Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28568

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMULİHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,imalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

c) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,

ç) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

d) İmalatçı-İhracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara mamulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamuller, doğrudan kendisi ya da aracılar tarafından ihraç edilen gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

f) Kurul: Şeker Kurulunu,

g) Kurum: Şeker Kurumunu,

ğ) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

h) Şeker: Yerli hammaddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,

ı) Şekerli mamul: Pancar şekeri girdi olarak kullanılmak suretiyle üretilen insan tüketimine sunulan gıda ürününü,

i) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

j) Tahsisat belgesi (Belge): İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini müteakip Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgeyi,

k) Tedarikçi: İmalatçı-ihracatçılara şeker temin etmek üzere bu Tebliğde listelenen şirketleri,

l) Yan sanayici: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle imalatçı-ihracatçı ya da aracılar tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) üreterek imalatçı-ihracatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Tedarikçiler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ doğrultusunda imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;

a) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

b) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.

c) Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

ç) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

d) Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

e) Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

f) Keskin kılıç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Miktar

MADDE 6 – (1)İmalatçı-ihracatçıların hakettikleri C şekeri tahsisat miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir. (Değişik son iki cümle:RG-9/5/2013-28642)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya analiz sonucu Kuruma gönderilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin Kurumca yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan şeker (sakaroz) yüzdesini,şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.

(3) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g.şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

(4) Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(5) Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak C şekeri satışı yapılmaz.

(6) Kurum; gerekli görmesi halinde, imalatçı-ihracatçı bir firmanın ürünlerinde; şeker kullanım oranlarının tespiti için numune aldırarak, analiz yaptırır, numune alımı ve analiz sonuçları ile ilgili uygulamalar, C şekeri tahsisatında uygulanacak şeker oranları, C şekeri tahsisatı yapılmayacak ürünler ve gerekli görülen diğer hususlarda imalatçı-ihracatçıdan taahhüt alır.

İhracatın belgelenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Hakediş Bilgi Formu Ek-3’te yer almaktadır.

(2) Üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, beyannamelerin 44 no’lu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur. İmalatçı-ihracatçının hakedişine konu olan ihracatına ait gümrük beyannamesi üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunması ve bu belgede yan sanayicinin kayıtlı olması veya dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunmaması durumunda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili ihracatçı birlikleri tarafından hesaba alınır ve imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi formuna işlenir.

(3) Serbest bölgelere yapılan ihracatlar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin, üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır.

Tahsisat belgesi düzenlenmesi ve belgenin şekli

MADDE 8(1) – (1) Tahsisat belgesi, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini müteakip Ek-4’te verilen örneğe uygun olarak Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenir. İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından Kuruma iletilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen tahsisat belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Tahsisat belgesinin elektronik ortamda düzenlendiği bilgisi imalatçı-ihracatçıya ve tedarikçilere e-posta yoluyla bildirilir. Bu çerçevede imalatçı-ihracatçıların geçerli e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri zorunludur. Bundan doğacak sorunlar ilgili imalatçı-ihracatçılara aittir.

(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan imalatçı ihracatçılardan;

a) Standart denetim sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde gayri faal olduğu tespit edilen,

b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş şeker bulundurduğu analiz sonucu tespit edilen,

c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen firmalara, başvurularına esas hakediş bilgi formlarına istinaden C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.

(3) (Ek:RG-9/5/2013-28642)(1) Standart denetim sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firmaların hakedişe esas şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun belgelenmesi halinde tahsisat belgesi düzenlenir.

(4) Kurumca düzenlenecek her bir Tahsisat Belgesinin, tekrar etmeyecek bir “tek” numarası bulunur.

(5) Tahsisat belgelerinin kullanım süresi 6 ayla sınırlı olup, tahsisat belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun; süresi biten tahsisat belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı, satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

(7) Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Kurum tarafından belge süresi uzatılabilir.

(8) (Değişik birinci cümle:RG-9/5/2013-28642) Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekerinin ihracatının, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemi aksi ispatlanmadığı sürece 2 yıl süreyle durdurulur. Ancak, usulsüzlüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Kurumca hesaplanacak idari para cezası tutarı karşılığı TL cinsinden teminatı Kuruma veren veya varsa Kurul tarafından söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihracatçıların usulsüz olmayan ihracatlarına tahsisat belgesi düzenlenmesine başlanır.

(9) Tedarikçiler, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri veya imalatçı-ihracatçıların talepleri, vb. her türlü neden ile Kurum tarafından iptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında iptal tarihine kadar olan sürede yapılan işlemler hususunda Kurumun sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satış

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Kurul kararıyla bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılabilir.

(2) Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı halinde; bir örneği Ek-5’te bulunan C şekeri satış taahhütnamesini imza ettirmek suretiyle satış işlemini başlatır.

(3) Tedarikçi, tahsisat belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemi içerisinde elektronik olarak düzenlenen tahsisat belgesine; satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgilerin girişini yapar ve bunu elektronik imza ile onaylar. Belgenin geçerlilik süresi bittiğinde ve/veya belgeye ilişkin satışların tamamlanması halinde belge kapanır.

(4) Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttir.

