15 Kasım 2008 CUMARTESİ           Resmî Gazete     Sayı : 27055

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/33)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1 – (1) Nakpilsa Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nakpilsa) tarafından yapılan ve Ekonet Tekstil ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (Ekonet) tarafından desteklenen başvuru üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli “polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar (dokuma brandalar)” için 11/01/2008 tarihli ve 26753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/1 sayılı Tebliğ (Açılış Tebliği) ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve ÇHC ve Vietnam’da yerleşik bilinen ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen söz konusu soru formunun bir örneği bu ülkelerin Ankara’daki temsilciliklerine de gönderilmiştir.

(3) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçılar ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Vietnam’da yerleşik JM Plastics Vietnam Co. Ltd. ve Kuk Dong Eng Co. Ltd firmalarından soru formuna cevap alınmış, diğer firmalardan yanıt alınmamıştır. Yapılan inceleme sonucunda soru formuna yanıt veren iki firmanın usulüne uygun yanıt vermediği, yanıtlarında damping marjı hesabı için gerekli olan temel veri ve belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu firmaların işbirliğine gelmediği kabul edilmiştir.

(5) ÇHC’den işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma olmamıştır. 

(6) Nakpilsa ve Ekonet firmaları soruşturma konusu ürünün Türkiye’deki bilinen üreticileridir. Bu nedenle, yerli üretimi temsil yeteneğini haizdir. Nakpilsa, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiş, gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(7) Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen otuz beş ithalatçı firmadan on bir tanesi soru formuna cevap vermiştir. Bunlardan yedi tanesinin soruşturma konusu ürünü ithal ettiği tespit edilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 4 – (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Nakpilsa’nın Gaziantep’teki idari ofisinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ihracatçı ülkelerden işbirliği olmadığından, yurtdışında yerlinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmemiştir.

(3) İthalatçılarca sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve bilinen üretici/ihracatçı firmalara soru formu, şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma Açılış Tebliği gönderilmiştir.

(2) İlgili taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini, bu görüşlerle alâkalı bilgi ve belgeleri sunma imkanı verilmiş ve söz konusu görüş ve belgeler değerlendirilmiştir. Soruşturma sırasında sunulan nesnel görüşlere, işbu Tebliğ içerisinde yeri geldiğinde değinilmiştir.

(3) Öte yandan, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için, 01/07/2006–30/06/2007 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise, veri toplama ve analiz için 01/01/2005-30/06/2007 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 3921.90.60.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan   “Polietilenden levha, yaprak, film, folyo, şeritler (gözeneksiz); 3921.90.60.00.13            GTİP altında yer alan “Polipropilenden levha, yaprak, film, folyo, şeritler (gözeneksiz)” ile 5407.20.11.90.00 GTİP altında yer alan “Polietilen veya polipropilenden şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucatlardan, genişliği 3m’den az olanlardan elastiki olmayanlar” ve 5407.20.19.90.00           GTİP altında yer alan “Polietilen veya polipropilenden şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucatlardan, genişliği 3m veya daha fazla olanlardan elastiki olmayanlar”dır.

(2) Soruşturmaya konu brandaların üretiminde, istenilen esnekliğe göre temel hammadde girdisi olarak yüksek yoğunluklu polietilen  (YYPE) veya alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) ile yüksek yoğunluklu polipropilen (YYPP) veya alçak yoğunluklu polipropilen (AYPP) kullanılmaktadır. Hammadde kullanımındaki değişim brandaların kullanım amacına göre farklılık göstermektedir. Genellikle YYPE ile YYPP dokumada kullanılırken, AYPE ile AYPP kaplamada (laminasyon) kullanılmaktadır. Üretim sürecinin başında ilgili hammaddelerin karışım makinelerinde UV, boya ve talep edilen ürünün teknik özelliklerine göre yardımcı maddeler ile karışımı gerçekleştirilir. Karışım sırasında sıvı hale gelen hammadde, şeritler halinde fırınlardan çıkartılır. Laminasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra şeritler soğuk şoklama fırınlarına aktarılır ve kesilerek ip hatlar haline getirilir. Daha sonra bobinlere sarılan ipler çözgü bölümüne gönderilir ve leventlere sarılır. Sarılma işlemi bittikten sonra leventler ilgili dokuma makinelerine gönderilir ve dokuma işlemi başlatılır. Dokunan kumaşlar belirli bir metraja ulaştıktan sonra kesilip lamine bölümüne gönderilir. Söz konusu laminasyon üretilmekte olan dokuma brandanın çeşidine göre yapılır. Laminasyon işlemi biten dokumalara, istenilen boyutlar için kesme veya yapıştırma işleminden sonra el işçiliği ile kopçaları takılır, katlandıktan sonra ambalaj bölümüne gönderilir ve sevkıyata hazır hale getirilir.

