocuya satış fiyatları arasında oranlama yapılmaz.

ı) Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik öneme haiz ürünler için; 7 nci maddede düzenlenen genel esaslar dikkate alınarak belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyat, komisyonca verilebilir. Bu kapsamda olan ve ülkemizde üretilen ürünler maliyet kartına göre de fiyat alabilir.

Gerçek kaynak fiyat değişiklikleri

MADDE 10 –

(1) Gerçek kaynak fiyat artışından kaynaklanan depocuya satış fiyatı artış talepleri aşağıda tanımlandığı gibi değerlendirilir:

a) Kaynak ülke değişikliği olması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %20’sine kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir. (Ek cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartı ile yapılan fiyat başvuruları kaynak ülke değişikliği olarak değerlendirilmez.

b) Kaynak ülke değişikliği olmaması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %50’sine kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranlardan fazla olan artış talepleri Komisyon değerlendirme döneminde başvuru olması halinde Komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) Kaynak fiyat altı depocuya satış fiyatı almış ürünlerin depocuya satış fiyatlarında yapılacak olan artış oranı; kaynak fiyatının artış oranı kadar olabilir.

(3) Fiyat listesinde bulunan ve gerçek kaynak fiyat takibi yapılan ürünler için her yıl 7 nci maddenin (Değişik ibare: RG-31/12/2022-32060) üçüncü fıkrasının (a) bendine göre yeniden gerçek kaynak fiyat araştırması yapılır. Değişiklik olan ürünler için Kuruma ilgili dönemde başvurulur.

(4) Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliğine ilişkin bildirimler aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:

Başvurular

Dönem

Gerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünlerin başvuru dönemi

15 Ağustos- 1 Eylül

(mesai bitimine kadar)

Başvuru değerlendirme dönemi ve 1. Ara listenin yayımlanması

2 Eylül – 30 Eylül

1.Ara listeye itirazların kabulü 

1 Ekim- 7 Ekim

(mesai bitimine kadar)

1.Ara listeye itirazların değerlendirilmesi

8 Ekim – 21 Ekim

Nihai 1.ara listenin yayımlanması

21 Ekim

Maliyet kartı ile fiyat almış eşdeğer ürünler, ülkemizde referans ürünü olan eşdeğer ürünler ve diğer ürünlerin başvuru dönemi

22 Ekim- 30 Ekim

(mesai bitimine kadar)

Başvuru değerlendirme dönemi ve 2.ara listenin yayımlanması

31 Ekim -21 Kasım

2.ara listeye itirazların kabulü

22 Kasım – 28 Kasım

(mesai bitimine kadar)

İtiraz değerlendirme dönemi ve nihai listenin yayımlanması

29 Kasım -15 Aralık

*Takvimde belirtilen son başvuru tarihlerinin resmi tatil olması durumunda sonraki ilk iş günü mesai saati sonuna kadar başvuru yapılabilir.

(5) Gerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünler için ilgili takvim yılının 1 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olan gerçek kaynak fiyat dikkate alınır.

(6) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde kaynak ürününün fiyatı düşen eşdeğer ürünlerin fiyat düşüşü re’sen yapılır.

(7) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde yayımlanan nihai liste yayımı tarihinden sonraki ilk Salı günü geçerli olur.

(8) Maliyet kartına göre fiyat almış veya alması gereken ürünlerde, firmanın yeni maliyet kartı sunması durumunda, değişen maliyetlere göre fiyat güncellemesi; Avro güncellemesi ve Komisyon tarafından yapılan ürüne özgü olmayan genel fiyat artışları hariç olmak üzere son fiyat değişim tarihinden itibaren hesaplanan kümülatif ÜFE’yi aşmayacak şekilde yapılır. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından daha fazla olması halinde, hesaplanan artış oranıyla Avro değeri artış oranı arasındaki fark kadar fiyat artışı verilir. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az olması halindeyse, bu ürünlerin fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez. (Ek cümle: RG-31/12/2022-32060) Maliyet kartı ile hesaplanan artışlar mevcut depocuya satış fiyatının %50’nin geçemez.