(5) C şekeri satış sözleşmesi yoluyla satışı gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili imalatçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden; önce sözleşme tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapar. Daha sonra satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatır.

(6) Tahsisat belgesi olmaksızın ya da süresi geçmiş tahsisat belgesi karşılığında satış yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde tahsisat belgesinde tahsis edilen ya da kalan tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

(7) Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış taahhütnamesi gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilir.

(8) Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 7 nci maddede belirtildiği şekilde belgelenmesi suretiyle, Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, tedarikçinin belgede belirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da diğer bir tedarikçiden temin etmesine izin verilir.

Satışta istenecek belgeler

MADDE 10 – (1) C şekerinin bu Tebliğ kapsamındaki satışlarında, tahsisat belgesinin yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır.

a) Son 1 yıl içerisinde alınmış ticaret sicil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

b) Ticaret sicilinden alınmış;sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir sermaye kompozisyonu,

c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurtiçi alış faturalarının birer sureti (kaynak tespiti için talep edilecektir),

ç) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.

(2) İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi ve belgeler, tekrar istenmeyebilir.

(3) İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;

a) İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden en çok 1 yıl öncesi bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.

b) İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.

c) İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha öncesi bir döneme ait olması ve/veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ancak 2005/1 veya 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince önceden yapılmış ihracat karşılığında alınmış olması durumunda;

Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,

Tarafların (ilgili firma ve ilgili tedarikçi) kabul edeceği “Yeminli Mali Müşavir” gibi bir yetkili ve/veya merci tarafından yapılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespit edilmesi halinde kabul edilecektir.

ç) Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu fıkranın (a) ve (b) bendlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından, söz konusu durum incelenmek üzere Şeker Kurumuna bildirilecektir.

Baz fiyat

MADDE 11 – (1) C şekeri satışlarına ilişkin baz fiyat; Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın işlem gören her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük vadeli işlem fiyatları seçilirken; her zaman, mevcut en yakın vadeli fiyatın, önceki kalıcı kapanış değeri alınır. C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat, baz fiyattan düşük olamaz.

(2) Şeker satışı teslim ve ödemelerinde,şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Teminat

MADDE 12 – (1) Yapılan ihracatın belgelenmesi karşılığında sonradan C şekeri satışı yapıldığından, satışın peşin olarak gerçekleştirilmesi halinde tedarikçilerce herhangi bir teminat aranmaz.

(2) Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat miktarı, satış bedelinin %5’ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi arasında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamaz.

Eşyanın geri gelmesi

MADDE 13 – (1) Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek tedarikçilerce C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliği yazısının Kurum tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.

b) Kurum, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tahsisat miktarını tedarikçiye bildirir.

c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 6183 sayılı Kanun’da öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek, katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen ve Kurumca bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.

ç) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini müteakip imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden başlayan 15 iş günü süre verilerek ödemeye davet edilir.

d) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Alacağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunda öngörülen oran esas alınarak gecikme faizi uygulanır.

e) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemi tamamladığını Kuruma bildirimini müteakip, Kurum durumu ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirir.

f)İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurt içinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Kurul kararına hacet kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Kuruma bilgi verir.

İmalatçı-ihracatçının sorumluluğu

MADDE 14 – (1)İmalatçı-ihracatçılar; Kurum, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri ve tedarikçiler ile denetim yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak işbu Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından ve doğruluğundan sorumlu olup, 6 ncı maddede bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili müeyyideleri uygulanır.

Denetim

MADDE 15 – (1) Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçıların işyerlerinde denetim (işyeri görme ve tespit) yapmak maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirirler.

(2) Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun tahsisat belgesi düzenlenmeden önce, gerektiğinde talep edeceği standart denetimleri yerine getirirler.

(3) İmalatçı-ihracatçının işyerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması halinde tedarikçi, diğer tedarikçiden denetim talep edebilir. Denetimin şekline ilişkin hususlar, Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilir.

Yetki

MADDE 16 – (1) Kurum, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Kurum; tedarikçiler ve imalatçı-ihracatçılar arasında sözleşmeye bağlanmış tahsisatlarla yüklenilmiş hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, gelişmeleri dikkate alarak, tedarikçi listesini değiştirmeye yetkilidir.

(3) Kurum, uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihracatçıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılmasının sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(4) Kurul, Tebliğin uygulanmasında; ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumunu dikkate alır.

(5) Kurum, tedarikçiler açısından uygulamada eşitlik ve hakkaniyet sağlanmasına yönelik olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinde tadat edilen ve stoğunda C şekeri bulunan tedarikçilerden herhangi birini tahsisat belgesine istinaden satış yapmak üzere tespit etmeye yetkilidir. Kurum bu yetkiyi; imalatçı-ihracatçı bazında tahsis edilen C şekeri miktarını, tedarikçinin C şekeri stok miktarını ve adına tahsisat belgesi düzenlenmiş imalatçı-ihracatçının tedarikçiye erişebilme imkânlarını gözeterek kullanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu, ilgili mevzuat ve Kurul kararları uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-9/5/2013-28642)

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş bulunan tahsisat belgelerinin geçerlilikleri, süresinin sonuna kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—————

(1) 9/5/2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s