8 Ekim 2002 SALI Sayı : 24900

969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna Bağlı

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 969 sayılı Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin faaliyet alanlarını, gelirlerini, giderlerini, teşkilatlanmasını, personelin görev ve sorumluluklarını ve mali hükümlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 8/3/2000 tarihli ve 4549 sayılı Kanunla değişik 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

Genel Müdürlük: Bakanlık ana hizmet birimlerini,

Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

Başkan: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanını,

Şube Müdürlüğü: Döner Sermaye İşletmeleri Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü: Döner Sermaye İşletmeleri Şube Müdürünü,

İşletme: Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde kurulan döner sermaye işletmelerini,

İşletme Müdürü: Döner sermaye işletmesinin kurulu bulunduğu kuruluşun müdürünü,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 5 — İşletmelerin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğretim, eğitim, yayım ve yayın yapmak,

b) Kontrol, muayene, deneme ve araştırma yapmak,

c) Tohum, su, bitki, ham veya mamul bitkisel madde, gübre, toprak ve ilaç analizleri yapmak, arazi ıslah etmek,

d) Bitki ve hayvan ürünlerini, çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amacıyla imalatta bulunmak ve pazarlanmasını sağlamak,

e) Her çeşit tohum, damızlık, fide, fidan, çelik, faydalı böcek, hayvan yetiştirmek ve ıslah etmek ve bedeli karşılığında çiftçilere satmak,

f) Üretilen, yetiştirilen, ıslah ve imal edilen maddeleri satmak,

g) 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca, mücadele mecburiyeti konulan hallerde yapılacak mücadele tatbikatlarını, masrafları genel bütçeden karşılanmak üzere, bedeli karşılığında yapmak,

h) Zorunlu hallerde, mücadele alanlarına süratle ulaşmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlara ait araç, gereç ve ilaçların bedeli karşılığında nakillerini sağlamak,

ı) Topraklarında, ekilişlerinde, bitkilerinde veya bitki bulundurulan yahut işlenen yerlerinde meydana gelen hastalık ve zararlılarla, bedeli karşılığı mücadele yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu hizmetlerini yapmak,

j) Mücadele sonucunda, elde edilen bitkisel veya hayvansal ürünlerden değerlendirilmesi mümkün olanları değerlendirmek,

k) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ruhsat almak veya diğer amaçlarla gönderilen alet, makina ve ilaçların laboratuvar ve tarla deneme ve tahlillerini bedeli karşılığında yapmak,

l) Mücadele uygulamalarına esas olacak tarla muayeneleri ile ithal ve ihraç ürünlerinin muayenelerini bedeli karşılığında yapmak,

m) Gerçek ve tüzel kişilerin iç ve dış karantina ile ilgili, fümigasyon ve dezenfeksiyon işlerini bedeli karşılığında yapmak,

n) Bu faaliyetlerin ifasında, gereken hallerde gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

o) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Bakanlığın diğer işletmeleriyle işbirliği yapmak,

p) İşletmelerin ihtiyaçları bulunan gübre, ilaç, makina, teçhizat, tohum, fidan, fide, yem ve benzeri her türlü girdileri satın almak, gerekli hallerde, çiftçilerin ve bu maddeleri kullanan kuruluşların bu ihtiyaçlarını bedeli karşılığında temin etmek,

r) İşletmelerin atölyelerinde öncelikle ziraat alet ve makinaları ile resmi kurum ve kuruluşlara, mümkün olan hallerde de gerçek ve tüzel kişilere ait araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını bedeli mukabilinde yapmak,

s) Kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim yapmak ve bunları pazarlamak,

t) Çalışma konularında gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığında tarımsal danışmanlık yapmak,

u) Üretime yönelik alet, ekipman, tesis ve arazilerini, protokolle gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığında kullandırmak,

v) Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen benzeri faaliyetlerde bulunmak,

y) Sözleşmeli üretim yapmak veya yaptırmak,

z) Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim, ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü ahır, ağıl, kümes, sera, imalathane, depo, ambar, hangar, işçi evi, atölye, tesis, bina yapmak, yaptırmak ve işletmek.

Sermaye

Madde 6 — Döner Sermaye İşletmelerinin sermaye limiti yirmibeş trilyon (25.000.000.000.000.-) liradır. Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Sermaye Kaynakları

Madde 7 — İşletmelerin sermaye kaynakları;

a) Bakanlığın bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardımlardan,

b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı işletmelere tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar, elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen Şubat ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır.