(9) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler;

a) Gerçek kaynak fiyatla başvuru yapmaları halinde depocuya satış fiyatı güncellenebilir.

b) Ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler, kaynak ülkelerdeki referans ürünün gerçek kaynak fiyatını sunarak depocuya satış fiyatlarını güncelleyebilirler.

(10) Ülkemizde üç yıl boyunca referans ürünü piyasada bulunmayan eşdeğer ürünler, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre belirlenen ülkelerde piyasada bulunan referans ürünün gerçek kaynak fiyatını Kuruma sunarak fiyatlarını güncelleyebilirler.

(11) Ruhsat devri, ürün ticari isim değişikliği, ürün barkod değişikliği, başvuru sahibinin unvan değişikliği ve ruhsatının imal veya ithal statüsü değişikliği olan ürünler, mevcut fiyattan işlem görürler. Ancak bu ürünler için, değişikliklerin fiyat listesinde yayımlanması talebi ile beraber isteğe bağlı depocuya satış fiyatında düşüş talebi de yapılırsa bu talep sadece, eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının firma tarafından taahhüt edilmesi halinde eş zamanlı olarak değerlendirilir. Bu ürünlerin gerçek kaynak fiyat ve depocuya satış fiyatlarının güncellenmesi talepleri gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde yapılır.

(12) Firmalar maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatının altında bir fiyat alabilir ancak daha sonra maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatına kadar talep edilen artışlar Komisyonca değerlendirilir.

(13) Avro değerinde yapılan artıştan önce Komisyonca gerçek kaynak fiyat değişikliği hariç olmak üzere ürüne özgü fiyat artışı yapılmış ürünlerde, ürüne özgü artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından fazla olması halinde bu ürünün fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez. Ürüne özgü fiyat artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az olması halinde ise bu ürünün fiyatında aradaki fark oranında ilave artış gerçekleştirilir. Ancak Komisyonca kaynak fiyat karşılığına kadar olan çıkma talepleri uygun olarak değerlendirilen ürünlerde Avro değerinde yapılan artıştan kaynaklanan mahsuplaşma yapılmaz.

(14) Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler ilan edildiği tarihten 60 (altmış) gün sonra geçerli olur. Ancak;

a) Ürünün piyasada olmadığı durumda veya ilgili başvuru sahipleri tarafından eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez.

b) Fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler ve Komisyon tarafından fiyat artışı verilmiş ürünler, Kurumca yapılan fiyat düzeltmeleri ve fiyat değişimi ile ilgili olmayan diğer değişiklikler için bu süre beklenilmez.

c) Bu durumlarda fiyat listesi her Cuma günü, Cuma gününün resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü ilan edilir ve takip eden ilk Salı günü geçerli olur.

(15) On dördüncü fıkranın (a) bendine göre oluşacak stok zararları, başvuru sahipleri tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenir.

(16) Piyasada bulunamaması nedeniyle halk sağlığını veya kamu maliyesini tehdit edebileceği komisyon tarafından kararlaştırılan ürünler için; ruhsatlı referans veya eşdeğer ürünü piyasada bulunmayan ürünlerle ilgili bir firma ülkemizde üretim kararı alarak fiyat talep ettiğinde beyan edilen fiyat, erişilebilen gerçek kaynak fiyat veya Bakanlık tarafından verilen izinle ithal edilen ürünün Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde yer alan fiyatı dikkate alınarak Komisyon tarafından fiyat belirlenir. İkinci imal ürün piyasaya girerse, fiyatı mevcut ürünün fiyatını geçemez. Üçüncü ürünün piyasaya girmesi halinde ise listede yer alan tüm ürünler için istisnai durum uygulanmaz. Piyasada bulunmayan referans veya eşdeğer ürün Komisyon kararı doğrultusunda ilaç fiyat listesinde pasife alınır.

