17 Ağustos 2013  CUMARTESİ             Resmî Gazete                                    Sayı : 28738

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 5)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

6495 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, ikinci ve üçüncü fıkraları ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I – KANUN HÜKMÜ

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü aşağıda yer almaktadır.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla Kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödenir. Bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere geç ödeme zammı tatbik edilmez.

(2) 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yetkilidir.”

Bu Tebliğde, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden geçici 2 nci maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

II – UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- Geçici 2 nci Maddenin Birinci Fıkra Hükmünün Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile;

– 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam eden,

– İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların,

6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Bu itibarla, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasından 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yararlanabileceğinden, bu borçluların dışında 6111 sayılı Kanundan yararlanmış olan diğer borçluların bu fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Fıkra hükmünden yararlanacak olan il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların bu fıkra hükmünden yararlanabilmek için herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmemektedir.

Anılan fıkra uyarınca 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerin, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu taksitlere 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden hesaplanan geç ödeme zammı tatbik edilmeyecektir. Ancak, söz konusu taksitlerin 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden son taksiti izleyen ayda ödenmesi halinde bir aylık süre için geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Öte yandan, ödeme süreleri uzatılan taksitler, ilgili ayında ödenebileceği gibi son taksit ödeme süresinden önce de ödenebilecektir.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmekle birlikte geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.” hükmü nedeniyle maddenin yayımlandığı 2/8/2013 tarihi itibarıyla taksitlere yönelik yapılmış olan tahsilatların red ve iade edilmeyeceği tabiidir.

Öte yandan, ödeme süresi bu fıkra ile uzatılan taksitler, 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tercih edilen taksit seçeneğine göre belirlenen son taksitin ödeme süresinin rastladığı takvim yılında ödenecek taksitler olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre hesaplanan veya  artırılan vergilere ilişkin olarak fıkra hükmünden yararlanacak olan borçluların, 2013 yılının Temmuz ve Eylül aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri, tercih ettikleri taksit seçeneğine göre belirlenen son taksit ödeme süresi olarak yeniden belirlendiğinden, bu süre içerisinde bu taksitlere yönelik yapılacak ödemelere 6111 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

Örnek 1 – 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 36 taksit ödeme seçeneğini tercih eden (A) Belediyesi, geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam etmektedir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Temmuz 2013 ve Eylül 2013 ayına ilişkin taksitlerin ödeme süresi, son taksit olan Mart 2017 ayına uzatıldığından, (A) Belediyesi tarafından bu taksitlerin Mart 2017 ayında ödenmesi halinde herhangi bir geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır. Ancak, bu taksitlerin son taksit ödeme süresi olan Mart 2017 ayında ödenmeyip, bu taksiti izleyen Nisan 2017 ayında ödenmesi halinde bir aylık süre için geç ödeme zammı hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, (A) Belediyesi tarafından 2017 takvim yılında Ocak 2017 ve Mart 2017 aylarında ödenmesi gereken taksit sayısı Temmuz 2013 ve Eylül 2013 aylarına ilişkin taksitler ile birlikte dört olmuştur. 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedildiğinden, (A) Belediyesinin, Kanun hükmünden yararlanmaya devam edebilmesi için 2017 takvim yılında ödenmesi gereken dört taksitten en az ikisini ödeme süresi içerisinde ödemesi gerekmektedir. Diğer iki taksitin ise en geç, son taksit olan Mart 2017 ayını takip eden  Nisan 2017 ayında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerektiği tabiidir.

Örnek 2 – 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında borçlarını 6 taksit seçeneğine göre yapılandıran (B) Belediyesinin ilk taksit ödeme süresi, Şubat 2013 ayında başlamaktadır.

(B) Belediyesi, 6495 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Şubat 2013, Nisan 2013 ve Haziran 2013 taksitlerini  ödememiştir.

6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

Ancak, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, Haziran 2013 ayında ödenmesi gereken taksit, son taksit ödeme süresi olan Aralık 2013 ayında ödenebilecektir. Bu nedenle, (B) Belediyesi Haziran 2013 ayına ilişkin taksiti süresinde ödememesi nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeyecek, bu kapsamda ödemelerini yapabilecektir.

B – Geçici 2 nci Maddenin İkinci Fıkrası Hükmünün Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

1 – Kapsam ve Başvuru

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren idari para cezaları ile fıkra hükmünden yararlanmak için yapılacak başvuruya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

a) Kapsam

Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına, 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer’ileri hakkında da bu fıkra hükmünden yararlanılması mümkündür. Ayrıca, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için fıkra hükmünden yararlanılabileceği tabiidir.

