1 Ağustos 2013 PERŞEMBE              Resmî Gazete                            Sayı : 28725

TEBLİĞ

Şeker Kurumundan:

BİR ŞEKER TÜRÜNDEN BAŞKA BİR ŞEKER TÜRÜNÜN

ÜRETİLMESİ VE ŞEKERLERİN AMBALAJLANMASI

İLE PAZARLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununda şeker fabrikası olarak tanımlanan işletmelerin yanı sıra, şeker fabrikası tanımına girmeyen işletmelerde; 4634 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan şeker türlerinden biri temin edilerek, küp şeker, kahverengi şeker, pudra şekeri gibi 4634 sayılı Kanun kapsamındaki şeker türlerinden bir diğerinin üretilmesi ile 4634 sayılı Kanun kapsamındaki şeker türlerinin ambalajlanması ve pazarlanmasına dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4634 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan pancar şekeri, nişasta bazlı şeker gibi şeker türlerinden, küp şeker, kahverengi şeker, pudra şekeri, invert şeker çözeltisi, invertşeker şurubu, şeker çözeltisi gibi 4634 sayılı Kanun kapsamındaki bir başka şeker türünün üretimi ile 4634 sayılı Kanun kapsamındaki tüm şeker türlerinin ambalajlanması ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Şeker Kurumunu,

b) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invertşeker şurubu ile inülin şurubunu,

c) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (b) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

ç) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.

Genel usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında üretim yapacak olan firmalar, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca İşletme Kayıt Belgesi başvurusunda Şeker Kurumu’ndan alacakları uygunluk yazısını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletmek zorundadırlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında üretim yapacak olan firmalar, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe istinaden yapacakları uygunluk yazısı başvurularında, EK-1’de yer alan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir ürünün üretimiyle veya paketlemesiyle ilgili faaliyet için daha önceden uygunluk yazısı almış firmalar, Tebliğ kapsamındaki başka bir ürünü üretmesi veya ambalajlaması halinde işletme kayıt belgesinin sureti ile birlikte EK-1’de yer alan belgeleri Kuruma ibraz etmek zorundadır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ürün/ürünlerin üretiminde, yasal yollarla ithal edilen şekerler hariç olmak üzere, sadece Kurum tarafından Şeker Kanununa göre kota tahsisi yapılmış Şirketler tarafından üretilmiş şeker kullanılır.

(5) Söz konusu ürün/ürünlerin etiketinde, 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre şeker üreticisi Şirkete ait bilgilere yer verilir ve üretilecek ürünler, Kuruma işletme kayıt belgesi uygunluk yazısı başvurusundaki belge, bilgi ve beyanlarla uyumlu olur.

(6) Kurum tarafından talep edildiğinde ve/veya yerinde denetim sırasında, şekerin kota tahsisi yapılmış şirketler tarafından üretilmiş olduğu belgelenir.

Nişasta bazlı şekerin ambalajlanmasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6 – (1) Nişasta bazlı şekerin ambalajlanmasında 5 inci maddede belirtilen şartlara ilave olarak ayrıca aşağıdaki usul ve esaslara uyulması zorunludur.

a) Ambalajlamada kullanılacak nişasta bazlı şeker, kota kapsamında nişasta bazlı şeker üreten şirketlerin fabrikalarından doğrudan ambalajlama yapan firmaya taşınması suretiyle temin edilir.

b) Ambalajlaması yapılan nişasta bazlı şekerin kota kapsamındaki üreticiden temin edildiği, nişasta bazlı şeker üreticisi şirket veya ambalajlama yapan firma tarafından, nişasta bazlı şekerin, üreten fabrikadan ambalajlayıcı firmaya taşınması için düzenlenmesi zorunlu olan sevk irsaliyeleri ile belgelenir.

c) (b) bendinde belirtilen belgeler, talep edilmesi halinde, ambalajlayıcı firma ve/veya kota kapsamında nişasta bazlı şeker üreticisi şirket tarafından Kuruma ibraz edilir.