İstisnai gerçek kaynak fiyat artışları

MADDE 11 – (Değişik: RG-31/12/2022-32060) 

(1) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler ve imal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde fiyat beyan formunda talep ettikleri fiyat ile fiyat artışı için başvuru yapabilirler.

(2) İthal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde kendi gerçek kaynak fiyatlarını sunarak fiyat değişikliği için başvuru yapabilirler. İthal eşdeğer geri ödemesiz ürünlerin kendi fiyatı bulunmaması halinde geri ödemesiz referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyat olarak belirlenir. Kaynak fiyat karşılığı altında depocuya satış fiyatı almış olan bu kapsamdaki ürünler, talepleri doğrultusunda kaynak fiyat karşılığı depocuya satış fiyatına kadar fiyat alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Kâr Oranları ve Sorumluluk

Fiyat Değerlendirme Komisyonu

MADDE 12 –

(1) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ayda bir kez toplanır. Ancak, gerektiği hâllerde Komisyonda temsilcisi olan kurumlardan herhangi birinin daveti üzerine olağanüstü toplanır. Komisyona başvurular, Kurum tarafından talep edilmediği sürece, yılda bir kez sadece Kurumca ilan edilen dönemde yapılabilir.

(2) Komisyon, ilaç fiyatlarının artırılması, azaltılması, aynı kalması veya bu Tebliğ hükümlerine göre fiyatı belirlenemeyen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi yönünde kararlar alır.

(3) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ilaç fiyat listesindeki daha önce Komisyonca artış verilmiş ilaçları yeniden değerlendirerek verilmiş olan artışların azaltılması, geri alınması veya aynı kalması yönünde kararlar alır.

(4) Komisyon, her yılın ilk kırk beş günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1(bir) Avro değerini ilan eder. İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler; ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre artış yönünde olması durumunda Komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre düşüş yönünde olması durumunda Komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.

(6) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından Komisyona temsilci veren kurumların görüşü alınarak hazırlanan ve Kurum resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulan yönerge ile düzenlenir.

(7) Komisyon, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre alternatif geri ödeme modelleri kullanılarak yapılacak alımlara konu ilaçlar için, Karar ve bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın ilaç fiyatlarını ve/veya kâr oranlarını farklılaştırarak veya depo/serbest eczanelere kutu bazlı hizmet bedeli ödenmesi gibi farklı fiyatlandırma modelleri kullanarak belirleyebilir.

(8) İlaç fiyatlarında Komisyonca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Ancak, Komisyon tarafından alınan ürüne özgü olmayan genel artış kararları talep olması halinde Kurumca diğer ürünler için de uygulanır.

(9) Halk sağlığı gerekçesiyle piyasada bulunması zorunlu olan ürünler ile piyasada bulunabilirliğinin teminiyle kamu maliyesi açısından tasarruf sağlayan ürünlerin fiyatları, Komisyon kararı ile yükseltilebilir.

Kâr oranları

MADDE 13 –

(1) 12 nci maddenin yedinci fıkrası haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır:

Depocuya Satış Fiyatının;

Depocu Kârı (%)

Eczacı Kârı (%)

10 TL’ye kadar olan kısmı için (10 TL dâhil)

9

25

10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dâhil)

8

25

50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dâhil)

7

25

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil)

4

16

200 TL üstünde kalan kısmı için

2

12

 

Sorumluluk

MADDE 14 –

(1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri Karar ve bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun fiyat beyan formu vermekle yükümlü olup, Kuruma sundukları bilgi/belgenin doğruluğunu teyit ve sonuçlarından doğacak her türlü yasal sorumluluğu kabul ederler. Eksik, yanıltıcı veya yanlış beyan verilmesinden kaynaklanan haksız kazanç sebebi ile oluşan kamu alacağı 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruhsat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil edilir.