2918 sayılı ve 4925 sayılı kanunlara göre verilen idari para cezalarının bu fıkra kapsamında değerlendirilebilmesi için idari yaptırım karar tutanaklarının 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce düzenlenmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra düzenlenen idari yaptırım kararlarında yer alan cezalar için 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanılamayacaktır.

Öte yandan, 31/12/2010 tarihinden önce 2918 sayılı ve 4925 sayılı kanunlara göre verilmiş olmakla birlikte 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları fıkra kapsamına girmemektedir.

b) Başvuru

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil)  bu Tebliğ ekinde yer alan ve kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları için EK:1 dilekçe ile dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için ise EK: 2 dilekçe ile ayrı ayrı ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması şarttır.

Kapsama giren idari para cezalarından birden fazla vergi dairesine borcu olan borçluların her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Borçlular, anılan fıkra kapsamına giren tüm idari para cezaları için fıkra hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep edecekleri cezalar için de yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, borçlular fıkra kapsamındaki kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezası borçları için bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle ya da bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapmaları mümkündür. Bu takdirde ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile verilebilecektir.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi kanuni temsilcilerine ait olduğundan, fıkra hükmünden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas halinde olan mükelleflerin başvurularının iflas idaresi tarafından yapılması gerekmektedir.

Fıkra kapsamına giren idari para cezalarını daha önce 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ancak bu Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçluların da bu fıkra hükmünden yararlanmak için ilgili vergi dairelerine başvurmaları mümkündür.

Fıkra kapsamına girdiği halde tutanakları ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan idari para cezalarıyla ilgili olarak, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Alacak Tutarının Tespiti

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para cezalarının 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılması gerektiğinden, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla; kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre, dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları ise anılan Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılandırılacaktır.

a) 6495 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlüğe Girdiği 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmiş Olan İdari Para Cezaları

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para cezalarından anılan fıkranın yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre yapılandırılacağından, söz konusu idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, fıkrada belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Fıkra kapsamında olup geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları veya aslı ödenmiş idari para cezasına bağlı fer’i alacaklar, 12/3/2011 tarihli ve 27872 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin II/B bölümünün ilgili açıklamalarına göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemleriyle ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Örnek 3- 26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak halindedir. Bu alacak için anılan fıkra hükmünden yararlanılmak istenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Faiz Hesaplanan Süreİdari Para Cezası TutarıFaiz OranıFaiz TutarıTEFE/ÜFE  Hesaplanan SüreToplam TEFE/ÜFE OranıTEFE/ÜFE Tutarı
26/2/2010 -1/8/20131.321,00% 200*2.642,0026/2/2010 -24/2/2011% 10,37136,99

* Vade tarihinden 6495 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için hesaplanan faiz oranı %210 olmakla birlikte 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesine göre trafik idari para cezalarına hesaplanacak olan faiz tutarı trafik idari para cezasının iki katını geçemeyeceğinden, faiz oranı %200 olarak dikkate alınmıştır.

Ödenecek Tutar

İdari Para Cezası                                  : 1.321,00 TL

TEFE/ÜFE Tutarı (% 200 Faiz Yerine)       :    136,99 TL

Katsayı Tutarı (1,05)                             :      72,90 TL

TOPLAM                                                      :  1.530,89 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacak

% 200 Faiz                                         : 2.642,00 TL

TOPLAM                                                      : 2.642,00 TL

Yukarıda belirtilen şekilde katsayı dahil hesaplanan toplam 1.530,89 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 2.642,00 TL tutarındaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 4- 10/12/2010 tarihinde 2918 sayılı Kanuna göre verilen 2.763,00 TL tutarlı trafik idari para cezası, mükellefe 10/10/2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para cezası kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak halindedir. Söz konusu trafik idari para cezası için 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanılmak istenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmiş trafik idari para cezaları girmekte olup bu alacakların 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması sırasında 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesine göre hesaplanan faiz (aylık %5) yerine 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 25/2/2011 tarihine (bu tarih hariç) kadar TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak ve geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanan tutarların fıkrada öngörülen şekilde ödenmesi durumunda hesaplanan %5 faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen trafik idari para cezalarının vade tarihleri 25/2/2011 tarihinden sonra oluşacağından, bu durumdaki alacaklara 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihine kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı bulunmayacaktır. Ancak, tahsilinden vazgeçilecek fer’i alacak olan %5 faizlerin ne kadarının tahsilinden vazgeçildiğinin hesabında trafik idari para cezasının vade tarihinden 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre esas alınacaktır.