Pancar şekerinden sıvı şeker üretimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 – (1) Pancar şekerinden invert şeker, şeker şurubu gibi sıvı şekerlerin üretiminde 5 inci maddede belirtilen şartlara ilave olarak ayrıca aşağıdaki usul ve esaslara uyulması zorunludur.

a) Girdi olarak kullanılacak pancar şekeri yalnızca ve doğrudan (aracısız olarak) kota kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şirketlerden temin edilir.

b) Sıvı şeker çıkışı ayrı ve bağımsız bir hattan yapılacak ve çıkış noktasına tüm masrafları şirket tarafından karşılanması kaydıyla kütlesel debimetre tesis edilir.

c) Sıvı şeker üreticisi firmaların kapasite raporuna “Girdi olarak kullanılacak kristal şeker yalnızca ve doğrudan (aracısız) kota kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şirketlerden temin edilecektir.” ve “Sıvı şekerin tesis edilmiş/edilecek kütlesel debimetrelerle ölçülmesi ve raporlanmasına imkan sağlanacaktır.” şerhleri ilave edilir.

ç) Kurum tarafından talep edildiğinde ve/veya yerinde denetim sırasında şekerin kota kapsamındaki üreticiden doğrudan (aracısız olarak) temin edildiği belgelenir.

d) Sıvı şeker üreticisi firmanın aynı zamanda 4634 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren pancar şekeri veya nişasta bazlı şeker şirketlerinden (kotalı veya kotasız) biri olması durumunda, şirketin aylık olarak Kuruma ilettiği üretim, satış, stok formları ekinde gönderilen sıvı ve invert şeker bilgi formuna, üretimde girdi olarak kullanılan kristal şekerin;

1) Kendi üretimi olması halinde, sıvı şeker üretiminde kullanılan kristal şeker miktarına ilişkin ambar mal çıkış belge dökümleri,

2) Satın alınması halinde, söz konusu şekerin yalnızca ve doğrudan (aracısız olarak) kota kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şirketlerden temin edildiğine ilişkin belge ve bilgilerin dökümleri (fatura tarih ve numarası, kristal şekerin satın alındığı şirket adı, miktar, tutar, ve benzeri.)

eklenir.

İnceleme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında üretim ve/veya ambalajlama yapan gerçek veya tüzel kişilerin bilgi ve belgeleri, gerektiğinde Kurum tarafından incelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında üretim ve/veya ambalajlama yapan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerinden, gerektiğinde Kurum tarafından numune alınarak analizi yaptırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkraya göre gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda bu Tebliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı durumlar tespit edildiğinde Kurumu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

EK-1

ŞEKER KURUMU TARAFINDAN GIDA ÜRETİM İŞLETMELERİNİN

KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Kapasite raporu (düzenlenememesi durumunda ekspertiz raporu).

2. Ticaret sicil gazetesinin bir sureti.

3. İmza sirküleri.

4. Faaliyet konusu ürün/ürünlere ait firma yetkililerince onaylanmış etiket örneği (Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre Şeker Tebliği kapsamındaki ürünlerin etiket bilgilerinde ambalajlayıcı firmanın yanı sıra, üretici firmanın da adı ve adresinin bulunması gerekir).

5. Faaliyet konusu ürün/ürünlerin bileşimine ait firma yetkililerince onaylanmış beyan.

6. Firma yetkililerince onaylanmış aşağıda yer alan taahhütname.

7. Başvuru dilekçesi örneği.

8. Fason üretimlerde fason üretim sözleşmesinin gönderilmesi gerekir.

9. Kahverengi şeker paketlemesi yapacak firmaların aşağıda yer alan taahhütnameyi kahverengi şeker üretimi yapan şirkete imzalatmaları gerekir.

TAAHHÜTNAME

İşletme kayıt belgesi başvurumuza konu olan ürün/ürünlerin üretiminde sadece 4634 sayılı Şeker Kanununa göre Şeker Kurumu tarafından kota tahsisi yapılmış; Şirketler tarafından üretilmiş şekeri kullanacağımızı, söz konusu ürün/ürünlerin etiketinde, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre bulunması gereken kota kapsamındaki şeker üreticisi Şirkete ait bilgilere yer vereceğimizi, imal ettiğimiz/edeceğimiz ürünlerin, başvurudaki ürün bileşenlerine dair beyanımıza tamamen uygun olacağını ve yukarıdaki hususlarla ilgili olarak ürünlerimizin ve kayıtlarımızın gerektiğinde Şeker Kurumu’nca incelenmesini kabul ettiğimizi

Firmamız adına beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

.…/…./….

Firma

Yetkili İmza/İmzalar ve Kaşesi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s