(2) Gerçek kaynak fiyat değişikliğine bağlı fiyat düşüşlerinin süresi içerisinde bildirilmemesinden kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle oluşan kamu alacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruhsat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 –

(1) 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş takvimi

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan “Referans fiyat veya referans ülke değişimi nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişiklikler %3’ü aşana kadar fiyata yansıtılmaz. Sadece referans ve referans ülke bilgileri güncellenir.” hükmü kapsamına giren ürünlerin depocuya satış fiyatları, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde kaynak fiyatları doğrultusunda güncellenir. Artış yönündeki güncellemeler ruhsat sahibi firmaların başvurmaları halinde, düşüş yönündeki güncellemeler ise re’sen Kurumca yapılır. Güncellenen bu fiyatlar gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemi sonunda yayımlanan nihai ara listenin geçerlilik tarihi itibariyle geçerli olur.

(2) Bu Tebliğ ile yapılan gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemine özgü işlemlerle ilgili hüküm değişiklikleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarındaki hükümler hariç olmak üzere, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde uygulanmayacaktır. Bu işlemler, 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği işlemleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan takvime uyularak yapılacaktır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/9/2017

30195

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/12/2022

32060

2.       

 

 

 

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32060

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) İcra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 inci ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3-

(1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesap edilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.

(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

(10) İcra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların yediemine teslim edilmesi aşamasında muhafaza ücreti, Ek-1 ücret tablosu dikkate alınarak takdir olunur. Bu ücret beş günlük ücret toplamından az olamaz.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4-

(1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli yirmi bin Türk Lirasının üzerinde ise yirmi bin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

(2) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü maddenin onuncu fıkrası uyarınca hesap edilecek ücret altı aylık muhafaza gideri toplamını geçemez.

Muhafaza avansının alınması

MADDE 5-

(1) İcra ve iflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) 3 üncü maddenin onuncu fıkrası kapsamında muhafaza avansı hesaplanırken malın bir aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(4) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

31 Aralık 2022 CUMARTESİ             Resmî Gazete                            Sayı: 32060

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK 

BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası, çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu ve proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

c) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

d) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

e) Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi: Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu, proje tanıtım dosyası ve proje ilerleme raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

g) Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı: Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlangıcından sonuna kadar, halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılacak her türlü etkinliği,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

h) Komisyon: Çevresel etki değerlendirmesi raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,

ı) Proje ilerleme raporu: Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,

i) Proje personeli: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda, inceleme değerlendirme sürecinde projeye özgü Bakanlık/il müdürlüğünce talep edilen, mesleğinde en az beş yıl tecrübeli personeli,

j) Proje tanıtım dosyası (PTD): Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

k) Sistem: Bu Tebliğ uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı, Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

l) Yer uygunluk yazısı: Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar için verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayımladığı formata göre sağlandığını gösteren ve başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek hazırlanan uygunluk yazısını,

ifade eder.

ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşun;

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış olan en az iki çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış, farklı meslek dallarından olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli sürekli olarak istihdam etmesi,

1) Çevre mühendisliği bölümü hariç olmak üzere mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar.

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veterinerlik bölümlerinden mezun olanlar.

3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, bu fıkranın (a) bendi kapsamında; beş adet nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış ve en az üç yıl çalışmış olan en az bir koordinatörü sürekli olarak istihdam etmesi zorunludur. Koordinatörün bu madde kapsamında sahip olması gereken toplam ÇED tecrübe konusunun en az üç tanesinin farklı sektöre ait nihai ÇED raporu olması esastır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personel haricinde, bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi mümkündür.

(2) Bakanlığın, Mülga Çevre Bakanlığının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatlarının çevre mevzuatı ile ilgili teknik birimlerinde en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunun bu Tebliğ kapsamında en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında görev alabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen PTD’ler, PTD’lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı, 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’leri kapsamaktadır.