(3) Dokuma brandaların yoğun olarak kullanıldığı sektörler tarım, turizm, inşaat ve taşımacılık sektörleridir. Hasat döneminde ürünlerin toplanmasında, çadır yapımında, park, bahçe ve sahillerde yağmur ve rüzgardan korunmak amacıyla, inşaat halindeki yapılardan dışarıya inşaat malzemesi savrulmasını engellemek amacıyla üzerlerinin kaplanması gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

(4) Soruşturmaya taraf olan bazı ithalatçılar, soruşturma konusu ürünün branda mensucatı değil nihai ürün olan işlenmiş branda olması gerektiğini, branda mensucatından bitmiş branda imalatı yapan çok sayıda küçük atölye bulunduğunu, önlem alınması durumunda, söz konusu küçük ölçekli işletmelerin rekabet şansının kalmayacağını belirtmişlerdir. Ancak yerli üretim dalı nezdinde yapılan incelemede, branda mensucatından yapılan brandaların sadece kesme, dikme ve kopçalarının takılması işlemlerinden ibaret olduğu ve bunun ihmal edilebilir bir işçilikle gerçekleştiği tespit edildiğinden, branda mensucatı ile söz konusu işlemlerden geçmiş brandaların ayrı ürünler  olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

(5) Diğer taraftan, görüş bildiren bazı ithalatçılar, yerli üretim dalının ürettiği dokuma brandalar ile soruşturmaya konu brandaların anti-statik ve yanmazlık özelliği, anti-bakteriyel olma özelliği gibi bazı fiziksel özellikler yönünden farklılık gösterdiğini; ayrıca, yerli üretim dalı tarafından üretilen brandaların sadece tarım sektöründe kullanım imkanı sağlarken, soruşturmaya konu dokuma brandaların daha farklı sektörlerde kullanılabildiğini bu nedenle bazı işlevsel özellikler açısından da farklılık gösterdiğini, söz konusu farklılığın özellikle dokuma tekniğinden kaynaklandığını vurgulamışlardır. Ancak, yerli üretim dalı nezdinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda, yerli brandalar ile ithal brandalar arasındaki fiziksel ve işlevsel özellik farkının söz konusu brandaların benzer ürün olarak değerlendirilmesine engel teşkil eden esaslı bir farklılık olmadığı değerlendirilmiştir.

(6) Öte yandan, aynı ithalatçılar soruşturmaya konu ürünün çeşitlilik yönünden yerli üretim dalının ürettiği brandalara göre farklılık arz ettiğini, ithal brandaların çok farklı renkte ve desende olabildiğini, oysa yerli üretim dalının ürettiği brandaların standart renklerde olduğunu belirtmişlerdir. Yine yerli üretim dalı nezdinde yapılan incelemede, yerli üretim dalının farklı renklerde ve desenlerde branda üretimini gerçekleştirebildiği belirlenmiştir.

(7) Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı hususunda yapılan incelemeler neticesinde, soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen soruşturma konusu dokuma brandalar ile yerli üretim dalı tarafından üretilen dokuma brandaların teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünün yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(8) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 – (1) Soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik ihracatçılar tarafından işbirliği sağlanmadığından damping marjı Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince başvuru aşamasında ve soruşturma sırasında elde edilen mevcut bilgiler kullanılarak ülke bazında hesaplanmıştır.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 9 – (1) Üretici/hracatçı firmaların soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmaması ve pazar ekonomisine ilişkin soru formunu yanıtlamaması nedeniyle firmalar için bireysel damping marjı belirlemesi yapılmamıştır.

(2) Bu nedenle,  normal değerin tespitinde Açılış Tebliği’nde belirtildiği üzere, Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak Türkiye seçilmiştir. Bu kapsamda, normal değerin belirlenmesinde Türkiye’deki üretim maliyetlerine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. 

İhraç fiyatı

MADDE 10 – (1) İhraç fiyatı, işbirliğinde bulunan ithalatçılar tarafından sağlanan veriler çerçevesinde tespit edilmiştir.  

