17 Kasım 2007 CUMARTESİ           Resmî Gazete                   Sayı : 26703

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarife Kontenjanı Başvuruları

MADDE 1-

(1) 13/08/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, aşağıdaki Tabloda yer alan, Avrupa Birliği menşeli işlenmiş tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının tahsisi, karşılarında gösterilen “bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını” aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak, söz konusu ürünleri üreten ve/veya üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici niteliğindeki firmalara yapılır.

(2) Aşağıdaki Tabloda yer alan tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyen firmaların, tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, ithal lisansı talebinde bulundukları her bir tarife kontenjanı kapsamı ürün ve her bir başvuru için eksiksiz ayrı ayrı EK-I’de yer alan belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvurular, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak sırasıyla sonuçlandırılır.

(3) EK-I’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Aynı firma tarafından aynı tarife kontenjanı kapsamı ürün için aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz, aksi durumda ilk başvuru dışındakiler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ve söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %90’ının ithalini gerçekleştiren firmalara, talepte bulunmaları durumunda aşağıdaki Tabloda gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

Tablo

G.T.P.Madde İsmiTarifeKontenjanıDönemiBir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı
1704.10Çiklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın)01.01 – 31.123 Ton
1704.90Diğerleri (1704.90.10 hariç)01.01 – 31.123 Ton
18.06Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları (1806.10.15 hariç)01.01 – 31.123 Ton
1901.10Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)01.01 – 31.123 Ton
1901.2019.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında  kullanılan karışımlar ve hamurlar01.01 – 31.123 Ton
1901.90Diğerleri (1901.90.91 hariç)01.01 – 31.125 Ton
19.02Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) (1902.20.10, 30 hariç)01.01 – 31.125 Ton
1904.10Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri01.01 – 31.125 Ton
1904.20Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar01.01 – 31.125 Ton
1904.90Diğerleri01.01 – 31.123 Ton
1905.31Tatlı bisküviler01.01 – 31.123 Ton
1905.32Waffle ve gofretler01.01 – 31.123 Ton
1905.40Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller01.01 – 31.123 Ton
1905.90Diğerleri01.01 – 31.123 Ton
2106.10.80Diğerleri01.01 – 31.125 Ton
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2106.90.98Diğerleri  

Kontrol Belgeleri

MADDE 2-

(1) İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen ithal lisansları, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır.

İthal Lisansı Geçerlik Süresi

MADDE 3-

(1) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Serbest Dolaşım

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünün, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

İthal Lisansı Devri

MADDE 5-

(1) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük Kapısı

MADDE 6-

(1) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. Bu hususa ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

İthal Lisansı İadesi

MADDE 7-

(1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, İthal lisansının aslı ile ithal lisansı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter onaylı birer suretinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) ibrazı zorunludur. Ancak, ithal lisansı kapsamındaki ithalatın ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden önce tamamlanması halinde, söz konusu belgelerin en son gerçekleştirilen ithalat tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde ibrazı zorunludur.

Yürürlük

MADDE 8-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-I

Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler

1- EK-II’de yer alan “Başvuru Formu” (başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilcileri tarafından imzalanmış)

2- EK-III’de yer alan “Taahhütname” (firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilcileri tarafından imzalanmış)

3- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 1 ay içerisinde tasdik edilmiş)

4- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gıda Üretim İzni Belgesi”nin noter onaylı sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 1 ay içerisinde tasdik edilmiş)

5- Fatura veya proforma faturanın bir adet sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 3 ay içerisinde düzenlenmiş)

6- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti

7- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli örneği (noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından) (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

8- Son yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesi veya noter onaylı sureti

9- Kapasite raporunun düzenlendiği üretim tesisine ait ve başvuru tarihinden en fazla iki (2) ay öncesine ilişkin elektrik faturasının noter onaylı sureti

10- Aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunan firmalar için, söz konusu maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı ve söz konusu ithal lisansı kapsamında tahsis edilen miktarın en az %90’ının ithalatının gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter onaylı birer sureti

EK-II

Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin

Başvuru Formu Örneği

Başvuru Tarihi: …./…/……

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

13/08/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”a istinaden hazırlanan “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmaktadır.

 Firma Yetkilisinin:
 Adı-Soyadı, Unvanı
 İmza-Kaşe

I- Firmanın;

1) Adı/Unvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi numarası:

5) Mevcut ise e- posta adresi:

II- İthal edilecek maddenin;

1) Menşe ülkesi:

2) Türkiye’ye ihracı amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre madde ismi yürürlükteki Gümrük Giriş Tarife  Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

  Rakam ileYazı ile
Mal bedeli:  
Sigorta:  
Navlun:  
Toplam:  

VI- İthalatın yapılacağı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün açık ismi:

EK-III

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

Tarih: …./…./……..

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

13/08/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”a istinaden hazırlanan “Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında yaptığımız başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, ithal lisansının aslı ile ithal lisansı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter onaylı birer suretinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz edileceğini, ithal lisansı kapsamındaki ithalatın ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden önce tamamlanması halinde ise, söz konusu belgelerin en son gerçekleştirilen ithalat tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde ibraz edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

  Firma Yetkilisinin:
 Adı-Soyadı, Unvanı
 İmza-Kaşe
Firma Unvanı: 
Firma Adresi:
Vergi Numarası:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s