(5) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görevlendirme süresince çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

(6) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir; ancak bu personelin görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş dışında herhangi bir kurum veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında veya diğer mevzuat kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında görevlendirilen personelin, görev aldığı kurum/kuruluş bünyesinde çevre mevzuatının dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz. ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda görevlendirilen personelde bu fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluş; unvan, adres ve iletişim bilgilerini sistem üzerinden doldurarak başvurur. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin ilgili resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklemesini ister. Başvuruda;

a) Kurum/kuruluşun; çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen kuruluş senedini, ana sözleşmesini, esas sözleşmesini, şirket sözleşmesini veya tüzüğünü içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili il müdürlüğünden en fazla 180 gün önce alınmış yer uygunluk yazısı,

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, çevre ile ilgili konularda iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen sayıda nihai ÇED raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tecrübe belgesi ve aynı fıkrada belirtilen sayıda nihai ÇED Raporu hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, mezuniyet belgesi ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

e) Başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

istenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşundan başvuru sırasında birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister. Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personelden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi istenmez. Kamu kurum ve kuruluşundan bu madde kapsamında istenen belgelerde kurum onayı yeterlidir.

(3) 5 inci madde kapsamında istihdam edilen personelin, Ticaret Sicil Gazetesinde adı geçen şirket ortaklarının, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim organı olarak belirtilen şahıslar ile temsile yetkili kılınan şahısların kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7-

(1) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ile belgeleri inceler ve değerlendirir. Başvurunun uygun bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) 6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, eksikliklerin otuz gün içerisinde tamamlanması başvuru sahibinden istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

(3) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve talep dengesini dikkate alarak ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların veya açılacak şubelerinin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 8-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş;

a) Bakanlık veya il müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre talep edilen proje personelini görevlendirmekle, bu personele sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla ve istenilmesi halinde personelin komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

b) Personel sayısının eksilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personeli, otuz gün içerisinde istihdam ederek Bakanlığa bildirmekle,

c) 6 ncı maddede sayılan belgelerde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde değişiklikleri Bakanlığa bildirmekle ve asgari şartları sağlamakla,

ç) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/rapor için Ek-1’de örneği verilen personel tablosunu, 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu dosya/rapora eklemekle,

d) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/raporları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde ve ilgili alt düzenlemelerde belirtilen süreler içerisinde talep edilen düzenlemeleri yaparak ilgili belgeler ile birlikte sunmakla,

e) Hazırlayacakları tüm dosya/raporlarda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin kaynak göstermekle, projeye ilişkin sunulacak olan tüm belgelerde doğru ve gerçek bilgi ve/veya belgelere yer vermekle, dosya/rapordaki bölümleri hazırlayan ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla,

f) ÇED başvuru dosyası/ÇED raporunda imzaları bulunan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birinin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısına ve komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

g) ÇED olumlu kararı verilen proje ile ilgili proje ilerleme raporunu hazırlamak üzere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle, yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle ve hazırlanan proje ilerleme raporunu inceleme yapan personel ve proje sahibi imzası ile birlikte, ÇED olumlu karar tarihinden itibaren komisyonda belirlenen periyottan en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Koordinatör, ÇED başvuru dosyasının veya ÇED raporunun veya PTD’nin tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ÇED sürecini yürüten personelin bağlı olduğu şube müdürü ve daire başkanı tarafından her bir proje için Ek-2’de yer alan ÇED süreci değerlendirme formu doldurularak ilgili birime iletilir. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, hazırlamış olduğu raporlara ait ÇED süreci değerlendirme formlarından en az yetmiş puan almalıdır.

(4) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; ÇED başvuru dosyasını, çevre mevzuatı kapsamında ÇED başvuru dosyası hazırlanmasına gerek olmadan sunulan ÇED raporunu ve PTD’yi hazırlama aşamasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. ÇED sürecinde kurum/kuruluş değişikliği olması durumunda süreci devam ettirecek kurum/kuruluş, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. Projelere ilişkin ÇED başvuru dosyası veya PTD’nin ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş tarafından proje alanı incelemesi yapıldığı tarih itibarıyla 180 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden Bakanlığa/il müdürlüğüne sunulması gerekir. Süresi içerisinde sunulmayan ÇED başvuru dosyası veya PTD için yeniden proje alanı incelemesi yapılır.

