22 Aralık 2009 SALI         Resmî Gazete     Sayı : 27440

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ELMA İHRACATINDA İHRACAT İADESİ YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/4)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 18/12/2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürününün ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen giderler, tabloda gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranları dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İhracatçı firmalar hak edişlerinin en fazla % 65’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. Söz konusu devir kapsamında kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den ihracata yönelik olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

MADDEADIG.T.İ.P.İHRACATİADESİ MİKTARIUYGULAMADONEMİAZAMIÖDEME ORANI
Elma0808.1050 ABD Doları/ton01 Kasım 2009-31 Mayıs 2010%15

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, enerji giderleri (elektrik, doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında ihracatçılara ve hak edişleri devralanlara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 5 – (1) Adına hesap açılacak ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği Ek 1 ‘de yer alan taahhütname alınır.

(2) İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hak ediş tutarı, hak ediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir.

MADDE 6 – (1) Mahsup işlemleri, ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır.

Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

Bu Tebliğ kapsamında ihracatçıların giderlerine ilişkin yapılan mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünü ihracatında ihracatı müteakip ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır.

MADDE 8 – (1) Mahsup hesabına 2 nci maddede yer alan ürünün;

İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

Transit ticareti,

Sınır ve kıyı ticareti,

Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

Bedelsiz ihracatı,

Bağlı muamele ve takası,

İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmez.

(2) 2 nci maddede belirtilen ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde söz konusu ihracat mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

MADDE 10 – (1) İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerini ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 12 – (1) 2 nci madde gereğince ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına elma için esas teşkil edecek ihracat 01/11/2009 – 31/05/2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Bu dönemlerde gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde ihracatçı adına açılacak hesaptan 3 üncü madde kapsamında belirtilen giderlerin mahsubuna uygulama döneminin bitim tarihinden sonra da devam olunur.

MADDE 13 – (1) İşbu Tebliğ kapsamında öngörülen hedeflere ne ölçüde erişildiğine ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanarak, uygulama dönemini takip eden üç ay içerisinde Kurul üyelerini bilgilendirmek üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na gönderilecektir.

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ, 01/11/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK 1

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

Elma ihracatında ihracat iadesi yapılmasına ilişkin 18/12/2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hak edişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın ödeme tarihinden (hak ediş belgesinin düzenlendiği tarih) itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve T.C. Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı      :

Adres    :

Tel        :

Yetkili Kişi          :

Yetkili İmza        :

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s