Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27097 6. Mükerrer

ÇİFTÇİKAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2008/70)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bilinçli, tekniğine uygun ve gerektiği miktarda gübre kullanımını teşvik etmek için toprak analizi yaptıran çiftçilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, toprak analizi desteklemesi uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2008/14353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6 ncı maddesine istinaden, 2009 yılı içinde ödenecek olan 2008 yılı toprak analizi desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüğünü,

f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

g) İl/ilçe tespit komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ğ) TAD: Toprak Analizi Desteğini,

h) TAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında TAD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek 2’de yer alan belgeyi,

ı) TAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında TAD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3’de yer alan belgeyi,

i) TAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında TAD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’de yer alan belgeyi,

j) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

k) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

l) Teftiş Kurulu Başkanlığı:Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığını,

m) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

n) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde TAD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir parseli temsil eder.

Ödeme miktarı

MADDE 7 –(Değişik:R.G.-25/2/2009-27152)

(1) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına 2,25 TL TAD ödemesi yapılır..

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) TAD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı TAD İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) 2008 yılı TAD ödemesi planı, TAD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından TAD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) TAD uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları,il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Son müracaat gününde mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir, son müracaat gününün tatil günlerine denk gelmesi halinde, takip eden iş günü son müracaat günü olarak kabul edilir.

Toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 – (1) Toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler Ek-1’de bulunan talep formunu dolduracaklardır. Bu form vasıtasıyla çiftçiler tarımsal faaliyette bulundukları arazilerinden hangi parsellerde ve ne kadar alanı kapsayacak şekilde toprak analizi yaptırdıklarını beyan edeceklerdir. Çiftçiler tarafından doldurulacak olan bu form, daha sonra toprak analizi yapan yetkili laboratuar veya kurum tarafından tasdik edilecektir. Çiftçiler tasdik edilen formlarla birlikte il/ilçe müdürlüklerine son müracaat tarihinden önce başvuruda bulunacaklardır.

(2) Çiftçiler, TAD ile ilgili talep formunu il/ilçe müdürlüklerine teslim ettikten sonra, bu formdaki bilgiler TAD ödemesinin hesaplanabilmesi için ÇKS’ye girilecektir.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 – (1) TAD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’ deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) TAD talep formu,

b) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.

Askı işlemleri

MADDE 13 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından TAD ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin Ek 2’deki TAD İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin TAD İcmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye TAD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için TAD ödemesi yapılmaz.

(2) TAD İcmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılıitirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS’den alınan Ek 3’teki TAD İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan TAD İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe TAD İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 4’deki TAD İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler TAD ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda TAD İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık,şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

(6) TAD İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas TAD İcmal 3’ler TÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 14 – (1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin TAD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, TAD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla TAD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, TAD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) TAD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 15 – (1) TAD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. TAD uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim dahil her türlü denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, TAD müracaatları başladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(3) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmışoldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki çiftçiler TAD uygulamasından yararlanamaz.

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen.

b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan.

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

ç) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki araziler TAD uygulaması kapsamı dışındadır.

a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler.

b) 13/7/2008 tarih ve 26935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/37) kapsamında mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden faydalanamayacak araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere TAD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TAD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler ve kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemler yapılır. TAD ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(2) Haksız yere TAD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan TAD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye TAD ödemesinin yapıldığı tarihtir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ TALEP FORMU

Başvuruda Bulunan Üreticinin:

Adı SoyadıTC Kimlik NoBaba AdıDoğum Tarihi
              

Toprak Analizi Yaptırılan Araziye ait Bilgiler

NumuneSıraNoAnaliz Yapıldığı TarihİliİlçesiBucakKöyüBelge Tipi(Tapu/Keşif)AdaNoParselNoBelgelenen AraziToprak Analizi Yaptırılan AraziYetiştirilen Ürün
(da)(m2)(da)(m2)
              
              
              
              
              
              
(Analizi Yapan Laboratuvar veya Kurumun adı)_____________________ Laboratuvarı olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan üreticinin toplamı __________ dekar olan arazilerinden ________adet numune alarak toprak analizini yaptırdığını tasdik ederiz.Toprak Analizini Yapan Yetkili Kurumun…../…./2009(Kaşe ve İmza)
Yukarıdaki analize konu parsel/parselleri teknik olarak temsil edecek nitelikte numune / numunelerin alındığını beyan eder, toprak analizi ile ilgili olarak ilave doğrudan gelir desteği ödenmesini arz ederim.Söz konusu ödemeyi ilgili Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi hâlinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. … /…… / 2009Başvuru Sahibinin İmzası

EK-2

2008 YILI TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ

ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 1)

İLİ :

İLÇESİ :

BUCAĞI :

KÖYÜ :

Sıra NoAdı ve SoyadıTC Kimlik NoKullandığı Toplam Alan (da)Toplam DesteklemeAlanı (da)Toprak Analizi Destekleme Miktarı (YTL)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOPLAM   

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/70) gereğince ödenmesi uygundur.

DÜZENLEYENLERKONTROL EDENONAYLAYAN
Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:

EK-3

2008 YILI TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 2)

İLİ :

İLÇESİ :

Sıra NoKöyün AdıToplam Çiftçi SayısıToplam Kullanılan Alan (da)Toplam Destekleme Alanı (da)Toprak Analizi Destekleme Miktarı (YTL)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOPLAM    
DÜZENLEYENLERKONTROL EDENONAYLAYAN
Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:

EK-4

2008 YILI TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

İLİ :

Sıra Noİlçenin AdıToplam KöySayısıToplam Çiftçi SayısıToplam KullanılanAlan (da)Toplam Destekleme Alanı (da)Toprak Analizi Destekleme Miktarı (YTL)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TOPLAM     
DÜZENLEYENLERKONTROL EDENONAYLAYAN
Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:Adı – Soyadı:Görevi:Tarih:İmza:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s