Fiyat karşılaştırması

MADDE 11 – (1) SD için fabrika çıkış aşamasında tespit edilen oluşturulmuş normal değer ile gerekli ayarlamalar yapılarak fabrika çıkış aşamasında kabul edilen FOB ihraç fiyatı karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 12 – (1) Yapılan fiyat karşılaştırması neticesinde damping marjları, ÇHC menşeli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar için spesifik olarak 1,06 ABD Doları/Kg, CIF değerinin ise %60’ı; Vietnam menşeli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar için ise spesifik olarak 1,16 ABD Doları/Kg, CIF değerinin ise %69’u olarak hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

Genel açıklama

MADDE 13 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

İthalatın etkisinin toplu olarak değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) SD için soruşturmaya konu iki ülkeden yapılan ithalatın miktarı ve ortalama ithal fiyatları ile hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir orandan yüksek olduğu; ayrıca söz konusu ülkelerden ithal edilen mallar arasında rekabetin mevcut olduğu tespit edildiğinden, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın etkileri toplu olarak değerlendirilmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu ürünün ithalatı temelde 3921 GTP grubu için incelenmiş olup, söz konusu ürünün 5407 grubu altında da ithalinin mümkün olması nedeniyle, ithalatın değerlendirmesi 7nci maddede belirtilen dört GTİP için yapılmıştır.

(2) Buna göre, 2005 yılında toplam dokuma branda ithalatı 5,1 bin ton olarak gerçekleşirken, 2006 yılında 6,4 bin tona, SD’de 7,3 bin tona çıkmış olup, 2005-SD arasında %41 artış gerçekleşmiştir. Soruşturmaya konu ürünlerin değer bazında ithalatı ise 2005 yılında 12,4 milyon ABD Doları iken, 2006 yılında 16,7 milyon ABD Dolarına, SD’de ise 20,3 milyon ABD Dolarına çıkmıştır.

Dampingli ithalat

MADDE 16 – (1) Soruşturmaya konu ülkelerden yapılan dampingli ithalat 2005 yılında 584,9 ton ile toplam ithalatın %11’ini oluştururken, 2006 yılında önemli ölçüde artarak 2,1 bin ton ile toplam ithalatın %33’üne çıkmış, SD’de ise artmaya devam ederek 2,6 bin ton ile toplam ithalatın %35’ine ulaşmıştır. Buna göre 2005-SD arasında dampingli ithalat miktar bazında %340 oranında artış göstermiştir.

Diğer ülkelerden yapılan ithalat

MADDE 17 – (1) Diğer ülkelerden yapılan ithalat 2005 yılında 4,6 bin ton ile toplam ithalatın %89’unu oluştururken, 2006 yılında 4,3 bin ton ile %67’ye gerilemiş, SD’ de kısmen artarak 4,7 bin ton olmuş, ancak toplam ithalat içerisindeki payı %65’e gerilemiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu dokuma brandalar için yurtiçi tüketim, yerli üretim dalının ilgili ürünlerdeki yurtiçi satışı ile söz konusu üründeki genel ithalat rakamlarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürün için oluşturulan toplam tüketim endeksi, 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 114’e, SD’de ise 127’ye çıkmıştır.

(3) Dampingli ithalatın pazar payı endeksi 2005 yılında 100 kabul edildiğinde, 2006 yılında 320’ye, SD’ de ise 347’ye çıkmıştır. Buna göre 2005-SD arasında dampingli ithalatın pazar payı %247 artış göstermiştir.

(4) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde dampingli ithalatın etkisiyle 2006 yılında 86’ya, SD’de ise 84’e gerilemiştir.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 19 – (1) TÜİK kayıtlarından soruşturma konusu ürünün toplam ithalatının ortalama fiyatları 2005-SD için CIF bazında incelenmiştir. Söz konusu incelemeden, soruşturmaya konu ürüne ilişkin istatistik verilerinin halihazırda yürürlükte bulunan ithalatın izlenmesi uygulamalarından etkilendiği anlaşılmaktadır.

(2) Resmi istatistik verilerine göre, dampingli ithalatın ortalama birim fiyatları, 2005 yılında 1,68 ABD Doları/Kg iken, 2006 yılında 2,22 ABD Doları/Kg’a, SD’de ise 2,40 ABD Doları/Kg’a çıkmıştır.

(3) Diğer ülkelerden yapılan soruşturma konusu brandaların birim fiyatları ise 2005 yılında 2,52 ABD Doları/Kg iken, 2006 yılında 2,79 ABD Doları/Kg’a, SD’de ise 3,00 ABD Doları/Kg’a çıkmıştır. Söz konusu verilerden de anlaşılacağı üzere soruşturmaya konu ülkelerden yapılan dokuma branda ithalatının fiyatları diğer ülkelerin ortalama fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı, soruşturma dönemi için ithalatçı beyanlarında yer alan en düşük fiyatlı işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarına göre ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler, şikayetçi yerli üreticinin dokuma brandalar için uyguladığı ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.