(5) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; resmi yazışmalarda kullanılmak üzere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi temin etmek ve ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesi hazırlamakla yükümlüdür. Kamu kurum/kuruluşunda bu fıkrada belirtilen internet sitesi hazırlama yükümlülüğü aranmaz.

Diğer yükümlülükler ve hususlar

MADDE 9-

(1) Bakanlık ile yapılacak tüm yazışmalarda, Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlara yönelik kapsamını belirleyeceği konularda düzenleyeceği eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere uygun sayı ve nitelikte personelinin katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya kurum/kuruluşun kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem üzerinden bildirilmesinden itibaren, ÇED sürecine ait süreler de dikkate alınarak en fazla doksan gün içerisinde, proje sahibi istediği takdirde farklı bir ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş ile sözleşme yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilir.

(4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında genel formata uygun bulunan PTD inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlıkça veya il müdürlüğünce dosyada istenilen eksikliklerin giderilmesi amacı ile aynı konu ile ilgili iki defanın üzerinde eksiklik bildirilmesi durumunda ilgili ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanır.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, kendisi ile aynı vergi numarasına sahip proje sahibine bu Tebliğ kapsamında hizmet veremez. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde 6102 sayılı Kanun kapsamında yönetim organı olarak görev alan şahıslar, temsile yetkili kılınan şahıslar veya ortaklar; herhangi bir unvanla görev aldıkları veya ortağı oldukları proje sahiplerine hizmet veremezler.

(6) Proje sahibi bünyesinde görev alan hiçbir personel, ilgili projenin ÇED sürecinde proje personeli olarak görev alamaz.

(7) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 10-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş, Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde il müdürlüğünce denetlenir. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep edilmesi halinde istenen personelin hazır bulundurulması, istenen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(3) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun Ek-3’de örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED yeterlik belgesi de iptal edilir.

(4) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen ve belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. Yedinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığından ÇED yeterlik belgesi askıya alınan, iptal edilen kurum/kuruluşların devam eden iş ve işlemleri için sistem üzerinden dosya/rapor sunmalarının gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden bu Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(6) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri; iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeni bir ÇED yeterlik başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir ÇED yeterlik kurum/kuruluşunda ortak olamaz, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi iptal edilir. Askı süresi içerisinde personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını müteakip mevcut ÇED yeterlik belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. Bu fıkrada belirtilen personelin doğum iznine ayrılması nedeni ile asgari personel şartının sağlanamaması durumunda kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi askıya alınmaz, kurum/kuruluşun sistem üzerinden dosya/rapor sunması gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(8) ÇED yeterlik belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum/kuruluş, Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(9) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeniden ÇED yeterlik belgesi başvurusu yapamaz.

(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamındaki personelin; Bakanlığa sunulan belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduklarının veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak çalıştığının tespit edilmesi durumunda ilgili personel, ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlarda iki yıl süreyle görev alamaz.

ÇED yeterlik belgesi süresi, vize edilmesi ve belgedeki değişiklikler

MADDE 11-

(1) ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıldır.

(2) Vize işlemleri için mevcut ÇED yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en fazla doksan gün, en az otuz gün öncesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurulması gerekir. Başvurular esnasında 5 inci maddede belirtilen şartların sağlanması gerekir. Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son otuz günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; ÇED yeterlik başvurusu belge bedelinin % 50 fazlasıyla alınır.

(3) Belgenin geçerlik süresi bitiminden itibaren altmış gün içerisinde vize başvurusu yapılması durumunda; ÇED yeterlik belgesi başvurusu belge bedelinin % 100 fazlasıyla alınır. Bu süre içerisinde başvuru yapanlarda 10 uncu maddenin altıncı ve dokuzuncu fıkralarındaki süreler aranmaz.

(4) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, unvan değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni unvan bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun adres değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni adres bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(6) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği ÇED yeterlik belgesi askıya alınan kurum/kuruluşun vize başvurusu yapması durumunda, başvurusu değerlendirilir. Ancak askı süreci, süre sonuna kadar devam eder.