İşletmelerin zararları geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Gelirler

Madde 8 — İşletmelerin gelirleri;

a) İşletmelerin faaliyet alanlarıyla ilgili mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen gelirlerden,

b) Faiz gelirlerinden,

c) Lüzumu kalmayan ve hurdaya ayrılan taşınır ve taşınmaz malların satış bedellerinden,

d) Müteahhitlerden kesilecek gecikme cezaları ile gelir kaydedilecek teminatlardan,

e) Makina-teçhizat, alet ve edevat kira bedellerinden,

f) Bağış ve diğer gelirlerden,

oluşur.

Giderler

Madde 9 — İşletmelerin giderleri;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,

b) İşletmeye ait kadrolara atanarak döner sermaye hizmetlerinde çalıştırılan personelin maaşları ve bunların kanunlarla sağlanan diğer özlük haklarının gerektirdiği giderler ile işletmede çalıştırılan işçilerin ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları ile bunların kanun ve sözleşmelerle sağlanan diğer haklarına ait giderler,

c) Döner sermaye hizmetlerine ilişkin vergi, resim, harç, haberleşme, ilan, ulaşım, kırtasiye, akaryakıt, tüketim malzemesi ve benzeri giderleri,

d) 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak taşıt giderleri,

e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği binaların yapımı, bakımı ve onarım giderleri,

f) İşletme tarafından kullanılan binalara ait bakım, küçük onarım, ısıtma, aydınlatma, demirbaş, mefruşat giderleri, hizmetin gerektirdiği makine-teçhizat alım giderleri ve benzeri giderler ile işletme tarafından kullanılan araç, gereçlerin işletme, bakım ve onarım giderleri,

g) Döner sermaye hizmetlerinde çalıştırılan personele ödenecek üretimi teşvik primi ödemeleri,

h) 969 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen harcamalar,

ı) İşletmelerin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek yol ve yevmiye giderlerinden,

oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Teşkilat

Yönetim

Madde 10 — İşletmeler, Başkanlık ve Şube Müdürlüğüne karşı sorumludur.

Şube Müdürlüğü; şube müdürü ve hesap işleri konusunda bilgili yeteri kadar memurdan oluşur.

Döner Sermaye İşletmeleri, işletme müdürü, döner sermaye saymanı, tahakkuk memuru, şef, veznedar, ambar memuru ve mutemetlerden oluşur.

Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 11 — Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmelerce hazırlanan ve Başkanlığa gönderilen bütçeleri incelemek ve makam oluruna sunmak,

b) İşletmelerden alınan bilançoları incelemek,

c) 969 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen 4 aylık süre içerisinde, genel bilançoları hazırlayarak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek,

d) İşletmelerin hesaplarını bütçe ve Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre incelemek,

e) İşletme saymanlarının eğitimini sağlamak,

f) İşletmelerin, bütçe bölümleri arasındaki aktarma tekliflerini incelemek ve makam olurunu hazırlamak,

g) İşletmelerin ihale dosyalarını incelemek ve ihale olurlarını hazırlamak,

h) İşletmelerin yatırım program tekliflerini hazırlamak, değişikliklere ve ek programlara ait olur hazırlamak,

ı) İşletmelerin canlı ve cansız demirbaşların terkini için, makam olurunu hazırlamak,

j) İşletmeler ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşme ve protokolleri makam oluruna sunmak,

k) İşletmelerin hesap planını hazırlamak ve makam oluruna sunmak,

l) İşletmelerin hesap planındaki değişiklikleri yapmak, makam oluruna sunmak,

m) İşletmelerin bütçe form ve cetvellerini hazırlamak, makam oluruna sunmak,

n) İşletmeler arasındaki borç para verme işine dair makam oluru hazırlamak,

o) İşletmelerdeki hizmetlerin icrası, koordinasyonu, takibi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin tedbirleri almak ve uygulamaya konulması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