(2) Fiyat baskısı ise ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu göstermektedir. Fiyat baskısı hesaplanırken, benzer şekilde CIF fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile şikayetçi yerli üreticinin dokuma brandalar için oluşan ticari maliyetlerine eklenen makul kar oranı ile elde edilen olması gereken yurtiçi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(3) Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün için hesaplanan fiyat kırılması, CIF değerin %33’ü, Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün için ise CIF değerin %48’i oranında; fiyat baskısı ise ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün için %63, Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün için ise %80 olarak hesaplanmıştır.

(4) Söz konusu incelemede fiyat baskısının fiyat kırılmasına göre oldukça yüksek oranda tespit edilmiş olması, yerli üretim dalının dampingli fiyatlarla gerçekleşen ithalat nedeniyle fiyatlarını olması gereken seviyenin oldukça altına indirdiğini göstermektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 21 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Nakpilsa’nın verileri esas alınmıştır.

(2) Yerli üretici, polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar dışında, polyesterden dokuma branda ve sulama hortumu üretmektedir. Bu nedenle; büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı gibi ekonomik faktörler soruşturma konusu ürünler ile birlikte firmanın tamamına ilişkin verileri içermektedir. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişmeler değerlendirilirken bu husus dikkate alınmıştır.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Yeni Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi oranları esas alınarak hesaplanmış reel değerler kullanılmıştır. Miktar bazındaki verilerin endekslenmesinde ise YÜD’nin sağlamış olduğu ağırlık değerleri esas alınmıştır.

a) Üretim Kapasitesi, Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe üretim kapasitesi 2005 yılında 100 olarak alındığında, 2006 yılında 122’ye, SD’de ise 142’ye çıktığı görülmüştür.

(2) Yerli üretim dalı nezdinde gerçekleştirilen yerinde incelemede, söz konusu kapasite artışının, ölçek ekonomisi yaratılarak birim maliyetleri düşürme amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır. 

(3) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006 yılında 98’e gerilemiş, SD’de ise 107’ye yükselmiştir.

(4) Yerli üretim dalının ilgili üründe kapasite kullanım oranı ise incelenen dönemde SD’ye kadar sürekli düşüş göstermiştir. Buna göre KKO 2005, 2006 ve SD’de sırasıyla %41, %33 ve %31 olarak gerçekleşmiştir.

b) Satışlar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2006 yılında 111’e, SD’de ise 119’a yükselmiştir.

c) Satış hasılatı

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi satış hasılat endeksi, 2006 yılında 128’e, SD’de ise 133’e çıkmıştır.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı, 2006 yılında 86’ya,  SD’de ise 84’e gerilemiştir.

d) Yurtiçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2005 yılında reel bazda 100 iken, 2006 yılında 115’e çıkmış, SD’de ise 112’ye gerilemiştir.

e) Maliyetler

(1) Yerli üretim dalının 2005 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2006 yılında 115’e çıkmış, SD’de ise kısmen gerileyerek 113’e düşmüştür.

f) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2006 yılında 65’e gerilemiş, SD’de ise 95’e yükselmiştir.

g) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının 2005 yılında zararda olması nedeniyle bu yıl (-) 100 olarak kabul edilen birim kârlılık endeksi, 2006 yılında (-)118’e, SD’de (-)120’ye gerilemiştir.

h) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının reel nakit akışı, 2005 yılında negatif olması nedeniyle (-) 100 olarak kabul edildiğinde, 2006 yılında ve SD’de (-) 116 olarak gerçekleşmiştir.

ı) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2006 yılında ve SD’de 151 olarak gerçekleşmiştir.

i) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerin aylık brüt ücret endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 130’a çıkmış, SD’de ise 125’e gerilemiştir.

j) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 65’e gerilemiş, SD’de ise 71’e çıkmıştır.

k) Yatırımlardaki Artış

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe yenileme yatırımları 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, incelenen dönemde sürekli artarak sırasıyla 256 ve 326 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

(2) Yerli üretim dalının ilgili üründe tevsi yatırımları ise 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde inceleme döneminde sırasıyla 345 ve 134 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalı nezdinde yapılan yerinde incelemede, firmanın zarar inceleme dönemi boyunca özellikle yenileme yatırımlarının yüksek seyretmesinin, rekabet gücünün korunması amacına yönelik olarak makinelerin modernleştirilmesi için yapılan harcamalardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

l) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olan aktif büyüklüğü, 2006 yılında 172’ye, SD’de ise 194’e yükselmiştir.