Örnek olayda, trafik idari para cezası 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş konumda olduğundan vade tarihi 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra oluşmuştur. Bu durumda 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında alacağın vade tarihinden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanması gereken bir faiz tutarı bulunmamakta, dolayısıyla hesaplanacak bir TEFE/ÜFE tutarı da oluşmamaktadır. Bu nedenle, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenecek tutar, alacak aslının 1,05 katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutardan oluşacaktır.

Bu durumda, 2.763,00 TL trafik idari para cezasının 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan 2.901,15 TL’nin geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda aşağıda hesaplanması gösterilen 2.901,15 TL tutarındaki %5 faizlerden oluşan fer’i alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz Hesaplanan Süreİdari Para Cezası TutarıFaiz OranıFaiz Tutarı
10/11/2011-1/8/20132.763,00% 1052.901,15

Örnek 5- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 28/9/2009 tarihli ve 851,00 TL tutarlı trafik idari para cezası aynı tarih itibarıyla tebliğ edilmiştir. Söz konusu trafik idari para cezasının aslı 15/6/2011 tarihinde ödenmiştir. Trafik idari para cezasına ilişkin faize ait ödeme emri mükellefe 8/2/2013 tarihinde tebliğ edilmiş ve mükellefçe ödeme emrine karşı dava açılmıştır. Ancak, ihtilaf ilk derece yargı merciinde devam ederken yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanmak suretiyle trafik idari para cezasına ilişkin faiz alacağı ödenmek istenmiştir. Söz konusu alacak 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir.

Trafik idari para cezası aslı ödenmiş olduğundan, trafik idari para cezası alacağının vade tarihi olan 28/10/2009 tarihinden ödendiği tarih olan 15/6/2011 tarihine kadar hesaplanması gereken %5 faiz yerine, 28/10/2009 tarihinden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için TEFE/ÜFE tutarının hesaplanması gerekmektedir.

Bu durumda uygulanacak olan toplam TEFE/ÜFE oranı % 13,18’tir.

Toplam TEFE/ÜFE tutarı ise (851,00 x % 13,18 =) 112,16 TL olacaktır.

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında hesaplanan 112,16 TL’nin 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunan (112,16 x 1,05 =) 117,77 TL’lik tutarın, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde hesaplanan %5 faizlerin tutarı olan (851,00 x %100 =) 851,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu durumda, cezaya muhatap olanın 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanma talebinin ve davadan vazgeçtiğine ilişkin iradesinin bulunduğu başvuru dilekçesini 31 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine vermesi ve vergi dairesince davadan vazgeçildiğine ilişkin iradenin yer aldığı dilekçenin bir örneğinin davanın devam ettiği mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 6- 18/10/2010 tarihinde verilen 130,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 10/3/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olup, alacak aslı 16/5/2011 tarihinde ödenmiştir. Ancak, vade tarihi olan 10/4/2011 tarihi ile ödeme tarihi olan 16/5/2011 tarihi arasındaki 2 aylık süreye 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesi gereğince aylık %5 faiz oranı üzerinden hesaplanan (130,00 X 2 X %5=) 13,00 TL tutarlı fer’i alacak ödenmemiştir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para cezasına ilişkin fer’i alacak kesinleşmiş ve aslı ödenmiş alacak halindedir.

Söz konusu trafik idari para cezası dönem itibarıyla 6495 sayılı Kanun kapsamına girmekte, ancak 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş ve dolayısıyla vadesi geçmemiş olduğundan, bu alacak için herhangi bir faiz ve buna bağlı olarak TEFE/ÜFE hesaplaması yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenecek bir tutar bulunmadığından, borçlunun başvurusu aranmaksızın söz konusu trafik idari para cezasına vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan 13,00 TL’lik faiz tutarının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlüğe Girdiği 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmemiş Olan İdari Para Cezaları

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para cezalarından, anılan fıkranın yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olanlar, 2/8/2013 tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumları esas alınarak 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin III/B-6 bölümünde yapılan açıklamalara göre  yapılandırılacaktır.

Alacakların yapılandırılması sırasında hesaplanacak olan TEFE/ÜFE tutarları, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, bu alacakla ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Davadan vazgeçerek fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçlunun açmış olduğu davada vergi dairesinin dışında bir idarenin taraf olması halinde, davadan vazgeçtiğine ilişkin iradenin yer aldığı üç örnek olarak tanzim edilmiş başvuru dilekçesi vergi dairesine verilecek ve vergi dairesince dilekçenin iki örneği ivedilikle taraf olan idareye gönderilecektir. Taraf olan idare ihtilafın aşamasına ilişkin bilgiyi vergi dairesine bildirecek ve dilekçenin bir örneğini derhal ilgili mahkemeye gönderecektir.

Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için fıkra hükmünden yararlanmak istediklerini Tebliğe ekli (EK:2) dilekçede belirteceklerdir.

Örnek 7- 20/7/2010 tarihinde verilen ve 24/5/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olan 270,00 TL tutarlı trafik idari para cezasının iptali amacıyla 30/5/2011 tarihinde sulh ceza mahkemesinde dava açılmıştır. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para cezası ihtilaflı ve ödenmemiş alacak halindedir.

Dava devam ederken cezaya muhatap olan kişi, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere davasından vazgeçerek başvuru dilekçesini ilgili vergi dairesine vermiştir.

Vergi dairesince, başvurunun 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girip girmediğini tespit etmek amacıyla iki örnek dilekçe emniyet birimine gönderilerek ihtilaf aşamasıyla ilgili bilgi talep edilmiştir. İlgili idare ihtilafın 2/8/2013 tarihi itibarıyla devam ettiğini vergi dairesine bildirmiş ve dilekçenin bir örneğini derhal yargılamanın devam ettiği mahkemeye göndermiştir.

Örnek olayda, trafik idari para cezasının vadesi 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden sonraki bir tarih olan 24/6/2011 tarihi olduğundan, mükellefin 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanması durumunda, 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında TEFE/ÜFE tutarı hesaplaması yapılamayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sulh ceza mahkemesinde ihtilafı devam eden trafik idari para cezasının 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırılması gerekmekte olup, alacak aslının %50’si olan (270,00 X %50 =) 135,00 TL’nin 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunan 141,75 TL’lik tutarın anılan fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bakiye 135,00 TL trafik idari para cezası ile bu alacağa hesaplanması gereken %5 faizlerin tutarı olan 351,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

3- Ödeme Süresi, Şekli ve Katsayı Uygulaması

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “…6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır…” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre alacakların yapılandırılması sonucu bulunan tutarın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutar olacaktır. Bu şekilde bulunan tutarın üç eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir. Peşin ödemelerde de yapılandırılan alacak tutarının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın ödenmesi şarttır.

Yapılandırılan alacağa ilişkin taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi halinde, 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri bu taksitler için de uygulanacak ve bu taksitler son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (30 Nisan 2014) geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR

1- 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olup 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılandırılacak idari para cezalarına, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinde düzenlenmiş olan indirimli ödeme hükümleri ayrıca tatbik edilmeyecektir.

2- Borçluların geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak amacıyla davadan vazgeçmeleri halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

3- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması halinde bu tutarlar idareden talep edilemeyecektir. Aynı şekilde, 2/8/2013 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar üzerine işlem yapılamayacağından, idare lehine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti de borçludan talep edilemeyecektir.

4- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan alacaklara ilişkin olarak anılan fıkra hükmünden, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

5- 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine istinaden yapılandırılan alacaklarla ilgili olarak da tatbik edileceği tabiidir.

6- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutarlar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla ödenebilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

7- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan idari para cezalarından, 2/8/2013 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre yapılandırılacaktır. 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma şartlarından birisi de açılmış davalardan vazgeçilmesi olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açmış oldukları davalardan vazgeçmeleri üzerine bu davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır.

Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödeme emrine karşı açılmış davalardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.

8- Geçici 2 nci madde kapsamına giren alacaklara karşılık;

– Maddenin yayımlandığı 2/8/2013 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar,

– Madde kapsamında tahsil edilen tutarlar,

red ve iade edilmeyecektir.

9- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere yazılı olarak yapılan başvuruların, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

10- Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçelerinin borçlularca çoğaltılmak suretiyle kullanılması mümkündür.

11- Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına istinaden 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılan ve süresinde ödenen alacaklara, fıkrada öngörülen katsayı uygulaması hariç olmak üzere, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı gibi herhangi bir fer’i alacak tatbik edilmeyecektir.

12- Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası ile ilgili olarak bu Tebliğde yapılan  açıklamalar il özel idareleri ve belediyeler için de uygulanacaktır.

13- Geçici 2 nci maddenin uygulamasıyla ilgili olarak bu Tebliğde yer alan açıklamaların yanı sıra 6111 sayılı Kanunun genel düzenleyici işlemlerinde yapılan açıklamaların da dikkate alınacağı tabiidir.

Tebliğ olunur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s