İşletme Müdürünün Görevleri

Madde 12 — İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idaresini ve ita amirliğini yapmak, işletmeyi temsil etmek,

b) İşletmenin, idari, mali ve teknik işlerini; ilgili mevzuat hükümleri, talimatlar, çalışma programları, bütçe esasları ve Bakanlığın direktifleri dahilinde ve verimli işletmecilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütmek,

c) İdari işlerde yalnız, mali işlerde sayman ile ortaklaşa, teknik hususlarda ise varsa teknik müdür yardımcısı ve ilgili Şube Müdürü/Şef ile birlikte sorumluluk taşımak,

d) İşletmenin işlemleri ile ilgili her türlü evrakı ve yetkisi dahilindeki protokol ve sözleşmeleri imza etmek,

e) İşletmenin personel ve kadro ihtiyacını tespit ederek memur ve işçilerin görevlerini, işbölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

f) İşletmenin memur ve işçilerinin tayin, takdir, cezalandırma ve işten çıkarma gibi özlük işlerini yürütmek,

g) İşletmenin iş programlarının ve bütçe tasarılarının vaktinde hazırlanmasını ve Başkanlığa gönderilmesini sağlamak,

h) İşletmenin yıllık çalışma programları ve raporlarını zamanında düzenleyerek, bilanço ile birlikte Başkanlığa göndermek,

ı) Canlı ve cansız demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmaları, muhafaza edilmeleri ve yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almak,

j) Ambar ve ayniyat işlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimleri yapmak.

Tahakkuk Memuru

Madde 13 — İşletme tarafından yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen İşletme Müdür Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

Tahakkuk Memurunun Görevleri

Madde 14 — Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen;

a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Verile emirlerine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

hususlarını aramakla yükümlüdür.

Müdür Yardımcısı

Madde 15 — Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) İşletmenin satın alma ve satış komisyonu başkanlığını yapmak,

b) İşletmenin iç hizmetlerini yürütmek,

c) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Döner Sermaye Saymanı

Madde 16 — Döner Sermaye İşletmelerinin saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığınca kurulacak Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülür.

Döner Sermayenin mali işleri ve muhasebe işlemleri kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Döner Sermaye Saymanının Görevleri

Madde 17 — Saymanın görevleri şunlardır:

a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,

b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına göndermek,

j) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına göndermek,

k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

l) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

m) İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,

n) İşletmenin bütçesini şubelerden gelen teklifler doğrultusunda Bakanlığa tasdik için sunmak,

o) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

Madde 18 — Sayman, verile emirlerinde;

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Verile emirlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

hususlarını aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

Sayman, yaptığı inceleme sonunda yukarıda belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir.

Saymanın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, ödemeye zorlanamaz.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları verile emirlerine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

Saymanın Sorumlulukları

Madde 19 — Sayman, bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde sayılan görevlerinden, ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru, ita amiri ve görevlendirilmiş olan ilgili memurlarla ortaklaşa sorumludur.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 20 — İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

Veznedar

Madde 21 — Döner sermaye saymanlığınca tahsil edilecek paralar ile kasadan yapılacak ödemelere ilişkin işlemler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

Veznedarın izin, geçici görev veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

Veznedarın Görevleri

Madde 22 — Veznedarın görevleri şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği benzeri işleri yapmak.

Veznedarın Sorumlulukları

Madde 23 — Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Vezne İşlemleri

Madde 24 — Kasadan yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında, bu Bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birinde Saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler, sayman tarafından imzalanan çek veya ödeme emri ile bankalardan yapılır.

Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sayman tarafından kontrol edilerek, günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

Madde 25 — Döner sermaye işletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

Ayniyat Memuru

Madde 26 — Döner sermaye işletmesinde ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru Bakanlık tarafından atanır veya görevlendirilir.

Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisine verilir.

Ayniyat Memurunun Görevleri

Madde 27 — Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

Ambar Memuru

Madde 28 — Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak, gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından kefalete tabi bir ambar memuru atanır veya görevlendirilir.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 29 — Ambar memurunun görevleri şunlardır:

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek, ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak, ayniyat memuruna vermek,

j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

Ambar Sayımı

Madde 30 — Döner sermaye işletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ambar noksanları hakkında gerekli işlem yapılır.

Sayman Mutemetleri

Madde 31 — Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

Tahsil İşlemleri

Madde 32 — Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydı yapılır.

Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldıktan sonra mutemetçe tutulan sayman mutemedi kasa defterine “…numaradan … numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan … lira ….tarihli ve ….sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/ bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da “….numaradan …numaraya kadar olan alındılar kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam …. lira …. tarihli ve …. sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

Devir ve Teslim İşleri

Madde 33 — Sayman, veznedar, ayniyat ve ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Avans İşlemleri

Madde 34 — Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok 1 ay içinde Saymana vermekle yükümlü olup, işin tamamlanması halinde 1 aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise 1 aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya belgeleri saymanlığa verilmesine rağmen mali yılın sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen 1 ay içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu sürenin sonunda mutlaka tahsil edilir.

Kredi İşlemleri

Madde 35 — Belirlenen avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.

Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

Bu görevlerin mutemet tarafından yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok 3 ay içerisinde, yıl sonunda ise bu sürenin dolmasına bakılmaksızın en geç mali yılın son günü saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır ve hakkında kanuni takibat yapılır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz.

Kayıt Usulleri

Madde 36 — Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Şube Müdürleri/Şube Şefleri

Madde 37 — İşletmelerdeki şube müdürleri /şube şeflerinin görevleri şunlardır:

a) Biriminin teknik ve yönetim işlerini ve çalışma programlarını, bütçe esaslarına göre yürütmek,

b) Biriminin yıllık çalışma programları ile bütçesini hazırlamak,

c) Birimindeki canlı ve cansız demirbaşların, malzemelerin muhafaza ve iyi kullanılmalarını sağlamak. Bunlarla ilgili imha ve terkin muamelelerinin teklifini yapmak ve lüzumlu defterleri tutmak,

d) Birimde çalışan personelin iş bölümü esasları dahilinde verimli bir şekilde çalışmalarını düzenlemek ve izlemek,

e) Personelin özlük hakları ile ilgili hususlarda müdürlüğe tekliflerde bulunmak,

f) Üretilen ve imal edilen ürün, materyal ve mamullerin kıymetlendirilmesi ve pazarlanması için gereken tedbirleri almak, gerektiğinde müdüre tekliflerde bulunmak,

g) Biriminin yazışmalarını yürütmek,

h) Kendi birimine ait bütün ihtiyaçların, bütçedeki ödenek dahilinde satın alınmasını yazılı olarak müdürün onayına sunmak,

ı) Yıllık çalışma programlarında belirtilen işlerden herhangi birinin tamamen veya kısmen gerçekleşmesine engel olan arıza, sebep ve olayların giderilmesini veyahut zararın hafifletilmesini mümkün kılacak tedbirlerle ilgili düşüncelerini müdüre yazılı olarak bildirmek,

j) Diğer birimlerle işbirliği yapmak,

k) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali İşlemler

Hesap Dönemi

Madde 38 — Döner sermaye işletmesinin hesap dönemi, mali yıldır.

Proje Hazırlama

Madde 39 — Bütçelerin hazırlanmasından önce; işletmeler, kalkınma planına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik etütleri zamanında yaparak, projeleri hazırlamakla yükümlüdür.

İş Programı

Madde 40 — İşletmelerde, bir hesap dönemi içerisinde yapacakları iş ve faaliyetlerle üretim hedeflerini gösteren işletme müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürleri/şube şefleri tarafından bir iş programı hazırlanır ve bunlar her mali yılın başından 4 ay önce faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bütçe ve Uygulama

Madde 41 — Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı, ilgili Genel Müdürlüklerin tasdik ettiği iş programına göre, Saymanın önerisi alınarak İşletme Müdürü tarafından hazırlanarak her mali yılın başından iki ay önce Başkanlığa gönderilir ve Bakanlığın tasdiki üzerine yürürlüğe girer. Bütçelerin, mali yılın başından önce tasdik olunması şarttır.

Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile iş programı hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

Bütçede maddeler arasında yapılacak aktarmalar, işletme müdürü tarafından doğrudan doğruya yapılır ve 1 ay içinde Başkanlığa bildirilir. Bütçede bölümden bölüme yapılacak aktarmalar ise, işletme müdürünün teklifi üzerine Başkanlıkça yapılır.

Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.

Mali Denetim

Madde 42 — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri, mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretimi Teşvik Priminin Dağıtım ve Hesaplama Esasları

Üretimi Teşvik Primi

Madde 43 — İşletmenin mali yıl bilançosunda görülen kârın, var ise geçmiş yıllar zararı mahsup edildikten sonra kalan kısmının % 80’i, bu Yönetmelik esaslarına göre üretimi teşvik primi olarak dağıtılır.

Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları

Madde 44 — Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) Döner sermaye hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık brüt tutarı, dağıtıma esas kârın elde edildiği yıla ait asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemez.

b) Kişi başına dağıtılacak primin brüt tutarı, asgari ücretin brüt tutarının iki katını geçmesi halinde geçen kısımla birlikte % 20 lik kâr, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre ödenmiş sermayeye ilave edilir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra bu kâr tutarları hesap dönemini izleyen Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili Saymanlıklara yatırılır.

c) Üretimi teşvik primi, işletme bünyesinde görev yapan ve kârın elde edilmesinde katkıları olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele katkıları oranında ödenir.

d)Bilançoların incelenmesi şube müdürlüğünce sonuçlandırılmadan ve bu hususta Başkanlıkça talimat verilmeden, hiçbir şekilde üretimi teşvik primi dağıtımı yapılamaz. Üretimi teşvik primi, işletme bilançolarının Başkanlıkça onaylandığı tarihi takip eden bir aylık müddet zarfında ödenir.

e)Üretimi teşvik priminin dağıtımında, primin esas olduğu yıl içinde, personelin fiilen yürüttüğü hizmetin unvanı esas alınacaktır.

f)Uhdesinde birden fazla unvanı bulunanlara, sadece bir unvan üzerinden üretimi teşvik primi ödenir.

g)Dağıtılacak prim miktarını ve personel sayısını gösteren listeler, işletme tarafından, iş yerinde personelin görebileceği bir şekilde, 10 işgünü süre ile ilan edilir. Bu sürenin sonunda listeler, tahakkuk memurunun teklifi ve işletme ita amirinin onayından sonra kesinleşir.

h) Onaylı listede yer almayan personele, o yıl üretimi teşvik primi ödemesi yapılmaz. Ancak, prim alması gerekli olup da, listede yer alamayanların talepleri halinde, bu hakkı takip eden yıl işletmece dağıtılacak üretimi teşvik primi tutarından düşülerek, Yönetmelik esasları dahilinde faizsiz olarak ödenir.

ı)Prim tutarı hesabında, yıl 360 gün olarak hesaplanır ve 15 günden az çalışmalar dikkate alınmaz.

j)Primi dağıtılacak yılda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1)119 uncu maddesi gereğince olumsuz sicil alan personel % 50,

2)125 inci maddesi uyarınca;

– Uyarma cezası alan personel %15,

– Kınama cezası alan personel %20,

– Aylıktan kesme cezası alan personel %30,

– Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personel aldığı ceza süresince %35, oranında, adına tahakkuk edecek üretimi teşvik priminden eksik faydalandırılır. Yılı içerisinde birden fazla disiplin cezası alan personele üretimi teşvik primi ödenmez.

k)İşletme dışında geçici veya sürekli görevlendirilen personele ve bir yılda toplam süresi 30 günü aşan yurt içinde veya yurt dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılan personele, bu görevleri devam ettiği sürece ödeme yapılmaz.

l)Üretimi teşvik primi, mali yıl esasına göre 31 Aralık itibariyle hesaplanır.

m)Yıl içinde çeşitli sebeplerle işletmedeki görevinden ayrılan veya görev yeri değişen personelin üretimi teşvik primi payı, eski ve yeni görev yerindeki çalışma süreleri dikkate alınarak ödenir.

n)Personelin görevinin başında bulunduğu veya döner sermaye işleri ile ilgili göreve gönderildiği günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınır. Her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.

Prim Hesaplama Esasları

Madde 45 — Prim Hesaplama Esasları:

a)Dağıtıma esas kârın % 80’ i işletme bünyesinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, aşağıdaki grup, unvan ve puanlar dikkate alınarak 44 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde dağıtılır.

