5 Ekim 2013  CUMARTESİ                    Resmî Gazete                                    Sayı : 28786

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareleri ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkili idareler

MADDE 3 – (1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, kara hudut kapılarındaki giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.

(4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(5) Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontroller ek-5’te yer alan listede belirtilen il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince gerçekleştirilir.

(6) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ile serbest dolaşıma giriş işlemleri Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(7) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(8) Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir. Ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İstisnai durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip müştereken sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar ile ülkemizde düzenlenecek uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılacak olan hayvanlara zorunlu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) uygun görüşüyle ek-1’de yer alan listede belirtilmeyen gümrük idarelerinden de Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilebilir.

(3) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ev ve süs hayvanlarının yolcu beraberi olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

(4) 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyat olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 23/6/1993 tarihli ve 21616 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

b) 18/2/1994 tarihli ve 21853 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

c) 11/11/1994 tarihli ve 22108 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

ç) 2/8/1995 tarihli ve 22362 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

d) 9/12/1995 tarihli ve 22488 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

e) 3/9/1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

f) 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ,

g) 11/1/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/71),

ğ) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karaman Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/30),

h) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/36),

ı) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/46),

i) 29/2/2008 tarihli ve 26802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü ve İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/4),

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin başlamış ithalat işlemleri için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 EK- 1

SIRA NOİLİGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜCANLI HAYVANHAYVANSAL ÜRÜN
İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlarİnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar
1AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
2AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
3AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
4AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
5ArdahanTürkgözü Gümrük Müdürlüğü (2)Yetkili
6ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
7BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
8Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
9EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
10EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
11HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
12Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
13IğdırDilucu Gümrük MüdürlüğüYetkiliYetkiliYetkili
14İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkili
15İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
16İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkili
17İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkili
18İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
19İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
20İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
21İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü (1), (3)YetkiliYetkiliYetkili
22İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
23KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
24KocaeliKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü (2)Yetkili
25MersinMersin Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
26MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkili
27MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkili
28MuğlaMilas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (2), (3)YetkiliYetkiliYetkili
29SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
30ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü (1)YetkiliYetkiliYetkili
31TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
32TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili
33ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü (2)YetkiliYetkiliYetkili

 (1) Veteriner kontrollerini yapmaya, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri yetkilidir.

 (2) Veteriner kontrollerini yapmaya,Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kuruluncaya kadar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilidir.

(3) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir.

EK-2

SIRA NOİLİGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü 
2AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
3ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü 
4ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü 
5BartınBartın Gümrük Müdürlüğü 
6BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü(1) 
7BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü 
8Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü 
9EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü 
10EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü 
11EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
12Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü 
13Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü 
14İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü 
15İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 
16İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü 
17İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü 
18İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
19İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü 
20İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü 
21İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü 
22İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
23İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü 
24Kastamonuİnebolu Gümrük Müdürlüğü 
25KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü 
26KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü 
27KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü(1) 
28MersinMersin Gümrük Müdürlüğü 
29MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
30MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
31MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü 
32OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü 
33SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü 
34TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
35TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü 
36TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü 
37ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü 

(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

EK-3

SIRA NOİLİGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü 
2AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
3AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü 
4AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü 
5AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
6AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
7BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü 
8BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü 
9EdirneHamzabeyli Gümrük Müdürlüğü 
10Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü 
11EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü 
12EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü 
13EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
14HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü 
15Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü 
16Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü 
17İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü 
18İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 
19İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 
20İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü 
21İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü 
22İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
23İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü 
24İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü 
25İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü 
26İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
27İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü 
28MersinMersin Gümrük Müdürlüğü 
29MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
30MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
31MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü 
32SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü 
33TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü 

EK-4

SIRA NOİLİGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü 
2AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
3AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü 
4AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü 
5AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü 
6AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
7AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
8ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü 
9ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü 
10BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü 
11BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü 
12BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü 
13EdirneHamzabeyli Gümrük Müdürlüğü 
14Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü 
15EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü 
16EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü 
17EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
18HakkariEsendere Gümrük Müdürlüğü 
19HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü 
20Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü 
21Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü 
22IğdırDilucu Gümrük Müdürlüğü 
23İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü 
24İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 
25İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 
26İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü 
27İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü 
28İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
29İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü 
30İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü 
31İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü 
32İzmirDikili Gümrük Müdürlüğü 
33İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
34İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü 
35KilisÖncüpınar Gümrük Müdürlüğü 
36KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü 
37KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü 
38KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü 
39MersinMersin Gümrük Müdürlüğü 
40MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
41MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
42MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü 
43OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü 
44SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü 
45ŞanlıurfaAkçakale Gümrük Müdürlüğü 
46ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü 
47TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
48TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü 
49TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü 
50ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü 

EK-5

SIRA NOİL MÜDÜRLÜĞÜ
1Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
3Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
4Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
5Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
6Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
7Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
8Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
9Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
10Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
11Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
12Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
13Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
14Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
15Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
16Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
17İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
18İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
19Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
20Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
21Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
22Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
23Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
24Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
25Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
26Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
27Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
28Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
29Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
30Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
31Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
32Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
33Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
34Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

(1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleridir.

EK-6

Sıra NoTürkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresiSerbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi
1Ambarlı Gümrük MüdürlüğüAmbarlı Gümrük Müdürlüğü
2Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük MüdürlüğüAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
3Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük MüdürlüğüSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
4Antalya Gümrük MüdürlüğüAntalya Gümrük Müdürlüğü
5İzmir Gümrük Müdürlüğüİzmir Gümrük Müdürlüğü
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
6Körfez Petrokimya Gümrük MüdürlüğüKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
7Mersin Gümrük MüdürlüğüMersin Gümrük Müdürlüğü
8Mersin Serbest Bölge Gümrük MüdürlüğüMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9Tekirdağ Gümrük MüdürlüğüTekirdağ Gümrük Müdürlüğü
10Kapıkule Gar Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
11Kapıkule Tır Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
12Sarp Gümrük MüdürlüğüHopa Gümrük Müdürlüğü

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s