Şube, devir, temsilcilik ve irtibat bürosu

MADDE 12-

(1) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, şube açabilmesi için ÇED yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubesinde sürekli olarak istihdam etmesi, ilgili il müdürlüğünden yer uygunluk yazısı alması ve şubenin kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekir.

(2) ÇED yeterlik belgesi; herhangi bir kurum/kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin verilemez, satılamaz.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesi almamış şube üzerinden, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez, temsilcilik ve irtibat bürosu açamaz.

Başvuru bedeli

MADDE 13– 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak ÇED yeterlik belgesi, vize, unvan değişikliği, adres değişikliği, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle belge yenileme ve şube açma başvurularında Bakanlıkça tespit edilecek başvuru bedelinin yatırılması zorunludur.

(2) Başvuru bedeli; kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi başvurusunu herhangi bir aşamada herhangi bir nedenle geri çekmesi veya başvurunun Bakanlıkça reddedilmesi durumunda iade edilmez.

Ceza puanı

MADDE 14-

(1) Ceza puanı uygulaması, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Ek-3 ceza puan tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15-

(1) 29/11/2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Önceki yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÇED yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluş, 5 inci maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen şartları bu Tebliğin yayımı tarihinde vize sürelerinin bitimine doksan günden az kalmış olması halinde vize süresi sonuna kadar; vize süresinin bitimine doksan günden daha fazla süre olması halinde, bu Tebliğin yayımından itibaren doksan gün içinde sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda bu Tebliğ hükümleri dikkate alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne yer uygunluk yazısı başvurusu yapmakla yükümlüdür. İl müdürlükleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yer uygunluk yazısı taleplerini değerlendirir.

(3) ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşun bu Tebliğin yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza puanları bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla bir defaya mahsus silinir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında görev almış olan personelin Tebliğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 27.01.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31732

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2022/1) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak 

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3

(1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (Değişik ibare: RG-21/4/2022-31816) kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.  

(Değişik tablo: RG-4/3/2022-31768) 

 

SIRA

G.T.İ.P./G.T.P. 

Eşyanın Tanımı

1

0201

0202

Büyükbaş hayvanların eti

2

0204

Koyun ve keçi etleri

3

0206

Sakatatlar

4

0207.11

0207.12

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) 

 Parçalanmamış (dondurulmuş)

5

0405.10

Tereyağı

6

0407.21

Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)

7

0701.90

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri

8

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

9

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

10

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

11

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

12

0708.20.00.00.11

Fasulye

13

0709.30.00.00.00

Patlıcan

14

0709.60.10.00.11

Sivri Biber

15

0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70

Zeytinler

16

0713.10

Bezelye

17

07.13.33.90.00.19

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

18

0713.40.00.00.13

Kırmızı Mercimek

19

0805.10

Portakal

20

0805.21

0805.22

0805.29

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri

21

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar

22

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

23

0808.10

Elma

24

1006

Pirinç

25

1101.00

Buğday unu

26

1102.20

Mısır unu

27

1103.11

Buğday irmiği

28

1103.13

Mısır irmiği

29

1104.29.17

Aşurelik buğday

30

1507

1516.20.91.00.12

1516.20.96.00.13

Soya yağı ve fraksiyonları

31

1509

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

32

1512

1516.20.91.00.16

1516.20.96.00.14

1516.20.91.00.11

1516.20.96.00.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

33

1514

1516.20.91.00.18

1516.20.91.00.21

1516.20.98.00.21

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

34

1515.21

1515.29

1516.20.91.00.24

1516.20.98.00.15

Mısır yağı ve fraksiyonları

35

1517

Margarin

36

1904.30

Bulgur

37

2309.90

Karma yem

38 

(Ek satır: RG-21/4/2022-31816) 

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

Yürürlük

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) (Değişik: RG-22/12/2022-32051) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

 27/1/2022

31732

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

  1.  

21/4/2022

31816

  1.  

22/12/2022

32051

  1.