GRUPUNVANIPUAN
1İşletme Müdürleri100
2Müdür Yardımcıları, Sayman95
3Şube Müdürü, Şube Şefi90
4En az 4 yıllık Üniversite mezunu olan Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil personelden Mühendis, Biyolog, Mimar, Kimyager, Veteriner, İstatistikçi, Ev Ekonomisti, Ekonomist ve Daire Tabibi85
5Yüksekokul ve lise dengi meslek okulu mezunu olup Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil personelden Hemşire, Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri, Laborant, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar, Ambar Memuru ve Saymanlık Memurları,70
6Sivil Savunma Uzmanı, Öğretmen, Araştırmacı, Programcı, Şef, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bahçıvan ve Diğer Personel50

b)İşletme Müdürlüklerince ödenecek prim hesaplanırken, üretime katkıda bulunan her gruptaki personel sayısı, hizasındaki grup puanı ve o yıl içerisinde bu primden faydalanacak personelin çalıştığı gün ile çarpılarak, her grubun toplam puanı bulunur.

c)Her grubun puanı hesaplandıktan sonra, 6 grubun toplam puanı bulunur.

d)Dağıtılacak kâr, elde edilen toplam puana bölünerek, bir puana isabet eden prim miktarı hesaplanır. Elde edilen bu değer, her personel için öngörülen grup puanı ve personelin çalıştığı her gün ile çarpılarak o personele ödenecek toplam brüt prim miktarı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Canlı ve Cansız Demirbaşların Terkini

Madde 46 — Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre, değeri Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen tutara kadar canlı ve cansız demirbaşların terkini işletme müdürü, değeri daha fazla olan canlı ve cansız demirbaşların terkini ise, işletme müdürünün teklifi üzerine Bakanlık tarafından yapılır.

Demirbaşların Devri

Madde 47 — İşletmeler arasında canlı ve cansız demirbaşların devri, işletme müdürünün teklifi üzerine demirbaş bedeli üzerinden, Bakanlık tarafından yapılır.

Stokların Terkini

Madde 48 — Stoklarda bulunan varlıklarda, ambar ve ayniyat memurunun kusuru olmadan meydana gelen zayiat, normal fire üstündeki noksanlıklar ile, kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlar; teknik raporlar doğrultusunda işletme müdürünün teklifi ve Bakanlığın izni ile kayıtlardan düşülür.

Fazla Çalışma Ücreti

Madde 49 — İşletmelerin faaliyetlerinin gereği olarak günlük çalışma saatleri dışında fiilen çalıştırılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, aylık maaşının 1/3 ünü geçmemek ve bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücreti esas alınmak suretiyle ayda 80 saate kadar fazla çalışma yaptırılabilir.

Yapılacak fazla çalışmanın ücreti ve yaptırılmasına ilişkin diğer hususları tespit etmeye Bakan yetkilidir.

Mahsul ve Mamullerin Satışı

Madde 50 — Her türlü imal ve üretim maddeleri, toptan ve perakende olarak işletmelerde veya ticaret merkezlerinde satılacağı gibi, işletmeler tarafından açılacak özel satış yerlerinde de satılabilir. Fiyatlar piyasa ve kalite dikkate alınarak, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulacak komisyon tarafından tespit edilir.

Bu fiyatlar maliyetin altında olamaz.

İşletme mahsul ve mamulleri, personele ihtiyacı oranında satış fiyatları üzerinden satılır.

İşletmelerin, her türlü imal ve üretim maddeleri, gerçek ve tüzel kişilere Bakan Oluru ile bayilik verilerek satılabilir.

Alım ve Satım İşlerinde Uygulanacak Hükümler

Madde 51 — Alım ve satım işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır.

Ürün borsalarında yapılan işlemler kendi mevzuatına tabidir.

Hüküm Bulunmayan Konular

Madde 52 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Muafiyet

Madde 53 — Döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Tasfiye ve Devir İşlemleri

Madde 54 — Çeşitli nedenlerle 5 yıl üst üste devamlı zarar eden ve birikmiş zararların tutarı ödenmiş sermaye limitinin iki katını aşmış bulunan işletmeler ile 2 yıl üst üste faaliyette bulunmayan işletmelerin durumları bir raporla tespit edilerek, faaliyetine Bakan Oluru ile son verilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 55 — 9/1/1969 tarihli ve 13096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “969 sayılı Kanunla Kurulan Döner Sermayeli İşletmelerin Muamele Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Kurulan saymanlığın personel ihtiyacının Maliye Bakanlığınca karşılanması, Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yeteri kadar (sayman dışında) personel görevlendirilerek, saymanlık hizmeti yürütülür.

Yürürlük

Madde 56 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak düzenlenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s