16 Temmuz 2010 CUMA   Resmî Gazete     Sayı : 27643

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/31)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (l) Bu Tebliğ, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatı için Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Besilik sığır: Kasaplık sığırlar hariç, fiili ithalatı takiben et üretimi amaçlı yetiştirilen kültür ırkı ve bunların melezlerini,

c) Kasaplık sığır: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere kesimhaneye sevk edilecek kültür ırkı ve bunların melezlerini,

ifade eder.

Kontrol belgesi

MADDE 5 – (1) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında Bakanlıktan Kontrol Belgesi alınmasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

b) (Değişik:RG-18/12/2010-27789) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi mezbaha veya kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilir.

c) (Değişik:RG-18/12/2010-27789) Besi sığırları en az 50 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilir.

ç) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) Besilik sığırların ithalatı için kontrol belgesi başvurusu sırasında, besilik sığırların karantinaya alınacağı işletmelerin kapasitelerinin ve karantinaya uygunluğunun belirtildiği bir belge ile Turkvet veritabanından alınan işletme tescil belgesi ithalatçı tarafından Bakanlığa ibraz edilir. Bu belgeler mahallindeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanmış olacaktır.

d) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) İthal besi sığırı bulunduran işletmelerin Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrolleri yapılarak kayıtları tutulur.

e) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) Bu Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçılar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.

f) (Değişik:RG-14/9/2010-27699) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar kültür ırkı veya bunların melezleri, Bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartlarını haiz olacaktır.

g) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırların seçimleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılır. Seçimi yapılan sığırların kulak küpesi listesinin ve seçim raporunun asılları fiili ithalat sırasında ibraz edilir.

ğ) Kesilmek üzere ithal edilecek kasaplık sığır cinsi hayvanlar, gümrük giriş kapılarında fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında kesilecek olan bu hayvanların kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi alınması sırasında ibraz edilir.

h) Seçimi yapılan kasaplık ve besilik sığır miktarı kadar yükleme yapılır.

ı) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar için istenebilecek ilave sağlık şartları Bakanlıkça belirlenir.

i) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar ithalatına müsaade edilmiş ülkelerde doğmuş ve büyümüş olacaktır.

Besilik sığır cinsi hayvanlara ait karantina şartları

MADDE 6 – (l) İthal edilen besilik sığırlar aşağıdaki karantina şartlarına tabi olacaktır.

a) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) Besi amacıyla ithal edilecek sığırlar fiili ithalat öncesi ülkemizde ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır.

b) Kontrol belgeleri için müracaat edilirken, hayvanların karantinaya alınacağı yerlerin ve kapasitelerinin belirtildiği bir belge ibraz edilecek ve bu belge, mahallindeki Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

c) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) Besilik sığır ithalatçıları, ithal edecekleri hayvanların Bakanlık kontrolünde 21 gün süre ile karantina uygulanmadan başka işletmelere dağıtılmayacağına dair taahhütnameyi Bakanlığa ibraz edeceklerdir.

ç) Karantina süresi içerisinde tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar tazminatsız olarak itlaf edilecektir.

d) (Değişik:RG-18/8/2011-28029) Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veritabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1) 24/5/1996 tarihli ve 22645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 96/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-14/9/2010-27699)

(1) Fiili ithalatı 19/11/2010 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin/ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-18/8/2011-28029)

(1) Fiili ithalatı 5/11/2011 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin/ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (l) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s