27 Eylül 2014  CUMARTESİ              Resmî Gazete                            Sayı : 29132 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2014/46)BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve KısaltmalarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İyi Tarım Uygulamaları desteklemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, e) Çiftçi: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan üreticilerden meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri, f) ÇKS Yönetmeliği: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini, g) İl/ilçe müdürlükleri: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini, ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu, h) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu, ı) İl/ilçe keşif komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu, i) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti, j) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, k) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini, l) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini, m) İTUD İcmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi, n) İTUD İcmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi, o) İTUD İcmal-3: İl müdürlükleri tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi, ö) ÖKS: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sistemini, p) Örtü altı tarım arazisi: ÇKS’de ve Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazileri, r) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, Örtüaltı Üreticilerin Örtüaltı Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösterir belgeyi, s) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri, ş) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini, t) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İyi Tarım Uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMÖdeme EsaslarıÖdeme yapılacak çiftçilerMADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır: a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan, b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2014 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olan, c) ÇKS’de 2014 üretim yılında kayıtlı olan, ç) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan, d) Bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan. Ödemeye esas arazi büyüklüğüMADDE 6 – (1) Meyve sebze ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır. (2) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır. (3) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır. (4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen İTUD’dan faydalanamaz. Ödeme miktarıMADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çiftçilere; meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 50 TL.’dir. (2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 150 TL.’dir. Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planıMADDE 8 – (1) İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı İTUD İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Bakanlar Kurulu Kararının 12 nci maddesindeki hükmü ile çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. (2) İTUD ödeme planı, İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, ön incelemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İTUD ödemelerine ilişkin talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGörevli Kurum ve Kuruluşlar, DesteklemeBaşvuruları ve Askı İşlemleriGörevli kurum ve kuruluşlarMADDE 9 – (1) İTUD çalışmaları; BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür. (2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur. (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle sorumludurlar. İTUD başvuruları ve başvuruların kabulüMADDE 10 – (1) Çiftçilerin, 3/2/2015 tarihinden itibaren 17/3/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. (2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında düzenlenen ve 2014 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-5’e uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır. (3) 2014 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2014 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.  (4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2014 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir. (5) Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir. (6) İl/ilçe müdürlükleri Ek-4’e uygun başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, Ek-5 ve varsa örtü altı üretim alanları için Ek-6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’ye kaydeder. (7) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda, bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde “İyi Tarım Uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır” ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Askı işlemleriMADDE 11 – (1) İTUD ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 22/4/2015 tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince en geç 4/5/2015 tarihine kadar her ilçe merkezinin Ek-1’deki İTUD İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İTUD İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye İTUD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz. (2) İTUD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar 4/5/2015 tarihi ile 28/5/2015 tarihleri arasındaki yirmi beş gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan Ek-2’deki İTUD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İTUD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İTUD İcmal-2’si ile ÇKS’den alınan Ek-3’deki İTUD İcmal-3’ün uyumu kontrol edilir. (3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de veya ÖKS’de yapılacak güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez. (4) Değerlendirme sonucunda İTUD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir. (5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir. (6) İTUD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas İTUD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMTahkim Komisyonları ve Uygulamaların KontrolüTahkim komisyonlarının görevleriMADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. (2) Komisyonlar; a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir. c) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini ÖKS kayıt sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır. Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkilerMADDE 13 – (1) İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. (2) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.  (3) Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını beyan ederek İTUD’dan yararlanmak üzere başvuran üreticilerin ÖKS’ye kayıtlı üretim alanları yerinde incelenir. (4) Ön incelemelerde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçilerin incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır. (5) Ön incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir. BEŞİNCİ BÖLÜMUygulamalardan YararlanamayacaklarUygulama dışında kalacak çiftçilerMADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler İTUD uygulamasından yararlanamaz: a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen, b) Örtü altı üretim yapan üreticiler için ÖKS’de kayıtlı olmayan, c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan, ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan, d) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden, e) Kamu tüzel kişileri. Desteklemeye tabi olmayacak arazilerMADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler İTUD uygulaması kapsamı dışındadır: a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler, b) Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise ÖKS’ye kayıtlı olmayan araziler, c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları, ç) İTU sertifikası iptal edilen araziler, d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler, e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler, f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler, g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İTUD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler, ğ) Keşif komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği keşif komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler, h) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler. ALTINCI BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerHaksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetiMADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan tebliğMADDE 17 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/22) yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.   Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s