22 Ekim 2007 PAZARTESİ     Resmî Gazete                               Sayı : 26678

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2008 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/45)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ihracat amacıyla gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde edilerek 2008 yılında ihraç edilecek doğal çiçek soğanlarının cins, tür, çevre genişliği ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanı türlerini belirtmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) CITES: 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC.’de imzalanan, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

c) Çiçek soğanı: Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

ç) Danışma Kurulu: Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Kurulu,

d) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu: Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan Kurulu,

e) Firma: Çiçek soğanını ve/veya soğanlı bitkilerin diğer aksamını (yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları) yetiştirerek veya doğadan elde ederek yurtiçinde ve yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

f) GTİP Numarası: Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu Numarasını,

g) Bakanlık il müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü,

ğ) Kontenjan: Her yıl tebliğ ile ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın ihracat yeterliliği almış firmalara kg veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

h) Kota: Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği tebliğ ile ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait çiçek soğanlarının azami miktarlarını,

ı) TÜGEM: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

i) Teknik Komite: Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Doğal Çiçek Soğanı Teknik Komitesini,

j) Yönetmelik: 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 – (1) 2008 yılında ihraç edilecek olan, gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde edilen doğal çiçek soğanlarının cins, tür, çevre genişliği ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanlarının türleri ekteki Tablo’da gösterilmiştir.

a) Ekteki tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 19/7/1998 tarihli ve 23407 sayılı Resmî Gazete’de Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 98/16 sayılı İhracat Tebliği gereğince; Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon (GTİP) Numarası 0714 90110012, 0714 90190012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

b) Ekteki tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacaktır. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilecektir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, ekteki tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları ve/veya Bakanlık il müdürlüklerince düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; büyütme ve üretim kontenjanlarını ise Bakanlık il müdürlüklerince verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin edeceklerdir.

ç) Ekteki tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru, vs.) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

d) Ekteki tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, Bakanlık il müdürlüklerinden alınan Hasat Belgesine istinaden, Sternbergia lutea türü için TÜGEM tarafından, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa türleri için Bakanlık il müdürlüklerince ihraç izni verilecektir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskana açılan alanlar ile tapulu arazilerden, sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise Bakanlık il müdürlüklerince yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. Bakanlık il müdürlükleri tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir genetik ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının reeksport amaçlı ithalat ve ihracat izinleri TÜGEM’in yetkisindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP Numarası

MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP Numarası 0601 109010 00 dır.

Kısıtlama ve yasaklamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır.

a) İhracatı yasak olan Cyclamen mirabile ile kontenjana bağlı Cyclamen türlerinin birlikte yetiştiği Isparta-Muğla-Mersin il sınırları içerisinden Cyclamen toplanması yasaktır.

b) Isparta ili ve Konya ili Beyşehir ve Derebucak ilçeleri sınırları içerisinden tüm türlerde doğadan söküm yapılması yasaktır.

c) Belgeli üretimler dışında, Sakarya ili Karasu ve Kaynarca ilçelerinden Leucojum aestivum (göl soğanı) türünde soğan sökümü ve yaprak hasadı yapılması yasaktır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                                                                                                                                             EK

2008 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

(I)(II)(III)
Doğadan Toplanarak İhracatı Yasak OlanÇiçek Soğanlarıİhracatı Kotayla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Çiçek Soğanlarıİhracatı Üretimden SerbestOlan Çiçek Soğanları
Tür İsmiTür İsmiYıllık Limit (Adet)ÇevreGeniş.(cm)Tür İsmi
DoğaBüyütmeÜretim
 1. Allium (Yabani soğan) türlerinin  hepsi 2. Crocus (Çiğdem) türlerinin hepsi 3. Fritillaria türleri (F. persica, F. imperalis hariç) 4. Lilium (Zambak) türleri (L.candidum, L. ciliatum ve L. martagon hariç) 5. Muscari (Muskari) türlerinin hepsi 6. Sternbergia (Kara çiğdem) türleri     (S.lutea hariç) 7. Tulipa (Lale) türlerinin hepsi 8. Eminium türlerinin hepsi 9. Biarum türlerinin hepsi10. Nympheaceae (Nilüfer) türlerinin hepsi11. Orchidaceae (Salep)türlerinin hepsi12. Arum (Yılan yastığı) türlerinin hepsi (Arum italicum, Arum dioscorides hariç)13. Pancratium maritimum (Kum zambağı)14. Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü)15. Gentiana lutea (Censiyan)16. Cyclamen (Sıklamen) türleri (C. coum,      C. cilicium ve C. hederefolium hariç)17. Galanthus (Kardelen)türleri      (G. elwesii ve G. woronowii hariç)18. İris (Süsen) türleri                                19. Paeonia ( Şakayık ) Türleri20. Diğer yumrulu ve soğanlı türler 1. Anemone blanda (Yoğurt çiçeği)6.000.00041. Lilium candidum (Miszambağı)2. Sternbergia lutea (Karaçiğdem)3. Iris tuberosum (Süsen)*4. Calla aethiopica (Kalla)*5. Polyanthus tuberosa (Sümbülteber)*
 2. Arum italicum (Yılan yastığı)150.000150.0006
    Arum dioscorides100.000150.0006
 3. Cyclamen cilicium (Sıklamen)250.0008
    Cyclamen coum (Sıklamen)500.000250.0008
    Cyclamen hederefolium  (Sıklamen)800.0001.000.00010
 4. Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı)200.000200.00010
 5. Eranthis hyemalis (Sarı kar çiçeği)3.500.0003,5
 6. Galanthus elwesii (Toros kardeleni)4.000.0001.600.000500.0004
    Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni)1.500.000500.0004
 7. Leucojum aestivum (Göl soğanı)2.000.0002.000.0007,5
 8. Scilla bifolia (Silla)100.0004
 9. Urginea maritima (Ada soğanı)10.0005.00020
10. Ornithogalum nutans (Tükrük otu)150.0007
11. Geranium tuberosum (Deve tabanı)750.000300.0005
12. Fritillaria persica (Adıyaman lalesi)200.00010+
      Fritillaria imperalis (Ters lale)75.00010+
13. Lilium martagon (Türk zambağı)2.50010+
     Lilium ciliatum (Tüylü zambak)1.00014+

* Üretimi yapılan egzotik türler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s