15 Ocak 2009 PERŞEMBE  Resmî Gazete     Sayı : 27111

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/2)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kanun ile değişik 1/7/1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hong Kong menşeli “elektrikli ev aletlerinden mutfak robotlarında kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya 8208.30.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu, “Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar: Gıda sanayisinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına  mahsus olanlar: Diğerleri” altında sınıflandırılan kesici, öğütücü veya doğrayıcı uçlardır.

(2) Şikayet konusu eşya elektrikli küçük ev aletlerinden mutfak robotlarının imalatında ve mezkur eşyanın sarf malzemesi olarak kullanılmaktadır.

(3) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmanın Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr miktarı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

(2) Hong Kong’da tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir iç piyasa satış fiyatları temin edilemediğinden, normal değer yerli üretim dalının verileri temelinde oluşturulmuş normal değer yöntemi ile tespit edilmiştir.

(3) Oluşturulmuş normal değerler, YTL olarak belirlenen oluşturulmuş değerlerin ihraç faturası tarihindeki kurdan ihraç işleminde kullanılan döviz türüne çevrilmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(4) ÇHC ve Hong Kong menşeli eşyanın ihraç fiyatlarının tespitinde ise Türkiye’ye ihraç fiyatlarına ilişkin faturalar kullanılmıştır.

(5) Normal değerler ile ihraç fiyatlarının aynı ticari aşamada karşılaştırılmasını teminen CIF ihraç fiyatları fatura üzerinde belirtilen sigorta ve navlun gideri düşülerek FOB aşamasına getirilmiştir. Hesaplanan FOB değerler, ihracatçıların lehine olmak üzere, fabrika çıkış aşaması fiyatlar olarak kabul edilmiştir.

(6) Normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılması yoluyla hesaplanan damping marjlarının şikayete konu ÇHC ve Hong Kong için önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) ÇHC ve Hong Kong menşeli ithalatın, ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı 2005-2008 Ocak-Ekim döneminde önemli oranda artış göstermiştir. Aynı dönemde, pazardaki büyümeye rağmen yerli sanayinin iç piyasa satışlarının mutlak ve nispi olarak gerilediği, yerli sanayinin büyüyen pazardan yararlanamadığı ve bunun sonucu olarak yerli üretimin pazar payının önemli oranda azaldığı, bu pazar payının ise tamamen ÇHC ve Hong Kong menşeli şikayet konusu eşya tarafından doldurulduğu tespit edilmiştir.   

(2) Yerli üretim dalının satış fiyatları şikayete konu ülkeler menşeli ithalat sonucu oluşan fiyat baskısı nedeniyle ticari maliyetlerinin altında kalmıştır. Hesaplamalarda fiyat baskısının önemli oranlarda olduğu görülmüştür. 

(3) Yerli üretim dalının sınai ve ticari maliyetlerindeki reel gerilemeye rağmen, kendi fiyatlarının oldukça altındaki dampingli fiyatlarla artan şikayete konu ithalata paralel olarak üretim, yurtiçi satış, pazar payı, kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikayete konu dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli sanayinin ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca  ÇHC ve Hong Kong menşeli söz konusu eşya için Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı emsal ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar – olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve söz konusu geçici önlem veya kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 31; 204 77 02 

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dsd0902@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s