m) Sermaye Artışı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olarak kabul edilen öz sermayesi, 2006 yılında sermayede ve özel fonlarda gerçekleşen artış ile 6.275’e çıkmış, daha sonraki yıllarda bir değişim gerçekleşmese de veriler enflasyondan arındırıldığında SD’de 5.836 olarak gerçekleşmiştir.

n) Net Dönem Kârı/Zararı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olan net dönem kârı, 2006 yılında 86’ya, SD’de ise 57’ye gerilemiştir.

o) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının dönem net karının özsermayesine oranını gösteren yatırım geri dönüş oranı 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2006 ve SD’de 1 olarak gerçekleşmiştir.

 ö)Yatırım Hasılatı

(1) Yerli üretim dalının net dönem karının toplam aktiflerine oranını gösteren yatırım hasılatı, 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2006’da 50, SD’de ise 29 olarak gerçekleşmiştir.

p) Damping marjının büyüklüğü

(1) SD’de ÇHC’den yapılan ithalat için %60 oranında, Vietnam’dan yapılan ithalat için ise %69 oranında damping marjı belirlenmiştir

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İncelenen dönemde soruşturmaya konu ülkelerin yüksek oranlarda damping yaptığı, söz konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürünün ithalatının hacminin önemli düzeylerde olduğu, ayrıca dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını kırdığı ve önemli ölçüde baskı altında tutarak firmanın fiyatlarını olması gereken seviyede belirlemesine engel olduğu tespit edilmiştir.

(2) Zarar inceleme döneminde YÜD’nin rekabet gücünü geliştirmek amacıyla yaptığı yatırımlara rağmen dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesi mümkün olamamıştır. Öte yandan, yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış miktarı artmakla birlikte büyüyen pazarda payını önemli ölçüde kaybettiği görülmüştür. YÜD’nin fiyatlarını ticari maliyetlerinin altında belirlemiş olduğu göz önüne alındığında pazar payı kaybına uğramış olması daha da dikkat çekici olmaktadır.

(3) Bu durumun yansıması olarak 2005-SD arası firmanın nakit akışı ve ürün kârlılığında önemli ölçüde bozulma yaşandığı belirlenmiş olup, firmanın geneline ait zarar göstergelerinden aktif büyüklüğü ve sermaye artışında olumsuzluk gözlemlenmez ve yeni yatırımlar yapılırken, ilgili üründe karlılık ve nakit akışı giderek daha da bozulmuştur.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 23 – (1) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu dokuma branda ithalatının, nispi ve mutlak olarak arttığı, üçüncü ülkelerden ithalat miktar bazında %3 oranında artarken soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalatın %340 oranında arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye pazarının %27 oranında büyüdüğü bu dönemde yerli sanayinin pazar payının %16 oranında düştüğü belirlenmiştir.

(2) Bahse konu dönemde dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu, aynı dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde de yukarıda ifade edilen olumsuzlukların bulunduğu tespit edilmiştir.

(3) Damping marjlarının önemli oranlarda olması ve fiyat baskısı oranlarının yüksekliği dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat bazında rekabet etmesinin çok zor olduğu anlaşılmıştır.

(4) Bu tespitler ışığında, 2005-SD arasında soruşturmaya konu ülkeler menşeli dampingli ithalatın miktar ve değerinde gözlenen mutlak ve nispi artış ile yerli üretim dalında gözlenen  olumsuz gelişmelerin paralellik arz etmesi nedeniyle, söz konusu ülkeler menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 24 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra zarara yol açabilecek başka bir unsur olup olmadığı hususu incelenmiştir. Diğer ülkelerden yapılan ithalat, 2005-SD arasında tüketim artış hızının altında miktar bazında %3 oranında artmıştır. Bu ithalatın ortalama birim fiyatları şikayete konu ülkelerin birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmiştir. Gerek fiyatların gerekse hacmindeki eğilimin bu aşamada yerli üretim dalına zarar verecek düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, ÇHC ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürünün dampingli fiyatlarla ithal edildiği, yerli üretim dalında zararın mevcut olduğu ve söz konusu ülkeler menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasında illiyet bağının varlığı tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve ilgili Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı veri yürürlüğe konulmuştur.

GTİPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeDampinge Karşı Vergi Miktarı
3921.90.60.00.113921.90.60.00.135407.20.11.90.005407.20.19.90.00“Polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”Çin Halk Cumhuriyeti1,06 ABD Doları/Kg
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti1,16 ABD Doları/Kg

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s